Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Ordre ECF/217/2004, de 15 de juny
2004
Català

[1] Introducció

[1.1] Presentació

La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya assigna a l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), entre altres funcions, les d'adaptar, normalitzar, revisar o establir les classificacions estadístiques, i elaborar les propostes de normatives pertinents, tot salvant la compatibilitat i la correspondència amb els homòlegs d'ús obligatori en els àmbits estatal, europeu i internacional. Aquesta funció s'ha consolidat com un objectiu operatiu present en tots els plans estadístics de Catalunya i s'ha desplegat en els corresponents programes anuals d'actuació estadística. Actualment, en el Pla estadístic de Catalunya 2001-2004, aquestes activitats figuren sota les denominacions Nomenclatures i classificacions estadístiques i Normalització d'unitats estadístiques (entitats territorials i administratives).

Les classificacions estadístiques oficials són utilitzades en la presentació de dades econòmiques, demogràfiques i socials, i la seva adaptació a la llengua catalana preveu anar cobrint, gradualment, els buits terminològics i normatius que afecten el sistema estadístic català, alhora que faciliten la implementació dels registres i arxius administratius susceptibles d'aprofitament estadístic.

El passat dia 30 de juny el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 4164) es va publicar l'Ordre del Conseller d'Economia i Finances 217/2004, de 15 de juny, per la qual s'aprova la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). Aquesta Classificació és fruit del procés de revisió de les actuals classificacions internacionals d'activitats econòmiques i de productes, on la revisió corresponent a l'any 2002 representa una modificació parcial d'alguns codis de les classificacions d'activitats econòmiques amb la finalitat de recollir els canvis més substancials derivats del desenvolupament tecnològic i econòmic en la dècada dels noranta, així com l'expiració del Tractat de la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA). En aquest sentit, la CCAE-93 Rev.1 garanteix la doble correspondència amb la Nomenclatura estadística d'activitats econòmiques a la Comunitat Europea, Revisió 1.1 (NACE-Rev.1.1) i la Classificació nacional d'activitats econòmiques Revisió 1 (CNAE-93 Rev.1), tot respectant algunes especificitats del model econòmic de Catalunya.

L'oficialització de classificacions i nomenclatures per al sistema estadístic català inclou, a banda de l'estructura de la Classificació, un conjunt d'elements addicionals que faciliten la seva utilització: les notes explicatives els índexos i les taules de correspondències. En aquest sentit, hom confia que aquest material faciliti, tal com indica l'Ordre d'aprovació, la implementació obligada de la CCAE-93 Rev.1 tant en la presentació de resultats de les estadístiques d'interès de la Generalitat de Catalunya com en tota la documentació administrativa derivada de les activitats de les administracions públiques on hi figurin activitats econòmiques codificades.

El procés d'oficialització de la CCAE-93 Rev.1 ha comptat amb l'assessorament habitual del Centre de Terminologia (TERMCAT) i la col·laboració dels departaments de la Generalitat de Catalunya. L'Idescat agraeix molt sincerament la col·laboració del personal tècnic i estadístic d'aquestes entitats en el decurs del procés.

[1.2] Aspectes introductoris

En el marc de la Unió Europea, tant els estats membres (administracions públiques, empreses, institucions financeres i altres agents socials) com les institucions comunitàries, necessiten disposar d'informació estadística fiable, comparable i precisa. Aquesta necessitat requereix d'un sistema per classificar, d'una forma clara i ordenada, el gran nombre de fenòmens individuals en què hauran de basar-se les activitats estadístiques orientades a la producció i difusió de dades estadístiques.

El 10 de gener del 2002, el Diari Oficial de les Comunitats Europees va publicar el Reglament núm. 29/2002 de la Comissió, de 19 de desembre de 2001, pel qual es modifica el Reglament núm. 3037/1990 del Consell relatiu a la Nomenclatura estadística d'activitats econòmiques a la Comunitat Europea (NACE-Rev.1). En aquest nou reglament s'estableix una revisió d'ordre menor de la classificació d'activitats econòmiques en l'àmbit comunitari, anomenada NACE-Rev.1.1, que va entrar en vigor l'1 de gener del 2003, i que ha seguit els criteris recomanats per l'Oficina Estadística de Nacions Unides en l'elaboració de la seva nova classificació, anomenada Classificació internacional industrial uniforme per a totes les activitats econòmiques (CIIU-Rev.3.1). D'altra banda, la NACE-Rev.1.1 recull modificacions derivades del desenvolupament tecnològic i econòmic dels darrers deu anys i, al mateix temps, les conseqüències de l'expiració del Tractat de la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA).

Aquesta revisió, d'ordre menor, de l'actual classificació comunitària cal entendre-la com un primer pas dins d'un procés de revisió internacional de les vigents classificacions estadístiques d'activitats econòmiques i de productes. En aquest sentit, els instituts oficials d'estadística de la Unió Europea ja treballen en l'adaptació de les seves classificacions d'activitats econòmiques al nou marc de la NACE-Rev.1.1. En aquesta línia, cal assenyalar que l'Instituto Nacional de Estadística (INE) va finalitzar els treballs d'adaptació de la classificació estatal, els quals van comptar amb la col·laboració de l'Idescat com a membre del grup de treball de revisió de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993 (CNAE-93), la qual va donar lloc a l'anomenada CNAE-93 Rev.1, que esdevé d'ús obligatori a partir del gener del 2003 en tot l'Estat espanyol.

