Saltar al contingut principal
Subgrups
Codi Descripció
0110 Conreu de cereals i llegums
0120 Conreu d'hortalisses i fruites (llevat de cítrics)
0130 Conreu de cítrics
0140 Conreu de plantes industrials
0151 Producció d'olives per a almàssera
0152 Producció d'altres olives
0161 Producció de raïm per a vinificació
0162 Producció d'altres raïms
0190 Altres explotacions agrícoles NCAA
0210 Explotació de bestiar boví
0220 Explotació de bestiar oví i cabrum
0230 Explotació de bestiar porcí
0240 Avicultura
0290 Altres explotacions ramaderes NCAA
0300 Serveis agrícoles i ramaders
0400 Caça i repoblació cinegètica
0510 Silvicultura i serveis forestals
0520 Explotació forestal
0610 Pesca i piscicultura en mar
0620 Pesca i piscicultura en aigua dolça
1110 Extracció, preparació i aglomeració d'hulla
1120 Extracció, preparació i aglomeració d'antracita
1130 Extracció, preparació i aglomeració de lignit
1140 Coqueries
1210 Prospecció de petroli i gas natural
1220 Extracció de petroli brut
1230 Extracció i depuració de gas natural
1240 Extracció de pissarres bituminoses
1300 Refinació de petroli
1400 Extracció i transformació de minerals radioactius
1511 Producció d'energia hidroelèctrica
1512 Producció d'energia termoelèctrica convencional
1513 Producció d'energia electronuclear
1514 Transport i distribució d'energia elèctrica
1519 Producció i distribució d'energia NCAA
1520 Fabricació i distribució de gas
1530 Producció i distribució de vapor i aigua calenta
1600 Captació, depuració i distribució d'aigua
2110 Extracció i preparació de minerals de ferro
2120 Extracció i preparació de minerals metàl·lics no fèrrics
2210 Siderúrgia
2220 Fabricació de tubs d'acer
2230 Trefilatge, estiratge, perfilatge i laminatge en fred de l'acer
2241 Producció i primera transformació de l'alumini
2242 Producció i primera transformació del coure
2249 Producció i primera transformació d'altres metalls no fèrrics NCAA
2311 Extracció de substàncies argiloses
2312 Extracció de roques i pissarres per a la construcció
2313 Extracció de sorres i graves per a la construcció
2314 Extracció de guix
2319 Extracció d'altres materials de construcció NCAA
2321 Extracció de sals potàssiques
2322 Extracció de fosfats i nitrats
2331 Extracció de sal marina
2332 Extracció de sal de font i sal gemma
2340 Extracció de pirites i sofre
2391 Extracció de fluorita
2399 Extracció de torba i d'altres minerals no metàl·lics ni energètics NCAA
2410 Fabricació de productes de terra cuita per a la construcció (llevat d'articles refractaris)
2421 Fabricació de ciments artificials
2422 Fabricació de ciments naturals
2423 Fabricació de calçs i guixos
2431 Fabricació de formigons preparats
2432 Fabricació de productes de fibrociment
2433 Fabricació d'altres articles derivats del ciment
2434 Fabricació d'articles derivats del guix i l'escaiola
2440 Indústries de la pedra natural
2450 Fabricació d'abrasius
2461 Fabricació de vidre pla
2462 Fabricació de vidre buit
2463 Fabricació de vidre tècnic
2464 Fabricació de fibra de vidre
2465 Manipulació del vidre
2471 Fabricació d'articles refractaris
2472 Fabricació de rajoles
2473 Fabricació de vaixelles, articles per a la llar i objectes de decoració de material ceràmic
2474 Fabricació d'aparells sanitaris de pisa, porcellana i gres
2475 Fabricació d'aïlladors i peces aïllants de material ceràmic per a instal·lacions elèctriques
2479 Fabricació d'articles ceràmics NCAA
2490 Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics NCAA
2511 Fabricació de productes químics orgànics d'origen petroquímic
2512 Fabricació d'altres productes químics orgànics
2513 Fabricació de productes químics inorgànics (llevat de gasos comprimits)
2514 Fabricació de primeres matèries plàstiques
