Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1996
Català
TemaIAE (ca) abreujada
Seccions Divisions Agrupacions Grups Descripció
1*Activitats empresarials
1*0Ramaderia independent
1*01Explotació de bestiar boví
1*011Explotació de bestiar boví
1*012Explotació intensiva de bestiar boví de llet
1*013Explotació intensiva de bestiar boví d'engreix
1*02Explotació de bestiar oví i cabrum
1*021Explotació extensiva de bestiar oví
1*022Explotació intensiva de bestiar oví de cria
1*023Explotació intensiva de bestiar oví d'engreix
1*024Explotació de bestiar cabrum
1*03Explotació de bestiar porcí
1*031Explotació extensiva de bestiar porcí
1*032Explotació intensiva de bestiar porcí de cria
1*033Explotació intensiva de bestiar porcí d'engreix
1*04Avicultura
1*041Avicultura per a posta
1*042Avicultura per a carn
1*05Cuniculicultura
1*051Cuniculicultura
1*06Altres explotacions ramaderes NCAA
1*061Explotacions de bestiar cavallí, mular i asiní
1*062Apicultura
1*069Altres explotacions ramaderes
1*07Explotacions mixtes
1*071Explotacions mixtes
1*1Energia i aigua
1*11Combustibles sòlids. Coqueries
1*111Extracció, preparació i aglomeració d'hulla
1*112Extracció i preparació d'antracita
1*113Extracció i preparació de lignit bru
1*114Fabricació de carbó de coc
1*12Extracció de petroli i gas natural
1*121Prospecció de petroli i gas natural.Recerca minera
1*122Extracció i distribució de petroli brut
1*123Extracció, depuració i distribució de gas natural
1*124Extracció de pissarres bituminoses
1*13Refinació de petroli
1*130Refinació de petroli
1*14Extracció i transformació de minerals radioactius
1*141Extracció i transformació de minerals radioactius
1*142Preparació de minerals radioactius
1*143Transformació de minerals radioactius
1*15Energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta
1*151Producció i distribució d'energia elèctrica
1*152Fabricació i distribució de gas
1*153Producció i distribució de vapor i aigua calenta
1*16Captació, tractament i distribució d'aigua. Gel
1*161Captació, tractament i distribució d'aigua
1*162Fabricació de gel per a la venda
1*2Minerals no energ. i derivats. Ind. químiques
1*21Extracció i preparació de minerals metàl·lics
1*211Extracció i preparació de minerals de ferro
1*212Extr. i preparació minerals metàl·lics no fèrrics
1*22Producció i primera transformació de metalls
1*221Siderúrgia integral
1*222Siderúrgia no integral
1*223Fabricació de tubs d'acer
1*224Trefilatge, estiratge i perfilatge en fred d'acer
1*225Producció i transformació de metalls no fèrrics
1*23Minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes
1*231Extracció de materials de construcció
1*232Extracció de sals potàssiques, fosfats i nitrats
1*233Extracció de sal comuna
1*234Extracció de pirites i sofre
1*239Altres minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes
1*24Indústries de productes minerals no metàl·lics
1*241Productes de terra cuita (llevat de refractaris)
1*242Fabricació de ciments, calçs i guixos
1*243Fabricació de materials de construcció
1*244Indústries de la pedra natural
1*245Fabricació d'abrasius
1*246Indústries del vidre
1*247Fabricació de productes ceràmics
1*249Indústries de productes minerals no metàl·lics NCAA
1*25Indústries químiques
1*251Fabricació de productes químics bàsics
1*252Fabricació de productes químics per a l'agricultura
1*253Fabricació de productes químics per a la indústria
1*254Fabricació de productes farmacèutics
