Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Ordre ECF/217/2004, de 15 de juny
2004
Català

[5] Modificacions de l'estructura i de les descripcions de la CCAE-93

En aquest apartat es presenten els canvis estructurals a què se sotmet la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 (CCAE-93) com a resultat de la proposta d'adaptació al nou marc de la NACE-Rev.1.1, fruit de l'evolució economicosocial que ha tingut lloc els darrers anys i, que, òbviament, cal traduir en l'estructura de la classificació per tal que esdevingui un instrument de mesura real i que garanteixi alhora la comparabilitat de la informació estadística amb la dels seus homòlegs en els àmbits estatal, comunitari i internacional.

[5.1] Modificacions a l'estructura de la CCAE-93 i correspondències establertes entre la CCAE-93 Rev.1 i les classificacions econòmiques d'àmbit estatal (CNAE-93 Rev.1) i comunitari (NACE-Rev.1.1)

És important assenyalar que l'estructura de la NACE-Rev.1.1 és obligatòria fins al nivell de 4 dígits (classes) per a les classificacions d'activitats econòmiques de tots els estats membres de la Unió Europea i que, per tant, els canvis estructurals que es puguin produir en les classificacions nacionals d'activitats econòmiques només seran possibles sobre el nivell de 5 dígits (subclasses) de la classificació.

Els canvis estructurals de la CCAE-93 són aquells que intenten recollir els canvis economicosocials produïts en els darrers anys, i que esdevenen necessaris per tal de poder mesurar d'una forma precisa, i al més ajustada possible a la realitat, el desenvolupament diari de l'activitat econòmica de les empreses i altres agents del mercat. Els canvis estructurals que tenen lloc en l'anomenada operació-revisió 2003 són els següents:

- En la secció D, subsecció DJ Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics, i, concretament, en la divisió 27 Metal·lúrgia de la NACE Rev.1, Eurostat ha proposat eliminar tota aquella part de la classificació que fa referència al Tractat de la Comunitat Econòmica del Carbó i de l'Acer (CECA) a causa de la seva expiració el passat 1 de gener del 2002, deixant de tenir validesa, per tant, el manteniment d'aquest criteri en l'estructura de la classificació. Aquest fet ha provocat la fusió dels codis 27.1 i part del 27.3 amb la corresponent reestructuració del sector. S'ha eliminat el terme CECA present en la descripció del codi 27.1, així com en els seus codis descendents i, s'ha provocat, al mateix temps, la baixa del codi 27.35 que queda sense contingut per la modificació de part del contingut del codi 27.3.

> CCAE-93

27.1 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (CECA) 27.10 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (CECA) 27.100 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (CECA)

27.35 Producció de ferroaliatges no CECA i altres processos de transformació del ferro i de l'acer 27.351 Ferroaliatges no CECA 27.352 Altres processos de la transformació del ferro i de l'acer

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

27.1 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 27.10 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 27.100 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges

Taula de correspondències

CCAE-93 CCAE-93Rev.1 CNAE-93 CNAE-93Rev.1 NACE-Rev.1 NACE-Rev.1.1

27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.35 27.10 27.35 27.10 27.35 27.10

27.100 27.100 27.100 27.100 27.351 27.100 27.351 27.100 27.352 27.100 27.352 27.100

- En la secció D i subsecció DK Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics de la NACE Rev.1, Eurostat ha proposat diferenciar les màquines eina elèctriques portàtils a un nivell més agregat que en l'anterior NACE Rev.1, la qual cosa ha suposat una reestructuració general del codi a 4 dígits (classes).

> CCAE-93

29.40 Fabricació de màquines eines 29.401 Fabricació de màquines eines per treballar els metalls 29.402 Fabricació de màquines eines per treballar la fusta 29.403 Fabricació d'altres tipus de màquines eines

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

29.41 Fabricació de màquines eina elèctriques portàtils 29.410 Fabricació de màquines eina elèctriques portàtils

29.42 Fabricació de màquines eina per treballar els metalls, excepte elèctriques portàtils 29.420 Fabricació de màquines eina per treballar els metalls, excepte elèctriques portàtils

29.43 Fabricació d'altres tipus de màquines eina 29.430 Fabricació d'altres tipus de màquines eina

Taula de correspondències

CCAE-93 CCAE-93Rev.1 CNAE-93 CNAE-93Rev.1 NACE-Rev.1 NACE-Rev.1.1

29.40 29.41 29.40 29.41 29.40 29.41 29.40 29.42 29.40 29.42 29.40 29.42 29.40 29.43 29.40 29.43 29.40 29.43

29.401 29.410 29.401 29.410 29.401 29.420 29.401 29.420 29.402 29.410 29.402 29.410 29.402 29.430 29.402 29.430 29.403 29.410 29.403 29.410 29.403 29.430 29.403 29.430

- En la secció E Producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua i, concretament, en la divisió 40 Producció d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta de la NACE-Rev.1, Eurostat ha proposat una major desagregació dels codis 40.1 i 40.2, a causa de la liberalització que ha sofert el sector de l'energia i que, òbviament, ha conduït a la reestructuració del mateix sector, amb la qual cosa s'han generat noves classes que permetran la mesura i l'anàlisi del sector.