2515 Fabricació de cautxús i làtexs sintètics
2516 Fabricació de fibres artificials i sintètiques
2521 Fabricació d'adobs
2522 Fabricació de plaguicides
2531 Fabricació de gasos comprimits
2532 Fabricació de colorants i pigments
2533 Fabricació de pintures, vernissos i laques
2534 Fabricació de tintes d'impremta
2535 Tractament d'olis i greixos per a usos industrials
2536 Fabricació d'olis essencials i de substàncies aromàtiques, naturals i sintètiques
2537 Fabricació de coles i gelatines, i de productes auxiliars per a la indústria tèxtil, del cuir i del cautxú
2538 Fabricació d'explosius
2539 Fabricació d'altres productes químics d'ús industrial NCAA
2541 Fabricació de productes farmacèutics de base
2542 Fabricació d'especialitats i altres productes farmacèutics
2551 Fabricació de sabons comuns, detergents i lleixius
2552 Fabricació de sabons de tocador i altres productes de perfumeria i cosmètica
2553 Fabricació de derivats de ceres i parafines
2554 Fabricació de material fotogràfic sensible
2555 Fabricació d'articles pirotècnics i llumins
2559 Fabricació d'altres productes químics destinats principalment al consum final NCAA
3111 Fosa de peces de ferro i acer
3112 Fosa de peces de metalls no fèrrics i els seus aliatges
3120 Forja, estampació, embotició, encunyació, tallament i repussatge
3130 Tractament i recobriment dels metalls
3141 Tancaments metàl·lics (portes, finestres, etc.)
3142 Fabricació d'estructures metàl·liques
3150 Construcció de grans dipòsits i caldereria grossa
3161 Fabricació d'eines manuals i agrícoles
3162 Fabricació d'articles de ferreteria i serralleria
3163 Fabricació de cargols i d'articles derivats del filferro
3164 Fabricació d'articles metàl·lics de parament
3165 Fabricació de cuines, escalfadors i aparells domèstics de calefacció, no elèctrics
3166 Fabricació de mobiliari metàl·lic
3167 Fabricació de recipients i envasos metàl·lics
3168 Fabricació d'armes lleugeres i les seves municions
3169 Fabricació d'altres articles acabats en metalls NCAA
3191 Mecànica general
3199 Altres tallers mecànics NCAA
3211 Construcció de màquines agrícoles
3212 Construcció de tractors agrícoles
3221 Construcció de màquines per a treballar els metalls
3222 Construcció de màquines per a treballar la fusta i el suro
3223 Fabricació d'estris, equips, peces i accessoris per a màquines-eines
3231 Construcció de màquines tèxtils i dels seus accessoris
3232 Construcció de màquines per a les indústries del cuir i del calçat
3233 Construcció de màquines de cosir
3241 Construcció de màquines per a les indústries alimentàries, de begudes i del tabac
3242 Construcció de màquines per a les indústries químiques
3243 Construcció de màquines per a les indústries de transformació del cautxú i de matèries plàstiques
3251 Construcció de màquines i equips per a la mineria, construcció i obres públiques
3252 Construcció de màquines i equips per a les indústries de productes minerals no metàl·lics
3253 Construcció de màquines i equips per a la siderúrgia i la fosa
3254 Construcció de maquinària d'elevació i manipulació
3261 Fabricació d'engranatges, cadenes i altres òrgans de transmissió
3262 Fabricació de rodaments
3291 Construcció de màquines per a les indústries del paper, cartó i arts gràfiques
3292 Construcció de màquines de rentatge i neteja en sec
3293 Construcció de motors i turbines (llevat dels destinats al transport)
3294 Construcció de maquinària per a la manipulació de fluids
3299 Construcció d'altres màquines i equips mecànics NCAA
3300 Construcció de màquines d'oficina i ordinadors (inclosa la instal·lació)
3410 Fabricació de fils i cables elèctrics
3420 Fabricació de material elèctric d'utilització i equipament
3430 Fabricació de piles i acumuladors
