Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Unió Europea
--
2003
Català
TemaClasses
CodiDescripció
Tema2051Fabricació d'altres productes de fusta
Tema2052Fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria
Tema2111Fabricació de pasta de paper
Tema2112Fabricació de paper i de cartó
Tema2121Fabricació de paper i de cartó ondulats; fabricació d'envasos i embalatges de paper i de cartó
Tema2122Fabricació d'articles de paper i de cartó per a ús domèstic i sanitari
Tema2123Fabricació d'articles de papereria
Tema2124Fabricació de papers pintats
Tema2125Fabricació d'altres articles de paper i de cartó
Tema2211Edició de llibres
Tema2212Edició de periòdics
Tema2213Edició de revistes
Tema2214Edició de suports de so enregistrats
Tema2215Altres activitats d'edició
Tema2221Impressió de periòdics
Tema2222Altres activitats d'impressió
Tema2223Enquadernació
Tema2224Activitats de preimpressió
Tema2225Activitats auxiliars relacionades amb la impressió
Tema2231Reproducció de suports de so enregistrats
Tema2232Reproducció de suports de vídeo enregistrats
Tema2233Reproducció de suports d'informàtica enregistrats
Tema2310Coqueries
Tema2320Refinació de petroli
Tema2330Tractament de combustibles nuclears i residus radioactius
Tema2411Fabricació de gasos industrials
Tema2412Fabricació de colorants i pigments
Tema2413Fabricació de productes bàsics de química inorgànica
Tema2414Fabricació de productes bàsics de química orgànica
Tema2415Fabricació d'adobs i compostos nitrogenats fertilitzants
Tema2416Fabricació de primeres matèries plàstiques
Tema2417Fabricació de cautxú sintètic en forma primària
Tema2420Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics
Tema2430Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics
Tema2441Fabricació de productes farmacèutics de base
Tema2442Fabricació de preparats farmacèutics i altres productes farmacèutics d'ús medicinal
Tema2451Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament
Tema2452Fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene
Tema2461Fabricació d'explosius i articles pirotècnics
Tema2462Fabricació de coles i gelatines
Tema2463Fabricació d'olis essencials
Tema2464Fabricació de material fotogràfic verge i preparats químics per a fotografia
Tema2465Fabricació de suports verges per a enregistrament
Tema2466Fabricació d'altres productes químics
Tema2470Fabricació de fibres artificials i sintètiques
Tema2511Fabricació de pneumàtics i cambres de cautxú
Tema2512Reconstrucció i recautxutatge de pneumàtics
Tema2513Fabricació d'altres productes de cautxú
Tema2521Fabricació de plaques, fulls, tubs i perfils de matèries plàstiques
Tema2522Fabricació d'envasos i embalatges de matèries plàstiques
Tema2523Fabricació de productes de matèries plàstiques per a la construcció
Tema2524Fabricació d'altres productes de matèries plàstiques
Tema2611Fabricació de vidre pla
Tema2612Manipulació i transformació del vidre pla
Tema2613Fabricació de vidre buit
Tema2614Fabricació de fibra de vidre
Tema2615Fabricació i manipulació d'altres vidres (inclòs el vidre tècnic)
Tema2621Fabricació d'articles ceràmics d'ús domèstic i ornamental
Tema2622Fabricació d'aparells sanitaris ceràmics
Tema2623Fabricació d'aïlladors i peces aïllants de material ceràmic
Tema2624Fabricació d'altres productes ceràmics d'ús tècnic
Tema2625Fabricació d'altres productes ceràmics
Tema2626Fabricació de productes ceràmics refractaris
Tema2630Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica
Tema2640Fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció
Tema2651Fabricació de ciment
Tema2652Fabricació de calç
Tema2653Fabricació de guix
Tema2661Fabricació d'elements de formigó per a la construcció
Tema2662Fabricació d'elements de guix per a la construcció
Tema2663Fabricació de formigó fresc
Tema2664Fabricació de morter
Tema2665Fabricació de fibrociment
Tema2666Fabricació d'altres productes de formigó, guix i ciment
Tema2670Indústries de la pedra ornamental i per a la construcció
Tema2681Fabricació de productes abrasius
Tema2682Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
Tema2710Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
Tema2721Fabricació de tubs de ferro
Tema2722Fabricació de tubs d'acer
Tema2731Estiratge en fred
Tema2732Laminatge en fred
Tema2733Producció de perfils en fred amb conformació per doblegament
Tema2734Trefilatge en fred
Tema2741Producció i primera transformació de metalls preciosos
Tema2742Producció i primera transformació d'alumini
Tema2743Producció i primera transformació de plom, zinc i estany
Tema2744Producció i primera transformació de coure
Tema2745Producció i primera transformació d'altres metalls no fèrrics
Tema2751Fosa de ferro
Tema2752Fosa d'acer
Tema2753Fosa de metalls lleugers
Tema2754Fosa d'altres metalls no fèrrics
Tema2811Fabricació d'estructures metàl·liques i els seus components
Tema2812Fabricació de tancaments metàl·lics
Tema2821Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall
Tema2822Fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central
Tema2830Fabricació de generadors de vapor
Tema2840Forja, estampació, embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia
Tema2851Tractament i revestiment de metalls
anteriors 100 anteriors 100següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF117
ITemaSubseccionsALF231
2TemaDivisionsNUM262
3TemaGrupsNUM3224
4TemaClassesNUM4514