Publicacions 

FitxaResultats estadístics
FitxaEstadística de síntesi
FitxaEstadística econòmica
FitxaEstadística demogràfica
FitxaEstadística social
FitxaEstadístiques georeferenciades
FitxaEstadística instrumental
FitxaComunicació institucional
FitxaCol·leccions i revistes
FitxaDossiers Idescat
FitxaQuaderns d'estadística
FitxaComunicacions
FitxaDocuments de treball
FitxaQÜESTIIÓ. Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa
FitxaSORT. Statistics and Operations Research Transactions
Resultats estadístics
 Estadística de síntesi
Anuari estadístic de Catalunya
Anuari estadístic de Catalunya. CD-ROM
Atles de l'Euroregió. Catalunya, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
Atles estadístic dels Pirineus
Catalunya.cat. Un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007
Chiffres de Catalogne
Chifres de Catalonha
Cifras da Catalunha
Cifras de Cataluña
Cifre della Catalogna
Estadística básica municipal
Estadística comarcal i municipal
Figures of Catalonia
Immigration, Here and Now. Catalonia 2008. Statistical data
L'Euroregió en xifres
La immigració, ara i aquí. Catalunya 2008. Dades estadístiques
La inmigración, ahora y aquí. Cataluña 2008. Datos estadísticos
La societat catalana
Memòria estadística. Euroregió. Catalunya, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
Xifres de Catalunya
Zahlen über Katalonien
加泰罗尼亚数据
الأرقام كاتالونيا 2018
amunt
 Estadística econòmica
Cens agrari 1989
Cens agrari 1989. Monografies comarcals
Cens agrari 1999
Cens agrari 1999. Monografies comarcals
Cens de locals 1990. Resultats comarcals i municipals
Comerç amb l'estranger
Comptes de les administracions públiques
Comptes satèl·lit de producció domèstica 2001
Despesa turística. Informe
El compte satèl·lit de l'aigua a Catalunya
El compte satèl·lit de l'habitatge de Catalunya 2005
El compte satèl·lit de la cultura de Catalunya 2005
El compte satèl·lit de les emissions atmosfèriques a Catalunya 2001
Els comptes de l'educació a Catalunya 2001
Els serveis i activitats complementaris en les escoles públiques de Catalunya. El paper de les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes
Enquesta sobre innovació tecnològica a les empreses de Catalunya
Estadística de l'audiovisual a Catalunya
Estadística de l'estructura de les explotacions agràries
Estadística de l'estructura de les explotacions agràries. Document informatiu
Estadística econòmica dels establiments d'atenció social a la gent gran
Estadística i comptes del comerç interior
Estadística i comptes de l'hoteleria
Estadística i comptes del sector serveis. Comerç, turisme, transport i serveis a les empreses
Estadística i comptes del transport públic de mercaderies per carretera
Estadística i comptes de la restauració
Estadística, producció i comptes de la indústria
Estadistica sobre el finançament i la compra de serveis de la Generalitat al sector no lucratiu
Estadística sobre les activitats en recerca científica i desenvolupament tecnològic (R+D)
Evolució de la renda bruta familiar disponible de les economies comarcals
Evolució de les principals macromagnituds de l'economia catalana
Localització de l'activitat econòmica. Empreses, professionals, establiments i superfícies.
Macromagnituds bàsiques de les economies comarcals
Macromagnituds bàsiques de les economies locals. Capitals comarcals i municipis de més de 10.000 habitants
Mercat de treball. Ampliació de resultats anuals de l'enquesta de població activa
Mercat de treball. Estadística de llars. Ampliació de resultats anuals de l'enquesta de població activa
Mercat de treball. Sèries d'ocupació
Mercat de treball. Sèries revisades. Ampliació de resultats anuals de l'enquesta de població activa
Sectors industrials
Sèries històriques de l'economia catalana. Preus, consum, ocupació i producció industrial
Taules Input-Output de Catalunya 2001
amunt
 Estadística demogràfica
Cens de població 1991
Cens de població 1991. CD-ROM
Cens de població 2001
Enquesta demogràfica 2007. Principals resultats
Estadística de població 1996
Estimacions de població. Dades intercensals
Estimacions de població. Dades postcensals
La població estrangera
Llars i famílies a Catalunya
Moviment natural de la població. Dades comarcals i municipals
Moviments migratoris. Dades comarcals i municipals
Padrons municipals d'habitants 1986
Projeccions de llars
Projeccions de població
Projeccions de població activa
Projeccions de població en edat escolar
amunt
 Estadística social
Banc d'estadístiques comarcals i municipals de Catalunya. BEMCAT. Dades disponibles
Cens d'edificis 1990
Cens d'habitatges 1991
Comptes de la protecció social a Catalunya
Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2006
Enquesta de consum i pràctiques culturals
Enquesta de consum i pràctiques culturals infantils
Estadística d'estructura salarial . Ampliació de resultats de l'enquesta estructural salarial
Estadística de biblioteques. Característiques bàsiques
Estadística de despesa en consum de les llars. Ampliació de resultats anuals de l'Enquesta Contínua de Pressupostos Familiars
