Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Unió Europea
--
1990
Català
TemaDivisions
CodiDescripció
Tema01Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema02Silvicultura, explotació forestal i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema05Pesca, aqüicultura i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema10Extracció i aglomeració d'antracita, hulla, lignit i torba
Tema11Extracció de petroli brut i de gas natural; activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, llevat de les activitats de prospecció
Tema12Extracció de minerals d'urani i de tori
Tema13Extracció de minerals metàl·lics
Tema14Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics
Tema15Indústries de productes alimentaris i begudes
Tema16Indústries del tabac
Tema17Indústries tèxtils
Tema18Indústries de la confecció i de la pelleteria
Tema19Preparació, adobament i acabament del cuir; fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de basteria, talabarderia i sabateria
Tema20Indústries de la fusta i del suro, llevat de mobles; cistelleria i esparteria
Tema21Indústries del paper
Tema22Edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
Tema23Coqueries, refinació de petroli i tractament de combustibles nuclears
Tema24Indústries químiques
Tema25Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
Tema26Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
Tema27Metal·lúrgia
Tema28Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips
Tema29Fabricació de màquines, equips i materials mecànics
Tema30Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
Tema31Fabricació de maquinària i materials elèctrics
Tema32Fabricació de materials electrònics; fabricació d'equips i aparells de ràdio, televisió i comunicacions
Tema33Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria
Tema34Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Tema35Fabricació d'altres materials de transport
Tema36Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
Tema37Reciclatge
Tema40Producció i distribució d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta
Tema41Captació, depuració i distribució d'aigua
Tema45Construcció
Tema50Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor i motocicletes; venda al detall de combustible per a vehicles de motor
Tema51Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, llevat de vehicles de motor i motocicletes
Tema52Comerç al detall, llevat del comerç de vehicles de motor i motocicletes; reparació d'efectes personals i estris domèstics
Tema55Hoteleria
Tema60Transport terrestre; transport per canonades
Tema61Transport marítim i per vies de navegació interiors
Tema62Transport aeri
Tema63Activitats afins al transport; activitats d'agències de viatges
Tema64Correus i telecomunicacions
Tema65Mediació financera, llevat d'assegurances i plans de pensions
Tema66Assegurances i plans de pensions, llevat de la seguretat social obligatòria
Tema67Activitats auxiliars de la mediació financera
Tema70Activitats immobiliàries
Tema71Lloguer de maquinària i equips sense operari, d'efectes personals i estris domèstics
Tema72Activitats informàtiques
Tema73Recerca i desenvolupament
Tema74Altres activitats empresarials
Tema75Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria
Tema80Educació
Tema85Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
Tema90Activitats de sanejament públic
Tema91Activitats associatives
Tema92Activitats recreatives, culturals i esportives
Tema93Activitats diverses de serveis personals
Tema95Llars que ocupen personal domèstic
Tema99Organismes extraterritorials
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF117
ITemaSubseccionsALF231
2TemaDivisionsNUM260
3TemaGrupsNUM3222
4TemaClassesNUM4503