Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Ordre ECF/217/2004, de 15 de juny
2004
Català
TemaCCAE-93 REV.1 (ca) abreujada
Seccions Subseccions Divisions Grups Descripció
AAgricultura, ramaderia, caça i silvicultura
AAAgricultura, ramaderia, caça i silvicultura
01Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats
011Producció agrícola
012Producció ramadera
013Producció agrícola combinada amb la ramadera
014Serveis agricultura i ramaderia
015Caça, captura d'animals i repoblació cinegètica
02Silvicultura, explotació forestal i serveis relacionats
020Silvicultura, explotació forestal i serveis relacionats
BPesca
BBPesca
05Pesca, aqüicultura i serveis relacionats
050Pesca, aqüicultura i serveis relacionats
CIndústries extractives
CAExtracció productes energètics
10Extracció i aglomeració antracita, hulla, lignit, torba
101Extracció i aglomeració antracita i hulla
102Extracció i aglomeració lignit bru
103Extracció i aglomeració torba
11Extracció petroli brut i gas natural, exc. prospecció
111Extracció petroli brut i gas natural
112Serveis explotacions petrolíferes i de gas
12Extracció minerals urani i tori
120Extracció minerals urani i tori
CBExtracció altres minerals exc. productes energètics
13Extracció minerals metàl·lics
131Extracció minerals de ferro
132Extracció minerals metàl·lics no fèrrics
14Extracció minerals no metàl·lics ni energètics
141Extracció pedra
142Extracció sorres i argiles
143Extracció minerals per a adobs i productes químics
144Producció sal
145Extracció minerals no metàl·lics ni energètics ncaa
DIndústries manufactureres
DAIndústries alimentació, begudes i tabac
15Indústries productes alimentaris i begudes
151Indústries càrnies
152Elaboració i conservació peix i productes peix
153Preparació i conservació fruites i hortalisses
154Fabricació greixos i olis (vegetals i animals)
155Indústries làcties
156Fabricació productes molineria, midons i amilacis
157Fabricació productes per a l'alimentació animal
158Fabricació altres productes alimentaris
159Elaboració begudes
16Indústries del tabac
160Indústries del tabac
DBIndústries tèxtils i de la confecció
17Indústries tèxtils
171Preparació i filatura de fibres tèxtils
172Fabricació teixits tèxtils
173Acabament de tèxtils
174Fabricació articles confeccionats amb tèxtils
175Altres indústries tèxtils
176Fabricació teixits de punt
177Fabricació articles amb teixits de punt
18Indústries confecció i pelleteria
181Confecció peces de vestir de cuir
182Confecció peces de vestir amb tèxtils
183Preparació i tenyiment pells; articles pelleteria
DCIndústries cuir i calçat
19Cuir, marroquineria; guarnicioneria i sabateria
191Preparació, adob i acabament del cuir
192Fabricació marroquineria, guarnicioneria i talabarderia
193Fabricació calçat
DDIndústries fusta i suro
20Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria
201Serrada i planejament fusta; preparació industrial
202Fabricació fulloles, taulers contraplacats i altres
203Fabricació estructures de fusta i ebenisteria
204Fabricació envasos i embalatges de fusta
205Fabricació altres productes fusta; suro i cistelleria
DEIndústries paper, arts gràfiques i suports enregistrats
21Indústries paper
211Fabricació pasta de paper, paper i cartó
212Fabricació articles paper i cartó
22Edició, arts gràfiques i suports enregistrats
221Edició
222Arts gràfiques
223Reproducció suports enregistrats
DFRefinació petroli i tractament combustibles nuclears
23Coqueries, refinació petroli i combustibles nuclears
231Coqueries
232Refinació petroli
233Tractament combustibles nuclears
DGIndústries químiques
24Indústries químiques
241Fabricació productes químics bàsics
242Fabricació plaguicides i altres agroquímics
243Fabricació pintures, vernissos i tintes impremta
244Fabricació productes farmacèutics
245Fabricació sabons, perfums i productes higiene
246Fabricació altres productes químics
247Fabricació fibres artificials i sintètiques
DHTransformació del cautxú i de matèries plàstiques
25Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques
251Fabricació productes cautxú
252Fabricació productes matèries plàstiques
DIFabricació altres productes minerals no metàl·lics
26Indústries altres productes minerals no metàl·lics
261Fabricació vidre i productes vidre
262Fabricació productes ceràmics
263Fabricació rajoles de València i rajoles ceràmica
264Fabricació productes terra cuita per a construcció
265Fabricació ciment, calç i guix
266Fabricació elements formigó, guix i ciment
267Indústries de la pedra ornamental i per a la construcció
268Fabricació productes minerals no metàl·lics ncaa
