Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Província
Catalunya. 2018
    Valor
Barcelona 2.496,9
Girona 340,2
Lleida 188,9
Tarragona 336,1
Total 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.