Skip to main content
Groups
Code Description
011 Conreus no perennes
012 Conreus perennes
013 Vivers i conreus de plantes ornamentals
014 Producció ramadera
015 Producció agrícola combinada amb la producció ramadera
016 Activitats de suport a l'agricultura, ramaderia i preparació posterior a la collita
017 Caça, captura d'animals i activitats dels serveis que s'hi relacionen
021 Silvicultura i altres activitats forestals
022 Aprofitament de la fusta
023 Recol·lecció de productes forestals silvestres, excepte la fusta
024 Serveis de suport a la silvicultura
031 Pesca
032 Aqüicultura
051 Extracció d'antracita i hulla
052 Extracció de lignit
061 Extracció de petroli brut
062 Extracció de gas natural
071 Extracció de minerals de ferro
072 Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics
081 Extracció de pedra, sorra i argila guix, creta i pissarra
089 Indústries extractives ncaa
091 Activitats de suport a l'extracció de petroli i de gas natural
099 Altres activitats de suport a les indústries extractives
101 Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis
102 Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos
103 Preparació i conservació de fruites i hortalisses
104 Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals
105 Fabricació de productes lactis
106 Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis
107 Fabricació de productes de fleca i de pastes alimentàries
108 Fabricació d'altres productes alimentaris
109 Fabricació de productes per a l'alimentació animal
110 Fabricació de begudes
120 Indústries del tabac
131 Preparació i filatura de fibres tèxtils
132 Fabricació de teixits tèxtils
133 Acabament de tèxtils
139 Fabricació d'altres productes tèxtils
141 Confecció de peces de vestir, excepte de pelleteria
142 Fabricació d'articles de pelleteria
143 Confecció d'articles amb teixits de punt
151 Preparació, adob i acabament del cuir; fabricació d'articles de marroquineria i viatge; guarnicioneria i talabarderia; preparació i tenyida de pells de pelleteria
152 Fabricació de calçat
161 Serrada i planejament de la fusta
162 Fabricació de productes de fusta, suro, cistelleria i esparteria
171 Fabricació de pasta de paper, paper i cartó
172 Fabricació d'articles de paper i de cartó
181 Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen
182 Reproducció de suports enregistrats
191 Coqueries
192 Refinació del petroli
201 Fabricació de productes químics bàsics, compostos nitrogenats, fertilitzants, plàstics i cautxú sintètic en formes primàries
202 Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics
203 Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics
204 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de cosmètica
205 Fabricació d'altres productes químics
206 Fabricació de fibres artificials i sintètiques
211 Fabricació de productes farmacèutics de base
212 Fabricació de preparats farmacèutics i altres productes farmacèutics d'ús medicinal
221 Fabricació de productes de cautxú
222 Fabricació de productes de matèries plàstiques
231 Fabricació de vidre i productes de vidre
232 Fabricació de productes ceràmics refractaris
233 Fabricació de productes ceràmics no refractaris i productes de terra cuita per a la construcció
234 Fabricació d'altres productes ceràmics
235 Fabricació de ciment, calç i guix
236 Fabricació d'elements de formigó, guix i ciment
237 Indústria de la pedra ornamental i per a la construcció
239 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
241 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
242 Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d'acer
243 Fabricació d'altres productes de primera transformació de l'acer
244 Producció de metalls preciosos i d'altres metalls no ferris
245 Fosa de metalls
251 Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció
252 Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall
253 Fabricació de generadors de vapor, excepte calderes per a calefacció central
254 Fabricació d'armes i municions
255 Forja, estampació i embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia
256 Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecànica general per compte d'altri
257 Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria
259 Fabricació d'altres productes metàl·lics
261 Fabricació de components electrònics i circuits impresos acoblats
262 Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics
263 Fabricació d'equips de telecomunicacions
264 Fabricació de productes electrònics de consum
265 Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació i navegació; fabricació de rellotges
266 Fabricació d'equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics
