Saltar al contingut principal
Grups primaris
Codi Descripció
0110 Forces armades
1110 Membres del poder executiu i dels cossos legislatius
1120 Personal directiu de l'administració pública
1130 Caps de poblacions petites
1141 Dirigents de partits polítics
1142 Dirigents d'organitzacions empresarials, de treballadors i d'altres organitzacions d'interès socioeconòmic
1143 Dirigents d'organitzacions humanitàries i d'altres organitzacions especialitzades
1210 Directors generals i gerents d'empresa
1221 Directors de departaments de producció i d'operacions, agricultura, caça, silvicultura i pesca
1222 Directors de departaments de producció i d'operacions, indústries manufactureres
1223 Directors de departaments de producció i d'operacions, construcció i obres públiques
1224 Directors de departaments de producció i d'operacions, comerç a l'engròs i al detall
1225 Directors de departaments de producció i d'operacions, restauració i hoteleria
1226 Directors de departaments de producció i d'operacions, transport, emmagatzematge i comunicacions
1227 Directors de departaments de producció i d'operacions, empreses d'intermediació i serveis a empreses
1228 Directors de departaments de producció i d'operacions, serveis personals, neteja i serveis semblants
1229 Directors de departaments de producció i d'operacions, no classificats sota altres epígrafs
1231 Directors de departaments financers i administratius
1232 Directors de departaments de personal i de relacions laborals
1233 Directors de departaments de vendes i comercialització
1234 Directors de departaments de publicitat i de relacions públiques
1235 Directors de departaments de proveïment i de distribució
1236 Directors de departaments de serveis d'informàtica
1237 Directors de departaments de recerca i desenvolupament
1239 Altres directors de departaments, no classificats sota altres epígrafs
1311 Directors gerents d'empreses d'agricultura, de caça, de silvicultura i de pesca
1312 Directors gerents d'indústries manufactureres
1313 Directors gerents d'empreses de construcció i d'obres públiques
1314 Directors gerents de comerços a l'engròs i al detall
1315 Directors gerents d'empreses de restauració i d'hoteleria
1316 Directors gerents d'empreses de transport, d'emmagatzematge i de comunicacions
1317 Directors gerents d'empreses d'intermediació i serveis a empreses
1318 Directors gerents d'empreses de serveis personals, neteja i serveis semblants
1319 Directors gerents d'empreses, no classificats sota altres epígrafs
2111 Físics i astrònoms
2112 Meteoròlegs
2113 Químics
2114 Geòlegs i geofísics
2121 Matemàtics i afins
2122 Estadístics
2131 Creadors i analistes de sistemes informàtics
2132 Programadors informàtics
2139 Professionals de la informàtica, no classificats sota altres epígrafs
2141 Arquitectes, urbanistes i enginyers de trànsit
2142 Enginyers civils
2143 Enginyers elèctrics
2144 Enginyers electrònics i de telecomunicacions
2145 Enginyers mecànics
2146 Enginyers químics
2147 Enginyers de mines i metal·lúrgics i afins
2148 Cartògrafs i agrimensors
2149 Arquitectes, enginyers i afins, no classificats sota altres epígrafs
2211 Biòlegs, botànics, zoòlegs i afins
2212 Farmacòlegs, patòlegs i afins
2213 Enginyers agrònoms i afins
2221 Metges
2222 Odontòlegs
2223 Veterinaris
2224 Farmacèutics
2229 Metges i professionals afins (llevat del personal d'infermeria i d'obstretrícia), no classificats sota altres epígrafs
2230 Personal d'infermeria i d'obstetrícia de nivell superior
2310 Professors d'universitat i d'altres establiments de l'ensenyament superior
2320 Professors d'ensenyament secundari
2331 Mestres especialistes d'ensenyament primari
2332 Mestres especialistes d'educació infantil
2340 Mestres i instructors especialistes d'educació especial
2351 Especialistes en mètodes pedagògics i material didàctic
2352 Inspectors d'ensenyament
2359 Altres professionals de l'ensenyament, no classificats sota altres epígrafs
2411 Comptables
