Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
TemaCNAE-74 (ca) abreujada
Divisions Agrupacions Descripció
0Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca
01Producció agrícola
02Producció ramadera
03Serveis agrícoles i ramaders
04Caça i repoblació cinegètica
05Silvicultura
06Pesca
1Energia i aigua
11Combustibles sòlids. Coqueries
12Extracció de petroli i gas natural
13Refinació de petroli
14Extracció i transformació de minerals radioactius
15Energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta
16Captació, depuració i distribució d'aigua
2Minerals no energètics i derivats. Química
21Extracció i preparació de minerals metàl·lics
22Producció i primera transformació de metalls
23Minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes
24Indústries de productes minerals no metàl·lics
25Indústries químiques
3Transformació dels metalls. Mecànica de precisió
31Productes metàl·lics (llevat de material de transport)
32Construcció de maquinària i equips mecànics
33Construcció de màquines d'oficina i ordinadors
34Construcció de maquinària i material elèctric
35Material electrònic (llevat d'ordinadors)
36Vehicles automòbils i peces de recanvi
37Construcció, reparació i manteniment de vaixells
38Construcció d'altres materials de transport
39Instruments de precisió, òptica i similars
4Altres indústries manufactureres
41Productes alimentaris, begudes i tabac
42Productes alimentaris, begudes i tabac
43Indústries tèxtils
44Indústries del cuir
45Calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils
46Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta
47Paper i articles derivats. Arts gràfiques i edició
48Transformació del cautxú i de matèries plàstiques
49Altres indústries manufactureres
5Construcció
50Construcció
6Comerç, restaurants i hoteleria. Reparacions
61Comerç a l'engròs
62Recuperació de productes
63Intermediaris del comerç
64Comerç al detall
65Restaurants i cafès
66Hoteleria
67Reparacions
7Transport i comunicacions
71Transport per ferrocarril
72Altres transports terrestres
73Transport marítim i vies navegables interiors
74Transport aeri
75Activitats afins al transport
76Comunicacions
8Institucions financeres, serveis i lloguers
81Institucions financeres
82Assegurances
83Auxiliars financers. Activitats immobiliàries
84Serveis prestats a les empreses
85Lloguer de béns mobles
86Lloguer de béns immobles
9Altres serveis
91Administració pública, defensa i Seguretat Social
92Sanejament de vies públiques, neteja i similars
93Educació i investigació
94Sanitat i serveis veterinaris
95Assistència social i altres serveis col·lectius
96Serveis recreatius i culturals
97Serveis personals
98Serveis domèstics
99Representacions diplomàtiques i org. internacionals