Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1988
Català
TemaGrups
CodiDescripció
Tema011Conreus en general; conreu d'hortalisses i horticultura
Tema012Cria de bestiar
Tema013Conreu de productes agrícoles amb combinació amb la cria d'animals (explotació mixta)
Tema014Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura i la ramaderia, llevat de les activitats veterinàries
Tema015Caça mitjançant mètodes ordinaris i trampes, repoblació d'animals, i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema020Silvicultura, extracció de fusta i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema050Pesca, explotació de vivers de peixos i granges piscícoles i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema101Extracció i aglomeració d'hulla
Tema102Extracció i aglomeració de lignit
Tema103Extracció i aglomeració de torba
Tema111Extracció de petroli brut i de gas natural
Tema112Activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, llevat de les activitats de prospecció
Tema120Extracció de minerals d'urani i de tori
Tema131Extracció de minerals de ferro
Tema132Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, llevat dels minerals d'urani i de tori
Tema141Extracció de pedra, sorra i argila
Tema142Explotació de mines i pedreres ncaa
Tema151Producció, transformació i conservació de carn, peix, fruita, llegums, hortalisses, olis i greixos
Tema152Elaboració de productes lactis
Tema153Elaboració de productes de molineria, midons i productes amilacis, i aliments preparats per a animals
Tema154Elaboració d'altres productes alimentaris
Tema155Elaboració de begudes
Tema160Elaboració de productes de tabac
Tema171Filatura, teixidura i acabament de productes tèxtils
Tema172Fabricació d'altres productes tèxtils
Tema173Fabricació de teixits i articles de punt i ganxet
Tema181Fabricació de peces de vestir, llevat de pell
Tema182Adobament i tenyiment de pells; fabricació d'articles de pell
Tema191Adobament de cuirs; fabricació de maletes, bosses de mà, articles de talabarderia i basteria, i calçat
Tema192Fabricació de calçat
Tema201Serrada i planejament de la fusta
Tema202Fabricació d'articles de fusta, suro, cistelleria i esparteria
Tema210Fabricació de paper i de productes de paper
Tema221Activitats d'edició
Tema222Activitats d'impressió i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema223Reproducció de suports enregistrats
Tema231Coqueries
Tema232Fabricació de productes de la refinació del petroli
Tema233Tractament de combustibles nuclears
Tema241Fabricació de substàncies químiques bàsiques
Tema242Fabricació d'altres productes químics
Tema243Fabricació de fibres manufacturades
Tema251Fabricació de productes de cautxú
Tema252Fabricació de productes de plàstic
Tema261Fabricació de vidre i productes de vidre
Tema269Fabricació de productes minerals no metàl·lics ncaa
Tema271Fabricació de productes bàsics de ferro i d'acer
Tema272Fabricació de productes bàsics de metalls preciosos i metalls no fèrrics
Tema273Fosa de metalls
Tema281Fabricació de productes metàl·lics per a ús estructural, tancaments metàl·lics, dipòsits i generadors de vapor
Tema289Fabricació d'altres productes metàl·lics; activitats de serveis de treball de metalls
Tema291Fabricació de maquinària d'ús general
Tema292Fabricació de maquinària d'ús especial
Tema293Fabricació d'aparells d'ús domèstic ncaa
Tema300Fabricació de maquinària d'oficina, comptabilitat i informàtica
Tema311Fabricació de motors, generadors i transformadors elèctrics
Tema312Fabricació d'aparells de distribució i control
Tema313Fabricació de fils i cables aïllats
Tema314Fabricació d'acumuladors i piles i bateries primàries
Tema315Fabricació de llums elèctrics i equips d'il·luminació
Tema319Fabricació d'altres tipus d'equips elèctrics ncaa
Tema321Fabricació de tubs i vàlvules electrònics i d'altres components electrònics
Tema322Fabricació de tubs transmissors de ràdio i televisió, i d'aparells per a telefonia i telegrafia amb fils
Tema323Fabricació de receptors de ràdio i televisió, aparells d'enregistrament i reproducció de so i vídeo, i altres productes que s'hi relacionen
Tema331Fabricació d'aparells i instruments mèdics i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat dels instruments d'òptica
Tema332Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics
Tema333Fabricació de rellotges
Tema341Fabricació de vehicles de motor
Tema342Fabricació de carrosseries per a vehicles automotors; fabricació de remolcs i semiremolcs
Tema343Fabricació de parts, peces i accessoris per a vehicles de motor i els seus motors
Tema351Construcció i reparació de vaixells i altres embarcacions
Tema352Fabricació de locomotores i de material per a ferrocarrils i tramvies
Tema353Fabricació d'aeronaus i naus espacials
Tema359Fabricació d'equips de transport ncaa
Tema361Fabricació de mobles
Tema369Indústries manufactureres ncaa
Tema371Reciclatge de ferralla i rebuigs de metall
Tema372Reciclatge de rebuigs no metàl·lics
Tema401Producció i distribució d'electricitat
Tema402Producció de gas; distribució de combustibles gasosos per canonades
Tema403Producció i distribució de vapor i aigua calenta
Tema410Captació, depuració i distribució d'aigua
Tema451Preparació del terreny
Tema452Construcció d'edificis complets i de parts d'edificis; obres d'enginyeria civil
Tema453Condicionament d'edificis
Tema454Acabament d'edificis
Tema455Lloguer d'equips de construcció o demolició amb operari
Tema501Venda de vehicles de motor
Tema502Manteniment i reparació de vehicles de motor
Tema503Venda de parts, peces i accessoris de vehicles de motor
Tema504Venda, manteniment i reparació de motocicletes i de les seves parts, peces i accessoris
Tema505Venda al detall de combustible per a vehicles de motor
Tema511Intermediaris del comerç
Tema512Comerç a l'engròs de primeres matèries agràries, animals vius, aliments, begudes i tabac
Tema513Comerç a l'engròs de béns de consum, llevat dels alimentaris
Tema514Comerç a l'engròs de productes intermedis no agraris,ferralla i rebuigs
Tema515Comerç a l'engròs de maquinària, equips i materials
Tema519Comerç a l'engròs d'altres productes
Tema521Comerç al detall en establiments no especialitzats
Tema522Comerç al detall d'aliments, begudes i tabac en establiments especialitzats
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF117
2TemaDivisionsNUM260
3TemaGrupsNUM3159
4TemaClassesNUM4292