Skip to main content
Position
Code Description
01012100 Cavalls reproductors de raça pura
01012910 Cavalls per a escorxador, excepte reproductors de raça pura
01012990 Cavalls, excepte reproductors de raça pura i per a escorxador
01013000 Ases
01019000 Muls i muls somerins
01022110 Vedelles que no hagin parit mai, reproductores de raça pura
01022130 Vaques reproductores de raça pura
01022190 Bovins domèstics reproductors de raça pura, excepte vedelles que no hagin parit mai i vaques
01022910 Bovins domèstics de pes no superior a 80 kg, excepte reproductors de raça pura
01022921 Bovins domèstics per a escorxador de pes superior a 80 kg, però inferior o igual a 160 kg, excepte reproductors de raça pura
01022929 Bovins domèstics de pes superior a 80 kg, però inferior o igual a 160 kg, excepte reproductors de raça pura i per a escorxador
01022941 Bovins domèstics per a escorxador de pes superior a 160 kg, però inferior o igual a 300 kg, excepte reproductors de raça pura
01022949 Bovins domèstics de pes superior a 160 kg, però inferior o igual a 300 kg, excepte reproductors de raça pura i per a escorxador
01022951 Vedelles domèstiques que no hagin parit mai per a escorxador de pes superior a 300 kg, excepte reproductores de raça pura
01022959 Vedelles domèstiques que no hagin parit mai de pes superior a 300 kg, excepte reproductores de raça pura i per a escorxador
01022961 Vaques domèstiques de pes superior a 300 kg per a escorxador, excepte reproductores de raça pura
01022969 Vaques domèstiques de pes superior a 300 kg, excepte reproductores de raça pura i per a escorxador
01022991 Bovins domèstics de pes superior a 300 kg per a escorxador, excepte reproductors de raça pura, vedelles i vaques
01022999 Bovins domèstics de pes superior a 300 kg, excepte reproductors de raça pura, vedelles i vaques i per a escorxador
01023100 Búfals reproductors de raça pura
01023910 Búfals de les espècies domèstiques, excepte reproductors de raça pura
01023990 Búfals, excepte reproductors de raça pura i de les espècies domèstiques
01029020 Bovins reproductors de raça pura, excepte bovins domèstics i búfals
01029091 Altres bovins de les espècies domèstiques, excepte reproductors de raça pura, bovins domèstics i búfals
01029099 Altres bovins, excepte de les espècies domèstiques, reproductors de raça pura, bovins domèstics i búfals
01031000 Porcins reproductors de raça pura
01039110 Porcins domèstics de pes inferior a 50 kg, excepte reproductors de raça pura
01039190 Porcins de pes inferior a 50 kg, excepte espècies domèstiques i de reproductors de raça pura
01039211 Truges domèstiques que hagin parit almenys una vegada i que pesin 160 kg com a mínim, excepte reproductores de raça pura
01039219 Porcins domèstics de pes superior o igual a 50 kg, excepte truges que hagin parit almenys una vegada de pes superior o igual a 160 kg i de reproductors de raça pura
01039290 Porcins de pes superior o igual a 50 kg, excepte espècies domèstiques i de reproductors de raça pura
01041010 Ovins reproductors de raça pura
01041030 Bens fins a un any d'edat, excepte reproductors de raça pura
01041080 Ovins, excepte bens fins a un any d'edat i reproductors de raça pura
01042010 Cabruns reproductors de raça pura
01042090 Cabruns, excepte reproductors de raça pura
01051111 Races ponedores de pollets femelles domèstics de selecció i de multiplicació (del gènere Gallus domesticus), de pes inferior o igual a 185 g
01051119 Pollets femelles domèstics de selecció i de multiplicació (del gènere Gallus domesticus) de pes inferior o igual a 185 g, excepte races ponedores
01051191 Races ponedores de pollets (del gènere Gallus domesticus) de pes inferior o igual a 185 g, excepte pollets femelles de selecció i de multiplicació
01051199 Pollets domèstics (del gènere Gallus domesticus) de pes inferior o igual a 185 g, excepte races ponedores i de pollets femelles de selecció i de multiplicació
01051200 Galls dindis domèstics de pes inferior o igual a 185 g
01051300 Ànecs domèstics de pes inferior o igual a 185 g
01051400 Oques domèstiques de pes inferior o igual a 185 g
01051500 Pintades domèstiques de pes inferior o igual a 185 g
01059400 Galls i gallines domèstics de pes superior a 185 g
01059910 Ànecs domèstics de pes superior a 185 g
01059920 Oques domèstiques de pes superior a 185 g
01059930 Galls dindis domèstics de pes superior a 185 g
01059950 Pintades domèstiques de pes superior a 185 g
01061100 Primats
01061200 Balenes, dofins i marsopes (mamífers de l'ordre dels cetacis); manatins i dugongs (mamífers de l'ordre dels sirènids); otaris i foques, lleons marins i morses (mamífers del subordre Pinnipedia)
01061300 Camells i altres camèlids (Camelidae)
01061410 Conills domèstics
01061490 Conills i llebres, excepte conills domèstics
01061900 Altres mamífers, excepte primats, balenes, dofins, marsopes, manatins i dugongs, otaris i foques, lleons marins i morses, camells i altres camèlids i conills i llebres
01062000 Rèptils (incloses les serps i les tortugues de mar)
01063100 Aus rapinyaires
01063200 Psitaciformes (inclosos lloros, guacamais, cacatues i altres papagais)
01063300 Estruços i emús (Dromaius novaehollandiae)
01063910 Coloms
01063980 Altres aus, excepte aus rapinyaires, psitaciformes (inclosos lloros, guacamais, cacatues i altres papagais), estruços i emús (Dromaius novaehollandiae) i coloms
01064100 Abelles
01064900 Insectes, excepte abelles
01069000 Altres animals, excepte mamífers, rèptils, aus i insectes
02011000 Còrpores i mitges còrpores de boví fresques o refrigerades
02012020 Quarters de boví (anomenats compensats) sense desossar frescos o refrigerats
02012030 Quarters del davant de boví sense desossar units o separats, frescos o refrigerats
02012050 Quarters del darrere de boví sense desossar units o separats, frescos o refrigerats
02012090 Peces de boví sense desossar fresques o refrigerades, excepte còrpores i mitges còrpores, quarters anomenats compensats, quarters del davant units o separats, i quarters del darrere units o separats
02013000 Carn de boví desossada fresca o refrigerada
02021000 Còrpores i mitges còrpores de boví congelades
02022010 Quarters de boví (anomenats compensats) sense desossar congelats
02022030 Quarters del davant de boví sense desossar units o separats i congelats
02022050 Quarters del darrere de boví sense desossar units o separats i congelats
02022090 Peces de boví sense desossar congelades, excepte còrpores i mitges còrpores, quarters anomenats compensats, quarters del davant units o separats, i quarters del darrere units o separats
02023010 Quarters del davant de boví desossats i congelats, sencers o tallats en cinc trossos com a màxim, que presenten cada quarters del davant en un sol bloc de congelació i els quarters (anomenats compensats) presentats en dos blocs: un, el quarter del davant sencer o tallat en cinc trossos com a màxim i, l'altre, el quarter del darrere en un únic tros, excepte filets
02023050 Talls de quarters del davant i talls de pit de boví (anomenats australians) desossats i congelats
02023090 Carn de boví desossada i congelada, excepte quarters del davant sencers o tallats en cinc trossos, quarters (anomenats compensats) presentats en dos blocs: un, el quarter del davant sencer o tallat en cinc trossos i, l'altre, el quarter del darrere en un únic tros, i talls de quarters del davant i talls de pit (anomenats australians)
02031110 Còrpores i mitges còrpores de porcí domèstic fresques o refrigerades
02031190 Còrpores i mitges còrpores de porcí fresques o refrigerades, excepte porcí domèstic
02031211 Pernils amb els trossos de porcí domèstic sense desossar frescos o refrigerats
02031219 Espatlles amb els trossos de porcí domèstic sense desossar frescos o refrigerats
02031290 Pernils, espatlles amb els trossos de porcí sense desossar frescos o refrigerats, excepte porcí domèstic
02031911 Parts del davant amb els trossos de porcí domèstic frescos o refrigerats
02031913 Costelles amb els trossos de porcí domèstic frescos o refrigerats
02031915 Cansalada viada amb els trossos de porcí domèstic frescos o refrigerats
02031955 Carn de porcí domèstic desossada fresca o refrigerada, excepte parts del davant, costelles i cansalada viada, amb els trossos
02031959 Carn de porcí domèstic fresca o refrigerada, excepte desossada, còrpores i mitges còrpores, pernils, espatlles, parts del davant, costelles i cansalada viada, amb els trossos
02031990 Carn de porcí sense desossar fresca o refrigerada, excepte de porcí domèstic, còrpores i mitges còrpores, pernils, espatlles, amb els trossos
02032110 Còrpores i mitges còrpores de porcí domèstic congelades
02032190 Còrpores i mitges còrpores de porcí congelades, excepte de porcí domèstic
02032211 Pernils amb els trossos de porcí domèstic sense desossar congelats
02032219 Espatlles amb els trossos de porcí domèstic sense desossar congelats
02032290 Pernils, espatlles amb els trossos de porcí sense desossar congelats, excepte de porcí domèstic
02032911 Parts del davant amb els trossos de porcí domèstic congelats
02032913 Costelles amb els trossos de porcí domèstic congelats
02032915 Cansalada viada amb els trossos de porcí domèstic congelats
02032955 Carn de porcí domèstic desossada congelada, excepte parts del davant, costelles, cansalada viada amb els trossos
02032959 Carn de porcí domèstic congelada, excepte desossada, parts del davant, costelles, cansalada viada amb els trossos
02032990 Carn de porcí sense desossar congelada, excepte de porcí domèstic, còrpores i mitges còrpores, pernils, espatlles, amb els trossos
02041000 Còrpores i mitges còrpores de be fresques o refrigerades
02042100 Còrpores i mitges còrpores d'oví fresques o refrigerades, excepte de be
02042210 Parts anteriors de còrpores i quarters del davant d'oví sense desossar fresques o refrigerades
02042230 Mitjanes o mitges mitjanes d'oví sense desossar fresques o refrigerades
02042250 Parts posteriors de còrpores i quarters del darrere d'oví sense desossar fresques o refrigerades
02042290 Trossos d'oví sense desossar frescos o refrigerats, excepte còrpores i mitges còrpores, parts anteriors de còrpores i quarters del davant, mitjanes i mitges mitjanes, i parts posteriors de còrpores i quarters del darrere
02042300 Carn d'oví desossada fresca o refrigerada
02043000 Còrpores i mitges còrpores de be congelades
02044100 Còrpores i mitges còrpores d'oví congelades, excepte de be
02044210 Parts anteriors de còrpores i quarters del davant d'oví sense desossar congelades
02044230 Mitjanes o mitges mitjanes d'oví sense desossar congelades
02044250 Parts posteriors de còrpores i quarters del darrere d'oví sense desossar congelades
02044290 Trossos sense desossar d'oví congelats, excepte còrpores i mitges còrpores, parts anteriors de còrpores i quarters del davant, mitjanes i mitges mitjanes, parts posteriors de còrpores i quarters del darrere
02044310 Carn de be desossada congelada, excepte còrpores i mitges còrpores
02044390 Carn d'oví desossada congelada, excepte de be
02045011 Còrpores i mitges còrpores de cabrú fresques o refrigerades
02045013 Parts anteriors de còrpores i quarters del davant de cabrú fresques o refrigerades
02045015 Mitjanes o mitges mitjanes de cabrú fresques o refrigerades
02045019 Parts posteriors de còrpores i quarters del darrere de cabrú fresques o refrigerades
02045031 Trossos de cabrú sense desossar frescos o refrigerats, excepte còrpores i mitges còrpores, parts anteriors de còrpores i quarters del davant, mitjanes i mitges mitjanes i parts posteriors de còrpores i quarters del darrere
02045039 Trossos de cabrú desossats frescos o refrigerats
02045051 Còrpores i mitges còrpores de cabrú congelades
02045053 Parts anteriors de còrpores i quarters del davant de cabrú congelades
02045055 Mitjanes o mitges mitjanes de cabrú congelades
02045059 Parts posteriors de còrpores i quarters del darrere de cabrú congelades
02045071 Trossos de cabrú sense desossar congelats, excepte còrpores i mitges còrpores, parts anteriors de còrpores i quarters del davant, mitjanes i mitges mitjanes i parts posteriors de còrpores i quarters del darrere
02045079 Trossos de cabrú desossats congelats
02050020 Carn de cavall, asinina o mular, fresca o refrigerada
02050080 Carn de cavall, asinina o mular, congelada
02061010 Despulles comestibles de boví fresques o refrigerades, per a la fabricació de productes farmacèutics
02061095 Músculs del diafragma i intestins prims comestibles de boví frescos o refrigerats, excepte els destinats la fabricació de productes farmacèutics
02061098 Despulles comestibles de boví fresques o refrigerades, excepte les destinades a la fabricació de productes farmacèutics, músculs del diafragma i intestins prims
02062100 Llengües de boví congelades
02062200 Fetges de boví congelats
02062910 Despulles comestibles de boví congelades, per a la fabricació de productes farmacèutics, excepte llengües i fetges
02062991 Músculs del diafragma i intestins prims de boví congelats, excepte els destinats la fabricació de productes farmacèutics
02062999 Despulles comestibles de boví congelades, excepte les destinades a la fabricació de productes farmacèutics, músculs del diafragma i intestins prims, llengües i fetges
02063000 Despulles comestibles de porcí fresques o refrigerades
02064100 Fetges de porcí congelats
02064900 Despulles comestibles de porcí congelades, excepte fetges
02068010 Despulles comestibles d'oví, cabrú, cavallí, asiní i mular fresques o refrigerades, per a la fabricació de productes farmacèutics
02068091 Despulles comestibles de cavallí, asiní i mular fresques o refrigerades, excepte les destinades a la fabricació de productes farmacèutics
02068099 Despulles comestibles d'oví i cabrú fresques o refrigerades, excepte les destinades a la fabricació de productes farmacèutics
02069010 Despulles comestibles d'oví, cabrú, cavallí, asiní i mular congelades, per a la fabricació de productes farmacèutics
02069091 Despulles comestibles de cavallí, asiní i mular congelades, excepte les destinades a la fabricació de productes farmacèutics
02069099 Despulles comestibles d'oví i cabrú congelades, excepte les destinades a la fabricació de productes farmacèutics
02071110 Galls i gallines sense especejar frescos o refrigerats, desplomats, sense víceres, amb cap i potes (anomenats pollastres 83%)
02071130 Galls i gallines sense especejar frescos o refrigerats, desplomats, sense víceres, sense cap ni potes, amb coll, cor, fetge i pedrer (anomenats pollastres 70%)
02071190 Galls i gallines sense especejar frescos o refrigerats, desplomats, sense víceres, sense cap ni potes, coll, cor, fetge ni pedrer (anomenats pollastres 65%) o presentats d'una altra manera
02071210 Galls i gallines sense especejar congelats, desplomats, sense víceres, sense cap ni potes, amb coll, cor, fetge i pedrer (anomenats pollastres 70%)
02071290 Galls i gallines sense especejar congelats, desplomats, sense víceres, sense cap ni potes, coll, cor, fetge ni pedrer (anomenats pollastres 65%) o presentats d'una altra manera
02071310 Trossos de galls i gallines desossats frescos o refrigerats
02071320 Meitats i quarters de galls i gallines sense desossar frescos o refrigerats
02071330 Ales senceres -fins i tot sense punta- de galls i gallines sense desossar fresques o refrigerades
02071340 Troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales, de galls i gallines sense desossar, frescos o refrigerats
02071350 Pits amb els trossos de galls i gallines sense desossar frescos o refrigerats
02071360 Cuixes, contracuixes amb els trossos de galls i gallines sense desossar frescos o refrigerats
02071370 Trossos de galls i gallines sense desossar frescos o refrigerats, excepte meitats i quarters, ales senceres -fins i tot sense punta-, troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales, i de pits, cuixes, contracuixes amb els trossos
02071391 Fetges de galls i gallines frescos o refrigerats
02071399 Despulles de galls i gallines frescos o refrigerats, excepte fetges
02071410 Trossos desossats de galls i gallines congelats
02071420 Meitats i quarters de galls i gallines sense desossar congelats
02071430 Ales senceres de galls i gallines -fins i tot sense punta- sense desossar congelades
02071440 Troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales, de galls i gallines sense desossar congelats
02071450 Pits de galls, gallines amb els trossos, sense desossar congelats
02071460 Cuixes, contracuixes amb els trossos de galls i gallines sense desossar congelats
02071470 Trossos de galls i gallines sense desossar congelats, excepte meitats, quarters, ales -fins i tot sense punta- troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales, i de pits, cuixes, contracuixes amb els trossos
02071491 Fetges de galls i gallines congelats
02071499 Despulles de galls i gallines congelats, excepte fetges
02072410 Galls dindis sense especejar frescos o refrigerats, desplomats, sense vísceres, sense cap ni potes, però amb coll, cor, fetge i pedrer (anomenats galls dindis 80%)
02072490 Galls dindis sense especejar frescos o refrigerats, desplomats, sense vísceres, sense cap, coll, potes, cor, fetge ni pedrer (anomenats galls dindis 73%) o presentats d'una altra manera
02072510 Galls dindis sense especejar congelats, desplomats, sense vísceres, sense cap ni potes, però amb coll, cor, fetge i pedrer (anomenats galls dindis 80%)
02072590 Galls dindis sense especejar congelats, desplomats, sense vísceres, sense cap, coll, potes, cor, fetge ni pedrer (anomenats galls dindis 73%) o presentats d'una altra manera
02072610 Trossos de galls dindis desossats frescos o refrigerats
02072620 Meitats i quarters de galls dindis sense desossar frescos o refrigerats
02072630 Ales senceres de galls dindis -fins i tot sense punta- sense desossar fresques o refrigerades
02072640 Troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes, d'ales de galls dindis sense desossar frescos o refrigerats
02072650 Pits amb els trossos de galls dindis sense desossar frescos o refrigerats
02072660 Cuixes amb els trossos de galls dindis sense desossar frescos o refrigerats
02072670 Contracuixes de galls dindis sense desossar fresques o refrigerades
02072680 Trossos de galls dindis sense desossar frescos o refrigerats, excepte meitats, quarters, ales senceres, troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales, pits amb els trossos, i cuixes, contracuixes amb els trossos
02072691 Fetges de galls dindis frescos o refrigerats
02072699 Despulles de galls dindis frescos o refrigerats, excepte fetges
02072710 Trossos de galls dindis desossats congelats
02072720 Meitats i quarters de galls dindis sense desossar congelats
02072730 Ales senceres de galls dindis -fins i tot sense punta- sense desossar congelades
02072740 Troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales, de galls dindis sense desossar congelats
02072750 Pits de galls dindis amb els trossos sense desossar congelats
02072760 Cuixes de galls dindis amb els trossos sense desossar congelats
02072770 Contracuixes de galls dindis amb els trossos sense desossar congelats
02072780 Trossos sense desossar de galls dindis congelats, excepte meitats i quarters, ales senceres, troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales, i pits, cuixes, contracuixes amb els trossos
02072791 Fetges de galls dindis congelats
02072799 Despulles de galls dindis congelades, excepte fetges
02074120 Ànecs sense especejar frescos o refrigerats, desplomats, sagnats, amb vísceres o estripats, amb cap i potes (anomenats ànecs 85%)
02074130 Ànecs sense especejar frescos o refrigerats, desplomats, sense vísceres, sense cap ni potes, amb coll, cor, fetge i pedrer (anomenats ànecs 70%)
02074180 Ànecs sense especejar frescos o refrigerats, desplomats, sense vísceres, sense cap ni potes i sense coll, cor, fetge ni pedrer (anomenats ànecs 63%) o presentats d'una altra manera
02074230 Ànecs sense especejar congelats, desplomats, sense vísceres, sense cap ni potes, amb coll, cor, fetge i pedrer (anomenats ànecs 70%)
02074280 Ànecs sense especejar congelats, desplomats, sense vísceres, sense cap ni potes i sense coll, cor, fetge ni pedrer (anomenats ànecs 63%) o presentats d'una altra manera
02074300 Fetges greixosos d'ànecs frescos o refrigerats
02074410 Trossos d'ànecs desossats, frescos o refrigerats
02074421 Meitats i quarters d'ànecs sense desossar frescos o refrigerats
02074431 Ales senceres d'ànecs -fins i tot sense punta- sense desossar fresques o refrigerades
02074441 Troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales d'ànecs sense desossar frescos o refrigerats
02074451 Pits d'ànecs amb els trossos sense desossar frescos o refrigerats
02074461 Cuixes, contracuixes d'ànecs amb els trossos sense desossar frescos o refrigerats
02074471 Ànecs trossejats i semidesossats, frescos o refrigerats
02074481 Trossos d'anècs sense desossar frescos o refrigerats, excepte ales senceres, troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales, pits, cuixes i contracuixes
02074491 Fetges d'ànecs frescos o refrigerats, excepte fetges greixosos
02074499 Despulles d'ànecs frescos o refrigerats, excepte fetges -fins i tot greixosos-
02074510 Trossos d'ànecs desossats congelats
02074521 Meitats i quarters d'ànecs sense desossar congelats
02074531 Ales senceres d'ànecs -fins i tot sense punta- sense desossar congelades
02074541 Troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales d'ànecs sense desossar congelats
02074551 Pits d'ànecs amb els trossos sense desossar congelats
02074561 Cuixes, contracuixes d'ànecs amb els trossos sense desossar congelats
02074571 Ànecs trossejats i semidesossats, congelats
02074581 Trossos d'anècs sense desossar congelats, excepte ales senceres, troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales, pits, cuixes i contracuixes
02074593 Fetges greixosos d'ànecs congelats
02074595 Fetges d'ànecs congelats, excepte fetges greixosos
02074599 Despulles d'ànecs congelades, excepte fetges -fins i tot greixosos-
02075110 Oques sense especejar fresques o refrigerades desplomades, sagnades, amb vísceres o estripades, amb cap i potes (anomenades oques 82%)
02075190 Oques sense especejar fresques o refrigerades desplomades, sense víceres, sense cap ni potes, amb cor i pedrer o sense aquests (anomenades oques 75%) o presentades d'una altra manera
02075210 Oques sense especejar congelades, desplomades, sagnades, amb víceres, amb cap i potes (anomenades oques 82%)
02075290 Oques sense especejar congelades, desplomades, sense víceres, sense cap ni potes, amb cor i pedrer o sense aquests (anomenades oques 75%) o presentades d'una altra manera
02075300 Fetges greixosos d'oques frescos o refrigerats
02075410 Trossos d'oques desossats, frescos o refrigerats
02075421 Meitats i quarters d'oques sense desossar frescos o refrigerats
02075431 Ales senceres d'oques -fins i tot sense punta- sense desossar fresques o refrigerades
02075441 Troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales d'oques, sense desossar frescos o refrigerats
02075451 Pits d'oques amb els trossos sense desossar frescos o refrigerats
02075461 Cuixes, contracuixes d'oques amb els trossos sense desossar frescos o refrigerats
02075471 Oques trossejades i semidesossades, fresques o refrigerades
02075481 Trossos d'oques sense desossar congelats, excepte ales senceres, troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales, pits, cuixes i contracuixes
02075491 Fetges d'oques frescos o refrigerats, excepte fetges greixosos
02075499 Despulles d'oques fresques o refrigerades, excepte fetges -fins i tot greixosos-
02075510 Trossos d'oques desossats congelats
02075521 Meitats i quarters d'oques sense desossar congelats
02075531 Ales senceres -fins i tot sense punta- d'oques sense desossar congelades
02075541 Troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales, d'oques sense desossar congelats
02075551 Pits amb els trossos d'oques sense desossar congelats
02075561 Cuixes, contracuixes amb els trossos, d'oques sense desossar congelades
02075571 Oques trossejades, semidesossades i congelades
02075581 Trossos d'oques sense desossar congelats, excepte ales senceres, troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales, pits, cuixes i contracuixes
02075593 Fetges greixosos d'oques congelats
02075595 Fetges d'oques congelats, excepte fetges greixosos
02075599 Despulles d'oques congelades, excepte fetges -fins i tot greixosos-
02076005 Pintades especejades fresques, refrigerades o congelades
02076010 Trossos de pintades desossats, frescos, refrigerats o congelats
02076021 Meitats i quarters de pintades sense desossar frescos, refrigerats o congelats
02076031 Ales senceres -fins i tot sense punta- de pintades sense desossar fresques, refrigerades o congelades
02076041 Troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales de pintades, sense desossar frescos, refrigerats o congelats
02076051 Pits amb els trossos de pintades sense desossar frescos, refrigerats o congelats
02076061 Cuixes, contracuixes amb els trossos, de pintades sense desossar fresques, refrigerades o congelades
02076081 Trossos de pintades sense desossar frescos, refrigerats o congelats, excepte ales senceres, troncs, colls, troncs amb coll, carpons i puntes d'ales, pits, cuixes i contracuixes
02076091 Fetges de pintades frescos, refrigerats o congelats
02076099 Despulles de pintades fresques, refrigerades o congelades, excepte fetges
02081010 Carns i despulles comestibles de conills domèstics fresques, refrigerades o congelades
02081090 Carns i despulles comestibles de conills i llebres fresques, refrigerades o congelades, excepte de conills domèstics
02083000 Carn i despulles comestibles de primats fresques, refrigerades o congelades
02084010 Carn i despulles comestibles de balenes fresques, refrigerades o congelades
02084020 Carn i despulles comestibles de foques fresques, refrigerades o congelades
02084080 Carn i despulles comestibles de dofins i marsopes, manatins i dugongs, otaris, lleons marins i morses fresques, refrigerades o congelades
02085000 Carn i despulles comestibles de rèptils (incloses les serps i les tortugues de mar) fresques, refrigerades o congelades
02086000 Carn i despulles comestibles de camells i altres camèlids (Camelidae) fresques, refrigerades o congelades
02089010 Carns i despulles comestibles de coloms domèstics fresques, refrigerades o congelades
02089030 Carns i despulles comestibles de caça fresques, refrigerades o congelades, excepte de conills i llebres
02089060 Carns i despulles comestibles de rens fresques, refrigerades o congelades
02089070 Cuixes comestibles de granotes fresques, refrigerades o congelades
02089098 Carns i despulles comestibles d'altres animals fresques, refrigerades o congelades, excepte de conill, llebre, cuixes de granota, carn de foca, primats, balenes, dofins, marsopes, manatins, dugongs, otaris, foques, lleons marins, morses, rèptils, coloms domèstics i rens
02091011 Cansalada fresca, refrigerada, congelada, salada o en salmorra
02091019 Cansalada assecada o fumada
02091090 Greixos de porc sense fondre ni extreure'ls d'una altra manera
02099000 Cansalada i greixos sense fondre d'aviram frescos, refrigerats, congelats, salats o en salmorra, assecats o fumats
02101111 Pernils amb els trossos de porcí domèstic sense desossar salats o en salmorra
02101119 Espatlles amb els trossos de porcí domèstic sense desossar salats o en salmorra
02101131 Pernils amb els trossos de porcí domèstic sense desossar assecats o fumats
02101139 Espatlles amb els trossos de porcí domèstic sense desossar assecats o fumats
02101190 Pernils, espatlles amb els trossos de porcí sense desossar salats o en salmorra, assecats o fumats, excepte de porcí domèstic
02101211 Cansalada viada amb els trossos de porcí domèstic salats o en salmorra
02101219 Cansalada viada amb els trossos de porcí domèstic assecats o fumats
02101290 Cansalada viada amb els trossos de porcí salats o en salmorra, assecats o fumats, excepte de porcí domèstic
02101910 Mitges còrpores del tipus bacon o tres quarters del davant de porcí domèstic salats o en salmorra
02101920 Tres quarters del darrere o del centre de porcí domèstic salats o en salmorra
02101930 Parts de davant amb els trossos de porcí domèstic salats o en salmorra
02101940 Costelles i parts de porcí domèstic salades o en salmorra
02101950 Carn de porcí domèstic salada o en salmorra, excepte costelles i parts, parts de davant amb els trossos, tres quarters del darrere o del centre, mitges còrpores del tipus bacon o tres quarters del davant, cansalada viada amb els trossos, i pernils, espatlles amb els trossos
02101960 Parts del davant amb els trossos d'aquestes parts, de porcí domèstic, assecades o fumades
02101970 Costelles i parts d'aquestes de porcí domèstic assecades o fumades
02101981 Carn de porcí domèstic desossada assecada o fumada
02101989 Carn de porcí domèstic assecada o fumada, excepte parts del davant amb els trossos d'aquestes parts, costelles i les parts, i pernils, espatlles amb els trossos, i cansalada viada amb els trossos
02101990 Carn de porcí salada o en salmorra, assecada o fumada, excepte de porcí domèstic
02102010 Carn de boví sense desossar salada o en salmorra, assecada o fumada
02102090 Carn de boví desossada salada o en salmorra, assecada o fumada
02109100 Carn i despulles comestibles de primats salada o en salmorra, assecada o fumada (inclosa la farina i pols comestible)
02109210 Carn i despulles comestibles de balenes, dofins i marsopes (mamífers de l'ordre dels cetacis); manatins i dugons o dugongs (mamífers de l'ordre dels sirènids) salada o en salmorra, assecada o fumada (inclosa la farina i pols comestible)
02109291 Carn dels otaris i foques, lleons marins i morses (mamífers del subordre dels pinnípeds) salada o en salmorra, assecada o fumada (inclosa la farina i pols comestible)
02109292 Despulles comestibles dels otaris i foques, lleons marins i morses (mamífers del subordre dels pinnípeds)
02109299 Farina i pols comestible de carn o de despulles dels otaris i foques, lleons marins i morses (mamífers del subordre dels pinnípeds)
02109300 Carn i despulles comestibles de rèptils (incloses les serps i les tortugues de mar) salada o en salmorra, assecada o fumada (inclosa la farina i pols comestible)
02109910 Carn de cavall salada, en salmorra o assecada
02109921 Carn d'oví i cabrú sense desossar, salada o en salmorra, assecada o fumada
02109929 Carn d'oví i cabrú desossada, salada o en salmorra, assecada o fumada
02109931 Carn de rens salada o en salmorra, assecada o fumada
02109939 Altres tipus de carn salada o en salmorra, assecada o fumada, excepte de primats, balenes, dofins, marsopes, manatins, dugongs, otaris, foques, lleons marins, morses, rèptils, cavalls, oví, cabrum i rens
02109941 Fetges de porcí domèstic salats o en salmorra, assecats o fumats
02109949 Despulles de porcí domèstic salats o en salmorra, assecades o fumades, excepte de fetge
02109951 Músculs del diafragma i intestins prims de boví, salats o en salmorra, assecats o fumats
02109959 Despulles de boví salades o en salmorra, assecades o fumades, excepte de músculs del diafragma i intestins prims
02109971 Fetges greixosos d'ànecs o oques salats o en salmorra
02109979 Fetges d'aus salats o en salmorra, excepte fetges greixosos d'ànecs o oques
02109985 Altres carns i despulles salades o en salmorra, assecades o fumades, excepte de primats, balenes, dofins, marsopes, manatins, dugongs, otaris, foques, lleons marins, morses, rèptils, cavalls, rens, ovins, bovins, porcins, cabrú, i fetges d'aus
02109990 Farines i pols comestibles de carn o de despulles
03011100 Peixos vius ornamentals d'aigua dolça
03011900 Peixos vius ornamentals de mar
03019110 Truites vives (Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)
03019190 Truites vives (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae)
03019210 Anguiles vives del gènere Anguilla sp. de longitud inferior a 12 cm
03019230 Anguiles vives del gènere Anguilla sp. de longitud igual o superior a 12 cm, però inferior a 20 cm
03019290 Anguiles vives del gènere Anguilla sp. de longitud igual o superior a 20 cm
03019300 Carpes vives (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus)
03019410 Tonyines blaves vives de l'Atlàntic (Thunnus thynnus)
03019490 Tonyines blaves vives del Pacífic (Thunnus orientalis)
03019500 Tonyines vives del sud (Thunnus maccoyii)
03019911 Salmons del Pacífic (Oncorhynchus nerka i altres), salmó de l'Atlàntic (Salmo salar) i salmó del Danubi (Hucho hucho)
03019918 Altres peixos vius d'aigua dolça, excepte salmons del Pacífic (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), salmons de l'Atlàntic (Salmo salar) i salmons del Danubi (Hucho hucho)
03019985 Peixos vius de mar, excepte ornamentals, tonyines blaves de l'Atlàntic i del Pacífic (Thunus thynus i Thunus orientalis) i tonyines del sud (Thunnus maccoyii)
03021110 Truites fresques o refrigerades (Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03021120 Truites fresques o refrigerades (Oncorhynchus mykiss), sense escapçar, amb brànquies i sense vísceres, de pes superior a 1,2 kg per unitat, o escapçades, sense brànquies i sense vísceres, de pes superior a 1 kg per unitat, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03021180 Truites fresques o refrigerades (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae), excepte de l'espècie Oncorhynchus mykiss, sense escapçar, amb brànquies i sense vísceres, de pes superior a 1,2 kg per unitat, o escapçades, sense brànquies i sense vísceres, de pes superior a 1 kg per unitat, i en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03021300 Salmons del Pacífic (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03021400 Salmons de l'Atlàntic (Salmo salar) i salmons del Danubi (Hucho hucho) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03021900 Salmònids frescos o refrigerats, excepte truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), salmons del Pacífic (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), salmons de l'Atlàntic (Salmo salar) i salmons del Danubi (Hucho hucho), en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03022110 Halibut negre (Reinhardtius hippoglossoides) fresc o refrigerat, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03022130 Halibut (Hippoglossus hippoglossus) fresc o refrigerat, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03022190 Halibut del Pacífic (Hippoglossus stenolepis) fresc o refrigerat, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03022200 Palaia anglesa (Pleuronectes platessa) fresca o refrigerada, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03022300 Llenguados del gènere Solea sp. frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03022400 Turbots (Psetta maxima) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03022910 Bruixes del gènere Lepidorhombus sp. fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03022980 Peixos plans (pleuronèctids, bòtids, cinoglòssids, soleids, escolftàlmids i citàrids) frescos o refrigerats, excepte halibuts (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus i Hippoglossus stenolepis), palaies angleses, llenguados del gènere Solea sp., turbots (Psetta maxima) i bruixes del gènere Lepidorhombus sp., en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03023110 Bacores o tonyines blanques (Thunnus alalunga) fresques o refrigerades destinada a la fabricació industrial de productes de la partida número 1604, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous, llets
03023190 Bacores o tonyines blanques (Thunnus alalunga) fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous, llets i destinada a la fabricació industrial de productes de la partida número 1604
03023210 Tonyines d'aleta groga (Thunnus albacares) fresques o refrigerades destinades a la fabricació industrial de productes de la partida número 1604, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous, llets
03023290 Tonyines d'aleta groga (Thunnus albacares) fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous, llets i destinades a la fabricació industrial de productes de la partida número 1604
03023310 Bonítols ratllats (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis) frescos o refrigerats destinats a la fabricació industrial de productes de la partida número 1604, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous, llets
03023390 Bonítols ratllats (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous, llets i destinats a la fabricació industrial de productes de la partida número 1604
03023410 Tonyines d'ulls grossos (Thunnus obesos) fresques o refrigerades destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03023490 Tonyines d'ulls grossos (Thunnus obesos) fresques o refrigerades, excepte de les destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604 i en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03023511 Tonyines blaves de l'Atlàntic (Thunnus thynnus) fresques o refrigerades destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03023519 Tonyines blaves de l'Atlàntic (Thunnus thynnus) fresques o refrigerades, excepte de les destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03023591 Tonyines blaves del Pacífic (Thunnus orientalis) fresques o refrigerades destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03023599 Tonyines blaves del Pacífic (Thunnus orientalis) fresques o refrigerades, excepte de les destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03023610 Tonyines del sud (Thunnus maccoyii) fresques o refrigerades destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03023690 Tonyines del sud (Thunnus maccoyii) fresques o refrigerades, excepte de les destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03023920 Tonyines del gènere Thunnus sp. fresques o refrigerades destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, excepte bacores o tonyines blanques (Thunnus alalunga), tonyines d'aleta groga (Thunnus albacares) , bonítols ratllats (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis), tonyines d'ulls grossos (Thunnus obesos), tonyines blaves de l'Atlàntic (Thunnus thynnus) i del Pacífic (Thunnus orientalis) i tonyines del sud (Thunnus maccoyii), en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03023980 Tonyines del gènere Thunnus sp. fresques o refrigerades, excepte bacores o tonyines blanques (Thunnus alalunga), tonyines d'aleta groga (Thunnus albacares) , bonítols ratllats (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis), tonyines d'ulls grossos (Thunnus obesos), tonyines blaves de l'Atlàntic (Thunnus thynnus) i del Pacífic (Thunnus orientalis) i tonyines del sud (Thunnus maccoyii), destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03024100 Arengs (Clupea harengus i Clupea pallasii) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03024200 Anxoves (Engraulis sp.) fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03024310 Sardines (Sardina pilchardus) fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03024330 Sardines del gènere Sardinops sp. i sardinel·les del gènere Sardinella sp., excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03024390 Amploies (Sprattus sprattus) fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03024400 Verats (Scomber scombrus, Scomber australasicus i Scomber japonicus) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03024510 Sorells (Trachurus trachurus) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03024530 Sorells xilens (Trachurus murphyi) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03024590 Sorells (Trachurus sp.) frescos o refrigerats, excepte Trachurus trachurus i Trachurus murphyi i en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03024600 Còbies (Rachycentrom canadum) fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03024700 Emperadors (Xiphias gladius) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03025110 Bacallans de l'Atlàntic (Gadus morhua) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03025190 Bacallans frescos o refrigerats, excepte bacallans de l'Atlàntic (Gadus morhua), en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03025200 Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03025300 Abadejos negres o carboners (Pollacius virens) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03025411 Lluç del Cap (Merluccius capensis) i lluç d'altura (Merluccius paradoxus) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03025415 Lluç austral (Merluccius australis) fresc o refrigerat, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03025419 Lluços del gènere Merluccius sp. frescos o refrigerats, excepte lluç del Cap (Merluccius capensis), lluç d'altura (Merluccius paradoxus) i lluç austral (Merluccius australis), en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03025490 Lluços del gènere Urophycis sp. frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03025500 Abadejo d'Alaska (Theragra chalcogramma) fresc o refrigerat, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03025600 Maires (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03025910 Bacallà polar (Boreogadus saida) fresc o refrigerat, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03025920 Merlans (Merlangus merlangus) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03025930 Abadejos (Pollachius pollachius), frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03025940 Molves (escolans) del gènere Molva sp. fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03025990 Peixos frescos o refrigerats de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, excepte bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac i Gadus macrocephalus), eglefins (Melanogrammus aeglefinus), abadejos negres o carboners (Pollachius virens), lluços (Merlucius sp., Urophycis sp.), Abadejo d'Alaska (Theragra chalcogramma), maires (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), bacallà polar (Boreogadus saida), merlans (Merlangus merlangus), abadejos (Pollachius pollachius) i molves (escolans) del gènere Molva sp. , en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03027100 Tilàpies (Oreochromis spp.) fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03027200 Peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03027300 Carpes (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus) fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03027400 Anguiles del gènere Anguilla sp., fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03027900 Perques del Nil (Lates niloticus) i peixos caps de serp (Channa sp.) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03028110 Agullats (Squalus acanthias) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03028120 Gats i gatvaires del gènere Scyliorhinus sp. frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03028130 Marraixos (Lamna nasus) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03028190 Esquals frescos o refrigerats, excepte agullat (Squalus acanthias), gats i gatvaires del gènere Scyliorhinus sp. i marraixos (Lamna nasus), en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03028200 Rajades (Rajidae) fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03028300 Nototènia negra (llobarros de profunditat) (Dissostichus sp.) fresca o refrigerada, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03028410 Llobarros (Dicentrarchus labrax) frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03028490 Llobarros (Dicentrarchus sp.) frescos o refrigerats, excepte Dicentrarchus labrax, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03028510 Sargs de les espècies Dentex dentex i Pagellus sp. frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03028530 Cànteres daurades fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03028590 Sargs (daurades, espàrids) (Sparidae) frescos o refrigerats, excepte de les espècies Dentex dentex i Pagellus sp. i cànteres daurades, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03028910 Peixos d'aigua dolça frescos o refrigerats, excepte salmònids, peixos plans (pleuronèctids, bòtids, cinoglòssids, soleids, escolftàlmids i citàrids), peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, tilàpies (Oreochromis spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus), anguiles del gènere Anguilla sp., perques del Nil (Lates niloticus), peixos cap de serp (Channa sp.), en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03028921 Peixos del gènere Euthynnus sp. frescos o refrigerats destinats a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, excepte bonítols ratllats (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis) de la subpartida 030233, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03028929 Peixos del gènere Euthynnus sp. frescos o refrigerats, excepte bonítols ratllats (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis) de la subpartida 030233, els destinats a la fabricació industrial de productes de la partida 1604 , en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03028931 Penegals nòrdics (Sebastes marinus), frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03028939 Sebastes nòrdics (Sebastes sp.) frescos o refrigerats, excepte penegals nòrdics (Sebastes marinus), en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03028940 Castanyoles del gènere Brama sp. fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03028950 Raps del gènere Lophius sp. frescos o refrigerats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03028960 Rosades (Genypterus blacodes) fresques o refrigerades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03028990 Peixos frescos o refrigerats, excepte salmònids, peixos plans (pleuronèctids, bòtids, cinoglòssids, soleids, escolftàlmids i citàrids) , tonyines del gènere Thunnus sp. i bonítols ratllats (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis), arengs (Clupea harengus i Clupea pallasii), anxoves (Engraulis sp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops sp.), sardinel·les (Sardinella sp.) i amploies (Sprattus sprattus), verats (Scomber scombrus, Scomber australasicus i Scomber japonicus), sorells (Trachurus sp.) , còbies (Rachycentrom canadum), emperadors (Xiphias gladius), peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, tilàpies (Oreochromis spp.), peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus) , anguiles del gènere Anguilla sp., perques del Nil (Lates niloticus), peixos cap de serp (Channa sp.), esquals, rajades (Rajidae), llobarros de profunditat (Dissostichus sp.), llobarros (Dicentrarchus sp.), sargs (daurades, espàrids) (Sparidae), peixos d'aigua dolça, peixos del gènere Euthynnus, sebastes nòrdics, castanyoles del gènere Brama sp., raps del gènere Lophius sp., rosades (Genypterus blacodes), en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03029000 Fetges, ous i llets de peix fresc o refrigerat, excepte filets i altres parts considerades a la partida 0304
03031100 Salmons vermells (Oncorhynchus nerka) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03031200 Altres salmons del Pacífic (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus) congelats, excepte filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03031300 Salmons de l'Atlàntic (Salmo salar) i salmons del Danubi (Hucho hucho) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03031410 Truites (Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chysogaster) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03031420 Truites (Oncorhynchus mykiss) congelades, sense escapçar, amb brànquies i sense vísceres, de pes superior a 1,2 kg per unitat, o escapçades, sense brànquies i sense vísceres, de pes superior a 1 kg per unitat, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03031490 Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae) congelades, excepte sense escapçar, amb brànquies i sense vísceres, de pes superior a 1,2 kg per unitat, o escapçades, sense brànquies i sense vísceres, de pes superior a 1 kg per unitat, i en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03031900 Salmònids congelats, excepte salmons vermells (Oncorhynchus nerka), salmons del Pacífic (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), salmons de l'Atlàntic (Salmo salar) i salmons del Danubi (Hucho hucho) i truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chysogaster), en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03032300 Tilàpies (Oreochromis sp.) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03032400 Peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03032500 Carpes (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03032600 Anguiles (Anguilla sp.) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03032900 Perques del Nil (Lates niloticus) i peixos caps de serp (Channa sp.) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03033110 Halibuts negres (Reinhardtius hippoglossoides) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03033130 Halibuts (Hippoglossus hippoglossus) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03033190 Halibuts del Pacífic (Hippoglossus stenolepis) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03033200 Palaies angleses (Pleuronectes platessa) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03033300 Llenguados del gènere Solea sp. congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03033400 Turbots (Psetta maxima) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03033910 Planes (Platichthys flesus flesus) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03033930 Peixos del gènere Rhombosolea congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03033950 Peixos de les espècies Pelotreis flavilatus i Pelttorhamphus novaezelandiae congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03033985 Peixos plans (pleuronèctids, bòtids, cinoglòssids, soleids, escoftàlmids i citàrids) congelats, excepte halibuts (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus i Hippoglossus stenolepis), palaies angleses (Pleuronectes platessa), llenguados del gènere Solea sp. i turbots (Psetta maxima), planes (Platichthys flesus flesus), peixos del gènere Rhombosolea, peixos de les espècies Pelotreis flavilatus i Pelttorhamphus novaezelandiae, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03034110 Bacores o tonyines blanques (Thunnus alalunga) congelades, destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03034190 Bacores o tonyines blanques (Thunnus alalunga) congelades, excepte destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03034212 Tonyines d'aleta groga (Thunnus albacares) congelades senceres, de pes superior a 10 kg per unitat, destinada a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03034218 Tonyines d'aleta groga (Thunnus albacares) congelades senceres, de pes no superior a 10 kg per unitat, destinada a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03034242 Tonyines d'aleta groga (Thunnus albacares) congelades i presentades d'altres maneres, de pes superior a 10 kg per unitat, destinada a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, excepte sencera, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03034248 Tonyines d'aleta groga (Thunnus albacares) congelades i presentades d'altres maneres, de pes no superior a 10 kg per unitat, destinada a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, excepte sencera, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03034290 Tonyines d'aleta groga (Thunnus albacares) congelades, excepte destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03034310 Bonítols ratllats (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis) congelats, destinats a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03034390 Bonítols ratllats (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis) congelats, excepte destinats a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03034410 Tonyines d'ulls grossos (Thunnus obesos) congelades, destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, excepte filets i altres parts considerades a la partida 0304
03034490 Tonyines d'ulls grossos (Thunnus obesos) congelades, excepte destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, en filets i altres parts considerades a la partida 0304
03034512 Tonyines blaves de l'Atlàntic (Thunnus thynnus) congelades, destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304
03034518 Tonyines blaves de l'Atlàntic (Thunnus thynnus) congelades, excepte destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, en filets i altres parts considerades a la partida 0304
03034591 Tonyines blaves del Pacífic (Thunnus orientalis) congelades, destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304
03034599 Tonyines blaves del Pacífic (Thunnus orientalis) congelades, excepte destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, en filets i altres parts considerades a la partida 0305
03034610 Tonyines del sud (Thunnus maccoyii) congelades, destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304
03034690 Tonyines del sud (Thunnus maccoyii) congelades, excepte destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, en filets i altres parts considerades de la partida 0304
03034920 Tonyines del gènere Thunnus sp. congelades, destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, excepte tonyines blanques (Thunnus alalunga), tonyines d'aleta groga (Thunnus albacares) i bonítols ratllats (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis), tonyines d'ulls grossos (Thunnus obesos), tonyines blaves de l'Atlàntic (Thunnus thynnus) i del Pacífic (Thunnus orientalis) i tonyines del sud (Thunnus maccoyii), en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03034985 Tonyines del gènere Thunnus sp. congelades, excepte destinades a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, tonyines blanques (Thunnus alalunga), tonyines d'aleta groga (Thunnus albacares) i bonítols ratllats (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis), tonyines d'ulls grossos (Thunnus obesos), tonyines blaves de l'Atlàntic (Thunnus thynnus) i del Pacífic (Thunnus orientalis) i tonyines del sud (Thunnus maccoyii), en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03035100 Arengs (Clupea harengus i Clupea pallasii) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03035310 Sardines (Sardina pilchardus) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03035330 Sardines del gènere Sardinops sp. i sardinel·les (Sardinella sp.) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03035390 Amploies (Sprattus sprattus) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03035410 Verats (Scomber scombrus i bis Scomber japonicus) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03035490 Verats (Scomber australasicus) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03035510 Sorells (Trachurus trachurus) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03035530 Sorells xilens (Trachurus murphyi) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03035590 Sorells (Trachurus sp.) congelats, excepte Trachurus trachurus i Trachurus murphyi, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03035600 Còbies (Rachycentrom canadum) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03035700 Emperadors (Xiphias gladius) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03036310 Bacallans de l'Atlàntic (Gadus morhua) congelats excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03036330 Bacallans de Groenlàndia (Gadus ogac) congelats, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03036390 Bacallans del Pacífic (Gadus macrocephalus) congelats, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03036400 Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03036500 Abadejos negres o carboners (Pollacius virens) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03036611 Lluç del Cap (Merluccius capensis) i lluç d'altura (Merluccius paradoxus) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03036612 Lluç argentí (Merluccius hubbsi) congelat, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03036613 Lluç austral (Merluccius australis) congelat, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03036619 Lluços del gènere Merluccius sp. congelats, excepte lluç del Cap, lluç argentí i lluç austral congelats, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03036690 Lluços del gènere Urophycis sp. congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03036700 Abadejos d'Alaska (Theragra chalcogramma) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03036810 Maires (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou), congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03036890 Maires australs (Micromesistius australis) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03036910 Bacallà polar (Boreogadus saida) congelat, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03036930 Merlans (Merlangius merlangus) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03036950 Abadejos (Pollachius pollachius) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03036970 Lluços de cua afuada neozelandès (Macruronus novaezealandiae) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03036980 Molves (escolans) del gènere Molva sp. congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03036990 Peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae congelats, excepte bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac i Gadus macrocephalus), eglefins (Melanogrammus aeglefinus), abadejos negres o carboners (Pollachius virens), lluços (Merlucius sp., Urophycis sp.), abadejos d'Alaska (Theragra chalcogramma), maires (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), bacallà polar (Boreogadus saida), merlans (Merlangius merlangus), abadejos (Pollachius pollachius), lluços de cua afuada neozelandesos i molves (escolans), en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03038110 Agullats (Squalus acanthias) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03038120 Gats i gatvaires del gènere Scyliorhinus sp. congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03038130 Marraixos (Lamna nasus) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03038190 Mussoles i altres esquals congelats, excepte agullats (Squalus acanthias), gats i gatvaires del gènere Scyliorhinus sp. i marraixos (Lamna nasus), en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03038200 Rajades (Rajidae) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03038300 Nototènia negra (llobarros de profunditat) (Dissostichus sp.) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03038410 Llobarros (Dicentrarchus labrax) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03038490 Llobarros (Dicentrarchus sp.) congelats, excepte Dicentrarchus labrax, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03038910 Peixos d'aigua dolça congelats, excepte salmònids, peixos plans (pleuronèctids, bòtids, cinoglòssids, soleids, escolftàlmids i citàrids), peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, tilàpies (Oreochromis spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus), anguiles del gènere Anguilla sp., perques del Nil (Lates niloticus), peixos cap de serp (Channa sp.), en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03038921 Peixos del gènere Euthynnus sp. frescos o refrigerats destinats a la fabricació industrial de productes de la partida 1604, excepte bonítols ratllats (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis) de la subpartida 030343, en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03038929 Peixos del gènere Euthynnus sp. frescos o refrigerats, excepte bonítols ratllats (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis) de la subpartida 030343, els destinats a la fabricació industrial de productes de la partida 1604 , en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03038931 Penegals nòrdics de l'espècie Sebastes marinus, congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03038939 Sebastes nòrdics (Sebastes sp.) congelats, excepte penegals nòrdics (Sebastes marinus), en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03038940 Bonítols llisos (Orcynopsis unicolor) congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03038945 Anxoves del gènere Engraulis sp. congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03038950 Déntols (Dentex dentex) i pagells del gènere Pagellus sp congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03038955 Orades (Sparus aurata) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03038960 Castanyoles (Brama sp.) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03038965 Raps del gènere Lophius sp. congelats, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03038970 Rosades (Genypterus blacodes) congelades, excepte en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03038990 Peixos congelats, excepte salmònids, peixos plans (pleuronèctids, bòtids, cinoglòssids, soleids, escolftàlmids i citàrids) , tonyines del gènere Thunnus sp. i bonítols ratllats (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis), arengs (Clupea harengus i Clupea pallasii), anxoves (Engraulis sp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops sp.), sardinel·les (Sardinella sp.) i amploies (Sprattus sprattus), verats (Scomber scombrus, Scomber australasicus i Scomber japonicus), sorells (Trachurus sp.) , còbies (Rachycentrom canadum), emperadors (Xiphias gladius), peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, tilàpies (Oreochromis spp.), peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus) , anguiles del gènere Anguilla sp., perques del Nil (Lates niloticus), peixos cap de serp (Channa sp.), esquals, rajades (Rajidae), llobarros de profunditat (Dissostichus sp.), llobarros (Dicentrarchus sp.), sargs (daurades, espàrids) (Sparidae), peixos d'aigua dolça, peixos del gènere Euthynnus, sebastes nòrdics, castanyoles del gènere Brama sp., raps del gènere Lophius sp., rosades (Genypterus blacodes), en filets i altres parts considerades a la partida 0304, fetges, ous i llets
03039010 Ous i llets de peix congelat, destinats a la producció de l'àcid desoxirribonucleic o de sulfat de protamina, excepte filets i altres parts considerades a la partida 0304
03039090 Fetges, ous i llets de peix congelat, excepte ous i llets de peix congelats destinats a la producció de l'àcid desoxirribonucleic o de sulfat de protamina, filets i altres parts considerades a la partida 0304
03043100 Filets frescos o refrigerats de tilàpies (Oreochromis sp.)
03043200 Filets frescos o refrigerats de peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.)
03043300 Filets frescos o refrigerats de perques del Nil (Lates niloticus)
03043900 Filets frescos o refrigerats de carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus), anguiles (Anguilla sp.) i peixos caps de serp (Channa sp.)