Aquest mateix grup de treball ha aprofitat la revisió de la classificació per aclarir, actualitzar i desagregar algunes parts de l'anterior estructura de la classificació com ara la Mediació financera, respectant sempre l'estructura de la NACE-Rev.1.1, la qual és obligatòria fins al nivell de quatre dígits per a totes les classificacions d'activitats econòmiques de la Unió Europea.

En el transcurs dels treballs d'àmbit estatal, l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha portat a terme de forma paral·lela l'actualització de l'actual classificació catalana d'activitats econòmiques, de la qual s'ha obtingut com a resultat aquesta adaptació de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 a la CNAE-93 Rev. 1. Un tipus de treball com el que aquí es presenta es justifica, doncs, per la necessitat d'adoptar i conceptualitzar un sistema integrat de classificació de la informació estadística, atenent sobretot a la presentació dels resultats en termes quantitatius i qualitatius.

El procés d'oficialització de les classificacions i nomenclatures en el sistema estadístic català compta habitualment amb la col·laboració dels departaments de la Generalitat de Catalunya i d'altres agents del sistema. Fruit d'aquesta col·laboració iniciada a finals de l'any 2002, han estat recollides i valorades totes les aportacions dels departaments de la Generalitat i altres agents del sistema, a partir d'una proposta inicial tramesa per l'Idescat el mes de gener de l'any 2003. Entre d'altres, s'han mantingut contactes tècnics amb els responsables corresponents dels actuals departaments d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Benestar i Família, de Cultura, d'Ensenyament, de Treball i Indústria, Comerç, Turisme i Consum, de Medi Ambient i Habitatge, de Política Territorial i Obres Públiques, de Sanitat i Seguretat Social, i d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, així com del Consell Audiovisual de Catalunya.

En el context de les funcions d'homogeneïtzació i coordinació estadística encomanades a l'Institut d'Estadística de Catalunya aquesta publicació constitueix un pas més per uniformar els sistemes de nomenclatures i classificacions en l'àmbit de les activitats econòmiques, amb fins estadístics, materialitzant un procés continu d'homogeneïtzació de la presentació dels resultats estadístics econòmics, demogràfics i socials de Catalunya, i la seva comparabilitat amb els seus homòlegs d'àmbit estatal, comunitari i internacional

El caràcter instrumental d'aquest treball es complementa amb la inclusió d'uns elements addicionals. La primera part de la publicació sintetitza un conjunt d'utilitats que situen el marc històric i conceptual on es desenvolupa la CCAE-93 Rev.1. La segona part de la publicació s'inicia amb la presentació de la seva estructura i a continuació es presenten els següents elements: les notes explicatives referides al contingut de les categories més desagregades que permeten resoldre els dubtes d'interpretació i faciliten classificacions de les unitats; una versió abreujada de les entrades d'aquesta classificació fins a tres dígits per atendre les necessitats derivades de la seva habitual presentació en taules; un índex temàtic destinat a facilitar la consulta de la classificació on es presenten les entrades ordenades alfabèticament i on consta el codi o codis assignats a cada concepte considerat; i, finalment, les taules de correspondències entre la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1) i l'anterior classificació CCAE-93, així com amb les seves homòlogues d'ús obligatori en els àmbits estatal (CNAE-93 Rev.1) i comunitari (NACE-Rev.1.1). Per últim, en la part d'annexos s'especifiquen els criteris terminològics que s'han seguit en l'adaptació de la CCAE-93 Rev.1 i els materials bibliogràfics corresponents. A la vegada, la seva consulta electrònica es troba disponible en el web de l'Idescat.

[1.3] Significat de les sigles i abreviatures

CEE Comunitat Econòmica Europea
CIBS Classificació internacional de béns i serveis
CIIU Classificació industrial internacional uniforme per a totes les activitats econòmiques
CCAE Classificació catalana d'activitats econòmiques
CNAE Clasificación nacional de actividades económicas
CNBS Clasificación nacional de bienes y servicios
CPC Classificació central de productes
CPA Classificació estadística de productes per activitats
CUCI Classificació uniforme per al comerç internacional
EUROSTAT Oficina Estadística de les comunitats europees
INE Instituto Nacional de Estadística
ISIC Classificació industrial internacional uniforme per a totes les activitats econòmiques
NACE Nomenclatura estadística d'activitats econòmiques a la Comunitat Europea
NC Nomenclatura combinada
NU Nacions Unides
Rev. Revisió
SH Sistema harmonitzat
SINAP Sistema integrat de nomenclatures d'activitats i de productes
SITC Standart International Trade Classification (Classificació uniforme per al comerç internacional)

Índex


Tema[1] Introducció

Tema[2] Ordre ECF/217/2004 per la qual s'aprova la revisió de la CCAE-93

Tema[3] Marc històric i conceptual

Tema[4] Característiques de la CCAE-93 Rev.1

Tema[5] Modificacions de l'estructura i de les descripcions de la CCAE-93

Tema[6] Elements de consulta de la CCAE-93 Rev.1

Tema[7] Referències bibliogràfiques i criteris metodològics