Skip to main content
Subgroups
Code Description
001 Oficials i sotsoficials de les forces armades
002 Tropa i marineria de les forces armades
111 Membres del poder executiu i dels cossos legislatius; personal directiu de l'Administració pública i d'organitzacions d'interès social
112 Directors generals i presidents executius
121 Directors de departaments administratius
122 Directors comercials, de publicitat, de relacions públiques i de recerca i desenvolupament
131 Directors de producció d'explotacions agropecuàries, forestals i pesqueres, i d'indústries manufactureres, de mineria, construcció i distribució
132 Directors de serveis de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i d'empreses de serveis professionals
141 Directors i gerents d'empreses d'allotjament
142 Directors i gerents d'empreses de restauració
143 Directors i gerents d'empreses de comerç a l'engròs i al detall
150 Directors i gerents d'altres empreses de serveis ncaa
211 Metges
212 Professionals d'infermeria i llevadoria
213 Veterinaris
214 Farmacèutics
215 Altres professionals de la salut
221 Professors d'universitat i ensenyament superior (excepte de formació professional)
222 Professors de formació professional (matèries específiques)
223 Professors d'ensenyament secundari (excepte de matèries específiques de formació professional)
224 Professors d'ensenyament primari
225 Mestres i educadors d'educació infantil
231 Professors i tècnics d'educació especial
232 Altres professors i professionals de l'ensenyament
241 Físics, químics, matemàtics i similars
242 Professionals en ciències naturals
243 Enginyers (excepte agrònoms, forestals, elèctrics, electrònics i en TIC)
244 Enginyers elèctrics, electrònics i de telecomunicacions
245 Arquitectes, urbanistes i enginyers geògrafs
246 Enginyers tècnics (excepte agrícoles, forestals, elèctrics, electrònics i en TIC)
247 Enginyers tècnics en electricitat, electrònica i telecomunicacions
248 Arquitectes tècnics, topògrafs i dissenyadors
251 Jutges, magistrats, advocats i fiscals
259 Altres professionals del dret
261 Especialistes en finances
262 Especialistes en organització i administració
263 Tècnics d'empreses i activitats turístiques
264 Professionals de les vendes tècniques i mèdiques (excepte TIC)
265 Altres professionals de les vendes, la comercialització, la publicitat i les relacions públiques
271 Analistes i dissenyadors de programari i multimèdia
272 Especialistes en bases de dades i xarxes informàtiques
281 Economistes
282 Sociòlegs, historiadors, psicòlegs i altres professionals en ciències socials
283 Sacerdots de les diferents religions
291 Arxivers, bibliotecaris, conservadors i similars
292 Escriptors, periodistes i lingüistes
293 Artistes creatius i interpretatius
311 Delineants i dibuixants tècnics
312 Tècnics en ciències físiques, químiques, mediambientals i en enginyeries
313 Tècnics en control de processos
314 Tècnics en ciències naturals i professionals auxiliars similars
315 Professionals de la navegació marítima i aeronàutica
316 Tècnics de control de qualitat de les ciències físiques, químiques i de les enginyeries
320 Supervisors en enginyeria de mines, d'indústries manufactureres i de la construcció
331 Tècnics sanitaris de laboratori, proves diagnòstiques i pròtesis
332 Altres tècnics sanitaris
333 Professionals de les teràpies alternatives
340 Professionals de suport en finances i matemàtiques
351 Agents i representants comercials
352 Altres agents comercials
353 Agents immobiliaris i altres agents
361 Assistents administratius i especialitzats
362 Agents de duanes, tributs i similars que treballen en tasques pròpies de l'Administració pública
363 Tècnics de les forces i cossos de seguretat
371 Professionals de suport de serveis jurídics i socials
372 Esportistes, entrenadors, instructors d'activitats esportives; monitors d'activitats recreatives
373 Tècnics i professionals de suport d'activitats culturals, artístiques i culinàries
381 Tècnics en operacions de tecnologies de la informació i assistència a l'usuari
382 Programadors informàtics
383 Tècnics de l'enregistrament audiovisual, radiodifusió i telecomunicacions
411 Empleats comptables i financers
412 Empleats de registre de materials, de serveis de suport a la producció i al transport
421 Empleats de biblioteques i arxius
422 Empleats de serveis de correus, codificadors, correctors i serveis de personal
430 Altres empleats administratius sense tasques d'atenció al públic
441 Empleats d'informació i recepcionistes (excepte d'hotels)
442 Empleats d'agències de viatges, recepcionistes d'hotels i telefonistes
443 Agents d'enquestes
444 Empleats de finestreta i similars (excepte taquillers)
450 Empleats administratius amb tasques d'atenció al públic ncaa
500 Cambrers i cuiners propietaris
511 Cuiners assalariats
512 Cambrers assalariats