03044100 Filets frescos o refrigerats de salmons del Pacífic (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), salmons de l'Atlàntic (Salmó salar) i salmons del Danubi (Hucho hucho)
03044210 Filets frescos o refrigerats de truites de l'espècie Oncorhynchus mykiss de pes superior a 400g per unitat
03044250 Filets frescos o refrigerats de truites de l'espècie Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster
03044290 Filets frescos o refrigerats de truites (Salmo trutta, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae), excepte de l'espècie Oncorhynchus mykiss de pes superior a 400g per unitat, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster.
03044300 Filets frescos o refrigerats de peixos plans (pleuronèctids, bòtids, cinoglòssids, soleids, escolftàlmids i citàrids)
03044410 Filets frescos o refrigerats de bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i bacallà polar (Boreogadus saida)
03044430 Filets frescos o refrigerats d'abadejos negres o carboners (Pollachius virens)
03044490 Filets frescos o refrigerats de peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, excepte bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i bacallà polar (Boreogadus saida) i abadejos negres o carboners (Pollachius virens)
03044500 Filets frescos o refrigerats d'emperadors (Xiphias gladius)
03044600 Filets frescos o refrigerats de nototènia negra (llobarros de profunditat) (Dissostichus sp.)
03044910 Filets frescos o refrigerats d'altres peixos d'aigua dolça, excepte salmons del Pacífic (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), salmons de l'Atlàntic (Salmó salar) i salmons del Danubi (Hucho hucho), truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), peixos plans (pleuronèctids, bòtids, cinoglòssids, soleids, escolftàlmids i citàrids) i peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae
03044950 Filets frescos o refrigerats de Sebastes nòrdics (Sebastes sp.)
03044990 Filets frescos o refrigerats d'altres peixos d'aigua salada, excepte salmons del Pacífic (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), salmons de l'Atlàntic (Salmó salar) i salmons del Danubi (Hucho hucho), truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), peixos plans (pleuronèctids, bòtids, cinoglòssids, soleids, escolftàlmids i citàrids), peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, emperadors (Xiphias gladius), nototènia negra (llobarros de profunditat) (Dissostichus sp.) i de Sebastes nòrdics (Sebastes sp.)
03045100 Carns de tilàpies (Oreochromis sp.), peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus), anguiles (Anguilla sp.), perques del Nil (Lates niloticius) i peixos caps de serp (Channa sp.), fresques o refrigerades (incloses les picades)
03045200 Carns de salmònids fesques o refrigerades (incloses les picades)
03045300 Carns de peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae fresques o refrigerades (incloses les picades)
03045400 Carns d'emperadors (Xiphias gladius) fresques o refrigerades (incloses les picades)
03045500 Carns de nototènies negres (llobarros de profunditat) (Dissostichus sp.) fresques o refrigerades (incloses les picades)
03045910 Carns d'altres peixos fresques o refrigerades (incloses les picades) d'aigua dolça, excepte de tilàpies (Oreochromis sp.), peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus), anguiles (Anguilla sp.), perques del Nil (Lates niloticius) i peixos caps de serp (Channa sp.), salmònids, peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, emperador (Xiphias gladius) i nototènia negra (llobarros de profunditat) (Dissostichus sp.)
03045950 Carns de lloms d'arengs fresques o refrigerades (incloses les picades)
03045990 Carns d'altres peixos fresques o refrigerades (incloses les picades), excepte de tilàpies (Oreochromis sp.), peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus), anguiles (Anguilla sp.), perques del Nil (Lates niloticius) i peixos caps de serp (Channa sp.), salmònids, peixos les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, emperador (Xiphias gladius), nototènia negra (llobarros de profunditat) (Dissostichus sp.) i lloms d'arengs
03046100 Filets congelats de tilàpies (Oreochromis sp.)
03046200 Filets congelats de peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.)
03046300 Filets congelats de perques del Nil (Lates niloticus)
03046900 Filets congelats de carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus), anguiles (Anguilla sp.) i peixos caps de serp (Channa sp.)
03047110 Filets congelats de bacallans (Gadus macrocephalus)
03047190 Filets congelats de bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac)
03047200 Filets congelats d'eglefins (Melanogrammus aeglefinus)
03047300 Filets congelats d'abadejos negres o carboners (Pollachius virens)
03047411 Filets congelats de lluç del Cap (Merluccius capensis) i de lluç d'altura (Merluccius paradoxus)
03047415 Filets congelats de lluç argentí (Merluccius hubbsi)
03047419 Filets congelats de lluços del gènere Merluccius sp., excepte lluç del Cap (Merluccius capensis), lluç d'altura (Merluccius paradoxus) i lluç argentí (Merluccius hubbsi)
03047490 Filets congelats de lluços del gènere Urophycis sp.
03047500 Filets congelats d'abadejos d'Alaska (Theraga chalcogramma)
03047910 Filets congelats de peixos de l'espècie Boreogadus saida
03047930 Filets congelats de merlans (Merlangius merlangus)
03047950 Filets congelats de lluços de cua afuada neozelandès (Macruronus novaezealandiae)
03047980 Filets congelats de molves (escolans) del gènere Molva sp.
03047990 Filets congelats de peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, excepte bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i bacallà polar (Boreogadus saida), eglefins (Melanogrammus aeglefinus), abadejos negres o carboners (Pollachius virens), lluços del gènere Merluccius sp. i Urophycis sp., abadejo d'Alaska (Theraga chalcogramma), peixos de l'espècie Boreogadus saida, merlans (Merlangius merlangus), lluços de cua afuada neozelandès (Macruronus novaezealandiae) i molves (escolans) del gènere Molva sp.
03048100 Filets congelats de salmons del Pacífic (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tchawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), salmons de l'Atlàntic (Salmo salar) i salmons del Danubi (Hucho hucho)
03048210 Filets congelats de truites de l'espècie Oncorhynchus mykiss de pes superior a 400g per unitat
03048250 Filets congelats de truites de les espècies Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster
03048290 Filets congelats de truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae), excepte de l'espècie Oncorhynchus mykiss de pes superior a 400g per unitat, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster.
03048310 Filets congelats de palaies angleses (Pleuronectes platessa)
03048330 Filets congelats de planes (Platichthys flesus)
03048350 Filets congelats de bruixes del gènere Lepidorhombus sp.
03048390 Filets congelats de peixos plans (pleuronèctids, bòtids, cinoglòssids, soleids, escolftàlmids i citàrids), excepte palaies angleses (Pleuronectes platessa), planes (Platichthys flesus) i bruixes del gènere Lepidorhombus sp.
03048400 Filets congelats d'emperadors (Xiphias gladius)
03048500 Filets congelats de nototènia negra (llobarros de profunditat) (Dissostichus sp.)
03048600 Filets congelats d'arengs (Clupea harengus i Clupea pallasii)
03048700 Filets congelats de tonyines del gènere Thunnus sp. i bonítols ratllats (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
03048910 Filets congelats d'altres peixos d'aigua dolça
03048921 Filets congelats de penegals nòrdics (Sebastes marinus)
03048929 Filets congelats de sebastes nòrdics (Sebastes sp.), excepte penegals nòrdics (Sebastes marinus)
03048930 Filets congelats de peixos del gènere Euthynnus, excepte bonítol ratllat (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), de la subpartida 03048700
03048941 Filets congelats de verats australs (Scomber australascius)
03048949 Filets congelats de verats (Scomber scombrus, scombers japonicus) i de peixos de l'espècie Orcynopsis unicolor, excepte verats australs (Scomber australascius)
03048951 Filets congelats d'agullats (Squalus acanthias) i gats i gatvaires (Scyliorhinus sp.)
03048955 Filets congelats de marraixos (Lamna nasus)
03048959 Filets congelats d'esquals, excepte agullats (Squalus acanthias) i gats i gatvaires (Scyliorhinus sp.) i marraixos (Lamna nasus)
03048960 Filets congelats de raps del gènere Lophius sp.
03048990 Filets congelats d'altres peixos d'aigua salada, excepte de sebastes nòrdics (Sebastes sp.), peixos del gènere Euthynnus, bonítols ratllats (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), de verats (Scomber scombrus, scomber japonicus, scomber australascius) i de peixos de l'espècie Orcynopsis unicolor, esquals i raps
03049100 Carns d'emperadors (Xiphias gladius) congelades (incloses les picades)
03049200 Carns de nototènies negres (llobarros de profunditat) (Dissostichus sp.) congelades (incloses les picades)
03049310 Surimi congelat de tilàpies (Oreochromis spp.), peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus), anguiles del gènere Anguilla sp., perques del Nil (Lates niloticus) i peixos cap de serp (Channa sp.)
03049390 Altres carns congelades (incloses les picades) de tilàpies (Oreochromis spp.), peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus), anguiles del gènere Anguilla sp., perques del Nil (Lates niloticus) i peixos cap de serp (Channa sp.), excepte surimi
03049410 Surimi congelat d'abadejos d'Alaska (Theraga chalcogramma)
03049490 Altres carns congelades (incloses les picades) d'abadejos d'Alaska (Theraga chalcogramma), excepte surimi
03049510 Surimi congelat de peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, excepte abadejos d'Alaska (Theragra chalcogramma)
03049521 Carns de bacallans (Gadus macrocephalus) congelades (incloses les picades)
03049525 Carns de bacallans (Gadus morhua) congelades (incloses les picades)
03049529 Carns de bacallans (Gadus ogac) i peixos de l'espècie Boreogadus saida, congelades (incloses les picades)
03049530 Carns d'eglefins (Melanogrammus aeglefinus) congelades (incloses les picades)
03049540 Carns d'abadejos negres o carboners (Pollachius virens) congelades (incloses les picades)
03049550 Carns de lluços del gènere Merluccius sp. congelades (incloses les picades)
03049560 Carns de maires (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou) congelades (incloses les picades)
03049590 Altres carns congelades (incloses les picades) de peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, excepte abadejos d'Alaska (Theragra chalcogramma), bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), peixos de l'espècie Boreogadus saida, eglefins (Melanogrammus aeglefinus), abadejos negres o carboners (Pollachius virens), lluços del gènere Merluccius sp. i maires (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)
03049910 Surimi congelat d'altres parts considerades de peixos
03049921 Altres parts considerades congelades de peixos d'aigua dolça (incloses les picades)
03049923 Carns d'arengs (Clupea harengus i Clupea pallasii) congelades (incloses les picades)
03049929 Carns de sebastes del gènere Sebastes sp. congelades (incloses les picades)
03049955 Carns de bruixes del gènere Lepidorhombus sp. congelades (incloses les picades)
03049961 Carns de castanyola (Brama brama) congelades (incloses les picades)
03049965 Carns de raps del gènere Lophius sp. congelades (incloses les picades)
03049999 Altres parts considerades de peixos de mar congelades (incloses les picades), excepte en filets, emperadors, llobarros de profunditat, arengs, sebastes nòrdics, bacallans, abadejos negres, eglefins, lluços, bruixes, castanyola, raps, maire i abadejo d'Alaska
03051000 Farina de peix, pols i pilots de peix aptes per al consum humà
03052000 Fetges, ous i llets assecats, fumats, salats o en salmorra
03053100 Filets assecats, salats o en salmorra, sense fumar, de tilàpies (Oreochromis spp.), peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus), anguiles del gènere Anguilla sp., perques del Nil (Lates niloticus) i peixos cap de serp (Channa sp.)
03053211 Filets de bacallans del Pacífic (Gadus macrocephalus) assecats, salats o en salmorra, sense fumar
03053219 Filets de bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac) i peixos de l'espècie Boreogadus saida assecats, salats o en salmorra, sense fumar
03053290 Filets assecats, salats o en salmorra, sense fumar, de peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, excepte de bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i peixos de l'espècie Boreogadus saida
03053910 Filets de salmons del Pacífic (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), de salmons de l'Atlàntic (Salmo salar) i de salmons del Danubi (Hucho hucho), salats o en salmorra, sense fumar
03053950 Filets d'halibuts negres (Reinhardtius hippoglossoides), salats o en salmorra, sense fumar
03053990 Filets de peix assecats, salats o en salmorra, sense fumar, excepte de bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac i Gadus macrocephalus), peixos de l'espècie Boreogadus saida i peixos de les famílies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, salmons i halibuts negres
03054100 Peix fumat de salmons del Pacífic (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), salmons de l'Atlàntic (Salmo salar) i salmons del Danubi (Hucho hucho) (inclosos els filets), excepte les despulles comestibles
03054200 Peix fumat d'arengs (Clupea harengus i Clupea pallasii) (inclosos els filets), excepte les despulles comestibles
03054300 Peix fumat de truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster) (inclosos els filets), excepte les despulles comestibles
03054410 Peix fumat d'anguiles del gènere Anguilla sp., excepte les despulles comestibles
03054490 Peix fumat de tilàpies (Oreochromis spp.), peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus), perques del Nil (Lates niloticus) i peixos cap de serp (Channa sp.), excepte d'anguiles del gènere Anguilla sp. i les despulles comestibles
03054910 Peix fumat d'halibut negre (Reinhardtius hippoglossoides) (inclosos els filets), excepte les despulles comestibles
03054920 Peix fumat d'halibut (Hippoglossus hippoglossus) (inclosos els filets), excepte les despulles comestibles
03054930 Peix fumat de verats (Scomber scombrus i Scomber australasicus) i bis (Scomber japonicus) (inclosos els filets), excepte les despulles comestibles
03054980 Peix fumat (inclosos els filets), excepte de salmons del Pacífic , salmons de l'Atlàntic, salmons del Danubi, arengs, truites, tilàpies, peixos gat, carpes, anguiles del gènere Anguilla sp., perques del Nil, peixos cap de serp, halibuts, verats, bis i les despulles comestibles
03055110 Bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac i Gadus macrocephalus) assecats, sense salar o sense fumar, excepte les despulles comestibles
03055190 Bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac i Gadus macrocephalus) assecats, salats, sense fumar, excepte les despulles comestibles
03055910 Peix de l'espècie Boreogadus saida, excepte les despulles comestibles
03055930 Arengs (Clupea harengus i Clupea pallasii) assecats (inclòs el salat) sense fumar, excepte les despulles comestibles
03055950 Anxoves del gènere Engraulis sp. assecades, sense fumar (inclòs el salat), excepte les despulles comestibles
03055970 Halibut (Hippoglossus hippoglossus) assecat (inclòs el salat) sense fumar, excepte les despulles comestibles
03055980 Peix assecat (inclòs el salat) sense fumar, excepte bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac i Gadus macrocephalus), peix de l'espècie Boreogadus saida, arengs (Clupea harengus i Clupea pallasii), anxoves del gènere Engraulis sp. i halibut (Hippoglossus hippoglossus) i les despulles comestibles
03056100 Arengs (Clupea harengus i Clupea pallasii) salats i en salmorra sense assecar ni fumar, excepte les despulles comestibles
03056200 Bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac i Gadus macrocephalus) salats i en salmorra sense assecar ni fumar, excepte les despulles comestibles
03056300 Anxoves del gènere Engraulis sp. salades i en salmorra sense assecar ni fumar, excepte les despulles comestibles
03056400 Peix salat i en salmorra sense assecar ni fumar de tilàpies (Oreochromis spp.), peixos gat (Pangasius sp., Silurus sp., Clarias sp., Ictalurus sp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys sp., Cirrhinus sp., Mylopharyngodon piceus), perques del Nil (Lates niloticus) i peixos cap de serp (Channa sp.), excepte les despulles comestibles
03056910 Peix de l'espècie Boreogadus saida salat i en salmorra, sense assecar ni fumar, excepte les despulles comestibles
03056930 Halibut (Hippoglossus hippoglossus) salat i en salmorra, sense assecar ni fumar, excepte les despulles comestibles
03056950 Salmons salmons del Pacífic (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), salmons de l'Atlàntic (Salmo salar) i salmons del Danubi (Hucho hucho), salats i en salmorra, sense assecar ni fumar, excepte les despulles comestibles
03056980 Peix salat sense assecar ni fumar i peix en salmorra, excepte arengs (Clupea harengus i Clupea pallasii), bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac i Gadus macrocephalus), anxoves del gènere Engraulis sp., peix de l'espècie Boreogadus saida, halibut (Hippoglossus hippoglossus), salmons del Pacífic (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), salmons de l'Atlàntic (Salmo salar) i salmons del Danubi (Hucho hucho) i de les despulles comestibles
03057110 Aletes de tauró fumades
03057190 Aletes de tauró, excepte fumades
03057200 Caps, cues i bufetes natatòries, de peix
03057900 Altres despulles comestibles de peix
03061105 Llagostes dels gèneres Palinurus sp., Panulirus sp. i Jasus sp. congelades, fumades, fins i tot pelades i cuites abans o després del fumat, no preparades d'altre manera
03061110 Cues de llagostes dels gèneres Palinurus sp., Panulirus sp. i Jasus sp. congelades, excepte fumades
03061190 Llagostes dels gèneres Palinurus sp., Panulirus sp. i Jasus sp. congelades, excepte cues de llagostes i fumades
03061205 Llamàntols del gènere Homarus sp. congelats, fumats, fins i tot pelats i cuits abans o després del fumat, no preparats d'altre manera
03061210 Llamàntols del gènere Homarus sp. congelats sencers, excepte fumats
03061290 Llamàntols del gènere Homarus sp. congelats, excepte sencers i fumats
03061405 Crancs de mar congelats (excepte macruros), fumats, fins i tot pelats i cuits abans o després del fumat, no preparats d'altre manera
03061410 Crancs (Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus i del gènere Chionoecetes sp.) congelats, excepte fumats
03061430 Bou (Cancer pagurus) congelat, excepte fumats
03061490 Crancs de mar congelats, excepte crancs (Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus i del gènere Chionoecetes sp.) i bou (Cancer pagurus) i fumats
03061510 Escamarlans (Nephrops norvegicus) congelats, fumats, fins i tot pelats i cuits abans o després del fumat, no preparats d'altre manera
03061590 Escamarlans (Nephrops norvegicus) congelats, excepte fumats, fins i tot pelats i cuits abans o després del fumat, no preparats d'altre manera
03061610 Gambetes, llagostins i altres decàpodes Natantia, d'aigua freda (Pandalus spp., Crangon crangon), congelats, fumats, fins i tot pelats i cuits abans o després del fumat, no preparats d'altre manera
03061691 Gambetes del gènere Crangon sp. congelades, excepte fumades, fins i tot pelades i cuites abans o després del fumat, no preparades d'altre manera
03061699 Llagostins i altres decàpodes Natantia, d'aigua freda (Pandalus spp., Crangon crangon), congelats, excepte fumats, fins i tot pelats i cuits abans o després del fumat, no preparats d'altre manera
03061710 Altres gambetes, llagostins i altres decàpodes Natantia, congelats, fumats, fins i tot pelats i cuits abans o després del fumat, no preparats d'altre manera
03061791 Gambes d'altura (Parapenaeus longirostris) congelades i de fumades
03061792 Llagostins del gènere Panaeus sp. Congelats i de fumats
03061793 Gambes de la família Pandalidae congelades, excepte les del gènere Pandalus i de fumades
03061794 Gambetes del gènere Crangon, congelades, excepte els de l'espècie Crangon crangon i de fumades
03061799 Altres gambetes, llagostins i gambes congelats, excepte de les gambes d'altura (Parapenaeus longirostris), llagostins del gènere Panaeus sp., gambes de la família Pandalidae i gambetes del gènere Crangon sp. i de fumats
03061905 Crustacis congelats (incloses la farina de peix, pols i pilots de crustacis aptes per al consum humà), fumats, fins i tot pelats i cuits abans o després del fumat, no preparats d'altre manera, excepte llagostes, llamàntols, gambetes, llagostins, gambes i crancs de mar
03061910 Crancs de riu congelats, excepte fumats
03061990 Crustacis congelats (incloses la farina de peix, pols i pilots de peix de crustacis aptes per al consum humà), excepte llagostes, llamàntols, gambetes, llagostins, gambes, crancs de mar, crancs de riu i escamarlans i fumats
03062110 Llagostes dels gèneres Palinurus sp., Panulirus sp. i Jasus sp. sense congelar, fumats, fins i tot pelats i cuits abans o després del fumat, no preparats d'altre manera
03062190 Llagostes dels gèneres Palinurus sp., Panulirus sp. i Jasus sp. sense congelar, excepte fumats, fins i tot pelats i cuits abans o després del fumat, no preparats d'altre manera
03062210 Llamàntols del gènere Homarus sp. vius
03062230 Llamàntols del gènere Homarus sp. sense congelar, fumats, fins i tot pelats i cuits abans o després del fumat, no preparats d'altre manera
03062291 Llamàntols del gènere Homarus sp. sense congelar sencers, excepte de vius i de fumats
03062299 Llamàntols del gènere Homarus sp. sense congelar, excepte de vius i sencers i de fumats
03062410 Crancs de mar sense congelar, fumats, fins i tot pelats i cuits abans o després del fumat, no preparats d'altre manera
03062430 Bou (Cancer pagurus) sense congelar, excepte de fumats
03062480 Crancs de mar sense congelar, excepte macruros i bou (Cancer pagurus) i de fumats
03062510 Escamarlans (Nephrops norvegicus) sense congelar, fumats, fins i tot pelats i cuits abans o després del fumat, no preparats d'altre manera
03062590 Escamarlans (Nephrops norvegicus) sense congelar, excepte fumats, fins i tot pelats i cuits abans o després del fumat, no preparats d'altre manera
03062610 Gambetes, llagostins i altres decàpodes Natantia, d'aigua freda (Pandalus spp., Crangon crangon), sense congelar, fumats, fins i tot pelats i cuits abans o després del fumat, no preparats d'altre manera
03062631 Gambetes de l'espècie Crangon crangon, fresques, refrigerades o simplement cuites amb aigua o vapor
03062639 Gambetes de l'espècie Crangon crangon, excepte fresques, refrigerades o simplement cuites amb aigua o vapor
03062690 Gambetes, llagostins i altres decàpodes Natantia, d'aigua freda (Pandalus spp., Crangon crangon), sense congelar, excepte gambetes de l'espècie Crangon crangon i de fumats
03062710 Altres gambetes, llagostins i altres decàpodes Natantia, sense congelar, fumats, fins i tot pelats i cuits abans o després del fumat, no preparats d'altre manera
03062791 Gambes de la família Pandalidae, sense congelar, excepte les del gènere Pandalus i de fumades
03062795 Gambetes del gènere Crangon, sense congelar, excepte els de l'espècie Crangon crangon i de fumades
03062799 Altres gambetes, llagostins i altres decàpodes Natantia, sense congelar, excepte de gambes de la família Pandalidae i gambetes del gènere Crangon sp. i de fumades
03062905 Crustacis sense congelar (inclosos la farina de peix, pols i pilots de crustacis aptes per al consum humà), fumats, fins i tot pelats i cuits abans o després del fumat, no preparats d'altre manera, excepte llagostes, llamàntols, gambetes, llagostins, gambes i crancs de mar
03062910 Crancs de riu sense congelar, excepte fumats
03062990 Crustacis sense congelar (inclosos la farina de peix, pols i pilots de peix de crustacis aptes per al consum humà), excepte de llagostes, llamàntols, gambetes, llagostins, gambes, crancs de mar, crancs de riu i escamarlans i de fumats
03071110 Ostres planes del gènere Ostrea sp. vives amb les conquilles, que no pesin més de 40 g per unitat
03071190 Ostres, vives, fresques o refrigerades, excepte les ostres planes del gènere Ostrea sp. vives amb les conquilles, que no pesin més de 40 g per unitat
03071910 Ostres, fumades, fins i tot sense conquilles i cuites abans o durant el fumat, no preparades d'altre manera, excepte vives, fresques o refrigerades
03071990 Ostres, excepte vives, fresques o refrigerades i de fumades
03072100 Petxines de pelegrí, xels i altres mol·luscos dels gèneres Pecten sp., Chlamys sp. i Placopecten sp. vius frescos o refrigerats
03072905 Petxines de pelegrí, xels i altres mol·luscos dels gèneres Pecten sp., Chlamys sp. i Placopecten sp., fumades, fins i tot sense conquilles i cuites abans o durant el fumat, no preparades d'altre manera, excepte vives, fresques o refrigerades
03072910 Petxina de pelegrí de l'Atlàntic o vieira (Pecten maximus) congelada
03072990 Petxines de pelegrí vives, congelades, assecades, salades o en salmorra, excepte petxina de pelegrí de l'Atlàntic o vieira (Pecten maximus) i altres mol·luscos dels gèneres Pecten sp., Chlamys sp. i Placopecten sp. i de fumades
03073110 Musclos del gènere Mytilus sp. vius frescos o refrigerats
03073190 Musclos del gènere Perna sp. vius frescos o refrigerats
03073905 Musclos del gènere Mytilus sp. fumats, fins i tot sense conquilles i cuits abans o durant el fumat, no preparats d'altre manera
03073910 Musclos del gènere Mytilus sp. congelats, assecats, salats o en salmorra
03073990 Musclos del gènere Perna sp. congelats assecats, salats o en salmorra
03074110 Sèpia (Sepia officinalis), morralet gros (Rossia macrosoma) i morralet (Sepiola rondeleti) vius, frescos o refrigerats
03074191 Calamar (Loligo sp.) i canana europea (Todadores sagittatus) vius, frescos o refrigerats
03074199 Calamar i calamar d'escull dels gèneres Nototodarus sp. i Sepioteuthis sp. vius, frescos o refrigerats
03074905 Sèpia (Sepia officinalis), morralet gros (Rossia macrosoma), morralet del gènere Sepiola sp., calamar del gènere Loligo sp., canana del gènere Ommastrephes sp., canana del gènere Nototodarus sp. i calamar d'escull del gènere Sepioteuthis sp. fumats, fins i tot cuits abans o durant el fumat, no preparats d'altre manera
03074909 Morralet (Sepiola rondeleti) congelat, excepte fumat
03074911 Morralet del gènere Sepiola sp. congelat, excepte morralet (Sepiola rondeleti), petxina de pelegrí de l'Atlàntic o vieira (Pecten maximus)
03074918 Sèpia (Sepia officinalis) i morralet gros (Rossia macrosoma) congelats
03074931 Calamar (Loligo vulgaris) congelat
03074933 Calamar de Bòston (Loligo pealei) congelat
03074935 Calamar de la Patagònia (Loligo gahi) congelat
03074938 Calamars del gènere Loligo sp. congelats, excepte calamars (Loligo vulgaris, Loligo pealei i Loligo gahi)
03074951 Canana europea (Todadores sagittatus) congelada
03074959 Canana (Nototodarus sp.) i calamar d'escull (Sepioteuthis sp.) congelats
03074971 Sèpia (Sepia officinalis), morralet gros (Rossia macrosoma) congelats i morralet (Sepiola rondeleti) assecats, salats o en salmorra
03074991 Calamar del gènere Loligo sp. i canana europea (Todadores sagittatus) assecats, salats o en salmorra
03074999 Canana (Nototodarus sp.), calamar d'escull (Sepioteuthis sp.) i canana (Ommastrephes sp.), excepte canana europea (Todadores sagittatus) assecada, salada o en salmorra
03075100 Pops del gènere Octopus sp. vius, frescos o refrigerats
03075905 Pops del gènere Octopus sp., fumats, fins i tot cuits abans o durant el fumat, no preparats d'altre manera
03075910 Pops del gènere Octopus sp. congelats
03075990 Pops del gènere Octopus sp. assecats, salats o en salmorra
03076010 Cargols vius fumats, fins i tot sense conquilla i cuits abans o durant el fumat, no preparats d'altre manera, excepte de mar
03076090 Cargols vius frescos, refrigerats, congelats, assecats, salats o en salmorra, excepte de mar i de fumats
03077100 Cloïsses, catxels i arques (famílies Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae i Veneridae), vives, fresques o refrigerades
03077910 Cloïsses, catxels i arques (famílies Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae i Veneridae), fumats, fins i tot sense valves i cuits abans o durant el fumat, no preparats d'altre manera
03077990 Cloïsses, catxels i arques (famílies Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae i Veneridae), excepte vives, fresques o refrigerades i de fumades
03078100 Orelles de mar (Haliotis spp.), vives, fresques o refrigerades
03078910 Orelles de mar (Haliotis spp.), fumades, fins i tot sense valves i cuites abans o durant el fumat, no preparades d'altre manera
03078990 Orelles de mar (Haliotis spp.), excepte vives, fresques o refrigerades i de fumades
03079100 Mol·luscos vius frescos o refrigerats; excepte ostres, petxines de pelegrí de l'Atlàntic o vieires (Pecten maximus), altres mol·luscos dels gèneres Pecten sp., Chlamys sp. o Placopecten sp., musclos, sípies, morralets, calamars, cananes gegants, pops i cargols; invertebrats aquàtics, crustacis i mol·luscos (inclosos farina, pols i pilots, aptes per al consum humà)
03079910 Mol·luscos, crustacis i invertebrats aquàtics, fumats, fins i tot sense valves i cuits abans o durant el fumat, no preparats d'altre manera, excepte ostres, petxines de pelegrí de l'Atlàntic o vieires (Pecten maximus), altres mol·luscos dels gèneres Pecten sp., Chlamys sp. o Placopecten sp., musclos, sípies, morralets, calamars, cananes gegants, pops i cargols
03079911 Mol·luscos del gènere Illex sp. congelats
03079913 Cloïsses i altres espècies de la família dels Venèrids congelades
03079917 Invertebrats aquàtics congelats, excepte mol·luscos del gènere Illex sp., cloïsses i altres espècies de la família dels Venèrids
03079980 Mol·luscos i crustacis i invertebrats aquàtics, congelats, assecats, salats o en salmorra, frescos, refrigerats i congelats (inclosos farina, pols i pilots, aptes per al consum humà), excepte ostres, petxines de pelegrí de l'Atlàntic o vieires (Pecten maximus), altres mol·luscos dels gèneres Pecten sp., Chlamys sp., Placopecten sp. i Illex sp. cloïsses i altres espècies de la família dels Venèrids, musclos, sípies, morralets, calamars, cananes gegants, pops, cargols, meduses del gènere Rhopilema sp.
03081100 Cogombres de mar (Stichopus japonicus, Holothurioidea), vius, frescos o refrigerats
03081910 Cogombres de mar (Stichopus japonicus, Holothurioidea), fumats, fins i tot cuits abans o durant el fumat, no preparats d'altre manera
03081930 Cogombres de mar (Stichopus japonicus, Holothurioidea), congelats
03081990 Cogombres de mar (Stichopus japonicus, Holothurioidea), excepte vius, frescos o refrigerats, fumats o congelats
03082100 Eriçons de mar (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus), vius, frescos o refrigerats
03082910 Eriçons de mar (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus), fumats, fins i tot cuits abans o durant el fumat, no preparats d'altre manera
03082930 Eriçons de mar (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus), congelats
03082990 Eriçons de mar (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus), excepte vius, frescos o refrigerats, fumats o congelats
03083010 Meduses del gènere Rhopilema sp., vives, fresques o refrigerades
03083030 Meduses del gènere Rhopilema sp., fumades, fins i tot cuites abans o durant el fumat, no preparades d'altre manera
03083050 Meduses del gènere Rhopilema sp. congelades
03083090 Meduses del gènere Rhopilema sp., excepte vives, fresques o refrigerades, fumades o congelades
03089010 Altres invertebrats aquàtics, vius, frescos o refrigerats, excepte els crustacis i els mol·luscos
03089030 Altres invertebrats aquàtics, fumats, fins i tot cuits abans o durant el fumat, excepte els crustacis i els mol·luscos
03089050 Altres invertebrats aquàtics, congelats, excepte els crustacis i els mol·luscos
03089090 Altres invertebrats aquàtics, assecats, salats o en salmorra, excepte els crustacis i els mol·luscos; farina, pols i pilots, aptes per al consum humà, excepte de crustacis i mol·luscos
04011010 Llet i nata (crema) sense concentrar, ensucrar o edulcorar, amb un contingut de greix inferior o igual a l'1 % en pes, en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2 l
04011090 Llet i nata (crema) sense concentrar, ensucrar o edulcorar, amb un contingut de greix inferior o igual a l'1 % en pes, excepte en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2 l
04012011 Llet i nata (crema) sense concentrar, ensucrar o edulcorar, amb un contingut de greix superior a l'1 % en pes, però inferior o igual al 3 % en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2 l
04012019 Llet i nata (crema) sense concentrar, ensucrar o edulcorar, amb un contingut de greix superior a l'1 % en pes, però inferior o igual al 3 %, excepte en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2 l
04012091 Llet i nata (crema) sense concentrar, ensucrar o edulcorar, amb un contingut de greix superior al 3 % en pes, però inferior o igual al 6 % en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2 l
04012099 Llet i nata (crema) sense concentrar, ensucrar o edulcorar, amb un contingut de greix superior al 3 % en pes, però inferior o igual al 6 %, excepte en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2 l
04014010 Llet i nata (crema) sense concentrar, ensucrar o edulcorar, amb un contingut de greix superior al 6 % en pes, però inferior o igual al 10 %, en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2 l
04014090 Llet i nata (crema) sense concentrar, ensucrar o edulcorar, amb un contingut de greix superior al 6 % en pes, però inferior o igual al 10 %, excepte en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2 l
04015011 Llet i nata (crema) sense concentrar, ensucrar o edulcorar, amb un contingut de greix superior al 10 % en pes, però inferior o igual al 21 %, en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2 l
04015019 Llet i nata (crema) sense concentrar, ensucrar o edulcorar, amb un contingut de greix superior al 10 % en pes, però inferior o igual al 21 %, excepte en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2 l
04015031 Llet i nata (crema) sense concentrar, ensucrar o edulcorar, amb un contingut de greix superior al 21 % en pes, però inferior o igual al 45 %, en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2 l
04015039 Llet i nata (crema) sense concentrar, ensucrar o edulcorar, amb un contingut de greix superior al 21 % en pes, però inferior o igual al 45 %, excepte en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2 l
04015091 Llet i nata (crema) sense concentrar, ensucrar o edulcorar, amb un contingut de greix superior al 45 % en pes, en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2 l
04015099 Llet i nata (crema) sense concentrar, ensucrar o edulcorar, amb un contingut de greix superior al 45 % en pes, excepte en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2 l
04021011 Llet i nata (crema) concentrades, sense addició de sucre o altres edulcorants, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix inferior o igual a l'1,5 % en pes en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2,5 kg
04021019 Llet i nata (crema) concentrades, sense addició de sucre o altres edulcorants, en pols, grànuls o altres formes sòlides amb un contingut de greix inferior o igual a l'1,5 % en pes, excepte en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2,5 kg
04021091 Llet i nata (crema) concentrades, ensucrades o edulcorades, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix inferior o igual a l'1,5 % en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2,5 kg
04021099 Llet i nata (crema) concentrades, ensucrades o edulcorades, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix inferior o igual a l'1,5 %, excepte en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2,5 kg
04022111 Llet i nata (crema) concentrades, sense ensucrar ni edulcorar, en pols, grànuls o altres formes sòlides amb un contingut de greix superior a l'1,5 % en pes, però inferior o igual al 27 % en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2,5 kg
04022118 Llet i nata (crema) concentrades, sense ensucrar ni edulcorar, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix superior a l'1,5 % en pes, però inferior o igual al 27 %, excepte en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2,5 kg
04022191 Llet i nata (crema) concentrades, sense ensucrar ni edulcorar, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix superior al 27 % en pes en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2,5 kg
04022199 Llet i nata (crema) concentrades, sense ensucrar ni edulcorar, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix superior al 27 % en pes, excepte en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2,5 kg
04022911 Llet especial per a lactants concentrada, ensucrada o edulcorada, en pols, grànuls o altres formes sòlides, en recipients hermèticament tancats de contingut net inferior o igual a 500 g, amb greixos en proporció superior al 10 % en pes
04022915 Llet i nata (crema) concentrades, ensucrades o edulcorades, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix superior a l'1,5 % en pes, però inferior o igual al 27 % en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2,5 kg, excepte llet especial per a lactants
04022919 Llet i nata (crema) concentrades, ensucrades o edulcorades, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix superior a l'1,5 % en pes, però inferior o igual al 27 %, excepte en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2,5 kg
04022991 Llet i nata (crema) concentrades, ensucrades o edulcorades, en pols, grànuls o altres formes sòlides amb un contingut de greix superior al 27 % en pes, en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2,5 kg
04022999 Llet i nata (crema) concentrades, ensucrades o edulcorades, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix superior al 27 % en pes, excepte en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2,5 kg
04029110 Llet i nata (crema) concentrades, sense ensucrar ni edulcorar, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix inferior o igual al 8 % en pes
04029130 Llet i nata (crema) concentrades, sense ensucrar ni edulcorar, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix superior al 8 % en pes, però inferior o igual al 10 %
04029151 Llet i nata (crema) concentrades, sense ensucrar ni edulcorar, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix superior al 10 % en pes, però inferior o igual al 45 % en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2,5 kg
04029159 Llet i nata (crema) concentrades, sense ensucrar ni edulcorar, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix superior al 10 % en pes, però inferior o igual al 45 %, excepte en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2,5 kg
04029191 Llet i nata (crema) concentrades, sense ensucrar ni edulcorar, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix superior al 45 % en pes, en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2,5 kg
04029199 Llet i nata (crema) concentrades, sense ensucrar ni edulcorar, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix superior al 45 % en pes, excepte en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2,5 kg
04029910 Llet i nata (crema) concentrades, ensucrades o edulcorades, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix inferior o igual al 9,5 % en pes
04029931 Llet i nata (crema) concentrades, ensucrades o edulcorades, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix superior al 9,5 % en pes, però inferior o igual al 45 % en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2,5 kg
04029939 Llet i nata (crema) concentrades, ensucrades o edulcorades, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix superior al 9,5 % en pes, però inferior o igual al 45 %, excepte en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2,5 kg
04029991 Llet i nata (crema) concentrades, ensucrades o edulcorades, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix superior al 45 % en pes, en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2,5 kg
04029999 Llet i nata (crema) concentrades, ensucrades o edulcorades, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greix superior al 45 % en pes, excepte en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2,5 kg
04031011 Iogurts -fins i tot els concentrats- sense aromatitzar i sense fruita ni cacau, sense ensucrar ni edulcorar, amb un contingut de greixos inferior o igual a l'1,5 % en pes
04031013 Iogurts -fins i tot els concentrats- sense aromatitzar i sense fruita ni cacau, sense ensucrar ni edulcorar, amb un contingut de greixos superior al 3 % en pes, però inferior o igual al 6 %
04031019 Iogurts -fins i tot els concentrats- sense aromatitzar i sense fruita ni cacau, sense ensucrar ni edulcorar, amb un contingut de greixos superior al 6 % en pes, però inferior o igual al 27 %
04031031 Iogurts -fins i tot els concentrats- sense aromatitzar i sense fruita ni cacau, ensucrats o edulcorats, amb un contingut de greixos inferior o igual al 3 % en pes
04031033 Iogurts -fins i tot els concentrats- sense aromatitzar i sense fruita ni cacau, ensucrat o edulcorat, amb un contingut de greixos superior al 3 % en pes, però inferior o igual al 6 %
04031039 Iogurts -fins i tot els concentrats- sense aromatitzar i sense fruita ni cacau, ensucrats o edulcorats, amb un contingut de greixos superior al 6 % en pes
04031051 Iogurts -fins i tot els concentrats- ensucrats o edulcorats, aromatitzats o amb fruites o cacau, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos inferior o igual a l'1,5 % en pes
04031053 Iogurts -fins i tot els concentrats- ensucrats o edulcorats, aromatitzats o amb fruites o cacau, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos superior a l'1,5 % en pes, però inferior o igual al 27 %
04031059 Iogurts -fins i tot els concentrats- ensucrats o edulcorats, aromatitzats o amb fruites o cacau, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos superior al 27 % en pes
04031091 Iogurts -fins i tot els concentrats- ensucrats o edulcorats, aromatitzats o amb fruites o cacau, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos inferior o igual al 3 % en pes
04031093 Iogurts -fins i tot els concentrats- ensucrats o edulcorats, aromatitzats o amb fruites o cacau, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos superior al 3 % en pes, però inferior o igual al 6 %
04031099 Iogurts -fins i tot els concentrats- ensucrats o edulcorats, aromatitzats o amb fruites o cacau, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos superior al 6 % en pes
04039011 Sèrum de mantega, llet i nata quallades, quefir i altres llets i nates madurades o acidificades -fins i tot els concentrats-, sense ensucrar ni edulcorar, sense aromatitzar i sense fruites ni cacau, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos inferior o igual a l'1,5 % en pes
04039013 Sèrum de mantega, llet i nata quallades, quefir i altres llets i nates madurades o acidificades -fins i tot els concentrats-, sense ensucrar ni edulcorar, sense aromatitzar i sense fruites ni cacau, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos en pes superior a l'1,5 %, però inferior o igual al 27 %
04039019 Sèrum de mantega, llet i nata quallades, quefir i altres llets i nates madurades o acidificades -fins i tot els concentrats-, sense ensucrar ni edulcorar, sense aromatitzar i sense fruites ni cacau, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos superior al 27 % en pes
04039031 Sèrum de mantega, llet i nata quallades, quefir i altres llets i nates madurades o acidificades -fins i tot els concentrats-, ensucrats o edulcorats, sense aromatitzar i sense fruites ni cacau, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos inferior o igual a l'1,5 % en pes
04039033 Sèrum de mantega, llet i nata quallades, quefir i altres llets i nates madurades o acidificades -fins i tot els concentrats-, ensucrats o edulcorats, sense aromatitzar i sense fruites ni cacau, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos superior a l'1,5 % en pes, però inferior o igual al 27 %
04039039 Sèrum de mantega, llet i nata quallades, quefir i altres llets i nates madurades o acidificades -fins i tot els concentrats-, ensucrats o edulcorats, sense aromatitzar i sense fruites ni cacau, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos superior al 27 % en pes
04039051 Sèrum de mantega, llet i nata quallades, quefir i altres llets i nates madurades o acidificades -fins i tot els concentrats-, sense ensucrar ni edulcorar, sense aromatitzar i sense fruites ni cacau, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos inferior o igual al 3 % en pes
04039053 Sèrum de mantega, llet i nata quallades, quefir i altres llets i nates madurades o acidificades -fins i tot els concentrats-, sense ensucrar ni edulcorar, sense aromatitzar i sense fruites ni cacau, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos superior al 3 % en pes, però inferior o igual al 6 %
04039059 Sèrum de mantega, llet i nata quallades, quefir i altres llets i nates madurades o acidificades -fins i tot els concentrats-, sense ensucrar ni edulcorar, sense aromatitzar i sense fruites ni cacau, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos superior al 6 % en pes
04039061 Sèrum de mantega, llet i nata quallades, quefir i altres llets i nates madurades o acidificades -fins i tot els concentrats-, ensucrats, edulcorats, sense aromatitzar i sense fruites ni cacau, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos en pes, inferior o igual al 3 %
04039063 Sèrum de mantega, llet i nata quallades, quefir i altres llets i nates madurades o acidificades -fins i tot els concentrats-, ensucrats, edulcorats, sense aromatitzar i sense fruites ni cacau, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos superior al 3 % en pes, però inferior o igual al 6 %
04039069 Sèrum de mantega, llet i nata quallades, quefir i altres llets i nates madurades o acidificades -fins i tot els concentrats-, ensucrats, edulcorats, sense aromatitzar i sense fruites ni cacau, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos superior al 6 % en pes
04039071 Sèrum de mantega, llet i nata quallades, quefir i altres llets i nates madurades o acidificades -fins i tot els concentrats-, ensucrats, edulcorats, aromatitzats o amb fruita o cacau, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos inferior o igual a l'1,5 % en pes
04039073 Sèrum de mantega, llet i nata quallades, quefir i altres llets i nates madurades o acidificades -fins i tot els concentrats-, ensucrats, edulcorats o aromatitzats o amb fruita o cacau, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos superior a l'1,5 % en pes, però inferior o igual al 27 %
04039079 Sèrum de mantega, llet i nata quallades, quefir i altres llets i nates madurades o acidificades -fins i tot els concentrats-, ensucrats, edulcorats o aromatitzats, o amb fruita o cacau, en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos superior al 27 % en pes
04039091 Sèrum de mantega, llet i nata quallades, quefir i altres llets i nates madurades o acidificades -fins i tot els concentrats-, ensucrats, edulcorats o aromatitzats o amb fruita o cacau, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos inferior o igual al 3 % en pes
04039093 Sèrum de mantega, llet i nata quallades, quefir i altres llets i nates madurades o acidificades -fins i tot els concentrats-, ensucrats o edulcorats o aromatitzats o amb fruita o cacau, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos, superior al 3 % en pes, però inferior o igual al 6 %
04039099 Sèrum de mantega, llet i nata quallades, quefir i altres llets i nates madurades o acidificades -fins i tot els concentrats-, ensucrats o edulcorats o aromatitzats o amb fruita o cacau, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, amb un contingut de greixos superior al 6 % en pes
04041002 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat- en pols, grànuls o altres formes sòlides, sense ensucrar ni edulcorar, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) inferior o igual al 15 % en pes i amb un contingut de greixos inferior o igual a l'1,5 % en pes
04041004 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat- en pols, grànuls o altres formes sòlides sense ensucrar ni edulcorar, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) inferior o igual al 15 % en pes i amb un contingut de greixos superior a l'1,5 % en pes, però inferior o igual al 27 %
04041006 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat- en pols, grànuls o altres formes sòlides sense ensucrar ni edulcorar, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) inferior o igual al 15 % en pes i amb un contingut de greixos superior al 27 % en pes
04041012 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat- en pols, grànuls o altres formes sòlides sense ensucrar ni edulcorar, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) superior al 15 % en pes i amb un contingut de greixos inferior o igual a l'1,5 % en pes
04041014 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat- en pols, grànuls o altres formes sòlides, sense ensucrar ni edulcorar, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) superior al 15 % en pes i amb un contingut de greixos superior a l'1,5 % en pes, però inferior o igual al 27 %
04041016 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat- en pols, grànuls o altres formes sòlides, sense ensucrar ni edulcorar, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) superior al 15 % en pes i amb un contingut de greixos superior al 27 % en pes
04041026 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat- en pols, grànuls o altres formes sòlides, ensucrat o edulcorat, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) inferior o igual al 15 % en pes i amb un contingut de greixos inferior o igual a l'1,5 % en pes
04041028 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat- en pols, grànuls o altres formes sòlides, ensucrat o edulcorat, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) inferior o igual al 15 % en pes i amb un contingut de greixos superior a l'1,5 % en pes, però inferior o igual al 27 %
04041032 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat- en pols, grànuls o altres formes sòlides, ensucrat o edulcorat, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) inferior o igual al 15 % en pes i amb un contingut de greixos superior al 27 % en pes
04041034 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat- en pols, grànuls o altres formes sòlides, ensucrat o edulcorat, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) superior al 15 % en pes i amb un contingut de greixos inferior o igual a l'1,5 % en pes
04041036 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat- en pols, grànuls o altres formes sòlides, ensucrat o edulcorat, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) superior al 15 % en pes i amb un contingut de greixos superior a l'1,5 % en pes, però inferior o igual al 27 %
04041038 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat- en pols, grànuls o altres formes sòlides, ensucrat o edulcorat, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) superior al 15 % en pes i amb un contingut de greixos superior al 27 % en pes
04041048 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat-, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, sense ensucrar ni edulcorar, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) inferior o igual al 15 % en pes i amb un contingut de greixos inferior o igual a l'1,5 % en pes
04041052 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat-, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, sense ensucrar ni edulcorar, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) inferior o igual al 15 % en pes i amb un contingut de greixos superior a l'1,5 % en pes, però inferior o igual al 27 %
04041054 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat-, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, sense ensucrar ni edulcorar, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) inferior o igual al 15 % en pes i amb un contingut de greixos superior al 27 % en pes
04041056 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat-, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, sense ensucrar ni edulcorar, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) superior al 15 % en pes i amb un contingut de greixos inferior o igual a l'1,5 % en pes
04041058 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat-, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, sense ensucrar ni edulcorar, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) superior al 15 % en pes i amb un contingut de greixos superior a l'1,5 % en pes, però inferior o igual al 27 %
04041062 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat-, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, sense ensucrar ni edulcorar, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) superior al 15 % en pes i amb un contingut de greixos superior al 27 % en pes
04041072 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat-, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, ensucrat o edulcorat, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) inferior o igual al 15 % en pes i amb un contingut de greixos inferior o igual a l'1,5 % en pes
04041074 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat-, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, ensucrat o edulcorat, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) inferior o igual al 15 % en pes i amb un contingut de greixos superior a l'1,5 % en pes, però inferior o igual al 27 %
04041076 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat-, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, ensucrat o edulcorat, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) inferior o igual al 15 % en pes i amb un contingut de greixos superior al 27 % en pes