> CCAE-93

40.10 Producció i distribució d'energia elèctrica 40.101 Producció d'energia hidràulica 40.102 Producció d'energia tèrmica 40.103 Producció d'energia nuclear 40.104 Producció d'altres energies 40.105 Distribució d'energia elèctrica

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

40.11 Producció d'energia elèctrica 40.111 Producció d'energia hidroelèctrica 40.112 Producció d'energia elèctrica d'origen tèrmic 40.113 Producció d'energia elèctrica d'origen nuclear 40.114 Producció d'energia elèctrica d'origen eòlic 40.115 Producció d'energia elèctrica d'altres tipus

40.12 Transport d'energia elèctrica 40.120 Transport d'energia elèctrica

40.13 Distribució i comerç d'energia elèctrica 40.130 Distribució i comerç d'energia elèctrica

> CCAE-93

40.20 Producció de gas; distribució de combustibles gasosos per conductes urbans, llevat de gasoductes 40.200 Producció de gas; distribució de combustibles gasosos per conductes urbans, llevat de gasoductes

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

40.21 Producció de gas 40.210 Producció de gas

40.22 Distribució i comerç de combustibles gasosos per conductes urbans, excepte gasoductes 40.220 Distribució i comerç de combustibles gasosos per conductes urbans, excepte gasoductes

Taula de correspondències

CCAE-93 CCAE-93Rev.1 CNAE-93 CNAE-93Rev.1 NACE-Rev.1 NACE-Rev.1.1

40.10 40.11 40.10 40.11 40.10 40.11 40.10 40.12 40.10 40.12 40.10 40.12 40.10 40.13 40.10 40.13 40.10 40.13

40.101 40.111 40.101 40.111 40.102 40.112 40.102 40.112 40.103 40.113 40.103 40.113 40.104 40.114 40.104 40.114 40.104 40.115 40.104 40.115 40.105 40.120 40.105 40.120 40.105 40.130 40.105 40.130

40.20 40.21 40.20 40.21 40.20 40.21 40.20 40.22 40.20 40.22 40.20 40.22

40.200 40.210 40.200 40.210 40.200 40.220 40.200 40.220

- En la secció G Comerç; reparació de vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors, i articles personals i d'ús domèstic i, concretament, en el grup 51.6 Comerç a l'engròs de maquinària i equips de la NACE-Rev.1 té lloc una desagregació tant del codi 51.64 com del codi 51.65, a nivell de classe (4 dígits), en dos nous codis, diferenciant-se, d'una banda, entre el comerç d'ordinadors i el d'altres màquines i equips d'oficina, i, d'altra banda, entre el comerç de components i equips electrònics i el d'altra maquinària per a la indústria, el comerç i la navegació. La proposta de dur a terme la desagregació d'aquestes dues classes ha estat de Nacions Unides amb la finalitat de crear noves categories que, mitjançant reagrupaments, permetin analitzar el sector de la informació, tal i com l'han definit EU, Canadà i Mèxic, facilitant així l'anàlisi de la nova economia. És important assenyalar que Eurostat ha optat per reclassificar el codi 51.6 en el codi 51.8 per motius totalment operatius de la mateixa estructura de la classificació. L'Idescat en la seva proposta d'adaptació de la classificació ha seguit el mateix criteri que l'INE per evitar un desalineament amb la classificació d'activitats econòmiques d'àmbit nacional i optant per modificar l'estructura d'aquest grup 51.6.

