Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1996
Català

[4] Naturalesa de l'impost

L'IAE és un impost directe, real, municipal, obligatori, de gestió compartida o dual, i censal.

L'IAE és un impost directe perquè grava l'exercici de les activitats econòmiques i la quantia de les quotes tributàries es vincula al benefici mitjà d'aquestes activitats.

L'IAE és un impost real perquè s'aplica en funció del resultat que deriva de les activitats econòmiques i no de tot el conjunt de fonts susceptibles de generar rendes al subjecte passiu.

L'IAE és un impost municipal perquè s'atorga als ajuntaments pel fet de ser els seus recaptadors. En determinats casos, aquesta gestió recaptadora serà assumida per l'Administració Tributària de l'Estat, per qualsevol altra entitat pública, o bé tributada per mitjà de quotes provincials o nacionals.

L'IAE és un impost obligatori perquè així ho imposa l'LRHL.

L'IAE és un impost de gestió compartida o dual perquè d'acord amb la llei correspon a l'Administració de l'Estat l'elaboració de censos relacionats amb les activitats econòmiques, la inspecció i la gestió de les quotes provincials i nacionals, i als ajuntaments, la gestió, liquidació i recaptació de les quotes municipals.

L'IAE és un impost censal perquè se serveix del cens per tal d'elaborar la matrícula de l'impost. L'elaboració i el manteniment d'aquest cens són competència exclusiva de l'Administració Tributària de l'Estat.

Índex


Tema[1] Introducció

Tema[2] Objectiu

Tema[3] Estructura

Tema[4] Naturalesa de l'impost

Tema[5] Activitats subjectes a l'impost