Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sexe
Catalunya. 1999
    Valor
Homes 1.253,7
Dones 858,8
Total 2.112,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.