04041078 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat-, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, ensucrat o edulcorat, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) superior al 15 % en pes i amb un contingut de greixos inferior o igual a l'1,5 % en pes
04041082 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat-, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, ensucrat o edulcorat, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) superior al 15 % en pes i amb un contingut de greixos superior a l'1,5 % en pes, però inferior o igual al 27 %
04041084 Lactosèrum modificat o sense modificar -fins i tot el concentrat-, excepte en pols, grànuls o altres formes sòlides, ensucrat o edulcorat, amb un contingut de proteïnes (contingut de nitrogen x 6,38) superior al 15 % en pes i amb un contingut de greixos superior al 27 % en pes
04049021 Productes constituïts per components naturals de la llet ncaa, sense ensucrar ni edulcorar, amb un contingut de greixos inferior o igual a l'1,5 % en pes
04049023 Productes constituïts per components naturals de la llet ncaa, sense ensucrar ni edulcorar, amb un contingut de greixos superior a l'1,5 % en pes, però inferior o igual al 27 %
04049029 Productes constituïts per components naturals de la llet ncaa, sense ensucrar ni edulcorar, amb un contingut de greixos superior al 27 % en pes
04049081 Productes constituïts per components naturals de la llet ensucrats o edulcorats ncaa, amb un contingut de greixos inferior o igual a l'1,5 % en pes
04049083 Productes constituïts per components naturals de la llet ensucrats o edulcorats ncaa, amb un contingut de greixos superior a l'1,5 % en pes, però inferior o igual al 27 %
04049089 Productes constituïts per components naturals de la llet, ensucrats o edulcorats ncaa, amb un contingut de greixos superior al 27 % en pes
04051011 Mantega natural amb un contingut de greixos inferior o igual al 85 %, en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 1 kg
04051019 Mantega natural amb un contingut de greixos inferior o igual al 85 % en pes, excepte en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 1 kg
04051030 Mantega recombinada amb un contingut de greixos inferior o igual al 85 % en pes
04051050 Mantega de lactosèrum amb un contingut de greixos inferior o igual al 85 % en pes
04051090 Mantega amb un contingut de greixos superior al 85 % en pes
04052010 Productes lactis per untar amb un contingut de greixos inferior o igual al 39 %, però inferior al 60 % en pes
04052030 Productes lactis per untar amb un contingut de greixos superior o igual al 60 %, però inferior al 75 % en pes
04052090 Productes lactis per untar, amb un contingut de greixos superior o igual al 75 %, però inferior al 80 % en pes
04059010 Altres greixos de la llet, excepte mantega i productes lactis per untar, amb un contingut de greixos superior o igual al 99,3 % i un contingut d'aigua inferior o igual al 0,5 % en pes
04059090 Altres greixos de la llet amb un contingut de greixos superior o igual al 99,3 % i d'aigua inferior o igual al 0,5 % en pes, excepte mantega i productes lactis per untar
04061020 Formatge fresc sense madurar (inclòs el lactosèrum) i mató amb un contingut de greixos inferior o igual al 40 % en pes
04061080 Formatge fresc sense madurar (inclòs el lactosèrum) i mató, excepte amb un contingut de greixos inferior o igual al 40 % en pes
04062010 Formatge de Glaris amb herbes (schabziger) fabricat amb llet descremada amb addició d'herbes finament mòltes, ratllades o en pols
04062090 Formatge de qualsevol tipus, ratllat o en pols, excepte formatge de Glaris amb herbes (schabziger)
04063010 Formatge fos, en l'elaboració del qual només s'ha utilitzat emmental, gruyère i appenzell i, eventualment com a addició, el Glaris amb herbes (schabziger), condicionats per a la venda al detall i amb un contingut de greix en pes en la matèria seca inferior o igual al 56 % en pes, excepte ratllat o en pols
04063031 Formatge fos amb un contingut de greix inferior o igual al 36 % en pes i amb un contingut de greix de l'extracte sec inferior o igual al 48 % en pes, excepte aquell, en l'elaboració del qual només s'ha utilitzat emmental, gruyère i appenzell i, eventualment com a addició, el Glaris amb herbes (schabziger), excepte ratllat o en pols o condicionats per a la venda al detall
04063039 Formatge fos amb un contingut de greix inferior o igual al 36 % en pes, amb un contingut de greix de l'extracte sec superior al 48 % en pes, excepte aquell, en l'elaboració del qual només s'ha utilitzat emmental, gruyère i appenzell i, eventualment com a addició, el Glaris amb herbes (schabziger), excepte ratllat o en pols o condicionats per a la venda al detall
04063090 Formatge fos amb un contingut de greix superior a 36 % en pes, excepte aquell, en l'elaboració del qual només s'ha utilitzat emmental, gruyère i appenzell i, eventualment, com a addició, el Glaris amb herbes (schabziger)
04064010 Formatge roquefort
04064050 Formatge gorgonzola
04064090 Formatge blau i altres formatges que presenten moradures obtingudes amb la utilització de Penicillium roquefort, excepte roquefort i gorgonzola
04069001 Formatges destinats a una transformació, excepte formatge fresc sense madurar, formatge rallat o en pols, formatge fos i formatge blau
04069013 Formatge emmental, excepte ratllat o en pols destinat a una transformació, amb un contingut de greixos superior o igual al 45 % en pes de matèria seca i una maduració superior o igual a 3 mesos
04069015 Formatges gruyère i sbrinz, excepte ratllat o en pols destinat a una transformació, amb un contingut de greixos superior o igual al 45 % en pes de matèria seca i una maduració superior o igual a 3 mesos
04069017 Formatges bergkase i appenzell, excepte ratllat o en pols destinat a una transformació, amb un contingut de greixos superior o igual al 45% en pes de matèria seca i una maduració superior o igual a 3 mesos
04069018 Formatges friburguès, vacherin Mont d'Or i tête de moine, excepte destinats a una transformació
04069019 Formatge de Glaris amb herbes (schabziger) fabricat amb llet descremada amb addició d'herbes finament mòltes, excepte destinats a una transformació
04069021 Formatge cheddar, excepte destinat una transformació
04069023 Formatge edam, excepte destinat a una transformació
04069025 Formatge tilsit, excepte destinat a una transformació
04069027 Formatge butterkäse, excepte destinat a una transformació
04069029 Formatge kaixkaval, excepte destinat a una transformació
04069032 Formatge feta
04069035 Formatge kefalotiri, excepte destinat a una transformació
04069037 Formatge finlàndia suís, excepte destinat a una transformació
04069039 Formatge jarlsberg, excepte destinat a una transformació
04069050 Formatges d'ovella o búfala en salmorra o en odres de pell d'ovella o de cabra, excepte feta i destinats a una transformació
04069061 Formatges de ratllar padà i parmigiano reggiano, amb un contingut de greix inferior o igual al 40 % en pes i un contingut d'aigua en la matèria no grassa inferior o igual al 47 % en pes, excepte destinats a una transformació
04069063 Formatges fiore sard i pecorino amb un contingut de greix inferior o igual al 40 % en pes i un contingut d'aigua en la matèria no grassa inferior o igual al 47 % en pes, excepte destinats a una transformació
04069069 Formatges amb un contingut de greix inferior o igual al 40 % en pes i un contingut d'aigua en la matèria no grassa inferior o igual al 47 % en pes, excepte formatges de ratllar padà, parmigiano reggiano, fiore sard, pecorino i destinats a una transformació
04069073 Formatge provolone, amb un contingut de greix inferior o igual al 40 % en pes i un contingut d'aigua en la matèria no grassa superior al 47 % en pes, però inferior o igual al 72 %, excepte destinats a una transformació
04069075 Formatges asiago, caciocavallo, montàsio i ragusà, amb un contingut de greix inferior o igual al 40 % en pes i un contingut d'aigua en la matèria no grassa superior al 47 % en pes, però inferior o igual al 72 %, excepte destinats a una transformació
04069076 Formatges danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo i samso, amb un contingut de greix inferior o igual al 40 % en pes i un contingut d'aigua en la matèria no grassa superior al 47 % en pes, però inferior o igual al 72 %, excepte destinats a una transformació
04069078 Formatge gouda amb un contingut de greix inferior o igual al 40 % en pes i un contingut d'aigua en la matèria no grassa superior al 47 % en pes, però inferior o igual al 72 %, excepte destinat a una transformació
04069079 Formatges esrom, itàlic, kernhem, santnectari, saint-paulin, taleggio, amb un contingut de greix inferior o igual al 40 % en pes i un contingut d'aigua en la matèria no grassa superior al 47 % en pes, però inferior o igual al 72 %, excepte destinats a una transformació
04069081 Formatges cantal, cheshire, wensleydale, double gloucester, blarney, colby, monterey, amb un contingut de greix inferior o igual al 40 % en pes i un contingut d'aigua en la matèria no grassa superior al 47 % en pes, però inferior o igual al 72 %, excepte destinats a una transformació
04069082 Formatge camembert amb un contingut de greix inferior o igual al 40 % en pes i un contingut d'aigua en la matèria no grassa superior al 47 % en pes, però inferior o igual al 72 %, excepte destinats a una transformació
04069084 Formatge brie, amb un contingut de greix inferior o igual al 40 % en pes i un contingut d'aigua en la matèria no grassa superior al 47 % en pes, però inferior o igual al 72 %, excepte destinat a una transformació
04069085 Formatges kefalograviera i kasseri, amb un contingut de greix inferior o igual al 40 % en pes i un contingut d'aigua en la matèria no grassa superior al 47 % en pes, però inferior o igual al 72 %, excepte destinats a una transformació
04069086 Altres formatges amb un contingut de greix inferior o igual al 40 % en pes i un contingut d'aigua en la matèria no grassa superior al 47 % en pes, però inferior o igual al 52 %, excepte destinats a una transformació
04069087 Altres formatges amb un contingut de greix inferior o igual al 40 % en pes i un contingut d'aigua en la matèria no grassa superior al 52 % en pes, però inferior o igual al 62 %, excepte destinats a una transformació
04069088 Altres formatges amb un contingut de greix inferior o igual al 40 % en pes i un contingut d'aigua en la matèria no grassa superior al 62 % en pes, però inferior o igual al 72 %, excepte destinats a una transformació
04069093 Formatges amb un contingut de greix inferior o igual al 40 % en pes i un contingut d'aigua en la matèria no grassa superior al 72 % en pes, excepte formatge fresc madurat i destinats a una transformació
04069099 Altres formatges amb un contingut de greix inferior o igual al 40 % en pes
04071100 Ous de gallina de l'espècie Gallus domesticus amb closca per covar
04071911 Ous de gall dindi o d'oca amb closca per covar, excepte de l'espècie Gallus domesticus
04071919 Ous d'aviram amb closca per covar, excepte de de gall dindi o d'oca i de l'espècie Gallus domesticus
04071990 Ous d'ocell amb closca per covar, conservats o cuits, excepte d'aviram
04072100 Ous de gallina de l'espècie Gallus domesticus amb closca, excepte per covar
04072910 Ous de gall dindi o d'oca amb closca, excepte de l'espècie Gallus domesticus i per covar
04072990 Ous d'aviram amb closca, excepte de l'espècie Gallus domesticus, per covar i de de gall dindi o d'oca
04079010 Ous d'aviram amb closca frescos, conservats o cuits, excepte per covar
04079090 Ous d'aviram amb closca frescos, conservats o cuits, excepte per covar i d'aviram
04081120 Rovells d'ou assecats impropis per al consum humà
04081180 Rovells d'ous assecats, excepte impròpies per al consum humà
04081920 Rovells d'ou impropis per al consum humà, excepte assecats
04081981 Rovells d'ous líquids impropis per al consum humà, excepte els assecats
04081989 Rovells d'ous -fins i tot els congelats- impropis per al consum humà, excepte líquids o assecats
04089120 Ous d'ocell sense closca assecats impropis per al consum humà
04089180 Ous d'ocell sense closca assecats, excepte impropis per al consum humà
04089920 Ous d'ocell sense closca frescos, excepte assecats, cuits amb aigua o vapor, emmotllats, congelats o conservats -fins i tot els ensucrats o edulcorats- impropis per al consum humà
04089980 Ous d'ocell sense closca frescos, excepte assecats, cuits amb aigua o vapor, emmotllats, congelats o conservats -fins i tot els ensucrats o edulcorats-, excepte impropis per al consum humà
04090000 Mel natural
04100000 Productes comestibles d'origen animal ncaa
05010000 Cabells en brut -fins i tot els rentats o desgreixats- i restes de cabells
05021000 Cerres de senglar o porc amb les restes
05029000 Pèl de teixó i altres pèls per a raspalleria amb les restes
05040000 Budells, bufetes i estómacs d'animals sencers o en trossos frescos, refrigerats, congelats, salats o en salaó, assecats o fumats, excepte de peix
05051010 Plomes per a farciment i plomissol en brut
05051090 Plomes per a farciment i plomissol simplement rentats, desinfectats o preparats per a la conservació, excepte en brut
05059000 Pells i altres parts d'aus amb plomes o plomissol, parts de plomes -fins i tot les retallades- en brut o simplement rentades, desinfectades o preparades per a la conservació, excepte plomes per a farciment i plomissol; pols i restes de plomes o de parts de plomes
05061000 Osseïna i ossos acidulats
05069000 Ossos i nuclis cornis acidulats o desgelatinitzats, en brut, desgreixats, simplement preparats (sense tallar en cap forma determinada); pols i restes d'aquestes matèries
05071000 Ivori en brut o simplement preparat (sense tallar de cap manera determinada); pols i restes d'ivori
05079000 Closca de tortuga, barbes de mamífers marins, banyes, cascos, peülles, ungles, urpes i becs, en brut o simplement preparats (sense tallar de cap forma determinada); pols i residus d'aquestes matèries
05080000 Corall i matèries similars en brut o simplement preparats (sense cap altre treball); valves i closques de mol·luscos, crustacis o equinoderms i conquilles de sèpia, en brut o simplement preparades (sense tallar de cap forma determinada) -fins i tot en pols i residus d'aquestes matèries-
05100000 Ambre gris, castori, algàlia i mesc; cantàrides; bilis -fins i tot dessecada-; glàndules i altres substàncies d'origen animal utilitzades per a la preparació de productes farmacèutics fresques, refrigerades, congelades o conservades provisionalment d'una altra manera
05111000 Semen de boví
05119110 Residus de peix
05119190 Productes de peix, crustacis, mol·luscos o altres invertebrats aquàtics ncaa, excepte residus de peix i animals morts del capítol 3 impropis per a l'alimentació humana
05119910 Tendons, nervis, retalls i altres restes similars de pell en brut
05119931 Esponges naturals d'origen animal en brut
05119939 Esponges naturals d'origen animal, excepte en brut
05119985 Productes d'origen animal ncaa, excepte esponges naturals d'origen animal, productes de peix, crustacis, mol·luscos o altres invertebrats aquàtics i semen de boví; animals morts del capítol 3, tendons, nervis, retalls i altres restes similars de pell en brut, i animals morts del capítol 1 impropis per a l'alimentació humana
06011010 Jacints en repòs vegetatiu
06011020 Narcisos en repòs vegetatiu
06011030 Tulipes en repòs vegetatiu
06011040 Gladiols en repòs vegetatiu
06011090 Bulbs, cebes, tubercles, arrels tuberoses, brots i rizomes en repòs vegetatiu, excepte jacints, narcisos, tulipes i gladiols
06012010 Plantes i arrels de xicoira, excepte arrels de la partida 1212
06012030 Orquídies, jacints, narcisos i tulipes en vegetació o en flor
06012090 Bulbs, cebes, tubercles, arrels tuberoses, brots i rizomes en vegetació o en flor, plantes i arrels de xicoira, excepte arrels de la partida 1212, orquídies, jacints, narcisos i tulipes
06021010 Esqueixos sense arrelar i empelts de vinya
06021090 Esqueixos sense arrelar i empelts, excepte de vinya
06022010 Plantes de vinya empeltades o amb arrels (arrelats)
06022090 Arbres, arbustos i mates de fruites o fruits comestibles -fins i tot empeltats-, excepte plantes de vinya empeltades o amb arrels (arrelats)
06023000 Rododendres i azalees -fins i tot empeltats-
06024000 Rosers -fins i tot empeltats-
06029010 Micelis
06029020 Plantes de pinya (ananàs o pinya americana)
06029030 Plantes d'hortalisses i plantes de maduixes
06029041 Plantes d'exterior: arbres, arbustos i mates forestals de tija llenyosa
06029045 Esqueixos d'arrelament i arrelats, excepte forestals
06029049 Plantes d'exterior: arbres, arbustos i mates de tija llenyosa, excepte forestals, esqueixos d'arrelament i arrelats
06029050 Altres plantes d'exterior, excepte arbres, arbustos i mates de tija llenyosa
06029070 Esqueixos d'arrelament i arrelats d'interior, excepte cactàcies
06029091 Plantes de flor d'interior amb poncelles o florides, excepte cactàcies
06029099 Plantes d'interior, excepte esqueixos d'arrelament i arrelats, plantes de flor, en poncella o florides, i cactàcies
06031100 Roses tallades per a rams o guarniment fresques
06031200 Clavells tallats per a rams o guarniment frescos
06031300 Orquídies tallades per a rams o guarniment
06031400 Crisantems tallats per a rams o guarniment
06031500 Assutznes (Lilium spp.) tallades per a rams o guarniments
06031910 Gladiols tallats per a rams o guarniment
06031980 Flors i poncelles tallades per a rams o guarniment fresques, excepte roses, clavells, orquídies, crisantems, assutzenes (Lilium spp.) i gladiols
06039000 Flors i poncelles seques, blanquejades, tenyides, impregnades o preparades d'una altra manera tallades, per a rams o guarniment, excepte fresques
06042011 Líquens dels rens frescos per a rams o guarniment
06042019 Molses i líquens frescos, per a rams o guarniment, excepte líquens dels rens
06042020 Arbres de Nadal frescos
06042040 Branques de coníferes fresques
06042090 Fullatge, fulles, branques i altres parts de plantes sense flors ni poncelles, herbes, per a rams o guarniment, frescos, excepte molses i líquens, d'arbres de Nadal i branques de coníferes
06049011 Líquens dels rens frescos assecats, blanquejats, tenyits, impregnats o preparats d'una altra manera, per a rams o guarniment
06049019 Molses i líquens assecats, blanquejats, tenyits, impregnats o preparats d'una altra manera, per a rams o guarniment, excepte líquens dels rens
06049091 Fullatge, fulles, branques i altres parts de plantes sense flors ni poncelles, herbes, per a rams o guarniment, assecats
06049099 Fullatge, fulles, branques i altres parts de plantes sense flors ni poncelles, herbes, per a rams o guarniment, blanquejats, tenyits, impregnats o preparats d'una altra manera, excepte frescos i assecats
07011000 Patates fresques o refrigerades per a sembra
07019010 Patates fresques o refrigerades per a la fabricació de fècula
07019050 Patates fresques i refrigerades primerenques [1 de gener al 30 de juny], excepte per a sembra o per a la fabricació de fècula
07019090 Patates fresques i refrigerades, excepte les primerenques [1 de gener al 30 de juny], per a sembra i per a la fabricació de fècula
07020000 Tomàquets frescos o refrigerats
07031011 Cebes fresques o refrigerades per a llavor
07031019 Cebes fresques o refrigerades, excepte per a llavor
07031090 Escalunyes fresques o refrigerades
07032000 Alls frescos o refrigerats
07039000 Porros i altres hortalisses al·liàcies frescos o refrigerats
07041000 Coliflors i bròquils frescos o refrigerats
07042000 Cols de Brussel·les fresques o refrigerades
07049010 Cols blanques i cols llombardes fresques o refrigerades
07049090 Cols, cols de cabdell, cols arrissades, colinaps i productes comestibles similars del gènere Brassica sp., frescos o refrigerats, excepte coliflors, bròquils, cols de Brussel·les, cols blanques i cols llombardes
07051100 Cabdells frescos o refrigerats
07051900 Enciam (Lactuca sativa) frescos o refrigerats, excepte cabdells
07052100 Endívia (Cichorium intybus var. foliosum) fresca o refrigerada
07052900 Xicoires -fins i tot l'escarola i l'endívia- fresques o refrigerades, excepte endívia (Cichorium intybus var. foliosum)
07061000 Pastanagues i naps frescos o refrigerats
07069010 Api-raves frescos o refrigerats
07069030 Rave rusticà (Cochlearia armoracia) fresc o refrigerat
07069090 Bleda-raves (remolatxes) per a amanida, salsifí, api-rave, raves i arrels comestibles similars, frescos o refrigerats, excepte pastanagues, naps, api-raves i rave rusticà (Cochlearia armoracia)
07070005 Cogombres i cogombrets frescos o refrigerats
07070090 Cogombrets frescos o refrigerats
07081000 Pèsols (Pisum sativum) -fins i tot esbajocats- frescos o refrigerats
07082000 Mongetes dels gèneres Vigna sp. i Phaseolus sp. -fins i tot les esbajocades- fresques o refrigerades
07089000 Hortalisses -fins i tot esbajocades- fresques o refrigerades, excepte pèsols (Pisum sativum) i mongetes dels gèneres Vigna sp. i Phaseolus sp.
07092000 Espàrrecs frescos o refrigerats
07093000 Albergínies fresques o refrigerades
07094000 Api fresc o refrigerat, excepte l'api-rave
07095100 Bolets del gènere Agaricus sp. frescos o refrigerats
07095910 Bolets del gènere Cantharellus sp. frescos o refrigerats
07095930 Bolets del gènere Boletus sp. frescos o refrigerats
07095950 Tòfones fresques o refrigerades
07095990 Bolets comestibles frescos o refrigerats, excepte dels gèneres Agaricus sp., Cantharellus sp. i Boletus sp.
07096010 Pebrots dolços dels gèneres Capsicum sp. i Pimenta sp. frescos o refrigerats
07096091 Pebrots, excepte dolços, del gènere Capsicum sp. per a la fabricació de capsaïcina o de colorants d'oleoresines de Capsicum, frescos o refrigerats
07096095 Pebrots, excepte dolços, del gènere Capsicum sp. i Pimenta sp. per a la fabricació industrial d'olis essencials o de resinoides, frescos o refrigerats
07096099 Pebrots, excepte dolços, dels gèneres Capsicum sp. i Pimenta sp. frescos o refrigerats, excepte del gènere Capsicum sp. per a la fabricació de capsaïcina, de colorants d'oleoresines de Capsicum, a la fabricació industrial d'olis essencials o de resinoides
07097000 Espinacs (inclòs el de Nova Zelanda) i armolls frescos o refrigerats
07099100 Carxofes fresques o refrigerades
07099210 Olives fresques o refrigerades, excepte per a la producció d'oli
07099290 Olives fresques o refrigerades per a la producció d'oli
07099310 Carbassons (Curcubita sp.) frescos o refrigerats
07099390 Carbasses fresques o refrigerades
07099910 Amanides fresques o refrigerades, excepte enciam (Lactuca sativa) i xicoires -fins i tot l'escarola o l'endívia del gènere Cichorium sp.-
07099920 Bledes i cards frescos o refrigerats
07099940 Tàperes fresques o refrigerades
07099950 Fonoll fresc o refrigerat
07099960 Blat de moro dolç fresc o refrigerat
07099990 Altres hortalisses fresques o refrigerades, excepte espàrrecs, albergínies, api, bolets, tòfones, pebrots, espinacs, carxofes, olives, carbasses i carbassons, amanides, bledes i cards, tàperes, fonoll i blat de moro dolç
07101000 Patates cuites o sense coure (en aigua o al vapor), congelades
07102100 Pèsols (Pisum sativum) amb tavella o sense, cuits o sense coure (en aigua o al vapor), congelats
07102200 Mongetes dels gèneres Vigna sp. i Phaseolus sp. amb tavella o sense, cuites o sense coure (en aigua o al vapor), congelades
07102900 Hortalisses de tavella, amb tavella o sense, cuites o sense coure (en aigua o al vapor), congelades, excepte pèsols (Pisum sativum) i mongetes dels gèneres Vigna sp. i Phaseolus sp.
07103000 Espinacs (inclòs el de Nova Zelanda) i armolls cuits o sense coure (en aigua o al vapor), congelats
07104000 Blat de moro dolç cuit o sense coure (en aigua o al vapor), congelat
07108010 Olives cuites o sense coure (en aigua o al vapor), congelades
07108051 Pebrots dolços dels gèneres Capsicum sp. i Pimienta sp. cuits o sense coure (en aigua o al vapor), congelats
07108059 Pebrots dels gèneres Capsicum sp. i Pimienta sp. cuits o sense coure (en aigua o al vapor) congelats, excepte pebrots dolços
07108061 Bolets del gènere Agaricus sp. cuits o sense coure (en aigua o al vapor), congelats
07108069 Bolets cuits o sense coure (en aigua o al vapor), congelats, excepte del gènere Agaricus sp.
07108070 Tomàquets cuits o sense coure (en aigua o al vapor), congelats
07108080 Carxofes cuites o sense coure (en aigua o al vapor), congelades
07108085 Espàrrecs cuits o sense coure (en aigua o al vapor), congelats
07108095 Hortalisses cuites o sense coure (en aigua o al vapor), congelades, excepte patates, pèsols (Pisum sativum), mongetes dels gèneres Vigna sp. i Phaseolus sp., espinacs, armolls, blat de moro dolç, olives, pebrots dels gèneres Capsicum sp. i Pimenta sp., bolets, tomàquets, carxofes i espàrrecs
07109000 Mescles d'hortalisses cuites o sense coure (en aigua o al vapor), congelades
07112010 Olives no destinades a la producció d'oli, conservades provisionalment, però encara no aptes per al consum immediat (amb gas sulfurós, aigua salada, aigua sulfurosa o amb addició d'altres substàncies per a la conservació)
07112090 Olives per a la producció d'oli, conservades provisionalment, però encara no aptes per al consum immediat (amb gas sulfurós, aigua salada, aigua sulfurosa o amb addició d'altres substàncies per a la conservació)
07114000 Cogombres i cogombrets conservats provisionalment, però encara no aptes per al consum immediat (amb gas sulfurós, aigua salada, aigua sulfurosa o amb addició d'altres substàncies per a la conservació)
07115100 Bolets del gènere Agaricus sp. conservats provisionalment, per exemple amb gas sulfurós o aigua salada, sulfurosa o amb addició d'altres substàncies per assegurar-ne la conservació, però encara no aptes per al consum immediat
07115900 Bolets i tòfones conservats provisionalment, per exemple amb gas sulfurós o aigua salada, sulfurosa o amb addició d'altres substàncies per assegurar-ne la conservació, però encara no aptes per al consum immediat, excepte bolets del gènere Agaricus sp.
07119010 Pebrots dels gèneres Capsicum sp. i Pimienta sp., excepte pebrot dolç, conservats provisionalment, però encara no aptes per al consum immediat (amb gas sulfurós, aigua salada, aigua sulfurosa o amb addició d'altres substàncies per a la conservació)
07119030 Blat de moro dolç conservat provisionalment, però encara no aptes per al consum immediat (amb gas sulfurós, aigua salada, aigua sulfurosa o amb addició d'altres substàncies per a la conservació)
07119050 Cebes conservades provisionalment, però encara no aptes per al consum immediat (amb gas sulfurós o aigua salada, sulfurosa o amb addició d'altres substàncies per assegurar-ne la conservació)
07119070 Tàperes conservades provisionalment, però encara no aptes per al consum immediat (amb gas sulfurós, aigua salada, aigua sulfurosa o amb addició d'altres substàncies per a la conservació)
07119080 Hortalisses conservades provisionalment, però encara no aptes per al consum immediat (amb gas sulfurós o amb aigua salada, sulfurosa o amb addició d'altres substàncies per a la conservació), excepte cebes, olives, tàperes, cogombres i cogombrets, pebrots dels gèneres Capsicum sp. i Pimenta sp. (diferents dels pebrots dolços), blat de moro dolç, bolets, tòfones i mescles d'hortalisses
07119090 Mescles d'hortalisses conservades provisionalment, però encara no aptes per al consum immediat (amb gas sulfurós, aigua salada, aigua sulfurosa o amb addició d'altres substàncies per a la conservació)
07122000 Cebes dessecades, fins i tot les trossejades o en rodanxes, triturades o polvoritzades, però sense cap altra preparació
07123100 Bolets del gènere Agaricus sp., dessecats, fins i tot tallats en trossos o en rodanxes o triturats o polvoritzats, però sense cap altra preparació
07123200 Orelles de Judes del gènere Auricularia sp., dessecades, fins i tot tallades en trossos o rodanxes, triturades o polvoritzades, però sense cap altra preparació
07123300 Bolets gelatinosos del gènere Tremella sp., dessecats, fins i tot tallats en trossos o rodanxes, triturats o polvoritzats, però sense cap altra preparació
07123900 Altres bolets i tòfones, dessecats, fins i tot tallats en trossos o rodanxes, i els triturats o polvoritzats, però sense cap altra preparació, excepte orelles de Judes, bolets del gènere Agaricus sp. i bolets gelatinosos del gènere Tremella sp
07129005 Patates dessecades, fins i tot les trossejades o en rodanxes, triturades o polvoritzades, però sense cap altra preparació
07129011 Blat de moro dolç (Zea mays var. saccharata), híbrid per a sembra, dessecat, fins i tot el trossejat o en rodanxes, triturat o polvoritzat, però sense cap altra preparació
07129019 Blat de moro dolç (Zea mays var. saccharata), excepte l'híbrid per a sembra, dessecat, fins i tot el trossejat o en rodanxes, triturat o polvoritzat, però sense cap altra preparació
07129030 Tomàquets dessecats, fins i tot els trossejats o en rodanxes, triturats o polvoritzats, però sense cap altra preparació
07129050 Pastanagues dessecades, fins i tot les trossejades o en rodanxes, triturades o polvoritzades, però sense cap altra preparació
07129090 Altres hortalisses o mescles d'hortalisses, dessecades, excepte patates, cebes, bolets, tòfones, blat de moro, tomàquets i pastanagues, fins i tot les trossejades o en rodanxes, triturades o polvoritzades, però sense cap altra preparació
07131010 Pèsols (Pisum sativum) per a sembra dessecats sense tavella -fins i tot els esbajocats o partits-
07131090 Pèsols (Pisum sativum), excepte per a sembra, dessecats, sense tavella -fins i tot els esbajocats o partits-
07132000 Cigrons dessecats sense tavella -fins i tot els esbajocats o partits-
07133100 Mongetes (Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek) dessecades sense tavella -fins i tot les esbajocades o partides-
07133200 Mongetes azuki dels gèneres Phaseolus o Vigna angularis dessecades sense tavella -fins i tot les esbajocades o partides-
07133310 Mongetes comunes (Phaseolus vulgaris) per a sembra dessecades sense tavella -fins i tot les esbajocades o partides-
07133390 Mongetes, excepte per a sembra, comunes (Phaseolus vulgaris), dessecades, sense tavella -fins i tot les esbajocades o partides-
07133400 Mongetes bambara (Vigna subterrània o Voandzeia subterrània) dessecades sense tavella -fins i tot les esbajocades o partides-
07133500 Mongetes salvatges o caupí (Vigna unguiculata) dessecades sense tavella -fins i tot les esbajocades o partides-
07133900 Mongetes dels gèneres Vigna sp. i Phaseolus sp., excepte mongetes (Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek, azuki dels gèneres Phaseolus sp. i Vigna angularis, mongetes comunes (Phaseolus vulgaris), mongetes bambara (Vigna subterrània o Voandzeia subterrània) i mongetes salvatges o caupí (Vigna unguiculata), dessecades, sense tavella -fins i tot les esbajocades o partides-
07134000 Llenties dessecades sense tavella -fins i tot les esbajocades o partides-
07135000 Fava (Vicia faba var. major), fava cavallar (Vicia faba var. equina) i fava menor (Vicia faba var. minor) dessecades sense tavella -fins i tot les esbajocades o partides-
07136000 Pèsols de pal, gandú o gandul (Cajanus cajan) dessecats sense tavella -fins i tot els esbajocats o partits-
07139000 Llegums dessecats sense tavella -fins i tot els esbajocats o partits-, excepte pèsols (Pisum sativum), pèsols de pal, gandú o gandul (Cajanus cajan), cigrons, mongetes dels gèneres Vigna sp. , Phaseolus sp., bambara (Vigna subterrània o Voandzeia subterrània), salvatges o caupí (Vigna unguiculata), llenties, fava (Vicia faba var. major), fava cavallar (Vicia faba var. Equina) i fava menor (Vicia faba var. minor)
07141091 Arrels de mandioca (iuca) per al consum humà en envasos immediats de contingut net igual o inferior a 28 kg, ja siguin fresques i senceres, congelades sense pell -fins i tot trossejades-
07141098 Arrels de mandioca (iuca) fresques, refrigerades, congelades o dessecades -fins i tot les trossejades- excepte per al consum humà, en envasos immediats de contingut net igual o inferior a 28 kg, ja siguin fresques i senceres, congelades sense pell o fins i tot trossejades
07142010 Moniatos (batates) frescos i sencers per al consum humà
07142090 Moniatos (batates) refrigerats, congelats o dessecats -fins i tot els trossejats o en pèl·lets-, excepte frescos i sencers per al consum humà
07143010 Nyam (Dioscorea spp.) per al consum humà en envasos immediats de contingut net igual o inferior a 28 kg, ja siguin fresques i senceres, congelades sense pell -fins i tot trossejades-
07143090 Nyam (Dioscorea spp.) fresques, refrigerades, congelades o dessecades -fins i tot les trossejades-, excepte per al consum humà en envasos immediats de contingut net igual o inferior a 28 kg
07144010 Taro (Colocasia spp.) per al consum humà en envasos immediats de contingut net igual o inferior a 28 kg, ja siguin fresques i senceres, congelades sense pell -fins i tot trossejades-
07144090 Taro (Colocasia spp.) fresques, refrigerades, congelades o dessecades -fins i tot les trossejades-, excepte per al consum humà en envasos immediats de contingut net igual o inferior a 28 kg
07145010 Taro americà (yautía [malanga]) (Xanthosoma spp.) per al consum humà en envasos immediats de contingut net igual o inferior a 28 kg, ja siguin fresques i senceres, congelades sense pell -fins i tot trossejades-
07145090 Taro americà (yautía [malanga]) (Xanthosoma spp.) fresques, refrigerades, congelades o dessecades -fins i tot les trossejades-, excepte per al consum humà en envasos immediats de contingut net igual o inferior a 28 kg
07149012 Arrels de maranta i de salep, i arrels i tubercels similars rics en fècula, per al consum humà en envasos immediats de contingut net igual o inferior a 28 kg, ja siguin fresques i senceres, congelades sense pell -fins i tot trossejades-
07149018 Arrels de maranta i de salep, i arrels i tubercels similars rics en fècula, fresques, refrigerades, congelades o dessecades -fins i tot les trossejades-, excepte per al consum humà en envasos immediats de contingut net igual o inferior a 28 kg
07149090 Medul·la de sagú
08011100 Cocos dessecats -fins i tot sense clofolla o pelats-
08011200 Cocos amb clofolla interna (endocarpi)
08011900 Cocos frescos -fins i tot sense clofolla o pelats-, excepte amb clofolla interna (endocarpi)
08012100 Nous del Brasil amb clofolla fresques o seques
08012200 Nous del Brasil sense clofolla fresques o seques
08013100 Anacards amb clofolla frescos o dessecats
08013200 Anacards, sense clofolla frescos o dessecats
08021110 Ametlles amargues amb clofolla fresques o seques
08021190 Ametlles amb clofolla fresques o seques, excepte d'amargues
08021210 Ametlles amargues sense clofolla fresques o seques
08021290 Ametlles sense clofolla fresques o seques, excepte d'amargues
08022100 Avellanes (Corylus sp.) amb clofolla fresques o seques
08022200 Avellanes (Corylus sp.) sense clofolla fresques o seques
08023100 Nous de noguera amb clofolla fresques o seques
08023200 Nous de noguera sense clofolla fresques o seques
08024100 Castanyes (Castanea sp.) fresques o seques amb clofolla
08024200 Castanyes (Castanea sp.) fresques o seques sense clofolla
08025100 Festucs (pistatxos) frescos o dessecats amb clofolla
08025200 Festucs (pistatxos) frescos o dessecats sense clofolla
08026100 Nous macadàmia fresques o seques amb clofolla
08026200 Nous macadàmia fresques o seques sense clofolla
08027000 Nous de cola (Cola spp.) fresques o dessecades -fins i tot sense clofolla o pelats-
08028000 Nous d'areca fresques o dessecades -fins i tot sense clofolla o pelats-
08029010 Pacanes fresques o dessecades -fins i tot sense clofolla o pelades-
08029050 Pinyons frescos o dessecats -fins i tot sense clofolla o pelats-
08029085 Fruits de clofolla frescos o dessecats -fins i tot sense clofolla o pelats-, excepte cocos, nous del Brasil, anacards, ametlles, avellanes (Corylus sp.), nous de noguera, castanyes (Castanea sp.) i festucs (pistatxos), nous de macadàmia, pacanes, nous d'areca o de bètel, nous de cola i pinyons
08031010 Bananes o plàtans mascles, frescos
08031090 Bananes o plàtans mascles, dessecats
08039010 Bananes o plàtans frescos, excepte mascles
08039090 Bananes o plàtans dessecats, excepte mascles
08041000 Dàtils frescos o dessecats
08042010 Figues fresques
08042090 Figues dessecades
08043000 Pinyes (ananàs) fresques o dessecades
08044000 Alvocats frescos o dessecats
08045000 Guaiabes, mangos i mangostans frescos o dessecats
08051020 Taronges dolces fresques
08051080 Taronges fresques o dessecades, excepte taronges dolces
08052010 Mandarines clementines fresques o dessecades
08052030 Mandarines monreal i satsuma fresques o dessecades
08052050 Mandarines i mandarines wilking fresques o dessecades
08052070 Mandarines de Tànger fresques o dessecades
08052090 Híbrids similars de cítrics frescos o dessecats, excepte mandarines, mandarines clementines, monreal, satsuma, wilking i de Tànger
08054000 Aranges fresques o dessecades
08055010 Llimones (Citrus limon i Citrus limonum) fresques o dessecades
08055090 Llimones àcides (Citrus aurantifolia i Citrus latifolia) fresques o dessecades
08059000 Cítrics frescos o dessecats, excepte taronges, mandarines (incloses les de Tànger i satsumes), mandarines clementines, mandarines wilkings i híbrids similars de cítrics, toronges o aranges i llimones i llimones àcides
08061010 Raïm de taula
08061090 Raïm, excepte de taula
08062010 Pansa de Corint
08062030 Pansa sultana
08062090 Panses, excepte de Corint i sultana
08071100 Síndries fresques
08071900 Melons frescos
08072000 Papaies fresques
08081010 Pomes fresques per a sidra a granel [16 de setembre al 15 de desembre]
08081080 Pomes fresques, excepte per a sidra a granel [16 de setembre al 15 de desembre]
08083010 Peres fresques per a sidra de peres a granel [1 d'agost al 31 de desembre]
08083090 Peres fresques, excepte peres per a sidra de peres a granel [1 d'agost al 31 de desembre]
08084000 Codonys frescos
08091000 Albercocs frescos
08092100 Guindes (Prunus cerasus) fresques
08092900 Cireres fresques, excepte guindes (Prunus cerasus)
08093010 Alberges i nectarines frescos
08093090 Préssecs frescos
08094005 Prunes fresques
08094090 Aranyons frescos
08101000 Maduixes fresques
08102010 Gerds frescos
08102090 Móres i móra-gerds fresques
08103010 Groselles negres (cassís) fresques
08103030 Groselles vermelles fresques
08103090 Groselles fresques, excepte negres o vermelles
08104010 Nabiu vermell (Vaccinium vitis idaea) fresc
08104030 Nabiu (Vaccinium myrtillus) fresc
08104050 Nabius (Vaccinium macrocarpum i Vaccinium corymbosum) frescos
08104090 Nabius i altres fruits del gènere Vaccinium sp. frescos, excepte nabius (Vaccinium myrtillus, Vaccinium macrocarpum i Vaccinium corymbosum) i nabiu vermell (Vaccinium vitis idaea)
08105000 Actinídies (kiwis) frescos
08106000 Durions frescos
08107000 Caquis (persimons) frescos
08109020 Tamarindes, anacards, fruits de l'arbre del pa, litxis, sapotilles, fruites de la passió, caramboles i pitayes, frescos
08109075 Fruits frescos comestibles, excepte fruits de clofolla, bananes, plàtans, dàtils, figues, pinyes (ananàs), alvocats, guaiabes, mangos, mangostans, cítrics, raïm, melons, síndries, papaies, pomes, peres, codonys, albercocs, cireres, préssecs -fins i tot alberges i nectarines-, prunes, aranyons, maduixes, gerds, móres, móra-gerds, groselles -fins i tot cassís-, nabius, altres fruits del gènere Vaccinium sp., actinídies (kiwis), caquis (persimons), tamarindes, anacards, fruits de l'arbre del pa, litxis, sapotilles, fruites de la passió, caramboles, pitayes i durions
08111011 Maduixes cuites amb aigua o vapor o sense coure congelades, amb addició de sucre o altres edulcorants amb un contingut de sucre superior al 13% en pes
08111019 Maduixes cuites amb aigua o vapor o sense coure congelades -fins i tot edulcorades d'una altra manera-, excepte amb un contingut de sucre superior al 13% en pes
08111090 Maduixes cuites amb aigua o vapor o sense coure congelades, excepte amb addició de sucre o altres edulcorants
08112011 Gerds, móres, móra-gerds i groselles cuites amb aigua o vapor o sense coure congelats, amb un contingut de sucre superior al 13% en pes
08112019 Gerds, móres, móra-gerds i groselles, cuits amb aigua o vapor o sense coure congelats, amb addició de sucre o altres edulcorants, excepte amb un contingut de sucre superior al 13% en pes
08112031 Gerds cuits amb aigua o vapor o sense coure congelats, excepte amb addició de sucre o altres edulcorants
08112039 Groselles negres cuites amb aigua o vapor o sense coure, excepte amb addició de sucre o altres edulcorants
08112051 Groselles vermelles cuites amb aigua o vapor o sense coure congelades, excepte amb addició de sucre o altres edulcorants
08112059 Móres i móra-gerds cuites amb aigua o vapor o sense coure congelades, excepte amb addició de sucre o altres edulcorants
08112090 Groselles cuites amb aigua o vapor o sense coure congelades, sense addició de sucre o altres edulcorants, excepte de groselles vermelles i negres
08119011 Fruits tropicals i nous tropicals cuits amb aigua o vapor o sense coure congelats amb un contingut de sucre superior al 13% en pes, excepte gerds, groselles, móres, móra-gerds i maduixes
08119019 Fruits cuits amb aigua o vapor o sense coure congelats amb un contingut de sucre superior al 13% en pes, excepte fruits tropicals i nous tropicals, gerds, groselles, móres, móra-gerds i maduixes
08119031 Fruits tropicals i nous tropicals cuits amb aigua o vapor o sense coure congelats, amb addició de sucre o altres edulcorants, excepte amb un contingut de sucre superior al 13% en pes, i gerds, groselles, móres, móra-gerds i maduixes
08119039 Fruits cuits amb aigua o vapor o sense coure congelats, amb addició de sucre o altres edulcorants, excepte amb un contingut de sucre superior al 13% en pes, i fruits tropicals, nous tropicals, gerds, groselles, móres, móra-gerds i maduixes
08119050 Nabiu (Vaccinium myrtillus) cuits amb aigua o vapor o sense coure congelats, excepte amb addició de sucre o altres edulcorants
08119070 Nabius (Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium) cuits amb aigua o vapor o sense coure congelats, excepte amb addició de sucre o altres edulcorants
08119075 Guindes (Prunus cerasus) cuites amb aigua o vapor o sense coure congelades, excepte amb addició de sucre o altres edulcorants
08119080 Cireres cuites amb aigua o vapor o sense coure congelades, excepte amb addició de sucre o altres edulcorants, i guindes (Prunus cerasus)
08119085 Fruits tropicals i nous tropicals cuits amb aigua o vapor o sense coure congelats, excepte amb addició de sucre o altres edulcorants
08119095 Fruits cuits amb aigua o vapor o sense coure congelats, sense addició de sucre o altres edulcorants, excepte gerds, groselles, móres, móra-gerds, maduixes, aranyons, nabius (Vaccinium myrtilloides, Vaccinium myrtillus i Vaccinium angustifolium), cireres, guaiabes, mangos, magostans, papaies, tamarindes, litxis, anacards, fruits de l'arbre del pa, sapotilles, fruites de la passió, caramboles, pitayes, cocos, nous del Brasil, nous d'areca o de bètel, nous de cola i nous de macadàmia
08121000 Cireres conservades provisionalment (per exemple amb gas sulfurós o amb aigua salada, sulfurosa o addicionada d'altres substàncies) encara impròpies per al consum immediat
08129025 Albercocs i taronges conservats provisionalment (per exemple amb gas sulfurós o amb aigua salada, sulfurosa o addicionada d'altres substàncies) encara impropis per al consum immediat
08129030 Papaies conservades provisionalment (per exemple amb gas sulfurós o amb aigua salada, sulfurosa o addicionada d'altres substàncies) encara impròpies per al consum immediat
08129040 Nabius (Vaccinium myrtillus) conservats provisionalment (per exemple amb gas sulfurós o amb aigua salada, sulfurosa o addicionada d'altres substàncies) encara impropis per al consum immediat
08129070 Guaiabes, mangos, mangostans, tamarindes, anacards, litxis, fruits de l'arbre del pa, sapotilles, fruites de la passió, caramboles, pitayes i nous tropicals, conservats provisionalment (per exemple amb gas sulfurós o amb aigua salada, sulfurosa o addicionada d'altres substàncies) encara impropis per al consum immediat
08129098 Fruites conservades provisionalment, per exemple amb gas sulfurós o amb aigua salada o sulfurosa o amb addició d'altres substàncies, però encara impròpies per a l'alimentació, excepte cireres, albercocs, taronges, papaies, nabiu (Vaccinium myrtillus), guaiabes, mangos, mangostans, tamarindes, anacards, litxis, fruits de l'arbre del pa, sapotilles, fruites de la passió, caramboles, pitayes, cocos i nous tropicals
08131000 Albercocs dessecats
08132000 Prunes dessecades
08133000 Pomes dessecades
08134010 Préssecs (inclosos els alberges i nectarines dessecats)
08134030 Peres dessecades
08134050 Papaies dessecades
08134065 Tamarindes, anacards, litxis, fruits de l'arbre del pa, sapotilles, fruites de la passió, caramboles i pitayes, dessecats
08134095 Fruits dessecats, excepte de les partides 0801 a 0806, i anacards, litxis, fruits de l'arbre del pa, sapotilles, fruites de la passió, caramboles i pitayes, tamarindes, papaies, peres, préssecs (inclosos els alberges i nectarines dessecats)
08135012 Macedònia de fruits dessecats sense prunes seques, de papaies, tamarindes, anacards, litxis, fruits de l'arbre del pa, sapotilles, fruites de la passió, caramboles i pitayes, excepte de les partides 0801 a 0806
08135015 Macedònia de fruits dessecats sense prunes seques, excepte de les partides 0801 a 0806, i papaies, tamarindes, anacards, litxis, fruits de l'arbre del pa, sapotilles, fruites de la passió, caramboles i pitayes
08135019 Macedònia de fruits dessecats amb prunes seques, excepte de les partides 0801 a 0806
08135031 Macedònia constituïdes exclusivament per fruits de clofolla de les partides 0801 i 0802 de nous tropicals
08135039 Macedònia constituïdes exclusivament per fruits de clofolla de les partides 0801 i 0802, excepte de nous tropicals
08135091 Macedònia de fruits dessecats sense prunes seques o figues, excepte de mescles constituïdes exclusivament per fruits de clofolla de les partides 0801 i 0802
08135099 Macedònia de fruits dessecats amb prunes seques o figues, excepte de mescles constituïdes exclusivament per fruits de clofolla de les partides 0801 i 0802
08140000 Peles de cítrics, melons i síndries, fresques, congelades, presentades en aigua salada, sulfurosa o addicionada d'altres substàncies per a conservar-les provisionalment o bé dessecades
09011100 Cafè sense torrar i sense descafeïnar
09011200 Cafè sense torrar descafeïnat
09012100 Cafè torrat sense descafeïnar
09012200 Cafè torrat descafeïnat
09019010 Clofolla i pellofa de cafè
09019090 Succedanis de cafè que continguin cafè en qualsevol proporció
09021000 Te verd sense fermentar presentat en envasos immediats amb un contingut inferior o igual a 3 kg
09022000 Te verd sense fermentar presentat d'una altra forma que no sigui en envasos immediats amb un contingut inferior o igual a 3 kg
09023000 Te negre fermentat i te parcialment fermentat presentats en envasos immediats amb un contingut inferior o igual a 3 kg
09024000 Te negre fermentat i te parcialment fermentat presentats d'una altra forma que no sigui en envasos immediats, amb un contingut inferior o igual a 3 kg
09030000 Mate
09041100 Pebres del gènere Piper sp. sense triturar ni polvoritzar
09041200 Pebres del gènere Piper sp. triturats o polvoritzats
09042110 Pebrots dolços (Capsicum annuum) dessecats, sense triturar ni polvoritzar
09042190 Pebrots dels gèneres Capsicum sp. i Pimenta sp. Dessecats, sense triturar ni polvoritzar, excepte de dolços (Capsicum annuum)
09042200 Pebrots dels gèneres Capsicum sp. i Pimenta sp. dessecats, triturats o polvoritzats
09051000 Vainilla sense triturar ni polvoritzar
09052000 Vainilla triturada o polvoritzada
09061100 Canyella (Cinnamomun zeylanicum Blume) sense triturar ni polvoritzar
09061900 Flors de canyeller sense triturar ni polvoritzar
09062000 Canyella i flors de canyeller triturades o polvoritzades
09071000 Clau d'espècia (fruits, clavells i peduncles) sense triturar ni polvoritzar
09072000 Clau d'espècia (fruits, clavells i peduncles) triturat o polvoritzat
09081100 Nou moscada sense triturar ni polvoritzar
09081200 Nou moscada triturada o polvoritzada
09082100 Macís sense triturar ni polvoritzar
09082200 Macís triturat o polvoritzat
09083100 Amom i cardamom sense triturar ni polvoritzar
09083200 Amom i cardamom triturats o polvoritzats
09092100 Llavors de coriandre sense triturar ni polvoritzar
09092200 Llavors de coriandre triturades o polvoritzades
09093100 Llavors de comí sense triturar ni polvoritzar
09093200 Llavors de comí triturades o polvoritzades
09096100 Llavors d'anís i d'anís estrellat (badiana), de comí de prat, de fonoll i baies de ginebrer, sense triturar ni polvoritzar
09096200 Llavors d'anís i d'anís estrellat (badiana), de comí de prat, de fonoll i baies de ginebrer, triturades o polvoritzades
09101100 Gingebre sense triturar ni polvoritzar
09101200 Gingebre triturat o polvoritzat
09102010 Safrà sense triturar ni polvoritzar
09102090 Safrà triturat o polvoritzat
09103000 Cúrcuma
09109105 Curri
09109110 Mescles d'espècies previstes a la nota 1b) d'aquest capítol sense triturar ni polvoritzar
09109190 Mescles d'espècies previstes a la nota 1b) d'aquest capítol, triturades o polvoritzades
09109910 Llavors de fenigrec
09109931 Serpoll (Thymus serpyllum) sense triturar ni polvoritzar
09109933 Farigola sense triturar ni polvoritzar, excepte serpoll (Thymus serpyllum)
09109939 Farigola triturada o polvoritzada
09109950 Fulles de llorer
09109991 Espècies sense triturar ni polvoritzar, excepte gingebre, safrà, cúrcuma, farigola, fulles de llorer, curri, llavors de fenigrec i les mescles d'espècies previstes a la nota 1b) d'aquest capítol
09109999 Espècies triturades o polvoritzades, excepte gingebre, safrà, cúrcuma, farigola, fulles de llorer, curri, llavors de fenigrec, i les mescles d'espècies previstes a la nota 1b) d'aquest capítol
10011100 Blat dur per a sembra
10011900 Blat dur, excepte per a sembra
10019110 Espelta per a sembra
10019120 Blat tou i mestall per a sembra
10019190 Altres blats per a sembra
10019900 Blat (excepte blat dur) i mestall, excepte per a sembra
10021000 Sègol per a sembra
10029000 Sègol, excepte per a sembra
10031000 Ordi per a sembra
10039000 Ordi, excepte per a sembra
10041000 Civada per a sembra
10049000 Civada, excepte per a sembra
10051013 Blat de moro híbrid triple per a sembra
10051015 Blat de moro híbrid simple per a sembra
10051018 Blat de moro híbrid per a sembra, excepte híbrid triple i híbrid simple
10051090 Blat de moro per a sembra, excepte híbrid
10059000 Blat de moro, excepte per a sembra
10061010 Arròs amb pellofa (arròs paddy) per a sembra
10061021 Arròs amb pellofa (arròs paddy) parboiled de gra curt
10061023 Arròs amb pellofa (arròs paddy) parboiled de gra semillarg
10061025 Arròs amb pellofa (arròs paddy) parboiled de gra llarg que presenta una relació llargada/amplada superior a 2, però inferior a 3
10061027 Arròs amb pellofa (arròs paddy) parboiled de gra llarg que presenta una relació llargada/amplada igual o superior a 3
10061092 Arròs amb pellofa (arròs paddy) de gra curt, excepte per a sembra i parboiled
10061094 Arròs amb pellofa (arròs paddy) de gra semillarg, excepte per a sembra i parboiled
10061096 Arròs amb pellofa (arròs paddy) de gra llarg que presenta una relació llargada/amplada superior a 2, però inferior a 3, excepte per a sembra i parboiled
10061098 Arròs amb pellofa (arròs paddy) de gra llarg que presenta una relació llargada/amplada igual o superior a 3, excepte per a sembra i parboiled
10062011 Arròs bru (arròs esquellat o arròs integral) parboiled de gra curt
10062013 Arròs bru (arròs esquellat o arròs integral) parboiled de gra semillarg
10062015 Arròs bru (arròs esquellat o arròs integral) parboiled de gra llarg que presenta una relació llargada/amplada superior a 2, però inferior a 3
10062017 Arròs bru (arròs esquellat o arròs integral) parboiled de gra llarg que presenta una relació llargada/amplada igual o superior a 3
10062092 Arròs bru (arròs esquellat o arròs integral) de gra curt, excepte parboiled
10062094 Arròs bru (arròs esquellat o arròs integral) de gra semillarg, excepte parboiled
10062096 Arròs bru (arròs esquellat o arròs integral) de gra llarg que presenta una relació llargada/amplada superior a 2, però inferior a 3, excepte parboiled
10062098 Arròs bru (arròs esquellat o arròs integral) de gra llarg que presenta una relació llargada/amplada igual o superior a 3, excepte parboiled
10063021 Arròs semiblanquejat parboiled de gra curt -fins i tot polit o setinat-
10063023 Arròs semiblanquejat parboiled de gra semillarg -fins i tot polit o setinat-
10063025 Arròs semiblanquejat parboiled de gra llarg -fins i tot polit o setinat- que presenta una relació llargada/amplada superior a 2, però inferior a 3
10063027 Arròs semiblanquejat parboiled de gra llarg -fins i tot polit o setinat- que presenta una relació llargada/amplada igual o superior a 3
10063042 Arròs semiblanquejat de gra curt -fins i tot polit o setinat-, excepte parboiled
10063044 Arròs semiblanquejat de gra semillarg -fins i tot polit o setinat-, excepte parboiled
10063046 Arròs semiblanquejat de gra llarg -fins i tot polit o setinat- que presenta una relació llargada/amplada superior a 2, però inferior a 3, excepte parboiled
10063048 Arròs semiblanquejat de gra llarg -fins i tot polit o setinat- que presenta una relació llargada/amplada igual o superior a 3, excepte parboiled
10063061 Arròs blanquejat parboiled de gra curt -fins i tot polit o setinat-
10063063 Arròs blanquejat parboiled de gra semillarg -fins i tot polit o setinat-
10063065 Arròs blanquejat parboiled de gra llarg -fins i tot polit o setinat- que presenta una relació llargada/amplada superior a 2, però inferior a 3
10063067 Arròs blanquejat parboiled de gra llarg -fins i tot polit o setinat- que presenta una relació llargada/amplada igual o superior a 3
10063092 Arròs blanquejat de gra curt -fins i tot polit o setinat-, excepte parboiled
10063094 Arròs blanquejat de gra semillarg -fins i tot polit o setinat-, excepte parboiled
10063096 Arròs blanquejat de gra llarg -fins i tot polit o setinat- que presenta una relació llargada/amplada superior a 2, però inferior a 3, excepte parboiled
10063098 Arròs blanquejat de gra llarg -fins i tot polit o setinat- que presenta una relació llargada/amplada igual o superior a 3, excepte parboiled
