Saltar al contenido principal
Subgrupos
Código Descripción
0000 Representacions diplomàtiques, organismes internacionals i forces armades aliades
0100 Agricultura i caça
0200 Silvicultura
0300 Pesca
1111 Extracció d'hulla
1112 Aglomeració d'hulla
1121 Extracció de lignit antic
1122 Extracció de lignit recent
1123 Aglomeració de lignit
1201 Coqueries mineres
1202 Coqueries siderúrgiques
1203 Altres coqueries
1310 Extracció de petroli
1320 Extracció i depuració de gas natural
1330 Extracció de pissarres bituminoses
1340 Prospecció de petroli i gas natural
1401 Refineries de petroli
1402 Transformació de derivats del petroli (llevat de la petroquímica)
1510 Extracció de minerals que contenen matèries físsils i fèrtils
1520 Producció i transformació de matèries físsils i fèrtils
1611 Producció d'energia elèctrica tèrmica (clàssica i geotèrmica), per al proveïment públic
1612 Producció d'energia elèctrica hidràulica, per al proveïment públic
1613 Producció d'energia elèctrica nuclear, per al proveïment públic
1614 Distribució d'energia elèctrica, per al proveïment públic
1615 Autoproducció d'energia elèctrica mitjançant centrals tèrmiques (clàssiques)
1616 Autoproducció d'energia elèctrica mitjançant centrals hidràuliques
1617 Autoproducció d'energia elèctrica mitjançant centrals nuclears
1621 Fàbriques de gas
1622 Distribució de tot tipus de gasos i combustibles mitjançant canonada
1630 Producció i distribució de vapor, aigua calenta i aire comprimit. Centrals de producció de calor
1690 Producció i distribució de diverses classes d'energia [Rúbrica creada per a la classificació d'empreses i unitats locals]
1700 Captació, depuració i distribució d'aigua
2111 Extracció de minerals de ferro
2112 Preparació de minerals de ferro (trituració, calcinació, concentració, etc.)
2121 Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics
2122 Preparació de minerals metàl·lics no fèrrics (trituració, calcinació, concentració, etc.)
2211 Fabricació de ferro colat (inclòs el ferro-manganès carburat) i d'acer brut. Laminatge en calent (inclosa la colada contínua, però exclòs el laminatge de tubs i bandes). Laminatge en fred de xapes
2212 Recobriment de xapes
2220 Fabricació de tubs d'acer
2231 Estiratge en fred de l'acer
2232 Laminatge en fred de fleix d'acer
2233 Laminatge de perfils mitjançant conformació o plegament en fred de productes plans d'acer
2234 Trefilatge de l'acer i fabricació de productes derivats del filferro d'acer
2241 Producció de metalls no fèrrics de primera fosa
2242 Producció de metalls no fèrrics de segona fosa
2243 Primera transformació de metalls no fèrrics. Laminatge, estiratge, trefilatge i extrusió
2244 Producció especialitzada de ferroaliatges fora de la siderúrgia
2311 Pedreres de pissarra
2312 Pedreres de pedra (pedra calcària, marbre, pedra de gres, ceràmica de gres, lava, pedres dures, granit, basalt, pòrfir, etc.)
2313 Extracció de cretes i calcàries per al millorament de terres
2314 Extracció i dragatge de sorres, còdols i graves
2315 Extracció de margues o de pedres per a l'obtenció de calç o ciment
2316 Extracció de guixos
2317 Extracció d'argiles i caolins
2321 Extracció de sals de potassa
2322 Extracció de fosfats naturals
2331 Maresmes
2332 Mines i salines
2391 Extracció de sofre i de pirites
2392 Extracció d'asfalt i de betum
2393 Extracció de dolomita, pedra tosca i putzolana
2394 Extracció de productes minerals diversos
2395 Torberes (inclosa la construcció de llit de torba)
2410 Fabricació de materials de construcció de terra cuita
2421 Fabricació de ciment
2422 Fabricació de calç
2423 Fabricació de guix
2431 Fabricació de productes de fibrociment
2432 Fabricació d'elements de construcció de formigó
2433 Fabricació de rajoles de guix i d'elements prefabricats a base de guix
2434 Fabricació de productes silico-calcaris
2435 Fabricació de productes de tosco-ciment
2436 Fabricació de formigó fresc
2440 Fabricació d'articles d'amiant (llevat dels de fibrociment)
2451 Trituració de minerals i de materials diversos
2452 Tallament de pissarra fora de la pedrera
2453 Tallament d'altres pedres
2454 Taller de marbrista decoratiu i funerari