DJMetal·lúrgia i fabricació productes metàl·lics
27Metal·lúrgia
271Fabricació productes bàsics ferro, acer, ferroaliatges
272Fabricació tubs
273Altres activitats transformació ferro i acer
274Producció i transformació metalls no fèrrics
275Fosa de metalls
28Productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
281Fabricació elements metàl·lics per a construcció
282Fabricació contenidors de metall i calderes
283Fabricació generadors de vapor
284Forja, estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia
285Tractament metalls; enginyeria mecànica compte d'altri
286Fabricació articles ganiveteria i ferreteria
287Fabricació productes metàl·lics, excepte mobles
DKConstrucció maquinària i equips mecànics
29Construcció maquinària i equips mecànics
291Fabricació màquines, equips i materials mecànics
292Fabricació altra maquinària i equips mecànics
293Fabricació maquinària agrària
294Fabricació de màquines eina
295Fabricació maquinària diversa per a usos específics
296Fabricació armes i municions
297Fabricació aparells domèstics
DLMaterials i equips elèctrics, electrònics i òptics
30Fabricació màquines d'oficina i equips informàtics
300Fabricació màquines d'oficina i equips informàtics
31Fabricació maquinària i materials elèctrics
311Fabricació motors elèctrics i transformadors
312Fabricació d'aparells distribució i control elèctrics
313Fabricació fils i cables elèctrics aïllats
314Fabricació acumuladors i piles elèctriques
315Fabricació llums elèctrics i aparells il·luminació
316Fabricació altres tipus equips elèctrics
32Material electrònic; aparells ràdio, TV, comunicacions
321Fabricació vàlvules i components electrònics
322Fabricació transmissors i aparells radiotelefonia
323Fabricació aparells recepció i reproducció so i imatge
33Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió
331Fabricació equips i instruments medicoquirúrgics
332Fabricació instruments de mesura i control
333Fabricació equips control processos industrials
334Fabricació instruments òptica i equips fotogràfics
335Fabricació rellotges
DMFabricació material de transport
34Fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
341Fabricació vehicles de motor
342Fabricació carrosseries per a vehicles de motor
343Fabricació accessoris no elèctrics vehicles de motor
35Fabricació altres materials de transport
351Construcció i reparació naval
352Fabricació material ferroviari
353Construcció aeronàutica i espacial
354Fabricació motocicletes i bicicletes
355Fabricació altres materials de transport ncaa
DNIndústries manufactureres diverses
36Fabricació mobles; altres indústries manufactureres
361Fabricació mobles
362Fabricació joieria, orfebreria i argenteria
363Fabricació instruments musicals
364Fabricació articles esport
365Fabricació jocs i joguines
366Altres indústries manufactureres diverses
37Reciclatge
371Reciclatge de ferralla i residus de metall
372Reciclatge de residus no metàl·lics
EEnergia elèctrica, gas i aigua
EEEnergia elèctrica, gas i aigua
40Energia elèctrica, gas i aigua calenta
401Producció i distribució d'energia elèctrica
402Producció gas; distribució combustibles gasosos
403Producció i distribució de vapor i aigua calenta
41Captació, potabilització i distribució d'aigua
410Captació, potabilització i distribució d'aigua
FConstrucció
FFConstrucció
45Construcció
451Preparació d'obres
452Construcció immobles i obres enginyeria civil
453Instal·lacions d'edificis i obres
454Acabament d'edificis i obres
455Lloguer equips construcció o demolició amb operari
GComerç i reparacions
GGComerç i reparacions
50Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor
501Venda de vehicles de motor
502Manteniment i reparació de vehicles de motor
503Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor
504Venda i reparació de motocicletes i recanvis
505Venda al detall de carburants per a l'automoció
51Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles de motor
511Intermediaris comerç
512Comerç engròs matèries agràries i animals vius
513Comerç engròs aliments, begudes i tabac
514Comerç engròs productes consum, excepte alimentaris
515Comerç engròs productes no agraris semielaborats
516Comerç engròs maquinària i equips
517Altres tipus comerç engròs
52Comerç detall, exc. vehicles motor; reparacions
521Comerç detall establiments no especialitzats
522Comerç detall aliments, begudes i tabac
523Comerç detall productes farmacèutics i de bellesa
524Altres tipus de comerç detall articles nous
525Comerç detall béns segona mà, en establiments
526Comerç detall fora d'establiments