3440 Fabricació de comptadors i aparells de mesurament, control i verificació elèctrics
3450 Fabricació d'aparells electrodomèstics
3460 Fabricació de llums i material d'enllumenat
3470 Instal·lacions elèctriques (llevat de les de la construcció)
3511 Fabricació d'aparells i equips telefònics i telegràfics
3512 Fabricació d'aparells i equips de radiocomunicació, radiodifusió i televisió
3520 Fabricació d'aparells i equips electromèdics i d'ús professional i científic
3530 Fabricació d'aparells i equips electrònics de senyalització, control i programació
3540 Fabricació de components electrònics i circuits integrats
3551 Fabricació de receptors de ràdio i televisió, i d'aparells d'enregistrament i de reproducció de so i imatge
3552 Enregistrament de discs i cintes magnètiques
3610 Construcció i muntatge de vehicles automòbils i els seus motors
3620 Construcció de carrosseries, remolcs i bolquets
3630 Fabricació d'equips, accessoris i peces de recanvi per a vehicles automòbils
3710 Construcció naval
3720 Reparació i manteniment de vaixells
3810 Construcció, reparació i manteniment de material ferroviari
3820 Construcció, reparació i manteniment d'aeronaus
3830 Construcció de bicicletes, motocicletes i les seves peces de recanvi
3890 Contrucció d'altres materials de transport NCAA
3910 Fabricació d'instruments de precisió, mesurament i control
3921 Fabricació de material mèdico-quirúrgic
3922 Fabricació d'aparells de pròtesi i ortopèdia
3930 Fabricació d'instruments òptics i d'equips fotogràfics i cinematogràfics
3990 Fabricació de rellotges i altres instruments NCAA
4110 Fabricació d'oli d'oliva
4121 Extracció d'olis de llavors oleaginoses i pinyolada d'oliva
4122 Obtenció d'olis i greixos d'animals marins
4123 Refinació, hidrogenació i altres tractaments similars de cossos grassos vegetals i animals
4124 Obtenció de margarina i greixos alimentaris similars
4131 Sacrifici i especejament de bestiar en general
4132 Conserves i preparació de carn de tota mena
4133 Altres indústries (tripes per a embotits, extracció i refinació de llard, etc.)
4141 Preparació de llet
4142 Preparació de llet en conserva
4143 Preparació de formatge i mantega
4144 Elaboració de gelats i similars
4150 Fabricació de sucs i conserves vegetals
4160 Fabricació de conserves de peix i altres productes marins
4170 Fabricació de productes de molineria
4181 Fabricació de pastes alimentàries
4182 Fabricació de productes amilacis
4191 Indústries del pa
4192 Indústries de la brioixeria, pastisseria i galetes
4200 Indústries del sucre
4211 Indústries del cacau i xocolata
4212 Elaboració de productes de confiteria
4220 Indústries de productes per a l'alimentació animal (incloses les farines de peix)
4231 Elaboració de cafè, te i succedanis del cafè
4232 Elaboració de sopes preparades, extrets i condiments
4233 Elaboració de productes dietètics i de règim
4239 Elaboració d'altres productes alimentaris NCAA
4241 Destil·lació i rectificació d'alcohols
4242 Obtenció d'aiguardents naturals
4243 Obtenció d'aiguardents compostos, licors i aperitius no procedents del vi
4251 Elaboració i envelliment de vins
4252 Elaboració de vins escumosos
4253 Elaboració d'altres vins especials
4259 Altres indústries vinícoles NCAA
4260 Sidreries
4270 Fabricació de cervesa i malt cerveser
4281 Preparació i envasament d'aigües minerals naturals
4282 Fabricació d'aigües gasoses i altres begudes analcohòliques
4290 Indústries del tabac
4311 Preparació de les fibres de cotó (desmotatge, cardatge, pentinament)
4312 Filatura, retorciment i teixidura del cotó i les seves mescles
4321 Preparació de les fibres de llana (classificació, rentatge, cardatge i pentinament)
4322 Filada, retorciment i teixidura de la llana i les seves mescles
