Saltar al contingut principal
Subgrups
Codi Descripció
011 Oficials de les forces armades
021 Sotsoficials de les forces armades
031 Altres membres de les forces armades
111 Membres del poder executiu i dels cossos legislatius
112 Directors generals i gerents generals
121 Directors d'administració i serveis
122 Directors de vendes, comercialització i desenvolupament
131 Directors de producció d'agricultura, silvicultura i pesca
132 Directors d'indústries manufactureres, mineria, construcció i distribució
133 Directors de serveis de tecnologia de la informació i les comunicacions
134 Directors i gerents de serveis professionals
141 Gerents d'hotels i restaurants
142 Gerents de comerços a l'engròs i al detall
143 Gerents d'empreses de serveis ncaa
211 Físics, químics i afins
212 Matemàtics, actuaris i estadístics
213 Professionals en ciències biològiques
214 Enginyers (excepte electrotecnòlegs)
215 Enginyers en electrotecnologia
216 Arquitectes, urbanistes, agrimensors i dissenyadors
221 Metges
222 Professionals d'infermeria i obstetrícia
223 Professionals de la medicina tradicional i complementària
224 Practicants paramèdics
225 Veterinaris
226 Professionals de la salut ncaa
231 Professors d'universitat i d'ensenyament superior
232 Professors d'ensenyament professional
233 Professors d'ensenyament secundari
234 Mestres d'ensenyament primari i d'educació infantil
235 Professionals de l'ensenyament ncaa
241 Especialistes en finances
242 Especialistes en l'organització de l'Administració
243 Professionals de les vendes, la comercialització i les relacions públiques
251 Desenvolupadors i analistes de programari i multimèdia
252 Especialistes en bases de dades i xarxes computacionals
261 Professionals del dret
262 Arxivers, bibliotecaris, conservadors i afins
263 Especialistes en ciències socials i teologia
264 Autors, periodistes i lingüistes
265 Artistes creatius i interpretatius
311 Tècnics en ciències físiques i químiques i en enginyeria
312 Supervisors en enginyeria de mines, d'indústries manufactureres i de la construcció
313 Tècnics en control de processos
314 Tècnics i professionals de nivell mitjà en ciències biològiques i afins
315 Tècnics i controladors en navegació marítima i aeronàutica
321 Tècnics mèdics i farmacèutics
322 Professionals de nivell mitjà d'infermeria i obstetrícia
323 Professionals de nivell mitjà de la medicina tradicional i alternativa
324 Tècnics i assistents veterinaris
325 Professionals de nivell mitjà de la salut ncaa
331 Professionals de nivell mitjà en operacions financeres i matemàtiques
332 Agents comercials i corredors
333 Agents de serveis comercials
334 Secretaris administratius i especialitzats
335 Agents de l'Administració pública per a l'aplicació de la llei i afins
341 Professionals de nivell mitjà de serveis jurídics, socials i religiosos
342 Entrenadors d'esports i d'aptitud física
343 Professionals de nivell mitjà d'activitats culturals, artístiques i culinàries
351 Tècnics en operacions de tecnologia de la informació i les comunicacions i assistència a l'usuari
352 Tècnics en telecomunicacions i radiodifusió
411 Oficinistes generals
412 Secretaris (general)
413 Operadors de màquines d'oficina
421 Pagadors i cobradors de finestreta i afins
422 Empleats de serveis d'informació al client
431 Auxiliars comptables i financers
432 Empleats encarregats del registre de materials i de transport
441 Personal de suport administratiu ncaa
511 Personal al servei directe dels passatgers
512 Cuiners
513 Cambrers i taverners
514 Perruquers, especialistes en tractaments de bellesa i afins
515 Supervisors de manteniment i neteja d'edificis
516 Altres treballadors de serveis personals a particulars
521 Venedors ambulants i de parades de mercat
522 Comerciants i venedors de botigues i magatzems
523 Caixers i expenedors de bitllets
524 Altres venedors
531 Mainaders i auxiliars de mestres
532 Treballadors d'atencions personals en serveis de salut
541 Personal dels serveis de protecció
611 Agricultors i treballadors qualificats de jardins i conreus per al mercat
612 Criadors i treballadors pecuaris qualificats de la cria d'animals per al mercat i afins
613 Productors i treballadors qualificats d'explotacions agropecuàries mixtes la producció dels quals es destina al mercat
621 Treballadors forestals qualificats i afins
622 Pescadors, caçadors i paranyers
631 Treballadors agrícoles de subsistència
632 Treballadors pecuaris de subsistència
633 Treballadors agropecuaris de subsistència
634 Pescadors, caçadors, paranyers i recol·lectors de subsistència
711 Oficials i operaris de la construcció (obra major) i afins
712 Oficials i operaris de la construcció (treballs d'acabat) i afins
713 Pintors, netejadors de façanes i afins
721 Emmotlladors, soldadors, planxistes, calderers, muntadors d'estructures metàl·liques i afins
722 Ferrers, fabricants d'eines i afins
723 Mecànics i ajustadors de màquines
731 Artesans
732 Oficials i operaris de les arts gràfiques
741 Instal·ladors i ajustadors d'equips elèctrics
742 Instal·ladors i ajustadors d'equips electrònics i de telecomunicacions
751 Oficials i operaris del processament d'aliments i afins
752 Oficials i operaris del tractament de la fusta, ebenistes i afins
753 Oficials i operaris dels tèxtils i de la confecció i afins
754 Altres oficials, operaris i artesans d'arts mecàniques i d'altres oficis
811 Operadors d'instal·lacions mineres i d'extracció i processament de minerals
812 Operadors d'instal·lacions de processament i tractament de metalls
813 Operadors d'instal·lacions i màquines de productes químics i fotogràfics
814 Operadors de màquines de fabricar productes de cautxú, paper i material plàstic
815 Operadors de màquines de fabricar productes tèxtils i articles de pell i de cuir
816 Operadors de màquines d'elaborar aliments i productes afins
817 Operadors d'instal·lacions per a la preparació de paper i de processament de la fusta
818 Altres operadors de màquines i d'instal·lacions fixes
821 Assembladors
831 Maquinistes de locomotores i afins
832 Conductors d'automòbils, camionetes i motocicletes
833 Conductors de camions pesats i d'autobusos
834 Operadors d'equips pesats mòbils
835 Mariners de coberta i afins
911 Personal domèstic i empleats de neteja d'oficines, hotels i altres establiments
912 Netejadors de vehicles, finestres i afins; bugaders i planxadors manuals
921 Peons agropecuaris, pesquers i forestals
931 Peons de la mineria i la construcció
932 Peons de la indústria manufacturera
933 Peons del transport i l'emmagatzematge
941 Ajudants de preparació d'aliments
951 Treballadors ambulants de serveis i afins
952 Venedors ambulants de productes no comestibles
961 Recollidors de residus
962 Altres treballadors no qualificats