Skip to main content
Groups
Code Description
011 Conreus en general; conreu d'hortalisses i horticultura
012 Cria de bestiar
013 Conreu de productes agrícoles amb combinació amb la cria d'animals (explotació mixta)
014 Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura i la ramaderia, llevat de les activitats veterinàries
015 Caça mitjançant mètodes ordinaris i trampes, repoblació d'animals, i activitats dels serveis que s'hi relacionen
020 Silvicultura, extracció de fusta i activitats dels serveis que s'hi relacionen
050 Pesca, explotació de vivers de peixos i granges piscícoles i activitats dels serveis que s'hi relacionen
101 Extracció i aglomeració d'hulla
102 Extracció i aglomeració de lignit
103 Extracció i aglomeració de torba
111 Extracció de petroli brut i de gas natural
112 Activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, llevat de les activitats de prospecció
120 Extracció de minerals d'urani i de tori
131 Extracció de minerals de ferro
132 Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, llevat dels minerals d'urani i de tori
141 Extracció de pedra, sorra i argila
142 Explotació de mines i pedreres ncaa
151 Producció, transformació i conservació de carn, peix, fruita, llegums, hortalisses, olis i greixos
152 Elaboració de productes lactis
153 Elaboració de productes de molineria, midons i productes amilacis, i aliments preparats per a animals
154 Elaboració d'altres productes alimentaris
155 Elaboració de begudes
160 Elaboració de productes de tabac
171 Filatura, teixidura i acabament de productes tèxtils
172 Fabricació d'altres productes tèxtils
173 Fabricació de teixits i articles de punt i ganxet
181 Fabricació de peces de vestir, llevat de pell
182 Adobament i tenyiment de pells; fabricació d'articles de pell
191 Adobament de cuirs; fabricació de maletes, bosses de mà, articles de talabarderia i basteria, i calçat
192 Fabricació de calçat
201 Serrada i planejament de la fusta
202 Fabricació d'articles de fusta, suro, cistelleria i esparteria
210 Fabricació de paper i de productes de paper
221 Activitats d'edició
222 Activitats d'impressió i activitats dels serveis que s'hi relacionen
223 Reproducció de suports enregistrats
231 Coqueries
232 Fabricació de productes de la refinació del petroli
233 Tractament de combustibles nuclears
241 Fabricació de substàncies químiques bàsiques
242 Fabricació d'altres productes químics
243 Fabricació de fibres manufacturades
251 Fabricació de productes de cautxú
252 Fabricació de productes de plàstic
261 Fabricació de vidre i productes de vidre
269 Fabricació de productes minerals no metàl·lics ncaa
271 Fabricació de productes bàsics de ferro i d'acer
272 Fabricació de productes bàsics de metalls preciosos i metalls no fèrrics
273 Fosa de metalls
281 Fabricació de productes metàl·lics per a ús estructural, tancaments metàl·lics, dipòsits i generadors de vapor
289 Fabricació d'altres productes metàl·lics; activitats de serveis de treball de metalls
291 Fabricació de maquinària d'ús general
292 Fabricació de maquinària d'ús especial
293 Fabricació d'aparells d'ús domèstic ncaa
300 Fabricació de maquinària d'oficina, comptabilitat i informàtica
311 Fabricació de motors, generadors i transformadors elèctrics
312 Fabricació d'aparells de distribució i control
313 Fabricació de fils i cables aïllats
314 Fabricació d'acumuladors i piles i bateries primàries
315 Fabricació de llums elèctrics i equips d'il·luminació
319 Fabricació d'altres tipus d'equips elèctrics ncaa
321 Fabricació de tubs i vàlvules electrònics i d'altres components electrònics
322 Fabricació de tubs transmissors de ràdio i televisió, i d'aparells per a telefonia i telegrafia amb fils
323 Fabricació de receptors de ràdio i televisió, aparells d'enregistrament i reproducció de so i vídeo, i altres productes que s'hi relacionen
331 Fabricació d'aparells i instruments mèdics i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat dels instruments d'òptica
332 Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics
333 Fabricació de rellotges
341 Fabricació de vehicles de motor
342 Fabricació de carrosseries per a vehicles automotors; fabricació de remolcs i semiremolcs
343 Fabricació de parts, peces i accessoris per a vehicles de motor i els seus motors
351 Construcció i reparació de vaixells i altres embarcacions
352 Fabricació de locomotores i de material per a ferrocarrils i tramvies
353 Fabricació d'aeronaus i naus espacials
359 Fabricació d'equips de transport ncaa