4330 Indústries de la seda natural i les seves mescles, i de les fibres artificials i sintètiques
4340 Indústries de les fibres dures i les seves mescles
4351 Fabricació de gèneres de punt en peces
4352 Fabricació de calceteria
4353 Fabricació de roba interior i roba de dormir de punt
4354 Fabricació de roba exterior de punt
4360 Acabament de tèxtils
4371 Fabricació de catifes i tapissos
4372 Fabricació de teixits impregnats
4391 Corderia
4392 Fabricació de feltres, tuls, randes, passamaneria, etc.
4393 Fabricació de tèxtils amb fibres de recuperació
4399 Altres indústries tèxtils NCAA
4410 Assaonament i acabament de cuirs i pells
4421 Fabricació d'articles de marroquineria i viatge
4422 Fabricació de guants de pell
4429 Fabricació d'altres articles de cuir NCAA
4510 Fabricació en sèrie de calçat (llevat del de cautxú i fusta)
4520 Fabricació de calçat d'artesania i a mida (inclòs el calçat ortopèdic)
4531 Confecció en sèrie de roba exterior masculina
4532 Confecció en sèrie de roba exterior femenina
4533 Confecció en sèrie de roba infantil
4534 Confecció en sèrie de camiseria, llenceria i cotilleria
4535 Confecció en sèrie de roba especial
4536 Confecció en sèrie de barrets, gorres i articles similars
4537 Fabricació en sèrie d'accessoris per al vestit
4539 Altres activitats afins a la indústria del vestit NCAA
4540 Confecció a mida de roba i complements del vestit
4551 Confecció d'articles tèxtils per a la llar i tapisseria
4559 Confecció d'altres articles amb matèries tèxtils NCAA
4560 Indústries de la pelleteria
4610 Serrada i preparació industrial de la fusta (serrat, planejament, poliment, rentatge, etc.)
4620 Fabricació de productes semielaborats de fusta (fulloles, taulers, fustes millorades, etc.)
4630 Fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta per a la construcció
4640 Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
4650 Fabricació d'objectes diversos de fusta (llevat de mobles)
4660 Fabricació de productes de suro
4670 Fabricació d'articles de jonc i canya, cistelleria, brotxes, raspalls, etc.
4681 Fabricació de mobiliari de fusta per a la llar
4682 Fabricació de mobiliari de fusta escolar i d'oficina
4683 Fabricació de mobles diversos de fusta, jonc, vímet i canya
4684 Fabricació de taüts
4685 Activitats afins a la indústria del moble (acabament, envernissament, entapissament, dauradura, etc.)
4710 Fabricació de pasta paperera
4720 Fabricació de paper i de cartó
4731 Fabricació de cartó ondulat i d'articles de cartó ondulat
4732 Fabricació d'altres articles d'envasament i embalatge de paper i de cartó
4733 Fabricació d'articles d'oficina, escriptori, etc. de paper i de cartó
4734 Fabricació d'articles de decoració i d'ús domèstic de paper i de cartó
4739 Fabricació d'altres manipulats de paper i de cartó NCAA
4741 Impressió gràfica
4742 Activitats afins a la impressió
4751 Edició de llibres
4752 Edició de periòdics i de revistes
4759 Altres edicions NCAA
4811 Fabricació de cobertes i cambres
4812 Recautxutatge i reparació de cobertes
4819 Fabricació d'altres articles de cautxú NCAA
4821 Fabricació de productes semielaborats de matèries plàstiques
4822 Fabricació d'articles acabats de matèries plàstiques
4911 Joieria
4912 Bijuteria
4920 Fabricació d'instruments de música
4930 Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics
4941 Fabricació de jocs, joguines i articles de puericultura
4942 Fabricació d'articles d'esport
4951 Fabricació d'articles d'escriptori
4959 Fabricació d'altres articles NCAA
5010 Edificació i obres públiques (sense predomini) . Demolició
5020 Construcció d'immobles
5030 Obres públiques
5040 Instal·lació, muntatge i acabament d'edificis i obres
6111 Comerç a l'engròs de cereals, llavors, plantes, adobs, animals vius i aliments per al bestiar
