Skip to main content
Groups
Code Description
011 Explotacions purament agrícoles
012 Explotacions purament ramaderes
013 Explotacions mixtes, agrícoles i ramaderes
014 Serveis agrícoles i ramaders (executats per empreses independents de les quals s'obté el producte)
021 Silvicultura
022 Tallada, tala i transport de fusta
031 Caça major
032 Caça menor
033 Caça d'animals nocius o perjudicials
034 Serveis de caça i repoblació
041 Pesca en aigua salada
042 Pesca en aigua dolça
043 Serveis de pesca
111 Mines d'hulla
112 Mines d'antracita
113 Mines de lignit
121 Extracció de mineral de ferro
122 Extracció de minerals metàl·lics, llevat del mineral de ferro
131 Extracció de petroli
132 Extracció de roques oleògenes
133 Extracció de gas natural
141 Extracció de pedres calcàries
142 Extracció d'argiles i margues (incloses les refractàries)
143 Extracció de caolins
144 Extracció de sorres silícies i pedra per a grava
145 Extracció de pissarres
191 Extracció de sals (alcalines i alcalinotèrries)
192 Extracció de fosfats
193 Extracció de minerals de sofre (llevat de les pirites)
194 Extracció d'asfalts
195 Extracció d'espat fluor o fluorita
196 Extracció de terres de trípoli (sílice-fòssil o Kieselguhr)
198 Extracció de minerals no metàl·lics ncaa
199 Explotació de pedreres ncaa
201 Sacrifici de bestiar, preparació i conservació de carn
202 Fabricació de productes lactis
203 Indústries de conservació i envasament de fruites i llegums
204 Conservació i envasament de peix i marisc
205 Elaboració de productes de molí
206 Elaboració de productes de fleca
207 Enginys i refineries de sucre
208 Elaboració de productes derivats del cacau, xocolata i confitures
209 Indústries alimentàries diverses
211 Fabricació i rectificació d'alcohols i elaboració de begudes espirituoses
212 Indústries vinícoles i sidreries
213 Fabricació de cervesa i de malt
214 Fabricació de begudes analcohòliques i aigües gasoses
221 Indústries del tabac en general
222 Fabricació de picadura
223 Fabricació de cigarrets
224 Fabricació de cigars
225 Fabricació de tabac per a mastegar i rapè
231 Preparació, filatura, teixidura i acabament de tèxtils
232 Fàbriques de gèneres de punt
233 Fàbriques de cordam, soga i cordill
239 Fabricació de tèxtils ncaa
241 Fabricació de calçat, llevat del calçat de cautxú
242 Reparació de calçat
243 Fabricació de peces de vestir, llevat del calçat
244 Articles confeccionats de matèries tèxtils, llevat de peces de vestir
251 Indústries de la primera transformació de la fusta
252 Indústries de la segona transformació de la fusta
253 Indústries de tractaments de la fusta (assecatge, estufament, creosotatge, coloració, envelliment, injecció, impregnació, etc.)
254 Indústries del suro
259 Altres indústries de la fusta i del suro
261 Fabricació de mobles de fusta
262 Fabricació de mobles metàl·lics
263 Indústries de l'entapissament i decorat
264 Fabricació de mobles de vímet i jonc
265 Fabricació de mobles, llevat dels de fusta, metàl·lics, de vímet i jonc
266 Fabricació de mampares, persianes i tanques
268 Fabricació d'accessoris de mobles
269 Altres indústries auxiliars del moble (talla, daurada, marqueteria, envernissament, pirogravat, etc.)
271 Fàbriques de pastes, paper i cartó
272 Fabricació d'articles de pasta de fusta, paper i cartó
281 Tipografies (impremtes)
282 Indústries de planigrafia i litografia
283 Indústries de reproducció impressa
284 Indústries de l'enquadernació
285 Indústries de la premsa periòdica
291 Adoberies i tallers d'acabament
292 Confecció d'articles de cuir, llevat del calçat i altres peces de vestir
301 Obtenció de cautxú
302 Fabricació i reparació de pneumàtics i bandes
303 Fabricació d'articles continus de cautxú
304 Fabricació d'articles emmotllats de cautxú
305 Fabricació d'articles de cautxú per immersió
306 Fabricació de dissolucions de cautxú
307 Cautxutat de teixits
308 Fabricació de calçat de cautxú i les seves parts
309 Altres indústries del cautxú
311 Fabricació de productes químics industrials i essencials
312 Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals
319 Fabricació de productes químics diversos
321 Refineries de petroli
322 Forns de coc
329 Fabricació de productes derivats del petroli i del carbó
331 Fabricació de productes d'argila per a la construcció
332 Fabricació de vidre i productes de vidre
333 Fabricació de ceràmica, pisa i terrisseria
334 Fabricació de ciment hidràulic
339 Fabricació de productes minerals no metàl·lics ncaa
341 Indústries bàsiques de ferro i acer
342 Indústries bàsiques de metalls no fèrrics
351 Fabricació d'articles de ferreteria, ferreria i fumisteria
352 Fabricació d'eines
353 Fabricació de recipients metàl·lics
354 Construccions metàl·liques, caldereria i soldadura
355 Fabricació d'estris domèstics i articles d'oficina, metàl·lics
356 Fabricació d'articles derivats del filferro, de ferro, d'acer i de metalls no fèrrics
