Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Principals magnituds
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Total d'habitatges familiars 2.150,9
     habitatges sense actius 531,9
     habitatges sense ocupats 589,7
     habitatges sense perceptors d'ingressos 44,0
Total d'habitatges familiars amb un actiu i més 1.619,0
     habitatges amb tots els actius ocupats 1.342,9
     habitatges amb algun actiu desocupat 276,1
     habit. amb almenys la meitat dels actius desocupats 197,9
     habitatges amb tots els actius desocupats 57,9
Total d'habitatges familiars amb un ocupat i més 1.561,1
     habitatges amb algun ocupat assalariat 1.351,3
     habitatges amb tots els ocupats assalariats 1.175,0
     habitatges amb tots els ocupats amb contracte temporal 175,9
     habitatges amb algun ocupat a temps parcial 207,4
Total d'habitatges familiars amb un assalariat i més 1.351,3
     habitatges amb algun assalariat amb contracte temporal 499,9
     habit. amb tots els assalariats amb contracte temporal 222,6
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Les dades de població activa i desocupada des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu, no són comparables amb les dels períodes anteriors.