2455 Fabricació de productes minerals no metàl·lics NCAA (no classificats en altres apartats)
2461 Fabricació de moles i altres productes abrasius amb abrasius naturals o artificials aglomerats
2462 Producció de moles i altres productes abrasius fabricats artificialment a partir de diamants naturals o sintètics
2463 Producció d'abrasius sobre suport
2471 Fabricació de vidre pla (i productes assimilats)
2472 Fabricació de vidre buit (i productes assimilats) per procediments automàtics
2473 Fabricació de vidre buit (i productes assimilats) per procediments manuals o semiautomàtics
2474 Fabricació de vidre tècnic
2475 Fabricació de fibra de vidre
2476 Manipulació de vidre pla
2477 Manipulació de vidre buit
2481 Fabricació de productes calorífugs i refractaris
2482 Fabricació d'objectes de fang
2483 Fabricació de rajoles de paviment i revestiment
2484 Fabricació d'elements per a canonada de desguàs, de gres
2485 Fabricació d'aparells sanitaris de gres, pisa i porcellana
2486 Fabricació de vaixelles, articles domèstics i objectes de decoració de pisa o de terra cuita
2487 Fabricació de vaixelles, articles domèstics i objectes de decoració de porcellana i productes similars
2488 Fabricació d'aïlladors i peces aïllants de matèries ceràmiques per a línies elèctriques exteriors aèries i per a instal·lacions elèctriques
2489 Fabricació d'altres productes de ceràmica NCAA
2510 Fabricació de productes químics bàsics i fabricació seguida de transformació més o menys elaborada d'aquests productes [Rúbrica creada per a la classificació d'empreses i unitats locals]
2520 Indústries petroquímiques i carboquímiques [Rúbrica creada per a la classificació d'empreses i unitats no integrades]
2530 Altres indústries químiques bàsiques [Rúbrica creada per a la classificació d'empreses i unitats no integrades]
2550 Fabricació de vernissos, pintures, laques i tintes d'impremta
2561 Fabricació de gasos a pressió
2562 Fabricació de coles diverses, gelatines i extrets d'algues
2563 Tractament químic de cossos grassos
2564 Fabricació d'olis essencials i d'aromes naturals i sintètics
2565 Fabricació d'explosius, productes pirotècnics i llumins
2566 Fabricació de productes auxiliars per a la indústria tèxtil i del cuir, i de productes per a assaonaments
2567 Fabricació de productes químics diversos per a ús industrial
2568 Fabricació de productes químics per a l'agricultura
2571 Fabricació de productes farmacèutics en orri i envasament eventual
2572 Envasament de productes farmacèutics
2581 Fabricació de sabó i detergents sintètics
2582 Fabricació d'altres productes d'higiene corporal i de perfumeria
2591 Fabricació de productes fotogràfics (plaques sensibles i productes similars)
2592 Fabricació de productes de conservació (ceres, encàustics, productes per a poliment de metalls, de carrosseries, etc.)
2593 Fabricació de productes químics per a oficina
2594 Fabricació de productes químics per a consum no industrial NCAA
2600 Producció de fibres artificials i sintètiques
3111 Foneries de metalls fèrrics
3112 Foneries de metalls no fèrrics
3121 Forja, estampació i emmotllament
3122 Embotició, tallament i repussatge
3131 Roscatge i fabricació de perns
3132 Fabricació de molles (llevat de les que són per a mobiliari i rellotgeria)
3133 Sinterització de metalls
3134 Fabricació de cadenes (llevat de cadenes mecàniques i les que són per a bicicletes)
3135 Tractament i recobriment de metalls
3136 Mecànica general
3141 Construcció metàl·lica: ponts i armadures
3142 Tancaments metàl·lics: construcció de portes, finestres, etc., de perfils laminats
3143 Apuntalament de mines
3144 Fabricació de material fix per a ferrocarril de via normal
3151 Construcció de grans calderes (inclosa la fabricació íntegra de fornals i altres accessoris)
3152 Caldereria
3161 Fabricació d'eines manuals i agrícoles
3162 Ganiveteria i fabricació de coberts
3163 Ferreteria (panys i ferramentes)
3164 Fabricació d'embalatges metàl·lics
3165 Fabricació d'estris domèstics, de calefacció i de cuina, de tot tipus
3166 Fabricació de mobiliari metàl·lic (incloses les caixes fortes)
3167 Fabricació d'articles domèstics i similars