> CCAE-93

51.6 Comerç a l'engròs de maquinària i equips

51.64 Comerç a l'engròs de màquines i equips d'oficina 51.640 Comerç a l'engròs de màquines i equips d'oficina

51.65 Comerç a l'engròs d'altres tipus de maquinària per a la indústria, el comerç i la navegació 51.651 Comerç a l'engròs de material elèctric i electrònic 51.652 Comerç a l'engròs de material i equips diversos industrials 51.653 Comerç a l'engròs de material i equips diversos per al comerç i els serveis

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

51.6 Comerç a l'engròs de maquinària i equips

51.67 Comerç a l'engròs d'ordinadors, perifèrics i programes informàtics 51.670 Comerç a l'engròs d'ordinadors, perifèrics i programes informàtics

51.68 Comerç a l'engròs d'altres tipus de màquines i equips d'oficina 51.680 Comerç a l'engròs d'altres tipus de màquines i equips d'oficina

51.60 Comerç a l'engròs d'altres components i equips electrònics 51.600 Comerç a l'engròs d'altres components i equips electrònics

51.69 Comerç a l'engròs d'altres tipus de maquinària per a la indústria, el comerç i la navegació 51.691 Comerç a l'engròs d'altres tipus de maquinària per a la indústria 51.692 Comerç a l'engròs d'altres tipus de maquinària per al comerç i la navegació

Taula de correspondències

CCAE-93 CCAE-93Rev.1 CNAE-93 CNAE-93Rev.1 NACE-Rev.1 NACE-Rev.1.1

51.64 51.67 51.64 51.67 51.64 51.84 51.64 51.68 51.64 51.68 51.64 51.85 51.640 51.670 51.640 51.670 51.640 51.680 51.640 51.680

51.65 51.60 51.65 51.60 51.65 51.86 51.65 51.69 51.65 51.69 51.65 51.87 51.651 51.600 51.651 51.600 51.651 51.691 51.651 51.691 51.651 51.692 51.651 51.692 51.652 51.691 51.652 51.691 51.653 51.692 51.653 51.692

- En la secció H Hoteleria i, concretament, en el grup 55.1 Hotels de la NACE-Rev.1, Eurostat ha proposat una agregació de les classes (a nivell de 4 dígits) 55.11 i 55.12, amb la finalitat d'eliminar la distinció que fins al moment s'ha fet entre els hotels que comptaven amb servei de restaurant i els hotels que no comptaven amb aquest servei. S'ha considerat que l'anàlisi i la mesura del sector relatiu als hotels és plenament viable i significatiu a aquest nivell d'agregació.

> CCAE-93

55.11 Hotels, motels, hostals i pensions amb restaurant 55.111 Hotels i motels amb restaurant 55.112 Hostals i pensions amb restaurant

55.12 Hotels, motels, hostals i pensions sense restaurant 55.121 Hotels i motels sense restaurant 55.122 Hostals i pensions sense restaurant

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

55.10 Hotels 55.101 Hotels i motels 55.102 Hostals i pensions

Taula de correspondències

CCAE-93 CCAE-93Rev.1 CNAE-93 CNAE-93Rev.1 NACE-Rev.1 NACE-Rev.1.1

55.11 55.10 55.11 55.10 55.11 55.10 55.12 55.10 55.12 55.10 55.12 55.10

55.111 55.101 55.111 55.101 55.112 55.102 55.112 55.102 55.121 55.101 55.121 55.101 55.122 55.102 55.122 55.102

- En la secció J Mediació financera i, concretament, en les classes (codis a nivell de 4 dígits) 65.22 Altres tipus d'activitats creditícies i 65.23 Altres tipus de mediació financera de la NACE-Rev.1, el Banc d'Espanya per a la classificació nacional d'activitats econòmiques fa la proposta d'agregar subclasses (codis a nivell de 5 dígits) de la classe 65.22 i desagregar determinades subclasses de la classe 65.23. Fins al nivell de 4 dígits cal respectar de forma obligatòria l'estructura de la NACE Rev.1.1, de manera que els estats membres només tenen marge de maniobra sobre el cinquè dígit per a possibles modificacions i adaptacions al marc de l'economia nacional.

> CCAE-93

65.22 Altres tipus d'activitats creditícies 65.221 Societats de crèdit hipotecari 65.222 Entitats de finançament 65.223 Societats mediadores en el mercat del diner 65.224 Institut de Crèdit Oficial (ICO) (com a agència financera del Govern)

65.23 Altres tipus de mediació financera 65.231 Institucions d'inversió col·lectiva de caràcter financer 65.232 Societats i fons de capital de risc 65.233 Altres societats d'inversió en actius financers

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

65.22 Altres tipus d'activitats creditícies 65.224 Institut de Crèdit Oficial (ICO) (com a agència financera del Govern) 65.225 Establiments financers de crèdit, excepte els que es dediquen a l'arrendament financer

65.23 Altres tipus de mediació financera 65.232 Societats i fons de capital de risc 65.234 Fons del mercat monetari 65.235 Altres tipus d'institucions d'inversió col·lectiva de caràcter financer 65.236 Altres societats d'inversió en actius financers

