Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més segons la relació amb l'activitat
Sexe
Catalunya. 2019
  Població de
 16 anys i més
  Població
 activa
  Població
 ocupada
  Població
 desocup.
  Pobl. des.
 1a. feina
  Població
 inactiva
Homes 3.047,6 2.023,8 1.809,5 214,3 24,6 1.023,8
Dones 3.234,6 1.843,3 1.631,2 212,1 23,3 1.391,3
Total 6.282,2 3.867,1 3.440,7 426,4 48,0 2.415,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Totes les dades d'aquesta taula excepte les de població de 16 anys i més i les de població ocupada des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.