3168 Fabricació d'armes lleugeres i la seva munició
3169 Fabricació d'altres articles acabats, de metall
3191 Tallers de soldadura, ferradors-forjadors, forjadors
3192 Tallers especialitzats en reparació de material agrícola
3211 Construcció de màquines agrícoles
3212 Construcció de tractors agrícoles
3221 Construcció de màquines-eines per a treballar els metalls
3222 Fabricació d'eines i de recanvis per a màquines
3231 Construcció de màquines tèxtils i dels seus accessoris
3232 Fabricació de màquines de cosir
3241 Construcció de màquines i aparells per a les indústries agrícoles, alimentàries o químiques
3242 Construcció de màquines de condicionament i d'embalatge
3243 Construcció de màquines per a treballar el cautxú i les matèries plàstiques
3251 Construcció de material per a mineria
3252 Construcció de màquines i material per a la siderúrgia, metal·lúrgia i foneria
3253 Construcció de màquines per a la preparació mecànica dels materials de construcció
3254 Construcció de material per a la construcció i l'enginyeria civil
3255 Construcció de material d'elevació i manipulació
3261 Fabricació d'engranatges, cadenes de transmissió (incloses les cadenes de bicicletes), caixes de canvi de velocitats i altres òrgans de transmissió
3262 Fabricació de rodaments
3271 Construcció de màquines per a treballar la fusta i matèries similars
3272 Construcció de màquines per a les indústries del paper, cartó i arts gràfiques
3273 Construcció de material per a rentatge i neteja en sec
3274 Construcció de màquines i aparells per a les indústries del cuir i el calçat
3281 Construcció de motors de combustió interna no destinats al material de transport per carretera ni a l'aviació
3282 Construcció de turbines hidràuliques i tèrmiques i d'altres màquines productores d'energia mecànica
3283 Construcció de compressors, bombes, transmissions hidràuliques i pneumàtiques
3284 Construcció d'aparells eòlics
3285 Construcció d'aparells frigorífics no domèstics
3286 Construcció de forns industrials no elèctrics
3287 Construcció de material de soldadura no elèctrica
3288 Aixetes
3289 Construcció de màquines i material mecànic NCAA
3300 Construcció de màquines d'oficina i de màquines i instal·lacions per al tractament de la informació
3410 Fabricació de fils i cables elèctrics
3420 Fabricació de material elèctric d'equipament
3431 Fabricació de material elèctric d'utilització
3432 Fabricació de piles i acumuladors
3440 Fabricació de material de telecomunicació, de comptadors, d'aparells de mesurament i de material electromèdic
3451 Fabricació d'aparells electrònics (llevat d'ordinadors), ràdio, televisió, electroacústica
3452 Fabricació de discs i cintes magnetofòniques enregistrades
3460 Fabricació d'aparells electrodomèstics
3471 Fabricació de llums
3472 Fabricació de material d'enllumenat
3480 Muntatge, obres d'instal·lació tècnica (llevat d'instal·lació elèctrica d'edificis)
3510 Construcció i muntatge de vehicles automòbils (inclosos els tractors de carretera) i construcció de motors per a aquests
3520 Construcció de carrosseries, remolcs i bolquets
3530 Fabricació d'equips, accessoris i peces de recanvi per a automòbils
3611 Construcció i reparació marítima
3612 Construcció i reparació fluvial
3613 Construcció i reparació de barques i iots
3614 Pintura de vaixells
3615 Drassanes de desballastament
3621 Construció de locomotores
3622 Construcció d'autovies, automotors, tramvies i material ferroviari de tracció
3623 Reparació de material ferroviari rodant
3631 Construcció de bicicletes, motocicletes i ciclomotors
3632 Construcció d'acesssoris i peces de recanvi per a bicicletes, motocicletes i ciclomotors
3641 Construcció d'avions i helicòpters (inclosos els seus motors)
3642 Reparació d'avions i helicòpters
3643 Construcció i reparació d'altres aeronaus (incloses les que llisquen sobre matalàs d'aire, aerolliscadors), els projectils balístics i vehicles espacials
3651 Fabricació de cotxets de nen
3652 Fabricació d'altres tipus de material de transport
3711 Fabricació de comptadors de gas, d'aigua i d'altres líquids (inclosos els comptadors per a assortidors de carburants)