10064000 Arròs partit
10071010 Melca en gra híbrida per a sembra
10071090 Melca en gra per a sembra, excepte híbrida
10079000 Melca en gra, excepte per a sembra
10081000 Fajol
10082100 Mill per a sembra
10082900 Mill, excepte per a sembra
10083000 Escaiola
10084000 Fonio (Digitaria spp.)
10085000 Quinoa (Chenopodium quinoa)
10086000 Triticale
10089000 Cereals, excepte blat i mestall, sègol, ordi, civada, blat de moro, arròs, melca en gra, fajol, mill, escaiola, fonio, quinoa i triticale
11010011 Farina de blat dur
11010015 Farina de blat tou (xeixa) i d'espelta
11010090 Farina de mestall
11022010 Farina de blat de moro amb un contingut de greixos no superior a l'1,5% en pes
11022090 Farina de blat de moro, excepte amb un contingut de greixos no superior a l'1,5% en pes
11029010 Farina d'ordi
11029030 Farina de civada
11029050 Farina d'arròs
11029070 Farina de sègol
11029090 Farina de cereals, excepte blat, mestall, sègol, blat de moro, d'arròs, ordi o civada
11031110 Granyons i sèmola de blat dur
11031190 Granyons i sèmola de blat tou i d'espelta
11031310 Granyons i sèmola de blat de moro amb un contingut de greixos no superior a l'1,5% en pes
11031390 Granyons i sèmola de blat de moro, excepte amb un contingut de greixos no superior a l'1,5% en pes
11031920 Granyons i sèmola de sègol i d'ordi
11031940 Granyons i sèmola de civada
11031950 Granyons i sèmola d'arròs
11031990 Granyons i sèmola de cereals, excepte blat, civada, blat de moro, arròs, sègol o ordi
11032025 Granulat de sègol i d'ordi
11032030 Granulat de civada
11032040 Granulat de blat de moro
11032050 Granulat d'arròs
11032060 Granulat de blat
11032090 Granulat de cereals, excepte sègol, ordi,
11041210 Grans de civada aixafats
11041290 Flocs de civada
11041910 Grans de blat aixafats o en flocs
11041930 Grans de sègol aixafats o en flocs
11041950 Grans de blat de moro aixafats o en flocs
11041961 Grans d'ordi aixafats
11041969 Grans d'ordi en flocs
11041991 Flocs d'arròs
11041999 Grans de cereals aixafats o en flocs, excepte d'ordi, civada, blat, sègol, blat de moro o flocs d'arròs
11042240 Grans de civada pelats o espellofats, fins i tot trossejats o triturats
11042250 Grans de civada perlats
11042295 Grans de civada, excepte pelats o espellofats, pelats i trossejats o triturats i perlats
11042340 Grans de blat de moro pelats o espellofats -fins i tot trossejats o triturats- i perlats
11042398 Grans de blat de moro, excepte pelats o espellofats -fins i tot trossejats o triturats- i perlats
11042904 Grans d'ordi pelats o espellofats, fins i tot trossejats o triturats
11042905 Grans d'ordi perlats
11042908 Grans d'ordi treballats d'una altra manera, excepte pelats -fins i tot trossejats o triturats- i perlats
11042917 Grans de cereals pelats o espellofats -fins i tot trossejats o triturats- excepte d'ordi, civada o blat de moro
11042930 Grans de cereals perlats, excepte d'ordi, civada o blat de moro
11042951 Grans de blat triturats
11042955 Grans de sègol triturats
11042959 Grans de cereals triturats, excepte blat i sègol
11042981 Grans de blat, excepte pelats o espellofats, trossejats, triturats o perlats
11042985 Grans de sègol, excepte pelats o espellofats, trossejats, triturats o perlats
11042989 Grans de cereals, excepte pelats o espellofats, trossejats, triturats o perlats, de blat i sègol
11043010 Germen de blat sencer, aixafat, en flocs o mòlt
11043090 Germen de cereals sencer, aixafat, en flocs o mòlt, excepte blat
11051000 Farina, sèmola i pols de patata
11052000 Flocs i granulat de patata
11061000 Farina i sèmola d'hortalisses dessecades de la partida 0713
11062010 Farina i sèmola de sagú o d'arrels o tubercles de la partida 0714, desnaturalitzada
11062090 Farina i sèmola de sagú o d'arrels o tubercles de la partida 0714, exceptesnaturalitzada
11063010 Farina, sèmola i pols de plàtans
11063090 Farina, sèmola i pols dels productes del capítol 08, excepte plàtans
11071011 Farina de malt de blat -sense torrar-
11071019 Malt de blat sense torrar, excepte en farina
11071091 Farina de malt sense torrar, excepte blat
11071099 Malt sense torrar, excepte en farina o de blat
11072000 Malt torrat
11081100 Midó de blat
11081200 Midó de blat de moro
11081300 Fècula de patata
11081400 Fècula de mandioca
11081910 Midó d'arròs
11081990 Midó i fècula, excepte midó de blat, blat de moro o arròs i fècula de patata o mandioca
11082000 Inulina
11090000 Gluten de blat -fins i tot dessecat-
12011000 Faves de soia per a sembra -fins i tot partides-
12019000 Faves de soia -fins i tot partides-, excepte per a sembra
12023000 Cacauets crus sense torrar ni coure d'altres maneres, per a sembra, fins i tot amb clofolla i partits
12024100 Cacauets crus amb clofolla, excepte per a sembra
12024200 Cacauets crus sense clofolla -fins i tot partits-, excepte per a sembra
12030000 Copra
12040010 Llavors de lli per a sembra -fins i tot partides-
12040090 Llavors de lli -fins i tot partides-, excepte per a sembra
12051010 Llavors de nap o colza per a sembra amb baix contingut d'àcid erúcic
12051090 Llavors de nap o colza amb baix contingut d'àcid erúcic, excepte per a sembra
12059000 Llavors de nap o colza -fins i tot partides-, excepte amb baix contingut d'àcid erúcic
12060010 Llavors de gira-sol per a sembra -fins i tot partides-
12060091 Llavors de gira-sol sense clofolla o amb clofolla estriada grisa i blanca -fins i tot partides-, excepte per a sembra
12060099 Llavors de gira-sol -fins i tot partides-, excepte per a sembra, sense clofolla o amb clofolla estriada grisa i blanca
12071000 Llavors de nou i ametlla de palma -fins i tot partides-
12072100 Llavors de cotó per a sembra -fins i tot partides-
12072900 Llavors de cotó -fins i tot partides-, excepte per a sembra
12073000 Llavors de ricí -fins i tot partides-
12074010 Llavors de sèsam (ajonjolí) per a sembra -fins i tot partides-
12074090 Llavors de sèsam (ajonjolí) -fins i tot partides-, excepte per a sembra
12075010 Llavors de mostassa per a sembra -fins i tot partides-
12075090 Llavors de mostassa -fins i tot partides-, excepte per a sembra
12076000 Llavors de safranó (càrtam) (Carthamus tinctorius) -fins i tot partides-
12077000 Llavors de meló -fins i tot partides-
12079110 Llavors de rosella (cascall) per a sembra -fins i tot partides-
12079190 Llavors de rosella (cascall) -fins i tot partides-, excepte per a sembra
12079920 Llavors i fruits oleaginosos -fins i tot partits- per a sembra, excepte faves de soia, cacauets crus, copra, llavors de: lli, nap o colza, gira-sol, nou, ametlla de palma, cotó, ricí, sèsam (ajonjolí), mostassa, safranó (càrtam), meló, rosella (cascall) i karité
12079991 Llavors de cànem -fins i tot partides-, excepte per a sembra
12079996 Llavors i fruits oleaginosos -fins i tot partits-, excepte per a sembra, fruits de clofolla comestibles, olives, faves de soia, cacauets, copra, llavors de lli, nap, colza, gira-sol, cotó, sèsam (ajonjolí), mostassa, safranó (càrtam), meló, rosella (cascall) i cànem
12081000 Farina de faves de soia
12089000 Farina de llavors o fruits oleaginosos, excepte farina de mostassa i faves de soia
12091000 Llavors de bleda-rave sucrera (remolatxa sucrera) per a sembra
12092100 Llavors d'alfals (userda) per a sembra
12092210 Llavors de trèvol violeta o vermell (Trifolium pratense L.) per a sembra
12092280 Llavors de trèvol del gènere Trifolium sp. per a sembra, excepte trèvol violeta o vermell (Trifolium pratense L.)
12092311 Llavors de festuca dels prats (Festuca pratensis Huds.) per a sembra
12092315 Llavors de festuca vermella (Festuca rubra L.) per a sembra
12092380 Llavors de festuques per a sembra, excepte festuca dels prats (Festuca pratensis Huds.) i festuca vermella (Festuca rubra L.)
12092400 Llavors de poa del prat (Poa pratensis L.) per a sembra
12092510 Llavors de raigràs italià (Lolium multiflorum Lam.) per a sembra
12092590 Llavors de raigràs anglès (Lolium perenne L.) per a sembra
12092945 Llavors de flèum dels prats (Phleum pratensis), veces, poa palustre (Poa palustris) i poa trivial (Poa trivialis), dàctil (Dactylis glomerata L.) i agrostis (Agrostis), per a sembra
12092950 Tramús (llavors de llobí) per a sembra
12092960 Llavors de bleda-rave (remolatxa) per a sembra, excepte bleda-rave sucrera (remolatxa sucrera)
12092980 Llavors farratgeres per a sembra, excepte bleda-rave o remolatxa, alfals (userda), trèvol del gènere Trifolium sp., festuques, poa del prat (Poa pratensis L.), ballico (Lolium multiflorum Lam. i Lolium perenne L.) i de flèum dels prats (Phleum pratensis), veces, poa palustre (Poa palustris) i poa trivial (Poa trivialis), dàctil (Dactylis glomerata L.), agrostis (Agrostis) i tramús (llavors de llobí)
12093000 Llavors de plantes herbàcies utilitzades principalment per la flor, per a sembra
12099130 Llavors de bleda-raves (remolatxes) de taula o amanida (Beta vulgaris var. conditiva) per a sembra
12099180 Llavors d'hortalisses per a sembra, excepte de bleda-raves (remolatxes) de taula o amanida (Beta vulgaris var. conditiva)
12099910 Llavors forestals per a sembra
12099991 Llavors de plantes utilitzades principalment per la flor, per a sembra, excepte la partida 120930
12099999 Llavors, fruits i espores per a sembra, excepte bleda-rave o remolatxa, farratgeres, plantes utilitzades principalment per la flor, hortalisses i llavors forestals
12101000 Cons de llúpol frescos o dessecats, sense partir, ni moldre, ni granular
12102010 Cons de llúpol frescos o dessecats, partits, mòlts o granulats, enriquits amb pólvores de llúpol, i pólvores de llúpol
12102090 Cons de llúpol frescos o dessecats, partits, mòlts o granulats, excepte d'enriquits amb pólvores de llúpol, i de pólvores de llúpol
12112000 Arrels de ginseng, utilitzades principalment en perfumeria, medicina o com a insecticides, plaguicides, fungicides o similars, fresques o seques -fins i tot tallades, partides o polvoritzades-
12113000 Fulles de coca fresques o dessecades -fins i tot tallades, triturades o polvoritzades-
12114000 Palla d'adormidora fresca o dessecada -fins i tot tallada, triturada o polvoritzada-
12119030 Faves tonques, utilitzades principalment en perfumeria en medicina o com insecticides, plaguicides, fungicides o similars, fresques o seques -fins i tot tallades, partides o polvoritzades-
12119085 Plantes, parts de plantes, llavors i fruits de les espècies utilitzades principalment en perfumeria, medicina o com a insecticides, parasiticides o similars, frescos o dessecats -fins i tot tallats, triturats o polvoritzats-, excepte arrels de ginseng, fulles de coca, palla de cascall i faves tonques
12122100 Algues fresques, refrigerades, congelades o dessecades -fins i tot polvoritzades-, aptes per a l'alimentació humana
12122900 Algues fresques, refrigerades, congelades o dessecades -fins i tot polvoritzades-, excepte les aptes per a l'alimentació humana
12129120 Bleda-rave sucrera (remolatxa sucrera) dessecada -fins i tot polvoritzada- principalment per al consum humà
12129180 Bleda-rave sucrera (remolatxa sucrera) fresca, refrigerada o congelada -fins i tot polvoritzada-, principalment per al consum humà, excepte assecada
12129200 Garrofes, fresques, refrigerades, congelades o dessecades -fins i tot polvoritzades- emprades principalment en l'alimentació humana
12129300 Bleda-rave sucrera (remolatxa sucrera), fresca, refrigerada, congelada o dessecada -fins i tot polvoritzada- emprada principalment en l'alimentació humana
12129400 Arrels de xicoira, fresques, refrigerades, congelades o dessecades -fins i tot polvoritzades- emprades principalment en l'alimentació humana
12129941 Garrofí sense espellofar, partir ni moldre, fresc, refrigerat, congelat o dessecat, principalment per al consum humà
12129949 Garrofí fresc, refrigerat, congelat o dessecat -fins i tot polvoritzat-, principalment per al consum humà, excepte sense espellofar, partir ni moldre
12129995 Canya de sucre, garrofes, pinyols i altres productes vegetals, principalment per al consum humà, no expressats ni compresos en altres partides
12130000 Palla i capoll de cereals en brut -fins i tot picats, mòlts, premsats o granulats-
12141000 Farina i granulat d'alfals (userda)
12149010 Bleda-raves (remolatxes), naps i altres arrels farratgeres -fins i tot granulats-, excepte farina i granulat d'alfals (userda)
12149090 Fenc, trèvol, esparceta, cols farratgeres, llobins (tramussos), garrofes i productes farratgers similars -fins i tot granulats-, excepte farina i granulat d'alfals (userda), bleda-raves (remolatxes), naps i altres arrels farratgeres
13012000 Goma aràbiga
13019000 Gomes, resines, goma resines i bàlsams, naturals, excepte goma aràbiga
13021100 Sucs i extractes vegetals d'opi
13021200 Sucs i extractes vegetals de regalèssia
13021300 Sucs i extractes vegetals de llúpol
13021905 Sucs i extractes vegetals d'oleoresina de vainilla
13021980 Sucs i extractes vegetals, excepte d'opi, regalèssia, llúpol o d'oleoresina de vainilla
13022010 Matèries pèctiques, pectinats i pectats dessecats
13022090 Matèries pèctiques, pectinats i pectats, excepte dessecats
13023100 Agar-agar
13023210 Mucílags i espessidors de garrofa o garrofí -fins i tot modificats-
13023290 Mucílags i espessidors de goma de guar -fins i tot modificats-
13023900 Mucílags i espessidors derivats dels vegetals -fins i tot modificats-, excepte d'agar-agar, mucílags i espessidors de garrofa, garrofí o goma de guar
14011000 Bambú
14012000 Rotang
14019000 Matèries vegetals de les espècies utilitzades principalment en cistelleria o esparteria (canya, jonc, vímet, ràfia, palla de cereals neta, blanquejada o tenyida, i crosta de til·ler), excepte bambú i rotang
14042000 Línters de cotó
14049000 Productes vegetals ncaa, excepte línters de cotó
15011010 Llard de porc per a usos industrials, excepte les partides 0209 i 1503 i per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15011090 Llard de porc, excepte les partides 0209 i 1503, per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana o per a usos industrials
15012010 Altres greixos de porc per a usos industrials, excepte les partides 0209 i 1503 i per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15012090 Altres greixos de porc, excepte les partides 0209 i 1503, per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana o per a usos industrials
15019000 Greixos d'aviram, excepte les partides 0209 i 1503
15021010 Sèus de boví, oví o cabrú per a usos industrials, excepte la partida 1503 i per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15021090 Sèus de boví, oví o cabrú, excepte la partida 1503 i per a usos industrials
15029010 Greixos de boví, oví o cabrú per a usos industrials, excepte la partida 1503, per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana i els sèus
15029090 Greixos de boví, oví o cabrú, excepte la partida 1503, per a usos industrials i els sèus
15030011 Estearina i oleoestearina sense emulsionar, mesclar o preparar d'una altra forma destinades a usos industrials
15030019 Estearina i oleoestearina sense emulsionar, mesclar o preparar d'una altra forma, exceptestinades a usos industrials
15030030 Oli de sèu sense emulsionar, mesclar o preparar d'una altra forma, destinat a usos industrials, excepte per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15030090 Oli de llard i oleomargarina sense emulsionar, mesclar o preparar d'una altra forma
15041010 Olis de fetge de peix amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, amb un contingut de vitamina A no superior a 2.500 unitats internacionals per gram
15041091 Olis de fetge d'halibut amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte amb un contingut de vitamina A no superior a 2.500 unitats internacionals per gram
15041099 Olis de fetge de peix amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte amb un contingut de vitamina A no superior a 2.500 unitats internacionals per gram, i d'halibut
15042010 Fraccions sòlides de greixos i olis de peix sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte olis de fetge
15042090 Greixos i olis de peix amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte olis de fetge o fraccions sòlides
15043010 Fraccions sòlides de greixos i olis de mamífers marins sense modificacions químiques -fins i tot refinats-
15043090 Greixos i olis de mamífers marins amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte fraccions sòlides
15050010 Greix de llana en brut (suarda i suïntina)
15050090 Greix de llana en brut i substàncies greixoses derivades (inclosa la lanolina), excepte greix de llana en brut (suarda i suïntina)
15060000 Altres greixos i olis animals amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-
15071010 Oli de soia amb les fraccions en brut, sense modificacions químiques i desgomat, destinat a usos tècnics o industrials, excepte per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15071090 Oli de soia amb les fraccions en brut, sense modificacions químiques i desgomat, excepte per a usos tècnics o industrials
15079010 Oli de soia amb les fraccions -fins i tot refinat- sense modificacions químiques, per a usos tècnics o industrials, excepte en brut, desgomat o per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15079090 Oli de soia amb les fraccions -fins i tot refinat- sense modificacions químiques, excepte en brut, desgomat o destinat a usos tècnics o industrials
15081010 Oli de cacauet amb les fraccions en brut, sense modificacions químiques, per a usos tècnics o industrials, excepte per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15081090 Oli de cacauet amb les fraccions en brut, sense modificacions químiques, excepte per a usos tècnics o industrials
15089010 Oli de cacauet amb les fraccions -fins i tot refinat- sense modificacions químiques, per a usos tècnics o industrials, excepte en brut o per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15089090 Oli de cacauet amb les fraccions -fins i tot refinat- sense modificacions químiques, excepte en brut o per a usos tècnics o industrials
15091010 Oli d'oliva verge llampant amb les fraccions sense modificacions químiques
15091090 Oli d'oliva verge amb les fraccions sense modificacions químiques, excepte d'oli llampant
15099000 Oli d'oliva amb les fraccions -fins i tot refinat- sense modificacions químiques, excepte el verge
15100010 Altres olis en brut, obtinguts exclusivament de l'oliva, amb les fraccions sense modificacions químiques i mescles d'aquests olis o fraccions amb els olis o fraccions de la partida 1509
15100090 Altres olis obtinguts exclusivament de l'oliva amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats- i mescles d'aquests olis o fraccions amb els olis o fraccions de la partida 1509, excepte en brut
15111010 Oli de palma amb les fraccions en brut sense modificacions químiques, per a usos tècnics o industrials, excepte per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15111090 Oli de palma amb les fraccions en brut sense modificacions químiques, excepte per a usos tècnics o industrials
15119011 Fraccions sòlides d'oli de palma -fins i tot refinades sense modificacions químiques- en envasos immediats d'un contingut net no superior a 1 kg, excepte en brut
15119019 Fraccions sòlides d'oli de palma -fins i tot refinades sense modificacions químiques-, excepte en envasos immediats amb un contingut net no superior a 1 kg o en brut
15119091 Oli de palma amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats- per a usos tècnics o industrials, excepte en brut, fraccions sòlides o per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15119099 Oli de palma amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte en brut, fraccions sòlides o per a usos tècnics o industrials
15121110 Olis de gira-sol, safranó (càrtam) amb les fraccions en brut sense modificacions químiques, per a usos tècnics o industrials, excepte per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15121191 Olis de gira-sol amb les fraccions en brut sense modificacions químiques, excepte per a usos tècnics o industrials
15121199 Olis de safranó (càrtam) amb les fraccions en brut sense modificacions químiques, excepte per a usos tècnics o industrials
15121910 Olis de gira-sol, safranó (càrtam) amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, per a usos tècnics o industrials, excepte a la fabricació de productes per a l'alimentació humana o en brut
15121990 Olis de gira-sol, safranó (càrtam) amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte en brut o per a usos tècnics o industrials o per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15122110 Olis de llavor de cotó amb les fraccions en brut -fins i tot sense el gossipol- sense modificacions químiques, per a usos tècnics o industrials, excepte per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15122190 Olis de llavor de cotó amb les fraccions en brut -fins i tot sense el gossipol- sense modificacions químiques, excepte per a usos tècnics o industrials
15122910 Olis de llavor de cotó amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, per a usos tècnics o industrials, excepte en brut i per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15122990 Olis de llavor de cotó amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte en brut o per a usos tècnics o industrials
15131110 Olis de copra (coco) amb les fraccions en brut sense modificacions químiques, per a usos tècnics o industrials, excepte per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15131191 Olis de copra (coco) amb les fraccions en brut sense modificacions químiques, en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg, excepte per a usos tècnics o industrials
15131199 Olis de copra (coco) amb les fraccions en brut sense modificacions químiques, excepte per a usos tècnics o industrials o que es presentin en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg
15131911 Fraccions sòlides d'olis de copra (coco) sense modificacions químiques -fins i tot refinats- en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg, excepte en brut
15131919 Fraccions sòlides d'olis de copra (coco) sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte en brut o en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg
15131930 Olis de copra (coco) amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats- per a usos tècnics o industrials, excepte en brut, fraccions sòlides o per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15131991 Olis de copra (coco) amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats- en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg, excepte en brut, fraccions sòlides o per a usos tècnics o industrials
15131999 Olis de copra (coco) amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte en brut o per a usos tècnics o industrials o en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg
15132110 Olis de palmist o babaçú, amb les fraccions en brut sense modificacions químiques per a usos tècnics o industrials, excepte per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15132130 Olis de palmist, babaçú amb les fraccions en brut sense modificacions químiques en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg, excepte per a usos tècnics o industrials
15132190 Olis de palmist, babaçú amb les fraccions en brut sense modificacions químiques en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg, excepte per a usos tècnics o industrials
15132911 Fraccions sòlides d'olis de palmist o babaçú sense modificacions químiques -fins i tot refinats- en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg, excepte en brut
15132919 Fraccions sòlides d'olis de palmist o babaçú sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte en brut o en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg
15132930 Olis de palmist, babaçú amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats- per a usos tècnics o industrials, excepte en brut, fraccions sòlides o per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15132950 Olis de palmist, babaçú amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats- en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg, excepte en brut, fraccions sòlides o per a usos tècnics o industrials
15132990 Olis de palmist, babaçú amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte en brut, fraccions sòlides, per a usos tècnics o industrials o en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg
15141110 Olis de nap o colza amb les fraccions, sense modificacions químiques, amb baix contingut d'àcid erúcic, en brut, destinats a usos tècnics o industrials, excepte per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15141190 Olis de nap o colza amb les fraccions amb baix contingut d'àcid erúcic, en brut, sense modificacions químiques, excepte destinats a usos tècnics o industrials
15141910 Olis de nap o colza amb les fraccions, sense modificacions químiques, amb baix contingut d'àcid erúcic, destinats a usos tècnics o industrials, excepte per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana i en brut
15141990 Olis de nap o colza amb les fraccions -fins i tot refinats- amb baix contingut d'àcid erúcic, sense modificacions químiques, excepte en brut i destinats a usos tècnics o industrials
15149110 Olis de nap, colza o mostassa amb les fraccions, sense modificacions químiques, en brut, destinats a usos tècnics o industrials, excepte amb un baix contingut d'àcid erúcic i per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15149190 Olis de nap, colza o mostassa amb les fraccions, sense modificacions químiques, en brut, excepte amb un baix contingut d'àcid erúcic i a usos tècnics o industrials
15149910 Olis de nap, colza o mostassa amb les fraccions, sense modificacions químiques, per a usos tècnics o industrials, excepte amb un baix contingut d'àcid erúcic per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana i en brut
15149990 Olis de nap, colza o mostassa amb les fraccions -fins i tot refinats- sense modificacions químiques, excepte destinats a usos tècnics o industrials, amb un baix contingut d'àcid erúcic i en brut
15151100 Oli de llinosa amb les fraccions en brut sense modificacions químiques
15151910 Oli de llinosa amb les fraccions sense modificacions químiques per a usos tècnics o industrials, excepte en brut o per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15151990 Oli de llinosa amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte en brut o per a usos tècnics o industrials
15152110 Oli de blat de moro amb les fraccions en brut sense modificacions químiques per a usos tècnics o industrials, excepte per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15152190 Oli de blat de moro amb les fraccions en brut sense modificacions químiques, excepte per a usos tècnics o industrials
15152910 Oli de blat de moro amb les fraccions sense modificacions químiques per a usos tècnics o industrials, excepte en brut o per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15152990 Oli de blat de moro amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte en brut o per a usos tècnics o industrials
15153010 Oli de ricí amb les fraccions sense modificacions químiques, per a la producció d'àcid aminoundecanoic utilitzat en fabricació de fibres tèxtils sintètiques o matèries plàstiques artificials
15153090 Oli de ricí amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte per a la producció d'àcid aminoundecanoic utilitzat en la fabricació de fibres tèxtils sintètiques o matèries plàstiques artificials
15155011 Oli de sèsam amb les fraccions en brut sense modificacions químiques per a usos tècnics o industrials, excepte per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15155019 Oli de sèsam amb les fraccions en brut sense modificacions químiques, excepte per a usos tècnics o industrials
15155091 Oli de sèsam amb les fraccions sense modificacions químiques per a usos tècnics o industrials, excepte en brut o per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15155099 Oli de sèsam amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte en brut o per a usos tècnics o industrials
15159011 Oli de tung, olis de jojoba i oïticica, cera de l'arbre de la cera, cera del Japó amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-
15159021 Oli de llavor de tabac amb les fraccions en brut sense modificacions químiques per a usos tècnics o industrials, excepte per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15159029 Oli de llavor de tabac amb les fraccions en brut sense modificacions químiques, excepte destinats a usos tècnics o industrials
15159031 Oli de llavor de tabac amb les fraccions sense modificacions químiques per a usos tècnics o industrials, excepte en brut o per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15159039 Oli de llavor de tabac amb les fraccions sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte en brut o per a usos tècnics o industrials
15159040 Altres olis amb les fraccions en brut sense modificacions químiques per a usos tècnics o industrials, excepte per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana, oli de llinosa, de blat de moro, de ricí, de tung, de sèsam, de jojoba, d'oiticia, cera d'arbre de cera, cera del Japó i de llavor de tabac
15159051 Altres olis concrets amb les fraccions, en brut, sense modificacions químiques en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg, excepte per a usos tècnics o industrials
15159059 Altres olis concrets en forma fluida, amb les fraccions, en brut, sense modificacions químiques, excepte en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg o per a usos tècnics o industrials
15159060 Altres olis amb les fraccions sense modificacions químiques, per a usos tècnics o industrials, excepte en brut o per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana
15159091 Altres olis concrets amb les fraccions -fins i tot refinats- sense modificacions químiques, en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg, excepte en brut o per a usos tècnics o industrials
15159099 Altres olis concrets en forma fluida, amb les fraccions, sense modificacions químiques -fins i tot refinats-, excepte en brut o en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg o per a usos tècnics o industrials
15161010 Greixos i olis animals amb les fraccions, parcialment o totalment hidrogenats, interesterificats, reesterificats o elaïditzats -fins i tot refinats, però sense preparar d'una altra forma- en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg
15161090 Greixos i olis animals amb les fraccions, parcialment o totalment hidrogenats, interesterificats, reesterificats o elaïditzats -fins i tot refinats, però sense preparar d'una altra forma-, excepte en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg
15162010 Oli de ricí hidrogenat (opalwax) parcialment o totalment interesterificats, reesterificats o elaïditzats -fins i tot refinats, però sense preparar d'una altra forma-
15162091 Greixos i olis vegetals amb les fraccions, parcialment o totalment hidrogenats, interesterificats, reesterificats o elaïditzats -fins i tot refinats, però sense preparar d'una altra forma- en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg, excepte d'oli de ricí hidrogenat (opalwax)
15162095 Olis de nap, colza, llinosa, gira-sol, ilipé, karité, macoré, babaçú, per a usos tècnics o industrials, excepte per a la fabricació de productes per a l'alimentació humana, i en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg
15162096 Olis de cacauet, cotó, soia o de gira-sol, altres olis que tinguin un contingut en àcids grassos lliures inferior al 50% en pes, excepte olis de palmist, ilipé, coco, nap, colza o copaier, i en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg
15162098 Greixos i olis, vegetals, amb les fraccions, parcialment o totalment hidrogenats, interesterificats, reesterificats, elaïditzats -fins i tot refinats sense preparar d'altra forma-, excepte oli de ricí hidrogenat (opalwax), de cacauet, de cotó, de soia, de gira-sol, de nap, de colza, de llinosa, d'ilipé, de karité, de macoré, de babaçú i altres olis amb un contingut d'àcids grassos lliures inferior 50% pes
15171010 Margarina amb un contingut de greixos de la llet superior a 10% en pes, però sense sobrepassar-ne el 15%, excepte margarina líquida
15171090 Margarina, excepte margarina líquida o amb un contingut de greixos de la llet superior a 10% en pes, però sense sobrepassar-ne el 15 %
15179010 Margarina líquida i mescles o preparats alimentaris de greixos o olis animals o vegetals, o fraccions de diferents greixos o olis d'aquest capítol, excepte greixos i olis alimentaris, i les fraccions de la partida 1516, amb un contingut de greixos de la llet superior a 10% en pes, però sense sobrepassar-ne el 15%
15179091 Olis vegetals fixos fluids o simplement mesclats, excepte amb un contingut de greixos de la llet superior a 10% en pes, però sense sobrepassar-ne el 15%
15179093 Mescles o preparacions culinàries per a desemmotllament, excepte amb un contingut de greixos de la llet superior a 10% en pes, però sense sobrepassar-ne el 15%
15179099 Margarina líquida i mescles o preparats alimentaris de greixos o olis animals o vegetals, o fraccions de diferents greixos o olis d'aquest capítol, excepte greixos i olis alimentaris, i les fraccions de la partida 1516, excepte amb un contingut de greixos de la llet superior a 10% en pes, però sense sobrepassar-ne el 15% i d'olis vegetals fixos, fluids o simplement mesclats i de mescles o preparacions culinàries per a desemmotllament
15180010 Linoxina amb les fraccions cuites, oxidades, deshidratades, sulfurades, inflades, polimeritzades per calor, buit, atmosfera inerta (estandolitzats) o modificades químicament d'altra forma, excepte la partida 1516
15180031 Olis vegetals fixos en brut, fluids, simplement mesclats, per a usos tècnics o industrials, cuits, oxidats, deshidratats, sulfurats, inflats, polimeritzats per calor, en buit o atmosfera inerta (estandolitzats), o modificats químicament d'altra forma, en brut, excepte la partida 1516 o per a la fabricació de productes per a alimentació humana
15180039 Olis vegetals fixos, fluids, simplement mesclats, per a usos tècnics o industrials, cuits, oxidats, deshidratats, sulfurats, inflats, polimeritzats per calor en buit o atmosfera inerta (estandolitzats), o modificats químicament d'altra forma, excepte la partida 1516, en brut o per a la fabricació de productes per a alimentació humana
15180091 Greixos i olis animals o vegetals, amb les fraccions, cuits, oxidats, deshidratats, sulfurats, inflats, polimeritzats per calor en buit o atmosfera inerta (estandolitzats), o modificats químicament d'altra forma, excepte la partida 1516, linoxina i olis vegetals fixos, fluids, simplement mesclats, per a ús tècnic o industrial
15180095 Mescles i preparacions no alimentàries de greixos i olis animals o de greixos i olis animals i vegetals, amb les fraccions, no expressades ni compreses en altres partides
15180099 Altres mescles o preparacions no alimentàries de greixos i olis, animals o vegetals, o de fraccions de diferents greixos i olis d'aquest capítol, no expressades ni compreses en altres partides, excepte greixos i olis animals o de greixos i olis animals i vegetals, amb les fraccions
15200000 Glicerol en brut, aigües i lleixius glicerinosos
15211000 Ceres vegetals -fins i tot refinades o acolorides-, excepte els triglicèrids
15219010 Esperma de balena i d'altres cetacis -fins i tot refinat o acolorit-
15219091 Ceres d'abelles o d'altres insectes en brut -fins i tot refinades o acolorides-
15219099 Ceres d'abelles o d'altres insectes -fins i tot refinades o acolorides-, excepte en brut
15220010 Desgreixatge
15220031 Pasta de neutralització (soapstock) amb oli amb les característiques de l'oli d'oliva
15220039 Residus del tractament dels greixos o de les ceres animals o vegetals amb oli amb les característiques de l'oli d'oliva, excepte pasta de neutralització (soapstock)
15220091 Pòsits o excrements d'olis, pasta de neutralització (soapstock), excepte amb oli amb les característiques de l'oli d'oliva
15220099 Residus del tractament dels greixos o de les ceres animals o vegetals, excepte pòsits o excrements d'olis o amb oli amb les característiques de l'oli d'oliva
16010010 Embotits i productes similars de fetge, i preparacions alimentàries a base d'aquest producte
16010091 Embotits dessecats o per untar sense coure de carn, despulles o sang, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes, excepte fetge
16010099 Embotits i productes similars de carn, despulles o sang, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes, excepte fetge i embotits dessecats o per untar sense coure
16021000 Preparacions homogeneïtzades de carn, despulles o sang, excepte d'embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16022010 Preparacions i conserves de fetge d'oca o d'ànec, excepte d'embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16022090 Preparacions i conserves de fetge de qualsevol animal, excepte d'oca o ànec, embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16023111 Preparacions i conserves de gall dindi exclusivament amb carn de gall dindi sense coure, excepte d'embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16023119 Preparacions i conserves de carn o despulles de gall dindi, amb el 57% o més de carn o despulles en pes, excepte les exclusivament amb carn de gall dindi sense coure, embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16023180 Preparacions i conserves de carn o despulles de gall dindi, amb menys del 57% de carn o despulles en pes, excepte les exclusivament amb carn de gall dindi sense coure, embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16023211 Preparacions i conserves de carn o despulles de gall o gallina sense coure, amb el 57% o més de carn o despulles en pes, excepte d'embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16023219 Preparacions i conserves de carn o despulles de gall o gallina, amb el 57% o més de carn o despulles en pes, excepte sense coure, embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16023230 Preparacions i conserves de carn o despulles de gall o gallina, amb un contingut del 25% al 56% de carn o despulles en pes, excepte sense coure, embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16023290 Preparacions i conserves de carn o despulles de gall o gallina, amb menys del 25% de carn o despulles en pes, excepte sense coure, embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16023921 Preparacions i conserves de carn o despulles d'aviram de la partida 0105 sense coure, amb el 57% o més de carn o despulles en pes, excepte gall dindi, gall i gallina, embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16023929 Preparacions i conserves de carn o despulles d'aviram de la partida 0105, amb el 57% o més de carn o despulles en pes, excepte sense coure, de gall dindi, gall i gallina, embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16023985 Preparacions i conserves de carn o despulles d'aviram de la partida 0105, amb menys del 57% de carn o despulles en pes, excepte sense coure, preparacions i conserves de gall dindi, gall i gallina, embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16024110 Pernils i trossos de pernil de porcí domèstic preparats o conservats
16024190 Pernils i trossos de pernil de porcí preparats o conservats, excepte porcí domèstic
16024210 Espatlles i trossos d'espatlles de porcí domèstic preparades o conservades
16024290 Espatlles i trossos d'espatlles de porcí preparades o conservades, excepte porcí domèstic
16024911 Preparacions i conserves de costellam de porcí domèstic, amb el 80% o més de carn o despulles de qualsevol classe en pes (inclosos cansalada i greix de qualsevol naturalesa o origen amb exclusió d'espinades amb els trossos, mescles de costellam i pernils), excepte d'embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16024913 Preparacions i conserves d'espinades, espatlles amb els trossos (incloses les mescles d'espinades i espatlles de porcí domèstic) amb el 80% o més de carn o despulles de qualsevol classe en pes -fins i tot la cansalada i el greix de qualsevol naturalesa o origen-, excepte d'embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16024915 Mescles de pernils, espatlles, costellam, espinades amb els trossos, de porcí domèstic, preparats o conservats, amb el 80% o més de carn o despulles de qualsevol classe en pes -fins i tot la cansalada i el greix de qualsevol naturalesa o origen-, excepte d'embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16024919 Preparacions i conserves de carn o despulles de porcí domèstic (incloses les mescles) amb el 80% o més de carn o despulles de qualsevol classe en pes -fins i tot la cansalada i greix de qualsevol naturalesa o origen-, excepte mescles amb pernils, espatlles, costellam, espinades amb els trossos, embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16024930 Preparacions i conserves de carn o despulles de porcí domèstic (incloses les mescles) amb el 40% o més, però menys del 80% de carn o despulles de qualsevol classe en pes -fins i tot la cansalada i el greix de qualsevol naturalesa o origen-, excepte d'embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16024950 Preparacions i conserves de carn o de despulles de porcí domèstic (incloses les mescles) amb menys del 40% de carn o despulles de qualsevol classe en pes -fins i tot la cansalada i el greix de qualsevol naturalesa o origen-, excepte d'embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16024990 Preparacions i conserves de carn o despulles de porcí (incloses les mescles), excepte porcí domèstic, embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16025010 Preparacions i conserves de carn o despulles de boví sense coure, mescles de carns o despulles cuites, i carns o despulles sense coure, excepte d'embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16025031 Cecina de boví (corned beef) cuita en envàs hermèticament tancat
16025095 Preparacions i conserves de carn o despulles de boví, excepte sense coure, mescles de carns o despulles cuites i de carns o despulles sense coure, embotits i productes similars, preparacions alimentàries a base d'aquests productes i cecina de boví (corned beef)
16029010 Preparacions de sang de qualsevol animal, excepte d'embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16029031 Preparacions i conserves de carn o despulles de caça o conill, excepte d'embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16029051 Altres preparacions i conserves de carn o despulles que continguin carn o despulles de porcí domèstic sense coure, excepte d'embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16029061 Altres preparacions i conserves de carn o despulles que continguin carn o despulles de boví sense coure, i mescles de carn o despulles cuites o sense coure, excepte d'embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16029069 Altres preparacions i conserves de carn o despulles amb carn o despulles de boví, excepte sense coure, mescles de carn o despulles cuites o sense coure, embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16029091 Altres preparacions i conserves de carn o despulles d'oví, excepte d'embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16029095 Altres preparacions i conserves de carn o despulles de cabrú, excepte embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes
16029099 Altres preparacions i conserves de carn o despulles, excepte d'oví, cabrú, boví, porcí, caça o conill, aviram de la partida 0105, embotits i productes similars, i preparacions alimentàries a base d'aquests productes, alimentació infantil o dietètica cpvd amb recipients amb un contingut inferior o igual als 250 g
16030010 Extractes i sucs de carn, peix, crustacis, mol·luscos o d'altres invertebrats aquàtics, en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg
16030080 Extractes i sucs de carn, peix, crustacis, mol·luscos o d'altres invertebrats aquàtics, excepte en envasos immediats de contingut net no superior a 1 kg
16041100 Preparacions i conserves de salmons sencers o en trossos, excepte trinxats
16041210 Filets crus d'arengs simplement coberts amb pasta o amb farina de galeta (arrebossats) congelats -fins i tot precuinats en oli-
16041291 Preparacions i conserves d'arengs sencers o en trossos congelats -fins i tot precuinats en oli-, en envasos hermèticament tancats, excepte trinxats i en filets crus, simplement coberts amb pasta o amb farina de galeta (arrebossats)
16041299 Preparacions i conserves d'arengs sencers o en trossos congelats -fins i tot precuinats en oli-, excepte trinxats i en filets crus, simplement coberts amb pasta o amb farina de galeta (arrebossats) o en envasos hermèticament tancats
16041311 Preparacions i conserves de sardines en oli d'oliva senceres o en trossos, excepte trinxades
16041319 Preparacions i conserves de sardines senceres o en trossos, excepte trinxades o en oli d'oliva
16041390 Preparacions i conserves de sardinel·les i amploies senceres o en trossos, excepte trinxades
16041411 Preparacions i conserves de tonyines i bonítol ratllat (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) en oli vegetal, sencers o en trossos, excepte trinxats
16041416 Lloms de tonyines i bonítol ratllat (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) sencers o en trossos, excepte trinxats o en oli vegetal
16041418 Preparacions i conserves de tonyines i bonítol ratllat (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) sencers o en trossos, excepte trinxats, en oli vegetal o lloms
16041490 Preparacions i conserves de bonítols del gènere Sarda sp. sencers o en trossos, excepte trinxats
16041511 Filets preparats i conservats de verat (Scomber scombrus) i bis (Scomber japonicus) sencers o en trossos, exceptels trinxats
16041519 Preparacions i conserves de verat (Scomber scombrus) i bis (Scomber japonicus) sencers o en trossos, exceptels trinxats o en filets
16041590 Preparacions i conserves de verat (Scomber australasicus) sencers o en trossos, exceptels trinxats
16041600 Preparacions i conserves d'anxoves senceres o en trossos, excepte les trinxades
16041700 Preparacions i conserves d'anguiles senceres o en trossos, excepte les trinxades
16041910 Preparacions i conserves de salmònids sencers o en trossos, exceptels trinxats i les preparacions i conserves de salmons
16041931 Lloms de peix del gènere Euthynnus sp. sencers o en trossos, exceptels trinxats i les preparacions i conserves de bonítol ratllat (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
16041939 Preparacions i conserves de peix del gènere Euthynnus sp. sencers o en trossos, exceptels trinxats, preparacions i conserves de bonítol ratllat (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) i lloms
16041950 Preparacions i conserves de bonítol llis (Orcynopsis unicolor) sencer o en trossos, exceptel trinxat
16041991 Filets crus de peix simplement coberts amb pasta o amb farina de galeta (arrebossats) congelats -fins i tot precuinats en oli-, excepte salmònids, peixos del gènere Euthynnus sp., bonítol llis (Orcynopsis unicolor), arengs, sardines, sardinel·les, amploies, tonyines, bonítol ratllat (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) i altres bonítols del gènere Sarda sp., verats i bisos o anxoves
16041992 Bacallans (Gadus morhua, Gadus ogac i Gadus machrocephalus) sencers o en trossos congelats, exceptels trinxats i en filets crus, simplement coberts amb pasta o amb farina de galeta (arrebossats) -fins i tot precuinats en oli-
16041993 Abadejo negre o carboner (Pollachius virens) sencers o en trossos congelats, excepte trinxats i en filets crus, simplement coberts amb pasta o amb farina de galeta (arrebossats) -fins i tot precuinats en oli-
16041994 Lluços i bròtoles dels gèneres Merluccius sp., Urophycis sp. sencers o en trossos congelats, excepte trinxat i en filets crus, simplement coberts amb pasta o amb farina de galeta (arrebossats) -fins i tot precuinats en oli-
16041995 Abadejo (Pollachius pollachius) i abadejo d'Alaska (Theragra chalcogramma) sencers o en trossos congelats, excepte trinxats i en filets crus, simplement coberts amb pasta o amb farina de galeta (arrebossats) -fins i tot precuinats en oli-
16041997 Preparacions i conserves de peix sencer o trossos congelats, excepte trinxat; filets crus, coberts amb pasta o farina de galeta (arrebossats) -fins i tot precuinats en oli-; preparacions i conserves de salmònids, peix de l'espècie Euthynnus sp., bonítol llis (Orcynopsis unicolor), arengs, sardines, sardinel·les, amploies, tonyines, bonítols, anxoves, anguiles, verats, bis, bacallà, abadejo negre o carboner, lluç, abadejo i abadejo d'Alaska
16042005 Preparacions i conserves de surimi, excepte sencers o en trossos
16042010 Preparacions i conserves de salmons, excepte sencers o en trossos
16042030 Preparacions i conserves de salmònids, excepte sencers o en trossos i de salmons
16042040 Preparacions i conserves d'anxoves, excepte senceres o en trossos
16042050 Preparacions i conserves de sardines, bonítols, verat (Scomber scombrus), bis (Scomber japonicus) i bonítol llis (Orcynopsis unicolor), excepte sencers o en trossos
16042070 Preparacions i conserves de tonyines, bonítol ratllat (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) i peixos del gènere Euthynnus sp., excepte sencers o en trossos
16042090 Preparacions i conserves de peix, excepte sencer o en trossos i les preparacions i conserves de salmons, anxoves, sardines, bonítol, verat (Scomber scombrus), bis (Scomber japonicus) i bonítol llis (Orcynopsis unicolor)
16043100 Caviar
16043200 Succedanis del caviar
16051000 Crancs de mar (excepte macruros) preparats o conservats
16052110 Gambetes, llagostins i altres decàpodes Natantia, preparats o conservats, presentats en envasos no hermètics de contingut net inferior o igual a 2 kg
16052190 Gambetes, llagostins i altres decàpodes Natantia, preparats o conservats, presentats en envasos no hermètics, excepte de contingut net inferior o igual a 2 kg
16052900 Gambetes, llagostins i altres decàpodes Natantia, preparats o conservats, excepte presentats en envasos no hermètics
16053010 Carn de llamàntol cuita destinada a la indústria de la transformació per a la fabricació de llard de llamàntol, terrines, sopes o salses
16053090 Llamàntols preparats o conservats, excepte carn de llamàntol cuita, destinada a la indústria de la transformació per a la fabricació de llard de llamàntol, terrines, sopes o salses
16054000 Crustacis preparats o conservats, excepte crancs de mar, gambetes, llagostins i altres decàpodes Natantia i llamàntols
16055100 Ostres preparades o conservades
16055200 Petxines de pelegrí preparades o conservades
16055310 Musclos preparats o conservats, en envasos hermèticament tancats
16055390 Musclos preparats o conservats, excepte en envasos hermèticament tancats
16055400 Sípies (cananes) i calamars, preparats o conservats
16055500 Pops preparats o conservats
16055600 Cloïsses, catxels i arques, preparats o conservats
16055700 Orelles de mar preparades o conservades
16055800 Caragols (excepte de mar) preparats o conservats
16055900 Altres mol·luscos preparats o conservats, excepte ostres, petxines de pelegrí, musclos, sípies (cananes) i calamars, pops, cloïsses, catxels i arques i caragols
