Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Ordre ECF/217/2004, de 15 de juny
2004
Català
TemaAgregat Nivells tecnològics OCDE 2001
Descripció
ANivell tecnològic alt
01Aeronaus i naus espacials
Tema353Construcció aeronàutica i espacial
02Productes farmacèutics
Tema244Fabricació de productes farmacèutics
03Màquines d'oficina i equips informàtics
Tema30Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
04Material electrònic; aparells de ràdio, TV i comunicacions
Tema32Fabricació de materials electrònics; fabricació d'equips i aparells de ràdio, televisió i comunicacions
05Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió
Tema33Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria
BNivell tecnològic mitjà alt
06Maquinària i materials elèctrics
Tema31Fabricació de maquinària i materials elèctrics
07Vehicles de motor
Tema34Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
08Productes químics (excepte productes farmacèutics)
Tema241Fabricació de productes químics bàsics
Tema242Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics
Tema243Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics
Tema245Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene
Tema246Fabricació d'altres productes químics
Tema247Fabricació de fibres artificials i sintètiques
09Altres materials de transport (excepte embarcacions)
Tema352Fabricació de material ferroviari
Tema354Fabricació de motocicletes i bicicletes
Tema355Fabricació d'altres materials de transport
10Maquinària i equips mecànics
Tema29Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics
CNivell tecnològic mitjà baix
11Embarcacions i serveis de reparació
Tema351Construcció i reparació naval
12Productes de cautxú i matèries plàstiques
Tema25Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
13Coc, refinació de petroli i combustibles nuclears
Tema23Coqueries, refinació de petroli i tractament de combustibles nuclears
14Productes minerals no metàl·lics
Tema26Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
15Productes de metal·lúrgia
Tema27Metal·lúrgia
16Productes metàl·lics (excepte maquinària i equips)
Tema28Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
DNivell tecnològic baix
17Mobles, manufactures diverses i reciclatge
Tema36Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
Tema37Reciclatge
18Fusta, paper i productes de paper
Tema20Indústries de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
Tema21Indústries del paper
Tema22Edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
19Productes alimentaris, begudes i tabac
Tema15Indústries de productes alimentaris i begudes
Tema16Indústries del tabac
20Productes tèxtils, de la confecció, de cuir i calçat
Tema17Indústries tèxtils
Tema18Indústries de la confecció i de la pelleteria
Tema19Preparació, adob i acabament del cuir; fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de guarnicioneria, talabarderia i sabateria