1*255Fabricació d'altres prod. químics per a consum final
1*3Transformació dels metalls. Mecànica de precisió
1*31Productes metàl·lics (llevat material de transport)
1*311Foneries
1*312Forja, estampació, embotició i altres operacions
1*313Tractament i recobriment dels metalls
1*314Fabricació de productes metàl·lics estructurals
1*315Construcció de grans dipòsits i caldereria grossa
1*316Eines i articles acabats en metalls
1*319Tallers mecànics independents
1*32Construcció de maquinària i equips mecànics
1*321Construcció de màquines i tractors agrícoles
1*322Construcció de màquines per a metalls, fusta i suro
1*323Construcció de màquines per a ind.tèxtil, cuir i calçat
1*324Construcció de màquines per a ind.alimentària i química
1*325Construcció de màquines per a mineria, construcció,fosa
1*326Fabricació d'òrgans de transmissió
1*329Construcció d'altres màquines i equips mecànics
1*33Construcció de màquines d'oficina i ordinadors
1*330Construcció de màquines d'oficina i ordinadors
1*34Construcció de maquinària i material elèctric
1*341Fabricació de fils i cables elèctrics
1*342Fabricació de material elèctric
1*343Fabricació de piles i acumuladors
1*344Fabricació de comptadors de mesurament elèctric
1*345Fabricació d'aparells electrodomèstics
1*346Fabricació de llums i material d'enllumenat
1*35Material electrònic (llevat d'ordinadors)
1*351Fabricació d'aparells i equips de telecomunicació
1*352Fabricació d'aparells i equips electromèdics
1*353Fabricació d'aparells i equips electrònics
1*354Fabricació components electrònics i circuits integrats
1*355Aparells de so i imatge. Enregistrament discos i cintes
1*36Vehicles automòbils i peces de recanvi
1*361Construcció i muntatge de vehicles automòbils
1*362Construcció de carrosseries, remolcs i bolquets
1*363Fabricació d'equips i accessoris per a automòbils
1*37Construcció, reparació i manteniment de vaixells
1*371Construcció naval
1*372Reparació i manteniment de vaixells
1*38Construcció d'altres materials de transport
1*381Construcció, reparació i manteniment de ferrocarrils
1*382Construcció, reparació i manteniment d'aeronaus
1*383Construcció de bicicletes, motocicletes i recanvis
1*389Contrucció d'altres materials de transport NCAA
1*39Instruments de precisió, òptica i similars
1*391Fabricació d'instruments de precisió i mesurament
1*392Fabricació de material medicoquirúrgic
1*393Fabricació d'instruments òptics, fotografia i cinema
1*399Fabricació de rellotges i altres instruments NCAA
1*4Altres indústries manufactureres
1*41Indústries de productes alimentaris i begudes
1*411Fabricació i envasament d'oli d'oliva
1*412Fabricació d'olis vegetals i animals (llevat d'oliva)
1*413Sacrifici de bestiar. Incubació d'aus
1*414Indústries làcties
1*415Fabricació de sucs i conserves vegetals
1*416Fabricació de conserves de peix i altres marins
1*417Fabricació de productes de molineria
1*418Fabricació de pastes alimentoses i productes amilacis
1*419Indústries del pa, brioixeria, pastisseria i galetes
1*42Altres productes alimentaris, begudes i tabac
1*420Indústries del sucre
1*421Indústries del cacau, xocolata i productes confiteria
1*422Indústries de productes per a l'alimentació animal
1*423Elaboració de productes alimentaris diversos
1*424Indústries d'alcohols etílics de fermentació
1*425Indústries vinícoles
1*426Sidreries
1*427Fabricació de cervesa i malt cerveser
1*428Indústries de begudes analcohòliques