3712 Fabricació d'aparells de mesurament, control i regulació
3713 Fabricació d'aparells per a la navegació, la hidrologia, la geofísica i la meteorologia
3714 Fabricació d'aparells de dibuix i de matemàtiques
3715 Fabricació d'instruments de mesurament dimensional de precisió
3716 Fabricació de balances de precisió, d'aparells de laboratori i de material d'ensenyament
3717 Fabricació d'altres aparells i instruments de precisió
3721 Fabricació d'aparells mèdics per a diagnosi
3722 Fabricació de material mèdico-quirúrgic i veterinari (llevat d'aparells per a diagnosi)
3723 Fabricació d'instruments i aparells per a odontologia
3724 Fabricació d'aparells de pròtesi i ortopèdia
3731 Fabricació de lents i muntures per a ulleres, d'ulleres i de material per a òptics
3732 Fabricació d'instruments òptics de precisió
3733 Fabricació de material fotogràfic i cinematogràfic
3740 Fabricació de rellotges i les seves peces de recanvi
4111 Producció d'olis i greixos d'animals marins
4112 Producció d'oli d'oliva
4113 Mòlta (premsat i extracció) de llavors oleaginoses
4114 Refinació, hidrogenació i altres tractaments similars dels olis i greixos vegetals i animals
4115 Producció de margarina i greixos alimentaris similars
4121 Escorxadors
4122 Transformació de la carn, elaboració de conserves (llevat de volateria)
4123 Matança, preparació i conservació de volateria
4124 Obtenció de greixos animals (animals terrestres)
4125 Preparació de tripes, fabricació de plasma i activitats afins
4131 Elaboració de llet, mantegueries, formatgeries
4132 Preparació de llet en conserva
4141 Congelació ràpida de fruites i productes hortícoles
4142 Preparació alternativa de conserves de fruites i productes hortícoles i de peix
4143 Preparació de conserves de fruites i productes hortícoles en vinagre, salmorra i oli
4144 Preparació de sucs de fruites i productes hortícoles
4145 Preparació de polpes en recipients no hermètics
4146 Preparació d'altres conserves de fruites i productes hortícoles
4151 Congelació ràpida de peix i altres productes del mar
4152 Altres transformacions del peix i de la resta de productes del mar
4161 Fabricació de sèmola. Molineria
4162 Esclofollada i selecció de grans i llavors, molins arrossers, molins de blat de moro
4170 Fabricació de pastes alimentàries
4181 Fabricació de midó de blat de moro, de blat i d'arròs
4182 Fabricació de dextrina, midó i fècula soluble o torrada
4183 Fabricació de glucosa
4184 Fabricació d'altres productes amilacis
4191 Forns industrials proveïdors de dipòsits de pa o de col·lectivitats
4192 Altres forns i forns-pastisseries
4193 Pastisseria
4194 Fabricació de torrades
4195 Fabricació de galetes i bescuits (inclosa la fabricació de pa d'espècies)
4201 Fabricació de sucre
4202 Refinació de sucre
4203 Mòlta i tractament de melasses
4204 Refinació-gebrada
4211 Indústries del cacau i xocolata
4212 Indústries de la confiteria
4213 Preparació de gelats per al consum
4220 Preparació de productes per a l'alimentació animal (incloses les farines de peix)
4231 Elaboració de cafè i te
4232 Fabricació de succedanis de cafè, preparació de xicoira
4233 Fabricació de condiments i vinagre
4234 Fabricació de gel
4235 Fabricació especialitzada de productes dietètics i de règim
4236 Fabricació de dolços de cuina
4237 Fabricació de brous i sopes
4238 Fabricació d'altres productes alimentaris
4241 Destil·lació i rectificació d'alcohol etílic brut procedent de la fermentació de productes agrícoles
4242 Destil·lació d'aiguardents (anomenats naturals) procedents de la fermentació de productes vegetals
4243 Productes d'altres begudes espirituoses (inclosos els aperitius que no siguin a base de vi)
4251 Vinificació industrial, conservació i manipulació de vins no escumosos
4252 Fabricació de cava i altres vins escumosos
4253 Fabricació d'altres vins especials (aperitius a base de vi, vins medicinals, etc.)
4260 Sidreria i fabricació de begudes de fruites fermentades (incloses les begudes escumoses de fruites fermentades)
4271 Cerveseria
4272 Malteria
4281 Embotellament i preparació eventual d'aigües minerals naturals
4282 Fabricació de gasoses i aigües carbòniques
4290 Indústries del tabac
4311 Producció de fibres, desllanatge
4312 Preparació de fibres
4313 Filatura
4314 Retorciment, debanatge
4315 Teixidura (llevat de la teixidura de catifes i la de les indústries tèxtils diverses)
4316 Filatura-teixidura integrades (llevat de la teixidura de catifes i la de les indústries tèxtils diverses) [Rúbrica creada per a la classificació d'empreses i unitats locals]
4323 Filatura
4324 Retorciment, regularització de fils
4325 Teixidura (llevat de la teixidura de catifes i la de les indústries tèxtils diverses)
4326 Filatura-teixidura integrades (llevat de la teixidura de catifes i la de les indústries tèxtils diverses) [Rúbrica creada per a la classificació d'empreses i unitats locals]
4332 Preparació de les fibres
4333 Filatura
4334 Operacions amb els fils
4335 Teixidura de sederia (llevat de la teixidura de catifes i la de les indústries tèxtils diverses)
4341 Amarament i espadament
4343 Filatura
4344 Regularització de fils
4345 Teixidura
4346 Filatura-teixidura integrades [Rúbrica creada per a la classificació d'empreses i unitats locals]
4353 Filatura
4355 Teixidura (inclosa la confecció integrada de sacs de jute)
4356 Filatura-teixidura (inclosa la confecció de sacs de jute) [Rúbrica creada per a la classificació d'empreses i unitats locals]
4361 Fabricació de mitges, mitges mitjons, protectors de mitges, mitjons alts, mitjons a mitja cama, mitjons baixos i articles similars
