Saltar al contenido principal
Clases
Código Descripción
0111 Conreu de cereals i altres conreus ncaa
0112 Conreu d'hortalisses i llegums
0113 Conreu de fruites, fruita seca i espècies; conreu de plantes que s'utilitzen per preparar begudes
0121 Cria de bestiar boví, oví, cabrum i equí; cria de bestiar de llet
0122 Cria d'altre bestiar; productes animals derivats ncaa
0130 Conreu de productes agrícoles amb combinació amb la cria d'animals (explotació mixta)
0140 Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura i la ramaderia, llevat de les activitats veterinàries
0150 Caça mitjançant mètodes ordinaris i trampes, repoblació d'animals, i activitats dels serveis que s'hi relacionen
0200 Silvicultura, extracció de fusta i activitats dels serveis que s'hi relacionen
0500 Pesca, explotació de vivers de peixos i granges piscícoles i activitats dels serveis que s'hi relacionen
1010 Extracció i aglomeració d'hulla
1020 Extracció i aglomeració de lignit
1030 Extracció i aglomeració de torba
1110 Extracció de petroli brut i de gas natural
1120 Activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, llevat de les activitats de prospecció
1200 Extracció de minerals d'urani i de tori
1310 Extracció de minerals de ferro
1320 Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, llevat dels minerals d'urani i de tori
1410 Extracció de pedra, sorra i argila
1421 Extracció de minerals per a la fabricació d'adobs i productes químics
1422 Extracció de sal
1429 Explotació d'altres mines i pedreres ncaa
1511 Producció, transformació i conservació de carn i productes carnis
1512 Elaboració i conservació de peix i productes a base de peix
1513 Elaboració i conservació de fruites, llegums i hortalisses
1514 Elaboració d'olis i greixos d'origen vegetal i animal
1520 Elaboració de productes lactis
1531 Elaboració de productes de molineria
1532 Elaboració de midons i productes amilacis
1533 Elaboració d'aliments preparats per a animals
1541 Elaboració de productes de fleca
1542 Elaboració del sucre
1543 Elaboració del cacau i xocolata i productes de confiteria
1544 Elaboració de pastes alimentoses, cuscús i productes de similars
1549 Elaboració d'altres productes alimentaris ncaa
1551 Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques; producció d'alcohol etílic a partir de substàncies fermentades
1552 Elaboració de vins
1553 Elaboració de begudes alcohòliques a base de malta; fabricació de malta
1554 Elaboració de begudes no alcohòliques; producció d'aigües minerals
1600 Elaboració de productes de tabac
1711 Preparació i filatura
1712 Acabament de productes tèxtils
1721 Fabricació d'articles confeccionats amb materials tèxtils, llevat de la roba de vestir
1722 Fabricació de tapissos i catifes
1723 Fabricació de cordes, cordills, caramells i xarxes
1729 Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa
1730 Fabricació de teixits i articles de punt i ganxet
1810 Fabricació de peces de vestir, llevat de pell
1820 Adobament i tenyiment de pells; fabricació d'articles de pell
1911 Adobament de cuirs
1912 Fabricació de maletes, bosses de mà i articles similars, i articles de talabarderia i basteria
1920 Fabricació de calçat
2010 Serrada i planejament de la fusta
2021 Fabricació de fulloles fabricació de taulers contraplacats, taulers laminats, taulers de partícules i altres taulers i plafons
2022 Fabricació de parts i peces de fusteria per a edificis i construccions
2023 Fabricació d'embalatges de fusta
2029 Fabricació d'altres productes de fusta; fabricació d'articles de suro, cistelleria i esparteria
2101 Fabricació de pasta de paper, paper i cartó
2102 Fabricació de paper i de cartó ondulats, i d'envasos de paper i de cartó
2109 Fabricació d'altres articles de paper i de cartó
2211 Edició de llibres, fullets, partitures i altres publicacions
2212 Edició de periòdics, revistes i publicacions periòdiques
2213 Edició de suports enregistrats
2219 Altres activitats d'edició
2221 Activitats d'impressió
2222 Activitats dels servis relacionats amb la impressió
2230 Reproducció de suports enregistrats
2310 Coqueries
2320 Fabricació de productes de la refinació del petroli
2330 Tractament de combustibles nuclears
