Saltar al contenido principal
Grupos
Código Descripción
0000 Activitats no especificades
1110 Producció agropecuària
1120 Serveis agrícoles
1130 Caça per procediments ordinaris i mitjançant trampes, i repoblació d'animals
1210 Silvicultura
1220 Extracció de fusta
1301 Pesca en mar i costanera
1302 Pesca no classificada en altres apartats (ncaa)
2100 Explotació de mines de carbó
2200 Producció de petroli i gas natural
2301 Extracció de minerals de ferro
2302 Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics
2901 Extracció de roques, sorres i substàncies argiloses
2902 Extracció de minerals per a la industria química i d'adobs naturals
2903 Extracció de sal comuna
2909 Explotació de mines i pedreres ncaa
3111 Sacrifici de bestiar, preparació i conserves de carn
3112 Indústries làcties
3113 Fabricació de conserves de fruites i vegetals
3114 Fabricació de conserves de peix, crustacis i aliments similars
3115 Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals
3116 Fabricació de productes molineria
3117 Fabricació de pa i productes de pastisseria
3118 Fabricació i refinat de sucre
3119 Indústries del cacau, xocolata i productes de confiteria
3121 Fabricació de productes alimentaris ncaa
3122 Indústries de productes per a l'alimentació animal
3131 Destil·lació i rectificació d'aiguardents naturals; fabricació d'alcohols etílics de fermentació
3132 Indústries vinícoles
3133 Fabricació de cervesa i mal cerveser
3134 Indústries d'aigües minerals, aigües gasoses i altres begudes analcohòliques
3140 Indústries del tabac
3211 Filatura, retorciment i teixidura de tèxtils
3212 Confecció d'articles tèxtils, llevat de roba
3213 Fabricació de teixits i gèneres de punt
3214 Fabricació de catifes i tapissos
3215 Fabricació de cordes, cables, caramells i xarxes
3219 Fabricació d'articles tèxtils ncaa
3220 Fabricació de confeccions tèxtils, llevat de calçat
3231 Assaonament i acabament de cuirs i pells
3232 Preparació i tenyiment de pells
3233 Fabricació d'articles de cuir o succedani de cuir, llevat de calçat i de roba
3240 Fabricació de calçat, llevat de calçat de cautxú vulcanitzat o emmotllat o de plàstic
3311 Serrada i treballs mecànics de la fusta
3312 Fabricació d'embalatges de fusta i cistelleria i de petits articles de cistelleria
3319 Fabricació d'articles de fusta i petits productes de suro
3320 Fabricació de mobles i accessoris, llevat dels metàl·lics
3411 Fabricació de pasta de paper, paper i cartó
3412 Fabricació d'embalatges i de bosses de paper i cartó
3419 Fabricació d'articles de pasta de paper, paper i cartó ncaa
3420 Arts gràfiques, edició i indústries afins
3511 Indústries químiques de base, llevat d'adobs
3512 Fabricació d'adobs i plaguicides
3513 Fabricació de resines sintètiques, matèries plàstiques i fibres artificials, llevat de vidre
3521 Fabricació de pintures, vernissos i laques
3522 Fabricació de productes farmacèutics i de medicaments
3523 Fabricació de sabons i de productes de neteja, de perfumeria i productes de bellesa i d'altres preparacions de tocador)
3529 Fabricació de productes químics ncaa
3530 Refinació de petroli
3540 Fabricació de productes diversos derivats del petroli i del carbó
3551 Fabricació de pneumàtics i cambres
3559 Fabricació d'articles de cautxú ncaa
3560 Fabricació de productes de matèries plàstiques, ncaa
3610 Fabricació d'objectes de fang, pisa i porcellana
3620 Fabricació de vidre i productes de vidre
3691 Fabricació de materials de construcció de terra cuita
3692 Fabricació de ciments, calçs i guixos
3699 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics ncaa
3710 Indústries bàsiques del ferro i acer
3720 Indústries bàsiques de metalls no fèrrics, ncaa
3811 Fabricació de ganiveteria, eines manuals i de ferreteria
3812 Fabricació de mobles i accessoris metàl·lics
3813 Fabricació d'elements de construcció metàl·lics
3819 Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips, ncaa
3821 Construcció de motors i turbines
3822 Construcció de màquines agrícoles i forestals