6112 Comerç a l'engròs de fruites, verdures, patates i hortalisses
6113 Comerç a l'engròs de carn, xarcuteria, ous, aviram i caça
6114 Comerç a l'engròs de productes lactis, olis i greixos comestibles
6115 Comerç a l'engròs de begudes i de tabac
6116 Comerç a l'engròs de peix i de marisc
6118 Comerç a l'engròs de productes alimentaris, begudes i tabac (sense predomini)
6119 Comerç a l'engròs d'altres productes alimentaris NCAA
6121 Comerç a l'engròs de teixits a metres, tèxtils per a la llar i catifes
6122 Comerç a l'engròs de roba exterior
6123 Comerç a l'engròs de calçat, pelleteria, articles de cuir i marroquineria
6124 Comerç a l'engròs de camiseria, llenceria, merceria i gèneres de punt
6128 Comerç a l'engròs de productes tèxtils i de cuir (sense predomini)
6129 Comerç a l'engròs d'accessoris del vestit i altres productes tèxtils NCAA
6131 Comerç a l'engròs de productes farmacèutics
6132 Comerç a l'engròs de productes de perfumeria, drogueria, higiene i bellesa
6133 Comerç a l'engròs de productes per al manteniment i funcionament de la llar
6141 Comerç a l'engròs de vehicles, motocicletes, bicicletes i els seus accessoris
6142 Comerç a l'engròs de mobles
6143 Comerç a l'engròs d'aparells electrodomèstics i ferreteria
6144 Comerç a l'engròs d'aparells i material radioelèctric i electrònic
6151 Comerç a l'engròs de carbó
6152 Comerç a l'engròs de ferro i acer
6153 Comerç a l'engròs de minerals
6154 Comerç a l'engròs de metalls no fèrrics i productes semielaborats
6155 Comerç a l'engròs de petroli i lubrificants
6156 Comerç a l'engròs de productes químics industrials
6161 Comerç a l'engròs de fibres tèxtils en brut i productes semielaborats
6162 Comerç a l'engròs de cuirs i pells en brut
6163 Comerç a l'engròs de fusta i suro
6164 Comerç a l'engròs de materials de construcció, vidre i articles d'instal·lació
6165 Comerç a l'engròs de maquinària per a la fusta i el metall
6166 Comerç a l'engròs de maquinària agrícola
6167 Comerç a l'engròs de maquinària tèxtil
6168 Comerç a l'engròs de màquines i material d'oficina
6169 Comerç a l'engròs interindustrial d'altres productes, maquinària i material NCAA
6191 Comerç a l'engròs de joquines i articles d'esport
6192 Comerç a l'engròs d'aparells i instruments mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics
6198 Comerç a l'engròs de productes diversos (sense predomini)
6199 Comerç a l'engròs d'altres productes NCAA
6210 Comerç a l'engròs de ferralla i rebuigs metàl·lics no fèrrics
6290 Comerç a l'engròs d'altres productes de recuperació NCAA
6310 Intermediaris del comerç de primeres matèries agrícoles, animals vius, primeres matèries tèxtils i productes semielaborats
6320 Intermediaris del comerç de combustibles, minerals i productes químics per a la tècnica i la indústria
6330 Intermediaris del comerç de la fusta i materials de construcció
6340 Intermediaris del comerç de maquinària, material i vehicles
6350 Intermediaris del comerç de mobles, articles de parament i ferreteria
6360 Intermediaris del comerç de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir
6370 Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac
6380 Intermediaris del comerç de productes diversos (sense predomini)
6390 Intermediaris del comerç d'altres productes NCAA
6411 Comerç al detall de fruites, verdures i hortalisses
6412 Comerç al detall de productes lactis, ous, aviram i caça, olis i greixos comestibles
6413 Comerç al detall de carn, xarcuteria i triperia
6414 Comerç al detall de peix i de marisc
6415 Comerç al detall de pa, pastisseria i confiteria
6416 Comerç al detall de vins i begudes
6417 Comerç al detall de productes del tabac
6418 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac (sense predomini)
