Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1996
Català

[2] Objectiu

La Classificació de l'impost d'activitats econòmiques (IAE98) té com a finalitat ordenar i estructurar aquest impost. L'IAE forma part del nou sistema impositiu municipal implantat a través dels articles 79 a 92 (ambdós inclosos) de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals (LRHL), que té com a objectiu augmentar l'autonomia i la capacitat recaptadora dels ajuntaments i implantar un sistema amb cinc impostos locals i no deu com fins ara.

A través del Reial decret legislatiu 1259/1991, de 28 de setembre de 1990, es preveu l'aplicació de l'IAE a partir de l'1 de gener de 1992 com a tribut substitutori de les següents figures tributàries:

- Llicència fiscal d'activitats comercials i industrials
- Llicència fiscal d'activitats professionals i artístiques
- Impost municipal sobre la radicació
- Impost sobre la publicitat
- Impost sobre despeses sumptuàries (llevat de la modalitat d'aquest tipus d'impost que grava l'aprofitament de les àrees privades de caça i pesca, que es regula a l'article 6, de la Llei 6/1991, ja que les activitats agrícoles, ramaderes dependents, forestals i pesqueres queden excloses de l'aplicació de l'IAE a l'article 1 de l'esmentada Llei).
- Patent nacional de circulació de vehicles

Índex


Tema[1] Introducció

Tema[2] Objectiu

Tema[3] Estructura

Tema[4] Naturalesa de l'impost

Tema[5] Activitats subjectes a l'impost