Taula de correspondències

CCAE-93 CCAE-93Rev.1 CNAE-93 CNAE-93Rev.1 NACE-Rev.1 NACE-Rev.1.1

65.22 65.22 65.22 65.22 65.22 65.22 65.221 65.225 65.221 65.225 65.222 65.225 65.222 65.225 65.223 65.225 65.223 65.225 65.224 65.224 65.224 64.224

CCAE-93 CCAE-93Rev.1 CNAE-93 CNAE-93Rev.1 NACE-Rev.1 NACE-Rev.1.1

65.23 65.23 65.23 65.23 65.23 65.23 65.231 65.234 65.231 65.234 65.231 65.235 65.231 65.235 65.232 65.232 65.232 65.232 65.233 65.236 65.233 65.236

* En la secció J Mediació financera i, concretament, en les classes (codis a nivell de 4 dígits) 67.12 Activitats borsàries per compte d'altri i 67.13 Activitats auxiliars de la mediació financera de la NACE-Rev.1, el Banc d'Espanya, en el marc del grup de treball CNAE/CNPA, per a la classificació nacional d'activitats econòmiques fa la proposta de desagregar la subclasse 67.121 (codi a nivell de 5 dígits) de la classe 67.12 en dues subclasses, d'una banda, en la subclasse 67.123 i, d'altra banda, en la subclasse 65.236, ja que es tracta d'unitats que operen per compte propi i que seguint els criteris de la classificació, cal codificar-los en la divisió 65. També es desagreguen determinades subclasses de la classe 67.13. Fins al nivell de 4 dígits cal respectar de forma obligatòria l'estructura de la NACE Rev.1.1, de manera que els estats membres de la Unió Europea només tenen marge de maniobra sobre el cinquè dígit per a possibles modificacions i adaptacions al marc de l'economia nacional.

> CCAE-93

67.12 Activitats borsàries per compte d'altri 67.121 Societats de valors 67.122 Altres activitats borsàries per compte d'altri

67.13 Activitats auxiliars de la mediació financera 67.131 Societats de garantia recíproca i de refinançament 67.132 Societats de taxació 67.133 Cases de canvi 67.134 Fons de garantia de dipòsit 67.135 Societats gestores

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

67.12 Serveis de mediació en operacions de valors i gestió de fons 67.123 Agències de valors 67.124 Entitats gestores 67.125 Altres activitats de mediació

67.13 Activitats auxiliars de la mediació financera 67.131 Societats de garantia recíproca i de refinançament 67.132 Societats de taxació 67.133 Oficines de canvi 67.134 Fons de garantia de dipòsit

Taula de correspondències

CCAE-93 CCAE-93Rev.1 CNAE-93 CNAE-93Rev.1 NACE-Rev.1 NACE-Rev.1.1

67.12 67.12 67.12 67.12 67.12 67.12 67.121 67.123 67.121 67.123 67.121 65.236 67.121 65.236 67.122 67.124 67.122 67.124 67.122 67.125 67.122 67.125

CCAE-93 CCAE-93Rev.1 CNAE-93 CNAE-93Rev.1 NACE-Rev.1 NACE-Rev.1.1

67.13 67.13 67.13 67.13 67.13 67.13 67.131 67.131 67.131 67.131 67.132 67.132 67.132 67.132 67.133 67.133 67.133 67.133 67.134 67.134 67.134 67.134 67.135 67.124 67.135 67.124

* En la secció K Activitats immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials i, concretament, en la classe 72.20 Consulta d'aplicacions informàtiques i subministrament de programes informàtics de la NACE-Rev.1 s'en dur a terme una desagregació per donar lloc a dues noves classes en la nova classificació NACE-Rev.1.1, 72.21 Edició de programes informàtics i 72.22 Altres activitats de consulta i subministrament de programes informàtics, a proposta de Nacions Unides, amb la finalitat de facilitar l'anàlisi de la nova economia.

> CCAE-93

72.2 Consulta d'aplicacions informàtiques i subministrament de programes informàtics 72.20 Consulta d'aplicacions informàtiques i subministrament de programes informàtics 72.200 Consulta d'aplicacions informàtiques i subministrament de programes informàtics

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

72.2 Consulta d'aplicacions informàtiques i subministrament de programes informàtics 72.21 Edició de programes informàtics 72.210 Edició de programes informàtics 72.22 Altres activitats de consulta i subministrament de programes informàtics 72.220 Altres activitats de consulta i subministrament de programes informàtics

Taula de correspondències

CCAE-93 CCAE-93Rev.1 CNAE-93 CNAE-93Rev.1 NACE-Rev.1 NACE-Rev.1.1

72.20 72.21 72.20 72.21 72.20 72.21 72.20 72.22 72.20 72.22 72.20 72.22 72.200 72.210 72.200 72.210 72.200 72.220 72.200 72.220

