Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1968
Català
TemaGrups
CodiDescripció
Tema0000Activitats no especificades
Tema1110Producció agropecuària
Tema1120Serveis agrícoles
Tema1130Caça per procediments ordinaris i mitjançant trampes, i repoblació d'animals
Tema1210Silvicultura
Tema1220Extracció de fusta
Tema1301Pesca en mar i costanera
Tema1302Pesca no classificada en altres apartats (ncaa)
Tema2100Explotació de mines de carbó
Tema2200Producció de petroli i gas natural
Tema2301Extracció de minerals de ferro
Tema2302Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics
Tema2901Extracció de roques, sorres i substàncies argiloses
Tema2902Extracció de minerals per a la industria química i d'adobs naturals
Tema2903Extracció de sal comuna
Tema2909Explotació de mines i pedreres ncaa
Tema3111Sacrifici de bestiar, preparació i conserves de carn
Tema3112Indústries làcties
Tema3113Fabricació de conserves de fruites i vegetals
Tema3114Fabricació de conserves de peix, crustacis i aliments similars
Tema3115Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals
Tema3116Fabricació de productes molineria
Tema3117Fabricació de pa i productes de pastisseria
Tema3118Fabricació i refinat de sucre
Tema3119Indústries del cacau, xocolata i productes de confiteria
Tema3121Fabricació de productes alimentaris ncaa
Tema3122Indústries de productes per a l'alimentació animal
Tema3131Destil·lació i rectificació d'aiguardents naturals; fabricació d'alcohols etílics de fermentació
Tema3132Indústries vinícoles
Tema3133Fabricació de cervesa i mal cerveser
Tema3134Indústries d'aigües minerals, aigües gasoses i altres begudes analcohòliques
Tema3140Indústries del tabac
Tema3211Filatura, retorciment i teixidura de tèxtils
Tema3212Confecció d'articles tèxtils, llevat de roba
Tema3213Fabricació de teixits i gèneres de punt
Tema3214Fabricació de catifes i tapissos
Tema3215Fabricació de cordes, cables, caramells i xarxes
Tema3219Fabricació d'articles tèxtils ncaa
Tema3220Fabricació de confeccions tèxtils, llevat de calçat
Tema3231Assaonament i acabament de cuirs i pells
Tema3232Preparació i tenyiment de pells
Tema3233Fabricació d'articles de cuir o succedani de cuir, llevat de calçat i de roba
Tema3240Fabricació de calçat, llevat de calçat de cautxú vulcanitzat o emmotllat o de plàstic
Tema3311Serrada i treballs mecànics de la fusta
Tema3312Fabricació d'embalatges de fusta i cistelleria i de petits articles de cistelleria
Tema3319Fabricació d'articles de fusta i petits productes de suro
Tema3320Fabricació de mobles i accessoris, llevat dels metàl·lics
Tema3411Fabricació de pasta de paper, paper i cartó
Tema3412Fabricació d'embalatges i de bosses de paper i cartó
Tema3419Fabricació d'articles de pasta de paper, paper i cartó ncaa
Tema3420Arts gràfiques, edició i indústries afins
Tema3511Indústries químiques de base, llevat d'adobs
Tema3512Fabricació d'adobs i plaguicides
Tema3513Fabricació de resines sintètiques, matèries plàstiques i fibres artificials, llevat de vidre
Tema3521Fabricació de pintures, vernissos i laques
Tema3522Fabricació de productes farmacèutics i de medicaments
Tema3523Fabricació de sabons i de productes de neteja, de perfumeria i productes de bellesa i d'altres preparacions de tocador)
Tema3529Fabricació de productes químics ncaa
Tema3530Refinació de petroli
Tema3540Fabricació de productes diversos derivats del petroli i del carbó
Tema3551Fabricació de pneumàtics i cambres
Tema3559Fabricació d'articles de cautxú ncaa
Tema3560Fabricació de productes de matèries plàstiques, ncaa
Tema3610Fabricació d'objectes de fang, pisa i porcellana
Tema3620Fabricació de vidre i productes de vidre
Tema3691Fabricació de materials de construcció de terra cuita
Tema3692Fabricació de ciments, calçs i guixos
Tema3699Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics ncaa
Tema3710Indústries bàsiques del ferro i acer
Tema3720Indústries bàsiques de metalls no fèrrics, ncaa
Tema3811Fabricació de ganiveteria, eines manuals i de ferreteria
Tema3812Fabricació de mobles i accessoris metàl·lics
Tema3813Fabricació d'elements de construcció metàl·lics
Tema3819Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips, ncaa
Tema3821Construcció de motors i turbines
Tema3822Construcció de màquines agrícoles i forestals
Tema3823Construcció de màquines per a treballar els metalls i la fusta
Tema3824Construcció de màquines i material especial per a la industria, llevat de màquines per a treballar els metalls i la fusta
Tema3825Construcció de màquines d'oficina, màquines de calcular i de màquines comptables
Tema3829Construcció de màquines i material, llevat de màquines elèctriques, ncaa
Tema3831Fabricació de màquines i aparells elèctrics industrials
Tema3832Fabricació de material i d'aparells de ràdio, de televisió i de telecomunicacions
Tema3833Fabricació d'aparells electrodomèstics
Tema3839Fabricació d'aparells i articles elèctrics ncaa
Tema3841Construcció naval i reparació de vaixells
Tema3842Construcció de locomotores i de locotractors i material rodant
Tema3843Construcció de vehicles automòbils
Tema3844Construcció de bicicletes i motocicletes
Tema3845Construcció aeronàutica
Tema3849Construcció de material de transport ncaa
Tema3851Fabricació de material medicoquirúrgic
Tema3852Fabricació de material fotogràfic i d'instruments òptics
Tema3853Fabricació de rellotges
Tema3901Fabricació de joieria i articles similars
Tema3902Fabricació d'instruments de música
Tema3903Fabricació d'articles d'esport
Tema3909Altres indústries manufactureres ncaa
Tema4101Producció, transport i distribució d'electricitat
Tema4102Fabricació de gas; distribució per canonada de combustibles gasosos
Tema4103Distribució de vapor i aigua calenta
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaGrans divisionsNUM110
2TemaDivisionsNUM234
3TemaAgrupacionsNUM373
4TemaGrupsNUM4160