Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. Per estadística

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. Per estadística. 2019
ADR: Indicadors de rendibilitat del sector hoteler
12/2018
2018
01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
10/2019
11/2019
AFI: Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat
12/2018
03/2019
06/2019
09/2019
ATURP: Estadística de prestacions per atur
2018
2018
BIB: Enquesta de biblioteques
Desembre2018
CFM: Compte de fluxos de materials
2015
CLEM: Enquesta de clima empresarial
T4/2018
T1/2019
Mòdul d'actualitat empresarialT4/2018
T2/2019
JuliolMòdul d'actualitat empresarialT1/2019
T3/2019
OctubreMòdul d'actualitat empresarialT2/2019
COMEST: Comerç amb l'estranger
10/2018
11/2018
12/2018
Dades provisionals2018
01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
DesembreDades definitives2018
COMTEC: Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
T4/2018
Dades provisionals2018
T1/2019
T2/2019
T3/2019
DesembreDades definitives2018
DEF: Estadística de defuncions
2017
EAES: Enquesta anual d'estructura salarial
Juliol2017
EAS: Estadística estructural d'empreses del sector serveis
Novembre2017
EAUVI: Estadística de l'audiovisual
OctubreDades administratives2018
DesembreDades econòmiques2017
ECL: Estadístiques de cost laboral
T4/2018
T1/2019
Agost2018
T2/2019
T3/2019
ECLL: Enquesta contínua de llars
2018
ECV: Enquesta de condicions de vida
2018
JuliolResultats territorials2018
EDCL: Estadística de despesa en consum de les llars
Juliol2018
EE: Empreses i establiments
Octubre01/01/2019
EEP: Estadística dels estudis de la població
Desembre2016
EESAD: Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària
Juliol2017
EIE: Estadística estructural d'empreses del sector industrial
Novembre2017
EIP: Enquesta industrial de productes
Novembre2018
EMOESC: Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris
NovembreCurs 2018–2019
EMOUNIV: Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris
OctubreCurs 2017–2018
EMPCULT: Estadística i comptes de les empreses culturals
Desembre2017
EMPTIC: Estadística i comptes de les empreses del sector TIC
Desembre2017
EMPTUR: Estadística i comptes de les empreses turístiques
Novembre2017
EP: Estimacions de població
Avanç. Dades provisionals2019
DesembreDades definitives2019
EPA: Enquesta de població activa
T4/2018
2018
Formació i condicions de treball2018
T1/2019
T2/2019
T3/2019
EPCENT: Estimació de la població centenària
2017
EPE: Estimacions de població estacional
Novembre2018
ETICCE: Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses
Octubre2018–2019
EULP: Enquesta d'usos lingüístics de la població
Juliol2018
IASS: Indicadors d'activitat del sector serveis
Índex de volum de negoci (IASSVN)11/2018
Índex de volum de negoci (IASSVN)12/2018
Índex de volum de negoci (IASSVN)01/2019
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T4/2018
Índex de volum de negoci (IASSVN)02/2019
Índex de volum de negoci (IASSVN)03/2019
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T1/2019
Índex de volum de negoci (IASSVN)04/2019
Índex de volum de negoci (IASSVN)05/2019
Índex de volum de negoci (IASSVN)06/2019
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T2/2019
Índex de volum de negoci (IASSVN)07/2019
Índex de volum de negoci (IASSVN)08/2019
Índex de volum de negoci (IASSVN)09/2019
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T3/2019
Índex de volum de negoci (IASSVN)10/2019
IBI: Impost sobre béns immobles
2018
ICD: Índex de comerç al detall
12/2018
01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
10/2019
11/2019
ICEH: Indicadors de confiança empresarial
T1/2019
T2/2019
T3/2019
T4/2019
IECI: Índex d'entrada de comandes a la indústria
11/2018
12/2018
01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
10/2019
IEV: Indicadors d'esperança de vida i mortalitat estandarditzada
Taula de vida2013–2017
Mortalitat estandarditzada2013–2017
IN: Estadística sobre innovació a les empreses
Octubre2017
INDBPS: Indicadors de benestar i progrés social
Avanç2018
2018
INTPOBR: Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social
Indicadors no econòmics2017
SetembreIndicadors de renda monetària2014–2017
IPI: Índex de producció industrial
11/2018
12/2018
Dades provisionals2018
01/2019
02/2019
Dades definitives2018
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
10/2019
IPRI: Índex de preus industrials
12/2018
Dades provisionals2018
01/2019
02/2019
Dades definitives2018
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
10/2019
11/2019
IRPF: Impost sobre la renda de les persones físiques
Novembre2017
IVGS: Índex de vendes en grans superfícies
11/2018
12/2018
2018
01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
10/2019
IVNI: Índex de volum de negoci a la indústria
11/2018
12/2018
01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
10/2019
MAT: Estadística de matrimonis
Dades definitives2017
OctubreDades provisionals2018
MCVL: Estadística longitudinal de vides laborals
Desembre2018
MM: Moviments migratoris
Setembre2018
NAIX: Estadística de naixements
Dades definitives2017
SetembreDades provisionals2018
NOMS: Noms dels nadons
Setembre2018
PCSI: Posició competitiva del sector industrial
T3/2018
T4/2018
T1/2019
T2/2019
PENS: Estadística de pensions contributives
Pensions de classes passives de l'Estat2018
Pensions de la Seguretat Social2018
JuliolPensionistes de la Seguretat Social2016
PHRE: Padró d'habitants residents a l'estranger
2019
PIBA: Comptes econòmics anuals de Catalunya
2018
PIBAVN: Avanç del PIB trimestral
T4/2018
2018
T1/2019
T2/2019
T3/2019
PIBC: Producte interior brut territorial
Desembre2017
DesembreMunicipis de més de 50.000 habitants. Avanç2018
PIBT: Comptabilitat trimestral
T4/2018
T1/2019
T2/2019
T3/2019
PMH: Padró municipal d'habitants
Xifres oficials2018
Nomenclàtor estadístic d'entitats de població2018
Explotació estadística. Dades definitives2018
Població estrangera2018
Explotació estadística. Avanç. Dades provisionals2019
DesembreXifres oficials2019
PPSR: Estadística de pensions no contributives
Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda2018
PROJ: Projeccions de població
2018–2061
PROJM: Projeccions de població municipals
Novembre2018–2033
PTF: Productivitat total dels factors
2018
RD: Recerca i desenvolupament
Dades provisionals2017
JuliolDades definitives2017
RFDBC: Renda familiar disponible bruta territorial
2016
RIS: Estadística de rendes d'inserció social
2018
TICL: Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars
Novembre2019
TURCAM: Estadística de l'activitat en càmpings
T4/2018
Dades provisionals2018
T1/2019
T2/2019
SetembreDades definitives2018
T3/2019
TURCAT: Turisme dels residents de Catalunya
T4/2018
2018
T1/2019
T2/2019
T3/2019
TURDEST: Despesa del turisme estranger
11/2018
12/2018
Dades provisionals2018
01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
SetembreDades definitives2018
08/2019
09/2019
10/2019
TURESP: Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat
T4/2018
2018
T1/2019
T2/2019
T3/2019
TUREST: Turisme estranger
11/2018
12/2018
Dades provisionals2018
01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
SetembreDades definitives2018
08/2019
09/2019
10/2019
TURHOT: Estadística de l'activitat hotelera
12/2018
Dades provisionals2018
01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
09/2019
08/2019
OctubreDades definitives2018
10/2019
11/2019
TURUR: Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural
T4/2018
Dades provisionals2018
T1/2019
T2/2019
SetembreDades definitives2018
T3/2019
iCalendar