6419 Comerç al detall d'altres productes alimentaris NCAA
6421 Comerç al detall de teixits a metres, tèxtils per a la llar i catifes
6422 Comerç al detall de roba exterior
6423 Comerç al detall de camiseria, llenceria i accessoris del vestit
6424 Comerç al detall de merceria
6425 Comerç al detall de calçat, marroquineria, articles de viatge i pelleteria
6428 Comerç al detall de productes tèxtils i de cuir (sense predomini)
6431 Comerç al detall de productes farmacèutics
6432 Comerç al detall d'articles de drogueria, perfumeria, higiene i bellesa
6441 Comerç al detall de mobles (llevat dels d'oficina)
6442 Comerç al detall de material i aparells elèctrics, radioelèctrics, electrònics i electrodomèstics
6443 Comerç al detall d'articles de parament i ferreteria, ceràmica i vidre
6449 Comerç al detall d'altres articles per a l'equipament de la llar NCAA
6450 Comerç al detall de vehicles automòbils, motocicletes, bicicletes i els seus accessoris
6460 Comerç al detall de carburants i lubrificants
6471 Comerç al detall de combustibles (carbons, bombones de gas, etc.)
6472 Comerç al detall de mobles d'oficina, màquines i equips d'oficina
6473 Comerç al detall d'aparells i instruments mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics
6474 Comerç al detall de llibres, periòdics, articles de papereria i escriptori
6475 Comerç al detall d'articles de joieria, rellotgeria, argenteria i bijuteria
6476 Comerç al detall de joquines i articles d'esport
6477 Comerç al detall de llavors i adobs, flors i plantes, i petits animals
6478 Comerç al detall de productes diversos (sense predomini)
6479 Comerç al detall d'altres productes NCAA
6481 Supermercats i similars
6482 Economats i cooperatives de consum
6483 Grans magatzems
6510 Restaurants
6520 Establiments de begudes i cafès (amb espectacle)
6530 Establiments de begudes i cafès (sense espectacle)
6540 Serveis de menjador i bar als centres de treball, menjadors d'estudiants i militars
6610 Hotels i motels, pensions i hostals (amb restaurant)
6620 Hotels i motels, pensions i hostals (sense restaurant)
6630 Apartaments moblats per a turistes
6691 Vagons llit i vagons restaurant
6692 Col·legis majors, residències d'estudiants i residències de joves treballadors
6699 Càmpings, centres i colònies de vacances i altres allotjaments NCAA
6710 Reparació d'articles elèctrics per a la llar
6720 Reparació de vehicles automòbils, motocicletes i bicicletes
6790 Reparació d'altres béns de consum NCAA
7110 Transport ferroviari per via normal
7120 Transport ferroviari per via estreta
7211 Transport regular col·lectiu
7212 Transport en autotaxis
7220 Transport de viatgers per carretera
7231 Transport de mercaderies per compte propi
7232 Transport de mercaderies per compte d'altri
7240 Transport per canonada (oleoductes i gasoductes)
7290 Altres transports terrestres NCAA
7310 Transport marítim internacional
7320 Transport marítim de petroli brut i gasos
7330 Transport de cabotatge i per vies navegables interiors
7410 Transport aeri regular
7420 Transport aeri no regular
7511 Explotació d'aparcaments
7519 Altres activitats afins al transport terrestre NCAA
7520 Activitats afins al transport marítim i per vies navegables interiors (explotació de ports, etc.)
7530 Activitats afins al transport aeri (explotació d'aeroports, etc.)
7540 Dipòsits i emmagatzematge de mercaderies
7550 Agències de viatges
7560 Intermediaris del transport
7610 Correus i serveis oficials de telecomunicacions
7620 Serveis privats de telecomunicacions
8110 Banc d'Espanya i Institut Espanyol de Moneda Estrangera
8120 Banca comercial i mixta
8130 Bancs industrials i de negocis
8140 Caixes d'estalvis
8191 Institucions de crèdit
8192 Entitats de redescompte i crèdit
8199 Altres entitats financeres NCAA
8210 Entitats asseguradores de vida i capitalització
8220 Entitats asseguradores de malaltia i riscs diversos
8230 Altres entitats asseguradores (mutualitats, caixes de pensions, etc.)
8310 Auxiliars financers
8320 Auxiliars d'assegurances
8330 Promoció immobiliària
8340 Agents de la propietat immobiliària
8410 Consellers jurídics
8420 Comptabilitat, consellers fiscals i censors jurats de comptes
8430 Serveis tècnics (enginyeria, arquitectura, urbanisme, etc.)
8440 Publicitat
8450 Explotació electrònica per compte d'altri
8460 Empreses d'estudis de mercat
8490 Altres serveis prestats a les empreses NCAA
8510 Lloguer de maquinària i equips agrícoles (sense personal permanent)
8520 Lloguer de maquinària i equips per a la construcció (sense personal permanent)
8530 Lloguer de maquinària i equips comptables, d'oficina i càlcul electrònic (sense personal permanent)
8540 Lloguer de vehicles automòbils (sense conductor)
8550 Lloguer d'altres mitjans de transport (sense conductor)
8560 Lloguer de béns de consum
8590 Lloguer d'altres béns mobles NCAA (sense personal permanent)
8610 Lloguer d'habitatges