2411 Fabricació de substàncies químiques bàsiques, llevat d'adobs i compostos de nitrogen
2412 Fabricació d'adobs i compostos de nitrogen
2413 Fabricació de matèries plàstiques i de cautxú sintètic, en formes primàries
2421 Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics
2422 Fabricació de pintures, vernissos i productes de revestiments similars, tintes d'impremta i màstics
2423 Fabricació de productes farmacèutics, substàncies químiques medicinals i productes botànics
2424 Fabricació de sabons, detergents, preparats per netejar i abrillantar, perfums i preparats de tocador
2429 Fabricació d'altres productes químics ncaa
2430 Fabricació de fibres manufacturades
2511 Fabricació de pneumàtics i cambres de cautxú; recautxutatge i reconstrucció de pneumàtics
2519 Fabricació d'altres productes de cautxú
2520 Fabricació de productes de plàstic
2610 Fabricació de vidre i productes de vidre
2691 Fabricació de productes de ceràmica no refractària per a ús no estructural
2692 Fabricació de productes de ceràmica refractària
2693 Fabricació de productes d'argila i ceràmica no refrectàries per a ús estructural
2694 Fabricació de ciment, calç i guix
2695 Fabricació d'articles de formigó, ciment i guix
2696 Tallament i acabament de la pedra
2699 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics ncaa
2710 Fabricació de productes bàsics de ferro i d'acer
2720 Fabricació de productes bàsics de metalls preciosos i metalls no fèrrics
2731 Fosa de ferro i d'acer
2732 Fosa de metalls no fèrrics
2811 Fabricació de productes metàl·lics per a ús estructural
2812 Fabricació de tancaments metàl·lics, dipòsits i recipients de metall
2813 Fabricació de generadors de vapor, llevat de les calderes d'aigua calenta per a calefacció central
2891 Forja, premsada, estampació i laminatge de metalls; pulverimetal·lúrgia
2892 Tractament i revestiment de metalls; obres d'enginyeria mecànica general realitzats a canvi d'una retribució o bé mitjançant un contracte
2893 Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts, eines de mà i ferreteria
2899 Fabricació d'altres productes metàl·lics ncaa
2911 Fabricació de motors i turbines, llevat dels destinats a aeronaus, vehicles de motor i motocicletes
2912 Fabricació de bombes, compressors, aixetes i vàlvules
2913 Fabricació de coixinets, engranatges, trens d'engranatge i peces de transmissió
2914 Fabricació de forns, fogons i cremadors
2915 Fabricació d'equips d'elevació i manipulació
2919 Fabricació d'altres tipus de maquinària d'ús general
2921 Fabricació de maquinària agropecuària i forestal
2922 Fabricació de màquines eines
2923 Fabricació de maquinària metal·lúrgica
2924 Fabricació de maquinària per a l'explotació de mines i pedreres, i per a obres de construcció
2925 Fabricació de maquinària per a l'elaboració d'aliments, begudes i tabac
2926 Fabricació de maquinària per a l'elaboració de productes tèxtils, peces de vestir i cuirs
2927 Fabricació d'armes i municions
2929 Fabricació d'altres tipus de maquinària d'ús especial
2930 Fabricació d'aparells d'ús domèstic ncaa
3000 Fabricació de maquinària d'oficina, comptabilitat i informàtica
3110 Fabricació de motors, generadors i transformadors elèctrics
3120 Fabricació d'aparells de distribució i control
3130 Fabricació de fils i cables aïllats
3140 Fabricació d'acumuladors i piles i bateries primàries
3150 Fabricació de llums elèctrics i equips d'il·luminació
3190 Fabricació d'altres tipus d'equips elèctrics ncaa
3210 Fabricació de tubs i vàlvules electrònics i d'altres components electrònics
3220 Fabricació de tubs transmissors de ràdio i televisió, i d'aparells per a telefonia i telegrafia amb fils
3230 Fabricació de receptors de ràdio i televisió, aparells d'enregistrament i reproducció de so i vídeo, i altres productes que s'hi relacionen
3311 Fabricació d'equips medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics
3312 Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials
3313 Fabricació d'equips de control per a processos industrials
3320 Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics
3330 Fabricació de rellotges
3410 Fabricació de vehicles de motor
3420 Fabricació de carrosseries per a vehicles automotors; fabricació de remolcs i semiremolcs
