Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Unió Europea
--
1990
Català
TemaNACE-REV.1 (ca) abreujada
Seccions Subseccions Divisions Descripció
AAgricultura, ramaderia, caça i silvicultura
AAAgricultura, ramaderia, caça i silvicultura
01Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats
02Silvicultura, explotació forestal i serveis relacionats
BPesca
BBPesca
05Pesca, aqüicultura i serveis relacionats
CIndústries extractives
CAExtracció de productes energètics
10Extracció i aglomeració antracita, hulla,lignit i torba
11Extracció petroli brut i gas natural,llevat prospecció
12Extracció de minerals d'urani i de tori
CBExtracció altres minerals, llevat productes energètics
13Extracció de minerals metàl·lics
14Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics
DIndústries manufactureres
DAIndústries de l'alimentació, begudes i tabac
15Indústries de productes alimentaris i begudes
16Indústries del tabac
DBIndústries tèxtils i de la confecció
17Indústries tèxtils
18Indústries de la confecció i de la pelleteria
DCIndústries del cuir i del calçat
19Cuir, marroquineria; basteria, talabarderia i sabateria
DDIndústries de la fusta i del suro
20Ind.fusta i suro, llevat mobles;cistelleria, esparteria
DEIndústries paper, arts gràfiques i suports enregistrats
21Indústries del paper
22Edició, arts gràfiques i suports enregistrats
DFCoqueries, refinació de petroli i combustibles nuclears
23Coqueries, refinació de petroli i combustibles nuclears
DGIndústries químiques
24Indústries químiques
DHTransformació del cautxú i matèries plàstiques
25Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
DIIndústries d'altres productes minerals no metàl·lics
26Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
DJMetal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics
27Metal·lúrgia
28Productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips
DKConstrucció de maquinària i equips mecànics
29Fabricació de màquines, equips i materials mecànics
DLMaterials i equips elèctrics, electrònics i òptics
30Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
31Fabricació de maquinària i materials elèctrics
32Materials electrònics;aparells ràdio, TV, comunicacions
33Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió
DMFabricació de materials de transport
34Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
35Fabricació d'altres materials de transport
DNIndústries manufactureres diverses
36Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
37Reciclatge
EEnergia elèctrica, gas i aigua
EEEnergia elèctrica, gas i aigua
40Energia elèctrica, gas i aigua calenta
41Captació, depuració i distribució d'aigua
FConstrucció
FFConstrucció
45Construcció
GComerç i reparacions
GGComerç i reparacions
50Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor
51Comerç a l'engròs i intermediaris,llevat vehicles motor
52Comerç detall,llevat vehicles motor, altres reparacions
HHoteleria
HHHoteleria
55Hoteleria
ITransport, emmagatzematge i comunicacions
IITransport, emmagatzematge i comunicacions
60Transport terrestre; transport per canonades
61Transport marítim i per vies de navegació interiors
62Transport aeri
63Activitats afins al transport; agències de viatges
64Correus i telecomunicacions
JMediació financera
JJMediació financera
65Mediació financera,llevat assegurances i plans pensions
66Assegurances i plans de pensions, llevat SS obligatòria
67Activitats auxiliars de la mediació financera
KActivitats immobiliàries, lloguer;serveis empresarials
KKActivitats immobiliàries, lloguer;serveis empresarials
70Activitats immobiliàries
71Lloguers
72Activitats informàtiques
73Recerca i desenvolupament
74Altres activitats empresarials
LAdministració pública, defensa i SS obligatòria
LLAdministració pública, defensa i SS obligatòria
75Administració pública, defensa i SS obligatòria
MEducació
MMEducació
80Educació
NActivitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
NNActivitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
85Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
OAltres activitats socials i serveis;serveis personals
OOAltres activitats socials i serveis;serveis personals
90Activitats de sanejament públic
91Activitats associatives
92Activitats recreatives, culturals i esportives
93Activitats diverses de serveis personals
PLlars que ocupen personal domèstic
PPLlars que ocupen personal domèstic
95Llars que ocupen personal domèstic
QOrganismes extraterritorials
QQOrganismes extraterritorials
99Organismes extraterritorials