2412 Especialistes en polítiques i serveis de personal i afins
2419 Especialistes en organització i administració d'empreses i afins, no classificats sota altres epígrafs
2421 Advocats
2422 Jutges
2429 Professionals del dret, no classificats sota altres epígrafs
2431 Arxivers i conservadores de museus
2432 Bibliotecaris, documentalistes i afins
2441 Economistes
2442 Sociòlegs, antropòlegs i afins
2443 Filòsofs, historiadors i especialistes en ciències polítiques
2444 Filòlegs, traductors i intèrprets
2445 Psicòlegs
2446 Professionals del treball social
2451 Autors, periodistes i altres escriptors
2452 Escultors, pintors i afins
2453 Compositors, músics i cantants
2454 Coreògrafs i ballarins
2455 Actors i directors de cinema, ràdio, teatre, televisió i afins
2460 Sacerdots de diferents religions
3111 Tècnics en ciències físiques i químiques
3112 Enginyers tècnics (enginyeria civil)
3113 Enginyers tècnics industrials (electricitat)
3114 Enginyers tècnics en electrònica i telecomunicacions
3115 Enginyers tècnics industrials (mecànica)
3116 Enginyers tècnics industrials (química)
3117 Enginyers tècnics industrials de mines i metal·lúrgia
3118 Delineants i dibuixants tècnics
3119 Tècnics en ciències físiques i químiques i en enginyeria, no classificats sota altres epígrafs
3121 Tècnics en programació informàtica
3122 Tècnics en control d'equips informàtics
3123 Tècnics en control de robots industrials
3131 Fotògrafs i operadors d'equips d'enregistrament d'imatge i so
3132 Operadors d'equips de radiodifusió, televisió i telecomunicacions
3133 Tècnics d'aparells de diagnosi i tractament mèdics
3139 Operadors d'equips òptics i electrònics, no classificats sota altres epígrafs
3141 Oficials maquinistes
3142 Capitans, oficials de coberta i pràctics
3143 Pilots d'aviació i afins
3144 Controladors de trànsit aeri
3145 Tècnics en seguretat aeronàutica
3151 Inspectors d'edificis i de prevenció i investigació d'incendis
3152 Inspectors de seguretat i salut i control de qualitat
3211 Tècnics en ciències biològiques i afins
3212 Tècnics en agronomia, zootècnia i silvicultura
3213 Consellers agrícoles i forestals
3221 Practicants i assistents mèdics
3222 Higienistes i altre personal sanitari
3223 Tècnics en dietètica i nutrició
3224 Tècnics en optometria i òptics
3225 Assistents dentals
3226 Fisioterapeutes i afins
3227 Tècnics i assistents veterinaris
3228 Tècnics i assistents farmacèutics
3229 Professionals de nivell mitjà de la medicina moderna i la salut (llevat del personal d'infermeria i d'obstetrícia), no classificats sota altres epígrafs
3231 Personal d'infermeria de nivell mitjà
3232 Personal d'obstetrícia de nivell mitjà
3241 Practicants de la medicina tradicional
3242 Curanderos
3310 Mestres de nivell mitjà d'ensenyament primari
3320 Mestres de nivell mitjà d'educació infantil
3330 Mestres de nivell mitjà d'educació especial
3340 Altres mestres i instructors de nivell mitjà
3411 Agents de canvi i borsa i altres serveis financers
3412 Agents d'assegurances
3413 Agents de la propietat immobiliària
3414 Agents de viatges
3415 Representants comercials i tècnics de vendes
3416 Compradors
3417 Taxadors i subhastadors
3419 Professionals de nivell mitjà en operacions financeres i comercials, no classificats sota altres epígrafs
3421 Agents de compres i consignataris
3422 Declarants o comissionistes de duanes
3423 Agents públics i privats de col·locació i contratistes de mà d'obra
3429 Agents comercials i corredors, no classificats sota altres epígrafs
3431 Professionals de nivell mitjà de serveis administratius i afins
3432 Professionals de nivell mitjà del dret i serveis legals i afins
3433 Tenidors de llibres
3434 Professionals de nivell mitjà de serveis estadístics, matemàtics i afins
3439 Professionals de nivell mitjà de serveis d'administració, no classificats sota altres epígrafs
3441 Agents de duana i inspectors de fronteres
3442 Funcionaris del fisc
3443 Funcionaris de serveis de la seguretat social
