Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més segons la relació amb l'activitat
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  Població de
 16 anys i més
  Població
 activa
  Població
 ocupada
  Població
 desocup.
  Pobl. des.
 1a. feina
  Població
 inactiva
De 16 a 24 anys 674,2 307,4 222,4 85,0 32,1 366,8
De 25 a 54 anys 3.243,7 2.899,8 2.600,9 298,9 11,0 343,9
De 55 anys i més 2.313,0 635,3 567,8 67,5 1,8 1.677,7
Total 6.230,9 3.842,5 3.391,1 451,4 44,8 2.388,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Totes les dades d'aquesta taula excepte les de població de 16 anys i més i les de població ocupada des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.