Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més segons la relació amb l'activitat
Sexe i grups d'edat
Catalunya. 2019
  Població de
 16 anys i més
  Població
 activa
  Població
 ocupada
  Població
 desocup.
  Pobl. des.
 1a. feina
  Població
 inactiva
Homes 3.047,6 2.023,8 1.809,5 214,3 24,6 1.023,8
Dones 3.234,6 1.843,3 1.631,2 212,1 23,3 1.391,3
             
De 16 a 24 anys 691,6 312,5 230,7 81,7 28,3 379,2
De 25 a 54 anys 3.247,8 2.906,0 2.625,5 280,5 18,8 341,9
De 55 anys i més 2.342,8 648,7 584,5 64,2 0,9 1.694,1
Total 6.282,2 3.867,1 3.440,7 426,4 48,0 2.415,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Totes les dades d'aquesta taula excepte les de població de 16 anys i més i les de població ocupada des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.