1*429Indústries del tabac
1*43Indústries tèxtils
1*431Indústries del cotó i les seves mescles
1*432Indústries de la llana i les seves mescles
1*433Indústries de seda natural i de fibres artificials
1*434Indústries de les fibres dures i les seves mescles
1*435Fabricació de gèneres de punt
1*436Acabament de tèxtils
1*437Fabricació de catifes, tapissos i teixits impregnats
1*439Altres indústries tèxtils
1*44Indústries del cuir
1*441Assaonament i acabament de cuirs i pells
1*442Fabricació d'articles de cuir i similars
1*45Calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils
1*451Fabricació de calçat en sèrie (llevat cautxú i fusta)
1*452Fabricació de calçat d'artesania i a mida
1*453Confecció en sèrie de roba i els seus complements
1*454Confecció a mida de roba i els seus complements
1*455Confecció d'altres articles amb matèries tèxtils
1*456Indústries de la pelleteria
1*46Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta
1*461Serrada i preparació industrial de la fusta
1*462Fabricació de productes semielaborats de fusta
1*463Fabricació en sèrie de fusteria per a la construcció
1*464Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
1*465Fabricació d'objectes de fusta (llevat de mobles)
1*466Fabricació de productes de suro
1*467Fabricació d'articles de jonc i canya. Articles trenats
1*468Indústries del moble de fusta
1*47Paper i articles derivats. Arts gràfiques i edició
1*471Fabricació de pasta paperera
1*472Fabricació de paper i de cartó
1*473Transformació del paper i del cartó
1*474Arts gràfiques (impressió gràfica)
1*475Activitats afins a les arts gràfiques
1*476Edició
1*48Transformació del cautxú i de matèries plàstiques
1*481Transformació del cautxú
1*482Transformació de matèries plàstiques
1*49Altres indústries manufactureres
1*491Joieria i bijuteria
1*492Fabricació d'instruments de música
1*493Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics
1*494Fabricació de jocs, joguines i articles d'esport
1*495Indústries manufactureres diverses
1*5Construcció
1*50Construcció
1*501Edificació i obra civil
1*502Preparació d'obres. Fonamentació i pilonatge
1*503Preparació i muntatge d'estructures i cobertes
1*504Instal·lacions i muntatges
1*505Acabament d'obres
1*506Serveis auxiliars de la construcció i dragatges
1*507Construcció, reparació i conservació d'obres
1*508Agrupacions i unions temporals d'empreses
1*6Comerç, restaurants i dispesa. Reparacions
1*61Comerç a l'engròs
1*611Comerç a l'engròs de prod. dels codis 612 al 617 i 619
1*612Comerç a l'engròs mat.agràries.Aliments,begudes i tabac
1*613Comerç a l'engròs de tèxtils i articles de cuir
1*614Comerç a l'engròs de prod. de farmàcia, perfumeria,llar
1*615Comerç a l'engròs d'articles de consum durador
1*616Comerç a l'engròs interindustrial, mineria i química
1*617Altres tipus de comerç a l'engròs interindustrial
1*618Comerç a l'engròs en zones i dipòsits francs
1*619Comerç a l'engròs no especificat en els codis 612 a 618
1*62Recuperació de productes
1*621Comerç a l'engròs de rebuigs metàl·lics no fèrrics
1*622Comerç a l'engròs d'altres productes de recuperació
1*623Comerç de residus fora d'establiments permanents
1*63Intermediaris del comerç
1*631Intermediaris del comerç
1*64Comerç al detall
1*641Comerç al detall de fruites i verdures
1*642Comerç al detall de carn i derivats
1*643Comerç al detall de peix i derivats
1*644Comerç al detall de pa, llet i derivats