357 Indústries de recobriments metàl·lics (inclou el revestiment metàl·lic de toda classe d'objectes i l'acabament de superfícies metàl·liques)
358 Fabricació d'armes i enginys de foc
359 Fabricació d'altres productes metàl·lics
361 Construcció de màquines generadores de força motriu (motors, amb excepció dels elèctrics que figuren en el grup 371)
362 Construcció de maquinària per a l'obtenció i treball dels metalls i els seus aliatges
363 Construcció de maquinària per a la manipulació de fluids
364 Construcció de maquinària per a les indústries tèxtils, de la fusta i del suro, paper i arts gràfiques
365 Construcció de maquinària per a les indústries de la pell, del cautxú i dels materials plàstics
366 Construcció de maquinària per a mines, per a la construcció i obres públiques, i per a les indústries ceràmiques i del vidre
367 Construcció de maquinària per a l'agricultura, zootècnia i indústries derivades
368 Construcció de maquinària per a les indústries químiques
369 Construcció de maquinària diversa
371 Construcció de màquines i aparells per a la producció i utilització industrial de l'energia elèctrica
372 Construcció d'aparells i material per a la transmissió i distribució de l'energia elèctrica
373 Construcció d'aparells elèctrics de mesura, regulació i verificació
374 Construcció de material electrònic, de telecomunicació i transmissió i cinematografia
375 Fabricació de llums i material d'enllumenat
376 Construcció d'equips elèctrics per a vehicles de tracció i transport
377 Construcció d'equips per a electromedicina i aparells elèctrics d'ús domèstic
378 Fabricació d'acumuladors, piles i carbons elèctrics
379 Construcció de maquinària i material elèctric divers
381 Construccions navals i reparació de vaixells
382 Construcció d'equip ferroviari
383 Construcció de vehicles automòbils
384 Reparació de vehicles automòbils i de bicicletes
385 Construcció de bicicletes
386 Construcció d'aeronaus
389 Construcció de material de transport ncaa
391 Fabricació d'instruments i aparells professionals, científics, de mesura i control
392 Fabricació d'aparells de fotografia i instruments d'òptica
393 Fabricació de rellotges
394 Tallers de reparació de rellotges
395 Fabricació de joies i articles similars
396 Fabricació d'instruments de música
399 Indústries fabrils ncaa
411 Oficines tècniques generals per a les indústries de la construcció
412 Oficines tècniques de càlcul per a les indústries de la construcció
413 Oficines tècniques dedicades a estudis geològics i de sondeigs per a les indústries de la construcció
414 Oficines tècniques de delineació per a les indústries de la construcció
415 Oficines tècniques d'execució de maquetes i models per a les indústries de la construcció
416 Oficines tècniques d'aixecament de plans per a les indústries de la construcció
417 Oficines tècniques d'aforaments per a les indústries de la construcció
418 Laboratoris d'assaigs i resistències de materials per a les indústries de la construcció
419 Altres oficines tècniques per a les indústries de la construcció
421 Empreses dedicades a excavacions per a les indústries de la construcció
422 Empreses dedicades a la demolició de roques submarines
423 Empreses dedicades a sondeigs de terrenys per a les indústries de la construcció
424 Empreses dedicades a enderrocs i demolicions
425 Empreses dedicades a anivellaments per a les indústries de la construcció
426 Empreses dedicades a consolidacions de terrenys per a les indústries de la construcció
427 Empreses dedicades a la construcció de preses de terra
429 Empreses dedicades a altres preparacions de terreny per a les indústries de la construcció
431 Empreses dedicades a cimentacions ordinàries amb o sense esgotament
432 Empreses dedicades a cimentacions especials
433 Empreses dedicades a cimentacions especials en ports
434 Empreses dedicades a cimentacions especials mitjançant consolidació de terrenys per injecció
439 Empreses dedicades a altres cimentacions
441 Empreses dedicades a pavimentació ordinària
442 Empreses dedicades a pavimentacions especials
449 Empreses dedicades a altres pavimentacions
451 Empreses dedicades al muntatge d'estructures de fusta per a les indústries de la construcció
452 Empreses dedicades a la construcció d'estructures de pedra
453 Empreses dedicades a la construcció d'estructures de formigó
454 Empreses dedicades al muntatge d'estructures metàl·liques
455 Empreses dedicades a la construcció d'estructures d'obra
456 Empreses dedicades a construir o muntar cobertes en les indústries de la construcció
459 Empreses dedicades a la construcció o muntatge d'altres canonades de conducció general i d'altres estructures en les indústries de la construcció
461 Empreses dedicades a la construcció de paviments en edificis
462 Empreses dedicades al revestiment d'obra en les indústries de la construcció
463 Empreses dedicades a la instal·lació d'aïllaments en les indústries de la construcció