3430 Fabricació de parts, peces i accessoris per a vehicles de motor i els seus motors
3511 Construcció i reparació de vaixells
3512 Construcció i reparació d'embarcacions d'esbargiment i d'esport
3520 Fabricació de locomotores i de material per a ferrocarrils i tramvies
3530 Fabricació d'aeronaus i naus espacials
3591 Fabricació de motocicletes
3592 Fabricació de bicicletes i de vehicles per a persones amb disminució
3599 Fabricació d'altres tipus d'equip de transport ncaa
3610 Fabricació de mobles
3691 Fabricació de joies i articles similars
3692 Fabricació d'instruments de música
3693 Fabricació d'articles d'esport
3694 Fabricació de jocs i joguines
3699 Altres indústries manufactureres ncaa
3710 Reciclatge de ferralla i rebuigs de metall
3720 Reciclatge de rebuigs no metàl·lics
4010 Producció i distribució d'electricitat
4020 Producció de gas; distribució de combustibles gasosos per canonades
4030 Producció i distribució de vapor i aigua calenta
4100 Captació, depuració i distribució d'aigua
4510 Preparació del terreny
4520 Construcció d'edificis complets i de parts d'edificis; obres d'enginyeria civil
4530 Condicionament d'edificis
4540 Acabament d'edificis
4550 Lloguer d'equips de construcció o demolició amb operari
5010 Venda de vehicles de motor
5020 Manteniment i reparació de vehicles de motor
5030 Venda de parts, peces i accessoris de vehicles de motor
5040 Venda, manteniment i reparació de motocicletes i de les seves parts, peces i accessoris
5050 Venda al detall de combustible per a vehicles de motor
5110 Intermediaris del comerç
5121 Comerç a l'engròs de primeres matèries agràries i d'animals vius
5122 Comerç a l'engròs d'aliments, begudes i tabac
5131 Comerç a l'engròs de productes tèxtils, roba i calçat
5139 Comerç a l'engròs d'altres béns de consum, llevat dels alimentaris
5141 Comerç a l'engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i de productes similars
5142 Comerç a l'engròs de metalls i minerals metàl·lics
5143 Comerç a l'engròs de materials de construcció, articles de ferreteria i equips i materials de fontaneria i calefacció
5149 Comerç a l'engròs d'altres productes intermedis no agraris, ferralla i rebuigs
5150 Comerç a l'engròs de maquinària, equips i materials
5190 Comerç a l'engròs d'altres productes
5211 Comerç al detall en establiments no especialitzats amb predomini d'aliments, begudes i tabac
5219 Comerç al detall d'altres productes en establiments no especialitzats
5220 Comerç al detall d'aliments, begudes i tabac en establiments especialitzats
5231 Comerç al detall de productes farmacèutics i medicinals, cosmètics i articles de tocador
5232 Comerç al detall de productes tèxtils, roba, calçat i articles de cuir
5233 Comerç al detall d'aparells, articles i equips d'ús domèstic
5234 Comerç al detall d'articles de ferreteria, pintures i productes de vidre
5239 Comerç al detall d'altres productes en establiments especialitzats
5240 Comerç al detall de béns de segona mà, en establiments
5251 Comerç al detall per correspondència
5252 Comerç al detall en parades de venda i encants
5259 Altres tipus de comerç al detall fora d'establiments
5260 Reparació d'efectes personals i estris domèstics
5510 Hotels; càmpings i altres tipus d'allotjament de curta durada
5520 Restaurants, bars i cantines
6010 Transport per ferrocarril
6021 Altres tipus de transport terrestre regular de viatgers
6022 Altres tipus de transport terrestre no regular de viatgers
6023 Transport de càrrega per carretera
6030 Transport per canonades
6110 Transport marítim i de cabotatge
6120 Transport per vies de navegació interiors
6210 Transport aeri regular
6220 Transport aeri no regular
6301 Manipulació de la càrrega
6302 Emmagatzematge i dipòsit
6303 Altres activitats de transport complementàries
6304 Activitats de les agències de viatges i organització de viatges; activitats d'ajut al sector turístic ncaa
6309 Activitats d'altres agències de transport
6411 Activitats postals nacionals
6412 Activitats de correus diferents de les activitats postals nacionals
6420 Telecomunicacions
6511 Banca central
6519 Altres tipus de mediació monetària
6591 Arrendament financer
6592 Altres tipus d'activitats creditícies