16056100 Cogombres de mar preparats o conservats
16056200 Garotes de mar preparades o conservades
16056300 Meduses preparades o conservades
16056900 Altres invertebrats aquàtics preparats o conservats, excepte crustacis i mol·luscos
17011210 Sucre de bleda-rave (remolatxa) en brut sense aromatitzants ni colorants, destinat a la refinació
17011290 Sucre de bleda-rave (remolatxa) en brut sense aromatitzants ni colorants, excepte destinat a la refinació
17011310 Sucre de bleda-rave en brut sense aromatitzants ni colorants, esmentat en la nota 2 de la subpartida d'aquest capítol, destinat a la refinació
17011390 Sucre de bleda-rave en brut sense aromatitzants ni colorants, esmentat en la nota 2 de la subpartida d'aquest capítol, excepte el destinat a la refinació
17011410 Altres sucre de bleda-rave en brut sense aromatitzants ni colorants, destinats a la refinació, excepte els esmentats en la nota 2 de la subpartida d'aquest capítol
17011490 Sucre de bleda-rave en brut sense aromatitzants ni colorants, excepte els esmentats en la nota 2 de la subpartida d'aquest capítol i els destinats a la refinació
17019100 Sucre de canya o de bleda-rave (remolatxa) i sacarosa químicament pura en estat sòlid amb aromatitzants o colorants, excepte en brut
17019910 Sucre blanc, excepte en brut i amb aromatitzants o colorants
17019990 Sucre de canya o de bleda-rave (remolatxa) i sacarosa químicament pura en estat sòlid, excepte en brut amb aromatitzants o colorants i sucre blanc
17021100 Lactosa i xarop de lactosa en estat sòlid sense aromatitzants ni colorants, amb un contingut superior o igual al 99% de lactosa en pes, expressat en lactosa anhidra, calculat sobre producte sec
17021900 Lactosa i xarop de lactosa en estat sòlid sense aromatitzants ni colorants, excepte amb un contingut superior o igual al 99% de lactosa en pes, expressat en lactosa anhidra, calculat sobre producte sec
17022010 Sucre sòlid d'auró amb aromatitzants o colorants afegits
17022090 Sucre i xarop d'auró, excepte sucre sòlid d'auró amb aromatitzants o colorants afegits
17023010 Isoglucosa sense fructosa o amb un contingut de fructosa inferior al 20 % en pes sobre el producte sec
17023050 Glucosa i xarop de glucosa en pols cristal·lina blanca -fins i tot aglomerat- sense fructosa o amb un contingut de fructosa inferior al 20 % en pes sobre el producte sec, excepte isoglucosa
17023090 Glucosa i xarop de glucosa sense fructosa o amb un contingut de fructosa, inferior al 20 % en pes sobre el producte sec, excepte en pols cristal·lina blanca -fins i tot aglomerat- i isoglucosa
17024010 Isoglucosa amb un contingut de fructosa superior o igual al 20 % en pes sobre el producte sec, però inferior al 50%
17024090 Glucosa i xarop de glucosa amb un contingut de fructosa superior o igual al 20 % en pes sobre el producte sec, però inferior al 50%, excepte isoglucosa
17025000 Fructosa químicament pura
17026010 Isoglucosa amb un contingut de fructosa superior al 50 % en pes sobre producte sec
17026080 Xarop d'inulina
17026095 Fructoses i xarop de fructosa amb un contingut de fructosa superior al 50% en pes sobre producte sec, excepte fructosa químicament pura, isoglucosa i xarop d'inulina
17029010 Maltosa químicament pura
17029030 Isoglucosa
17029050 Maltodextrina i xarop de maltodextrina
17029071 Sucre i melassa caramel·litzats amb el 50% o més de sacarosa en estat sec
17029075 Sucre i melassa caramel·litzats en pols -fins i tot aglomerat-, excepte amb el 50% o més de sacarosa en estat sec
17029079 Sucre i melassa caramel·litzats, excepte amb el 50% o més de sacarosa en estat sec o en pols -fins i tot aglomerat-
17029080 Xarop d'inulina
17029095 Sucres (inclòs el sucre invertit en estat sòlid); xarop de sucre sense aromatitzants ni colorants, excepte isoglucosa, maltodextrina i xarop de maltodextrina, sucre i melassa caramel·litzats, xarop d'inulina i maltosa químicament pura-
17031000 Melassa de canya
17039000 Melassa de l'extracció o de la refinació del sucre, excepte melassa de canya
17041010 Xiclet -fins i tot recobert de sucre- amb un contingut de sacarosa inferior al 60% en pes (inclòs el sucre invertit calculat en sacarosa)
17041090 Xiclet -fins i tot recobert de sucre- amb un contingut de sacarosa igual o superior al 60% en pes (inclòs el sucre invertit calculat en sacarosa)
17049010 Extracte de regalèssia amb més del 10% de sacarosa en pes sense addició d'altres matèries
17049030 Xocolata blanca
17049051 Pastes i masses (inclòs el massapà) en envasos immediats amb contingut net igual o superior a 1 kg
17049055 Pastilles per al coll i caramels per a la tos
17049061 Dragees, confits i dolços amb recobriment similar
17049065 Gomes i altres articles de confiteria a base de gelificants (incloses les pastes de fruites en forma d'articles de confiteria)
17049071 Caramels de sucre cuit -fins i tot farcits-
17049075 Caramels, excepte caramels de sucre cuit -fins i tot farcits-
17049081 Articles de confiteria sense cacau obtinguts per compressió, excepte caramels, gomes i articles confiteria a base de gelificants, dragees, confits i de similars, pastilles per al coll i tos, pastes i masses, (inclòs el massapà) en envasos de més d'1 kg, xocolata blanca, extracte de regalèssia amb més del 10% en sacarosa sense addició d'altres matèries, i xiclets
17049099 Altres articles de confiteria sense cacau, exceptels obtinguts per compressió, caramels, gomes i articles confiteria a base gelificants, dragees, confits i similars, pastilles per al coll i tos, pastes i masses (inclòs el massapà) en envasos de més d'1 kg, xocolata blanca, extracte de regalèssia amb més del 10% en sacarosa sense addició d'altres matèries, i xiclets
18010000 Cacau en gra sencer o partit, cru o torrat
18020000 Clofolla, pel·lícules i altres residus de cacau
18031000 Pasta de cacau sense desgreixar
18032000 Pasta de cacau desgreixada totalment o parcialment
18040000 Mantega, greix i oli de cacau
18050000 Cacau en pols sense addició de sucre ni altres edulcorants
18061015 Cacau en pols ensucrat o edulcorat d'una altra manera, sense sacarosa, amb menys del 5% en pes (inclòs el sucre invertit calculat en sacarosa) o d'isoglucosa calculat igualment en sacarosa
18061020 Cacau en pols ensucrat o edulcorat d'una altra manera, amb un contingut de sacarosa o isoglucosa igual o superior al 5% en pes i inferior al 65% (inclòs el sucre invertit calculat en sacarosa)
18061030 Cacau en pols ensucrat o edulcorat d'una altra manera, amb un contingut de sacarosa o isoglucosa igual o superior al 65% en pes i inferior al 80% (inclòs el sucre invertit calculat en sacarosa)
18061090 Cacau en pols ensucrat o edulcorat d'una altra manera, amb un contingut de sacarosa o isoglucosa igual o superior al 80% en pes (inclòs el sucre invertit calculat en sacarosa)
18062010 Preparacions alimentàries en blocs o barres amb un pes superior a 2 kg, o bé en forma líquida, pastosa, en pols, granulat o formes similars, en recipients o envasos immediats amb un contingut superior a 2 kg, amb un contingut de mantega de cacau igual o superior al 31% en pes, o amb un contingut total de mantega de cacau i greix de llet igual o superior al 31% en pes
18062030 Preparacions alimentàries en blocs o barres amb un pes superior a 2 kg, o bé en forma líquida, pastosa, en pols, granulat o formes similars, en recipients o envasos immediats amb un contingut superior a 2 kg, i amb un contingut total de mantega de cacau i greix de llet igual o superior al 25% i inferior al 31% en pes
18062050 Preparacions alimentàries en blocs o en barres amb un pes superior a 2 kg, o bé en forma líquida, pastosa, en pols, granulat o formes similars, en recipients o envasos immediats amb un contingut superior a 2 kg, i amb un contingut de mantega de cacau igual o superior al 18% en pes
18062070 Preparacions alimentàries anomenats xocolata de milk crumb en blocs o en barres amb un pes superior a 2 kg, o bé en forma líquida, pastoses, en pols, granulat o formes similars, en recipients o envasos immediats amb un contingut superior a 2 kg
18062080 Preparacions alimentàries amb cacau en blocs o barres amb bany de cacau i amb un pes superior a 2 kg, o bé en forma líquida, pastosa, en pols, granulat o formes similars, en recipients o envasos immediats amb un contingut superior a 2 kg, amb un contingut de mantega de cacau inferior al 31% en pes, o amb contingut total de mantega de cacau i greixos de llet inferior al 25% en pes
18062095 Preparacions alimentàries amb cacau amb pes superior a 2 kg, o bé en forma líquida, pastosa, en pols, granulat o similars, en envasos immediats amb contingut superior a 2 kg, amb un contingut de mantega de cacau inferior al 18% en pes o amb contingut total de llard de cacau i greix de llet inferior al 25% en pes, excepte preparacions anomenades xocolata de milk crumb i bany de cacau
18063100 Preparacions alimentàries amb cacau en blocs, en pastilles o en barres, farcits, excepte amb un pes superior a 2 kg
18063210 Preparacions alimentàries amb cacau en blocs, en pastilles o en barres, sense farcir, amb cereals, nous o altres fruits, excepte amb un pes superior a 2 kg
18063290 Preparacions alimentàries amb cacau en blocs, en pastilles o en barres, sense farcir, excepte amb cereals, nous o altres fruits o amb un pes superior a 2 kg
18069011 Xocolata, articles de xocolata i bombons -fins i tot farcits amb alcohol-
18069019 Bombons -fins i tot farcits-, excepte amb alcohol
18069031 Xocolata i articles de xocolata farcits, excepte bombons
18069039 Xocolata i articles de xocolata sense farcir, excepte bombons
18069050 Articles de confiteria i succedanis fabricats amb productes substitutius del sucre amb cacau
18069060 Pastes per untar amb cacau
18069070 Preparacions per a begudes amb cacau
18069090 Preparacions alimentàries amb cacau, excepte cacau en pols; preparacions en blocs, en barres o en pastilles, de forma líquida, pastosa, en pols, granulat o formes similars; articles de confiteria i succedanis fabricats amb productes substitutius del sucre; pastes per untar i preparacions per a begudes
19011000 Preparacions alimentàries infantils cpvd, ncaa
19012000 Mescles i pastes per a la preparació de productes de fleca, pastisseria o galeteria de la partida 1905, ncaa
19019011 Extracte de malt, amb un contingut d'extracte sec igual o superior al 90% en pes
19019019 Extracte de malt, amb un contingut d'extracte sec inferior al 90% en pes
19019091 Altres preparacions alimentàries sense greixos de llet o amb menys de l'1,5% en pes, ncaa; sense sacarosa (inclòs el sucre invertit), isoglucosa o amb menys del 5% en pes, sense midó, fècula o glucosa amb menys del 5% en pes, excepte preparacions alimentàries en pols de productes de les partides 0401 a 0404
19019099 Altres preparacions alimentàries, ncaa
19021100 Pastes alimentoses amb ou sense coure, farcir ni preparar d'una altra forma
19021910 Pastes alimentoses sense coure, farcir ni preparar d'una altra forma, excepte amb ou, i farina o sèmola de blat tou
19021990 Pastes alimentoses amb farina o sèmola de blat tou sense coure, farcir ni preparar d'una altra forma, excepte amb ou
19022010 Pastes alimentoses farcides -fins i tot cuites o preparades d'una altra forma- amb més del 20% de peix i crustacis, mol·luscos i altres invertebrats aquàtics en pes
19022030 Pastes alimentoses farcides -fins i tot cuites o preparades d'una altra forma- amb més del 20% d'embotits i similars, de carn i despulles de qualsevol classe (inclòs el greix de qualsevol naturalesa o origen) en pes
19022091 Pastes alimentoses farcides, cuites, excepte amb més del 20% de peix, crustacis, mol·luscos o altres invertebrats aquàtics, d'embotits i similars, de carn i despulles de qualsevol classe (inclòs el greix de qualsevol naturalesa o origen) en pes
19022099 Pastes alimentoses farcides, excepte cuites i amb més del 20% de peix, crustacis, mol·luscos o altres invertebrats aquàtics, d'embotits i similars, de carn i despulles de qualsevol classe (inclòs el greix de qualsevol naturalesa o origen o cuites) en pes
19023010 Pastes alimentoses dessecades -fins i tot cuites o preparades d'una altra forma-, excepte farcides
19023090 Pastes alimentoses -fins i tot cuites o preparades d'una altra forma-, excepte farcides i dessecades
19024010 Cuscús sense preparar
19024090 Cuscús, excepte sense preparar
19030000 Tapioca amb els succedanis preparats amb fècula, en flocs, grumolls, grans perlats, cernudes o formes similars
19041010 Productes a base de blat de moro obtinguts per inflament o torrefacció
19041030 Productes a base d'arròs obtinguts per inflament o torrefacció
19041090 Productes a base de cereals obtinguts per inflament o torrefacció, excepte blat de moro o arròs
19042010 Preparacions a base de flocs de cereals sense torrar del tipus musli
19042091 Preparacions obtingudes amb mescles de flocs de cereals sense torrar, i flocs de cereals torrats o cereals inflats a base de blat de moro
19042095 Preparacions obtingudes amb mescles de flocs de cereals sense torrar, i flocs de cereals torrats o cereals inflats a base d'arròs
19042099 Altres preparacions alimentàries obtingudes amb mescles de flocs de cereals sense torrar, i flocs de cereals torrats o cereals inflats, excepte de blat de moro o d'arròs
19043000 Bulgur
19049010 Arròs en gra o en forma de flocs, precuit o preparat d'una altra forma
19049080 Cereals en gra o en flocs o altres grans treballats, precuits o preparats d'una altra manera, no expressats ni compresos en altres partides, excepte blat de moro, arròs, farina, sèmola, productes obtinguts per inflament o torrefacció, preparacions alimentàries obtingudes amb flocs de cereals sense torrar i preparacions alimentàries obtingudes amb mescles de flocs de cereals sense torrar i flocs de cereals torrats o cereals inflats, i bulgur
19051000 Knäckebrot
19052010 Pa d'espècies amb un contingut de sacarosa (inclòs el sucre invertit calculat en sacarosa) inferior a 30% en pes
19052030 Pa d'espècies amb un contingut de sacarosa (inclòs el sucre invertit calculat en sacarosa) igual o superior a 30% i inferior a 50% en pes
19052090 Pa d'espècies amb un contingut de sacarosa (inclòs el sucre invertit calculat en sacarosa) igual o superior a 50% en pes
19053111 Galetes dolces edulcorades totalment o parcialment, recobertes o revestides de xocolata o d'altres preparacions que continguin cacau, en envasos immediats amb un contingut no superior a 85 g
19053119 Galetes dolces edulcorades totalment o parcialment, recobertes o revestides de xocolata o d'altres preparacions que continguin cacau, excepte en envasos immediats amb un contingut no superior a 85 g
19053130 Galetes dolces edulcorades amb un contingut de matèria grassa de la llet superior o igual al 8% en pes, excepte totalment o parcialment recobertes o revestides de xocolata o d'altres preparacions que continguin cacau
19053191 Galetes dolces dobles farcides i edulcorades, excepte amb un contingut de matèria grassa de la llet superior o igual al 8% en pes i les totalment o parcialment recobertes o revestides de xocolata o d'altres preparacions que continguin cacau
19053199 Galetes dolces edulcorades, excepte dobles farcides amb un contingut de matèria grassa de la llet superior o igual al 8% en pes i les totalment o parcialment recobertes o revestides de xocolata o d'altres preparacions que continguin cacau
19053205 Neules -fins i tot farcides- (patata de reixeta [gaufrette], wafers i gofres [waffles]) amb un contingut d'aigua superior al 10% en pes
19053211 Neules -fins i tot farcides- (patata de reixeta [gaufrette], wafers i gofres [waffles]) totalment o parcialment recoberts o revestits de xocolata o d'altres preparacions que continguin cacau, en envasos immediats amb un contingut no superior a 85 g
19053219 Neules -fins i tot farcides- (patata de reixeta [gaufrette], wafers i gofres [waffles]) totalment o parcialment recoberts o revestits de xocolata o d'altres preparacions que continguin cacau, excepte en envasos immediats amb un contingut no superior a 85 g
19053291 Neules -fins i tot farcides- (patata de reixeta [gaufrette], wafers i gofres [waffles]) salades farcides o sense farcir, excepte totalment o parcialment recoberts o revestits de xocolata o d'altres preparacions que continguin cacau
19053299 Neules -fins i tot farcides- (patata de reixeta [gaufrette], wafers i gofres [waffles]), excepte totalment o parcialment recoberts o revestits de xocolata o d'altres preparacions que continguin cacau i les salades farcides o sense farcir
19054010 Pa a la brasa torrat
19054090 Pa torrat i productes similars torrats, excepte pa a la brasa
19059010 Pa àzim (mazoth)
19059020 Hòsties, càpsules per a medicaments, pastes dessecades de farina, midó o fècula, en fulles i productes similars
19059030 Pa sense addició de mel, ous, formatge o fruits, amb un contingut de sucre i greixos no superior a 5% en pes sobre matèria seca
19059045 Galetes -fins i tot amb cacau-, excepte galetes dolces, galetes de pa torrat i productes similars torrats
19059055 Productes extrudits o expandits, salats o aromatitzats
19059060 Productes de fleca, pastisseria o galeteria amb edulcorants afegits -fins i tot amb cacau-, excepte Knäckebrot, pa d'espècies, galetes dolces, pa torrat i productes similars torrats, pa àzim (mazoth), pa sense addició de mel, ous, formatge o fruits; galetes i productes extrudits o expandits
19059090 Productes de forn de pa, pastisseria o galeteria -fins i tot amb cacau-, excepte amb edulcorants afegits, Knäckebrot, pa d'espècies, galetes dolces, pa torrat i productes similars torrats, pa àzim (mazoth), pa sense addició de mel, ous, formatge o fruits; galetes i productes extrudits o expandits
20011000 Cogombres i cogombrets preparats o conservats en vinagre o àcid acètic
20019010 Chutney de mango preparat o conservat en vinagre o àcid acètic
20019020 Pebrots del gènere Capsicum sp. preparats o conservats en vinagre o àcid acètic, excepte pebrots dolços
20019030 Blat de moro dolç (Zea mays var. saccharata) preparat o conservat en vinagre o àcid acètic
20019040 Nyams, moniatos i parts comestibles similars de plantes preparats o conservats en vinagre o àcid acètic, amb un contingut de midó o fècula igual o superior al 5% en pes
20019050 Bolets preparats o conservats en vinagre o àcid acètic
20019065 Olives preparades o conservades en vinagre o àcid acètic
20019070 Pebrots dolços preparats o conservats en vinagre o àcid acètic
20019092 Fruits tropicals i nous tropicals i cors de palmeres, preparats o conservats en vinagre o àcid acètic
20019097 Hortalisses, fruites, fruits i parts comestibles de plantes preparats o conservats en vinagre o àcid acètic, excepte cogombres, cogombrets, cebes, chutney de mango, fruits gènere Capsicum sp., blat de moro dolç, nyams, moniatos i parts similars amb contingut de midó o fècula igual o superior 5% pes, bolets, cors de palmeres, olives, pebrots dolços, fruits i nous tropicals
20021010 Tomàquets sencers o en trossos pelats preparats o conservats, excepte en vinagre o àcid acètic
20021090 Tomàquets sencers o en trossos sense pelar preparats o conservats, excepte en vinagre o àcid acètic
20029011 Tomàquets preparats o conservats, amb un contingut de matèria seca inferior al 12% en pes, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, excepte en vinagre o àcid acètic i tomàquets sencers o en trossos
20029019 Tomàquets preparats o conservats, amb un contingut de matèria seca inferior al 12% en pes, en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg, excepte en vinagre o àcid acètic i tomàquets sencers o en trossos
20029031 Tomàquets preparats o conservats, amb un contingut de matèria seca igual o superior al 12%, però inferior o igual al 30% en pes, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, excepte en vinagre o àcid acètic i tomàquets sencers o en trossos
20029039 Tomàquets preparats o conservats, amb un contingut de matèria seca igual o superior al 12%, però inferior o igual al 30% en pes, en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg, excepte en vinagre o àcid acètic i tomàquets sencers o en trossos
20029091 Tomàquets preparats o conservats, amb un contingut de matèria seca superior al 30% en pes en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, excepte en vinagre o àcid acètic i tomàquets sencers o en trossos
20029099 Tomàquets preparats o conservats, amb un contingut de matèria seca superior al 30% en pes, en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg, excepte en vinagre o àcid acètic i tomàquets sencers o en trossos
20031020 Bolets del gènere Agaricus sp. conservats completament cuits de manera provisional, excepte en vinagre o àcid acètic
20031030 Bolets del gènere Agaricus sp. preparats o conservats, excepte en vinagre o àcid acètic o conservats completament cuits de manera provisional
20039010 Tòfones preparades o conservades, excepte en vinagre o àcid acètic
20039090 Bolets preparats o conservats sense vinagre ni àcid acètic, exceptel gènere Agaricus sp.
20041010 Patates congelades simplement cuites
20041091 Patates congelades en forma de farines, sèmoles o flocs
20041099 Patates congelades preparades o conservades, excepte en vinagre o àcid acètic, simplement cuites i presentades en forma de farines, sèmoles o flocs
20049010 Blat de moro dolç (Zea mays var. saccharata) congelat preparat o conservat, excepte en vinagre o àcid acètic
20049030 Xucrut, tàperes i olives congelats preparats o conservats, excepte en vinagre o àcid acètic
20049050 Pèsols (Pisum sativum) i mongeta tendra congelats preparats o conservats, excepte en vinagre o àcid acètic
20049091 Cebes congelades simplement cuites
20049098 Hortalisses amb les mescles congelades preparades o conservades, excepte en vinagre o àcid acètic, patates, blat de moro dolç, xucrut, tàperes, olives, pèsols, mongeta tendra i cebes
20051000 Hortalisses homogeneïtzades preparades o conservades, excepte en vinagre o àcid acètic
20052010 Patates preparades o conservades en forma de farines, sèmoles o flocs, excepte en vinagre o àcid acètic
20052020 Patates en rodanxes fines fregides -fins i tot salades o aromatitzades- preparades o conservades en envasos hermèticament tancats, propis per al consum immediat, excepte en vinagre o àcid acètic
20052080 Patates preparades o conservades en envasos hermèticament tancats, propis per al consum immediat, excepte en vinagre o àcid acètic, patates en forma de farines, sèmoles o flocs, en rodanxes fines fregides -fins i tot salades o aromatitzades-
20054000 Pèsols (Pisum sativum) preparats o conservats, excepte en vinagre o àcid acètic
20055100 Mongetes sense tavella dels gèneres Vigna sp. i Phaseolus sp. preparades o conservades, excepte en vinagre o àcid acètic
20055900 Mongetes dels gèneres Vigna sp. i Phaseolus sp. preparades o conservades, excepte en vinagre o àcid acètic i sense tavella
20056000 Espàrrecs preparats o conservats, excepte en vinagre o àcid acètic
20057000 Olives preparades o conservades, excepte en vinagre o àcid acètic
20058000 Blat de moro dolç (Zea mays var. saccharata) preparat o conservat, excepte en vinagre o àcid acètic
20059100 Brots de bambú preparats o conservats, excepte en vinagre o àcid acètic
20059910 Fruits del gènere Capsicum sp. preparats o conservats, excepte els pebrots dolços conservats en vinagre o àcid acètic
20059920 Tàperes preparades o conservades, excepte en vinagre o àcid acètic
20059930 Carxofes preparades o conservades, excepte en vinagre o àcid acètic
20059950 Mescles d'hortalisses preparades o conservades, excepte en vinagre o àcid acètic, brots de bambú, fruits del gènere Capsicum sp., tàperes, carxofes i pastanagues
20059960 Xucrut preparat o conservat, excepte en vinagre o àcid acètic
20059980 Altres hortalisses preparades o conservades, excepte en vinagre o àcid acètic, i mescles d'hortalisses, carxofes, tàperes, fruits del gènere Capsicum sp., xucrut i brots de bambú
20060010 Gingebre confitat amb sucre (candit, setinat o gebrat)
20060031 Cireres confitades amb sucre (candides, setinades o gebrades), amb un contingut de sucre superior al 13% en pes
20060035 Fruits i nous tropicals confitats amb sucre (candits, setinats o gebrats), amb un contingut de sucre superior al 13% en pes
20060038 Hortalisses, fruites, altres fruits, les seves peles i altres parts de plantes, confitats amb sucre (candits, setinats o gebrats), amb un contingut de sucre superior al 13% en pes, excepte fruits i nous tropicals i cireres
20060091 Fruits i nous tropicals confitades amb sucre (candits, setinats o gebrats) amb un contingut de sucre inferior al 13% en pes
20060099 Hortalisses, fruites, altres fruits, les seves peles i altres parts de plantes, confitats amb sucre (candits, setinats o gebrats), amb un contingut de sucre inferior al 13% en pes, excepte fruits i nous tropicals
20071010 Preparacions homogeneïtzades, amb un contingut de sucre superior al 13% en pes (compotes, gelees, melmelades, purés i pastes de fruits, obtinguts per cocció -fins i tot ensucrats o edulcorats-)
20071091 Preparacions homogeneïtzades de fruits tropicals (compotes, gelees, melmelades, purés i pastes de fruits, obtinguts per cocció -fins i tot ensucrats o edulcorats-), excepte amb un contingut de sucre superior al 13% en pes
20071099 Preparacions homogeneïtzades (compotes, gelees, melmelades, purés i pastes de fruits, obtinguts per cocció -fins i tot ensucrats o edulcorats-), excepte amb un contingut de sucre superior al 13% en pes i de fruits tropicals
20079110 Altres compotes, gelees, melmelades, purés i pastes de cítrics obtinguts per cocció -fins i tot ensucrats o edulcorats-, amb un contingut de sucre superior al 30% en pes, excepte preparacions homogeneïtzades
20079130 Altres compotes, gelees, melmelades, purés i pastes de cítrics obtinguts per cocció -fins i tot ensucrats o edulcorats-, amb un contingut de sucre superior al 13% sense sobrepassar-ne el 30% en pes, excepte preparacions homogeneïtzades
20079190 Altres compotes, gelees, melmelades, purés i pastes de cítrics obtinguts per cocció -fins i tot ensucrats o edulcorats-
20079910 Purés i pastes de pruna obtinguts per cocció, amb un contingut de sucre superior al 30% en pes, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 100 kg, destinats a una transformació industrial, excepte preparacions homogeneïtzades
20079920 Purés i pastes de castanyes obtinguts per cocció, amb un contingut de sucre superior al 30% en pes, excepte preparacions homogeneïtzades
20079931 Purés i pastes de cireres obtinguts per cocció, amb un contingut de sucre superior al 30% en pes, excepte preparacions homogeneïtzades
20079933 Purés i pastes de maduixes obtinguts per cocció, amb un contingut de sucre superior al 30% en pes, excepte preparacions homogeneïtzades
20079935 Purés i pastes de gerds obtinguts per cocció, amb un contingut de sucre superior al 30% en pes, excepte preparacions homogeneïtzades
20079939 Purés i pastes de fruits obtinguts per cocció, amb un contingut de sucre superior al 30% en pes, excepte cireres, gerds i maduixes i preparacions homogeneïtzades
20079950 Altres compotes, gelees, melmelades, purés i pastes de fruits obtinguts per cocció, amb un contingut de sucre superior al 13% sense sobrepassar-ne el 30% en pes, excepte preparacions homogeneïtzades
20079993 Purés i compotes de fruits i nous tropicals obtinguts per cocció, amb un contingut de sucre inferior al 13% en pes, excepte preparacions homogeneïtzades
20079997 Purés i compotes obtinguts per cocció, amb un contingut de sucre inferior al 13% en pes, excepte fruits i nous tropicals i preparacions homogeneïtzades
20081110 Mantega de cacauet, preparada o conservada d'una altra manera -fins i tot ensucrada, edulcorada o amb alcohol- ncaa
20081191 Cacauets preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats, edulcorats o amb alcohol- en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, ncaa, excepte per a mantega de cacauet
20081196 Cacauets torrats, preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats, edulcorats o amb alcohol- en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg, ncaa, excepte per a mantega de cacauet
20081198 Cacauets preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats, edulcorats o amb alcohol- en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg, ncaa, excepte torrats i per a mantega de cacauet
20081911 Nous tropicals, mescles amb el 50% o més de nous tropicals en pes i fruits tropicals preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats, edulcorats o amb alcohol- en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, ncaa
20081913 Ametlles i festucs (pistatxos) torrats preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats, edulcorats o amb alcohol- en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, ncaa
20081919 Altres fruits i altres parts comestibles de plantes preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats, edulcorats o amb alcohol- (incloses les mescles fruits de clofolla i altres llavors) en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, ncaa, excepte ametlles i festucs (pistatxos) torrats i nous tropicals
20081991 Nous tropicals, mescles amb el 50% o més de nous tropicals en pes i fruits tropicals, preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats, edulcorats o amb alcohol- en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg, ncaa
20081993 Ametlles i festucs (pistatxos) torrats preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats, edulcorats o amb alcohol- en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg, ncaa
20081995 Altres fruits i altres parts comestibles de plantes preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats, edulcorats o amb alcohol- (incloses les mescles, fruits de clofolla i altres llavors) en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg, ncaa, excepte nous tropicals, ametlles i festucs (pistatxos) torrats
20081999 Altres fruits i altres parts comestibles de plantes preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats, edulcorats o amb alcohol-, ncaa, en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg
20082011 Pinyes (ananàs), preparades o conservades d'una altra manera amb alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, amb un contingut de sucre superior al 17% en pes, ncaa
20082019 Pinyes (ananàs) preparades o conservades d'una altra manera -fins i tot ensucrades o edulcorades- amb alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 17% en pes
20082031 Pinyes (ananàs) preparades o conservades d'una altra manera -fins i tot ensucrades, edulcorades o amb alcohol afegit- en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg, amb un contingut de sucre superior al 19% en pes, ncaa
20082039 Pinyes (ananàs) preparades o conservades d'una altra manera -fins i tot ensucrades, edulcorades o amb alcohol afegit- en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 19% en pes
20082051 Pinyes (ananàs) preparades o conservades d'una altra manera amb sucre afegit i sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg i, amb un contingut de sucre superior al 17% en pes, ncaa
20082059 Pinyes (ananàs) preparades o conservades d'una altra manera amb sucre afegit i sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg i, amb un contingut de sucre superior al 13% en pes, ncaa
20082071 Pinyes (ananàs) preparades o conservades d'una altra manera amb sucre afegit i sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net inferior o igual a 1 kg i, amb un contingut de sucre superior al 19% en pes, ncaa
20082079 Pinyes (ananàs) preparades o conservades d'una altra manera amb sucre afegit i sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net inferior o igual a 1 kg i, amb un contingut de sucre superior al 139% en pes, ncaa
20082090 Pinyes (ananàs) preparades o conservades d'una altra manera -fins i tot edulcorades- sense sucre o alcohol afegits, ncaa
20083011 Cítrics preparats o conservats d'una altra manera amb alcohol afegit, amb un contingut de sucre superior al 9% i amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes, ncaa
20083019 Cítrics preparats o conservats d'una altra manera amb alcohol afegit i amb un contingut de sucre superior al 9%, ncaa, excepte amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes
20083031 Cítrics preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats o edulcorats- amb alcohol afegit amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 9%
20083039 Cítrics preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats o edulcorats- amb alcohol afegit, ncaa, excepte amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes o amb un contingut de sucre superior al 9%
20083051 Grills d'aranges preparats o conservats d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, ncaa
20083055 Mandarines (incloses les de Tànger i les satsumes), clementines, wilkings i altres híbrids similars de cítrics preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats o edulcorats- amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, ncaa
20083059 Cítrics preparats o conservats d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, ncaa, excepte grills d'aranges, mandarines (incloses les de Tànger i les satsumes), clementines i wilkings
20083071 Grills d'aranges preparats o conservats d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb contingut net igual o inferior a 1 kg, ncaa
20083075 Mandarines (incloses les de Tànger i les satsumes) clementines, wilkings i altres híbrids similars de cítrics preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats o edulcorats- amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats amb contingut net igual o inferior a 1 kg, ncaa
20083079 Cítrics preparats o conservats d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats amb contingut net igual o inferior a 1 kg, ncaa, excepte grills d'aranges, mandarines (incloses les de Tànger i les satsumes), clementines i wilkings
20083090 Cítrics preparats o conservats sense alcohol ni sucre afegits
20084011 Peres preparades o conservades d'una altra manera amb alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, amb un contingut de sucre superior al 13% en pes i amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes, ncaa
20084019 Peres preparades o conservades d'una altra manera amb alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg i amb un contingut de sucre superior al 13% en pes, ncaa, excepte amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes
20084021 Peres preparades o conservades d'una altra manera -fins i tot ensucrades o edulcorades- amb alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg i amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 13% en pes
20084029 Peres preparades o conservades d'una altra manera -fins i tot ensucrades o edulcorades- amb alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, ncaa, excepte amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes i amb un contingut de sucre superior al 13% en pes
20084031 Peres preparades o conservades d'una altra manera amb alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg i amb un contingut de sucre superior al 15% en pes, ncaa
20084039 Peres preparades o conservades d'una altra manera -fins i tot ensucrades o edulcorades- amb alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 15% en pes
20084051 Peres preparades o conservades d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg i amb un contingut de sucre superior al 13% en pes, ncaa
20084059 Peres preparades o conservades d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior 1 kg, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 13% en pes
20084071 Peres preparades o conservades d'una altra manera sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg i amb un contingut de sucre superior al 15% en pes, ncaa
20084079 Peres preparades o conservades d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 15% en pes
20084090 Peres preparades o conservades d'una altra manera -fins i tot edulcorades- sense alcohol ni sucre afegits, ncaa
20085011 Albercocs preparats o conservats d'una altra manera amb alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, amb un contingut de sucre superior al 13% en pes i amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes, ncaa
20085019 Albercocs preparats o conservats d'una altra manera amb alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, amb un contingut de sucre superior al 13% en pes, ncaa, excepte amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes
20085031 Albercocs preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats o edulcorats- amb alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg i amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 13% en pes
20085039 Albercocs preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats o edulcorats- amb alcohol afegit en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, ncaa, excepte amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes i amb un contingut de sucre superior al 13% en pes
20085051 Albercocs preparats o conservats d'una altra manera amb alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg i amb un contingut de sucre superior al 15% en pes, ncaa
20085059 Albercocs preparats o conservats d'una altra manera amb alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 15% en pes
20085061 Albercocs preparats o conservats d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg i amb un contingut de sucre superior al 13% en pes, ncaa
20085069 Albercocs preparats o conservats d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 13% en pes
20085071 Albercocs preparats o conservats d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg i amb un contingut de sucre superior al 15% en pes, ncaa
20085079 Albercocs preparats o conservats d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 15% en pes
20085092 Albercocs preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot edulcorats- sense alcohol ni sucre afegit, en envasos immediats, amb un contingut net igual o superior a 5 kg, ncaa
20085098 Albercocs preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot edulcorats- sense alcohol ni sucre afegits, en envasos immediats, amb un contingut net inferior a 5 kg, ncaa
20086011 Cireres preparades o conservades d'una altra manera amb alcohol afegit, amb un contingut de sucre superior al 9% i amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes, ncaa
20086019 Cireres preparades o conservades d'una altra manera amb alcohol afegit i amb un contingut de sucre superior al 9%, ncaa, excepte amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes
20086031 Cireres preparades o conservades d'una altra manera -fins i tot ensucrades, edulcorades o amb alcohol afegit- amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 9%
20086039 Cireres preparades o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrades, edulcorades o amb alcohol- amb alcohol afegit, ncaa, excepte amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes i amb un contingut de sucre superior al 9%
20086050 Cireres preparades o conservades d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, ncaa
20086060 Cireres preparades o conservades d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg, ncaa
20086070 Cireres preparades o conservades d'una altra manera -fins i tot edulcorades- sense alcohol ni sucre afegits, en envasos immediats, amb un contingut net igual o superior 4,5 kg, ncaa, ncaa
20086090 Cireres preparades o conservades d'una altra manera -fins i tot edulcorades- sense alcohol ni sucre afegits, en envasos immediats, amb un contingut net inferior a 4,5 kg, ncaa
20087011 Préssecs preparats o conservats d'una altra manera amb alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, amb un contingut de sucre superior al 13% en pes i amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes, ncaa
20087019 Préssecs preparats o conservats d'una altra manera amb alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg i amb un contingut de sucre superior al 13% en pes, ncaa, excepte amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes
20087031 Préssecs preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats o edulcorats- amb alcohol afegit, amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 13% en pes
20087039 Préssecs preparats o conservats d'una altra manera amb alcohol afegit en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, ncaa, excepte amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes i un contingut de sucre superior al 13% en pes
20087051 Préssecs preparats o conservats d'una altra manera amb alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg i amb un contingut de sucre superior al 15% en pes, ncaa
20087059 Préssecs preparats o conservats d'una altra manera amb alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 15% en pes
20087061 Préssecs preparats o conservats d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg i amb un contingut de sucre superior al 13% en pes
20087069 Préssecs preparats o conservats d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 13% en pes
20087071 Préssecs preparats o conservats d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg, amb un contingut de sucre superior al 15% en pes, ncaa
20087079 Préssecs preparats o conservats d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 15% en pes
20087092 Préssecs preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot edulcorats- sense alcohol ni sucre afegits, en envasos immediats, amb un contingut net igual o superior a 5 kg, ncaa
20087098 Préssecs preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot edulcorats- sense alcohol ni sucre afegits, en envasos immediats, amb un contingut net inferior a 5 kg, ncaa
20088011 Maduixes preparades o conservades d'una altra manera amb alcohol afegit, amb un contingut de sucre superior al 9% i amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes, ncaa
20088019 Maduixes preparades o conservades d'una altra manera amb alcohol afegit i amb un contingut de sucre superior al 9%, ncaa, excepte amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes
20088031 Maduixes preparades o conservades d'una altra manera -fins i tot ensucrades o edulcorades- amb alcohol afegit i amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 9%
20088039 Maduixes preparades o conservades d'una altra manera -fins i tot ensucrades, edulcorades o amb alcohol afegit-, ncaa, excepte amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes i amb un contingut de sucre superior al 9%
20088050 Maduixes preparades o conservades d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, ncaa
20088070 Maduixes preparades o conservades d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net igual o inferior a 1 kg, ncaa
20088090 Maduixes preparades o conservades d'una altra manera -fins i tot edulcorades- sense alcohol ni sucre afegits, ncaa
20089100 Cors de palmeres preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats, edulcorats o amb alcohol-, ncaa
20089311 Nabius vermells (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos i Vaccinium vitis-idaea) preparats o conservats d'una altra manera, amb alcohol afegit, amb un contingut de sucre superior al 9% en pes i amb un grau alcohòlic adquirit inferior o igual a l'11,85%, ncaa
20089319 Nabius vermells (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos i Vaccinium vitis-idaea) preparats o conservats d'una altra manera, amb alcohol afegit, amb un contingut de sucre superior al 9% en pes, ncaa, excepte amb un grau alcohòlic adquirit inferior o igual a l'11,85%
20089321 Nabius vermells (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos i Vaccinium vitis-idaea) preparats o conservats d'una altra manera, amb alcohol afegit, amb un grau alcohòlic adquirit inferior o igual a l'11,85%, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 9% en pes
20089329 Nabius vermells (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos i Vaccinium vitis-idaea) preparats o conservats d'una altra manera, amb alcohol afegit, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 9% en pes i amb un grau alcohòlic adquirit inferior o igual a l'11,85%
20089391 Nabius vermells (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos i Vaccinium vitis-idaea) preparats o conservats d'una altra manera, amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats amb contingut net superior a 1 kg
20089393 Nabius vermells (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos i Vaccinium vitis-idaea) preparats o conservats d'una altra manera, amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats amb contingut net inferior o igual a 1 kg
20089399 Nabius vermells (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos i Vaccinium vitis-idaea) preparats o conservats d'una altra manera, ncaa, sense alcohol ni sucre afegits
20089712 Mescles de fruits tropicals (incloses les mescles amb el 50% o més de fruits i nous tropicals en pes), amb alcohol afegit, amb un contingut de sucre superior al 9% en pes i amb un grau alcohòlic adquirit inferior o igual a l'11,85%. excepte de la subpartida 200819
20089714 Mescles de fruits i altres parts comestibles de plantes preparats o conservats d'una altra manera, amb alcohol afegit, amb un contingut de sucre superior al 9%, amb un grau alcohòlic adquirit ninferior o igual a l'11,85% en pes, ncaa, excepte de la subpartida 200819 i de fruits tropicals
20089716 Mescles de fruits tropicals (incloses les mescles amb el 50% o més de fruits i nous tropicals en pes) ncaa, amb alcohol afegit, amb un contingut de sucre superior al 9% en pes, excepte amb un grau alcohòlic adquirit inferior i igual a l'11,85% i de la subpartida 200819
20089718 Mescles de fruits i altres parts comestibles de plantes preparats o conservats d'una altra manera ncaa, amb alcohol afegit, amb un contingut de sucre superior al 9%, excepte amb un grau alcohòlic adquirit inferior o igual a l'11,85%, de la subpartida 200819 i de fruits tropicals
20089732 Mescles de fruits tropicals (incloses les mescles amb el 50% o més de fruits i nous tropicals en pes), amb alcohol afegit, amb un grau alcohòlic adquirit inferior o igual a l'11,85%, excepte amb un contingut de sucre superior al 9% en pes i de la subpartida 200819
20089734 Mescles de fruits i altres parts comestibles de plantes preparats o conservats d'una altra manera, amb alcohol afegit, amb un grau alcohòlic adquirit ninferior o igual a l'11,85% en pes, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 9%, de la subpartida 200819 i de fruits tropicals
20089736 Mescles de fruits tropicals (incloses les mescles amb el 50% o més de fruits i nous tropicals en pes) ncaa, amb alcohol afegit, excepte amb un contingut de sucre superior al 9% en pes, amb un grau alcohòlic adquirit inferior i igual a l'11,85% i de la subpartida 200819
20089738 Mescles de fruits i altres parts comestibles de plantes preparats o conservats d'una altra manera ncaa, amb alcohol afegit, excepte amb un contingut de sucre superior al 9% en pes, amb un grau alcohòlic adquirit inferior i igual a l'11,85%, de la subpartida 200819 i de fruits tropicals
20089751 Mescles de fruits tropicals (incloses les mescles amb el 50% o més de fruits i nous tropicals en pes), amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats amb contingut net superior a 1 kg, ncaa, excepte de la subpartida 200819
20089759 Mescles de fruits i altres parts comestibles de plantes preparats o conservats d'una altra manera, amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats amb contingut net superior a 1 kg, ncaa, excepte de la subpartida 200819 i de fruits tropicals
20089772 Mescles de fruits tropicals (incloses les mescles amb el 50% o més de fruits i nous tropicals en pes), amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en les que cap fruit representi més del 50% del pes total, ncaa, excepte en envasos immediats amb contingut net superior a 1 kg i de la subpartida 200819
20089774 Mescles de fruits i altres parts comestibles de plantes preparats o conservats d'una altra manera, amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en les que cap fruit representi més del 50% del pes total, ncaa, excepte en envasos immediats amb contingut net superior a 1 kg, de la subpartida 200819 i de fruits tropicals
20089776 Mescles de fruits tropicals (incloses les mescles amb el 50% o més de fruits i nous tropicals en pes), amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, ncaa, excepte en envasos immediats amb contingut net superior a 1 kg, de la subpartida 200819 i les mescles en les que cap fruit representi més del 50% del pes total
20089778 Mescles de fruits i altres parts comestibles de plantes preparats o conservats d'una altra manera, amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, ncaa, excepte en envasos immediats amb contingut net superior a 1 kg, de la subpartida 200819, les mescles en les que cap fruit representi més del 50% del pes total i de fruits tropicals
20089792 Mescles de fruits tropicals (incloses les mescles amb el 50% o més de fruits i nous tropicals en pes), sense alcohol ni sucre afegits, en envasos immediats amb un contingut net igual o superior a 5 kg, ncaa, excepte de la subpartida 200819
20089793 Mescles de fruits i altres parts comestibles de plantes, sense alcohol ni sucre afegits, en envasos immediats, amb un contingut net igual o superior a 5 kg, ncaa, excepte de la subpartida 200819 i de fruits tropicals (incloses les mescles amb el 50% o més de fruits i nous tropicals en pes)
20089794 Mescles de fruits tropicals (incloses les mescles amb el 50% o més de fruits i nous tropicals en pes), sense alcohol ni sucre afegits, en envasos immediats amb un contingut net superior o igual a 4,5 kg, però inferior a 5 kg, ncaa, excepte de la subpartida 200819
20089796 Mescles de fruits i altres parts comestibles de plantes, sense alcohol ni sucre afegits, en envasos immediats, amb un contingut net superior o igual a 4,5 kg, però inferior a 5 kg, ncaa, excepte de la subpartida 200819 i de fruits tropicals
20089797 Mescles de fruits tropicals (incloses les mescles amb el 50% o més de fruits i nous tropicals en pes), sense alcohol ni sucre afegits, en envasos immediats, amb un contingut net inferior a 4,5 kg, ncaa, excepte de la subpartida 200819
20089798 Mescles de fruits i altres parts comestibles de plantes, sense alcohol ni sucre afegits, en envasos immediats amb un contingut net inferior a 4,5 kg, ncaa, excepte de la subpartida 200819 i de fruits tropicals
20089911 Gingebre preparat o conservat d'una altra manera -fins i tot ensucrat, edulcorat o amb alcohol afegit- amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes, ncaa
20089919 Gingebre preparat o conservat d'una altra manera -fins i tot ensucrat, edulcorat o amb alcohol afegit-, ncaa, excepte amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes
20089921 Raïm preparat o conservat d'una altra manera amb alcohol afegit i amb un contingut de sucre superior al 13% en pes, ncaa
20089923 Raïm preparat o conservat d'una altra manera amb alcohol afegit, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 13% en pes
20089924 Fruits tropicals, preparats o conservats d'una altra manera amb alcohol afegit, amb un contingut de sucre superior al 9% i amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes, ncaa