8690 Lloguer de locals industrials i altres lloguers NCAA
9110 Administració central
9120 Administració local
9130 Organismes autònoms de l'Administració
9140 Justícia
9150 Ordre públic i seguretat
9160 Defensa nacional
9170 Seguretat Social
9211 Serveis de sanejament de vies públiques, contra incendis i similars (serveis de les administracions públiques i de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
9213 Serveis de sanejament i similars (serveis destinats a la venda)
9220 Serveis de neteja (serveis destinats a la venda)
9311 Centres d'educació preescolar (serveis de les administracions públiques no destinats a la venda)
9312 Centres d'educació preescolar (serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
9313 Centres d'educació preescolar (serveis destinats a la venda)
9321 Centres d'educació general bàsica (serveis de les administracions públiques no destinats a la venda)
9322 Centres d'educació general bàsica (serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
9323 Centres d'educació general bàsica (serveis destinats a la venda)
9331 Centres de batxillerat (serveis de les administracions públiques no destinats a la venda)
9332 Centres de batxillerat (serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
9333 Centres de batxillerat (serveis destinats a la venda)
9341 Centres d'educació superior (serveis de les administracions públiques no destinats a la venda)
9342 Centres d'educació superior (serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
9350 Centres de formació i perfeccionament professional
9360 Personal docent independent i altres centres d'educació (serveis destinats a la venda)
9371 Investigació científica i tècnica (serveis de les administracions públiques no destinats a la venda)
9372 Investigació científica i tècnica (serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
9373 Investigació científica i tècnica (serveis destinats a la venda)
9411 Hospitals, clíniques i sanatoris de medicina humana (serveis de les administracions públiques no destinats a la venda)
9412 Hospitals, clíniques i sanatoris de medicina humana (serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
9413 Hospitals, clíniques i sanatoris de medicina humana (serveis destinats a la venda)
9421 Altres establiments sanitaris (serveis de les administracions públiques no destinats a la venda)
9422 Altres establiments sanitaris (serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
9423 Altres establiments sanitaris (serveis destinats a la venda)
9430 Consultoris de metges (serveis destinats a la venda)
9440 Consultoris i clíniques odontològics (serveis destinats a la venda)
9450 Llevadors o llevadores, infermers o infermeres independents, i similars (serveis destinats a la venda)
9461 Consultoris i clíniques veterinaris (serveis de les administracions públiques i de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
9463 Consultoris i clíniques veterinaris (serveis destinats a la venda)
9511 Assistència social (serveis de les administracions públiques no destinats a la venda)
9512 Assistència social (serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
9513 Allotjaments d'assistència social (serveis destinats a la venda)
9520 Associacions professionals i organitzacions econòmiques
9530 Organitzacions sindicals
9540 Organitzacions de promoció del turisme
9550 Organitzacions religioses
9590 Altres serveis prestats a la col·lectivitat NCAA
9610 Producció de pel·lícules cinematogràfiques
9620 Distribució de pel·lícules cinematogràfiques
9630 Sales de cinema
9640 Radiodifusió i televisió
9651 Espectacles, llevat de cinema i esports (serveis de les administracions públiques no destinats a la venda)
9652 Espectacles, llevat cinema i esports (serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
9653 Espectacles, llevat de cinema i esports (serveis destinats a la venda)
9660 Professions liberals, artístiques i literàries
9671 Biblioteques, arxius, museus, jardins botànics i zoològics (serveis de les administracions públiques no destinats a la venda)
9672 Biblioteques, arxius, museus, jardins botànics i zoològics (serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
9673 Biblioteques, arxius, museus, jardins botànics i zoològics (serveis destinats a la venda)
9681 Instal·lacions i organismes esportius (serveis de les administracions públiques no destinats a la venda)
9682 Instal·lacions i organismes esportius (serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
9683 Instal·lacions i organismes esportius, esportistes i professors d'esports independents (serveis destinats a la venda)
9690 Altres serveis recreatius NCAA
9710 Bugaderies, tintoreries i serveis similars
9720 Salons de perruqueria i instituts de bellesa
9730 Estudis fotogràfics
9790 Altres serveis personals NCAA
9800 Serveis domèstics
9900 Representacions diplomàtiques i organismes internacionals