Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 a 29 anys que no treballa ni estudia
Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Homes 121,3
Dones 104,0
Total 225,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: inclou les persones inactives o desocupades que no han rebut formació, ni reglada ni no reglada.