Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1996
Català
TemaEpígrafs
CodiDescripció
Tema1*0110Explotació de bestiar boví
Tema1*0120Explotació intensiva de bestiar boví per a llet
Tema1*0130Explotació intensiva de bestiar boví per a engreix
Tema1*0210Explotació extensiva de bestiar oví
Tema1*0220Explotació intensiva de bestiar oví per a cria
Tema1*0230Explotació intensiva de bestiar oví per a engreix
Tema1*0240Explotació de bestiar cabrum
Tema1*0310Explotació extensiva de bestiar porcí
Tema1*0320Explotació intensiva de bestiar porcí per a cria
Tema1*0330Explotació intensiva de bestiar porcí per a engreix
Tema1*0411Reproductores per a posta
Tema1*0412Ponedores d'ous des dels quatre mesos
Tema1*0421Reproductores per a carn
Tema1*0422Pollastres i ànecs per a carn
Tema1*0423Galls dindis, faisans i palmípedes reproductores
Tema1*0424Galls dindis, faisans i palmípedes per a carn
Tema1*0425Guatlles per a carn
Tema1*0510Cuniculicultura
Tema1*0610Explotacions de bestiar cavallí, mular i asiní
Tema1*0620Apicultura
Tema1*0690Altres explotacions ramaderes
Tema1*0710Explotacions mixtes
Tema1*1111Extracció i preparació d'hulla (llevat d'hulla subbituminosa)
Tema1*1112Extracció i preparació d'hulla subbituminosa (lignit negre)
Tema1*1113Preparació d'hulla en factories independents o fora del perímetre de la concessió o explotació minera
Tema1*1114Aglomeració d'hulla
Tema1*1121Extracció i preparació d'antracita
Tema1*1122Preparació d'antracita en factories independents o fora del perímetre de la concessió o explotació minera
Tema1*1131Extracció i preparació de lignit bru
Tema1*1132Preparació de lignit bru en factories independents o fora del perímetre de la concessió o explotació minera
Tema1*1140Fabricació de carbó de coc
Tema1*1211Tasques de mostreig per diversos procediments en sondatges. Determinació de les característiques de les formacions travessades, la profunditat i la direcció del sondatge, capbussament i direcció de les formacions i similars
Tema1*1212Tasques de desviació de sondatges i cimentació de pous, fracturació o acidificació de roques. Proves de producció
Tema1*1213Tasques de mesura de la pressió de la fondària dels pous i d'obertura i clausura dels pous. Mesura en superfície de temperatura, pressió, cabal i similars. Serveis de cable per a la connexió entre els elements del pou i la superfície
Tema1*1219Altres activitats relacionades amb la prospecció de petroli i gas natural. Tasques auxiliars de recerca minera, com ara les de geofísica petroliera, control de geologia de sondatges i similars
Tema1*1221Extracció de petroli brut
Tema1*1222Distribució de petroli brut
Tema1*1231Extracció i depuració de gas natural
Tema1*1232Distribució de gas natural
Tema1*1240Extracció de pissarres bituminoses
Tema1*1300Refinació de petroli
Tema1*1410Extracció i transformació de minerals radioactius
Tema1*1420Preparació de minerals radioactius en factories independents o fora del perímetre de la concessió o explotació minera
Tema1*1431Transformació de minerals radioactius
Tema1*1432Tractament de residus radioactius
Tema1*1433Emmagatzematge de residus radioactius
Tema1*1511Producció d'energia hidroelèctrica
Tema1*1512Producció d'energia termoelèctrica convencional
Tema1*1513Producció d'energia electronuclear
Tema1*1514Producció d'energia NCAA, incloses la de marees, la solar i similars
Tema1*1515Transport i distribució d'energia elèctrica
Tema1*1520Fabricació i distribució de gas
Tema1*1530Producció i distribució de vapor i aigua calenta
Tema1*1611Captació, tractament i distribució d'aigua per a nuclis urbans
Tema1*1612Captació d'aigua per al subministrament
Tema1*1613Tractament d'aigua per al subministrament
Tema1*1614Distribució d'aigua per a nuclis urbans
Tema1*1620Fabricació de gel per a la venda
Tema1*2111Extracció i preparació de minerals de ferro
Tema1*2112Preparació de minerals de ferro en factories independents o fora del perímetre de la concessió o explotació minera
Tema1*2121Extracció i preparació de minerals metàl·lics no fèrrics
Tema1*2122Preparació de minerals metàl·lics no fèrrics en factories independents o fora del perímetre de la concessió o explotació minera
Tema1*2211Productes siderúrgics primaris
Tema1*2212Acer brut
Tema1*2213Semiproductes
Tema1*2214Productes laminats en calent
Tema1*2215Productes laminats en fred
Tema1*2216Productes derivats dels anteriors, inclosos els especificats en el grup núm. 223
Tema1*2217Altres productes i subproductes
Tema1*2221Acer brut
Tema1*2222Semiproductes
Tema1*2223Productes laminats en calent
Tema1*2224Productes laminats en fred
Tema1*2225Productes derivats dels anteriors, inclosos els especificats en el grup núm. 223
Tema1*2226Altres productes i subproductes
Tema1*2231Productes tubulars (tubs i perfils buits) d'acer sense soldadura
Tema1*2232Productes tubulars d'acer soldats longitudinalment
Tema1*2233Productes tubulars d'acer soldats helicoïdalment
Tema1*2234Accessoris per a canonades (llevat dels de fosa)
Tema1*2241Filferro d'acer
Tema1*2242Productes calibrats mitjançant estiratge
Tema1*2243Productes calibrats mitjançant decorticació (tornejament)
Tema1*2244Productes calibrats mitjançant rectificació
Tema1*2245Perfils conformats en fred
Tema1*2246Fleix laminat en fred
Tema1*2247Fleix magnètic laminat en fred
Tema1*2248Fleix recobert
Tema1*2251Producció i primera transformació de l'alumini
Tema1*2252Producció i primera transformació del coure
Tema1*2259Producció i primera transformació d'altres metalls no fèrrics NCAA
Tema1*2311Extracció de substàncies argiloses
Tema1*2312Extracció de roques i pissarres per a la construcció
Tema1*2313Extracció de sorres i graves per a la construcció
Tema1*2314Extracció de guix
Tema1*2319Extracció d'altres materials de construcció NCAA
Tema1*2321Extracció de sals potàssiques
Tema1*2322Extracció de fosfats i nitrats
Tema1*2331Extracció de sal marina
Tema1*2332Extracció de sal de font i sal gemma
Tema1*2341Pirites de ferro sense torrar
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF23
2TemaDivisionsNUM320
3TemaAgrupacionsNUM4111
4TemaGrupsNUM5445
5TemaEpígrafsNUM61059