3444 Funcionaris de serveis d'expedició de llicències i permisos
3449 Agents de les administracions públiques de duanes, d'impostos i afins, no classificats sota altres epígrafs
3450 Inspectors de policia i detectius
3460 Treballadors i assistents socials de nivell mitjà
3471 Decoradors i dissenyadors
3472 Locutors de ràdio, de televisió i afins
3473 Músics, cantants i ballarins de carrer, de cabaret i afins
3474 Pallassos, prestidigitadors, acròbates i afins
3475 Atletes, esportistes i afins
3480 Auxiliars lacis dels cultes
4111 Taquígrafs i mecanògrafs
4112 Operadors d'ordinadors, de tractament de textos i afins
4113 Operadors d'entrada de dades
4114 Operadors de calculadores
4115 Secretaris
4121 Empleats de comptabilitat i de càlcul de costos
4122 Empleats de serveis estadístics i financers
4131 Empleats de control de proveïmets i inventari
4132 Empleats de serveis de suport a la producció
4133 Empleats de serveis de transport
4141 Empleats de biblioteques i arxius
4142 Empleats de serveis de correus
4143 Codificadors de dades, correctors de proves d'impremta i afins
4144 Escrivents públics i afins
4190 Altres oficinistes
4211 Caixers i expenedors de bitllets
4212 Pagadors i cobradors de finestreta i taquillers
4213 Receptors d'apostes i afins
4214 Prestadors
4215 Cobradors i afins
4221 Empleats d'agències de viatges
4222 Recepcionistes i empleats d'informació
4223 Telefonistes
5111 Cambrers i hostesses
5112 Revisors, caps de tren i cobradors dels transports públics
5113 Guies
5121 Ecònoms, majordoms i afins
5122 Cuiners
5123 Cambrers i taverners
5131 Mainaderes i zeladores infantils
5132 Ajudants d'infermeria en institucions
5133 Ajudants d'infermeria a domicili
5139 Treballadors d'atencions personals i afins, no classificats sota altres epígrafs
5141 Perruquers, especialistes en tractaments de bellesa i afins
5142 Acompanyants i ajudes de cambra
5143 Personal de pompes fúnebres i embalsamadors
5149 Altres treballadors de serveis personals a particulars, no classificats sota altres epígrafs
5151 Astròlegs i afins
5152 Endevins, quiromàntics i afins
5161 Bombers
5162 Policies
5163 Guardes de presons
5169 Personal dels serveis de protecció i seguretat, no classificat sota altres epígrafs
5210 Models de modes, art i publicitat
5220 Venedors i demostradors de botigues i magatzems
5230 Venedors de quioscos i parades de mercat
6111 Agricultors i treballadors qualificats de conreus extensius
6112 Agricultors i treballadors qualificats de plantacions d'arbres i arbustos
6113 Agricultors i treballadors qualificats d'hortes, hivernacles, vivers i jardins
6114 Agricultors i treballadors qualificats de conreus mixtos
6121 Criadors de bestiar i altres animals domèstics i productors de llet i els seus derivats
6122 Avicultors i treballadors qualificats de l'avicultura
6123 Agricultors i sericicultors i treballadors qualificats de l'apicultura i la sericicultura
6124 Criadors i treballadors qualificats de la cria d'animals domèstics diversos
6129 Criadors i treballadors pecuaris qualificats de la cria d'animals per al mercat i afins, no classificats sota altres epígrafs
6130 Productors i treballadors agropecuaris qualificats la producció dels quals es destina al mercat
6141 Llenyataires i altres treballadores forestals
6142 Carboners de carbó vegetal i afins
6151 Criadors d'espècies aquàtiques
6152 Pescadors d'aigua dolça i en aigües costaneres
6153 Pescadors d'alta mar
6154 Caçadors i paranyers
6210 Treballadors agropecuaris i pesquers de subsistència
7111 Miners i pedrers
7112 Artillers metxers
7113 Trossejadors, picadors i gravadors de pedra
7121 Constructors amb tècniques i materials tradicionals
7122 Paletes i paredadors
7123 Treballadors de la construcció en formigó armat, arrebossadors i afins
7124 fusters d'armar i de construcció
7129 Oficials i operaris de la construcció (obra major) i afins, no classificats sota altres epígrafs
7131 Ensostradors
7132 Parqueters i col·locadors de terres