1*645Comerç al detall de vins i altres begudes
1*646Comerç al detall de productes del tabac
1*647Comerç al detall de productes alimentaris i begudes
1*65Comerç al detall en establiments permanents
1*651Comerç al detall de productes tèxtils, pell i cuir
1*652Comerç al detall prod. farmacèutics, químics, herbolari
1*653Comerç al detall d'equips per a llar i de construcció
1*654Comerç al detall de vehicles de transport i accessoris
1*655Comerç al detall de combustibles i lubrificants
1*656Comerç al detall de béns de segona mà
1*657Comerç al detall d'instruments musicals i accessoris
1*659Comerç al detall d'altres productes
1*66Comerç al detall en establiments no permanents
1*661Comerç al detall mixt o integrat
1*662Comerç al detall mixt o integrat
1*663Comerç al detall fora d'establiment permanents
1*664Comerç al detall en règim d'expositors en dipòsit
1*665Comerç al detall per correspondència
1*67Serveis d'alimentació
1*671Serveis en restaurants
1*672Serveis en cafeteries
1*673Serveis en cafeteries i bars, amb menjar i sense
1*674Serveis especials de restaurant, cafeteria i cafè-bar
1*675Serveis en quioscos i altres similars, a l'aire lliure
1*676Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries
1*677Altres serveis alimentació dels codis 671-673 i 681-682
1*68Serveis de dispesa
1*681Serveis de dispesa en hotels i motels
1*682Serveis de dispesa en hostals i pensions
1*683Serveis de dispesa en fondes, cases d'hostes i rurals
1*684Serveis de dispesa en hotels-apartaments
1*685Allotjaments turístics extrahotelers
1*686Explotació d'apartaments privats mitjançant agència
1*687Campaments turístics de serveis mínims de salubritat
1*69Reparacions
1*691Reparació d'articles elèctrics
1*692Reparació de maquinària industrial
1*699Altres reparacions NCAA
1*7Transport i comunicacions
1*71Transport per ferrocarril
1*711Transport ferroviari per via normal
1*712Transport ferroviari per via estreta
1*72Altres transports terrestres
1*721Transport de viatgers
1*722Transport de mercaderies per carretera
1*729Altres transports terrestres NCAA
1*73Transport marítim i per vies navegables interiors
1*731Transport marítim internacional (llevat petroli i gas)
1*732Transport marítim de petroli brut i gasos
1*733Transport cabotatge,vies interiors(llevat petroli, gas)
1*74Transport aeri
1*741Transport aeri regular
1*742Transport aeri no regular
1*75Activitats afins als transports
1*751Activitats afins al transport terrestre
1*752Activitats afins al transport marítim
1*753Activitats afins al transport aeri
1*754Dipòsit i emmagatzematge de mercaderies
1*755Agències de viatges
1*756Activitats auxiliars i complementàries del transport
1*757Serveis de muda
1*76Telecomunicacions
1*761Serveis telefònics
1*769Altres serveis de telecomunicacions
1*8Institucions financeres, serveis i lloguers
1*81Institucions financeres
1*811Banca
1*812Caixes d'estalvis
1*819Altres institucions financeres
1*82Assegurances
1*821Entitats asseguradores de vida i capitalització
1*822Entitats asseguradores de malaltia i riscos diversos
1*823Altres entitats asseguradores
1*83Auxiliars financers. Activitats immobiliàries
1*831Auxiliars financers
1*832Auxiliars d'assegurances
1*833Promoció immobiliària
1*834Serveis de la propietat immobiliària i industrial
1*84Serveis prestats a les empreses
1*841Serveis jurídics
1*842Serveis financers i comptables
1*843Serveis tècnics (enginyeria, arquitectura, etc.)
