Saltar al contenido principal
Subgrupos principales
Código Descripción
00 Forces armades
10 Membres del poder executiu i legislatiu, i personal directiu de les administracions públiques; dirigents d'organitzacions d'interès social
11 Directors d'empreses amb deu assalariats o més
12 Gerents d'empreses de comerç amb menys de deu assalariats
13 Gerents d'empreses d'hoteleria i restauració amb menys de deu assalariats
14 Gerents d'altres empreses amb menys de deu assalariats
15 Gerents d'empreses de comerç sense assalariats
16 Gerents d'empreses d'hoteleria sense assalariats
17 Gerents d'altres empreses sense assalariats
20 Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques i l'enginyeria, associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari
21 Professionals de les ciències naturals i la sanitat, associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari
22 Professionals de l'ensenyament associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari
23 Professionals del dret
24 Professionals de l'organització d'empreses i professionals de les ciències socials i humanes, associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari
25 Escriptors, artistes i altres professionals, associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari, i similars
26 Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques, l'enginyeria i similars, associats a titulacions de 1r cicle universitari
27 Professionals de les ciències naturals i la sanitat, associats a titulacions de 1r cicle universitari, llevat dels òptics, els fisioterapeutes i similars
28 Professionals de l'ensenyament associats a titulacions de 1r cicle universitari
29 Altres professionals associats a titulacions de 1r cicle universitari
30 Tècnics en ciències físiques, químiques i enginyeria
31 Tècnics en ciències naturals i en sanitat
32 Tècnics en educació infantil, instructors de vol, navegació i conducció de vehicles
33 Professionals de suport d'operacions financeres i comercials
34 Professionals de suport de gestió administrativa
35 Altres tècnics i professionals de suport
40 Empleats de serveis comptables, financers i serveis de suport a la producció i el transport
41 Empleats de biblioteques, serveis de correus i similars
42 Operadors de màquines d'oficina
43 Auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats
44 Auxiliars administratius amb tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats
45 Empleats d'agències de viatges, recepcionistes i telefonistes que tracten directament amb el públic
46 Caixers, taquillers i altres empleats similars que tracten directament amb el públic
50 Treballadors de serveis de restauració
51 Treballadors de serveis personals
52 Treballadors de serveis de protecció i seguretat
53 Dependents de comerç i similars
60 Treballadors qualificats en activitats agrícoles
61 Treballadors qualificats en activitats ramaderes
62 Treballadors qualificats en altres activitats agràries
63 Pescadors i treballadors qualificats en activitats piscícoles
70 Encarregats d'obra i altres encarregats de la construcció
71 Treballadors d'obres estructurals de la construcció i similars
72 Treballadors d'acabats de la construcció i similars; pintors i similars
73 Encarregats de la metal·lúrgia i caps de taller mecànic
74 Treballadors de les indústries extractives
75 Soldadors, planxistes, muntadors d'estructures metàl·liques, ferrers, fabricants d'eines i similars
76 Mecànics i ajustadors de maquinària i equips elèctrics i electrònics
77 Mecànics de precisió en metalls, treballadors de les arts gràfiques, ceramistes, fabricants de productes de vidre i artesans de la fusta, el tèxtil i el cuir
78 Treballadors de la indústria de l'alimentació, les begudes i el tabac
79 Treballadors del tractament de la fusta, ebenistes, treballadors de les indústries tèxtils, la confecció, la pell, el cuir, el calçat i similars
80 Caps d'equip i encarregats d'instal·lacions industrials fixes
81 Operadors d'instal·lacions industrials fixes i similars
82 Encarregats d'operadors de màquines fixes
83 Operadors de màquines fixes
84 Muntadors i engalzadors
85 Maquinista de locomotora, operador de maquinària agrícola i d'equips pesants mòbils, i mariners
86 Conductors de vehicles de transport urbà o per carretera
90 Treballadors no qualificats del comerç
91 Empleats domèstics i resta de personal de neteja d'interior d'edificis
92 Conserges d'edificis, netejavidres i vigilants
93 Altres treballadors no qualificats en altres serveis
94 Peons agraris i pesquers
95 Peons de la mineria
96 Peons de la construcció
97 Peons de les indústries manufactureres
98 Peons del transport i descarregadors