* En la secció K Activitats immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials i, concretament, en la classe 74.83 Activitats de secretaria i traducció de la NACE-Rev.1, a proposta d'Eurostat, es duu a terme una desagregació de la subclasse 74.833 Activitats afins a la distribució publicitària amb la finalitat que una part d'aquesta subclasse generi un codi a nivell de classe (4 dígits, 74.86), i es produeix alhora una recodificació d'aquests codis per motius de coherència de l'estructura de la classificació pel que fa a la classificació d'activitats econòmiques d'Eurostat. L'INE, en canvi, ha optat per mantenir l'estructura del codi a nivell de grup a l'hora de fer els mateixos canvis per requeriments de les seves unitats de producció. En aquesta ocasió l'Idescat ha optat per seguir el mateix criteri que l'INE per evitar un desalineament amb la seva proposta.

> CCAE-93

74.83 Activitats de secretaria i traducció

74.831 Activitats de secretaria i reprografia 74.832 Activitats de traducció 74.833 Activitats afins a la distribució publicitària

74.84 Altres activitats empresarials

74.841 Disseny no industrial i decoració d'interiors 74.842 Organització de fires, exhibicions i congressos 74.843 Altres activitats empresarials

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

74.83 Activitats de secretaria i traducció

74.831 Activitats de secretaria i reprografia 74.832 Activitats de traducció 74.833 Activitats afins a la distribució publicitària

74.86 Activitats de centres d'atenció telefònica 74.860 Activitats de centres d'atenció telefònica

74.84 Altres activitats empresarials

74.841 Disseny no industrial i decoració d'interiors 74.842 Organització de fires, exhibicions i congressos 74.843 Altres activitats empresarials ncaa

Taula de correspondències

CCAE-93 CCAE-93Rev.1 CNAE-93 CNAE-93Rev.1 NACE-Rev.1 NACE-Rev.1.1

74.83 74.83 74.83 74.83 74.83 74.85 74.83 74.86 74.83 74.86 74.83 74.86 74.831 74.831 74.831 74.831 74.832 74.832 74.832 74.832 74.833 74.833 74.833 74.833 74.833 74.860 74.833 74.860

74.84 74.84 74.84 74.84 74.84 74.87 74.841 74.841 74.841 74.841 74.842 74.842 74.842 74.842 74.843 74.843 74.843 74.843

* En la secció O Altres activitats socials i de serveis prestats a la comunitat; serveis i personals, i concretament en la classe 90.00 Activitats de sanejament públic de la NACE-Rev.1, a proposta d'Eurostat, s'en dur a terme una desagregació per tal de generar tres classes diferenciades a la nova NACE-Rev.1.1 amb la finalitat de poder recollir i analitzar aquesta activitat econòmica de la forma més propera possible a la realitat.

> CCAE-93

90.00 Activitats de sanejament públic 90.001 Activitats de depuració d'aigües residuals i clavegueram 90.002 Activitats de neteja de vies públiques i tractament de deixalles 90.003 Altres activitats de sanejament públic

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

90.01 Activitats de recollida i tractament d'aigües residuals 90.010 Activitats de recollida i tractament d'aigües residuals 90.02 Activitats de recollida i tractament de residus 90.020 Activitats de recollida i tractament de residus 90.03 Altres activitats de sanejament, descontaminació i altres serveis similars 90.030 Altres activitats de sanejament, descontaminació i altres serveis similars

Taula de correspondències

CCAE-93 CCAE-93Rev.1 CNAE-93 CNAE-93Rev.1 NACE-Rev.1 NACE-Rev.1.1

90.00 90.01 90.00 90.01 90.00 90.01 90.00 90.02 90.00 90.02 90.00 90.02 90.00 90.03 90.00 90.03 90.00 90.03 90.001 90.010 90.001 90.010 90.002 90.020 90.002 90.020 90.003 90.030 90.003 90.030

[5.2] Modificacions a l'estructura de la CCAE-93 a petició dels departaments de la Generalitat de Catalunya i altres agents del sistema i correspondències establertes amb la classificació d'activitats econòmiques d'àmbit estatal (CNAE-93Rev.1)

A) Propostes del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP)