4362 Fabricació d'altres articles de punt
4371 Blanqueig
4372 Tintatge
4373 Estampació
4374 Aprest i altres acabaments (llevat de la impregnació)
4381 Fabricació de catifes de qualsevol fibra
4382 Fabricació de linòleum i altres recobriments del sòl amb suport tèxtil o de paper
4383 Fabricació de teles encerades i altres teixits impregnats (llevat de teixits cautxutats)
4391 Fabricació de feltre
4392 Fabricació de teles no teixides
4393 Fabricació de cintes, cingles, llaços, trenes, passamaneria i tubs de matèries tèxtils
4394 Fabricació de tèxtils elàstics
4395 Fabricació de tuls, randes, brodats mecànics i articles similars
4396 Cordes, cables i cordills de totes les matèries tèxtils
4397 Fabricació de tèxtils diversos
4411 Assaonament-assaonament en blanc
4412 Fabricació d'aglomerats de cuir i cuir sintètic
4413 Tallers autònoms d'assaonament, tenyiment i acabament de cuirs
4421 Fabricació d'articles de marroquineria, viatge, albarderia, talabarderia, equips militars, estoigs, cinturons
4422 Fabricació de guants de pell
4423 Fabricació d'articles tècnics de cuir
4511 Fabricació mecànica de calçat de ciutat
4512 Fabricació mecànica de sabatilles
4513 Fabricació mecànica d'altres calçats especials: de ballet, esclops, espardenyes, etc.
4514 Fabricació de parts i accessoris per al calçat
4520 Fabricació de calçat d'artesania (inclòs el calçat ortopèdic)
4531 Confecció especialitzada de roba a partir de teixits de punt (teles de malla)
4532 Confecció de roba exterior per a senyores, jovenetes i nenes
4533 Confecció en sèrie de roba exterior per a senyors i nens
4534 Confecció en sèrie de roba especial exterior
4535 Confecció de camiseria i llenceria
4536 Confecció de barrets
4537 Confecció d'accessoris del vestit
4538 Altres activitats afins a la indústria del vestit
4541 Confecció a mida de roba i articles de llenceria
4542 Confecció a mida de barrets. Barreteries
4551 Fabricació de roba de casa (llevat de la teixidura)
4552 Fabricació de roba de llit, llevat de matalassos (fabricació de vànoves embuatades, edredons, vànoves i articles similars)
4553 Fabricació d'articles tèxtils confeccionats per al moblament (tapissos, cortines)
4554 Fabricació d'articles de matèries tèxtils NCAA (tendes, tendals, veles, banderes, sacs) no precedida de la teixidura
4561 Aprest i enllustrat de pells
4562 Tallament i buidatge de pèl de conill per a barreteria i filatura
4563 Pelleters-confeccionistes. Fàbriques de derivats de pelleteria
4611 Serradores
4612 Tallers de ribotament
4613 Assecament i estofament de la fusta
4621 Fabricació de fulloles i contraplacats
4622 Fabricació de plafons de fibres i de partícules
4623 Fabricació de fustes millorades
4624 Fabricació de fustes tractades contra la floridura, els insectes o el foc
4631 Fabricació o fabricació i col·locació conjunta d'elements de fusteria d'estructura
4632 Fabricació o fabricació i col·locació conjunta d'elements de fusteria d'obra i d'obres instal·lació de fusta
4633 Fabricació o fabricació i col·locació conjunta de tarimes
4641 Fabricació de caixes, embalatges i safates
4642 Fabricació de fustes i peces de boteria
4651 Fabricació d'objectes diversos de fusta
4652 Fabricació de farina de fusta
4653 Fabricació de llana o fibres de fusta
4654 Fabricació d'esclops
4661 Fabricació d'articles de suro
4662 Fabricació d'articles de jonc i de cistelleria (llevat dels mobles de jonc)
4663 Fabricació de raspalls, escombres i pinzells
4671 Fabricació de mobiliari domèstic
4672 Fabricació de mobiliari d'oficina i escolar
4673 Fabricació de seients no guarnits
4674 Fabricació de seients guarnits o encoixinats
4675 Fabricació de mobles diversos
4676 Fabricació de fèretres
4677 Fabricació de mobles de jonc
4678 Fabricació de matalassos (de tot tipus)
4679 Activitats afins a la indústria del moble: acabament, envernissament, entapissament, guarniment, dauradura de mobles
4711 Fabricació de pastes (llevat de les de palla macerada)
4712 Fabricació de paper i cartó de palla (inclosa la fabricació, eventualment integrada, de pastes de palla macerada)
4713 Fabricació de paper i cartó
4721 Fabricació d'articles de decoració
4722 Fabricació d'articles domèstics, de neteja, d'higiene i de llenceria de paper, cartó o pasta de paper
4723 Fabricació d'articles d'oficina, de correspondència i escolars (articles de papereria i assortiment d'oficina)
4724 Fabricació d'articles d'embalatge, de condicionament i de presentació
4725 Fabricació de papers i cartons bituminats per a la construcció
4726 Fabricació de papers impregnats, parafinats, engomats i similars
4727 Fabricació de papers estucats (no inclosos els setinats amb màquina) i papers de fantasia
4728 Fabricació d'altres articles de paper i cartó
4731 Impressió de premsa diària
4732 Impressió d'obres de luxe
4733 Enquadernació en pasta, en rústica i en daurat
4734 Indústries afins a la impressió
4741 Edició de llibres
4742 Edició d'imatges, gravats i targetes postals
4743 Edició musical
4744 Edició de diaris i periòdics
4745 Altres edicions
4811 Fabricació de pneumàtics
4812 Fabricació d'altres articles de cautxú (inclosa la regeneració del cautxú)
4820 Recautxutatge i reparació de pneumàtics
4830 Transformació de matèries plàstiques
4911 Fabricació de joies de metalls preciosos o de metalls preciosos xapats
4912 Fabricació de productes d'orfebreria i argenteria
4913 Fabricació d'articles de bijuteria
4914 Tallament del diamant
4915 Tallament de pedres precioses
4916 Encunyació de monedes i medalles
4921 Fabricació d'instruments de teclat: orgues, clavicordis i pianos
4922 Fabricació d'altres instruments de música: acordions, instruments de vent, de bateria o de percussió, instruments de corda
4931 Tallers de reproducció de pel·lícules cinematogràfiques
4932 Laboratoris fotogràfics
4941 Fabricació de jocs i joguines
4942 Fabricació d'articles d'esport
4951 Fabricació de portaplomes i estilogràfiques
4952 Fabricació especialitzada de tampons i segells
4953 Indústries manufactureres NCAA
5001 Construcció d'edificis i obres d'enginyeria civil (sense especialització)
5002 Demolició
5011 Empreses generals de construcció d'edificis
5012 Empreses de construcció de teulades
5013 Construcció de xemeneies i forns
5014 Empreses de treballs d'impermeabilització
5015 Empreses de reparació i conservació de façanes
5016 Empreses de bastimentada
5017 Empreses especialitzades en altres activitats de la construcció (inclosa la carcassa)
5021 Empreses generals d'enginyeria civil
5022 Empreses de moviment de terres a l'aire lliure
5023 Empreses d'obres públiques terrestres (a l'aire lliure o subterrànies)
5024 Construcció d'obres públiques fluvials o marítimes
5025 Construcció de vies urbanes i carreteres (inclosa la construcció especialitzada d'aeròdroms)
5026 Empreses especialitzades en obres hidràuliques (regadiu, drenatge, derivació d'aigües, evacuació d'aigües residuals, depuració)
