Saltar al contenido principal
Subgrupos principales
Código Descripción
01 Oficials de les forces armades
02 Sotsoficials de les forces armades
03 Altres membres de les forces armades
11 Directors executius, personal directiu de l'Administració pública i membres del poder executiu i dels cossos legislatius
12 Directors de serveis administratius i comercials
13 Directors de producció i operacions
14 Gerents d'hotels, restaurants, comerços i altres serveis
21 Professionals de les ciències i de l'enginyeria
22 Professionals de la salut
23 Professionals de l'ensenyament
24 Especialistes en l'organització de l'Administració pública i d'empreses
25 Professionals de la tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC)
26 Professionals del dret, ciències socials i culturals
31 Professionals de les ciències i l'enginyeria de nivell mitjà
32 Professionals de nivell mitjà de la salut
33 Professionals de nivell mitjà en operacions financeres i administratives
34 Professionals de nivell mitjà de serveis jurídics, socials, culturals i afins
35 Tècnics de la tecnologia de la informació i les comunicacions
41 Oficinistes
42 Empleats que tracten directament amb el públic
43 Empleats comptables i encarregats del registre de materials
44 Personal de suport administratiu ncaa
51 Treballadors dels serveis personals
52 Venedors
53 Treballadors d'atencions personals i afins
54 Personal dels serveis de protecció
61 Agricultors i treballadors qualificats d'explotacions agropecuàries amb destinació al mercat
62 Treballadors forestals qualificats, pescadors i caçadors
63 Treballadors agropecuaris, pescadors, caçadors i recol·lectors de subsistència
71 Oficials i operaris de la construcció (excepte electricistes)
72 Oficials i operaris de la metal·lúrgia, la construcció mecànica i afins
73 Artesans i operaris de les arts gràfiques
74 Treballadors especialitzats en electricitat i l'electrotecnologia
75 Oficials i operaris del processament d'aliments, de la confecció, ebenistes, altres artesans i afins
81 Operadors d'instal·lacions fixes i de màquines
82 Assembladors
83 Conductors de vehicles i operadors d'equips pesants mòbils
91 Personal domèstic i empleats domèstics
92 Peons agropecuaris, pesquers i forestals
93 Peons de la mineria, la construcció, la indústria manufacturera i el transport
94 Ajudants de preparació d'aliments
95 Venedors ambulants de serveis i afins
96 Recollidors de residus i altres treballadors no qualificats