Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1988
Català
D Indústries manufactureres
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema15Elaboració de productes alimentaris i begudes
Tema16Elaboració de productes de tabac
Tema17Fabricació de productes tèxtils
Tema18Fabricació de peces de vestir; adobament i tenyiment de pells
Tema19Adobament de cuirs; fabricació de maletes, bosses de mà, articles de talabarderia i basteria, i calçat
Tema20Producció de fusta i fabricació de productes de fusta i suro, llevat de mobles; fabricació d'articles de cistelleria i esparteria
Tema21Fabricació de paper i de productes de paper
Tema22Activitats d'edició i impressió i de reproducció de suports enregistrats
Tema23Coqueries, productes de la refinació del petroli i combustibles nuclears
Tema24Fabricació de substàncies i productes químics
Tema25Fabricació de productes de cautxú i de plàstic
Tema26Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
Tema27Fabricació de productes bàsics de la metal·lúrgica
Tema28Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips
Tema29Fabricació de maquinària i equips ncaa
Tema30Fabricació de maquinària d'oficina, comptabilitat i informàtica
Tema31Fabricació de maquinària i aparells elèctrics ncaa
Tema32Fabricació d'equips i aparells de ràdio, televisió i comunicacions
Tema33Fabricació d'instruments mèdics, òptics i de precisió, i fabricació de rellotges
Tema34Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Tema35Fabricació d'altres tipus d'equip de transport
Tema36Fabricació de mobles; indústries manufactureres ncaa
Tema37Reciclatge
TemaCorrespondències CIIU-REV.3 (ca)-NACE-REV.1 (ca)
Codi NACE-REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
TemaD--Indústries manufactureres
TemaDA--Indústries de l'alimentació, begudes i tabac
TemaDB--Indústries tèxtils i de la confecció
TemaDC--Indústries del cuir i del calçat
TemaDD--Indústries de la fusta i del suro
TemaDE--Indústries del paper; edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
TemaDF--Coqueries, refinació de petroli i tractament de combustibles nuclears
TemaDG--Indústries químiques
TemaDH--Indústries de la transformació del cautxú i matèries plàstiques
TemaDI--Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics
TemaDJ--Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics
TemaDK--Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics
TemaDL--Indústries de materials i equips elèctrics, electrònics i òptics
TemaDM--Fabricació de materials de transport
TemaDN--Indústries manufactureres diverses
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CIIU-REV.3 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema3--Indústries manufactureres
Tema6--Comerç a l'engròs i al detall i restaurants i hotels
Tema9--Serveis prestats a la col·lectivitat, socials i personals
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.