Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1996
Català
TemaGrups
CodiDescripció
Tema1*011Explotació de bestiar boví
Tema1*012Explotació intensiva de bestiar boví per a llet
Tema1*013Explotació intensiva de bestiar boví per a engreix
Tema1*021Explotació extensiva de bestiar oví
Tema1*022Explotació intensiva de bestiar oví per a cria
Tema1*023Explotació intensiva de bestiar oví per a engreix
Tema1*024Explotació de bestiar cabrum
Tema1*031Explotació extensiva de bestiar porcí
Tema1*032Explotació intensiva de bestiar porcí per a cria
Tema1*033Explotació intensiva de bestiar porcí per a engreix
Tema1*041Avicultura per a posta
Tema1*042Avicultura per a carn
Tema1*051Cuniculicultura
Tema1*061Explotacions de bestiar cavallí, mular i asiní
Tema1*062Apicultura
Tema1*069Altres explotacions ramaderes
Tema1*071Explotacions mixtes
Tema1*111Extracció, preparació i aglomeració d'hulla
Tema1*112Extracció i preparació d'antracita
Tema1*113Extracció i preparació de lignit bru
Tema1*114Fabricació de carbó de coc
Tema1*121Prospecció de petroli i gas natural. Tasques auxiliars de recerca minera
Tema1*122Extracció i distribució de petroli brut
Tema1*123Extracció, depuració i distribució de gas natural
Tema1*124Extracció de pissarres bituminoses
Tema1*130Refinació de petroli
Tema1*141Extracció i transformació de minerals radioactius
Tema1*142Preparació de minerals radioactius en factories independents o fora del perímetre de la concessió o explotació minera
Tema1*143Transformació de minerals radioactius. Tractament i emmagatzematge de residus radioactius
Tema1*151Producció, transport i distribució d'energia elèctrica
Tema1*152Fabricació i distribució de gas
Tema1*153Producció i distribució de vapor i aigua calenta
Tema1*161Captació, tractament i distribució d'aigua per a nuclis urbans
Tema1*162Fabricació de gel per a la venda
Tema1*211Extracció i preparació de minerals de ferro
Tema1*212Extracció i preparació de minerals metàl·lics no fèrrics
Tema1*221Siderúrgia integral
Tema1*222Siderúrgia no integral
Tema1*223Fabricació de tubs d'acer
Tema1*224Trefilatge, estiratge, perfilatge i laminatge en fred de l'acer
Tema1*225Producció i primera transformació de metalls no fèrrics
Tema1*231Extracció de materials de construcció
Tema1*232Extracció de sals potàssiques, fosfats i nitrats
Tema1*233Extracció de sal comuna
Tema1*234Extracció de pirites i sofre
Tema1*239Extracció d'altres minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes
Tema1*241Fabricació de productes de terra cuita per a la construcció (llevat d'articles refractaris)
Tema1*242Fabricació de ciments, calçs i guixos
Tema1*243Fabricació de materials de construcció de formigó, ciment, guix, escaiola i altres
Tema1*244Indústries de la pedra natural
Tema1*245Fabricació d'abrasius
Tema1*246Indústries del vidre
Tema1*247Fabricació de productes ceràmics
Tema1*249Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics NCAA
Tema1*251Fabricació de productes químics bàsics (llevat de productes farmacèutics de base)
Tema1*252Fabricació de productes químics destinats principalment a l'agricultura
Tema1*253Fabricació de productes químics destinats principalment a la indústria
Tema1*254Fabricació de productes farmacèutics
Tema1*255Fabricació d'altres productes químics destinats principalment al consum final
Tema1*311Foneries
Tema1*312Forja, estampació, embotició, encunyació, tallament i repussatge
Tema1*313Tractament i recobriment dels metalls
Tema1*314Fabricació de productes metàl·lics estructurals
Tema1*315Construcció de grans dipòsits i caldereria grossa
Tema1*316Fabricació d'eines i articles acabats en metalls (llevat de material elèctric)
Tema1*319Tallers mecànics independents
Tema1*321Construcció de màquines i tractors agrícoles
Tema1*322Construcció de màquines per treballar els metalls, la fusta i el suro. Estris, equips i recanvis per a màquines
Tema1*323Construcció de màquines per a les indústries tèxtil, del cuir, del calçat i del vestit
Tema1*324Construcció de màquines i aparells per a les indústries alimentàries, químiques, del plàstic i del cautxú
Tema1*325Construcció de màquines i equips per a la mineria, construcció i obres públiques, siderúrgia i fosa, i d'elevació i manipulació
Tema1*326Fabricació d'òrgans de transmissió
Tema1*329Construcció d'altres màquines i equips mecànics
Tema1*330Construcció de màquines d'oficina i ordinadors, inclosa la seva instal·lació
Tema1*341Fabricació de fils i cables elèctrics
Tema1*342Fabricació de material elèctric d'utilització i equipament
Tema1*343Fabricació de piles i acumuladors
Tema1*344Fabricació de comptadors i aparells de mesura, control i verificació elèctrics
Tema1*345Fabricació d'aparells electrodomèstics
Tema1*346Fabricació de llums i material d'enllumenat
Tema1*351Fabricació d'aparells i equips de telecomunicació
Tema1*352Fabricació d'aparells i equips electromèdics i d'ús professional i científic
Tema1*353Fabricació d'aparells i equips electrònics de senyalització, control i programació
Tema1*354Fabricació de components electrònics i circuits integrats
Tema1*355Fabricació d'aparells receptors, d'enregistrament i de reproducció d'imatge i so. Enregistrament de discos i cintes magnètiques
Tema1*361Construcció i muntatge de vehicles automòbils i els seus motors
Tema1*362Construcció de carrosseries, remolcs i bolquets
Tema1*363Fabricació d'equips, components, accessoris i peces de recanvi per a vehicles automòbils
Tema1*371Construcció naval
Tema1*372Reparació i manteniment de vaixells
Tema1*381Construcció, reparació i manteniment de material ferroviari
Tema1*382Construcció, reparació i manteniment d'aeronaus
Tema1*383Construcció de bicicletes, motocicletes i les seves peces de recanvi
Tema1*389Construcció d'altres materials de transport NCAA
Tema1*391Fabricació d'instruments de precisió, mesura i control
Tema1*392Fabricació de material medicoquirúrgic i d'aparells ortopèdics
Tema1*393Fabricació d'instruments òptics i d'equips fotogràfics i cinematogràfics
Tema1*399Fabricació de rellotges i altres instruments NCAA
Tema1*411Fabricació i envasament d'oli d'oliva
Tema1*412Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals (llevat d'oli d'oliva)
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF23
2TemaDivisionsNUM320
3TemaAgrupacionsNUM4111
4TemaGrupsNUM5445
5TemaEpígrafsNUM61059