527Reparació efectes personals i efectes domèstics
HHoteleria
HHHoteleria
55Hoteleria
551Hotels
552Càmpings i altres tipus d'allotjament de curta durada
553Restaurants
554Establiments de begudes
555Menjadors col·lectius i provisió menjars preparats
ITransport, emmagatzematge i comunicacions
IITransport, emmagatzematge i comunicacions
60Transport terrestre; transport per canonades
601Transport per ferrocarril
602Altres tipus de transport terrestre
603Transport per canonades
61Transport marítim, de cabotatge i per vies interior
611Transport marítim
612Transport per vies de navegació interior
62Transport aeri i espacial
621Transport aeri regular
622Transport aeri discrecional
623Transport espacial
63Activitats afins al transport; agències de viatges
631Manipulació i dipòsit de mercaderies
632Altres activitats afins al transport
633Agències de viatges i operadors turístics
634Organització del transport de mercaderies
64Correus i telecomunicacions
641Activitats postals i de correus
642Telecomunicacions
JMediació financera
JJMediació financera
65Mediació financera, exc. assegurances i plans pensions
651Mediació monetària
652Altres tipus de mediació financera
66Assegurances i plans de pensions, exc. SS obligatòria
660Assegurances i plans de pensions, exc. SS obligatòria
67Activitats auxiliars mediació financera
671Altres activitats auxiliars mediació financera
672Activitats auxiliars assegurances i plans pensions
KActivitats immobiliàries i lloguers; serv. empresarials
KKActivitats immobiliàries i lloguers; serv. empresarials
70Activitats immobiliàries
701Activitats immobiliàries per compte propi
702Lloguer de béns immobiliaris per compte propi
703Activitats immobiliàries per compte d'altri
71Activitats de lloguer
711Lloguer d'automòbils
712Lloguer d'altres mitjans de transport
713Lloguer de maquinària i equips
714Lloguer d'efectes personals i efectes domèstics
72Activitats informàtiques
721Consulta d'equips informàtics
722Consultes i subministrament de programes informàtics
723Processament de dades
724Activitats relacionades amb bases de dades
725Manteniment i reparació d'equips informàtics
726Altres activitats informàtiques
73Recerca i desenvolupament
731Recerca i desenvolupament de ciències tècniques
732Recerca i desenvolupament de ciències socials
74Altres activitats empresarials
741Activitats jurídiques, comptables i gestió empresarial
742Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria
743Assaigs i anàlisis tècnics
744Publicitat
745Selecció i col·locació de personal
746Serveis d'investigació i de seguretat
747Activitats industrials de neteja
748Activitats empresarials diverses
LAdministració pública, defensa i SS obligatòria
LLAdministració pública, defensa i SS obligatòria
75Administració pública, defensa i SS obligatòria
751Administració pública
752Prestació pública de serveis a la comunitat
753Seguretat Social obligatòria
MEducació
MMEducació
80Educació
801Ensenyament primari
802Ensenyament secundari
803Ensenyament superior
804Formació permanent i altres activitats d'ensenyament
NActivitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
NNActivitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
85Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
851Activitats sanitàries
852Activitats veterinàries
853Activitats de serveis socials
OAltres activitats socials i de serveis; serv. personals
OOAltres activitats socials i de serveis; serv. personals
90Activitats de sanejament públic
900Activitats de sanejament públic
91Activitats associatives
911Activitats organitzacions empresarials i patronals
912Activitats sindicals
913Activitats associatives diverses
92Activitats recreatives, culturals i esportives
921Activitats cinematogràfiques i de vídeo
922Activitats de ràdio i televisió
923Altres activitats artístiques i d'espectacles
924Activitats d'agències de notícies
925Activitats de biblioteques, arxius i museus
926Activitats esportives
927Activitats recreatives diverses
93Activitats diverses de serveis personals
930Activitats diverses de serveis personals
PActivitats de les llars
PPActivitats de les llars
95Activitats de les llars que ocupen personal domèstic
950Activitats de les llars que ocupen personal domèstic
96Activitats de les llars que produeixen béns ús propi
960Activitats de les llars que produeixen béns ús propi
97Activitats de les llars que produeixen serveis ús propi
970Activitats de les llars que produeixen serveis ús propi
QOrganismes extraterritorials
QQOrganismes extraterritorials
99Organismes extraterritorials
990Organismes extraterritorials