Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Ordre ECF/217/2004, de 15 de juny
2004
Català

[7] Referències bibliogràfiques i criteris metodològics

[7.1] Obres metodològiques especialitzades

- "Clasificación estadística de productes por actividades (CPA-2002)". Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2002

- "Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU Rev. 3.1)". Nueva York: Naciones Unidas, 2002

- "Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993 (CNAE-93)". Madrid: Instituto Nacional de Estadística (INE), 1993.

- "Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993 Revisión 1 (CNAE-93 Rev.1)". Madrid: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2003.

- "Clasificación Nacional de Productos por Actividades 1996 (CNPA-96)". Madrid: Instituto Nacional de Estadística (INE), 1996.

- "Classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE-93). Adaptació de la CNAE-93". Barcelona: Institut d'Estadística de Catalunya, 1995

- "Classificació catalana de productes per activitats (CCPA-96). Adaptació de la CNPA-96". Barcelona: Institut d'Estadística de Catalunya, 2002

- "Nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea (NACE-Rev.1)". Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1996

- "Nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea (NACE-Rev.1.1)". Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2002

[7.2] Fonts terminològiques i lexicogràfiques

- "Diccionari castellà/català". Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1989.

- "Diccionari català/castellà". Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1987.

- "Diccionari de la llengua catalana". Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1995.

- "Gran diccionari de la llengua catalana". Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998.

- http://www.termcat.net/cercaterm

- http://www.termcat.net/neoloteca/index.html

- "Diccionari de les professions". Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Direcció General d'Ocupació: Comissió de Diccionaris i Formularis de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, 1989.

- "Diccionari manual de la construcció". Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcció (ITEC), 1988.

- "Diccionario de la lengua española". Real academia española. Madrid: Espasa Calpe, 1992.

- "Diccionario del español actual" (vol. I i II). Madrid: Grupo Santillana de Ediciones, 1999.

- "Vocabulari comercial". Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1985.

- "Vocabulari d'oficis d'art". Departament de Cultura. Barcelona, 1988.

- "Vocabulari de comerç". Barcelona: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 1991.

- "Vocabulari de joieria". Departament de Cultura. Barcelona, 1990.

- "Vocabulari de l'utillatge de cuina i menjador". Departament de Cultura. Barcelona, 1988.

- "Vocabulari de perruqueria i bellesa". Departament de Cultura. Barcelona, 1987

- "Vocabulari dels electrodomèstics". TERMCAT. Barcelona, 1989.

- "Lèxic d'arts gràfiques i edició". Departament d'Indústria i Energia. Barcelona, 1993.

- "Lèxic d'electrodomèstics". Departament d'Indústria i Energia. Barcelona, 1993

- "Lèxic de begudes". Departament d'Indústria i Energia. Barcelona, 1993.

- "Lèxic de maquinària i material elèctrics". Departament d'Indústria i Energia. Barcelona, 1993.

- "Lèxic de productes alimentaris". Departament d'Indústria i Energia. Barcelona 1993.

- "Lèxic de restaurants". Departament de Cultura. Barcelona, 1990.

- "Lèxic de tèxtil i confecció". Departament d'Indústria i Energia. Barcelona, 1993.

- "Nomenclatura oficial catalana d'espècies pesqueres d'interès comercial". Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Departament de Cultura. Barcelona, 1992.

- "Thesaurus de ciències empresarials: edició trilingüe català, castellà, anglès". Barcelona: ESADE, DL 1991.

- "Full de difusió de neologismes [TERMCAT]". Barcelona, núm. 1-21.

[7.3] Criteris metodològics aplicats a la traducció catalana

L'Institut d'Estadística de Catalunya, amb l'assessorament del TERMCAT, ha dut a terme la traducció a la llengua catalana de la Clasificación nacional de actividades económicas 1993 Revisión 1 (CNAE-93 Rev.1).

Els criteris generals aplicats han estat els següents:

- La traducció s'ha fet al màxim de literal possible per tal de respectar els conceptes i la seva agrupació dins de cada epígraf. Només s'han canviat qüestions que no afectaven el sentit dels termes o la forma d'agrupar-los.

Per exemple, en la versió castellana no hi ha unitat de criteris pel que fa a separacions de conceptes amb punt i coma o punt i seguit dins un mateix epígraf. Un cop estudiat cada cas, s'ha vist que es podia unificar amb punts i seguit sense que això tingués cap incidència en l'agrupació dels conceptes. En canvi, les separacions amb coma o amb conjuncions s'han respectat al màxim perquè eren coherents amb el contingut.

- S'han unificat en la forma plural tots els mots indústria que apareixen en la versió castellana.

- S'ha intentat unificar al màxim l'aparició d'articles i preposicions, encara que de vegades han hagut de prevaler criteris específics per a casos concrets.

- En el cas que hi hagi dos sinònims en català per a un terme en castellà s'ha optat pel que té l'entrada preferent (amb definició) en el "Gran diccionari de la llengua catalana" d'Enciclopèdia Catalana, menys en aquells casos en què la freqüència d'ús del terme preferent és inferior. Per exemple en el cas de "llicorella" i "pissarra" (pedra) s'ha optat per pissarra; o en e de "lligador" i "tocador", per "tocador".

Índex


Tema[1] Introducció

Tema[2] Ordre ECF/217/2004 per la qual s'aprova la revisió de la CCAE-93

Tema[3] Marc històric i conceptual

Tema[4] Característiques de la CCAE-93 Rev.1

Tema[5] Modificacions de l'estructura i de les descripcions de la CCAE-93

Tema[6] Elements de consulta de la CCAE-93 Rev.1

Tema[7] Referències bibliogràfiques i criteris metodològics