Skip to main content
Subgroups
Code Description
01 Professionals de les ciències químiques, físiques, geològiques i tècnics similars
02 Arquitectes i enginyers superiors
03 Arquitectes i enginyers tècnics, i similars
04 Pilots i oficials de navegació aèria i marítima
05 Professionals de les ciències biològiques, tècnics en agronomia i silvicultura, i similars
06 Metges, veterinaris, farmacèutics i similars
07 Ajudants tècnics sanitaris i auxiliars de medicina, veterinària i farmàcia
08 Estadístics, matemàtics, actuaris, analistes d'informàtica i tècnics en aquestes ciències
09 Economistes
11 Especialistes i tècnics en comptabilitat
12 Professionals del dret
13 Professors
14 Membres del clericat i similars
15 Escriptors, periodistes i similars
16 Escultors, pintors, decoradors, fotògrafs i professionals similars
17 Professionals de la música i d'espectacles artístics
18 Professionals de l'esport
19 Professionals, tècnics i similars ncaa
20 Membres dels òrgans de govern, legislatius i consultius, i personal directiu de l'administració pública
21 Directors i gerents d'empreses
31 Caps d'oficines administratives públiques i privades
32 Taquígrafs, mecanògrafs i operadors de màquines perforadores de fitxes, cintes i similars
33 Empleats de comptabilitat, de caixa, taquillers i similars
34 Operadors de màquines facturadores, comptables, de calcular i de tractament automàtic de dades
35 Caps i inspectors de serveis de transports i comunicacions
36 Caps de tren, revisors i cobradors en els mitjans de transport de passatgers
37 Carters, ordenances i transportistes
38 Telefonistes, telegrafistes i similars
39 Empleats de serveis administratius i similars ncaa
40 Directors i gerents d'empreses i establiments comercials
41 Propietaris gerents d'empreses i establiments comercials
42 Caps de vendes i caps i agents de compres
43 Agents tècnics de vendes, viatjants i representants de comerç
44 Agents de canvi i borsa, corredors de comerç, agents de la propietat immobiliària, agents d'assegurances i altres
45 Dependents de comerç, venedors i similars
49 Comerciants, venedors i similars ncaa
50 Directors i gerents de serveis d'hoteleria i similars
51 Propietaris gerents d'establiments d'hoteleria i similars
52 Encarregats de personal de serveis domèstics d'establiments, cases particulars i similars
53 Cuiners, cambrers i similars
54 Personal de serveis d'establiments, cases particulars i similars ncaa
55 Conserges, porters, personal de neteja d'edificis i similars
56 Bugaders, netejadors, planxadors de roba i similars
57 Personal de serveis de perruqueria, tractaments de bellesa i similars
58 Personal de serveis de protecció i seguretat
59 Personal de serveis diversos ncaa
60 Directors i caps d'empreses o explotacions agràries i pesqueres
61 Treballadors per compte propi d'explotacions agràries i pesqueres
62 Treballadors agrícoles, ramaders i similars
63 Treballadors forestals
64 Treballadors de la pesca, de la caça i similars
70 Contramestres, caps de taller, capatassos i encarregats generals
71 Miners, pedrers i resta de treballadors de l'extracció de minerals (inclosos els líquids i gasosos)
72 Treballadors siderometal·lúrgics
73 Treballadors de la preparació i el tractament de la fusta, i de la fabricació de paper
74 Treballadors de la preparació i l'obtenció de productes químics, i treballadors similars
75 Treballadors de la preparació i l'obtenció de productes tèxtils, i similars
76 Treballadors de l'adobament, la preparació i el tractament de pells
77 Treballadors de la preparació, l'elaboració i la fabricació de productes alimentaris i begudes
78 Treballadors de la fabricaciò del tabac
79 Treballadors de la confecció de roba, tapissers i similars
80 Treballadors de la fabricació de calçat i de la resta de productes de cuir natural o artificial
81 Treballadors de la fabricació de mobles i altres productes de fusta
82 Treballadors de la talla de pedres, marbres i similars
83 Treballadors de la forja de metalls i de la fabricació i l'ajustatge d'eines i peces metàl·liques
84 Mecànics, muntadors i ajustadors de maquinària, rellotgers, mecànics d'instruments de precisió i similars
85 Electricistes, instal·ladors i muntadors de línies i aparells elèctrics, i ajustadors d'electricitat i electrònica
86 Operadors d'emissores de ràdio i televisió, i d'equips de sonorització i de projecció cinematogràfica
87 Lampistes, soldadors, planxistes, calderers i muntadors d'estructures metàl·liques
88 Joiers, argenters i similars
89 Treballadors de la fabricació de productes de vidre i ceràmica
90 Treballadors de la fabricació de productes de cautxú i plàstic
91 Treballadors de la fabricació de productes de paper i cartó
92 Treballadors de les arts gràfiques
93 Pintors
94 Artesans i treballadors similars ncaa
95 Treballadors de la construcció
96 Operadors de màquines fixes i instal·lacions similars
97 Treballadors de la càrrega i descàrrega, del maneig de materials i mercaderies, i del moviment de terres
98 Conductors i resta de personal de maniobra dels mitjans de transport
99 Treballadors ncaa
X1 Persones que busquen la primera feina
X2 Persones amb ocupacions no gaire ben especificades
X3 Persones que no han declarat cap ocupació
Y0 Professionals de les forces armades