7133 Guixaires
7134 Instal·ladors de material aïllant i d'insonorització
7135 Vidriers
7136 Lampistes i instal·ladors de canonades
7137 Electricistes d'obres i afins
7141 Pintors i empaperadors
7142 Envernissadors i afins
7143 Netejadors de façanes i escura-xemeneies
7211 Emmotlladors i matricers
7212 Soldadors i oxitalladors
7213 Planxistes i calderers
7214 Muntadors d'estructures metàl·liques
7215 Instal·ladors i empalmadors de cables
7216 Bussos
7221 Ferrers i forjadors
7222 Fabricants d'eines i afins
7223 Ajustadors i ajustadors operadors de màquines eines
7224 Polidors de metalls i esmolets d'eines
7231 Mecànics i ajustadors de vehicles de motor
7232 Mecànics i ajustadors de motors d'avió
7233 Mecànics i ajustadors de màquines agrícoles i industrials
7241 Mecànics i ajustadors electricistes
7242 Ajustadors d'aparells electrònics
7243 Mecànics i reparadors d'aparells electrònics
7244 Instal·ladors i reparadors d'equips telefònics i telegràfics
7245 Instal·ladors i reparadors de línies elèctriques
7311 Mecànics i reparadors d'instruments de precisió
7312 Constructors i afinadors d'instruments musicals
7313 Joiers, orfebres i argenters
7321 Terrissaires i afins (fang, argila i abrasius)
7322 Bufadors, emmotlladors, laminadors, talladors i polidors de vidre
7323 Gravadors de vidre
7324 Pintors decoradors de vidre, ceràmica i altres materials
7331 Artesans de la fusta i de materials semblants
7332 Artesans dels teixits, del cuir i de materials semblants
7341 Caixistes, tipògrafs i afins
7342 Estereotipistes i galvanotipistes
7343 Gravadors d'impremta i fotogravadors
7344 Treballadors de laboratori fotogràfic i afins
7345 Enquadernadors i afins
7346 Impressors de planxes, de serigrafia i estampadors de tèxtils
7411 Carnicers, peixaters i afins
7412 Forners, pastissers i confiters
7413 Operaris de l'elaboració de productes lactis
7414 Operaris de la conservació de fruites, llegums, verdures i afins
7415 Tastadors i classificadors d'aliments i begudes
7416 Preparadors i elaboradors de tabac i dels seus productes
7421 Operaris del tractament de la fusta
7422 Ebanistes i afins
7423 Ajustadors i ajustadors operadors de màquines de treballar la fusta
7424 Cistellers, raspallaires i afins
7431 Preparadors de fibres
7432 Teixidors amb telers o de teixits de punt i afins
7433 Sastres, modistes i barreters
7434 Pelleters i afins
7435 Patronistes i talladors de tela, cuir i afins
7436 Cosidors, brodadors i afins
7437 Tapissers, matalassers i afins
7441 Peladors, desllanadors i assaonadors
7442 Sabaters i afins
8111 Operadors d'instal·lacions mineres
8112 Operadors d'instal·lacions de processament de minerals i roques
8113 Perforadors i sondistes de pous i afins
8121 Operadors de forns de minerals i de forns de primera fusió de metalls
8122 Fonedors de forns de segona fusió, operadors de màquines de colada i d'emmotllament de metalls i de trens de laminatge
8123 Operadors d'instal·lacions de tractament tèrmic de metalls
8124 Trefiladors i estiradors de metalls
8131 Operadors de forns de vidrieria i ceràmica i operadors de màquines afins
8139 Operadors d'instal·lacions de vidrieria, ceràmica i afins, no classificats sota altres epígrafs
8141 Operadors d'instal·lacions de processament de la fusta
8142 Operadors d'instal·lacions per a la preparació de pasta per a paper
8143 Operadors d'instal·lacions per a la fabricació de paper
8151 Operadors de matxucadora, de molí i de mescladora de productes químics
8152 Operadors d'instal·lacions de tractament tèrmic (químic)
8153 Operadors d'equips de filtratge i separació de substàncies químiques
8154 Operadors d'equips de destil·lació i de reacció química (llevat del petroli i el gas natural)
8155 Operadors d'instal·lacions de refinació de petroli i gas natural
8159 Operadors d'instal·lacions de tractaments químics, no classificats sota altres epígrafs
8161 Operadors d'instal·lacions de producció d'energia
8162 Operadors de màquines de vapor i de calderes
