Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Unió Europea
--
1990
Català

[2] Classificacions econòmiques amb finalitats estadístiques

Dins la metodologia científica les classificacions apareixen com un instrument lògic d'ordenació sistemàtica i categoritzada dels coneixements adquirits, a partir del qual es poden emprendre noves investigacions. Les classificacions constitueixen un model on les modalitats d'un determinat fenomen s'ordenen segons una definició o criteri de classificació. En conseqüència, aquest model es transforma en un llenguatge de referència que permet la comparació i l'anàlisi del fenomen estudiat.

Els llenguatges estadístics han de satisfer unes determinades condicions:

a) Respondre les necessitats dels principals productors i usuaris d'informació estadística, públics i privats, els quals no solament necessiten disposar de dades precises i comparables, sinó també d'un llenguatge estadístic comú que faciliti els seus treballs.

b) Ser senzills i precisos, evitant desenvolupaments injustificats.

c) Avançar-se, pel que fa a les futures necessitats d'ampliació del llenguatge derivades de l'evolució, cap a noves tecnologies i productes, evitant així revisions massa freqüents que invalidin les classificacions anteriors.

Les nomenclatures i classificacions constitueixen un sistema bàsic de llenguatges que asseguren la coordinació entre la recollida, la presentació i l'anàlisi de les dades estadístiques. Els termes nomenclatura i classificació són utilitzats moltes vegades com a sinònims, mentre que, per definició, corresponen a conceptes substancialment diferents.

El terme nomenclatura es defineix com una llista objectiva de terminologia de les característiques o modalitats que presenta un fenomen en estudi. Perquè aquesta llista sigui manejable, les característiques s'agrupen en categories en funció d'elements o propietats comunes, amb la qual cosa entrem en el camp de les classificacions.

El concepte de classificació implica l'organització i ordenació dels ítems d'una nomenclatura seguint uns criteris subjectius de classificació que actuen com a directrius per determinar la seva estructura, dins la qual s'establiran diversos nivells d'agregació.

Les classificacions econòmiques amb finalitats estadístiques s'agrupen en dos grans tipus: les d'activitats econòmiques i les de productes. Les classificacions d'activitats econòmiques es concebeixen per classificar les unitats productives segons el tipus d'activitat a què es dediquin, amb vista a l'elaboració d'estadístiques sobre els aspectes relacionats amb el seu funcionament econòmic: producció, utilització dels factors de producció (treball, capital, materials) o rendibilitat. Les classificacions de productes es concebeixen per classificar els productes per tal d'elaborar estadístiques que permitin observar aquests productes en les seves relacions funcionals amb les diverses operacions econòmiques específiques a què siguin sotmesos (per exemple: producció, comerç exterior o transport). Es poden distingir dos tipus de productes, d'una banda, els béns transportables o mercaderies i, d'altra banda, els béns no transportables o serveis.

[2.1] Classificacions d'activitats econòmiques

L'objectiu d'aquest tipus de classificació és establir un conjunt jerarquitzat de categories homogènies d'activitats econòmiques que permeti classificar les unitats que les porten a terme i implantar estadístiques diferenciades sobre aquestes activitats (producció, consum de primeres matèries, rendiments, ocupació, inversions, etc.).

S'entén per activitat econòmica tota acció productora resultant d'una concurrència de mitjans o factors productius (equipament, mà d'obra, procediments de fabricació, productes, etc.) que porta a la creació d'uns determinats béns o a la prestació de serveis concrets. Les activitats poden realitzar-se amb finalitats lucratives o sense.

A la pràctica, les unitats es classifiquen segons la seva activitat principal, definida aquesta com l'acció d'una unitat productiva de la qual s'obté el valor afegit màxim general (producció de béns o prestació de serveis). La resta d'activitats productores es classifiquen com a secundàries i s'ignoren des del punt de vista estadístic. Les seves dades queden assignades a l'activitat principal de l'explotació. La disponibilitat de dades comptables desagregades suficientment per a cadascuna de les activitats que realitza la unitat és un requisit difícil de satisfer per tal de poder efectuar una assignació directa a cadascuna d'elles.

[2.2] Classificacions de productes

Per a la conceptualització estadística dels fluxos de béns transportables o mercaderies han estat dissenyades diferents classificacions que responen a les necessitats de les estadístiques de producció, consum, preus, transport, comerç exterior o necessitats duaneres. De fet, existeixen dos prototips d'aquestes classificacions: el que va adreçat a les estadístiques industrials i de producció, i el que va adreçat a les estadístiques de comerç exterior o transports.

Els criteris de classificació varien segons la finalitat; així, l'origen industrial i la destinació dels béns són els criteris que més s'utilitzen quan la finalitat de la classificació respon a les necessitats de les estadístiques industrials o de producció.

La majoria d'aquestes classificacions de mercaderies són incomparables les unes amb les altres, de forma que per comparar la informació entre elles s'ha de fer mitjançant unes taules de correspondència parcials i complexes que mai no asseguren una coherència perfecta de les dades i, per tant, hi pot haver una possible pèrdua d'informació.

Pel que fa als béns no transportables o serveis han estat dissenyades diferents classificacions que tenen com a objectiu recollir el resultat de les activitats de serveis.

Índex


Tema[1] Reglament (CEE) 3037/90, de 9 d'octubre de 1990, relatiu a la NACE-Rev.1

Tema[2] Classificacions econòmiques amb finalitats estadístiques

Tema[3] Harmonització de les principals classificacions d'activitat econòmiques

Tema[4] Característiques de la Nomenclatura d'activitats econòmiques NACE-Rev.1