> CNAE-93 Rev. 1

15.11 Sacrificio de ganado y conservación de carne 15.110 Sacrificio de ganado y conservación de carne

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

15.11 Sacrifici de bestiar i conservació de carn 15.111 Sacrifici de bestiar 15.112 Especejament de bestiar

Taula de correspondències

CCAE-93 CCAE-93Rev.1 CNAE-93 CNAE-93Rev.1 15.110 15.111 15.110 15.110 15.110 15.112 15.110 15.110

> CNAE-93 Rev. 1

15.12 Sacrificio y conservación de volatería 15.120 Sacrificio y conservación de volatería

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

15.12 Sacrifici i conservació de volateria 15.121 Sacrifici d'aviram i conills 15.122 Especejament d'aviram i conills

Taula de correspondències

CCAE-93 CCAE-93Rev.1 CNAE-93 CNAE-93Rev.1 15.120 15.121 15.120 15.120 15.120 15.122 15.120 15.120

> CNAE-93 Rev. 1

15.13 Fabricación de productos cárnicos 15.130 Fabricación de productos cárnicos

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

15.13 Fabricació de productes carnis 15.131 Elaboració de productes carnis 15.132 Manipulació de productes carnis elaborats 15.133 Elaboració de plats preparats a base de carn

Taula de correspondències

CCAE-93 CCAE-93Rev.1 CNAE-93 CNAE-93Rev.1 15.130 15.131 15.130 15.130 15.130 15.132 15.130 15.130 15.130 15.133 15.130 15.130

> CNAE-93 Rev. 1

15.71 Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja 15.710 Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

15.71 Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de granja 15.711 Fabricació de pinsos per a l'alimentació d'animals de granja, excepte medicamentosos 15.712 Fabricació de pinsos medicamentosos per a l'alimentació d'animals de granja 15.713 Deshidratació d'alfals i altres plantes farratgeres per a l'alimentació d'animals de granja

Taula de correspondències

CCAE-93 CCAE-93Rev.1 CNAE-93 CNAE-93Rev.1 15.710 15.711 15.710 15.710 15.710 15.712 15.710 15.710 15.710 15.713 15.710 15.710

> CNAE-93 Rev. 1

15.87 Elaboración de especias, salsas y condimentos 15.870 Elaboración de especias, salsas y condimentos

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

15.87 Elaboració d'espècies, salses i condiments 15.871 Elaboració de vinagres, salses i condiments mixtos 15.872 Elaboració d'espècies

Taula de correspondències

CCAE-93 CCAE-93Rev.1 CNAE-93 CNAE-93Rev.1 15.870 15.871 15.870 15.870 15.870 15.872 15.870 15.870

B) Propostes del Departament de Benestar i Família

> CNAE-93 Rev. 1

85.3 Actividades de servicios sociales 85.31 Actividades de prestación de servicios sociales con alojamiento 85.311 Acogimiento de ancianos con alojamiento 85.312 Acogimiento de personas con minusvalía con alojamiento 85.313 Acogimiento de menores con alojamiento 85.314 Acogimiento de mujeres con alojamiento 85.315 Otro acogimiento con alojamiento 85.32 Actividades de prestación de servicios sociales sin alojamiento 85.321 Actividades de servicios sociales a personas con minusvalías 85.322 Guarderías 85.323 Actividades de servicios sociales a domicilio 85.324 Promoción de la convivencia 85.325 Otros servicios sociales sin alojamiento

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

85.3 Activitats de serveis socials 85.31 Activitats de prestació serveis socials amb allotjament 85.311 Acolliment de persones grans amb allotjament 85.312 Acolliment de persones amb discapacitat amb allotjament 85.313 Acolliment de menors amb allotjament 85.314 Acolliment de dones víctimes de violència domèstica 85.315 Altre acolliment amb allotjament 85.32 Activitats de prestació de serveis socials sense allotjament 85.321 Activitats de serveis socials per a persones amb discapacitat 85.323 Activitats de serveis socials a domicili 85.326 Activitats d'atenció social primària 85.327 Activitats de serveis socials per a persones grans 85.329 Altres activitats de serveis socials sense allotjament

Taula de correspondències

CCAE-93 CCAE-93Rev.1 CNAE-93 CNAE-93Rev.1 85.311 85.311 85.311 85.311 85.312 85.312 85.312 85.312 85.313 85.313 85.313 85.313 85.314 85.314 85.314 85.314 85.315 85.315 85.315 85.315 85.321 85.321 85.321 85.321 85.322 85.329 85.322 85.322 85.323 85.323 85.323 85.323 85.324 85.326 85.324 85.324 85.324 85.327 85.324 85.324 85.325 85.329 85.325 85.325

C) Propostes del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)

> CNAE-93 Rev. 1

92.112 Actividades de apoyo a la producción cinematográfica y de vídeo

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

92.113 Activitats auxiliars de doblatge i subtitulació per a cinema o televisió 92.114 Altres activitats d'ajut a la producció cinematogràfica i de vídeo