8163 Operadors d'incineradors, d'instal·lacions de tractament d'aigua i afins
8171 Operadors de cadenes de muntatge automatitzades
8172 Operadors de robots industrials
8211 Operadors de màquines eines
8212 Operadors de màquines de fabricar ciment i altres productes minerals
8221 Operadors de màquines de fabricar productes farmacèutics i cosmètics
8222 Operadors de màquines de fabricar municions i explosius
8223 Operadors de màquines polidores, galvanitzadores i recobridores de metalls
8224 Operadors de màquines de fabricar accessoris fotogràfics
8229 Operadors de màquines de fabricar productes químics, no classificats sota altres epígrafs
8231 Operadors de màquines de fabricar productes de cautxú
8232 Operadors de màquines de fabricar productes de material plàstic
8240 Operadors de màquines de fabricar i de treballar productes de fusta
8251 Operadors de màquines d'impremta
8252 Operadors de màquines d'enquadernació
8253 Operadors de màquines de fabricar productes de paper
8261 Operadors de màquines de preparació de fibres, filat i cabdellament
8262 Operadors de telers i altres màquines de teixir
8263 Operadors de màquines de cosir
8264 Operadors de màquines de blanqueig, tenyida i tintura
8265 Operadors de màquines de tractament de pells i cuirs
8266 Operadors de màquines de fabricar calçat i afins
8269 Operadors de màquines de fabricar productes tèxtils i articles de pell i de cuir, no classificats sota altres epígrafs
8271 Operadors de màquines d'elaborar carn, peix i marisc
8272 Operadors de màquines d'elaborar productes lactis
8273 Operadors de màquines de moldre cereals i espècies
8274 Operadors de màquines d'elaborar cereals, productes de forneria i rebosteria i de xocolata
8275 Operadors de màquines d'elaborar fruita tendra i seca i hortalisses
8276 Operadors de màquines de producció de sucre
8277 Operadors de màquines d'elaborar te, cafè i cacau
8278 Operadors de màquines d'elaborar cervesa, vi i altres begudes
8279 Operadors de màquines d'elaborar productes del tabac
8281 Muntadors de mecanismes i elements mecànics de màquines
8282 Muntadors d'equips elèctrics
8283 Muntadors d'equips electrònics
8284 Muntadors de productes metàl·lics, de cautxú i de material plàstic
8285 Muntadors de productes de fusta i materials afins
8286 Muntadors de productes de cartó, tèxtils i materials afins
8290 Altres operadors de màquines i muntadors
8311 Maquinistes de locomotores
8312 Guardafrens, guardaagulles i agents de maniobres
8321 Conductors de motocicletes
8322 Conductors de automòbils, taxis i camionetes
8323 Conductors d'autobusos i tramvies
8324 Conductors de camions pesats
8331 Operadors de maquinària agrícola i forestal motoritzada
8332 Operadors de màquines de moviment de terres i afins
8333 Operadors de grues, d'instal·lacions d'elevació i afins
8334 Operadors de carretons elevadors
8340 Mariners de coberta i afins
9111 Venedors ambulants de productes comestibles
9112 Venedors ambulants de productes no comestibles
9113 Venedors a domicili i per telèfon
9120 Enllustradors i altres treballadors del carrer
9131 Personal domèstic
9132 Empleats de neteja d'oficines, hotels i altres establiments
9133 Bugaders i planxadors manuals
9141 Conserges
9142 Netejadors de vehicles, finestres i afins
9151 Missatgers, traginers i repartidors
9152 Porters, guardians i afins
9153 Recaptadors de diners en aparells de venda automàtica, llegidor de comptadors i afins
9161 Recollidors d'escombraries
9162 Escombriaries i afins
9211 Treballadors agrícoles i peons agropecuaris
9212 Peons forestals
9213 Peons pesquers, caçadors i paranyers
9311 Peons de mines i pedreres
9312 Peons d'obres públiques i manteniment: carreteres, embassaments i obres semblants
9313 Peons de la construcció d'edificis
9321 Peons de muntatge
9322 Embaladors a mà i altres peons de la indústria manufacturera
9331 Conductors de vehicles accionats a pedal o a mà
9332 Conductors de vehicles i màquines de tracció animal
9333 Peons de càrrega