6599 Altres tipus de mediació financera ncaa
6601 Assegurances de vida
6602 Plans de pensions
6603 Assegurances generals
6711 Administració de mercats financers
6712 Activitats borsàries
6719 Activitats auxiliars de la mediació financera ncaa
6720 Activitats auxiliars d'assegurances i plans de pensions
7010 Activitats immobiliàries realitzades amb béns propis o llogats
7020 Activitats immobiliàries realitzades a canvi d'una retribució o per contracte
7111 Lloguer d'equips de transport terrestre
7112 Lloguer d'equips de transport per aigua
7113 Lloguer d'equips de transport aeri
7121 Lloguer de maquinària i equips agraris
7122 Lloguer de maquinària i equips per a construcció i enginyeria civil
7123 Lloguer de maquinària i equips d'oficina (inclosos els ordinadors)
7129 Lloguer d'altres tipus de maquinària i equips ncaa
7130 Lloguer d'efectes personals i estris domèstics ncaa
7210 Consulta d'equips informàtics
7220 Consulta de programes d'informàtica i subministrament de programes informàtics
7230 Processament de dades
7240 Activitats relacionades amb bases de dades
7250 Manteniment i reparació de maquinària d'oficina, comptabilitat i informàtica
7290 Altres activitats d'informàtica
7310 Investigació i desenvolupament experimental en el camp de les ciències naturals i de l'enginyeria
7320 Investigació i desenvolupament experimental en el camp de les ciències socials i humanitats
7411 Activitats jurídiques
7412 Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres i auditoria; assessorament d'impostos
7413 Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública
7414 Activitats d'assessorament empresarial i de gestió
7421 Activitats d'arquitectura i enginyeria, i altres activitats que s'hi relacionen d'assessorament tècnic
7422 Assaigs i anàlisis tècnics
7430 Publicitat
7491 Selecció i col·locació de personal
7492 Activitats d'investigació i de seguretat
7493 Activitats de neteja d'edificis
7494 Activitats de fotografia
7495 Activitats d'envasament i empaquetatge
7499 Altres activitats empresarials ncaa
7511 Activitats de l'Administració pública en general
7512 Regulació d'activitats d'organismes de serveis sanitaris, educatius, culturals, i altres serveis socials, llevat dels serveis de Seguretat Social obligatòria
7513 Regulació i facilitació de l'activitat econòmica
7514 Activitats de serveis auxiliars per a l'Administració pública en general
7521 Relacions exteriors
7522 Activitats de defensa
7523 Activitats de manteniment de l'ordre públic i de seguretat
7530 Activitats de plans de Seguretat Social d'afiliació obligatòria
8010 Ensenyament primari
8021 Ensenyament secundari de formació general
8022 Ensenyament secundari de formació tècnica i professional
8030 Ensenyament superior
8090 Ensenyament per a adults i altres tipus d'ensenyament
8511 Activitats hospitalàries
8512 Activitats mèdiques i odontològiques
8519 Altres activitats relacionades amb la salut humana
8520 Activitats veterinàries
8531 Activitats de serveis socials amb allotjament
8532 Activitats de serveis socials sense allotjament
9000 Eliminació de rebuigs i aigües residuals, sanejament i activitats similars
9111 Activitats d'organitzacions empresarials i patronals
9112 Activitats d'organitzacions professionals
9120 Activitats de sindicats
9191 Activitats d'organitzacions religioses
9192 Activitats d'organitzacions polítiques
9199 Activitats d'altres associacions ncaa
9211 Producció i distribució cinematogràfica i de vídeo
9212 Exhibició cinematogràfica i de vídeo
9213 Activitats de ràdio i televisió
9214 Activitats teatrals i musicals, i altres activitats artístiques
9219 Altres activitats d'esbargiment ncaa
9220 Activitats d'agències de notícies
9231 Activitats de biblioteques i arxius
9232 Activitats de museus i conservació de llocs i edificis històrics
9233 Activitats de jardins botànics, zoològics i parcs nacionals
9241 Activitats esportives
9249 Altres activitats d'esbargiment
9301 Rentatge i neteja de roba i de pell, fins i tot la neteja en sec
9302 Perruqueria i altres tractaments de bellesa
9303 Pompes fúnebres i activitats que s'hi relacionen
9309 Altres activitats de serveis ncaa
9500 Llars que ocupen personal domèstic
9900 Organitzacions i òrgans extraterritorials