267 Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics
268 Fabricació de suports magnètics i òptics
271 Fabricació de motors, transformadors i generadors elèctrics, i d'aparells de distribució i control elèctrics
272 Fabricació d'acumuladors i piles elèctriques
273 Fabricació de cables i dispositius de cablatge
274 Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació
275 Fabricació d'aparells domèstics
279 Fabricació d'altres tipus de materials i equips elèctrics
281 Fabricació de maquinària d'ús general
282 Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general
283 Fabricació de maquinària agrària i forestal
284 Fabricació de màquines eina per treballar els metalls, i altres màquines eina
289 Fabricació d'altres tipus de maquinària per a usos específics
291 Fabricació de vehicles de motor
292 Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor; fabricació de remolcs i semiremolcs
293 Fabricació de components, peces i accessoris per a vehicles de motor i els seus motors
301 Construcció naval
302 Fabricació de locomotores i material ferroviari
303 Construcció aeronàutica i espacial
304 Fabricació de vehicles de combat
309 Fabricació d'altres materials de transport ncaa
310 Fabricació de mobles
321 Fabricació d'articles de joieria, bijuteria i similars
322 Fabricació d'instruments musicals
323 Fabricació d'articles d'esport
324 Fabricació de jocs i joguines
325 Fabricació d'instruments i subministraments mèdics i odontològics
329 Altres indústries manufactureres diverses
331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips
332 Instal·lació de maquinària i equips industrials
351 Producció, transport i distribució d'energia elèctrica
352 Producció de gas; distribució de combustibles gasosos per conductes urbans, excepte gasoductes
353 Subministrament de vapor i aire condicionat
360 Captació, potabilització i distribució d'aigua
370 Recollida i tractament d'aigües residuals
381 Recollida de residus
382 Tractament i eliminació de residus
383 Activitats de valorització
390 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus
411 Promoció immobiliària
412 Construcció d'edificis
421 Construcció de carreteres, vies fèrries, ponts i túnels
422 Construcció de xarxes
429 Construcció d'altres obres d'enginyeria civil
431 Preparació d'obres
432 Instal·lacions elèctriques, de lampisteria i altres instal·lacions d'edificis i obres
433 Acabament d'edificis
439 Altres activitats especialitzades de la construcció
451 Venda de vehicles de motor
452 Manteniment i reparació de vehicles de motor
453 Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor
454 Venda, manteniment i reparació de motocicletes, i dels seus recanvis i accessoris
461 Intermediaris del comerç
462 Comerç a l'engròs de primeres matèries agràries i d'animals vius
463 Comerç a l'engròs de productes alimentaris, begudes i tabac
464 Comerç a l'engròs d'articles d'ús domèstic
465 Comerç a l'engròs d'equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC)
466 Comerç a l'engròs d'una altra maquinària, equips i subministraments
467 Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat
469 Comerç a l'engròs no especialitzat
471 Comerç al detall en establiments no especialitzats
472 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats
473 Comerç al detall de combustibles per a l'automoció en establiments especialitzats
474 Comerç al detall d'equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en establiments especialitzats
475 Comerç al detall d'altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats
476 Comerç al detall d'articles culturals i recreatius en establiments especialitzats
477 Comerç al detall d'altres articles en establiments especialitzats
478 Comerç al detall en parades de venda i mercats ambulants
479 Comerç al detall fora d'establiments, excepte en parades de venda i mercats ambulants
491 Transport interurbà de passatgers per ferrocarril
492 Transport de mercaderies per ferrocarril
493 Altres tipus de transport terrestre de passatgers
494 Transport de mercaderies per carretera i servei de mudances
495 Transport per canonada
501 Transport marítim de passatgers
502 Transport marítim de mercaderies
503 Transport de passatgers per vies de navegació interiors
504 Transport de mercaderies per vies de navegació interiors
511 Transport aeri de passatgers
512 Transport aeri de mercaderies i transport espacial
521 Dipòsit i emmagatzematge
522 Activitats afins al transport
531 Activitats postals nacionals
532 Altres activitats postals i de correus
551 Hotels i allotjaments similars
552 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada
553 Càmpings