20089928 Altres fruits i parts comestibles de plantes, amb un contingut de sucre superior al 9% i amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes, ncaa, excepte gingebre, raïm, fruites de la passió, guaiabes, mangos, mangostans, papaies, tamarindes, anacards, litxis, fruits de l'arbre del pa, sapotilles, caramboles i pitayes
20089931 Altres fruits i parts comestibles de plantes preparats o conservats d'una altra manera, amb alcohol afegit, amb un contingut de sucre superior al 9% i amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes, ncaa, excepte raïm i gingebre
20089934 Altres fruits i parts comestibles de plantes preparats o conservats d'una altra manera, amb alcohol afegit i amb un contingut de sucre superior al 9%, ncaa, excepte amb grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes, fruites de la passió, guaiabes, mangos, mangostans, papaies, tamarindes, anacards, litxis, fruits arbre del pa, sapotilles, caramboles i pitayes
20089936 Fruits tropicals preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats o edulcorats- amb alcohol afegit i amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 9%
20089937 Altres fruits i parts comestibles de plantes preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats o edulcorats- amb alcohol afegit i amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes, excepte amb un contingut de sucre superior al 9% i fruits tropicals
20089938 Fruits tropicals, preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats o edulcorats- amb alcohol afegit, ncaa, excepte amb un contingut de sucre superior al 9% o amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes
20089940 Altres fruits i parts comestibles de plantes preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot ensucrats o edulcorats- amb alcohol afegit, ncaa, excepte amb un grau alcohòlic adquirit no superior a l'11,85% en pes o amb un contingut de sucre superior al 9%, i fruits tropicals
20089941 Gingebre preparat o conservat d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, ncaa
20089943 Raïm preparat o conservat d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, ncaa
20089945 Prunes preparades o conservades d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, ncaa
20089948 Fruites de la passió, guaiabes, tamarindes, mangos, mangostans, papaies, tamarindes, anacards, litxis, fruits de l'arbre del pa, sapotilles, caramboles i pitayes, amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net superior a 1 kg, ncaa
20089949 Fruits i parts comestibles de plantes preparats o conservats d'una altra manera, amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos amb contingut net superior 1 kg, excepte prunes, raïm, gingebre, fruites de la passió, guaiabes, tamarindes, mangos, mangostans, papaies, anacards, litxis, fruits de l'arbre del pa, sapotilles, caramboles i pitayes
20089951 Gingebre preparat o conservat d'una altra manera amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net d'1 kg o menys, ncaa
20089963 Fruites de la passió, guaiabes, tamarindes, mangos, mangostans, papaies, tamarindes, anacards, litxis, fruits de l'arbre del pa, sapotilles, caramboles i pitayes, amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net inferior o igual a 1 kg, ncaa
20089967 Altres fruits preparats o conservats d'una altra manera, amb sucre afegit, però sense alcohol afegit, en envasos immediats, amb un contingut net d'1 kg o menys, ncaa, excepte mangos, mangostans, papaies, tamarindes, anacards, litxis, fruits de l'arbre del pa, sapotilles, caramboles, pitayes, fruites de la passió, guaiabes, prunes i gingebre
20089972 Prunes preparades o conservades d'una altra manera -fins i tot edulcorades- sense alcohol ni sucre afegits, en envasos immediats, amb un contingut net igual o superior 5 kg, ncaa
20089978 Prunes preparades o conservades sense alcohol ni sucre afegits en envasos immediats amb un contingut net inferior a 5 kg
20089985 Blat de moro preparat o conservat d'una altra manera -fins i tot edulcorat- sense alcohol ni sucre afegits, ncaa, excepte blat de moro dolç (Zea mays var. saccharata)
20089991 Nyams, batates (moniatos) i parts comestibles de plantes similars, amb un contingut de midó o fècula igual o superior al 5% en pes, preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot edulcorats- sense alcohol ni sucre afegits, ncaa
20089999 Altres fruits i parts comestibles de plantes preparats o conservats d'una altra manera -fins i tot edulcorats- sense alcohol ni sucre afegits, amb un contingut de midó o de fècula igual o superior al 5% en pes, ncaa, excepte prunes, blat de moro, nyams, batates (moniatos)
20091111 Suc de taronja congelat de massa volúmica superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC de valor, no superior a 30 euros per 100 kg de pes net, sense fermentar i sense alcohol -fins i tot ensucrats o edulcorats-
20091119 Suc de taronja congelat de massa volúmica superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC, sense fermentar i sense alcohol -fins i tot ensucrat o edulcorat-, excepte valor no superior a 30 euros per 100 kg de pes net
20091191 Suc de taronja congelat de massa volúmica no superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC de valor no superior a 30 euros per 100 kg de pes net i un contingut de sucre afegit superior al 30% en pes sense fermentar i sense alcohol
20091199 Suc de taronja congelat de massa volúmica no superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC, sense fermentar i sense alcohol -fins i tot ensucrat o edulcorat-, excepte valor no superior a 30 euros per 100 kg de pes net i un contingut de sucre afegit superior al 30% en pes
20091200 Suc de taronja sense fermentar i sense addició d'alcohol -fins i tot amb addició de sucre o edulcorant- sense congelar, de valor Brix inferior o igual a 20
20091911 Suc de taronja de massa volúmica superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC de valor no superior a 30 euros per 100 kg de pes net, sense fermentar i sense alcohol -fins i tot ensucrat o edulcorat-, excepte congelat
20091919 Suc de taronja de massa volúmica superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC sense fermentar i sense alcohol -fins i tot ensucrat o edulcorat-, excepte valor no superior a 30 euros per 100 kg de pes net o congelat
20091991 Suc de taronja de massa volúmica no superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC de valor no superior a 30 euros per 100 kg de pes net i amb un contingut de sucre afegit superior al 30% en pes, sense fermentar i sense alcohol, excepte congelat
20091998 Suc de taronja sense fermentar i sense addició d'alcohol -fins i tot amb addició de sucre o edulcorant- de valor Brix superior a 20, però inferior o igual a 67, excepte congelat, de valor inferior o igual a 30 euros per 100 kg de pes net i amb un contingut de sucre afegit superior al 30% en pes
20092100 Suc d'aranja i toronja sense fermentar i sense addició d'alcohol -fins i tot amb addició de sucre o edulcorants- de valor Brix inferior o igual a 20
20092911 Suc d'aranja i toronja sense fermentar i sense addició d'alcohol -fins i tot amb addició de sucre o edulcorants- de valor Brix superior a 67 i de valor inferior o igual a 30 euros per 100 kg de pes net
20092919 Suc d'aranja i toronja sense fermentar i sense addició d'alcohol -fins i tot amb addició de sucre o edulcorants- de valor Brix superior a 67, excepte valor inferior o igual a 30 euros per 100 kg de pes net
20092991 Suc d'aranja i toronja sense fermentar i sense addició d'alcohol -fins i tot amb addició de sucre o edulcorants- de valor Brix superior a 20, però inferior o igual a 67, de valor inferior o igual a 30 euros per 100 kg de pes net i amb un contingut de sucre afegit superior al 30% en pes
20092999 Suc d'aranja i toronja sense fermentar i sense addició d'alcohol -fins i tot amb addició de sucre o edulcorants- de valor Brix superior a 20, però inferior o igual a 67, excepte valor inferior o igual a 30 euros per 100 kg de pes net i amb un contingut de sucre afegit superior al 30% en pes
20093111 Sucs de cítrics sense fermentar i sense addició d'alcohol amb sucre afegit, de valor Brix inferior o igual a 20 i de valor superior al 30 euros per 100 kg de pes net, excepte taronja, aranja i toronja amb les mescles
20093119 Sucs de cítrics sense fermentar, sense addició d'alcohol i sense sucre afegit, de valor Brix inferior o igual a 20 i de valor superior al 30 euros per 100 kg de pes net, excepte taronja, aranja i toronja amb les mescles
20093151 Suc de llimona sense fermentar i sense addició d'alcohol amb sucre afegit, de valor Brix inferior o igual a 20 i de valor inferior o igual al 30 euros per 100 kg de pes net, excepte taronja, aranja i toronja amb les mescles
20093159 Suc de llimona sense fermentar, sense addició d'alcohol i sense sucre afegit, de valor Brix inferior o igual a 20 i de valor inferior o igual al 30 euros per 100 kg de pes net, excepte taronja, aranja i toronja amb les mescles
20093191 Sucs de cítrics sense fermentar i sense addició d'alcohol amb sucre afegit, de valor Brix inferior o igual a 20 i de valor inferior o igual al 30 euros per 100 kg de pes net, excepte taronja, aranja, toronja, llimona amb les mescles
20093199 Sucs de cítrics sense fermentar, sense addició d'alcohol i sense sucre afegit, de valor Brix inferior o igual a 20 i de valor inferior o igual al 30 euros per 100 kg de pes net, excepte taronja, aranja, toronja, llimona amb les mescles
20093911 Sucs de cítrics sense fermentar i sense addició d'alcohol de valor Brix superior a 67 i de valor inferior o igual al 30 euros per 100 kg de pes net, excepte taronja, aranja, toronja amb les mescles
20093919 Sucs de cítrics sense fermentar i sense addició d'alcohol de valor Brix superior a 67, excepte taronja, aranja, toronja amb les mescles, i de valor inferior o igual al 30 euros per 100 kg de pes net
20093931 Sucs de cítrics sense fermentar i sense addició d'alcohol amb sucre afegit, de valor Brix superior a 20 i de valor superior al 30 euros per 100 kg de pes net, excepte taronja, aranja, toronja amb les mescles
20093939 Sucs de cítrics sense fermentar, sense addició d'alcohol i sense sucre afegit, de valor Brix superior a 20, però inferior o igual a 67 i de valor superior al 30 euros per 100 kg de pes net, excepte taronja, aranja, toronja amb les mescles
20093951 Suc de llimona sense fermentar i sense addició d'alcohol amb un contingut de sucre afegit superior al 30% en pes, de valor Brix superior a 20, però inferior o igual a 67, de valor inferior o igual al 30 euros per 100 kg de pes net, excepte taronja, aranja, toronja amb les mescles
20093955 Suc de llimona sense fermentar i sense addició d'alcohol amb un contingut de sucre afegit inferior o igual al 30 % en pes, de valor Brix superior a 20, però inferior o igual a 67, de valor inferior o igual al 30 euros per 100 kg de pes net, excepte taronja, aranja, toronja amb les mescles
20093959 Suc de llimona sense fermentar, sense addició d'alcohol i sense sucre afegit de valor Brix superior a 20, però inferior o igual a 67 i de valor inferior o igual al 30 euros per 100 kg de pes net, excepte taronja, aranja, toronja amb les mescles
20093991 Sucs de cítrics sense fermentar i sense addició d'alcohol amb un contingut de sucre afegit superior al 30% en pes, de valor Brix superior a 20, però inferior o igual a 67 i de valor inferior o igual al 30 euros per 100 kg de pes net, excepte taronja, aranja, toronja, llimona amb les mescles
20093995 Sucs de cítrics sense fermentar i sense addició d'alcohol amb un contingut de sucre afegit inferior o igual al 30% en pes, de valor Brix superior a 20, però inferior o igual a 67 i de valor inferior o igual al 30 euros per 100 kg de pes net, excepte taronja, aranja, toronja, llimona amb les mescles
20093999 Sucs de cítrics sense fermentar, sense addició d'alcohol i sense sucre afegit de valor Brix superior a 20, però inferior o igual a 67 i de valor inferior o igual al 30 euros per 100 kg de pes net, excepte taronja, aranja, toronja, llimona amb les mescles
20094192 Suc de pinya americana (ananàs) sense fermentar i sense addició d'alcohol amb sucre afegit de valor Brix inferior o igual a 20
20094199 Suc de pinya americana (ananàs) sense fermentar, sense addició d'alcohol i sense sucre afegit de valor Brix inferior o igual a 20, excepte valor superior a 30 euros per 100 kg de pes net
20094911 Suc de pinya americana (ananàs) sense fermentar i sense addició d'alcohol de valor Brix superior a 67 i de valor inferior o igual al 30 euros per 100 kg de pes net
20094919 Suc de pinya americana (ananàs) sense fermentar i sense addició d'alcohol de valor Brix superior a 67, excepte valor inferior o igual al 30 euros per 100 kg de pes net
20094930 Suc de pinya americana (ananàs) sense fermentar i sense addició d'alcohol amb sucre afegit, de valor Brix superior a 20, però inferior o igual a 67 i de valor superior a 30 euros per 100 kg de pes net
20094991 Suc de pinya americana (ananàs) sense fermentar i sense addició d'alcohol amb un contingut de sucre afegit superior al 30% en pes, de valor Brix superior a 20, però inferior o igual a 67, excepte valor superior a 30 euros per 100 kg de pes net
20094993 Suc de pinya americana (ananàs) sense fermentar i sense addició d'alcohol amb un contingut de sucre afegit inferior o igual al 30% en pes i de valor Brix superior a 20, però inferior o igual a 67, excepte valor superior a 30 euros per 100 kg de pes net
20094999 Suc de pinya americana (ananàs) sense fermentar, sense addició d'alcohol i sense sucre afegit de valor Brix superior a 20, però inferior o igual a 67, excepte valor superior a 30 euros per 100 kg de pes net
20095010 Suc de tomàquet amb sucre afegit, però sense fermentar i sense alcohol
20095090 Suc de tomàquet sense fermentar i sense alcohol -fins i tot edulcorat-, excepte amb sucre afegit
20096110 Suc de raïm (inclòs el most) sense fermentar i sense addició d'alcohol, de valor Brix inferior o igual a 30 i de valor superior al 18 euros per 100 kg de pes net
20096190 Suc de raïm (inclòs el most) sense fermentar i sense addició d'alcohol, de valor Brix inferior o igual a 30 i de valor inferior o igual al 18 euros per 100 kg de pes net
20096911 Suc de raïm (inclòs el most) sense fermentar i sense addició d'alcohol, de valor Brix superior a 67 i de valor inferior o igual al 22 euros per 100 kg de pes net
20096919 Suc de raïm (inclòs el most) sense fermentar i sense addició d'alcohol i de valor Brix superior a 67, excepte valor inferior o igual al 22 euros per 100 kg de pes net
20096951 Suc de raïm (inclòs el most) sense fermentar i sense addició d'alcohol, concentrat, de valor Brix superior a 30, però inferior o igual a 67 i de valor superior al 18 euros per 100 kg de pes net
20096959 Suc de raïm (inclòs el most) sense fermentar i sense addició d'alcohol, de valor Brix superior a 30, però inferior o igual a 67 i de valor superior al 18 euros per 100 kg de pes net, excepte concentrat
20096971 Suc de raïm (inclòs el most) sense fermentar i sense addició d'alcohol, amb un contingut de sucre afegit superior al 30% en pes, concentrat, de valor Brix superior a 30, però inferior o igual a 67 i de valor inferior o igual al 18 euros per 100 kg de pes net
20096979 Suc de raïm (inclòs el most) sense fermentar i sense addició d'alcohol amb un contingut de sucre afegit superior al 30% en pes, de valor Brix superior a 30, però inferior o igual a 67 i de valor inferior o igual al 18 euros per 100 kg de pes net, excepte concentrat
20096990 Suc de raïm (inclòs el most) sense fermentar i sense addició d'alcohol de valor Brix superior a 30, però inferior o igual a 67 i de valor inferior o igual al 18 euros per 100 kg de pes net, excepte amb un contingut de sucre afegit superior al 30% en pes
20097120 Suc de poma sense fermentar i sense addició d'alcohol amb sucre afegit de valor Brix inferior o igual a 20
20097199 Suc de poma sense fermentar i sense addició d'alcohol sense sucre afegit de valor Brix inferior o igual a 20
20097911 Suc de poma sense fermentar i sense addició d'alcohol amb sucre afegit de valor Brix superior a 67 i de valor inferior o igual al 22 euros per 100 kg de pes net
20097919 Suc de poma sense fermentar i sense addició d'alcohol de valor Brix superior a 67, excepte valor superior a 22 euros per 100 kg de pes net
20097930 Suc de poma sense fermentar i sense addició d'alcohol amb sucre afegit de valor Brix superior a 20, però inferior o igual a 67 i de valor superior a 18 euros per 100 kg de pes net
20097991 Suc de poma sense fermentar i sense addició d'alcohol amb un contingut de sucre afegit superior al 30% en pes i de valor Brix superior a 20, però inferior o igual a 67, excepte valor superior a 18 euros per 100 kg de pes net
20097998 Suc de poma sense fermentar i sense addició d'alcohol de valor Brix superior a 20, però inferior o igual a 67, excepte valor superior a 18 euros per 100 kg de pes net i amb un contingut de sucre afegit superior al 30% en pes
20098111 Suc de nabius vermells (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos i Vaccinium vitis-idaea), sense fermentar i sense addició d'alcohol, de valor Brix superior a 67, de valor inferior o igual a 30 euros per 100 kg de pes net
20098119 Suc de nabius vermells (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos i Vaccinium vitis-idaea), sense fermentar i sense addició d'alcohol, de valor Brix superior a 67, excepte de valor inferior o igual a 30 euros per 100 kg de pes net
20098131 Suc de nabius vermells (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos i Vaccinium vitis-idaea), sense fermentar i sense addició d'alcohol, de valor Brix inferior o igual a 67, de valor inferior o igual a 30 euros per 100 kg de pes net, amb sucre afegit
20098151 Suc de nabius vermells (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos i Vaccinium vitis-idaea), sense fermentar i sense addició d'alcohol, de valor Brix inferior o igual a 67, amb un contingut de sucre afegit superior al 30 % en pes, excepte de valor inferior o igual a 30 euros per 100 kg de pes net, amb sucre afegit
20098159 Suc de nabius vermells (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos i Vaccinium vitis-idaea), sense fermentar i sense addició d'alcohol, de valor Brix inferior o igual a 67, excepte de valor inferior o igual a 30 euros per 100 kg de pes net i amb un contingut de sucre afegit superior al 30 % en pes
20098195 Suc de nabius vermells (Vaccinium macrocarpon), sense fermentar i sense addició d'alcohol, sense sucre afegit, de valor Brix inferior o igual a 67, excepte de valor inferior o igual a 30 euros per 100 kg de pes net, amb sucre afegit
20098199 Suc de nabius vermells (Vaccinium oxycoccos i Vaccinium vitis-idaea), sense fermentar i sense addició d'alcohol, sense sucre afegit, de valor Brix inferior o igual a 67, excepte de valor inferior o igual a 30 euros per 100 kg de pes net, amb sucre afegit
20098911 Suc de pera de valor net sense fermentar i sense alcohol -fins i tot ensucrat o edulcorat-, de valor Brix superior a 67, de valor inferior o igual a 22 euros per 100 kg
20098919 Suc de pera de valor net sense fermentar i sense alcohol -fins i tot ensucrat o edulcorat-, de valor Brix superior a 67, excepte de valor inferior o igual a 22 euros per 100 kg de pes net
20098934 Suc de fruits tropicals sense fermentar i sense alcohol -fins i tot ensucrats o edulcorats-, de valor Brix superior a 67, de valor inferior o igual a 30 euros per 100 kg de pes net
20098935 Altes sucs de fruita (inclòs el most de raïm) o hortalisses, sense fermentar i sense alcohol -fins i tot ensucrat o edulcorat-, ncaa, de valor Brix superior a 67, de valor inferior o igual a 30 euros per 100 kg de pes net, excepte de fruits tropicals
20098936 Suc de fruits tropicals sense fermentar i sense alcohol -fins i tot ensucrats o edulcorats- de valor Brix superior a 67, excepte de valor inferior o igual a 30 euros per 100 kg de pes net
20098938 Altes sucs de fruita (inclòs el most de raïm) o hortalisses sense fermentar o sense alcohol -fins i tot ensucrats o edulcorats-, ncaa, de valor Brix superior a 67, excepte de valor inferior o igual a 30 euros per 100 kg de pes net i de fruits tropicals
20098950 Suc de pera sense fermentar i sense alcohol, de valor Brix inferior o igual a 67, de valor superior a 18 euros per 100 kg de pes net amb sucre afegit
20098961 Suc de pera amb un contingut de sucre afegit superior al 30% en pes sense fermentar i sense alcohol, de valor Brix inferior o igual a 67, excepte de valor superior a 18 euros per 100 kg de pes net amb sucre afegit
20098963 Suc de pera amb un contingut de sucre afegit inferior o igual al 30% en pes sense fermentar i sense alcohol, de valor Brix inferior o igual a 67, excepte de valor superior a 18 euros per 100 kg de pes net amb sucre afegit
20098969 Suc de pera sense sucre afegit -fins i tot edulcorat- sense fermentar i sense alcohol, de valor Brix inferior o igual a 67, excepte de valor superior a 18 euros per 100 kg de pes net amb sucre
20098971 Suc de cirera amb sucre afegit -fins i tot edulcorat-, sense fermentar i sense alcohol, de valor Brix inferior o igual a 67, de valor superior a 30 euros per 100 kg de pes net
20098973 Suc de fruits tropicals amb sucre afegit -fins i tot edulcorat- sense fermentar i sense alcohol, , de valor Brix inferior o igual a 67, de valor superior a 30 euros per 100 kg de pes net
20098979 Altres sucs de fruites (inclòs el most de raïm) o hortalisses sense fermentar i sense alcohol, amb sucre afegit o edulcorats, de valor Brix inferior o igual a 67, de valor superior a 30 euros per 100 kg de pes net, excepte de cirera i de fruits tropicals
20098985 Suc de fruits tropicals -fins i tot edulcorat- sense fermentar i sense alcohol, de valor Brix inferior o iguala 67, amb un contingut de sucre afegit superior al 30% en pes, excepte de valor superior a 30 euros per 100 kg de pes net
20098986 Altres sucs de fruites -fins i tot edulcorat- sense fermentar i sense alcohol, de valor Brix inferior o iguala 67, amb un contingut de sucre afegit superior al 30% en pes, excepte de valor superior a 30 euros per 100 kg de pes net i de fruits tropicals
20098988 Suc de fruits tropicals -fins i tot edulcorat- sense fermentar i sense alcohol, de valor Brix inferior o iguala 67, amb un contingut de sucre afegit inferior o igual al 30% en pes, excepte de valor superior a 30 euros per 100 kg de pes net
20098989 Altres sucs de fruites -fins i tot edulcorat- sense fermentar i sense alcohol, de valor Brix inferior o iguala 67, amb un contingut de sucre afegit inferior o igual al 30% en pes, excepte de valor superior a 30 euros per 100 kg de pes net i de fruits tropicals
20098996 Suc de cirera sense fermentar i sense alcohol -fins i tot edulcorat-, de valor Brix inferior o iguala 67 a 20ºC, sense sucre afegit, excepte de valor superior a 30 euros per 100 kg de pes net
20098997 Suc de fruits tropicals sense fermentar i sense alcohol -fins i tot edulcorat-, de valor Brix inferior o iguala 67 a 20ºC, sense sucre afegit, excepte de valor superior a 30 euros per 100 kg de pes net
20098999 Altres sucs de fruites sense fermentar i sense alcohol -fins i tot edulcorat-, de valor Brix inferior o iguala 67 a 20ºC, sense sucre afegit, excepte de valor superior a 30 euros per 100 kg de pes net, de cirerai de fruits tropicals
20099011 Mescles de suc de poma i pera de valor no superior a 22 euros per 100 kg de pes net, sense fermentar i sense alcohol -fins i tot ensucrats o edulcorats- de massa volúmica superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC
20099019 Mescles de suc de poma i pera sense fermentar i sense alcohol -fins i tot ensucrats o edulcorats- de massa volúmica superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC, excepte valor no superior a 22 euros per 100 kg de pes net
20099021 Altres mescles de sucs de fruites (inclòs el most de raïm) o hortalisses sense fermentar i sense alcohol -fins i tot ensucrats o edulcorats- de massa volúmica superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC de valor no superior a 30 euros per 100 kg de pes net, excepte poma o pera
20099029 Altres mescles de sucs de fruites (inclòs el most de raïm) o hortalisses sense fermentar i sense alcohol -fins i tot ensucrats o edulcorats- de massa volúmica superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC, excepte valor no superior a 30 euros per 100 kg de pes net i de poma o pera
20099031 Mescles de suc de poma o pera de valor no superior a 18 euros per 100 kg de pes net, amb un contingut de sucre afegit superior al 30% en pes, sense fermentar i sense alcohol de massa volúmica no superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC
20099039 Mescles de suc de poma o pera sense fermentar i sense alcohol -fins i tot ensucrats o edulcorats- de massa volúmica no superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC, excepte valor no superior a 18 euros per 100 kg de pes net i amb un contingut de sucre afegit superior al 30% en pes
20099041 Mescles de suc de cítrics i de pinya amb sucre afegit, fermentat i alcohol de massa volúmica no superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC de valor superior a 30 euros per 100 kg de pes net
20099049 Mescles de suc de cítrics i de pinya sense fermentar i sense alcohol -fins i tot edulcorats- de massa volúmica no superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC de valor superior a 30 euros per 100 kg de pes net, excepte amb sucre afegit
20099051 Mescles de sucs de fruites (inclòs el most de raïm) o hortalisses sense fermentar i sense alcohol, de massa volúmica no superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC de valor superior a 30 euros per 100 kg de pes net amb sucre afegit, excepte cítrics i pinya
20099059 Mescles de sucs de fruites (inclòs el most de raïm) o hortalisses sense fermentar i sense alcohol -fins i tot edulcorats- de massa volúmica no superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC de valor superior a 30 euros per 100 kg de pes net, excepte amb sucre afegit, de cítrics i pinya
20099071 Mescles de suc de cítrics i pinya amb un contingut de sucre afegit superior al 30% en pes sense fermentar i sense alcohol, de massa volúmica no superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC de valor no superior a 30 euros per 100 kg de pes net
20099073 Mescles de suc de cítrics i pinya amb un contingut de sucre afegit no superior al 30% en pes, sense fermentar i sense alcohol, de massa volúmica no superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC de valor no superior a 30 euros per 100 kg de pes net
20099079 Mescles de suc de cítrics i pinya sense sucre afegit, sense fermentar i sense alcohol -fins i tot edulcorats- de massa volúmica no superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC, de valor no superior a 30 euros per 100 kg de pes net
20099092 Mescles de suc de fruits tropicals sense fermentar i sense alcohol, de massa volúmica no superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC de valor no superior a 30 euros per 100 kg de pes net, amb un contingut de sucre afegit superior al 30% en pes
20099094 Altres mescles de suc de fruits sense fermentar i sense alcohol, de massa volúmica no superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC, de valor no superior a 30 euros per 100 kg de pes net, amb un contingut de sucre afegit superior al 30% en pes, excepte suc de fruits tropicals
20099095 Mescles de suc de fruits tropicals sense fermentar i sense alcohol, de massa volúmica no superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC de valor no superior a 30 euros per 100 kg de pes net, amb un contingut de sucre afegit no superior al 30% en pes
20099096 Altres mescles de suc de fruits sense fermentar i sense alcohol, de massa volúmica no superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC de valor no superior a 30 euros per 100 kg de pes net, amb un contingut de sucre afegit no superior al 30% en pes, excepte suc de fruits tropicals
20099097 Mescles de suc de fruits tropicals sense sucre afegit, sense fermentar i sense alcohol, de massa volúmica no superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC de valor no superior a 30 euros per 100 kg de pes net
20099098 Altres mescles de suc de fruits sense sucre afegit, sense fermentar i sense alcohol de massa volúmica no superior a 1,33 g/cm³ a 20ºC de valor no superior a 30 euros per 100 kg de pes net, excepte fruits tropicals
21011110 Extractes, essències i concentrats de cafè
21011292 Preparats a base d'extractes, essències o concentrats de cafè
21011298 Preparats a base de cafè
21012020 Extractes, essències i concentrats a base de te o herba mate
21012092 Preparats a base d'extractes, d'essències o concentrats de te o herba mate
21012098 Altres preparats de te o herba mate, excepte dels preparats a base d'extractes, essències o concentrats de te o herba mate
21013011 Xicoira torrada
21013019 Altres succedanis del cafè torrats, excepte de xicoira torrada
21013091 Extractes, essències i concentrats de xicoira torrada
21013099 Extractes, essències i concentrats d'altres succedanis del cafè torrats, excepte de xicoira torrada
21021010 Llevats actius, llevats mares seleccionats, exceptes de cultiu)
21021031 Llevats actius; llevats per a panificació dessecats
21021039 Llevats per a panificació, excepte dels dessecats
21021090 Llevats actius, excepte levats mares seleccionades, exceptes de cultiu) i per a panificació
21022011 Llevats inactius en pastilles, cubs o presentacions similars o bé en envasos immediats, amb un contingut net inferior o igual a 1 kg
21022019 Llevats inactius, excepte en pastilles, cubs o presentacions similars o bé, en envasos immediats, amb un contingut net inferior o igual a 1 kg
21022090 Altres microorganismes monocel·lulars morts, excepte levats inactius
21023000 Llevats artificials (pols per enfornar preparats)
21031000 Salses de soia
21032000 Salsa quètxup i altres salses de tomàquet
21033010 Farina de mostassa
21033090 Mostassa preparada
21039010 Chutney de mango líquid
21039030 Amargants aromàtics de grau alcohòlic volumètric igual o superior a 44,2% de volum fins a 49,2% inclusivament, i amb l'1,5 al 6% en pes de gencianes, espècies i ingredients diversos; del 4% al 10% de sucre, en recipients de capacitat inferior o igual a 0,5 litres
21039090 Salses i preparats de salses, condiments mixtos, excepte de Chutney de mango líquid, farina de mostassa i mostassa preparada, salsa de tomàquet i salsa de soia i margants aromàtics de grau alcohòlic volumètric igual o superior a 44,2% de volum fins a 49,2% inclusivament, i amb l'1,5 al 6% en pes de gencianes, espècies i ingredients diversos; del 4% al 10% de sucre, en recipients de capacitat inferior o igual a 0,5 litres
21041000 Preparats per a sopes, potatges o brous i sopes, potatges o brous preparats
21042000 Preparacions alimentàries compostes homogeneïtzades
21050010 Gelats i productes similars amb cacau o sense, sense greix de la llet o amb menys del 3% en pes
21050091 Gelats i productes similars amb cacau o sense, amb un contingut de greix de la llet igual o superior al 3% en pes, però inferior al 7%
21050099 Gelats i productes similars amb cacau o sense, amb un contingut de greix de la llet igual o superior al 7% en pes
21061020 Concentrats de proteïnes i substàncies proteiques texturades, ncaa, sense greixos de la llet o amb menys de l'1,5% en pes; sense sacarosa o isoglucosa o amb menys del 5% en pes, i sense midó, fècula o glucosa o amb menys del 5% en pes
21061080 Concentrats de proteïnes i substàncies proteiques texturades, ncaa, excepte sense greixos de la llet o amb menys de l'1,5% en pes; sense sacarosa o isoglucosa o amb menys del 5% en pes, i sense midó, fècula o glucosa o amb menys del 5% en pes
21069020 Preparats alcohòlics compostos per a l'elaboració de begudes, ncaa
21069030 Xarops de sucre aromatitzats o amb colorants afegits d'isoglucosa, ncaa
21069051 Xarops de sucre aromatitzats o amb colorants afegits de lactosa, ncaa
21069055 Xarops de sucre aromatitzats o amb colorants afegits de glucosa o maltodextrina, ncaa
21069059 Xarops de sucre aromatitzats o amb colorants afegits, ncaa, excepte d'isoglucosa, lactosa, glucosa o maltodextrina
21069092 Preparacions alimentàries, ncaa, sense greixos de la llet o amb menys de l'1,5% en pes; sense sacarosa o isoglucosa o amb menys del 5% en pes, i sense midó, fècula o glucosa o amb menys de 5% en pes, excepte de preparats anomenats fondue i xarops de sucre aromatitzats o amb colorants afegits
21069098 Preparacions alimentàries, ncaa, excepte sense greixos de la llet o amb menys de l'1,5% en pes; sense sacarosa o isoglucosa o amb menys del 5% en pes; sense midó, fècula o glucosa o amb menys de 5% en pes, i preparats anomenats fondue i xarops de sucre aromatitzats o amb colorants afegits
22011011 Aigua mineral natural sense diòxid de carboni i sense ensucrar o edulcorar
22011019 Aigua mineral natural amb diòxid de carboni sense ensucrar o edulcorar
22011090 Aigua gasada sense ensucrar o edulcorar
22019000 Gel i neu
22021000 Aigua (inclosa l'aigua mineral i la gasada) ensucrada, edulcorada o aromatitzada
22029010 Begudes no alcohòliques que no continguin productes de les partides 0401 a 0404 inclusivament o matèries grasses procedents dels esmentats productes, excepte sucs de fruites o d'hortalisses de la partida 2009 i l'aigua
22029091 Begudes no alcohòliques amb productes de les partides 0401 a 0404 inclusivament o amb un contingut de matèries grasses procedents dels esmentats productes inferior al 0,2% en pes
22029095 Begudes no alcohòliques amb productes de les partides 0401 a 0404 inclusivament o amb un contingut de matèries grasses procedents dels esmentats productes igual o superior al 0,2%, però inferior al 2% en pes
22029099 Begudes no alcohòliques amb productes de les partides 0401 a 0404 inclusivament o amb un contingut de matèries grasses procedents dels esmentats productes igual o superior al 2% en pes
22030001 Cervesa de malt en ampolles de contingut inferior o igual a 10 litres
22030009 Cervesa de malt en recipients de contingut inferior o igual a 10 litres, excepte en ampolles
22030010 Cervesa de malt en recipients de contingut superior a 10 litres
22041011 Xampany amb denominació d'origen protegida (DOP)
22041091 Vi escumós asti spumante amb denominació d'origen protegida (DOP)
22041093 Altres vins escumosos amb denominació d'origen protegida (DOP), excepte xampany i asti spumante
22041094 Altres vins escumosos amb indicació geogràfica protegida (IGP)
22041096 Altres vins escumosos de varietats
22041098 Altres vins escumosos, excepte amb denominació d'origen protegida (DOP), amb indicació geogràfica protegida (IGP) i de vins de varietats
22042106 Vi en ampolles tancades amb tap en forma de xampinyó subjecte per lligaments o lligadures i vi presentat d'una altra manera i que tingui a 20ºC una sobrepressió per l'anhídrid carbònic dissolt igual o superior a 1 bar, però inferior a 3 bar, amb denominació d'origen protegida (DOP), en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410
22042107 Vi en ampolles tancades amb tap en forma de xampinyó subjecte per lligaments o lligadures i vi presentat d'una altra manera i que tingui a 20ºC una sobrepressió per l'anhídrid carbònic dissolt igual o superior a 1 bar, però inferior a 3 bar, amb indicació geogràfica protegida (IGP), en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410
22042108 Vi en ampolles tancades amb tap en forma de xampinyó subjecte per lligaments o lligadures i vi presentat d'una altra manera i que tingui a 20ºC una sobrepressió per l'anhídrid carbònic dissolt igual o superior a 1 bar, però inferior a 3 bar, de varietats, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410
22042109 Vi en ampolles tancades amb tap en forma de xampinyó subjecte per lligaments o lligadures i vi presentat d'una altra manera i que tingui a 20ºC una sobrepressió per l'anhídrid carbònic dissolt igual o superior a 1 bar, però inferior a 3 bar, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410, de vins amb denominació d'origen protegida (DOP), de vins amb indicació geogràfica protegida (IGP) i d'altres vins de varietats
22042111 Vi blanc d'Alsàcia amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042112 Vi blanc de Bordeus amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042113 Vi blanc de la Borgonya amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042117 Vi blanc de la Vall del Loira amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042118 Vi blanc de Mosel·la amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042119 Vi blanc del Palatinat amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042122 Vi blanc de Rheinhessen amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042123 Vi blanc de Tokay amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042124 Vi blanc del Laci amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042126 Vi blanc de la Toscana amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042127 Vi blanc de Trentino, Tirol del Sud i Friül amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042128 Vi blanc del Vèneto amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042132 Vi blanc de Vinho Verde amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042134 Vi blanc del Penedès amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042136 Vi blanc de la Rioja amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042137 Vi blanc de València amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042138 Altres vins blancs de la Comunitat amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042142 Vi de Bordeus amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vi blanc i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042143 Vi de la Borgonya amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vi blanc i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042144 Vi de Beaujolais amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vi blanc i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042146 Vi de la Costa del Roine amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vi blanc i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042147 Vi del Llenguadoc-Rosselló amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vi blanc i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042148 Vi de la Vall del Loira amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vi blanc i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042162 Vi del Piemont amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vi blanc i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042166 Vi de la Toscana amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vi blanc i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042167 Vi de Trentino i Tirol del Sud amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vi blanc i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042168 Vi del Vèneto amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vi blanc i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042169 Vi de Dão, Bairrada i Douro amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vi blanc i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042171 Vi de Navarra amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vi blanc i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042174 Vi del Penedès amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vi blanc i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042176 Vi de la Rioja amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vi blanc i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042177 Vi de Valdepeñas amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vi blanc i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042178 Vi de la Comunitat amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vi blanc i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042179 Vi blanc de la Comunitat de amb indicació geogràfica protegida (IGP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vins amb denominació d'origen protegida (DOP) i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042180 Vi de la Comunitat amb indicació geogràfica protegida (IGP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vi blanc, de vins amb denominació d'origen protegida (DOP) i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042181 Vi blanc de varietats de la Comunitat, de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de vins amb indicació geogràfica protegida (IGP), de vins amb denominació d'origen protegida (DOP) i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042182 Vi de varietats de la Comunitat, de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de vi blanc, de vins amb indicació geogràfica protegida (IGP), de vins amb denominació d'origen protegida (DOP) i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042183 Vi blanc de la Comunitat, de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de vi de varietats, de vins amb indicació geogràfica protegida (IGP), de vins amb denominació d'origen protegida (DOP) i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042184 Altres vins de la Comunitat, de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de vi de varietats, de vins amb indicació geogràfica protegida (IGP), de vins amb denominació d'origen protegida (DOP) i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042185 Vi de Madeira i moscatell de Setúbal amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), de grau alcohòlic adquirit superior al 15% de volum sense sobrepassar-ne el 22%, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042186 Vi de Xerès amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), de grau alcohòlic adquirit superior al 15% de volum sense sobrepassar-ne el 22%, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042187 Vi de Marsala amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), de grau alcohòlic adquirit superior al 15% de volum sense sobrepassar-ne el 22%, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042188 Vi de Samos i moscatell de Lemnos amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), de grau alcohòlic adquirit superior al 15% de volum sense sobrepassar-ne el 22%, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042189 Vi de Porto amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), de grau alcohòlic adquirit superior al 15% de volum sense sobrepassar-ne el 22%, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042190 Altres vins de la Comunitat amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), de grau alcohòlic adquirit superior al 15% de volum sense sobrepassar-ne el 22%, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042191 Altres vins de la Comunitat, de grau alcohòlic adquirit superior al 15% de volum sense sobrepassar-ne el 22%, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP) i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042192 Altres vins de la Comunitat, de grau alcohòlic adquirit superior al 22% de volum, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042193 Altres vins blancs amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vins de la Comunitat i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042194 Altres vins amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vins blancs, vins de la Comunitat i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042195 Altres vins blancs de varietats, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), de vins de la Comunitat i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042196 Altres vins de varietats, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vins blancs, amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), de vins de la Comunitat i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042197 Altres vins blancs, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vins de varietats, amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), de vins de la Comunitat i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042198 Altres vins, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, excepte vins blancs, vins de varietats, amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), de vins de la Comunitat i de la subpartida 220410 i de les posicions 22042106 a 22042109
22042910 Vi, excepte de la subpartida 220410, en ampolles tancades amb tap en forma de xampinyó subjecte per lligaments o lligadures; vi presentat d'una altra manera i que tingui a 20ºC una sobrepressió deguda a l'anhídrid carbònic dissolt igual o superior a 1 bar, però inferior a 3 bar, en recipients amb capacitat superior a 2 litres
22042911 Vi blanc de Tokay amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042912 Vi blanc de Bordeus amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042913 Vi blanc de la Borgonya amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042917 Vi blanc de la Vall del Loira amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042918 Altres vins blancs de la Comunitat amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042942 Vi de Bordeus amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vi blanc, de vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042943 Vi de la Borgonya amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vi blanc, de vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042944 Vi de Beaujolais amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vi blanc, de vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042946 Vi de la Costa del Roine amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vi blanc, de vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042947 Vi del Llenguadoc-Rosselló amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vi blanc, de vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042948 Vi de la Vall del Loira amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vi blanc, de vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042958 Altres vins de la Comunitat amb denominació d'origen protegida (DOP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vi blanc, vins escumosos i de la subpartida 22042910 Vins de qualitat produïts en regions determinades (vqprd) de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 13% de volum, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vins escumosos, vins blancs i de la subpartida 22042910 i 22042942 a la 22042948, ambdues incloses
22042979 Vins blancs de la Comunitat amb indicació geogràfica protegida (IGP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte amb denominació d'origen protegida (DOP), de vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042980 Vins de la Comunitat amb indicació geogràfica protegida (IGP), de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte amb denominació d'origen protegida (DOP), de vi blanc, vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042981 Vins blancs de varietats de la Comunitat, de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte amb denominació d'origen protegida (DOP), amb indicació geogràfica protegida (IGP), vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042982 Vins de varietats de la Comunitat, de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte amb denominació d'origen protegida (DOP), amb indicació geogràfica protegida (IGP), de vi blanc, vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042983 Vins blancs de la Comunitat, de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte de vins de varietats, amb denominació d'origen protegida (DOP), amb indicació geogràfica protegida (IGP), vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042984 Vins de la Comunitat, de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 15% de volum, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vi blanc, de vins de varietats, amb denominació d'origen protegida (DOP), amb indicació geogràfica protegida (IGP), vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042985 Vi de Marsala amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), de grau alcohòlic adquirit superior al 15% de volum sense sobrepassar-ne el 22%, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042986 Vi de Xerès amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), de grau alcohòlic adquirit superior al 15% de volum sense sobrepassar-ne el 22%, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042987 Vi de Marsala amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), de grau alcohòlic adquirit superior al 15% de volum sense sobrepassar-ne el 22%, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042988 Vi de Samos i moscatell de Lemnos amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), de grau alcohòlic adquirit superior al 15% de volum sense sobrepassar-ne el 22%, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042989 Vi de Porto amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), de grau alcohòlic adquirit superior al 15% de volum sense sobrepassar-ne el 22%, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042990 Altres vins de la Comunitat amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), de grau alcohòlic adquirit superior al 15% de volum sense sobrepassar-ne el 22%, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042991 Altres vins de la Comunitat, de grau alcohòlic adquirit superior al 15% de volum sense sobrepassar-ne el 22%, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042992 Altres vins de la Comunitat, de grau alcohòlic adquirit superior al 22% de volum, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042993 Altres vins blancs amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte de la Comunitat, vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042994 Altres vins amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vi blanc, vi de la Comunitat, vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042995 Altres vins blancs de varietats, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte de la Comunitat, amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042996 Altres vins de varietats, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte vi blanc, vi de la Comunitat, amb denominació d'origen protegida (DOP) o amb indicació geogràfica protegida (IGP), vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042997 Altres vins blancs, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte de vins de la Comunitat, de vins de varietats, amb denominació d'origen protegida (DOP), amb indicació geogràfica protegida (IGP), vins escumosos i de la subpartida 22042910
22042998 Altres vins, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, excepte de vi blanc, vins de la Comunitat, de vins de varietats, amb denominació d'origen protegida (DOP), amb indicació geogràfica protegida (IGP), vins escumosos i de la subpartida 22042910
22043010 Mostos parcialment fermentat -fins i tot apagat sense utilització d'alcohol-
22043092 Mostos concentrats de massa volúmica inferior o igual a 1,33 g/cm³ a 20ºC i de grau alcohòlic adquirit igual o inferior a l'1% de volum, excepte dels parcialment fermentats -fins i tot apagats sense utilització d'alcohol