Taula de correspondències

CCAE-93 CCAE-93Rev.1 CNAE-93 CNAE-93Rev.1 92.112 92.113 92.112 92.112 92.112 92.114 92.112 92.112

> CNAE-93 Rev. 1

92.40 Actividades de agencias de noticias 92.400 Actividades de agencias de noticias

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

92.40 Activitats d'agències de notícies 92.401 Activitats de consorcis i agències de notícies 92.402 Activitats de periodistes i fotògrafs independents

Taula de correspondències

CCAE-93 CCAE-93Rev.1 CNAE-93 CNAE-93Rev.1 92.400 92.401 92.400 92.400 92.400 92.402 92.400 92.400

[5.3] Tractament a la CCAE-93 Rev.1 de les noves categories 96 i 97 de la NACE Rev.1.1

Existeix una demanda, per part d'alguns usuaris de la Classificació industrial internacional uniforme per a totes les activitats econòmiques (CIIU-Rev.3) de Nacions Unides (l'OIT principalment), d'un codi de la classificació que permeti la possibilitat de recollir les activitats realitzades per les llars que operen a nivell de subsistència, cobrint d'aquesta manera un buit existent fins al moment a la mateixa classificació.

Per aquest motiu, a la revisió de la CIIU-Rev.3 s'ha acordat la creació de les dues divisions següents:

96 Activitats de les llars com a productores de béns per a ús propi 96.0 Activitats de les llars com a productores de béns per a ús propi 96.00 Activitats de les llars com a productores de béns per a ús propi

97 Activitats de les llars com a productores de serveis per a ús propi 97.0 Activitats de les llars com a productores de serveis per a ús propi 97.00 Activitats de les llars com a productores de serveis per a ús propi

D'altra banda, en la darrera reunió d'Eurostat i en el si del grup de treball NACE/CPA, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) va manifestar que aquestes categories es trobaven buides de contingut en molts països de la Unió Europea i que només crearien confusió. La Secretaria del grup de treball d'Eurostat va respondre al respecte comunicant que s'admetia la possibilitat de no incloure aquestes categories a nivell nacional i l'INE, fruit d'aquest consens, i en la celebració de la darrera reunió del grup de treball creat a nivell nacional CNAE/CNPA, es va posicionar en el sentit de no incloure-les en la CNAE-93 Rev.1. Aquesta posició és contrària a la defensada per l'Idescat que en la seva proposta d'adaptació de la classificació sí que s'hi inclouen, donat que Eurostat les incorpora en la seva NACE-Rev.1.1, seguint els criteris encomenats per Nacions Unides en la CIIU-Rev.3.

Tot i aquest marge d'actuació que permet Eurostat pel que fa a aquestes dues noves divisions 96 Activitats de les llars que produeixen béns per a ús propi i 97 Activitats de les llars que produeixen serveis per a ús propi, i després de força debats i discussions pel que fa a la seva incorporació a l'estructura de la nova classificació, l'Idescat proposa en aquest sentit complir estrictament el reglament NACE-Rev.1.1. Aquest reglament obliga plenament a tots els estats membres de la Unió Europea, davant l'interès i la possible futura petició de dades referides a ambdues divisions de la classificació, tot i que aquesta proposta queda oberta a les possibles observacions dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya al respecte.

> CCAE-93

P Llars que ocupen personal domèstic 95 Llars que ocupen personal domèstic 95.0 Llars que ocupen personal domèstic 95.00 Llars que ocupen personal domèstic 95.000 Llars que ocupen personal domèstic

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

P Activitats de les llars 95 Activitats de les llars que ocupen personal domèstic 95.0 Activitats de les llars que ocupen personal domèstic 95.00 Activitats de les llars que ocupen personal domèstic 95.000 Activitats de les llars que ocupen personal domèstic

96 Activitats de les llars que produeixen béns per a ús propi 96.0 Activitats de les llars que produeixen béns per a ús propi 96.00 Activitats de les llars que produeixen béns per a ús propi 96.000 Activitats de les llars que produeixen béns per a ús propi

97 Activitats de les llars que produeixen serveis per a ús propi 97.0 Activitats de les llars que produeixen serveis per a ús propi 97.00 Activitats de les llars que produeixen serveis per a ús propi 97.000 Activitats de les llars que produeixen serveis per a ús propi

Taula de correspondències

Pel que fa a la taula de correspondències, esmentar el fet que degut a que es tracta de codis nous no hi ha correspondència respecte els codis de l'anterior versió de la classificació.

