Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1996
Català

[5] Activitats subjectes a l'impost

El fet imposable grava el mer exercici, en el territori nacional, d'activitats empresarials, professionals o artístiques, exercides o no en locals i especificades o no en les tarifes de l'impost. Per tant, és el desenvolupament de l'activitat econòmica el que dóna origen al naixement de l'obligació tributària, llevat de les activitats humanitàries, altruistes, desenvolupades per ens públics o privats a favor dels col·lectius socials més desfavorits. És a dir, l'IAE es desvincula de la capacitat econòmica en la mesura que no existeix cap correlació amb els resultats econòmics entesos com a beneficis. No estaran subjectes a l'impost els residents en territori nacional per a aquelles activitats econòmiques que desenvolupin a l'estranger i sí que ho estaran, en canvi, els no residents que desenvolupin activitats econòmiques a Espanya.

El fet imposable integra totes les activitats empresarials, professionals i artístiques, ja siguin ocasionals o habituals, siguin lucratives o no, se serveixin d'un local determinat o no per al seu exercici, i figurin específicament recollides en les tarifes o no.

En la Llei 39/1988 (art. 79.1) es determinen com a activitats econòmiques les activitats empresarials, professionals i artístiques. L'IAE classifica les activitats en

- Ramaderes que tinguin caràcter independent
- Industrials
- Comercials
- De serveis
- Mineres

En queden excloses les activitats agrícoles, les ramaderes amb caràcter dependent, les forestals i les pesqueres.

Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic, és a dir, que es tracta d'una activitat econòmica, quan suposa l'ordenació per compte propi dels mitjans de producció i de recursos humans o bé d'un dels dos, amb la finalitat de produir o distribuir béns o serveis.

Índex


Tema[1] Introducció

Tema[2] Objectiu

Tema[3] Estructura

Tema[4] Naturalesa de l'impost

Tema[5] Activitats subjectes a l'impost