559 Altres tipus d'allotjaments
561 Restaurants i establiments de menjars
562 Provisió de menjars preparats per a celebracions i altres serveis de menjars
563 Establiments de begudes
581 Edició de llibres, periòdics i altres activitats d'edició
582 Edició de programes informàtics
591 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió
592 Activitats d'enregistrament de so i edició musical
601 Activitats de radiodifusió
602 Activitats de programació i emissió de televisió
611 Telecomunicacions per cable
612 Telecomunicacions sense fils
613 Telecomunicacions per satèl·lit
619 Altres activitats de telecomunicacions
620 Serveis de tecnologies de la informació
631 Processament de dades, hostatge i activitats relacionades; portals web
639 Altres serveis d'informació
641 Mediació monetària
642 Activitats de les societats holding
643 Inversió col·lectiva, fons i entitats financeres similars
649 Altres tipus de mediació financera
651 Assegurances
652 Reassegurances
653 Fons de pensions
661 Activitats auxiliars de la mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions
662 Activitats auxiliars d'assegurances i fons de pensions
663 Activitats de gestió de fons
681 Compravenda de béns immobiliaris per compte propi
682 Lloguer de béns immobiliaris per compte propi
683 Activitats immobiliàries per compte d'altri
691 Activitats jurídiques
692 Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal
701 Activitats de les seus centrals
702 Activitats de consultoria de gestió empresarial
711 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic
712 Anàlisis i assajos tècnics
721 Recerca i desenvolupament en ciències naturals i tècniques
722 Recerca i desenvolupament en ciències socials i humanitats
731 Publicitat
732 Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública
741 Activitats de disseny especialitzat
742 Activitats de fotografia
743 Activitats de traducció i d'interpretació
749 Altres activitats professionals, científiques i tècniques ncaa
750 Activitats veterinàries
771 Lloguer de vehicles de motor
772 Lloguer d'efectes personals i efectes domèstics
773 Lloguer d'altres tipus de maquinària, equips i béns tangibles
774 Arrendament de la propietat intel·lectual i productes similars, excepte treballs protegits pels drets d'autor
781 Activitats de les agències de col·locació
782 Activitats de les empreses de treball temporal
783 Altres tipus de provisió de recursos humans
791 Activitats de les agències de viatges i operadors turístics
799 Altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen
801 Activitats de seguretat privada
802 Serveis de sistemes de seguretat
803 Activitats d'investigació
811 Serveis integrals a edificis i instal·lacions
812 Activitats de neteja
813 Activitats de jardineria
821 Activitats administratives i auxiliars d'oficina
822 Activitats de centres d'atenció telefònica
823 Organització de convencions i fires de mostres
829 Altres activitats de suport a les empreses
841 Administració pública i de la política econòmica i social
842 Prestació de serveis a la comunitat en general
843 Seguretat Social obligatòria
851 Educació preprimària
852 Educació primària
853 Educació secundària
854 Educació postsecundària
855 Altres activitats d'educació
856 Activitats auxiliars a l'educació
861 Activitats hospitalàries
862 Activitats mèdiques i odontològiques
869 Altres activitats sanitàries
871 Activitats de serveis socials amb allotjament i cures d'infermeria
872 Activitats de serveis socials amb allotjament a persones amb discapacitat psíquica, malalts mentals i drogodependents
873 Activitats de serveis socials amb allotjament a persones grans i persones amb discapacitat física
879 Altres tipus d'activitats de serveis socials amb allotjament
881 Activitats de serveis socials sense allotjament a persones grans i persones amb discapacitat
889 Altres tipus d'activitats de serveis socials sense allotjament
900 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
910 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals
920 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes
931 Activitats esportives
932 Altres activitats recreatives i d'entreteniment
941 Activitats d'organitzacions empresarials, professionals i patronals
942 Activitats sindicals
949 Activitats associatives diverses
951 Reparació d'ordinadors i equips de comunicació
952 Reparació d'efectes personals i efectes domèstics
960 Altres activitats de serveis personals
970 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic
981 Activitats de les llars que produeixen béns per a ús propi
982 Activitats de les llars que produeixen serveis per a ús propi
990 Organismes extraterritorials