1*844Serveis de publicitat, relacions públiques i similars
1*845Explotació electrònica per compte d'altri
1*846Empreses d'estudis de mercat
1*849Altres serveis prestats a les empreses NCAA
1*85Lloguer de béns mobles
1*851Lloguer de maquinària i equips agrícoles
1*852Lloguer de maquinària i equips per a la construcció
1*853Lloguer de maquinària i equips comptables i d'oficina
1*854Lloguer de vehicles automòbils sense conductor
1*855Lloguer d'altres mitjans de transport
1*856Lloguer de béns de consum
1*857Lloguer d'aparells de mesurament
1*859Lloguer d'altres béns mobles NCAA (sense personal)
1*86Lloguer de béns immobles
1*861Lloguer de béns immobles de naturalesa urbana
1*862Lloguer de béns immobles de naturalesa rústica
1*9Altres serveis
1*91Serveis agrícoles, ramaders, forestals i pesquers
1*911Serveis agrícoles i ramaders
1*912Serveis forestals
1*913Serveis relacionats amb la pesca i l'aqüicultura
1*92Serveis de sanejament. Serveis contra incendis
1*921Serveis de sanejament de vies públiques i similars
1*922Serveis de neteja
1*93Educació i investigació
1*931Ensenyament reglat
1*932Ensenyament no reglat d'FP i educació superior
1*933Altres activitats d'ensenyament
1*934Ensenyament fora d'establiments permanents
1*935Col·legis majors i residències d'estudiants
1*936Investigació científica i tècnica
1*94Sanitat i serveis veterinaris
1*941Hospitals, clíniques i sanatoris de medicina humana
1*942Altres establiments sanitaris, balnearis i banys
1*943Consultes i clíniques d'estomatologia i odontologia
1*944Serveis naturopatia, acupuntura i altres parasanitaris
1*945Consultoris i clíniques veterinaris
1*95Assistència i serveis socials
1*951Assistència i serveis socials en centre residencial
1*952Assistència i serveis socials en centre no residencial
1*96Serveis recreatius i culturals
1*961Producció i serveis cinematogràfics (fins i tot vídeos)
1*962Distribució de pel·lícules cinematogràfiques i vídeos
1*963Exhibició de pel·lícules cinematogràfiques i vídeos
1*964Serveis de ràdio, televisió i serveis d'enllaç
1*965Espectacles (llevat de cinema i esports)
1*966Biblioteques, arxius, museus, jardins botànics i zoos
1*967Instal·lacions esportives,escoles i serveis de l'esport
1*968Espectacles esportius
1*969Altres serveis recreatius NCAA
1*97Serveis personals
1*971Bugaderies, tintoreries i serveis similars
1*972Salons de perruqueria i instituts de bellesa
1*973Serveis fotogràfics i serveis de fotocòpies
1*974Agències de serveis domèstics
1*979Altres serveis personals NCAA
1*98Serveis d'esbarjo i espectacle. Org. de congressos
1*981Jardins, parcs d'esbarjo,aquàtics i pistes de patinatge
1*982Espectacles i comerç al detall propis de fires
1*983Agències de col·locació d'artistes
1*989Altres act. d'espectacle i turisme. Org. de congressos
1*99Serveis NCAA
1*991Serveis de desenvolupament industrial regional
1*999Altres serveis NCAA
2*Activitats professionals
2*0Professionals agraris, pesca i caça
2*01Biòlegs. Enginyers agrònoms i forestals
2*011Doctors en ciències biològiques
2*012Enginyers agrònoms i forestals
2*013Veterinaris
2*02Enginyers tècnics agrícoles. Tècnics biologia i agraris
2*021Tècnics en biologia, agronomia i silvicultura
2*022Enginyers tècnics agrícoles i forestals
2*023Enginyers tècnics topògrafs
2*024Ajudants i auxiliars en veterinària
2*09Altres professionals agraris, pesca i caça NCAA
2*099Altres professionals agraris, pesca i caça NCAA
2*1Professionals energia, aigua, mineria i química
2*11Físics, geofísics i geòlegs. Enginyers de mines
2*111Físics, geofísics i geòlegs
2*112Enginyers de mines
2*12Doctors i llicenciats en ciències químiques
2*121Doctors i llicenciats en ciències químiques
2*13Enginyers tècnics de mines, facultatius i perits
2*131Enginyers tècnics de mines, facultatius i perits
2*19Professionals energia, aigua, mineria, química NCAA
2*199Professionals energia, aigua, mineria, química NCAA