22043094 Mostos de massa volúmica inferior o igual a 1,33 g/cm³ a 20ºC i de grau alcohòlic adquirit igual o inferior a l'1% de volum, excepte dels concentrats, parcialment fermentats -fins i tot apagats sense utilització d'alcohol-
22043096 Mostos concentrats, excepte dels parcialment fermentats -fins i tot apagats sense utilització d'alcohol- de massa volúmica inferior o igual a 1,33 g/cm³ a 20ºC i de grau alcohòlic adquirit igual o inferior a l'1% de volum
22043098 Mostos, excepte dels concentrats, els parcialment fermentats, -fins i tot apagats sense utilització d'alcohol- de massa volúmica inferior o igual a 1,33 g/cm³ a 20ºC i de grau alcohòlic adquirit igual o inferior a l'1% de volum
22051010 Vermut i altres vins de raïm frescos preparats amb plantes o substàncies aromàtiques, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 18% de volum
22051090 Vermut i altres vins de raïm frescos preparats amb plantes o substàncies aromàtiques, en recipients amb capacitat inferior o igual a 2 litres, de grau alcohòlic adquirit superior al 18% de volum
22059010 Vermut i altres vins de raïm frescos preparats amb plantes o substàncies aromàtiques, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, de grau alcohòlic adquirit inferior o igual al 18% de volum
22059090 Vermut i altres vins de raïm frescos preparats amb plantes o substàncies aromàtiques, en recipients amb capacitat superior a 2 litres, de grau alcohòlic adquirit superior al 18% de volum
22060010 Piquetes de vi
22060031 Sidra i sidra de peres escumoses
22060039 Begudes fermentades escumoses amb les mescles i mescles de begudes fermentades i begudes no alcohòliques, no expressades ni compreses en altres partides, excepte piquetes de vi, sidra i sidra de peres, escumoses
22060051 Sidra i sidra de peres no escumoses, en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres
22060059 Begudes fermentades no escumoses amb les mescles i mescles de begudes fermentades i begudes no alcohòliques, no expressades ni compreses en altres partides, en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres, excepte sidra i sidra de peres, no escumoses
22060081 Sidra i sidra de peres no escumoses en recipients de contingut superior a 2 litres
22060089 Altres begudes fermentades no escumoses amb les mescles i mescles de begudes fermentades i begudes no alcohòliques, en recipients de contingut superior a 2 litres, no expressades ni compreses en altres partides, excepte sidra i sidra de peres, no escumoses
22071000 Alcohol etílic sense desnaturalitzar amb un grau alcohòlic volumètric superior o igual a 80% de volum
22072000 Alcohol etílic i aiguardent desnaturalitzats de qualsevol graduació
22082012 Conyac en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres
22082014 Armanyac en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres
22082026 Grappa en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres
22082027 Conyac de xerès en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres
22082029 Altres aiguardents obtinguts per destil·lació de brisa o vi de raïm en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres, excepte conyac, armanyac, grappa i conyac de xerès
22082040 Aiguardents obtinguts per destil·lació de brisa o vi de raïm destil·lat en brut, en recipients de contingut superior a 2 litres
22082062 Conyac en recipients de contingut superior a 2 litres, excepte del destil·lat en brut
22082064 Armanyac en recipients de contingut superior a 2 litres, excepte del destil·lat en brut
22082086 Grappa en recipients de contingut superior a 2 litres, excepte del destil·lat en brut
22082087 Conyac de xerès en recipients de contingut superior a 2 litres, excepte del destil·lat en brut
22082089 Altres aiguardents obtinguts per destil·lació de brisa o vi de raïm en recipients de contingut superior a 2 litres, excepte dels destil·lats en brut, conyac, armanyac, grappa o conyac de xerès
22083011 Bourbon en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres
22083019 Bourbon en recipients de contingut superior a 2 litres
22083030 Whisky escocès de malt (single malt)
22083041 Whisky escocès de malt de mescla (blended) en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres
22083049 Whisky escocès de malt de mescla (blended) en recipients de contingut superior a 2 litres
22083061 Whisky escocès de gra (single grain i blended) en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres, excepte de malt
22083069 Whisky escocès de gra (single grain i blended) en recipients de contingut superior a 2 litres, excepte de malt
22083071 Whisky escocès (blended) d'altres tipus, en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres, excepte de malt i de gra
22083079 Whisky escocès (blended) d'altres tipus, en recipients de contingut superior a 2 litres, excepte de malt i de gra
22083082 Whisky en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres, excepte bourbon i whisky escocès
22083088 Whisky en recipients de contingut superior a 2 litres, excepte bourbon i whisky escocès
22084011 Rom amb un contingut en substàncies volàtils diferents de l'alcohol etílic i de l'alcohol metílic superior o igual a 225 g/hl d'alcohol pur amb una tolerància del 10%, en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres
22084031 Rom i altres aiguardents procedents de la destil·lació, prèvia fermentació, de productes de canya de sucre, en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres i de valor superior a 7,9 euros per litre d'alcohol pur, excepte rom amb un contingut en substàncies volàtils diverses d'alcohols etílic i metílic igual o superior a 225 g/hl d'alcohol pur amb una tolerància del 10%
22084039 Rom i altres aiguardents procedents de la destil·lació, prèvia fermentació, de productes de canya de sucre, en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres de valor inferior a 7,9 euros per litre d'alcohol pur, excepte rom amb un contingut en substàncies volàtils diverses d'alcohols etílic i metílic igual o superior a 225 g/hl d'alcohol pur amb una tolerància del 10%
22084051 Rom amb un contingut en substàncies volàtils diverses d'alcohols etílic i metílic igual o superior a 225 g/hl d'alcohol pur amb una tolerància del 10%, en recipients de contingut superior a 2 litres
22084091 Rom i altres aiguardents procedents de la destil·lació, prèvia fermentació, de productes de canya de sucre, en recipients de contingut superior a 2 litres de valor superior a 2 euros per litre d'alcohol pur, excepte rom amb un contingut en substàncies volàtils diverses d'alcohols etílic i metílic igual o superior a 225 g/hl d'alcohol pur amb una tolerància del 10%
22084099 Rom i altres aiguardents procedents de la destil·lació, prèvia fermentació, de productes de canya de sucre, en recipients de contingut superior a 2 litres de valor inferior o igual a 2 euros per litre d'alcohol pur, excepte rom amb un contingut en substàncies volàtils diverses d'alcohols etílic i metílic igual o superior a 225 g/hl d'alcohol pur amb una tolerància del 10%
22085011 Gin en recipients de contingut inferior o igual a 2 itres
22085019 Gin en recipients de contingut superior a 2 litres
22085091 Ginebra en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres
22085099 Ginebra en recipients de contingut superior a 2 litres
22086011 Vodka de grau alcohòlic volumètric inferior o igual al 45,4% de volum en recipients d'un contingut inferior o igual a 2 litres
22086019 Vodka de grau alcohòlic volumètric inferior o igual al 45,4% de volum en recipients d'un contingut superior a 2 litres
22086091 Vodka de grau alcohòlic volumètric superior al 45,4% de volum en recipients d'un contingut inferior o igual a 2 litres
22086099 Vodka de grau alcohòlic volumètric superior al 45,4% de volum en recipients d'un contingut superior a 2 litres
22087010 Licors en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres
22087090 Licors en recipients de contingut superior a 2 litres
22089011 Àrac en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres
22089019 Àrac en recipients de contingut superior a 2 litres
22089033 Aiguardents de prunes, peres o cireres en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres
22089038 Aiguardents de prunes, peres o cireres en recipients de contingut superior a 2 litres
22089041 Ouzo en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres
22089045 Calvados en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres
22089048 Aiguardents de fruites en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres, excepte calvados i aiguardents de prunes, peres o cireres
22089054 Tequila en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres
22089056 Aiguardents en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres, excepte ouzo, tequila i aiguardents de fruites
22089069 Begudes alcohòliques destil·lades en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres, excepte aiguardents i licors
22089071 Aiguardents de fruites en recipients de contingut superior a 2 litres, excepte de prunes, peres o cireres
22089075 Tequila en recipients de contingut superior a 2 litres
22089077 Aiguardents en recipients de contingut superior a 2 litres, excepte tequila i aiguardents de fruites
22089078 Begudes alcohòliques destil·lades en recipients de contingut superior a 2 litres, excepte aiguardents
22089091 Alcohol etílic sense desnaturalitzar de grau alcohòlic volumètric inferior al 80% de volum en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres
22089099 Alcohol etílic sense desnaturalitzar de grau alcohòlic volumètric inferior al 80% de volum en recipients de contingut superior a 2 litres
22090011 Vinagre comestible de vi obtingut amb àcid acètic en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres
22090019 Vinagre comestible de vi obtingut amb àcid acètic en recipients de contingut superior a 2 litres
22090091 Vinagre i succedanis comestibles del vinagre obtinguts amb àcid acètic en recipients de contingut inferior o igual a 2 litres, excepte de vi
22090099 Vinagre i succedanis comestibles del vinagre obtinguts amb àcid acètic en recipients de contingut superior a 2 litres, excepte de vi
23011000 Farines, pols i granulats de carn o despulles, i llardons
23012000 Farines, pols i granulats de peix o crustacis, mol·luscos o altres invertebrats aquàtics
23021010 Segó, segonet i altres productes residuals del garbellament, mòlta o altres tractaments del blat de moro -fins i tot en granulats- amb un contingut de midó inferior o igual al 35% en pes
23021090 Segó, segonet i altres productes residuals del garbellament, mòlta o altres tractaments del blat de moro -fins i tot en granulats-, excepte amb un contingut de midó inferior o igual al 35% en pes
23023010 Segó, segonet i altres productes residuals del garbellament, mòlta o altres tractaments del blat -fins i tot en granulats- amb un contingut de midó inferior o igual al 28%, si la proporció de producte que passi per un tamís de 0,2 mm d'amplada de malla no supera el 10% en pes o, en cas contrari, si el producte que passi pel tamís té un contingut de cendres, calculat sobre matèria seca, igual o superior a l'1,5% en pes
23023090 Segó, segonet i altres productes residuals del garbellament, mòlta o altres tractaments de blat -fins i tot en granulats-, excepte de blat de moro, arròs, blat o, amb un contingut de midó inferior o igual al 28%, si la proporció de producte que passi per un tamís de 0,2 mm d'amplada de malla no passa del 10% en pes o, en cas contrari, si el producte que passi pel sedàs té un contingut de cendres, calculat sobre matèria seca, igual o superior a l'1,5% en pes)
23024002 Segó, segonet i altres productes residuals del garbellament, mòlta o altres tractaments de l'arròs -fins i tot en granulats- amb un contingut de midó inferior o igual al 35% en pes
23024008 Segó, segonet i altres productes residuals del garbellament, mòlta o altres tractaments de l'arròs -fins i tot en granulats-, excepte amb un contingut de midó inferior o igual al 35% en pes
23024010 Segó, segonet i altres productes residuals del garbellament, mòlta o altres tractaments dels cereals -fins i tot grànuls, amb contingut de midó inferior o igual al 28%, si la proporció de producte que passi per un tamís de 0,2 mm amplada de malla no supera 10% pes o, en cas contrari, si el producte que passi pel sedàs té contingut de cendres, calculat sobre matèria seca igual o superior 1,5% pes, excepte de blat de moro, arròs o de blat
23024090 Segó, segonet i altres productes residuals del garbellament, mòlta o altres tractaments dels cereals -fins i tot grànuls, excepte de blat de moro, arròs, blat o amb contingut de midó inferior o igual al 28%, si la proporció de producte que passi per un tamís de 0,2 mm amplada de malla no supera 10% pes o, en cas contrari, si el producte que passi pel sedàs té contingut de cendres, calculat sobre matèria seca, igual o superior 1,5%
23025000 Segó, segonet i altres productes residuals del garbellament, mòlta o altres tractaments de les lleguminoses -fins i tot en granulats-
23031011 Residus de les indústries del midó de blat de moro (amb exclusió de les aigües de remull concentrades) amb un contingut de proteïnes calculat sobre extracte sec superior al 40% en pes -fins i tot en granulats-
23031019 Residus de les indústries del midó de blat de moro (amb exclusió de les aigües de remull concentrades) amb un contingut de proteïnes calculat sobre extracte sec, inferior o igual a 40% en pes -fins i tot en granulats-
23031090 Residus de les indústries del midó i residus similars, excepte residus de les indústries del midó de blat de moro (amb exclusió de les aigües de remull concentrades)
23032010 Polpa de bleda-rave (remolatxa) amb un contingut en pes de matèria seca -fins i tot en granulats-
23032090 Bagàs de canya de sucre i altres deixalles de les indústries sucreres -fins i tot en granulats-, excepte de polpa de bleda-rave (remolatxa)
23033000 Pòsits i rebutjos de cerveseria o destil·leria -fins i tot en granulats-
23040000 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de l'oli de soia -fins i tot mòlts o granulats-
23050000 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de l'oli de cacauet -fins i tot mòlts o granulats-
23061000 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de greixos o olis vegetals de cotó -fins i tot mòlts o granulats-, excepte de les partides 2304 o 2305
23062000 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de greixos o olis vegetals de lli -fins i tot mòlts o granulats-, excepte de les partides 2304 o 2305
23063000 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de greixos o olis vegetals de gira-sol -fins i tot mòlts o granulats-, excepte de les partides 2304 o 2305
23064100 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de l'oli de nap o colza amb baix contingut d'àcid erúcic, -fins i tot mòlts o granulats-
23064900 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de l'oli de nap o colza -fins i tot mòlts o granulats-, excepte amb baix contingut d'àcid erúcic
23065000 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de greixos o olis vegetals de copra (coco) -fins i tot mòlts o granulats-, excepte de les partides 2304 o 2305
23066000 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de greixos o olis vegetals de nou o ametlla de palma -fins i tot mòlts o granulats-, excepte de les partides 2304 o 2305
23069005 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de greixos o olis vegetals de germen de blat de moro -fins i tot mòlts o granulats-, excepte de les partides 2304 o 2305
23069011 Pinyolada i altres residus de l'extracció de l'oli d'oliva amb un contingut d'oli d'oliva inferior o igual al 3% en pes
23069019 Pinyolada i altres residus de l'extracció de l'oli d'oliva amb un contingut d'oli d'oliva superior al 3% en pes
23069090 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de greixos o olis vegetals -fins i tot mòlts o granulats-, excepte de les partides 2304 o 2305, o de cotó, lli, gira-sol, nap o de colza, copra, nou o ametlla de palma, germen de blat de moro i pinyolada i altres residus de l'extracció de l'oli d'oliva
23070011 Pòsits de vi amb un grau alcohòlic total inferior o igual al 7,9% i amb un contingut de matèria seca igual o superior al 25% en pes
23070019 Pòsits de vi, excepte amb un grau alcohòlic total inferior o igual al 7,9% i amb un contingut de matèria seca igual o superior al 25% en pes
23070090 Tartrà brut
23080011 Remòlta -fins i tot granulada- utilitzada per a l'alimentació animal amb un grau alcohòlic total inferior o igual al 4,3% i amb un contingut de matèria seca superior o igual al 40% en pes
23080019 Remòlta -fins i tot granulada- utilitzada per a l'alimentació animal, excepte amb un grau alcohòlic total inferior o igual al 4,3% i un contingut de matèria seca superior o igual al 40% en pes
23080040 Glans i castanyes d'Índies -fins i tot granulades- utilitzats per a l'alimentació animal, i remòlta de fruits, excepte de raïm
23080090 Matèries, rebutjos, residus i subproductes vegetals -fins i tot granulats- utilitzats per a l'alimentació animal, ncaa, excepte glans i castanyes d'Índies i remòlta de fruits (inclosa la de raïm)
23091011 Aliments per a gossos o gats amb midó, fècula, glucosa, maltodextrina o xarop de glucosa o maltodextrina de les subpartides 17023051 a la 17023099, 17024090, 17029050 i 21069055, sense midó ni fècula o amb un contingut d'aquestes matèries inferior o igual al 10% en pes, sense productes lactis o amb un contingut d'aquests productes inferior a 10% en pes, cvd
23091013 Aliments per a gossos o gats amb midó, fècula, glucosa, maltodextrina o xarop de glucosa o maltodextrina de les subpartides 17023051 a la 17023099, 17024090, 17029050 i la 21069055, sense midó ni fècula o amb un contingut d'aquestes matèries inferior o igual al 10% en pes, amb un contingut de productes lactis igual o superior al 10% i inferior al 50% en pes, cvd
23091015 Aliments per a gossos o gats amb midó, fècula, glucosa, maltodextrina o xarop de glucosa o maltodextrina de les subpartides 17023051 a la 17023099, 17024090, 17029050 i 21069055, sense midó ni fècula o amb un contingut d'aquestes matèries inferior o igual al 10% en pes, amb un contingut de productes lactis igual o superior al 50% i inferior al 75% en pes, cvd
23091019 Aliments per a gossos o gats amb midó, fècula, glucosa, maltodextrina o xarop de glucosa o maltodextrina de les subpartides 17023051 a la 17023099, 17024090, 17029050 i 21069055, sense midó ni fècula o amb un contingut d'aquestes matèries inferior o igual al 10% en pes, amb un contingut de productes lactis igual o superior al 75%, cvd
23091031 Aliments per a gossos o gats amb midó, fècula, glucosa, maltodextrina o xarop de glucosa o maltodextrina, de les subpartides 17023051 a la 17023099, 17024090, 17029050 i 21069055, amb un contingut de midó o fècula superior al 10%, però inferior o igual al 30% en pes, sense productes lactis o amb un contingut d'aquests productes inferior al 10% en pes, cvd
23091033 Aliments per a gossos o gats amb midó, fècula, glucosa, maltodextrina o xarop de glucosa o maltodextrina, de les subpartides 17023051 a la 17023099, 17024090, 17029050 i 21069055, amb un contingut de midó o fècula superior al 10%, però inferior o igual al 30% en pes, amb un contingut de productes lactis igual o superior al 10% i inferior al 50% en pes, cvd
23091039 Aliments per a gossos o gats amb midó, fècula, glucosa, maltodextrina o xarop de glucosa o maltodextrina, de les subpartides 17023051 a la 17023099, 17024090, 17029050 i 21069055, amb un contingut de midó o fècula superior al 10%, però inferior o igual al 30% en pes, amb un contingut de productes lactis igual o superior al 50% en pes, cvd
23091051 Aliments per a gossos o gats amb midó, fècula, glucosa, maltodextrina o xarop de glucosa o maltodextrina, de les subpartides 17023051 a la 17023099, 17024090, 17029050 i 21069055, amb un contingut de midó o fècula superior al 30% en pes, sense productes lactis o amb un contingut d'aquests productes inferior al 10% en pes, cvd
23091053 Aliments per a gossos o gats amb midó, fècula, glucosa, maltodextrina o xarop de glucosa o maltodextrina, de les subpartides 17023051 a la 17023099, 17024090, 17029050 i 21069055, amb un contingut de midó o fècula superior al 30% en pes, amb un contingut de productes lactis igual o superior al 10% i inferior al 50% en pes, cvd
23091059 Aliments per a gossos o gats amb midó, fècula, glucosa, maltodextrina o xarop de glucosa o maltodextrina de les subpartides 17023051 a la 17023099, 17024090, 17029050 i 21069055, amb un contingut de midó o fècula superior al 30% en pes, amb un contingut de productes lactis igual o superior al 50% en pes, cvd
23091070 Aliments per a gossos o gats amb productes lactis però sense midó, fècula, glucosa matodextrina o xarop de glucosa o maltodextrina, cvd
23091090 Altres preparacions utilitzades per a l'alimentació animal i aliments per a gossos o gats, cvd
23099010 Altres preparacions utilitzades per a l'alimentació animal, productes solubles de peix o mamífers marins, excepte aliments per a gossos o gats
23099020 Altres preparacions utilitzades per a l'alimentació animal amb residus de fabricació de midons de blat de moro per via humida o residus d'extracció d'oli de gèrmens de blat de moro obtinguts per via humida, amb contingut de: midó inferior o igual al 28%, matèries grasses inferior o igual al 4,5% i proteïnes inferior o igual al 40% en pes, excepte aliments per a gossos o gats i productes solubles de peix o mamífers marins
23099031 Altres preparacions utilitzades per a l'alimentació animal amb glucosa, maltodextrina o xarops de glucosa o maltodextrina, sense midó ni fècula o amb un contingut d'aquestes matèries inferior o igual al 10% en pes, sense productes lactis o amb un contingut d'aquests productes inferior al 10% en pes, excepte aliments per a gossos o gats
23099033 Altres preparacions utilitzades per a l'alimentació animal amb glucosa, maltodextrina o xarops de glucosa o maltodextrina, sense midó ni fècula, amb un contingut d'aquestes matèries inferior o igual al 10% en pes, amb un contingut de productes lactis igual o superior al 10% i inferior al 50% en pes, excepte aliments per a gossos o gats
23099035 Altres preparacions utilitzades per a l'alimentació animal amb glucosa, maltodextrina o xarops de glucosa o maltodextrina, sense midó ni fècula o amb un contingut d'aquestes matèries inferior o igual al 10% en pes, amb un contingut de productes lactis igual o superior al 50% i inferior al 75% en pes, excepte aliments per a gossos o gats
23099039 Altres preparacions utilitzades per a l'alimentació animal amb glucosa, maltodextrina o xarops de glucosa o maltodextrina, sense midó ni fècula, amb un contingut d'aquestes matèries inferior o igual al 10% en pes, amb un contingut de productes lactis igual o superior al 75% en pes, excepte aliments per a gossos o gats
23099041 Altres preparacions utilitzades per a l'alimentació animal amb midó, fècula, glucosa, maltodextrina o xarops de glucosa o maltodextrina, amb un contingut de midó o fècula superior al 10% i inferior o igual al 30% en pes, sense productes lactis o amb un contingut d'aquests productes inferior al 10% en pes, excepte aliments per a gossos o gats
23099043 Altres preparacions utilitzades per a l'alimentació animal amb midó, fècula, glucosa, maltodextrina o xarops de glucosa o maltodextrina, amb un contingut de midó o fècula superior al 10% i inferior o igual al 30% en pes, amb un contingut de productes lactis igual o superior al 10% i inferior al 50% en pes, excepte aliments per a gossos o gats
23099049 Altres preparacions utilitzades per a l'alimentació animal amb midó, fècula, glucosa, maltodextrina o xarops de glucosa o maltodextrina, amb un contingut de midó o fècula superior al 10% i inferior o igual al 30% en pes, amb un contingut de productes lactis igual o superior a 50% en pes, excepte aliments per a gossos o gats
23099051 Altres preparacions utilitzades per a l'alimentació animal amb midó, fècula, glucosa, maltodextrina o xarops de glucosa o maltodextrina, amb un contingut de midó o fècula superior a 30% en pes sense productes lactis o amb un contingut d'aquests productes inferior a 10% en pes, excepte aliments per a gossos o gats
23099053 Altres preparacions utilitzades per a l'alimentació animal amb midó, fècula, glucosa, maltodextrina o xarops de glucosa o maltodextrina amb un contingut de midó o fècula superior al 30% en pes, amb un contingut de productes lactis igual o superior al 10% i inferior al 50% en pes, excepte aliments per a gossos o gats
23099059 Altres preparacions utilitzades per a l'alimentació animal amb midó, fècula, glucosa, maltodextrina o xarops de glucosa o maltodextrina, amb un contingut de midó o fècula superior al 30% en pes, amb un contingut de productes lactis igual o superior al 50% en pes, excepte aliments per a gossos o gats
23099070 Altres preparacions utilitzades per a l'alimentació animal amb productes lactis però sense midó, fècula, glucosa o xarop de glucosa, maltodextrina o xarop de maltodextrina
23099091 Polpa de bleda-rave (remolatxa) amb melassa afegida, per a l'alimentació animal, excepte amb productes lactis, midó, fècula, glucosa o xarop de glucosa, maltodextrina o xarop de maltodextrina, de les subpartides 17023051 a la 17023099, 17024090, 17029050 i 21069055
23099096 Altres preparacions utilitzades per a l'alimentació animal, excepte de polpa de bleda-rave (remolatxa) amb melassa afegida, midó, fècula, glucosa o xarop de glucosa, maltodextrina o xarop de maltodextrina i de les subpartides 17023051 a la 17023099, 17024090,17029050 i 21069055
24011035 Tabac nervat ros assecat a l'aire
24011060 Tabac nervat assecat al sol del tipus oriental
24011070 Tabac nervat negre assecat a l'aire
24011085 Tabac nervat assecat amb aire calent
24011095 Tabac en branca o sense elaborar, nervat, excepte l'assecat a l'aire, l'assecat al sol del tipus oriental i l'assecat amb aire calent
24012035 Tabac ros assecat a l'aire total o parcialment enervat
24012060 Tabac assecat al sol del tipus oriental nervat o totalment o parcialment enervat
24012070 Tabac negre assecat a l'aire nervat o totalment o parcialment enervat
24012085 Tabac assecat amb aire calent totalment o parcialment enervat
24012095 Tabac en branca o sense elaborar, totalment o parcialment enervat, excepte l'assecat a l'aire, l'assecat al sol del tipus oriental i l'assecat amb aire calent
24013000 Residus de tabac
24021000 Cigars -fins i tot despuntats- i cigars petits elaborats amb tabac
24022010 Cigarrets elaborats amb clavell d'espècie
24022090 Cigarrets elaborats amb tabac, excepte els cigarrets amb clavell d'espècie
24029000 Cigars -fins i tot despuntats-, cigars petits i cigarrets elaborats amb succedanis del tabac
24031100 Tabac per a pipa d'aigua al qual es refereix la nota 1 de la subpartida d'aquest capítol
24031910 Picadura de tabac i tabac per a pipa -fins i tot amb succedanis del tabac en qualsevol proporció-, en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 500 g, excepte per a pipa d'aigua
24031990 Picadura de tabac i tabac per a pipa -fins i tot amb succedanis del tabac en qualsevol proporció-, excepte en envasos immediats de contingut net inferior o igual a 500 g i per a pipa d'aigua
24039100 Tabac i succedanis del tabac elaborats, tabac homogeneïtzat o reconstituït, i extractes i essències de tabac, excepte de picadura de tabac i tabac per a pipa -fins i tot amb succedanis del tabac en qualsevol proporció-
24039910 Tabac de mastegar i rapè, excepte d'homogeneïtzat o reconstituït
24039990 Tabac i succedanis del tabac elaborats, excepte d'homogeneïtzat o reconstituït i de tabac de mastegar
25010010 Aigua de mar i aigües mares de salines
25010031 Sal (inclosa la de taula i la desnaturalitzada) i clorur de sodi pur -fins i tot en dissolució aquosa- destinat a una transformació química (separació de Na i Cl) per a la fabricació d'altres productes
25010051 Sals per a desnaturalització o altres usos industrials (inclosa la refinació), excepte per a la conservació o preparació de productes per a l'alimentació humana o animal, o destinats a una transformació química (separació de Na i Cl) per a la fabricació d'altres productes
25010091 Sal per a l'alimentació humana (inclosa la de taula), excepte per a desnaturalització o per a altres usos industrials (inclosa la refinació)
25010099 Sal i clorur de sodi pur -fins i tot en dissolució aquosa-, excepte de la sal per a l'alimentació humana, desnaturalització o altres usos industrials (inclosa la refinació
25020000 Pirites de ferro sense torrar
25030010 Sofre en brut i sofre sense refinar, excepte sofre sublimat o precipitat i sofre col·loïdal
25030090 Sofre, excepte sofre en brut, sense refinar, sublimat o precipitat i col·loïdal
25041000 Grafit natural en pols o escates
25049000 Grafit natural, excepte en pols o escates
25051000 Sorres silícies i sorres de quars -fins i tot acolorides-, excepte sorres metal·líferes del capítol 26
25059000 Sorres naturals -fins i tot acolorides-, excepte sorres metal·líferes del capítol 26, les silícies o de quars
25061000 Quars, excepte sorres naturals
25062000 Quarsita trossejada per serrada o d'una altra manera en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
25070020 Caolí -fins i tot calcinat-
25070080 Altres argiles de caolí -fins i tot calcinades-, excepte caolí
25081000 Bentonita -fins i tot calcinada-
25083000 Argiles refractàries -fins i tot calcinades-
25084000 Argiles, excepte argiles dilatades de la partida 6806 -fins i tot calcinades-, excepte es refractàries
25085000 Andalusita, cianita (distena) i sil·limanita -fins i tot calcinades-
25086000 Mul·lita
25087000 Terres de xamota o de Dinas
25090000 Creta (guix)
25101000 Fosfats de calci naturals, fosfats aluminocàlcics naturals i cretes fosfatades, sense moldre
25102000 Fosfats de calci naturals, fosfats aluminocàlcics naturals i cretes fosfatades, mòlts
25111000 Sulfat de bari natural (barita), excepte òxid de bari de la partida 2816
25112000 Carbonat de bari natural (witherita) -fins i tot calcinat-, excepte òxid de bari de la partida 2816
25120000 Farines silícies fòssils (com ara terra de diatomees, tripolita o diatomita) i altres terres silícies similars, de densitat aparent inferior o igual a 1 -fins i tot calcinades-
25131000 Pedra tosca
25132000 Esmeril, corindó natural, granat natural i altres abrasius naturals -fins i tot tractats tèrmicament-
25140000 Pissarra -fins i tot desbastada o simplement trossejada per serrada o d'una altra manera- en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
25151100 Marbre i travertins de densitat aparent superior o igual a 2,5 -fins i tot desbastats o simplement trossejats per serrada o d'una altra manera- en brut o desbastats
25151200 Marbre i travertins de densitat aparent superior o igual a 2,5 simplement trossejats per serrada o d'una altra manera, en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
25152000 Granit d'Écaussines i altres pedres calcàries de talla o de construcció, de densitat aparent superior o igual a 2,5, i alabastre -fins i tot desbastats o simplement trossejats per serrada o d'una altra manera- en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
25161100 Granit en brut o desbastat
25161200 Granit simplement trossejat per serrada o d'una altra manera, en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
25162000 Gres en brut o desbastat o simplement trossejat per serrada o d'una altra manera, en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
25169000 Pedres de talla o de construcció -fins i tot desbastades o simplement trossejades per serrada o d'una altra manera-, en blocs o en plaques quadrades o rectangulars, excepte granit i gres
25171010 Palets, grava, còdols i pedrenyera dels tipus generalment utilitzats per al formigó o per a la construcció de carreteres o vies fèrries o altres -fins i tot tractats tèrmicament-
25171020 Dolomita i pedres per a la fabricació de la calç, trencades o fragmentades (dels tipus generalment utilitzats per al formigó o per a la construcció de carreteres, vies fèrries o altres balasts) -fins i tot tractats tèrmicament-
25171080 Pedres triturades o matxucades dels tipus generalment utilitzats per al formigó o per a la construcció de carreteres, vies fèrries o altres balasts -fins i tot tractats tèrmicament-, excepte palets, grava, còdols, pedrenyera, dolomita i pedres per a la fabricació de calç, trencades o fragmentades
25172000 Macadam d'escòries o de rebutjos industrials similars -fins i tot amb materials esmentats en la subpartida 251710-
25173000 Macadam enquitranat
25174100 Grànuls, fragments i pols de marbre de les partides 2515 o 2516 -fins i tot tractats tèrmicament-
25174900 Grànuls, fragments i pols de pedres de les partides 2515 o 2516 -fins i tot tractats tèrmicament-, excepte de marbre
25181000 Dolomita sense calcinar ni sinteritzar, anomenada crua, desbastada o simplement trossejada per serrada o d'una altra manera, en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
25182000 Dolomita calcinada o sinteritzada desbastada o simplement trossejada per serrada o d'una altra manera, en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
25183000 Aglomerat de dolomita
25191000 Carbonat de magnesi natural (magnesita)
25199010 Òxid de magnesi, excepte carbonat de magnesi (magnesita) calcinat
25199030 Magnèsia calcinada a mort (sinteritzada) -fins i tot amb petites quantitats d'altres òxids afegits abans de la sinterització-
25199090 Magnèsia electrofosa
25201000 Guix natural i anhidrita
25202000 Guix calcinat
25210000 Castines i pedres per a la fabricació de calç o ciment
25221000 Calç viva, excepte d'òxid i hidròxid de calci de la partida 2825
25222000 Calç apagada, excepte d'òxid i hidròxid de calci de la partida 2825
25223000 Calç hidràulica, excepte d'òxid i hidròxid de calci de la partida 2825
25231000 Ciments sense polvoritzar (clínquers)
25232100 Ciment pòrtland blanc -fins i tot acolorit artificialment-
25232900 Ciment pòrtland -excepte blanc-
25233000 Ciment aluminós
25239000 Ciments hidràulics, excepte ciments sense polvoritzar o clínquers, pòrtland i aluminós
25241000 Crocidolita
25249000 Asbest (amiant), excepte crocidolita
25251000 Mica en brut o exfoliada en fulls o làmines irregulars
25252000 Mica en pols
25253000 Rebutjos de mica
25261000 Esteatita natural -fins i tot desbastada o simplement trossejada per serrada o d'una altra manera- en blocs o plaques quadrades o rectangulars, i talc sense triturar ni polvoritzar
25262000 Esteatita natural -fins i tot desbastada o simplement trossejada per serrada o d'una altra manera- en blocs o en plaques quadrades o rectangulars, i talc triturat o polvoritzat
25280000 Borats naturals amb els concentrats -fins i tot calcinats-, excepte borats extrets de les salmorres naturals; àcid bòric natural amb un contingut H3BO3 inferior o igual al 85% valorat sobre producte sec
25291000 Feldspat
25292100 Espat fluor amb un contingut de fluorur de calci inferior o igual al 97% en pes
25292200 Espat fluor amb un contingut de fluorur de calci superior al 97% en pes
25293000 Leucita, nefelina i nefelina sienita
25301000 Vermiculita, perlita i clorita sense dilatar, ncaa
25302000 Kieserita i epsomita (sulfats de magnesi naturals), ncaa
25309000 Matèries minerals ncaa, excepte vermiculita, perlita i clorita sense dilatar, kieserita, epsomita i òxids de ferro micacis naturals
26011100 Minerals de ferro amb els concentrats, sense aglomerar, excepte pirites de ferro torrades (cendres de pirites)
26011200 Minerals de ferro amb els concentrats, aglomerats, excepte pirites de ferro torrades (cendres de pirites)
26012000 Pirites de ferro torrades (cendres de pirites)
26020000 Minerals de manganès amb els concentrats (inclosos els minerals de ferro manganífers) amb un contingut de manganès sobre producte sec superior o igual al 20% en pes
26030000 Minerals de coure amb els concentrats
26040000 Minerals de níquel amb els concentrats
26050000 Minerals de cobalt amb els concentrats
26060000 Minerals d'alumini amb els concentrats
26070000 Minerals de plom amb els concentrats
26080000 Minerals de zinc amb els concentrats
26090000 Minerals d'estany amb els concentrats
26100000 Minerals de crom amb els concentrats
26110000 Minerals de tungstè (wolframi) amb els concentrats
26121010 Minerals d'urani i pechblenda, amb un contingut d'urani superior al 5% en pes (Euratom)
26121090 Minerals d'urani amb els concentrats, excepte amb un contingut d'urani superior al 5% en pes (Euratom)
26122010 Monazita, uranotorianita i altres minerals de tori amb un contingut de tori superior al 20% en pes (Euratom)
26122090 Minerals de tori amb els concentrats, excepte monazita i uranotorianita amb un contingut de tori superior al 20% en pes (Euratom)
26131000 Minerals de molibdè amb els concentrats torrats
26139000 Minerals de molibdè amb els concentrats, excepte de torrats
26140000 Minerals de titani amb els concentrats
26151000 Minerals de zirconi amb els concentrats
26159000 Minerals de niobi, tàntal, vanadi amb els concentrats
26161000 Minerals d'argent amb els concentrats
26169000 Minerals dels metalls preciosos amb els concentrats, excepte argent amb els concentrats
26171000 Minerals d'antimoni amb els concentrats
26179000 Minerals metal·lífers amb els concentrats, excepte antimoni amb els concentrats
26180000 Escòries granulades (sorra d'escòries) de la siderúrgia
26190020 Residus de la siderúrgia aptes per a la recuperació de ferro o manganès, excepte de granulats
26201100 Mates de galvanització que continguin principalment zinc
26201900 Cendres i residus que continguin principalment zinc, excepte de la siderúrgia i les mates de galvanització
26202100 Cendres i residus que continguin principalment plom, llots de gasolina amb plom i llots de compostos antidetonants amb plom
26202900 Cendres i residus que continguin principalment plom, excepte lots de gasolina amb plom i llots de compostos antidetonants amb plom
26203000 Cendres i residus que continguin principalment coure, excepte de la siderúrgia
26204000 Cendres i residus que continguin principalment alumini, excepte de la siderúrgia
26206000 Cendres i residus que continguin arsènic, mercuri, tal·li amb les mescles utilitzats per a l'extracció d'arsènic o d'aquests metalls o per a la fabricació dels seus compostos químics, excepte de la siderúrgia
26209100 Cendres i residus que continguin antimoni, beril·li, cadmi, crom amb les mescles, excepte de la siderúrgia
26209910 Cendres i residus que continguin principalment níquel, excepte de la siderúrgia
26209920 Cendres i residus que continguin principalment niobi o tàntal, excepte de la siderúrgia
26209940 Cendres i residus que continguin principalment estany, excepte de la siderúrgia
26209960 Cendres i residus que continguin principalment titani, excepte de la siderúrgia
26209995 Cendres i residus de metall o compostos metàl·lics, excepte de la siderúrgia i dels que continguin zinc, plom, coure, alumini, arsènic, mercuri, tal·li, antimoni, beril·li, cadmi, crom, níquel, niobi, tàntal, estany o titani amb les mescles
26211000 Cendres i residus procedents de la incineració de deixalles i rebutjos municipals
26219000 Escòries i cendres (incloses les cendres d'algues), excepte de la siderúrgia, les cendres i residus que continguin metalls, arsènic o els compostos i les cendres i residus procedents de la incineració de deixalles i rebutjos municipals
27011100 Antracites obtingudes de l'hulla -fins i tot polvoritzades, però sense aglomerar-
27011210 Hulla bituminosa coquitzable -fins i tot polvoritzada, però sense aglomerar-
27011290 Hulla bituminosa -fins i tot polvoritzada, però sense aglomerar-, excepte a coquitzable
27011900 Hulles -fins i tot polvoritzades, però sense aglomerar-, excepte de l'hulla bituminosa i antracites
27012000 Briquetes, ovoides i combustibles sòlids similars obtinguts de l'hulla
27021000 Lignits -fins i tot polvoritzats, però sense aglomerar-, excepte atzabeja
27022000 Lignits aglomerats, excepte atzabeja
27030000 Torba (inclosa la utilitzada per a llits d'animals i l'aglomerada)
27040011 Coc i semicoc d'hulla per a la fabricació d'elèctrodes
27040019 Coc i semicoc d'hulla -fins i tot aglomerats-, excepte els destinats a la fabricació d'elèctrodes
27040030 Coc i semicoc de lignit -fins i tot aglomerats-
27040090 Coc i semicoc de torba -fins i tot aglomerats-, i carbó de retorta
27050000 Gas d'hulla, gas d'aigua, gas pobre i gasos similars, excepte gasos de petroli i altres hidrocarburs gasosos
27060000 Quitrans d'hulla, lignit o torba i altres quitrans minerals (inclosos els deshidratats o escapçats i els reconstituïts)
27071010 Benzols destinats a carburants o combustibles
27071090 Benzols, excepte els destinats a carburants o combustibles
27072010 Toluols destinats a carburants o combustibles
27072090 Toluols, excepte els destinats a carburants o combustibles
27073010 Xilols destinats a carburants o combustibles
27073090 Xilols, excepte els destinats a carburants o combustibles
27074000 Naftalè
27075010 Mescles d'hidrocarburs aromàtics que destil·lin el 65% o més del seu volum (incloses les pèrdues) a 250 graus centígrads, segons la norma ASTM D86, destinats a carburants o combustibles, excepte benzols, toluols, xilols o naftalè
27075090 Mescles d'hidrocarburs aromàtics que destil·lin el 65% o més del seu volum (incloses les pèrdues) a 250 graus centígrads, segons la norma ASTM D86, excepte els destinats a carburants o combustibles, i benzols, toluols, xilols o naftalè
27079100 Olis de creosota
27079911 Olis lleugers bruts que destil·lin el 90% o més del volum fins a 200 graus centígrads
27079919 Olis bruts, excepte olis lleugers que destil·lin el 90% o més del volum fins a 200 graus centígrads
27079920 Caps sulfurats i antracè
27079950 Productes bàsics en què els compostos aromàtics predominin en pes sobre els no aromàtics
27079980 Fenols
27079991 Olis i altres productes de la destil·lació dels quitrans d'hulla d'alta temperatura, i productes similars en què els compostos aromàtics predominin en pes sobre els no aromàtics destinats a la fabricació de productes de la partida 2803, excepte olis bruts, caps sulfurats, productes bàsics i antracè
27079999 Olis i altres productes de la destil·lació dels quitrans d'hulla d'alta temperatura, i productes similars en què els compostos aromàtics predominin en pes sobre els no aromàtics, excepte olis bruts, caps sulfurats, productes bàsics, antracè o destinats a la fabricació de productes de la partida 2803
27081000 Brea de quitrà d'hulla o d'altres quitrans minerals
27082000 Coc de brea de quitrà d'hulla o d'altres quitrans minerals
27090010 Condensats de gas natural
27090090 Olis crus de petroli o de minerals bituminosos, excepte els condensats de gas natural
27101211 Olis lleugers amb els preparats destinats a un tractament determinat (1)
27101215 Olis lleugers amb els preparats destinats a una transformació química mitjançant un tractament diferent del de la subpartida 27101211 (1)
27101221 Gasolines especials white spirit destinades a altres usos, excepte les destinades a un tractament determinat o a una transformació química mitjançant un tractament diferent dels de la subpartida 27101211
27101225 Gasolines especials destinades a altres usos, excepte les destinades a un tractament determinat o a una transformació química mitjançant un tractament diferent dels de la subpartida 27101211 i white spirit
27101231 Gasolines d'aviació per a motors destinades a altres usos, excepte les destinades a un tractament determinat o a una transformació química mitjançant un tractament diferent dels de ls subpartida 27101211 i les gasolines especials
27101241 Gasolines per a motors amb un contingut de plom inferior o igual a 0,013 g/l, amb un índex d'octà Research (RON) inferior a 95, destinades a altres usos, excepte es destinades a un tractament determinat o a una transformació química mitjançant un tractament diferent dels de la subpartida 27101211, les gasolines especials i gasolines d'aviació
27101245 Gasolines per a motors amb un contingut de plom inferior o igual a 0,013 g/l, amb un índex d'octà Research (RON) superior o igual a 95, però inferior a 98, destinades a altres usos, excepte es destinades a un tractament determinat o a una transformació química mitjançant un tractament diferent dels de la subpartida 27101211, les gasolines especials i gasolines d'aviació
27101249 Gasolines per a motors amb un contingut de plom inferior o igual a 0,013 g/l, amb un índex d'octà Research (RON) superior o igual a 98, destinades a altres usos, excepte les destinades a un tractament determinat o a una transformació química mitjançant un tractament diferent dels de la subpartida 27101211, les gasolines especials i gasolines d'aviació
27101251 Gasolines per a motors amb un contingut de plom superior a 0,013 g/l, amb un índex d'octà Research (RON) inferior a 98, destinades a altres usos, excepte les destinades a un tractament determinat o a una transformació química mitjançant un tractament diferent dels de la subpartida 27101211, les gasolines especials i gasolines d'aviació
27101259 Gasolines per a motors amb un contingut de plom superior a 0,013 g/l, amb un índex d'octà Research (RON) superior o igual a 98, destinades a altres usos, excepte les destinades a un tractament determinat o a una transformació química mitjançant un tractament diferent dels de la subpartida 27101211, les gasolines especials i gasolines d'aviació
27101270 Carburants d'aviació del tipus gasolina, excepte gasolines per a motors
27101290 Olis lleugers amb els preparats, excepte gasolines especials, gasolines per a motors, carburants d'aviació del tipus gasolina i aquells destinats a una transformació química o a un tractament determinat (1)
27101911 Oli mitjà de petroli o de mineral bituminós destinats a un tractament determinat (vegeu la nota complementària 5 d'aquest capítol)
27101915 Oli mitjà de petroli o de mineral bituminós destinat a una transformació química, excepte els destinats a un tractament determinat (vegeu la nota complementària 5 d'aquest capítol)
27101921 Carburants d'aviació mitjans
27101925 Querosè, excepte carburants d'aviació
27101929 Oli mitjà de petroli o de mineral bituminós, excepte olis destinats a una transformació química o a un tractament determinat (vegeu la nota complementària 5 d'aquest capítol), i querosè
27101931 Gasoil de petroli o de mineral bituminós destinat a un tractament determinat (vegeu la nota complementària 5 d'aquest capítol)
27101935 Gasoil de petroli o de mineral bituminós destinat a una transformació química, excepte el destinat a un tractament determinat (vegeu la nota complementària 5 d'aquest capítol)
27101943 Gasoil de petroli o de mineral bituminós amb un contingut de sofre inferior o igual a 0,001% en pes, excepte el destinat a una transformació química o a un tractament determinat (1)
27101946 Gasoil de petroli o de mineral bituminós amb un contingut de sofre superior a 0,001%, però inferior o igual a 0,002% en pes, excepte el destinat a una transformació química o a un tractament determinat (1)
27101947 Gasoil de petroli o de mineral bituminós amb un contingut de sofre superior a 0,002%, però inferior o igual a 0,1% en pes, excepte el destinat a una transformació química o a un tractament determinat (1)
27101948 Gasoil de petroli o de mineral bituminós amb un contingut de sofre superior a 0,1%, excepte el destinat a una transformació química o a un tractament determinat (1)
27101951 Fuel de petroli o de mineral bituminós destinat a un tractament determinat (vegeu la nota complementària 5 d'aquest capítol)
27101955 Fuel de petroli o de mineral bituminós destinat a una transformació química, excepte el destinat a un tractament determinat (vegeu la nota complementària 5 d'aquest capítol)
27101962 Fuel de petroli o de mineral bituminós amb un contingut de sofre inferior o igual al 0,1% en pes, excepte destinat a una transformació química o a un tractament determinat (1)
27101964 Fuel de petroli o de mineral bituminós amb un contingut de sofre superior a 0,1%, però inferior o igual al 1% en pes, excepte destinat a una transformació química o a un tractament determinat (1)
27101968 Fuel de petroli o de mineral bituminós amb un contingut de sofre superior al 1% en pes, excepte destinat a una transformació química o a un tractament determinat (1)
27101971 Olis lubrificants i altres preparats amb un contingut d'olis de petroli o de mineral bituminós superior o igual al 70% en pes, en els quals aquests olis constitueixin l'element bàsic, no expressats ni compresos en altres partides, destinats a un tractament determinat (vegeu la nota complementària 5 d'aquest capítol)
27101975 Olis lubrificants i altres preparats amb un contingut d'olis de petroli o de mineral bituminós superior o igual al 70% en pes, en els quals aquests olis constitueixin l'element bàsic, no expressats ni compresos en altres partides, destinats a una transformació química, excepte destinats a un tractament determinat (vegeu la nota complementària 5 d'aquest capítol)
27101981 Olis per a motors, compressors i turbines amb un contingut d'olis de petroli o de mineral bituminós superior o igual al 70% en pes, en els quals aquests olis constitueixin l'element bàsic, no expressats ni compresos en altres partides, excepte destinats a una transformació química o a un tractament determinat (vegeu la nota complementària 5 d'aquest capítol)
27101983 Líquids per a transmissions hidràuliques amb un contingut d'olis de petroli o de mineral bituminós superior o igual al 70% en pes, en els quals aquests olis constitueixin l'element bàsic, excepte els destinats a una transformació química o a un tractament determinat (vegeu la nota complementària 5 d'aquest capítol)
27101985 Olis blancs i parafina líquida amb un contingut d'olis de petroli o de mineral bituminós superior o igual al 70% en pes, en els quals aquests olis constitueixin l'element bàsic, excepte els destinats a una transformació química o a un tractament determinat (vegeu la nota complementària 5 d'aquest capítol)
27101987 Olis per a engranatges amb un contingut d'olis de petroli o de mineral bituminós superior o igual al 70% en pes, en els quals aquests olis constitueixin l'element bàsic, excepte els destinats a una transformació química o a un tractament determinat (vegeu la nota complementària 5 d'aquest capítol)
27101991 Olis per a la metal·lúrgia, olis desemmotllants i olis anticorrosius amb un contingut d'olis de petroli o de mineral bituminós superior o igual al 70% en pes, en els quals aquests olis constitueixin l'element bàsic, excepte els destinats a una transformació química o a un tractament determinat (vegeu la nota complementària 5 d'aquest capítol)
27101993 Olis per a l'aïllament elèctric amb un contingut d'olis de petroli o de mineral bituminós superior o igual al 70% en pes, en els quals aquests olis constitueixin l'element bàsic, excepte els destinats a una transformació química o a un tractament determinat (vegeu la nota complementària 5 d'aquest capítol)
27101999 Olis lubrificants i altres preparats amb un contingut d'olis de petroli o de mineral bituminós superior o igual al 70% en pes, en els quals aquests olis constitueixin l'element bàsic, no expressats ni compresos en altres partides, excepte els destinats a una transformació química o a un tractament determinat (vegeu la nota complementària 5 d'aquest capítol)
