Saltar al contenido principal
Agrupaciones
Código Descripción
01 Producció agrícola
02 Producció ramadera
03 Serveis agrícoles i ramaders
04 Caça i repoblació cinegètica
05 Silvicultura
06 Pesca
11 Extracció, preparació i aglomeració de combustibles sòlids. Coqueries
12 Extracció de petroli i gas natural
13 Refinació de petroli
14 Extracció i transformació de minerals radioactius
15 Producció, transport i distribució d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta
16 Captació, depuració i distribució d'aigua
21 Extracció i preparació de minerals metàl·lics
22 Producció i primera transformació de metalls
23 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes
24 Indústries de productes minerals no metàl·lics
25 Indústries químiques
31 Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i material de transport)
32 Construcció de maquinària i equips mecànics
33 Construcció de màquines d'oficina i ordinadors (inclosa la instal·lació)
34 Construcció de maquinària i material elèctric
35 Fabricació de material electrònic (llevat d'ordinadors)
36 Construcció de vehicles automòbils i les seves peces de recanvi
37 Construcció naval, reparació i manteniment de vaixells
38 Construcció d'altres materials de transport
39 Fabricació d'instruments de precisió, òptica i similars
41 Indústries de productes alimentaris, begudes i tabac
42 Indústries de productes alimentaris, begudes i tabac
43 Indústries tèxtils
44 Indústries del cuir
45 Indústries del calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils
46 Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta
47 Indústries del paper i fabricació d'articles de paper. Arts gràfiques i edició
48 Indústries de transformació del cautxú i de matèries plàstiques
49 Altres indústries manufactureres
50 Construcció
61 Comerç a l'engròs
62 Recuperació de productes
63 Intermediaris del comerç
64 Comerç al detall
65 Restaurants i cafès (sense dispesa)
66 Hoteleria
67 Reparacions
71 Transport per ferrocarril
72 Altres transports terrestres
73 Transport marítim i per vies navegables interiors
74 Transport aeri
75 Activitats afins als transports
76 Comunicacions
81 Institucions financeres
82 Assegurances
83 Auxiliars financers i d'assegurances. Activitats immobiliàries
84 Serveis prestats a les empreses
85 Lloguer de béns mobles
86 Lloguer de béns immobles
91 Administració pública, defensa nacional i Seguretat Social
92 Serveis de sanejament de vies públiques, neteja i similars
93 Educació i investigació
94 Sanitat i serveis veterinaris
95 Assistència social i altres serveis prestats a la col·lectivitat
96 Serveis recreatius i culturals
97 Serveis personals
98 Serveis domèstics
99 Representacions diplomàtiques i organismes internacionals