361 Fabricació de mobles
369 Indústries manufactureres ncaa
371 Reciclatge de ferralla i rebuigs de metall
372 Reciclatge de rebuigs no metàl·lics
401 Producció i distribució d'electricitat
402 Producció de gas; distribució de combustibles gasosos per canonades
403 Producció i distribució de vapor i aigua calenta
410 Captació, depuració i distribució d'aigua
451 Preparació del terreny
452 Construcció d'edificis complets i de parts d'edificis; obres d'enginyeria civil
453 Condicionament d'edificis
454 Acabament d'edificis
455 Lloguer d'equips de construcció o demolició amb operari
501 Venda de vehicles de motor
502 Manteniment i reparació de vehicles de motor
503 Venda de parts, peces i accessoris de vehicles de motor
504 Venda, manteniment i reparació de motocicletes i de les seves parts, peces i accessoris
505 Venda al detall de combustible per a vehicles de motor
511 Intermediaris del comerç
512 Comerç a l'engròs de primeres matèries agràries, animals vius, aliments, begudes i tabac
513 Comerç a l'engròs de béns de consum, llevat dels alimentaris
514 Comerç a l'engròs de productes intermedis no agraris,ferralla i rebuigs
515 Comerç a l'engròs de maquinària, equips i materials
519 Comerç a l'engròs d'altres productes
521 Comerç al detall en establiments no especialitzats
522 Comerç al detall d'aliments, begudes i tabac en establiments especialitzats
523 Comerç al detall d'altres productes nous en establiments especialitzats
524 Comerç al detall de béns de segona mà, en establiments
525 Comerç al detall fora d'establiments
526 Reparació d'efectes personals i estris domèstics
551 Hotels; càmpings i altres tipus d'allotjament de curta durada
552 Restaurants, bars i cantines
601 Transport per ferrocarril
602 Altres tipus de transport terrestre
603 Transport per canonades
611 Transport marítim i de cabotatge
612 Transport per vies de navegació interiors
621 Transport aeri regular
622 Transport aeri no regular
630 Activitats de transport complementàries i auxiliars; activitats d'agències de viatges
641 Activitats postals i de correus
642 Telecomunicacions
651 Mediació monetària
659 Altres tipus de mediació financera
660 Assegurances i plans de pensions, llevat de la Seguretat Social obligatòria
671 Activitats auxiliars de la mediació financera, llevat d'assegurances i plans de pensions
672 Activitats auxiliars d'assegurances i plans de pensions
701 Activitats immobiliàries realitzades amb béns propis o llogats
702 Activitats immobiliàries realitzades a canvi d'una retribució o per contracte
711 Lloguer d'equips de transport
712 Lloguer d'altres tipus de maquinària i equips
713 Lloguer d'efectes personals i estris domèstics ncaa
721 Consulta d'equips informàtics
722 Consulta de programes d'informàtica i subministrament de programes informàtics
723 Processament de dades
724 Activitats relacionades amb bases de dades
725 Manteniment i reparació de maquinària d'oficina, comptabilitat i informàtica
729 Altres activitats d'informàtica
731 Investigació i desenvolupament experimental en el camp de les ciències naturals i de l'enginyeria
732 Investigació i desenvolupament experimental en el camp de les ciències socials i humanitats
741 Activitats jurídiques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria; assessorament d'impostos; estudis de mercat i enquestes d'opinió pública
742 Activitats d'arquitectura i enginyeria, i altres activitats tècniques
743 Publicitat
749 Activitats empresarials ncaa
751 Administració de l'Estat i aplicació de la política econòmica i social
752 Prestació pública de serveis a la comunitat en general
753 Activitats de plans de Seguretat Social d'afiliació obligatòria
801 Ensenyament primari
802 Ensenyament secundari
803 Ensenyament superior
809 Ensenyament per a adults i altres tipus d'ensenyament
851 Activitats relacionades amb la salut humana
852 Activitats veterinàries
853 Activitats de serveis socials
900 Eliminació de rebuigs i aigües residuals, sanejament i activitats similars
911 Activitats d'organitzacions empresarials, professionals i patronals
912 Activitats de sindicats
919 Activitats d'altres associacions
921 Activitats de cinematografia, ràdio i televisió, i altres activitats d'esbargiment
922 Activitats d'agències de notícies
923 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres institucions culturals
924 Activitats esportives i altres activitats d'esbargiment
930 Altres activitats de serveis
950 Llars que ocupen personal domèstic
990 Organitzacions i òrgans extraterritorials