Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Proposta
2019
Català
73 Màsters oficials universitaris i equivalents
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Els ensenyaments de màster constitueixen el segon cicle dels ensenyaments universitaris i tenen com a finalitat l'adquisició d'una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinària, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores.

Els plans d'estudis que condueixen a l'obtenció dels títols de màster universitari tenen entre 60 i 120 crèdits ECTS, repartits en un o dos anys acadèmics, que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant hagi d'adquirir: matèries obligatòries, matèries optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits, treball de final de màster, activitats d'avaluació i altres activitats que siguin necessàries segons les característiques pròpies de cada títol.

Els plans d'estudis que condueixen a l'obtenció del títol de màster universitari són elaborats per les mateixes universitats, però verificats i acreditats pel Govern.

Aquests ensenyaments conclouen amb l'elaboració i la defensa pública d'un treball de final de màster, que ha de tenir entre 6 i 30 crèdits.

La universitat proposa l'adscripció del títol de màster universitari corresponent a alguna de les branques de coneixement següents:
a. Arts i humanitats
b. Ciències
c. Ciències de la salut
d. Ciències socials i jurídiques
e. Enginyeria i arquitectura

La superació d'aquests ensenyaments dona dret a l'obtenció del títol de màster universitari en T (nom específic del títol), en l'especialitat E, per la universitat U.

Aquests programes s'han creat després de l'adopció de l'EEES (Pla de Bolonya) i substituiran progressivament, juntament amb els graus, els programes de llicenciatura i diplomatura. L'accés al màster requereix el títol corresponent a un grau universitari, una llicenciatura, una enginyeria o una arquitectura, o altres títols universitaris equivalents o que facultin per accedir a ensenyaments de màster. L'admissió d'una persona a un màster concret, tanmateix, pot estar subjecta a criteris específics i de valoració de mèrits addicionals.

En aquest grup s'inclouen també altres programes que tinguin establertes equivalències oficials.

Aquests programes permeten l'accés al doctorat (nivell 8).

Aquest grup comprèn els programes següents:
- Màster universitari oficial (especialització professional o acadèmica)
- Màster universitari oficial (especialització en recerca o associat a un doctorat)
- Formació complementària al grau per a l'accés al doctorat
- Màster en ensenyaments artístics
- Programes de formació per a la categoria d'inspector del Cos Nacional de Policia (nomenament posterior a l'any 2009)
- Ensenyament d'alts estudis de la defensa nacional
- Ensenyaments eclesiàstics equivalents a un màster

Aquest grup no comprèn els programes següents:
- Títols de postgrau propis impartits per les universitats que no siguin oficials (vegeu els grups 63 i 75)
- Programes associats a especialitats en ciències de la salut o d'altres camps pel sistema de residència i similars (vegeu el grup 74)
- Cursos d'estiu o de formació permanent de les universitats (vegeu el grup 92)
- Llicenciatures (vegeu el grup 72)
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CCED-2019 (P) (ca)-CCED-2000 (NE) (ca)
Codi CCED-2000 (NE) (ca)Partició (*)Descripció
Tema56P03Programes oficials d'especialització professional
Tema57--Programes de postgrau impartits per les universitats o altres institucions
Tema58P02Programes de formació i inserció laboral que requereixen una titulació universitària
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.