521 Encarregats de secció de botigues i magatzems
522 Venedors de botigues i magatzems
530 Comerciants propietaris de botigues
541 Venedors de quioscos i de parades de mercat
542 Operadors de telemàrqueting
543 Expenedors de gasolina
549 Altres venedors
550 Caixers i taquillers (excepte de banca)
561 Auxiliars d'infermeria
562 Tècnics auxiliars de farmàcia i emergències sanitàries i altres treballadors que tenen cura de les persones en serveis de salut
571 Treballadors que tenen cura de les persones a domicili (excepte mainaders)
572 Mainaders
581 Perruquers i especialistes en tractaments d'estètica, benestar i similars
582 Treballadors que atenen passatgers, guies turístics i similars
583 Supervisors de manteniment i neteja d'edificis, conserges i majordoms domèstics
584 Treballadors propietaris de petits allotjaments
589 Altres treballadors de serveis personals
591 Guàrdies civils
592 Policies
593 Bombers
594 Personal de seguretat privada
599 Altres treballadors dels serveis de protecció i seguretat
611 Treballadors qualificats en activitats agrícoles (excepte hortes, hivernacles, planters i jardins)
612 Treballadors qualificats en hortes, hivernacles, planters i jardins
620 Treballadors qualificats en activitats ramaderes (incloses les avícoles, apícoles i similars)
630 Treballadors qualificats en activitats agropecuàries mixtes
641 Treballadors qualificats en activitats forestals i del medi natural
642 Treballadors qualificats en activitats pesqueres i d'aqüicultura
643 Treballadors qualificats en activitats cinegètiques
711 Treballadors del formigó, encofradors, ferrallistes i similars
712 Paletes, pedrers, trossejadors, picadors i gravadors de pedra
713 Fusters (excepte ebenistes i muntadors d'estructures metàl·liques)
719 Altres treballadors d'obres estructurals de la construcció
721 Guixaires i aplicadors de revestiments de pasta i morter
722 Lampistes i instal·ladors de canonades
723 Pintors, empaperadors i similars
724 Enrajoladors, parqueters i similars
725 Mecànics instal·ladors de refrigeració i climatització
729 Altres treballadors d'acabament de construccions i instal·lacions (excepte electricistes) i similars
731 Emmotlladors, soldadors, planxistes, muntadors d'estructures metàl·liques i treballadors similars
732 Ferrers i treballadors de la fabricació d'eines i similars
740 Mecànics i ajustadors de maquinària
751 Electricistes de la construcció i similars
752 Altres instal·ladors i mantenidors reparadors d'equips elèctrics
753 Instal·ladors i mantenidors reparadors d'equips electrònics i de telecomunicacions
761 Mecànics de precisió en metalls, ceramistes, vidriers i artesans
762 Oficials i operaris de les arts gràfiques
770 Treballadors de la indústria de l'alimentació, les begudes i el tabac
781 Treballadors del tractament de la fusta i similars
782 Ebenistes i treballadors similars
783 Treballadors del tèxtil, confecció, pell, cuir i calçat
789 Artillers metxers de mines, bussos, provadors de productes i altres operaris i artesans diversos
811 Operadors d'instal·lacions d'extracció i explotació de minerals
812 Operadors d'instal·lacions per al tractament dels metalls
813 Operadors d'instal·lacions i màquines de productes químics, farmacèutics i materials fotosensibles
814 Operadors d'instal·lacions per al tractament i la transformació de la fusta, la fabricació de paper, productes de paper i cautxú o matèries plàstiques
815 Operadors de màquines de fabricar productes tèxtils i articles de pell i cuir
816 Operadors de màquines d'elaborar productes alimentaris, begudes i tabac
817 Operadors de màquines de bugaderia i tintoreria
819 Altres operadors d'instal·lacions i maquinària fixa
820 Muntadors i engalzadors en fàbriques
831 Maquinistes de locomotores i similars
832 Operadors de maquinària agrícola i forestal mòbil
833 Operadors d'altres màquines mòbils
834 Mariners de pont, mariners de màquines i similars
841 Conductors d'automòbils, taxis i furgonetes
842 Conductors d'autobusos i tramvies
843 Conductors de camions
844 Conductors de motocicletes i ciclomotors
910 Empleats domèstics
921 Personal de neteja d'oficines, hotels i altres establiments similars
922 Netejadors de vehicles, finestres i personal de neteja a mà
931 Ajudants de cuina
932 Preparadors de menjar ràpid
941 Venedors de carrer
942 Repartidors de publicitat, enllustradors i altres treballadors d'oficis de carrer
943 Ordenances, mossos d'equipatge, repartidors a peu i similars
944 Recollidors de residus urbans, classificadors de residus, escombradors i similars
949 Altres ocupacions elementals
951 Peons agrícoles
952 Peons ramaders
953 Peons agropecuaris
954 Peons de la pesca, l'aqüicultura, forestals i de la caça
960 Peons de la construcció i la mineria
970 Peons de les indústries manufactureres
981 Peons del transport, descarregadors i similars
982 Reposadors