Saltar al contenido principal
Divisiones
Código Descripción
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen
02 Silvicultura, extracció de fusta i activitats dels serveis que s'hi relacionen
05 Pesca, explotació de vivers de peixos i granges piscícoles i activitats dels serveis que s'hi relacionen
10 Extracció d'hulla i lignit; extracció de torba
11 Extracció de petroli brut i de gas natural; activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, llevat de les activitats de prospecció
12 Extracció de minerals d'urani i de tori
13 Extracció de minerals metàl·lics
14 Explotació d'altres mines i pedreres
15 Elaboració de productes alimentaris i begudes
16 Elaboració de productes de tabac
17 Fabricació de productes tèxtils
18 Fabricació de peces de vestir; adobament i tenyiment de pells
19 Adobament de cuirs; fabricació de maletes, bosses de mà, articles de talabarderia i basteria, i calçat
20 Producció de fusta i fabricació de productes de fusta i suro, llevat de mobles; fabricació d'articles de cistelleria i esparteria
21 Fabricació de paper i de productes de paper
22 Activitats d'edició i impressió i de reproducció de suports enregistrats
23 Coqueries, productes de la refinació del petroli i combustibles nuclears
24 Fabricació de substàncies i productes químics
25 Fabricació de productes de cautxú i de plàstic
26 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
27 Fabricació de productes bàsics de la metal·lúrgica
28 Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips
29 Fabricació de maquinària i equips ncaa
30 Fabricació de maquinària d'oficina, comptabilitat i informàtica
31 Fabricació de maquinària i aparells elèctrics ncaa
32 Fabricació d'equips i aparells de ràdio, televisió i comunicacions
33 Fabricació d'instruments mèdics, òptics i de precisió, i fabricació de rellotges
34 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
35 Fabricació d'altres tipus d'equip de transport
36 Fabricació de mobles; indústries manufactureres ncaa
37 Reciclatge
40 Producció i distribució d'electricitat, gas, vapor i aigua calenta
41 Captació, depuració i distribució d'aigua
45 Construcció
50 Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor i motocicletes; venda al detall de combustible per a vehicles de motor
51 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, llevat del comerç de vehicles de motor i motocicletes
52 Comerç al detall, llevat del comerç de vehicles de motor i motocicletes; reparació d'efectes personals i estris domèstics
55 Hotels i restaurants
60 Transport terrestre; transport per canonades
61 Transport per aigua
62 Transport aeri
63 Activitats de transport complementàries i auxiliars; activitats d'agències de viatges
64 Correus i telecomunicacions
65 Mediació financera, llevat d'assegurances i plans de pensions
66 Assegurances i plans de pensions, llevat de la seguretat social obligatòria
67 Activitats auxiliars de la mediació financera
70 Activitats immobiliàries
71 Lloguer de maquinària i equips sense operari, d'efectes personals i estris domèstics
72 Informàtica i activitats que s'hi relacionen
73 Investigació i desenvolupament
74 Altres activitats empresarials
75 Administració pública i defensa; plans de seguretat social d'afiliació obligatòria
80 Ensenyament
85 Serveis socials i de salut
90 Eliminació de rebuigs i aigües residuals, sanejament i activitats similars
91 Activitats d'associacions ncaa
92 Activitats d'esbargiment i activitats culturals i esportives
93 Altres activitats de serveis
95 Llars que ocupen personal domèstic
99 Organitzacions i òrgans extraterritorials