Saltar al contingut principal
Agrupacions
Codi Descripció
000 Activitats no especificades
111 Producció agropecuària
112 Serveis agrícoles
113 Caça per procediments ordinaris i mitjançant trampes, i repoblació d'animals
121 Silvicultura
122 Extracció de fusta
130 Pesca
210 Explotació de mines de carbó
220 Producció de petroli i gas natural
230 Extracció de minerals metàl·lics
290 Extracció d'altres minerals
311 Fabricació de productes alimentaris
312 Fabricació de productes alimentaris
313 Indústries de les begudes
314 Indústries del tabac
321 Fabricació de tèxtils
322 Fabricació de confeccions tèxtils, llevat de calçat
323 Indústries del cuir i productes de cuir i succedanis del cuir i pells, llevat de calçat i altres confeccions tèxtils
324 Fabricació de calçat, llevat de calçat de cautxú vulcanitzat o emmotllat o de plàstic
331 Indústries de la fusta i productes de fusta i suro, llevat dels mobles
332 Fabricació de mobles i accessoris, llevat dels metàl·lics
341 Fabricació de paper i productes de paper
342 Arts gràfiques, edició i indústries afins
351 Fabricació de substàncies químiques industrials
352 Fabricació d'altres productes químics
353 Refinació de petroli
354 Fabricació de productes diversos derivats del petroli i del carbó
355 Fabricació de productes de cautxú
356 Fabricació de productes de matèries plàstiques, ncaa
361 Fabricació d'objectes de fang, pisa i porcellana
362 Fabricació de vidre i productes de vidre
369 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
371 Indústries bàsiques del ferro i acer
372 Indústries bàsiques de metalls no fèrrics, ncaa
381 Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips
382 Construcció de maquinària i equips mecànics, no elèctrics
383 Construcció de maquinària, aparells, accessoris i subministraments, elèctrics
384 Construcció de material de transport
385 Fabricació d'equips professionals i científics, instruments de mesura i control ncaa, i d'aparells fotogràfics i instruments òptics
390 Altres indústries manufactureres
410 Electricitat, gas i vapor
420 Captació, depuració i distribució d'aigua
500 Construcció
610 Comerç a l'engròs
620 Comerç al detall
631 Restaurants, cafès i altres establiments que expedeixen menjar i begudes
632 Hotels, cases d'hostes, campaments i altres allotjaments
711 Transport terrestre
712 Transport marítim
713 Transport aeri
719 Serveis afins als transports
720 Comunicacions
810 Establiments financers
820 Assegurances
831 Béns immobles
832 Serveis prestats a les empres, llevat del lloguer i arrendament de maquinària i equips
833 Lloguer i arrendament de maquinària i equips
910 Administració pública i defensa
920 Serveis de sanejament i similars
931 Instrucció pública
932 Instituts d'investigacions i científics
933 Serveis odontològics; altres serveis de sanitat i veterinaris
934 Instituts d'assistència social
935 Associacions comercials, professionals i laborals
939 Altres serveis socials i serveis prestats a la col·lectivitat similars
941 Pel·lícules cinematogràfiques i altres serveis d'esbargiment
942 Biblioteques, museus, jardins botànics i zoològics i altres serveis culturals ncaa
949 Serveis recreatius i d'esbargiment ncaa
951 Serveis de reparacions ncaa
952 Bugaderies i serveis de bugaderies; establiment de neteja i tenyiment
953 Serveis domèstics
959 Altres serveis personals
960 Organitzacions internacionals i altres organismes extraterritorials