5027 Empreses especialitzades en altres activitats d'enginyeria civil
5031 Empreses d'instal·lacions generals
5032 Canalització (instal·lació de gas, aigua i aparells sanitaris)
5033 Instal·lació de calefacció i ventilació (instal·lació de calefacció central, condicionament d'aire, ventilació)
5034 Aïllament tèrmic, acústic i antivibratori
5035 Instal·lació elèctrica
5036 Instal·lació d'antenes, parallamps, telèfons, etc.
5041 Acabament general
5042 Revestiment
5043 Fusteria orientada principalment al muntatge (inclosa la col·locació de tarimes)
5044 Pintura i cristalleria, empaperat
5045 Revestiment de terres i parets (col·locació de paviments, d'altres recobriments i de revestiments enganxats)
5046 Acabaments diversos (col·locació d'estufes de ceràmica, etc.)
6111 Comerç a l'engròs de cereals, llavors i aliments per al bestiar, substàncies fertilitzants i adobs (sense predomini)
6112 Comerç a l'engròs de cereals, llavors i aliments per al bestiar
6113 Comerç a l'engròs de substàncies fertilizants i adobs
6114 Comerç a l'engròs de flors i plantes
6115 Comerç a l'engròs d'animals vius (llevat d'animals de corral)
6116 Comerç a l'engròs de fibres tèxtils brutes i productes semimanufacturats
6117 Comerç a l'engròs de cuirs i pells en brut
6118 Comerç a l'engròs de cuirs i pells treballades
6119 Comerç a l'engròs de tabac en brut
6121 Comerç a l'engròs de combustibles sòlids i líquids (sense predomini)
6122 Comerç a l'engròs de petrolis i lubrificants
6123 Comerç a l'engròs de carbó
6124 Comerç a l'engròs de ferro i acer
6125 Comerç a l'engròs de minerals
6126 Comerç a l'engròs de metalls no fèrrics i de productes semiacabats
6127 Comerç a l'engròs de productes químics industrials, olis i greixos industrials d'origen vegetal i animal, de cautxú brut
6131 Comerç a l'engròs de fusta, de productes semimanufacturats de fusta i de fusta artificial
6132 Comerç a l'engròs de materials de construcció
6133 Comerç a l'engròs d'articles d'instal·lació (sanitaris, etc.)
6134 Comerç a l'engròs de vidre pla
6141 Comerç a l'engròs de màquines-eines per al treball dels metalls i de la fusta
6142 Comerç a l'engròs de maquinària per a la construcció
6143 Comerç a l'engròs de màquines per a la indústria tèxtil, de màquines de cosir i de fer punt
6144 Comerç a l'engròs de màquines i material d'oficina
6145 Comerç a l'engròs d'altres màquines, eines i materials per a la indústria, el comerç i la navegació
6146 Comerç a l'engròs de màquines, accessoris i estris agrícoles (inclosos els tractors)
6147 Comerç a l'engròs de vehicles i accessoris
6151 Comerç a l'engròs de mobles de fusta i metàl·lics
6152 Comerç a l'engròs d'aparells i articles electrodomèstics i de quincalleria
6153 Comerç a l'engròs d'aparells i material radioelèctric, d'instruments musicals i discs
6154 Comerç a l'engròs de porcellana i cristalleria
6155 Comerç a l'engròs de vernissos, pintures i papers pintats
6156 Comerç a l'engròs d'articles de fusta, suro i cistelleria
6161 Comerç a l'engròs d'un assortiment variat de productes tèxtils (sense predomini)
6162 Comerç a l'engròs de roba (inclosa la de treball)
6163 Comerç a l'engròs de barrets, paraigües i accessoris del vestit
6164 Comerç a l'engròs de teixits a metres per a confecció de roba
6165 Comerç a l'engròs de camiseria i llenceria, de merceria i gèneres de punt
6166 Comerç a l'engròs de pelleteria
6167 Comerç a l'engròs de calçat
6168 Comerç a l'engròs de marroquineria, quincalles i articles de regal
6169 Comerç a l'engròs de tèxtils per a la llar i catifes
6171 Comerç a l'engròs d'un assortiment variat de productes alimentaris (sense predomini)
6172 Comerç a l'engròs de fruites, patates i productes hortícoles
6173 Comerç a l'engròs de carnisseria i xarcuteria, volateria i caça
6174 Comerç a l'engròs de productes lactis, ous, olis i greixos
6175 Comerç a l'engròs de begudes
6176 Comerç a l'engròs de productes del tabac
6177 Comerç a l'engròs de confiteria i sucre
6178 Comerç a l'engròs de cafè, te, cacau i espècies
6179 Altres comerços a l'engròs especialitzats en productes alimentaris (inclosos el peix, el marisc i els mol·luscs)
6181 Comerç a l'engròs de productes farmacèutics
6182 Comerç a l'engròs d'instruments i aparells mèdics per a la higiene del cos
6183 Comerç a l'engròs de perfumeria i de productes de bellesa
6184 Comerç a l'engròs de productes de conservació
6191 Comerç a l'engròs de paper, cartó i productes de papereria
6192 Comerç a l'engròs de llibres, periòdics i diaris
6193 Comerç a l'engròs d'articles de fotografia i òptica
6194 Comerç a l'engròs de rellotgeria i articles de joieria
6195 Comerç a l'engròs de joguines (inclosos els articles d'esport)
6196 Altres comerços a l'engròs especialitzats
6197 Comerç a l'engròs d'un assortiment variat d'articles diversos (sense predomini)
6210 Comerç a l'engròs de ferralla i rebuigs metàl·lics no fèrrics
6220 Comerç a l'engròs d'altres productes de recuperació