2*2Prof. aeronàutica, telecom. i mecànica de precisió
2*21Enginyers aeronàutics, telecom., armament i construcció
2*211Enginyers aeronàutics
2*212Enginyers navals
2*213Enginyers de telecomunicacions
2*214Enginyers armament i construcció i electromecànics ICAI
2*22Enginyers tècnics aeronàutics i ajudants d'enginyers
2*221Enginyers tècnics aeronàutics, ajudants i perits
2*222Enginyers tècnics telecomunicacions, ajudants i perits
2*223Ajudants enginyers i enginyers tècnics electromecànics
2*224Dibuixants tècnics
2*225Tècnics en telecomunicacions
2*226Tècnics de so
2*227Tècnics en il·luminació
2*29Prof. aeronàutica, telecom. i mecànica de precisió NCAA
2*299Prof. aeronàutica, telecom. i mecànica de precisió NCAA
2*3Professionals d'altres indústries manufactureres
2*31Enginyers industrials i tèxtils
2*311Enginyers industrials i tèxtils
2*32Enginyers tècnics industrials,tècnics en arts gràfiques
2*321Enginyers tècnics industrials, ajudants i perits
2*322Tècnics en arts gràfiques
2*39Professionals de les indústries manufactureres NCAA
2*399Professionals de les indústries manufactureres NCAA
2*4Professionals de la construcció
2*41Arquitectes i enginyers de camins, canals i ports
2*411Arquitectes
2*412Enginyers de camins, canals i ports
2*42Arquitectes tècnics i enginyers tècnics, construcció
2*421Arquitectes tècnics i aparelladors
2*422Enginyers tècnics d'obres públiques, ajudants i perits
2*43Delineants i decoradors
2*431Delineants
2*432Decoradors-dissenyadors d'interiors
2*49Altres professionals de la construcció NCAA
2*499Altres professionals de la construcció NCAA
2*5Professionals del comerç i l'hoteleria
2*51Agents comercials
2*511Agents comercials
2*52Tècnics en hoteleria
2*521Tècnics en hoteleria
2*59Altres professionals del comerç i l'hoteleria NCAA
2*599Altres professionals del comerç i l'hoteleria NCAA
2*6Professionals del transport i les comunicacions
2*61Gestors del transport.Conductors de vehicles terrestres
2*611Agents de ferrocarrils
2*612Conductors de vehicles terrestres
2*69Professionals del transport i les comunicacions NCAA
2*699Professionals del transport i les comunicacions NCAA
2*7Professionals de finances,dret, assegurances i lloguers
2*71Pofessionals de les assegurances
2*711Actuaris d'assegurances
2*712Agents representants i corredors d'assegurances
2*713Agents d'assegurances, no representants
2*72Gestors d'assumptes públics i privats
2*721Agents col·legiats propietat industrial i immobiliària
2*722Gestors administratius
2*723Administradors de finques
2*724Intermediaris en la promoció d'edificis
2*725Habilitats de classes passives
2*726Graduats socials
2*727Agents o intermediaris de préstecs
2*728Agents de duanes
2*73Professionals del dret
2*731Advocats
2*732Procuradors
2*733Notaris
2*734Registradors
2*74Professionals de l'economia i de les finances
2*741Economistes
2*742Intendents i professors mercantils
2*743Perits mercantils
2*744Diplomats en ciències empresarials
2*745Corredors col·legiats de comerços
2*746Corredors no col·legiats de comerços
2*747Auditors de comptes i censors jurats de comptes
2*748Administradors de la cartera de valors
2*749Corredors intèrprets i corredors marítims
2*75Professionals de la publicitat
2*751Professionals de la publicitat
2*76Professionals de la informàtica i la matemàtica
2*761Llicenciats en matemàtiques i estadística
2*762Informàtics
2*763Programadors i analistes d'informàtica
2*764Diplomats en informàtica
2*765Enregistradors informàtics i auxiliars tractament dades
2*77Professionals d'activitats diverses
2*771Agents cobradors de factures i de drets de tot tipus
2*772Estenotipistes, mecanògrafs, taquígrafs i similars
2*773Detectius privats i professionals serveis de seguretat
2*774Traductors i intèrprets
2*775Doctors i llicenciats en filosofia i lletres
2*776Politicòlegs, sociòlegs, psicòlegs, historiadors i sim.