Estadística de despesa en consum de les llars. Despesa anual per grups de despesa
Estadística de despesa en consum de les llars. Indicadors de distribució de la renda i pobresa relativa
Estadística de discapacitats i deficiències. Ampliació de resultats de l'Enquesta de discapacitats, deficiències i estat de salut a Catalunya
Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa. Ampliació de resultats de l'Enquesta de condicions de vida
Estadística de finançament i despeses de l'ensenyament privat
Estadística de l'ús del temps
Estadística d'usos lingüístics a Catalunya
Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda a Catalunya
amunt
 Estadístiques georeferenciades
Població de Catalunya georeferenciada
amunt
Estadística instrumental
Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-93)
Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-93 Rev. 1)
Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009. Adaptació de la CNAE-2009
Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-2000)
Classificació catalana d'ocupacions (CCO-94)
Classificació catalana d'ocupacions (CCO-2011). Adaptació de la CNO-2011
Classificació catalana de productes per activitats (CCPA-96)
Classificació catalana de productes per activitats 1996 Revisió 1 (CCPA-96 Rev.1)
Classificació d'activitats econòmiques
Codis territorials sectorials de Catalunya
Comptabilitat econòmica de Catalunya i mètodes de trimestralització
GEOCAT. Codis territorials i administratius a Catalunya
Modelització economètrica regional. El model HISPALINK-Catalunya per a la previsió i simulació de l'economia catalana
NOMENCAT. Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya
Obtenció de projeccions de població municipals
Proposta de Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Adaptació a la CNAE-2009
amunt
Comunicació institucional
I Jornades de Llengua i Estadística: 20 i 21 de novembre del 2008
aprenestadistica. un web per aprendre estadística a primària
aprenestadistica: un web per aprendre estadística a secundària
Anuari estadístic de Catalunya Digital
Biblioteca de l'Idescat
Catàleg de serveis
Catalunya dins d'Europa. Indicadors de la Unió Europea
Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees
Demografia de Catalunya (Barcelona: Museu Social, 1918)
El municipi en xifres
Glossari estadístic i temàtic: aprenestadistica.gencat.cat
La Biblioteca de l'Idescat. Reglament d'ús
Memòria
Manifest de les dades
Planificació i coordinació de l'estadística catalana
amunt
Col·leccions i revistes
 Dossiers Idescat
Dossiers Idescat. Informació d'estadística oficial
Núm. 0 Condicions de vida i hàbits de la població catalana
Núm. 1 Evolució recent de la natalitat a Catalunya
Núm. 2 Els canvis en les explotacions agràries catalanes (1999-2007)
Núm. 3 Catalunya/Europa. Indicadors comparatius (2000-2008)
Núm. 4 La protecció social a Catalunya (2003-2007)
Núm. 5 El perfil de la població estrangera a Catalunya l'any 2007
Núm. 6 Els hàbits ambientals dels catalans
Núm. 7 Els productes industrials fabricats a Catalunya (2009)
Núm. 8 La nupcialitat a Catalunya 2009
Núm. 9 El cost del factor treball (2001-2010)
Núm. 10 La participació en el treball domèstic no remunerat a Catalunya (2007)
Núm. 11 El sector audiovisual a Catalunya (2006-2010)
Núm. 12 aprenestadistica: un web per aprendre estadística a secundària
Núm. 13 L'ensenyament privat reglat a Catalunya. Curs 2009-2010
Núm. 14 Els centres de serveis socials a Catalunya (2009)
Núm. 15 Els centres d'atenció a la gent gran a Catalunya (2009)
Núm. 16 La població resident en establiments col·lectius 2011
Núm. 17 Ús i coneixement del català 2013
Núm. 18 Projeccions de la població a Catalunya 2013-2051
Núm. 19. La despesa en consum de les llars catalanes des de l'inici de la recessió econòmica 2006-2014
Núm. 20. Els centres de serveis socials a Catalunya 2014
Núm. 21. Mobilitat obligada de la població de Catalunya
Núm. 22. Els catalans residents a l'estranger 2017
 Quaderns d'estadística
Quaderns d'estadística
Núm. 1 Enquesta demogràfica 2007. Informe metodològic
Núm. 2 I Jornades de Llengua i Estadística: 20 i 21 de novembre del 2008. Ponències presentades
Núm. 3 Confits estadístics. Històries catalanes de comptes i de mesures
Núm. 4 Anàlisi de la fecunditat a partir de l'Enquesta demogràfica de Catalunya 2007
 Comunicacions
Comunicacions (abans Ponències)
Núm. 1 El significat de la creació de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)
Núm. 2 MaxEnt. Una teoria simple de la complexitat
Núm. 3 Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011)
Núm. 4 Registre de fitxers estadístics: el control en la utilització de la informació estadística oficial sotmesa a secret estadístic
 Documents de treball
Documents de treball
Compte satèl·lit del turisme de Catalunya. Proposta d'elaboració
 QÜESTIIÓ. Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa
QÜESTIIÓ. Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa
 SORT. Statistics and Operations Research Transactions
SORT. Statistics and Operations Research Transactions

Sou aquí: