Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
TemaSeccions
CodiDescripció
TemaAAgricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
TemaBIndústries extractives
TemaCIndústries manufactureres
TemaDSubministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
TemaESubministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació
TemaFConstrucció
TemaGComerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes
TemaHTransport i emmagatzematge
TemaIHostaleria
TemaJInformació i comunicacions
TemaKActivitats financeres i d'assegurances
TemaLActivitats immobiliàries
TemaMActivitats professionals, científiques i tècniques
TemaNActivitats administratives i serveis auxiliars
TemaOAdministració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria
TemaPEducació
TemaQActivitats sanitàries i de serveis socials
TemaRActivitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
TemaSAltres serveis
TemaTActivitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic; activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi
TemaUOrganismes extraterritorials
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF121
2TemaDivisionsNUM288
3TemaGrupsNUM3272
4TemaClassesNUM4629