464 Empreses dedicades a la fusteria en les indústries de la construcció
465 Empreses dedicades al muntatge de tancaments en les indústries de la construcció
466 Empreses dedicades a la decoració i ornamentació en les indústries de la construcció
467 Empreses dedicades a la instal·lació de veles
469 Empreses dedicades a altres fases de l'acabament en les indústries de la construcció
471 Empreses dedicades a les instal·lacions de vies fèrries i els seus enclavaments
472 Empreses dedicades a les instal·lacions elèctriques
473 Empreses dedicades a les instal·lacions telefòniques
474 Empreses dedicades a les instal·lacions de proveïment i distribució d'aigües
475 Empreses dedicades a les instal·lacions d'evacuació i depuració d'aigües
476 Empreses dedicades a les instal·lacions de gas
477 Empreses dedicades a les instal·lacions tèrmiques en les indústries de la construcció
479 Empreses dedicades a altres instal·lacions en les indústries de la construcció
481 Empreses dedicades a la instal·lació de sistemes d'esgotaments en les indústries de la construcció
482 Empreses dedicades a les instal·lacions de producció d'energia en les indústries de la construcció
483 Empreses dedicades a la instal·lació de sistemes de producció i distribució de fluids en les indústries de la construcció
484 Empreses dedicades a les instal·lacions per a càrrega, descàrrega i distribució de materials en les indústries de la construcció
485 Empreses dedicades a la instal·lació de sistemes de trituració i classificació d'àrids en les indústries de la construcció
486 Empreses dedicades a la instal·lació de cintres, encofrats i bastides
487 Empreses dedicades a dragatges
489 Empreses dedicades a la instal·lació d'altres serveis auxiliars de la construcció
491 Perforació de pous artesians
499 Empreses o establiments dedicats a la construcció i les seves fases
511 Energia elèctrica
512 Producció i distribució de gas
513 Producció i distribució de vapor per a calefacció i força motriu
521 Proveïment d'aigües
522 Serveis de sanejament
611 Comerç a l'engròs
612 Comerç al detall
621 Banca oficial
622 Banca privada
623 Borses i borsins de valors mobiliaris
624 Establiments i entitats de crèdit bancari
625 Establiments de canvi de moneda
626 Establiments d'estalvi i Monts de Pietat
627 Companyies d'inversió de valors
628 Establiments dedicats al tràfic de metalls preciosos
629 Altres establiments bancaris i financers
631 Companyies d'assegurances de vida
632 Companyies d'assegurances d'accidents
633 Companyies d'assegurances de malalties i enterrament (assegurança voluntària)
634 Companyies d'assegurances de transports (terrestre, marítim, fluvial i aeri)
635 Companyies d'assegurances de danys materials
636 Companyies d'assegurances de danys catastròfics
638 Companyies de reassegurances
639 Entitats complementàries de l'assegurança
641 Companyies o societats immobiliàries
642 Empreses i organismes arrendadors d'immobles especials
643 Administració d'immobles
644 Agents dedicats al comerç d'immobles
649 Altres activitats del comerç d'immobles
711 Transports ferroviaris
712 Línies de tramvies, línies regulars d'autobusos, ferrocarrils elevats i subterranis
713 Transport discrecional de passatgers, urbà i per carretera
714 Transports per carretera ncaa
715 Transports marítims
716 Transports de navegació interior
717 Transports aeris
718 Serveis afins del transport
719 Transports ncaa
721 Guardamobles
722 Garatges
723 Dipòsits i magatzems de mercaderies en zones portuàries
724 Dipòsits i magatzems de mercaderies en zones frontereres terrestres
725 Dipòsits i magatzems de mercaderies en aeroports
726 Magatzems i cambres frigorífics
727 Sitges per a cereals
729 Altres dipòsits i magatzems
731 Servei postal
732 Servei telegràfic
733 Servei telefònic
734 Comunicacions radioelèctriques
739 Altres serveis de comunicacions
811 Organismes superiors de govern
812 Serveis oficials de l'Administració central
813 Serveis de l'Administració provincial (diputacions i "cabildos" insulars)
814 Serveis de l'Administració municipal
815 Administració de colònies i territoris de protectorat
819 Altres serveis oficials
821 Serveis d'instrucció pública
822 Serveis mèdics i sanitaris
823 Organitzacions religioses
824 Institucions d'assistència social
825 Serveis jurídics
826 Serveis comercials
827 Associacions professionals i per a la defensa d'interessos econòmics
829 Serveis prestats al públic ncaa
831 Producció, distribució i exhibició de pel·lícules cinematogràfiques
832 Teatre, música, ràdio i serveis afins
833 Altres serveis d'esbargiment
841 Serveis domèstics
842 Restaurants, cafès, tavernes i altres establiments que serveixen begudes i aliments
843 Hotels, cases d'hostes, campaments i altres llocs d'allotjament
844 Serveis de rentatge, planxat, neteja i tenyiment
845 Perruqueries i salons de bellesa
846 Estudis fotogràfics i fotografies comercials
849 Serveis personals ncaa
900 Activitats ncaa