6310 Intermediaris del comerç de primeres matèries agrícoles, animals vius, primeres matèries tèxtils i productes manufacturats
6320 Intermediaris del comerç de combustibles, minerals i productes químics per a la tècnica i la indústria
6330 Intermediaris del comerç de la fusta i materials de construcció
6340 Intermediaris del comerç de maquinària, material i vehicles
6350 Intermediaris del comerç de mobles, articles per a la llar i quincalleria
6360 Intermediaris del comerç de tèxtils, roba, calçat i articles de cuir
6370 Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac
6380 Intermediaris del comerç especialitzat en productes NCAA
6390 Intermediaris del comerç de productes diversos (sense predomini)
6411 Comerç al detall d'un assortiment variat de productes diversos, amb venda predominant d'articles alimentaris, begudes i tabac
6412 Comerç al detall de fruites i productes hortícoles
6413 Comerç al detall de productes lactis, ous, olis i greixos
6414 Carnisseria i comerç al detall de carn, embotits i tripes
6415 Comerç al detall de peix, crustacis i mol·luscs
6416 Comerç al detall de volateria i caça
6417 Comerç al detall de pa
6418 Comerç al detall de pastes i pastisseria
6419 Comerç al detall de confiteria
6421 Comerç al detall de begudes
6422 Comerç al detall de productes del tabac
6423 Altres comerços al detall especialitzats en la venda de productes alimentaris, begudes i tabac
6430 Farmàcies
6441 Comerç al detall d'instruments i articles mèdics, quirúrgics i ortopèdics
6442 Comerç al detall de perfumeria, articles de tocador i sabó
6443 Comerç al detall d'articles de drogueria, pintures i vernissos, productes de conservació
6451 Comerç al detall d'una assortiment variat de productes tèxtils i de cuir (sense predomini)
6452 Comerç al detall de roba de confecció per a senyor, senyora i nen, inclosa la de treball (sense predomini)
6453 Comerç al detall de roba de confecció per a senyor i jove (inclosa la de treball)
6454 Comerç al detall de roba de confecció per a senyora i nena (inclosa la de treball)
6455 Comerç al detall de roba de confecció per a nens i bebès
6456 Comerç al detall de teixits a metres per a confecció de roba
6457 Comerç al detall de roba interior, camiseria, barrets i paraigües
6458 Comerç al detall de merceria i d'articles de costura per a senyora
6459 Comerç al detall de pelleteria
6461 Comerç al detall de calçat i articles de sabateria
6462 Comerç al detall de marroquineria i articles de viatge
6471 Comerç al detall de teixits per a decoració, roba de llit i catifes
6472 Comerç al detall de jocs de taula, tovalles, tovallons i roba blanca
6481 Comerç al detall d'articles diversos per a l'equipament de la llar (sense predomini)
6482 Comerç al detall de mobles (llevat dels d'oficina)
6483 Comerç al detall d'articles diversos per a la llar i la cuina
6484 Comerç al detall d'aparells electrodomèstics i grans aparells per a la llar
6485 Comerç al detall d'articles d'il·luminació
6486 Comerç al detall d'articles de quincalleria
6487 Comerç al detall de ceràmica i cristalleria
6488 Comerç al detall d'aparells de ràdio, receptors de televisió, tocadiscs, magnetòfons i discs
6489 Comerç al detall de fusta, suro, cistelleria i articles de plàstic
6491 Comerç al detall de papers pintats i revestiments de sòls
6492 Comerç al detall d'articles sanitaris
6493 Comerç al detall de màquines de cosir i de fer punt
6494 Comerç al detall d'instruments de música, partitures i accessoris
6495 Comerç al detall d'articles de regal
6496 Comerç al detall d'antiguitats, objectes artístics i religiosos, decoratius i monedes
6511 Comerç al detall de vehicles automòbils, peces de recanvi i accessoris (inclosos els vehicles d'ocasió)
6512 Comerç al detall de motocicletes i ciclomotors, peces de recanvi i accessoris (incloses les motos d'ocasió)
6520 Comerç al detall de carburants i lubrificants
6531 Comerç al detall de llibres, diaris i periòdics
6532 Comerç al detall d'articles de papereria i objectes d'escriptori
6533 Comerç al detall de mobles d'oficina, màquines i equips d'oficina
6534 Comerç al detall de segells per a filatèlics
6541 Comerç al detall d'articles de fotografia i òptica
6542 Comerç al detall de rellotgeria i d'articles de joieria i bijuteria
6543 Comerç al detall de joguines, amb articles d'esport o sense
6544 Comerç al detall d'articles d'esport i càmping
6545 Comerç al detall d'armes, municions i articles de caça
6546 Comerç al detall de flors i plantes. Horticultors floristes
6547 Comerç al detall d'animals vius i d'articles per a animals
6548 Comerç al detall de llavors i adobs
6549 Comerç al detall de combustibles
6551 Comerç al detall d'articles d'ocasió (llevat de llibres i vehicles d'ocasió i antiguitats)
6552 Altres comerços al detall especialitzats
6560 Comerç al detall d'un assortiment variat de productes diversos, amb venda predominant d'articles no alimentaris
6610 Restaurants (sense dispesa)