2*777Especialistes en assumptes de personal
2*778Diplomats en biblioteconomia i documentació
2*79Prof. de finances, dret, assegurances i lloguers NCAA
2*799Prof. de finances, dret, assegurances i lloguers NCAA
2*8Professionals d'altres serveis
2*81Professionals que presten serveis de neteja
2*811Professionals que presten serveis de neteja
2*82Personal docent de l'ensenyament
2*821Personal docent de l'ensenyament superior
2*822Personal docent de l'ensenyament mitjà
2*823Personal docent de l'EGB i preescolar
2*824Professors de formació i perfeccionament professional
2*825Professors d'autoescola, aquàtics, aeronàutics, etc.
2*826Personal docent d'ensenyaments diversos
2*83Professionals de la sanitat
2*831Metges de medicina general
2*832Metges especialistes (llevat estomatòlegs i odontòlegs)
2*833Estomatòlegs
2*834Odontòlegs
2*835Farmacèutics
2*836Ajudants tècnics sanitaris i fisioterapeutes
2*837Protèsics i higienistes dentals
2*838Òptics-optometristes i podòlegs
2*839Massatgistes, bromatòlegs, dietistes i aux. infermeria
2*84Professionals d'activitats parasanitàries
2*841Naturòpates, acupuntors i altres parasanitaris
2*85Professionals de l'espectacle
2*851Representants tècnics de l'espectacle
2*852Apoderats i representants taurins
2*853Agents de col·locació d'artistes
2*854Experts d'organització de congressos, assemblees i sim.
2*855Agents i corredors d'apostes en els espectacles
2*86Professions liberals, artístiques i literàries
2*861Pintors, escultors, artesans, artistes i similars
2*862Restauradors d'obres d'art
2*87Professionals de loteries,apostes i altres jocs d'atzar
2*871Expenedors loteries, jocs i apostes, de l'Estat
2*872Expenedors loteries, jocs i apostes, altres organismes
2*873Expenedors loteries, jocs i apostes, no oficials
2*88Professionals diversos
2*881Astròlegs, grafòlegs i similars
2*882Guies de turisme
2*883Guies intèrprets de turisme
2*884Perits taxadors d'assegurances, joies i altres
2*885Liquidadors i comissaris d'avaries
2*886Cronometradors
2*887Maquilladors i esteticistes
2*89Altres professionals dels serveis
2*899Altres professionals dels serveis
3*Activitats artístiques
3*0Activitats artístiques
3*01Activitats relacionades amb cinema, teatre i circ
3*011Directors de cinema i teatre
3*012Ajudants de direcció
3*013Actors de cinema i teatre
3*014Extres especialitzats, dobles, comparses i meritoris
3*015Operadors de cámeres de cine, televisió i vídeo
3*016Humoristes, còmics, excèntrics, recitadors, etc.
3*017Apuntadors i regidors
3*018Artistes de circ
3*019Activitats relacionades amb cine, teatre i circ NCAA
3*02Activitats relacionades amb el ball
3*021Directors coreogràfics
3*022Ballarines
3*029Altres activitats relacionades amb el ball NCAA
3*03Activitats relacionades amb la música
3*031Mestres i directors de música
3*032Intèrprets d'instruments musicals
3*033Cantants
3*039Altres activitats relacionades amb la música NCAA
3*04Activitats relacionades amb l'esport
3*041Jugadors i entrenadors de futbol
3*042Jugadors, entrenadors i preparadors de tennis i de golf
3*043Pilots i entrenadors de motociclisme i automobilisme
3*044Boxejadors, entrenadors i preparadors de boxa
3*045Jugadors, entrenadors i preparadors de basquetbol
3*046Corredors, entrenadors i preparadors de ciclisme
3*047Jugadors i entrenadors d'handbol, voleibol i similars
3*048Àrbitres d'espectacles esportius
3*049Altres activitats relacionades amb l'esport NCAA
3*05Activitats dels espectacles taurins
3*051Matadors de toros
3*052Rejoneadors
3*053Subalterns
3*054Caps de colles còmiques i similars
3*055Personal de colles còmiques i similars
3*059Altres activitats dels espectacles taurins