CCAE-93 CCAE-93Rev.1 CNAE-93 CNAE-93Rev.1 NACE-Rev.1 NACE-Rev.1.1

95 95 95 95 95 95 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.000 95.000 95.000 95.000

CCAE-93 CCAE-93Rev.1 CNAE-93 CNAE-93Rev.1 NACE-Rev.1 NACE-Rev.1.1

_ 96 _ _ _ 96 _ 96.0 _ _ _ 96.0 _ 96.00 _ _ _ 96.00 _ 96.000 _ _

_ 97 _ _ _ 97 _ 97.0 _ _ _ 97.0 _ 97.00 _ _ _ 97.00 _ 97.000 _ _

[5.4] Modificacions a les descripcions de la CCAE-93

La modificació a les descripcions dels codis que es detallen a continuació es duu a terme a partir de la proposta que fa, en general, Eurostat amb la finalitat de millorar-ne la seva redacció i, per tant, la seva comprensió. En la majoria de codis que proposa millorar-se la seva descripció, no procedeix presentar cap taula de correspondències versus els codis de l'anterior classificació, ja que es manté la vigent.

> CCAE-93

01.4 Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura i la ramaderia, llevat de les activitats veterinàries 01.41 Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura 01.410 Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

01.4 Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura i la ramaderia, excepte les activitats veterinàries i el manteniment de jardins 01.41 Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura i el manteniment de jardins 01.410 Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura i el manteniment de jardins

> CCAE-93

14.11 Extracció de pedra per a la construcció 14.111 Extracció de marbre 14.112 Extracció de granit 14.113 Extracció d'altres tipus de pedra

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

14.11 Extracció de pedra ornamental i per a la construcció 14.111 Extracció de marbre 14.112 Extracció de granit 14.113 Extracció d'altres tipus de pedra ornamental i per a la construcció

> CCAE-93

22.23 Enquadernació i acabament 22.230 Enquadernació i acabament

22.24 Composició i fotogravat 22.240 Composició i fotogravat

22.25 Altres activitats gràfiques 22.250 Altres activitats gràfiques

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

22.23 Enquadernació 22.230 Enquadernació

22.24 Activitats de preimpressió 22.240 Activitats de preimpressió

22.25 Activitats auxiliars relacionades amb la impressió 22.250 Activitats auxiliars relacionades amb la impressió

> CCAE-93

26.7 Indústries de la pedra 26.70 Indústries de la pedra

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

26.7 Indústries de la pedra ornamental i per a la construcció 26.70 Indústries de la pedra ornamental i per a la construcció

> CCAE-93

27.1 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (CECA) 27.3 Altres activitats de la transformació del ferro i de l'acer i producció de ferroaliatges no CECA

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

27.1 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 27.3 Altres activitats de la transformació del ferro i de l'acer

> CCAE-93

36.21 Fabricació de monedes i medalles 36.210 Fabricació de monedes i medalles

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

36.21 Fabricació de monedes 36.210 Fabricació de monedes

* En els codis que es detallen a continuació, la proposta de modificar el títol per millorar-ne la seva redacció ha estat del grup de treball CNAE/CNPA a diferència dels casos presentats anteriorment que la proposta ha estat d'Eurostat, tal i com s'ha apuntat anteriorment.

> CCAE-93

52.61 Comerç al detall per correspondència 52.610 Comerç al detall per correspondència

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

52.61 Comerç al detall per correspondència i per Internet 52.610 Comerç al detall per correspondència i per Internet

> CCAE-93

63.3 Activitats de les agències de viatges, majoristes i detallistes de turisme, i altres activitats d'ajut al sector turístic 63.30 Activitats de les agències de viatges, majoristes i detallistes de turisme, i altres activitats d'ajut al sector turístic 63.301 Majoristes i detallistes de turisme

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

63.3 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres activitats d'ajut al sector turístic 63.30 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres activitats d'ajut al sector turístic 63.301 Operadors turístics

> CCAE-93

65.12 Altres tipus de mediació monetària 65.121 Bancs 65.122 Caixes 65.123 Cooperatives

> CCAE-93 Rev.1 (revisió 2003)

65.12 Altres tipus de mediació monetària 65.121 Bancs 65.122 Caixes d'estalvis 65.123 Cooperatives de crèdit

Índex


Tema[1] Introducció

Tema[2] Ordre ECF/217/2004 per la qual s'aprova la revisió de la CCAE-93

Tema[3] Marc històric i conceptual

Tema[4] Característiques de la CCAE-93 Rev.1

Tema[5] Modificacions de l'estructura i de les descripcions de la CCAE-93

Tema[6] Elements de consulta de la CCAE-93 Rev.1

Tema[7] Referències bibliogràfiques i criteris metodològics