6620 Despatx de begudes sense espectacle (sense dispesa)
6630 Despatx de begudes amb espectacle
6640 Cantines
6651 Hotels i motels amb restaurants. Albergs
6652 Hotels sense restaurant
6653 Pensions
6660 Vagons llit i vagons restaurant
6671 Albergs de joventut i refugis
6672 Càmping i "caravaning"
6673 Centres de vacances i cases de vacances
6674 Colònies de vacances i cases de repòs
6675 Allotjaments moblats per a turistes
6676 Altres llocs d'allotjament complementaris
6710 Reparació de vehicles de motor i de bicicletes
6720 Reparació de calçat i altres articles de cuir
6730 Reparació d'articles elèctrics per a la llar
6740 Reparació de rellotges i de joieria
6750 Reparacions NCAA i sense especialització
7100 Ferrocarril
7211 Ferrocarrils metropolitans
7212 Tramvies i serveis regulars d'autobusos
7220 Transport de viatgers, per carretera (llevat de serveis regulars d'autobusos)
7231 Serveis de mudes per carretera
7232 Altres serveis de transport de mercaderies per carretera
7240 Transport per canonada (oleoductes i gasoductes)
7250 Transport terrestre NCAA
7300 Navegació interior
7410 Transport marítim
7420 Transport de cabotatge
7500 Transport aeri
7610 Activitats afins al transport terrestre
7620 Activitats afins a la navegació interior (explotació i manteniment de les vies d'aigua, ports fluvials, altres instal·lacions de navegació fluvial)
7630 Activitats afins al transport marítim i de cabotatge (ports marítims, altres instal·lacions marítimes)
7640 Activitats afins al transport aeri (aeroports i aeròdroms)
7710 Agències de viatges
7720 Intermediaris de transport
7730 Dipòsits i magatzems
7900 Comunicacions
8110 Institucions bancàries centrals
8120 Altres institucions monetàries
8131 Entitats especialitzades en operacions de crèdit
8132 Entitats especialitzades en inversions mobiliàries
8210 Assegurances de diversos rams (llevat d'assegurances socials obligatòries)
8220 Vida i capitalització (llevat d'assegurances socials obligatòries)
8230 Danys, malaltia i riscos diversos (llevat d'assegurances socials obligatòries)
8310 Auxiliars financers
8320 Auxiliars d'assegurances
8330 Explotació d'immobles (llevat d'arrendament d'immobles propis)
8340 Agents de la propietat immobiliària
8350 Assessoria jurídica
8360 Comptabilitat, assessoria fiscal i auditoria
8370 Serveis tècnics
8380 Publicitat
8391 Estudis de mercat i assessoria d'empreses
8392 Explotació electrònica i mecanogràfica per compte d'altri
8393 Serveis prestats a les empreses NCAA
8410 Lloguer de maquinària i equips agrícoles (sense personal permanent)
8420 Lloguer de maquinària i equips per a la construcció i obres públiques (sense personal permanent)
8430 Lloguer de maquinària i equips comptables i d'oficina, inclòs el material de càlcul electrònic i caixes enregistradores (sense operador permanent)
8440 Lloguer de vehicles automòbils sense conductor
8450 Lloguer d'altres mitjans de transport sense conductor
8461 Lloguer de roba i articles per a la llar
8462 Lloguer d'altres béns de consum
8470 Lloguer d'altres béns mobles (sense personal permanent)
8500 Lloguer d'immobles propis
9110 Parlament i Administració central, regional i local (inclosos els ministeris)
9120 Justícia
9130 Seguretat interior i ordre públic
9140 Bombers
9150 Defensa nacional
9190 Seguretat Social obligatòria
9210 Serveis de vies públiques, serveis de desinfecció i serveis similars
9220 Administració de cementiris
9230 Serveis de neteja
9310 Establiments d'ensenyament superior
9320 Establiments d'ensenyament general
9330 Establiments de formació i perfeccionament professionals
9340 Centres d'educació preescolar
9350 Professors i personal docent independent
9360 Autoescoles i escoles de pilots (llevat d'escoles per a pilots de línia)
9400 Investigació i desenvolupament
9510 Hospitals, clíniques i sanatoris de medicina humana
9520 Altres establiments sanitaris
9530 Consultes de metges
9540 Consultes i clíniques dentals
9550 Llevadors o llevadores, infermers o infermeres independents, i similars
9560 Veterinaris i clíniques veterinàries
9610 Obres socials
9620 Allotjaments d'assistència social
9630 Associacions professionals i organitzacions econòmiques
9640 Sindicats patronals
9650 Sindicats d'obrers i empleats
9660 Organitzacions religioses i associacions filosòfiques
9670 Oficines de turisme i clubs turístics
9680 Serveis prestats a la comunitat NCAA
9710 Producció de pel·lícules cinematogràfiques
9720 Distribució de pel·lícules
9730 Sales de cinema
9740 Ràdio i televisió
9750 Espectacles (llevat de cinema i esports)
9760 Professions liberals, artístiques i literàries
9770 Biblioteques, arxius públics, museus, jardins botànics i zoològics
9780 Instal·lacions i organismes esportius, esportistes i professors d'esport independents
9790 Serveis recreatius NCAA
9810 Bugaderies, tintoreries i serveis similars
9820 Perruqueries i instituts de bellesa
9830 Estudis fotogràfics
9840 Serveis personals NCAA
9900 Serveis domèstics