3823 Construcció de màquines per a treballar els metalls i la fusta
3824 Construcció de màquines i material especial per a la industria, llevat de màquines per a treballar els metalls i la fusta
3825 Construcció de màquines d'oficina, màquines de calcular i de màquines comptables
3829 Construcció de màquines i material, llevat de màquines elèctriques, ncaa
3831 Fabricació de màquines i aparells elèctrics industrials
3832 Fabricació de material i d'aparells de ràdio, de televisió i de telecomunicacions
3833 Fabricació d'aparells electrodomèstics
3839 Fabricació d'aparells i articles elèctrics ncaa
3841 Construcció naval i reparació de vaixells
3842 Construcció de locomotores i de locotractors i material rodant
3843 Construcció de vehicles automòbils
3844 Construcció de bicicletes i motocicletes
3845 Construcció aeronàutica
3849 Construcció de material de transport ncaa
3851 Fabricació de material medicoquirúrgic
3852 Fabricació de material fotogràfic i d'instruments òptics
3853 Fabricació de rellotges
3901 Fabricació de joieria i articles similars
3902 Fabricació d'instruments de música
3903 Fabricació d'articles d'esport
3909 Altres indústries manufactureres ncaa
4101 Producció, transport i distribució d'electricitat
4102 Fabricació de gas; distribució per canonada de combustibles gasosos
4103 Distribució de vapor i aigua calenta
4200 Captació, depuració i distribució d'aigua
5000 Construcció
6100 Comerç a l'engròs
6200 Comerç al detall
6310 Restaurants, cafès i altres establiments que expedeixen menjar i begudes
6320 Hotels, cases d'hostes, campaments i altres allotjaments
7111 Transport ferroviari
7112 Transport urbà, suburbà i interurbà de viatgers
7113 Altre transport de viatgers per via terrestre
7114 Transport de mercaderies per carretera
7115 Transport per canonada
7116 Auxiliars de transport per via terrestre
7121 Transport marítim i de cabotatge
7122 Transport per vies navegables interiors
7123 Auxiliars del transport marítim
7131 Companyies de transport aeri
7132 Auxiliars del transport aeri
7191 Auxiliars del transport
7192 Dipòsits i magatzems
7200 Comunicacions
8101 Institucions monetàries
8102 Altres establiments financers
8103 Serveis financers
8200 Assegurances
8310 Béns immobles
8321 Consellers jurídics
8322 Activitats comptables i d'auditoria; consellers fiscals
8323 Serveis de tractament i tabulació de dades
8324 Serveis d'enginyeria i d'arquitectura i serveis tècnics
8325 Serveis de publicitat
8329 Serveis prestats a les empreses, llevat de lloguer de maquinària i equips, ncaa
8330 Lloguer i arrendament de maquinària i equips
9100 Administració pública i defensa
9200 Serveis de sanejament i similars
9310 Instrucció pública
9320 Instituts d'investigacions i científics
9331 Serveis odontològics i altres serveis de sanitat
9332 Serveis veterinaris
9340 Instituts d'assistència social
9350 Associacions comercials, professionals i laborals
9391 Activitats d'organitzacions religioses
9399 Altres serveis socials i serveis prestats a la col·lectivitat similars ncaa
9411 Producció de pel·lícules cinematogràfiques
9412 Distribució i exhibició de pel·lícules cinematogràfiques
9413 Radiodifusió i televisió
9414 Espectacles teatrals i serveis recreatius
9415 Activitats d'autors, compositors i altres artistes independents, ncaa
9420 Biblioteques, museus, jardins botànics i zoològics i altres serveis culturals ncaa
9490 Serveis recreatius i d'esbargiment ncaa
9511 Serveis de reparacions d'articles d'ús domèstic i personal
9512 Serveis de reparacions d'aparells elèctrics
9513 Serveis de reparacions de vehicles automòbils i motocicletes
9514 Serveis de reparacions de rellotges de polsera, articles de rellotgeria i joieria
9519 Altres serveis de reparacions ncaa
9520 Bugaderies i serveis de bugaderies; establiment de neteja i tenyiment
9530 Serveis domèstics
9591 Salons de perruqueria i instituts de bellesa
9592 Estudis fotogràfics
9599 Altres serveis personals ncaa
9600 Organitzacions internacionals i altres organismes extraterritorials