27102011 Gasoil de petroli o de mineral bituminós amb un contingut de sofre inferior o igual a 0,001% en pes, ncaa, que continguin biodiesel, excepte els rebutjos d'olis
27102015 Gasoil de petroli o de mineral bituminós amb un contingut de sofre superior a 0,001%, però inferior o igual a 0,002% en pes, ncaa, que continguin biodiesel, excepte els rebutjos d'olis
27102017 Gasoil de petroli o de mineral bituminós amb un contingut de sofre superior a 0,002%, però inferior o igual a 0,1% en pes, ncaa, que continguin biodiesel, excepte els rebutjos d'olis
27102019 Gasoil de petroli o de mineral bituminós amb un contingut de sofre superior a 0,1%, ncaa, que continguin biodiesel, excepte els rebutjos d'olis
27102031 Fuel de petroli o de mineral bituminós amb un contingut de sofre inferior o igual al 0,1% en pes, ncaa, que continguin biodiesel, excepte els rebutjos d'olis
27102035 Fuel de petroli o de mineral bituminós amb un contingut de sofre superior a 0,1%, però inferior o igual al 1% en pes, ncaa, que continguin biodiesel, excepte els rebutjos d'olis
27102039 Fuel de petroli o de mineral bituminós amb un contingut de sofre superior al 1% en pes, ncaa, que continguin biodiesel, excepte els rebutjos d'olis
27102090 Altres olis de petroli o de mineral bituminós (excepte els olis crus) i preparacions ncaa, amb un contingut d'olis de petroli o de mineral bituminós superior o igual al 70% en pes, en les quals aquests olis constitueixin l'element base, que continguin biodiesel, excepte el gasoil, el fuel i els rebutjos d'olis
27109100 Residus d'olis de petroli o de minerals bituminosos que continguin difenil, policlorat (PCB), terfenil policlorat (PCT) o difenil polibromat (PBB)
27109900 Residus d'olis de petroli o de minerals bituminosos, excepte que continguin difenil, policlorat (PCB), terfenil policlorat (PCT) o difenil polibromat (PBB)
27111100 Gas natural liquat
27111211 Propà liquat de puresa igual o superior al 99% destinat a carburant o combustible
27111219 Propà liquat de puresa igual o superior al 99% destinat a altres usos
27111291 Propà liquat destinat a un tractament determinat, excepte de puresa igual o superior al 99%
27111293 Propà liquat destinat a una transformació química mitjançant un tractament diferent dels de la subpartida 27111291, excepte de puresa igual o superior al 99%
27111294 Propà liquat destinat a altres usos de puresa superior al 90% però inferior al 99%, excepte els destinats a un tractament determinat o a una transformació química mitjançant un tractament diferent dels de la subpartida 27111291
27111297 Propà liquat destinat a altres usos, excepte els destinats a un tractament determinat o a una transformació química mitjançant un tractament diferent dels de la subpartida 27111291 o de puresa superior al 90% però inferior al 99%
27111310 Butà liquat destinat a un tractament determinat
27111330 Butà liquat destinat a una transformació química mitjançant un tractament diferent dels definits per a la subpartida 27111310
27111391 Butà liquat de puresa superior al 90% però inferior al 95%, destinat a altres usos, excepte a un tractament determinat o a una transformació química mitjançant un tractament diferent dels definits per a la subpartida 27111310
27111397 Butà liquat destinat a altres usos, excepte a un tractament determinat o a una transformació química mitjançant un tractament diferent dels definits per a la subpartida 27111310 o de puresa superior al 90% però inferior al 95%
27111400 Etilè, propilè, butilè i butadiè liquats
27111900 Gasos de petroli liquats, excepte gas natural, propà, butà, etilè, propilè, butilè i butadiè
27112100 Gas natural en estat gasós
27112900 Gasos de petroli i altres hidrocarburs en estat gasós, excepte gas natural
27121010 Vaselina en brut
27121090 Vaselina, excepte en brut
27122010 Parafina amb un contingut d'oli inferior al 0,75% en pes, sintètica amb un pes molecular superior o igual a 460 però inferior o igual a 1560
27122090 Parafina amb un contingut d'oli inferior al 0,75% en pes, excepte a sintètica amb un pes molecular superior o igual a 460 però inferior o igual a 1560
27129011 Ozocerita, cera de lignit o de torba (productes naturals) en brut
27129019 Ozocerita, cera de lignit o de torba (productes naturals), excepte en brut
27129031 Cera de petroli microcristal·lina, slack wax i altres ceres minerals i productes similars, en brut, destinats a un tractament determinat
27129033 Cera de petroli microcristal·lina, slack wax i altres ceres minerals i productes similars, en brut, destinats a una transformació química mitjançant un tractament diferent dels de la subpartida 27129031
27129039 Cera de petroli microcristal·lina, slack wax i altres ceres minerals i productes similars obtinguts per síntesi o per altres procediments, en brut, destinats a altres usos
27129091 Mescla d'1-alquens contenint el 80% o més d'1-alquens de longitud de cadena superior o igual a 24 àtoms de carboni però inferior o igual a 28 àtoms de carboni, en brut
27129099 Cera de petroli microcristal·lina, slack wax i altres ceres minerals i productes similars obtinguts per síntesi o per altres procediments -fins i tot acolorits-, excepte en brut i mescla d'1-alquens contenint el 80% o més d'1-alquens de longitud de cadena superior o igual a 24 àtoms de carboni però inferior o igual a 28 àtoms de carboni, en brut
27131100 Coc de petroli sense calcinar
27131200 Coc de petroli calcinat
27132000 Betum de petroli
27139010 Residus dels olis de petroli o de minerals bituminosos, destinats a la fabricació de productes de la partida 2803, excepte coc de petroli i betum de petroli
27139090 Residus dels olis de petroli o de minerals bituminosos, excepte coc de petroli, betum de petroli o residus destinats a la fabricació de productes de la partida 2803
27141000 Esquists i sorres bituminoses
27149000 Betums i asfalts naturals, i asfaltites i roques asfàltiques
27150000 Mescles bituminoses a base d'asfalt o betum naturals, betum de petroli, quitrà mineral o brea de quitrà mineral (com ara màstics bituminosos i betum fluïdificat)
27160000 Energia elèctrica (posició facultativa)
28011000 Clor
28012000 Iode
28013010 Fluor
28013090 Brom
28020000 Sofre sublimat o precipitat, i sofre col·loïdal
28030000 Carboni, negre de fum i altres formes de carboni, ncaa
28041000 Hidrogen
28042100 Argó
28042910 Heli
28042990 Gasos nobles, excepte argó i heli
28043000 Nitrogen
28044000 Oxigen
28045010 Bor
28045090 Tel·luri
28046100 Silici amb un contingut de silici superior o igual al 99,99% en pes
28046900 Silici, excepte amb un contingut de silici superior o igual al 99,99% en pes
28047000 Fòsfor
28048000 Arsènic
28049000 Seleni
28051100 Sodi
28051200 Calci
28051910 Estronci i bari
28051990 Metalls alcalins o alcalinoterris, excepte sodi, calci, estronci i bari
28053010 Metalls de terres rares, escandi i itri mesclats o aliats entre si
28053090 Metalls de terres rares, escandi i itri, excepte mesclats o aliats entre si
28054010 Mercuri en bombones amb un contingut net de 34,5 kg (pes estàndard) i un valor FOB no superior a 224 euros per bombona
28054090 Mercuri, excepte en bombones amb un contingut net de 34,5 kg (pes estàndard) i un valor FOB no superior a 224 euros per bombona
28061000 Clorur d'hidrogen (àcid clorhídric)
28062000 Àcid clorosulfúric
28070000 Àcid sulfúric i òleum
28080000 Àcid nítric i àcids sulfonítrics
28091000 Pentaòxid de difòsfor
28092000 Àcid fosfòric i àcids polifosfòrics de constitució química definida o no
28100010 Triòxid de dibor
28100090 Òxids de bor i àcids bòrics, excepte triòxid de dibor
28111100 Fluorur d'hidrogen (àcid fluorhídric)
28111910 Bromur d'hidrogen (àcid bromhídric)
28111920 Cianur d'hidrogen (àcid cianhídric)
28111980 Altres àcids inorgànics, excepte fluorur d'hidrogen (àcid fluorhídric), bromur d'hidrogen (àcid bromhídric) i cianur d'hidrogen (àcid cianhídric)
28112100 Diòxid de carboni
28112200 Diòxid de silici
28112905 Diòxid de sofre
28112910 Triòxid de sofre (anhídrid sulfúric) i triòxid de diarsènic (anhídrid arseniós)
28112930 Òxids de nitrogen
28112990 Altres compostos oxigenats inorgànics dels elements no metàl·lics, excepte triòxid de sofre (anhídrid sulfúric), triòxid de diarsènic (anhídrid arseniós) i òxids de nitrogen
28121011 Oxitriclorur de fòsfor (triclorur de fosforil)
28121015 Triclorur de fòsfor
28121016 Pentaclorur de fòsfor
28121018 Clorurs i oxiclorurs de fòsfor, excepte oxitriclorur de fòsfor (triclorur de fosforil), triclorur de fòsfor i pentaclorur de fòsfor
28121091 Diclorur de disofre
28121093 Diclorur de sofre
28121094 Fosfè (clorur de carbonil)
28121095 Diclorur de tionil (clorur de tionil)
28121099 Clorurs i oxiclorurs, excepte fòsfor, diclorur de disofre, diclorur de sofre, fosfè (clorur de carbonil), diclorur de tionil (clorur de tionil)
28129000 Halurs i oxihalurs dels elements no metàl·lics, excepte clorurs i oxiclorurs
28131000 Disulfur de carboni
28139010 Sulfurs de fòsfor -fins i tot el trisulfur de fòsfor comercial-
28139090 Sulfurs dels elements no metàl·lics, excepte disulfur de carboni i sulfurs de fòsfor
28141000 Amoníac anhidre
28142000 Amoníac en dissolució aquosa
28151100 Hidròxid de sodi (sosa càustica) sòlid
28151200 Hidròxid de sodi (sosa càustica) en dissolució aquosa (lleixiu de sosa càustica)
28152000 Hidròxid de potassi (potassa càustica)
28153000 Peròxids de sodi o de potassi
28161000 Hidròxid i peròxid de magnesi
28164000 Òxids, hidròxids i peròxids d'estronci o bari
28170000 Òxid de zinc i peròxid de zinc
28181011 Corindó artificial, encara que no sigui químicament definit, de color blanc, rosa o robí, amb un contingut d'òxid d'alumini superior o igual al 98,5% en pes i amb un contingut de partícules, de dimensió superior a 10 mm, inferior al 50% del pes total
28181019 Corindó artificial, encara que no sigui químicament definit, de color blanc, rosa o robí, amb un contingut d'òxid d'alumini superior o igual al 98,5% en pes i amb un contingut de partícules, de dimensió superior a 10 mm, superior o igual al 50% del pes total
28181091 Corindó artificial, encara que no sigui químicament definit, de color blanc, rosa o robí, amb un contingut d'òxid d'alumini inferior al 98,5% en pes i amb un contingut de partícules, de dimensió superior a 10 mm, inferior al 50% del pes total
28181099 Corindó artificial, encara que no sigui químicament definit, de color blanc, rosa o robí, amb un contingut d'òxid d'alumini inferior al 98,5% en pes i amb un contingut de partícules, de dimensió superior a 10 mm, superior o igual al 50% del pes total
28182000 Òxids d'alumini, excepte corindó artificial
28183000 Hidròxid d'alumini
28191000 Triòxid de crom
28199010 Diòxid de crom
28199090 Òxids i hidròxids de crom, excepte triòxid i diòxid de crom
28201000 Diòxid de manganès
28209010 Òxids de manganès amb un contingut de manganès superior o igual al 77% en pes, excepte diòxid de manganès
28209090 Òxids de manganès, excepte amb un contingut de manganès superior o igual al 77% en pes i diòxid de manganès
28211000 Òxids i hidròxids de ferro
28212000 Terres colorants amb un contingut de ferro combinat, expressat en Fe2O3, superior o igual al 70% en pes
28220000 Òxids i hidròxids de cobalt i òxids de cobalt comercials
28230000 Òxids de titani
28241000 Monòxid de plom i litargiri (massicot)
28249000 Òxid de plom, excepte monòxid de plom i litargiri (massicot)
28251000 Hidrazina i hidroxilamina amb les sals inorgàniques
28252000 Òxid i hidròxid de liti
28253000 Òxids i hidròxids de vanadi
28254000 Òxids i hidròxids de níquel
28255000 Òxids i hidròxids de coure
28256000 Òxids de germani i diòxid de zirconi
28257000 Òxids i hidròxids de molibdè
28258000 Òxids d'antimoni
28259011 Hidròxid de calci, amb una puresa superior o igual al 98% en pes valorat sobre producte sec en forma de partícules, de les quals no més de l'1% en pes presentin una mida de partícula superior a 75 micròmetres i no més del 4% en pes presentin una mida de partícula inferior a 1,3 micròmetres
28259019 Òxid, hidròxid i peròxid de calci, excepte hidròxid de calci amb una puresa superior o igual al 98% en pes valorat sobre producte sec en forma de partícules, de les quals no més de l'1% en pes presentin una mida de partícula superior a 75 micròmetres i no més del 4% en pes presentin una mida de partícula inferior a 1,3 micròmetres
28259020 Òxid i hidròxid de beril·li
28259040 Òxids i hidròxids de tungstè (wolframi)
28259060 Òxid de cadmi
28259085 Bases inorgàniques i altres òxids, hidròxids i peròxids metàl·lics
28261200 Fluorurs d'alumini
28261910 Fluorurs d'amoni o sodi
28261990 Fluorurs, excepte d'amoni o sodi i alumini
28263000 Hexafluoroaluminat de sodi (criolita sintètica)
28269010 Hexafluorozirconat de dipotassi
28269080 Fluorurs i fluosilicats, fluoroaluminats i altres sals complexes de fluor, excepte fluorurs d'amoni o sodi i d'alumini, hexafluoroaluminat de sodi (criolita sintètica) i hexafluorozirconat de dipotassi
28271000 Clorur d'amoni
28272000 Clorur de calci
28273100 Clorur de magnesi
28273200 Clorur d'alumini
28273500 Clorur de níquel
28273910 Clorur d'estany
28273920 Clorur de ferro
28273930 Clorur de cobalt
28273985 Clorurs, excepte d'amoni, calci, magnesi, alumini, níquel, estany, ferro i cobalt
28274100 Oxiclorurs i hidroxiclorurs de coure
28274910 Oxiclorurs i hidroxiclorurs de plom
28274990 Oxiclorurs i hidroxiclorurs, excepte de coure i plom
28275100 Bromurs de sodi o potassi
28275900 Oxibromurs
28276000 Iodurs i oxiiodurs
28281000 Hipoclorit de calci comercial i altres hipoclorits de calci
28289000 Hipoclorits, clorits i hipobromits, excepte hipoclorits de calci
28291100 Clorats de sodi
28291900 Clorats, excepte de sodi
28299010 Perclorats
28299040 Bromats de potassi o sodi
28299080 Bromats i perbromats, i iodats i periodats, excepte bromats de potassi o sodi
28301000 Sulfurs de sodi
28309011 Sulfurs de calci, antimoni o ferro
28309085 Sulfurs i polisulfurs de constitució química definida o no, excepte sulfurs de sodi, calci, antimoni o ferro
28311000 Ditionits i sulfoxilats de sodi
28319000 Ditionits i sulfoxilats, excepte de sodi
28321000 Sulfits de sodi
28322000 Sulfits, excepte de sodi
28323000 Tiosulfats
28331100 Sulfat de disodi
28331900 Sulfats de sodi, excepte sulfat de disodi
28332100 Sulfat de magnesi
28332200 Sulfat d'alumini
28332400 Sulfat de níquel
28332500 Sulfat de coure
28332700 Sulfat de bari
28332920 Sulfat de cadmi, de crom i de zinc
28332930 Sulfat de cobalt o titani
28332960 Sulfat de plom
28332980 Sulfats, excepte de sodi, disodi, magnesi, alumini, crom, níquel, coure, zinc, bari, cadmi, cobalt o titani o plom
28333000 Alums
28334000 Peroxosulfats (persulfats)
28341000 Nitrits
28342100 Nitrats de potassi
28342920 Nitrats de bari, beril·li, cadmi, cobalt, níquel o plom, excepte de potassi o bismut
28342940 Nitrats de coure
28342980 Nitrats, excepte de potassi, bari, beril·li, cadmi, cobalt, plom, níquel o coure
28351000 Fosfinat (hipofosfits) i fosfonat (fosfit)
28352200 Fosfats de monosodi o disodi
28352400 Fosfats de potassi
28352500 Hidrogenortofosfat de calci (fosfat dicàlcic)
28352600 Fosfats de calci, excepte hidrogenortofosfat de calci (fosfat dicàlcic)
28352910 Fosfats de triamoni
28352930 Fosfats de trisodi
28352990 Fosfats, excepte monosodi, disodi, trisodi, potassi, hidrogenortofosfat de calci (fosfat dicàlcic)
28353100 Trifosfat de sodi (tripolifosfat de sodi) de constitució química definida o no
28353900 Polifosfats de constitució química definida o no, excepte trifosfat de sodi (tripolifosfat de sodi)
28362000 Carbonat de disodi
28363000 Hidrogenocarbonat (bicarbonat) de sodi
28364000 Carbonat de potassi
28365000 Carbonat de calci
28366000 Carbonat de bari
28369100 Carbonats de liti
28369200 Carbonat d'estronci
28369911 Carbonats de magnesi o coure
28369917 Carbonats, excepte carbonat de disodi, hidrogenocarbonat (bicarbonat) de sodi, carbonat de potassi, calci, bari, liti, estronci, magnesi o coure
28369990 Peroxocarbonats (percarbonats)
28371100 Cianurs i oxicianurs de sodi
28371900 Cianurs i oxicianurs, excepte de sodi
28372000 Cianurs complexos
28391100 Metasilicats de sodi
28391900 Silicats, silicats comercials dels metalls alcalins de sodi, excepte metasilicats
28399000 Silicats i silicats comercials dels metalls alcalins, excepte de sodi
28401100 Tetraborat de disodi (bòrax refinat) anhidre
28401910 Tetraborat disòdic pentahidratat
28401990 Tetraborat de disodi (bòrax refinat), excepte anhidre i tetraborat disòdic pentahidratat
28402010 Borats de sodi anhidres
28402090 Borats, excepte tetraborat de disodi (bòrax refinat) i borats de sodi anhidres
28403000 Peroxoborats (perborats)
28413000 Dicromat de sodi
28415000 Altres cromats i dicromats, i peroxocromats, excepte dicromat de sodi
28416100 Permanganat de potassi
28416900 Manganits, manganats i permanganats, excepte permanganat de potassi
28417000 Molibdats
28418000 Tungstats (wolframats)
28419030 Zincats o vanadats
28419085 Sals dels àcids oxometàl·lics o peroxometàl·lics, excepte cromats i dicromats, peroxocromats, manganits, manganats, permanganats, molibdats, tungstats (wolframats), zincats o vanadats
28421000 Silicats dobles o complexos, inclosos els aluminosilicats de constitució química definida o no
28429010 Sals simples, dobles o complexes dels àcids de seleni o tel·luri
28429080 Altres sals dels àcids o peroxoàcids inorgànics, amb exclusió dels azidurs (azides), excepte silicats dobles o complexos i sals simples, dobles o complexes dels àcids de seleni o tel·luri
28431010 Argent (plata) en estat col·loïdal
28431090 Metalls preciosos en estat col·loïdal, compostos inorgànics o orgànics de metalls preciosos (encara que no siguin de constitució química definida) i amalgames de metalls preciosos, excepte argent (plata)
28432100 Nitrat d'argent
28432900 Compostos de plata, excepte nitrat d'argent
28433000 Compostos d'or
28439010 Amalgames de metalls preciosos
28439090 Compostos inorgànics o orgànics de metalls preciosos (encara que no sigui de constitució química definida), excepte compostos d'argent o or
28441010 Urani natural en brut, residus i rebutjos (Euratom)
28441030 Urani natural manufacturat
28441050 Ferrourani
28441090 Elements químics radioactius i isòtops radioactius (inclosos els elements químics i isòtops fissionables o fèrtils) amb els compostos, mescles i residus que continguin aquests productes, excepte urani natural i ferrourani
28442025 Ferrourani, urani enriquit amb U235 i els compostos; aliatges, dispersions (inclosos els carburs metàl·lics sinteritzats), productes ceràmics i mescles que continguin urani enriquit amb U235 o compostos d'aquests productes
28442035 Urani enriquit amb U235 i els compostos; aliatges, dispersions (inclosos els carburs metàl·lics sinteritzats), productes ceràmics i mescles que continguin urani enriquit amb U235 o compostos d'aquests productes, excepte ferrourani
28442051 Ferrourani i mescles d'urani i plutoni
28442059 Plutoni amb els compostos; aliatges, dispersions (incloses els carburs metàl·lics sinteritzats), productes ceràmics i mescles que continguin plutoni o compostos d'aquests productes, excepte ferrourani
28442099 Plutoni amb els compostos; aliatges, dispersions (incloses els carburs metàl·lics sinteritzats), productes ceràmics i mescles que continguin plutoni o compostos d'aquests productes, excepte mescles d'urani i plutoni
28443011 Carburs metàl·lics sinteritzats, que continguin urani empobrit en U235 o compostos d'aquest producte
28443019 Urani empobrit en U235; aliatges, dispersions, productes ceràmics i mescles, que continguin urani empobrit en U235 o compostos d'aquest producte, excepte carburs metàl·lics sinteritzats
28443051 Carburs metàl·lics sinteritzats que continguin tori o compostos d'aquest producte
28443055 Tori; aliatges, dispersions, productes ceràmics i mescles que continguin tori o compostos d'aquest producte en brut, residus i rebutjos, excepte carburs metàl·lics sinteritzats
28443061 Tori; aliatges, dispersions, productes ceràmics i mescles que continguin tori o compostos d'aquest producte, manufacturat en barres, perfils, filferro, xapes, bandes i fulls, excepte carburs metàl·lics sinteritzats
28443069 Tori; aliatges, dispersions, productes ceràmics i mescles que continguin tori o compostos d'aquest producte, excepte carburs metàl·lics sinteritzats
28443091 Compostos d'urani empobrit en U235 i compostos de tori -fins i tot mesclats entre si- (Euratom), excepte de sals de tori
28443099 Compostos d'urani empobrit en U235 i compostos de tori -fins i tot mesclats entre si- (Euratom)
28444010 Urani que contingui U233 i els compostos; aliatges, dispersions (inclosos els carburs metàl·lics sinteritzats), productes ceràmics i mescles que continguin U233 o compostos d'aquest producte
28444020 Isòtops radioactius artificials (Euratom)
28444030 Compostos d'isòtops radioactius artificials (Euratom)
28444080 Elements, isòtops i compostos radioactius, excepte de les partides 284410, 284420 o 284430; aliatges, dispersions (incloses els carburs metàl·lics sinteritzats), productes ceràmics i mescles que continguin aquests elements, i residus radioactius, excepte isòtops radioactius artificials i compostos de radioactius artificials
28445000 Cartutxos esgotats (irradiats) de reactors nuclears
28451000 Aigua pesant (òxid de deuteri) (Euratom)
28459010 Deuteri i compostos de deuteri, hidrogen i compostos d'hidrogen enriquits amb deuteri, i mescles i dissolucions que continguin aquests productes (Euratom)
28459090 Isòtops, excepte de la partida 2844; els seus compostos inorgànics o orgànics (encara que no siguin de constitució química definida), excepte aigua pesant (òxid de deuteri), deuteri i compostos de deuteri, hidrogen i compostos d'hidrogen enriquits amb deuteri, i mescles i dissolucions que continguin aquests productes (Euratom)
28461000 Compostos de ceri
28469000 Compostos inorgànics o orgànics dels metalls de terres rares, itri, escandi o mescles d'aquests metalls, excepte compostos de ceri
28470000 Peròxid d'hidrogen (aigua oxigenada) -fins i tot solidificat amb urea-
28480000 Fosfurs (encara que no siguin de constitució química definida) amb exclusió dels ferrofòsfors
28491000 Carburs de calci
28492000 Carburs de silici
28499010 Carburs de bor
28499030 Carburs de tungstè (wolframi)
28499050 Carburs alumini, crom, molibdè, vanadi, tàntal o titani
28499090 Carburs (encara que no siguin de constitució química definida), excepte de calci, silici, bor, tungstè (wolframi), alumini, crom, molibdè, vanadi, tàntal o titani
28500020 Hidrurs i nitrurs
28500060 Azidurs (azides) i silicurs
28500090 Borurs
28521000 Compostos orgànics o inorgànics, de mercuri, de constitució química definida, excepte les amalgames
28529000 Compostos orgànics o inorgànics, de mercuri, excepte de constitució química definida i les amalgames
28530010 Aigua destil·lada, de conductibilitat o del mateix grau de puresa
28530030 Aire líquid (encara que s'hagin eliminat els gasos nobles) i aire comprimit
28530050 Clorur de cianogen
28530090 Altres compostos inorgànics i amalgames, excepte les de metalls preciosos, i aigua destil·lada, de conductibilitat o del mateix grau de puresa, aire líquid (encara que s'hagin eliminat els gasos nobles), aire comprimit i clorur de cianogen
29011000 Hidrocarburs acíclics saturats
29012100 Etilè
29012200 Propè (propilè)
29012300 Butè (butilè) amb els isòmers
29012400 Butà-1 i 3-diè i isoprè
29012900 Hidrocarburs acíclics no saturats, excepte d'etilè, propè (propilè), butè (butilè) amb els isòmers, butà-1 i 3-diè i isoprè
29021100 Ciclohexà
29021900 Hidrocarburs cíclics: ciclans, ciclens i cicloterpens, excepte ciclohexà
29022000 Benzè
29023000 Toluè
29024100 O-xilè
29024200 M-xilè
29024300 P-xilè
29024400 Mescles d'isòmers del xilè
29025000 Estirè
29026000 Etilbenzè
29027000 Cumè
29029000 Hidrocarburs cíclics, excepte ciclànics, ciclènics, cicloterpènics, benzè, toluè, xilè, estirè, etilbenzè i cumè
29031100 Clorometà (clorur de metil) i cloroetà (clorur d'etil)
29031200 Diclorometà (clorur de metilè)
29031300 Cloroform (triclorometà)
29031400 Tetraclorur de carboni
29031500 Diclorur d'etilè (ISO) (1,2-dicloroetà)
29031910 1,1,1-Tricloroetà (metilcloroform)
29031980 Derivats clorats saturats dels hidrocarburs acíclics, excepte clorometà (clorur de metil), cloroetà (clorur d'etil), diclorometà (clorur de metilè), cloroform (triclorometà), tetraclorur de carboni, 1,2-dicloroetà (diclorur d'etilè) i 1,1,1-tricloroetà (metilcloroform)
29032100 Clorur de vinil (cloroetilè)
29032200 Tricloroetilè
29032300 Tetracloroetilè (percloroetilè)
29032900 Derivats clorats no saturats dels hidrocarburs acíclics, excepte clorur de vinil (cloroetilè), tricloroetilè i tetracloroetilè (percloroetilè)
29033100 Dibromur d'etilè (ISO) (1,2-dibromometà)
29033911 Bromometà (bromur de metil)
29033915 Dibromometà
29033919 Bromurs, excepte dibromur d'etilè (ISO) (1,2-dibromometà), bromometà (bromur de metil) i dibromometà
29033990 Fluorurs i iodurs
29037100 Clorodifluorometans
29037200 Diclorotrifluoroetans
29037300 Diclorofluoroetans
29037400 Clorodifluoroetans
29037500 Dicloropentafluoropropans
29037610 Bromoclorodifluorometà
29037620 Bromotrifluorometà
29037690 Dibromotetrafluoroetans
29037710 Triclorofluorometà
29037720 Diclorodifluorometà
29037730 Triclorotrifluoroetans
29037740 Diclorotetrafluoroetans
29037750 Cloropentafluoroetans
29037790 Altres derivats perhalogenats únicament amb fluor i clor, excepte triclorofluorometà, diclorodifluorometà, triclorotrifluoroetans, triclorotrifluoroetans i cloropentafluoroetans
29037800 Altres derivats perhalogenats, excepte perhalogenats únicament amb fluor i clor
29037911 Altres derivats halogenats dels hidrocarburs acíclics amb almenys dos halògens diferents, únicament fluorats i clorats, de metà, età o propà (HCFC)
29037919 Altres derivats halogenats dels hidrocarburs acíclics amb almenys dos halògens diferents, únicament fluorats i clorats, excepte de metà, età o propà (HCFC)
29037921 Altres derivats halogenats dels hidrocarburs acíclics amb almenys dos halògens diferents, únicament fluorats i bromats, de metà, età o propà
29037929 Altres derivats halogenats dels hidrocarburs acíclics amb almenys dos halògens diferents, únicament fluorats i bromats, excepte de metà, età o propà
29037990 Altres derivats halogenats dels hidrocarburs acíclics amb almenys dos halògens diferents, excepte els únicament fluorats i clorats i els únicament fluorats i bromats
29038100 1,2,3,4,5,6-Hexaclorociclohexà (HCH (ISO)), inclòs lindane (ISO, DCI)
29038200 Aldrina (ISO), clordà (ISO) i heptaclor (ISO)
29038910 Derivats halogenats dels hidrocarburs ciclànics, ciclènics o cicloterpènics, 1;2-dibromo-4 (1;2-dibromoetil) ciclohexà i tetrabromociclooctans, excepte 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexà i aldrina (ISO), clordà (ISO) i heptaclor (ISO)
29038990 Derivats halogenats dels hidrocarburs ciclànics, ciclènics o cicloterpènics, excepte 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexà, aldrina (ISO), clordà (ISO) i heptaclor (ISO), 1;2-dibromo-4 (1;2-dibromoetil) ciclohexà, tetrabromociclooctans
29039100 Clorobenzè, o-diclorobenzè i p-diclorobenzè
29039200 Hexaclorobenzè (ISO) i DDT (ISO) (clofenotà (DCI) 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)età)
29039910 2;3;4;5;6-Pentabromoetilbenzè
29039990 Derivats halogenats dels hidrocarburs aromàtics, excepte clorobenzè, o-diclorobenzè i p-diclorobenzè, hexaclorobenzè i DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)età) i 2;3;4;5;6-pentabromoetilbenzè
29041000 Derivats només sulfonats, amb les sals i èsters etílics
29042000 Derivats només nitrats o només nitrosats
29049040 Cloropicrina (tricloronitrometà)
29049095 Derivats sulfonats, nitrats o nitrosats dels hidrocarburs -fins i tot halogenats-, excepte només sulfonats, només nitrats, només nitrosats, cloropicrina (tricloronitrometà) i èsters de glicerol amb compostos amb funció àcid
29051100 Metanol (alcohol metílic)
29051200 Propà-1-ol (alcohol propílic) i propà-2-ol (alcohol isopropílic)
29051300 Butà-1-ol (alcohol n-butílic)
29051410 2-Metilpropà-2-ol (alcohol ter-butílic)
29051490 Altres butanols, excepte 2-metilpropà-2-ol (alcohol ter-butílic)
29051620 Octan-2-ol
29051685 Octanol (alcohol octílic) amb els isòmers, excepte octan-2-ol
29051700 Dodecan-1-ol (alcohol làuric), hexadecan-1-ol (alcohol cetílic) i octadecan-1-ol (alcohol esteàric)
29051900 Altres monoalcohols saturats
29052200 Alcohols terpènics acíclics
29052910 Alcohol alílic
29052990 Monoalcohols no saturats, excepte alcohol alílic i alcohols terpènics acíclics
29053100 Etilenglicol (etanodiol)
29053200 Propilenglicol (propà-1,2-diol)
29053920 Butà-1,3-diol
29053925 Butà-1,4-diol
29053930 2,3,7,9-Tetrametildec-5-ino-4,7-diol
29053995 Diols, excepte etilenglicol (etanodiol) i propilenglicol (propà-1,2-diol), butà-1,3-diol, butà-1,4-diol i 2,3,7,9-tetrametildec-5-ino-4,7-diol
29054100 2-Etil-2-(hidroximetil)propan-1,3-diol (trimetilpropà)
29054200 Pentaeritritol (pentaeritritol)
29054300 Mannitol
29054411 D-glucitol (sorbitol) en dissolució aquosa que contingui D-mannitol en una proporció inferior o igual a 2% en pes, calculada sobre el contingut en D-glucitol
29054419 D-glucitol (sorbitol) en dissolució aquosa, excepte que contingui D-mannitol en una proporció inferior o igual a 2% en pes, calculada sobre el contingut en D-glucitol
29054491 D-glucitol (sorbitol) que continguin D-mannitol en una proporció inferior o igual a 2% en pes, calculada sobre el contingut en D-glucitol, excepte en dissolució aquosa
29054499 D-glucitol (sorbitol), excepte en dissolució aquosa o que continguin D-mannitol en una proporció inferior o igual a 2% en pes, calculada sobre el contingut en D-glucitol
29054500 Glicerol
29054900 Altres polialcohols, excepte 2-etil-2 (hidroximetil) propan-1,3-diol (trimetilpropà), pentaeritritol (pentaeritritol), mannitol, D-glucitol (sorbitol) i glicerol
29055100 Etclorvinol (DCI)
29055991 2,2-Bis(bromometil) propandiol
29055998 Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats dels alcohols acíclics, excepte etclorvinol (DCI) i 2,2-Bis(bromometil) propandiol
29061100 Mentol
29061200 Ciclohexanol, metilciclohexanol i dimetilciclohexanol
29061310 Esterols
29061390 Inositols
29061900 Ciclànics, ciclènics o cicloterpènics, excepte mentol, ciclohexanol, metilciclohexanol, dimetilciclohexanol, esterols i inositols
29062100 Alcohol benzílic aromàtic
29062900 Alcohols cíclics aromàtics amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte alcohol benzílic
29071100 Fenol (hidroxibenzè) amb les sals
29071200 Cresols amb les sals
29071300 Octilfenol, nonilfenol amb els isòmers i sals
29071510 1-Naftol
29071590 Naftols amb les sals, excepte '1-Naftol
29071910 Xilenols amb les sals
29071990 Monofenols, excepte fenol (hidroxibenzè) amb les sals, cresols amb les sals, octilfenol, nonilfenol amb els isòmers, xilenols, naftols amb les sals
29072100 Resorcinol amb les sals
29072200 Hidroquinona amb les sals
29072300 4,4'-isopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropà) amb les sals
29072900 Polifenols, excepte resorcinol, hidroquinona, 4,4'-isopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropà), amb les sals
29081100 Pentaclorofenol (ISO)
29081900 Derivats només halogenats amb les sals dels fenols o dels fenols-alcohols, excepte pentaclorofenol (ISO)
29089100 Dinoseb (ISO) amb les sals
29089200 4,6-Dinitro-o-cresol [DNOC (ISO)] amb les sals
29089900 Derivats sulfonats, nitrats o nitrosats, dels fenols o dels fenols-alcohols, excepte dinoseb (ISO) amb les sals i 4,6-Dinitro-o-cresol [DNOC (ISO)] amb les sals
29091100 Èter dietílic (òxid de dietil)
29091910 Terc-butil etil èter (etil-terc-butil-èter, ETBE)
29091990 Èters acíclics amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte èter dietílic (òxid de dietil) i terc-butil etil èter (etil-terc-butil-èter, ETBE)
29092000 Èters ciclànics, ciclènics, cicloterpènics amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
29093010 Èter difenílic (òxid de difenil)
29093031 Derivats bromats, èter de pentabromdifenil, 1,2,4,5,-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenoxi)benzè
29093035 1,2-bis(2,4,6-tribromofenoxi)età per a la fabricació d'acrilonitril-butadiè-estirè (ABS)
29093038 Derivats bromats, excepte èter de pentabromdifenil, 1,2,4,5,-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenoxi)benzè, 1,2-bis(2,4,6-tribromofenoxi)età per a la fabricació d'acrilonitril-butadiè-estirè (ABS)
29093090 Èters aromàtics amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte èter difenílic (òxid de difenil) i derivats bromats dels èters aromàtics
29094100 2,2'-Oxidietanol (dietilenglicol)
29094300 Èters monobutílics de l'etilenglicol o del dietilenglicol
29094400 Èters monoalquílics de l'etilenglicol o del dietilenglicol, excepte 2,2'-oxidietanol (dietilenglicol) èters monometílics i monobutílics
29094911 Èters alcohols acíclics 2-(2-clorortoxi)etanol
29094980 Èters alcohols amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte 2,2'-oxidietanol (dietilenglicol), èters monobutílics i èters monoalquílics de l'etilenglicol o del dietilenglicol i èters alcohols acíclics 2-(2-clorortoxi)etanol
29095000 Èters-fenols, èters-alcohols-fenols amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
29096000 Peròxids d'alcohols, peròxids d'èters, peròxids de cetones, amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
29101000 Oxirà (òxid d'etilè)
29102000 Metiloxirà (òxid de propilè)
29103000 1-Clor-2,3-epoxipropà (epiclorhidrina)
29104000 Dieldrina (ISO, DCI)
29109000 Epòxids, epoxialcohols, epoxifenols i epoxièters amb tres àtoms en el cicle, i els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte oxirà (òxid d'etilè), metiloxirà (òxid de propilè) i 1-clor-2,3-epoxipropà (epiclorhidrina) i dieldrina (ISO, DC)
29110000 Acetals i semiacetals -fins i tot amb altres funcions oxigenades- amb els derivats halogenats sulfonats, nitrats o nitrosats
29121100 Metanal (formaldehid)
29121200 Etanal (acetaldehid)
29121900 Aldehids acíclics sense altres funcions oxigenades, excepte metanal (formaldehid) i etanal (acetaldehid)
29122100 Benzaldehid (aldehid benzoic)
29122900 Aldehids cíclics sense altres funcions oxigenades, excepte benzaldehid (aldehid benzoic)
29124100 Vanil·lina (aldehid metilprotocatètic)
29124200 Etilvanil·lina (aldehid etilprotocatètic)
29124900 Aldehids-alcohols, aldehids-èters, aldehids-fenols i aldehids amb altres funcions oxigenades, excepte vanil·lina (aldehid metilprotocatètic) i etilvanil·lina (aldehid etilprotocatètic)
29125000 Polímers cíclics dels aldehids
29126000 Paraformaldehid
29130000 Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats dels productes de la partida 2912
29141100 Acetona
29141200 Butanona (metil etil cetona)
29141300 4-metilpentan-2-ona (cetona isobutil metílica)
29141910 5-Metilhexan-2-ona
29141990 Cetones acícliques sense altres funcions oxigenades, excepte acetona, butanona (metil etil cetona) i 4-metilpentan-2-ona (cetona isobutil metílica) i 5-metilhexan-2-ona
29142200 Ciclohexanona i metilciclohexanona
29142300 Ionona i metilionona
29142900 Cetones ciclàniques, ciclèniques o cicloterpèniques sense altres funcions oxigenades, excepte ciclohexanona, metilciclohexanona, ionona i metilionona
29143100 Fenilcetona (fenilpropà-2-ona)
29143900 Cetones aromàtiques sense altres funcions oxigenades, excepte fenilcetona (fenilpropà-2-ona)
29144010 4-Hidroxi-4-metilpentà-2-ona (diceton alcohol)
29144090 Cetones-alcohols i cetones-aldehids, excepte 4-hidroxi-4-metilpentà-2-ona (diacetona alcohol)
29145000 Cetones-fenols i cetones amb altres funcions oxigenades
29146100 Antraquinona
29146910 1,4-Naftoquinona
29146990 Quinones, excepte antraquinona i 1,4-naftoquinona
29147000 Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats de cetones i quinones
29151100 Àcid fòrmic
29151200 Sals de l'àcid fòrmic
29151300 Èsters de l'àcid fòrmic
29152100 Àcid acètic
29152400 Anhídrid acètic
29152900 Sals de l'àcid acètic
29153100 Acetat d'etil
29153200 Acetat de vinil
29153300 Acetat de n-butil
29153600 Acetat de dinoseb (ISO)
29153900 Èsters de l'àcid acètic, excepte acetat d'etil, acetat de vinil, acetat de n-butil i acetat de dinoseb (ISO)
29154000 Àcids mono-, di- o tri-cloroacètics, amb les sals i èsters
29155000 Àcid propiònic, amb les sals i èsters
29156011 Diisobutirat d'1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilè
29156019 Àcids butírics, amb les sals i èsters, excepte diisobutirat d'1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilè
29156090 Àcids valeriànics, amb les sals i èsters
29157040 Àcids palmític, amb les sals i èsters
29157050 Àcids esteàric, amb les sals i èsters
29159030 Àcids làuric, amb les sals i èsters
29159070 Àcids monocarboxílics acíclics saturats amb els anhídrids, halurs, peròxids i peroxoàcids; els seus derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte àcid fòrmic, àcid acètic, anhídrid acètic, àcids mono-, di- o tri-cloroacètics, propiònics, butírics, valeriànics, palmític, esteàric, làuric amb les sals i èsters
29161100 Àcid acrílic amb les sals
29161200 Èsters de l'àcid acrílic
29161300 Àcid metacrílic amb les sals
29161400 Èsters de l'àcid metacrílic
29161500 Àcids oleic, linoleic o linolènic, amb les sals i èsters
29161600 Binapacril (ISO)
29161910 Àcids undecenoics, amb les sals i èsters
29161940 Àcid crotònic
29161995 Àcids monocarboxílics acíclics no saturats, els seus anhídrids, halurs, peròxids, peroxoàcids amb els derivats, excepte àcids acrílic, metacrílic, oleic, linoleic, linolènic, undecenoics, binapacril (ISO) i àcid crotònic amb les sals i èsters
29162000 Àcids monocarboxílics ciclànics, ciclènics o cicloterpènics, els seus anhídrids, halurs, peròxids, peroxoàcids amb els derivats
29163100 Àcid benzoic, amb les sals i èsters
29163200 Peròxid i clorur de benzoil
29163400 Àcid fenilacètic amb les sals
29163910 Èsters de l'àcid fenilacètic
29163990 Àcids monocarboxílics aromàtics, els seus anhídrids, halurs, peròxids, peroxoàcids amb els derivats, excepte àcid benzoic, les seves sals i èsters, peròxid i clorur de benzoïl, àcid fenilacètic, les seves sals i èsters i binapacril (ISO)
29171100 Àcid oxàlic, amb les sals i èsters
29171200 Àcid hexanodioic (adípic), amb les sals i èsters
29171310 Àcid decandioic (sebàcic)
29171390 Àcid azelaic amb les sals i èsters; sals i èsters de l'àcid decandioic (sebàcic)
29171400 Anhídrid maleic
29171910 Àcid malònic, amb les sals i èsters
29171990 Àcids policarboxílics acíclics, els seus anhídrids, halurs, peròxids, peroxoàcids amb els derivats, excepte àcids oxàlic, hexanodioic (adípic), azelaic, decandioic (sebàcic), malònic, les seves sals i èsters i anhídrid maleic
29172000 Àcids policarboxílics ciclànics, ciclènics o cicloterpènics, els seus anhídrids, halurs, peròxids, peroxoàcids amb els derivats
29173200 Ortoftalat de dioctil
29173300 Ortoftalat de dinonil i de didecil
29173400 Èsters de l'àcid ortoftàlic, excepte ortoftalat de dioctil, de dinonil i de didecil
29173500 Anhídrid ftàlic
29173600 Àcid tereftàlic amb les sals
29173700 Tereftalat de dimetil
29173920 Èster o anhídrid de l'àcid tetrabromftàlic; àcid benzè-1,2,4-tricarboxílic; diclorur d'isoftaloïl amb un contingut de diclorur de tereftaloïl inferior o igual al 0,8% en pes; àcid naftalè-1,4,5,8-tetracarboxílic; anhídrid tetracloroftàlic; 3,5-Bis(metoxicarbonil)benzensulfonat de sodi
29173995 Àcids policarboxílics aromàtics, els seus anhídrids, halurs, peòxids, peroxoàcids amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte ortoftalats de dibutil, de dioctil, de dinonil i de didecil, ftalats de diisooctil, de diisononil i de diisodecil, anhídrid ftàlic, àcid terftàlic amb les sals, terftalat de dimeti, diclorur d'isoftaloïl amb un contingut de diclorur de tereftaloïl inferior o igual al 0,8% en pes, àcid naftakè-1,4,5,8-tetracarboxílic, anhídrid tetracloroftàlic i 3,5-bis(metoxicarbonil)benzensulfonat de sodi
29181100 Àcid làctic, amb les sals i èsters
29181200 Àcid tàrtric
29181300 Sals i èsters de l'àcid tàrtric
29181400 Àcid cítric
29181500 Sals i èsters de l'àcid cítric
29181600 Àcid glucònic, amb les sals i èsters
29181800 Clorobenzilat (ISO)
29181930 Àcid còlic, àcid 3-alfa, 12-alfa-dihidroxi-5-ß-colan-24-oic (àcid desoxicòlic), amb les sals i èsters
29181940 Àcid 2,2-bis (hidroximetil) propiònic
29181950 Àcid 2,2-difenil-2-hidroxiacètic (àcid benzílic)
29181998 Àcids carboxílics amb funció alcohol, però sense una altra funció oxigenada, els seus anhídrids, halogenurs, peròxids i peroxiàcids; els seus derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte àcid làctic, àcid tartàric, àcid cítric, àcid glucònic, àcid còlic, àcid 3-alfa, 12-alfa-dihidroxi-5-ß-colan-24-oic (àcid desoxicòlic), les seves sals i èsters, àcid 2,2-bis (hidroximetil) propiònic, àcid 2,2-difenil-2-hidroxiacètic (àcid benzílic) i clorobenzilat (ISO)
29182100 Àcid salicílic amb les sals
29182200 Àcid o-acetilsalicílic, amb les sals i èsters
29182300 Èsters de l'àcid salicílic amb les sals, excepte àcid o-acetilsalicílic
29182900 Àcids carboxílics amb funció fenol, però sense una altra funció oxigenada, els seus anhídrids, halurs, peròxids, peroxoàcids amb els derivats, excepte àcid salicílic, àcid o-acetilsalicílic, les seves sals i èsters i salicilats de metil i fenil (salol)
29183000 Àcids carboxílics amb funció aldehid o cetona, però sense una altra funció oxigenada, els seus anhídrids, halurs, peròxids, peroxoàcids amb els derivats
29189100 2,4.5-T (ISO) (àcid 2,4,5-triclorfenoxiacètic), amb les sals i èsters
29189940 Àcid 2,6-dimetoxibenzoic, dicamba (ISO) i fenoxiacetat de sodi
29189990 Àcids carboxílics amb funcions oxigenades addicionals i els anhídrids, halurs, peròxids i peroxoàcids, amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte àcids carboxílics amb funció alcohol, fenol o aldehid o cetona, però sense una altra funció oxigenada, els seus anhídrids, halurs, peròxids, peroxoàcids amb els derivats; àcid 2,6-dimetoxibenzoic, dicamba (ISO), fenoxiacetat de sodi i 2,4.5-T (ISO) (àcid 2,4,5-triclorfenoxiacètic), amb les sals i èsters
29191000 Fosfat de tris(2,3-dibromopropil)
29199000 Èsters fosfòrics amb les sals, inclosos els lactofosfats, amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte fosfat de tris(2,3-dibromopropil)
29201100 Paratión (ISO) i paratión-metil (ISO) (metil paratión)
29201900 Èsters tiofosfòrics (fosforotioats) amb les sals, amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte paratión (ISO) i paratión-metil (ISO) (metil paratión)
29209010 Èsters sulfúrics i èsters carbònics, amb les sals amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
29209020 Fosfonat de dimetil (fosfit de dimetil)
29209030 Fosfit de trimetil (trimetoxifosfina)
29209040 Fosfit de trietil
29209050 Fosfonat de dietil (hidrogenfosfit de dietil) (fosfit de dietil)
29209085 Èsters dels altres àcids inorgànics (amb exclusió dels èsters halurs d'hidrogen) i sals, derivats halogenats sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte èsters: tiofosfòrics (fostorotioats), sulfúrics, carbònics i sals, derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, fosfonat de dimetil (fosfit dimetil), de dietil (hidrogenfosfit dietil) (fosfit dietil), fosfit de trimetil i fosfit de trietil
29211100 Mono-, di- o trimetilamina amb les sals
29211940 1,1,3,3-Tetrametilbutilamina
29211950 Dietilamina amb les sals
29211960 Clorhidrat de 2-clor-N,N-dietiletilamina, clorhidrat de 2-clor-N,N-diisopropiletilamina i clorhidrat de 2-clor-N,N-dimetiletilamina
29211999 Monoamines acícliques amb els derivats, les seves sals, excepte mono-, di- o trimetilamina, dietilamina amb les sals, 1,1,3,3-tetrametilbutilamina i clorhidrat de 2-clor-N,N-dietiletilamina, clorhidrat de 2-clor-N,N-diisopropiletilamina i clorhidrat de 2-clor-N,N-dimetiletilamina
29212100 Etilendiamina amb les sals
29212200 Hexametilendiamina amb les sals
29212900 Poliamines acícliques amb els derivats, amb les sals, excepte etilendiamina i hexametilendiamina amb les sals
29213010 Ciclohexilamina, ciclohexildimetilamina amb les sals
29213091 Ciclohex-1,3-ilenodiamina (1,3-diaminociclohexà)
29213099 Monoamines i poliamines ciclàniques, ciclèniques o cicloterpèniques amb els derivats, amb les sals, excepte ciclohexilamina, ciclohexildimetilamina, amb les sals, i ciclohex-1,3-ilenodiamina (1,3-diaminociclohexà)
29214100 Anilina amb les sals
29214200 Derivats de l'anilina amb les sals
29214300 Toluïdines amb els derivats, amb les sals
29214400 Difenilamina amb els derivats, amb les sals
29214500 1-Naftilamina (alfa-naftilamina), 2-naftilamina (ß-naftilamina) amb els derivats, amb les sals
29214600 Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), dexamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfamina (DCI), fentermina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI) i mefenorex (DCI), amb les sals
29214900 Monoamines aromàtiques amb els derivats, amb les sals, excepte anilina amb els derivats, toluïdines amb els derivats, difenilamina amb els derivats, 1-naftilamina (alfa-naftilamina), 2-naftilamina (ß-naftilamina) amb els derivats, amb les sals
29215111 Fenilendiamina amb puresa superior o igual al 99% en pes i un contingut d'aigua inferior o igual a l'1% en pes, o-fenilendiamina inferior o igual a 200 mg/kg i p-fenilendiamina inferior o igual a 450 mg/kg
29215119 o-, m- i p-Fenilendiamina, diaminotoluens i els derivats halogenats, sulfonats, nitrats i nitrosats, amb les sals, excepte fenilendiamina amb una puresa superior o igual al 99% en pes i un contingut d'aigua inferior o igual a l'1% en pes, o-fenilendiamina inferior o igual a 200 mg/kg i p-fenilendiamina inferior o igual a 450 mg/kg
29215190 o-, m- i p-Fenilendiamina, diaminotoluens i els derivats, amb les sals, excepte derivats halogenats, sulfonats, nitrats i nitrosats, amb les sals
29215950 m-Fenilenbis (metilamina); 2,2-Diclor-4,4-metilendianilina; 4,4-Bi-o-toluïdina; 1,8-Naftilendiamina
29215990 Poliamines aromàtiques i els derivats, amb les sals, excepte o-, m- i p-fenilendiamina, diaminotoluens i els derivats, amb les sals, m-fenilenbis (metilamina), 2,2-diclor-4,4-metilendianilina, 4,4-bi-o-toluïdina i 1,8-naftilendiamina
29221100 Monoetanolamina amb les sals
29221200 Dietanolamina amb les sals
29221310 Trietanolamina
29221390 Sals de trietanolamina
29221400 Dextropropoxifè (DCI) amb les sals
29221910 N-Etildietanolamina
29221920 2,2-metiliminodietanol (n-metildietanolamina)
29221930 2-(N,N-Diisopropilamino)etanol
29221985 Aminoalcohols, els èters i els èsters corresponents sense altres funcions oxigenades, amb les sals, excepte monoetanolamina, dietanolamina, trietanolamina amb les sals, dextropropoxifè (DCI) amb les sals, n-etildietanolamina, 2,2-metiliminodietanol (n-metildietanolamina) i 2-(N,N-Diisopropilamino)etanol
29222100 Àcids aminonaftolsulfònics amb les sals
29222900 Aminonaftols i d'altres aminofenols, els èters i els èsters corresponents, sense altres funcions oxigenades, amb les sals, excepte àcids aminonaftolsulfònics amb les sals
29223100 Amfepramona (DCI), metadona (DCI) i normetadona (DCI), amb les sals
29223900 Aminoaldehids, aminocetones i aminoquinones, excepte que continguin funcions oxigenades diferents, amfepramona (DCI), metadona (DCI) i normetadona (DCI) amb les sals
29224100 Lisina amb els èsters i les sals
29224200 Àcid glutàmic amb les sals
29224300 Àcid antranílic amb les sals
29224400 Tilidina (DCI) amb les sals
29224920 ß-alanina
29224985 Aminoàcids, excepte aquells que continguin funcions oxigenades diferents, així com lisina, àcid glutàmic, àcid antranílic, tilidina (DCI) i ß-alanina i els èsters i sals
29225000 Aminoalcohols-fenols, aminoàcids-fenols i altres compostos aminats amb funcions oxigenades
29231000 Colina amb les sals
29232000 Lecitines i altres fosfoaminolípids de constitució química definida o no
29239000 Sals i hidròxids d'amoni quaternari, excepte colina amb les sals
29241100 Meprobamat (DCI)
29241200 Fluoroacetamida (ISO); fosfamidó (ISO) i monocrotofòs (ISO)
29241900 Amides acícliques (inclosos els carbamats) amb els derivats i sals, excepte meprobamat (DCI) i fluoroacetamida (ISO); fosfamidó (ISO) i monocrotofòs (ISO)
29242100 Ureïnes amb els derivats i sals
29242300 Àcid 2-acetamidobenzoic (àcid N-acetilantranílic) amb les sals
29242400 Etinamat (DCI)
29242910 Lidocaïna (DCI)
29242998 Amides cícliques (inclosos els carbamats) amb els derivats i sals, excepte ureïnes, àcid 2-acetamidobenzoic (àcid n-acetilantranílic), etinamat (DCI) i lidocaïna (DCI)
29251100 Sacarina amb les sals
29251200 Glutetimida (DCI)
29251920 3,3', 4,4', 5,5', 6,6',-Octabrom-N,N'-etilendiftalimida; N;N-Etilenbis (4,5-dibromohexahidro-3,6 metanoftalimida)
29251995 Imides, els seus derivats i sals, excepte sacarina, glutetimida (DCI), 3,3', 4,4', 5,5', 6,6'-octabrom-N, N'-etilendiftalimida i N;N-Etilenbis(4,5-dibromohexahidro-3,6-metanoftalimida)
29252100 Clordimeform (ISO)
29252900 Imines, els seus derivats i sals, excepte clordimeform (ISO)
29261000 Acrilonitril
29262000 1-Cianoguanidina (diciandiamida)
29263000 Fenproporex (DCI) amb les sals, intermediari de la metadona (DCI) (4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutà)
29269020 Isoftalonitril
29269095 Compostos amb funció nitril, excepte acrilonitril, 1-cianoguanidina (diciandiamida), fenproporex (DCI) amb les sals, intermediari de la metadona (DCI) (4-ciano-2-dimetilamino4,4-difenilbutà) i isoftalonitril
29270000 Compostos diazoics, azoics o azoxi
29280010 N,N-Bis(2-metoxietil) hidroxilamina
29280090 Derivats orgànics de la hidrazina o hidroxilamina, excepte N,N-Bis(2-metoxietil) hidroxilamina
29291000 Isocianats
29299000 Compostos amb altres funcions nitrogenades, excepte isocianats
29302000 Tiocarbamats i ditiocarbamats
29303000 Mono-, di- o tetrasulfurs de tiüram
29304010 Metionina (DCI)
29304090 Metionina, excepte de la metionina (DCI)
29305000 Captafol (ISO) i metamidofòs (ISO)
29309013 Cisteïna i cistina
29309016 Derivats de cisteïna i cistina
29309020 Tiodiglicol (DCI) (2,2'-tiodietanol)
29309030 Àcid DL-2-hidroxi-4-(metiltio) butíric
29309040 2,2'-Tiodietil bis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionat]
29309050 Mescla d'isòmers constituïda per 4-metil-2,6-bis(metiltio) -m-fenilendiamina i 2-metil-4,6-bis(metiltio)-m-fenilendiamina
29309060 2-(N,N-Dietilamino)etanotiol
29309099 Tiocompostos orgànics, excepte tiocarbamats i ditiocarbamats, mono-, di- o tetrasulfurs de tiüram i metionina, captafol (ISO) i metamidofòs (ISO), cisteïna, cistina amb els derivats, tiodiglicol (DCI) (2,2'-tiodietanol), àcid DL-2-hidroxi-4-(metiltio) butíric, bis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionat] de 2,2-tiodietil i mescla d'isòmers constituïda per 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilendiamina i 2-metil-4,6-bis(metiltio)-m-fenilendiamina
29311000 Tetrametilplom i tetraetilplom
29312000 Compostos del tributilestany
29319010 Metilfosfonat de dimetil
29319020 Difluorur de metilfosfonoïl (difluorur metilfosfònic)
29319030 Diclorur de metilfosfonoïl (diclorur metilfosfònic)
29319040 Metilfosfonat de (5-etil-2-metil-2-òxid-1,3,2-dioxafosfinat-5-il)metil metil; metilfosfonat de bis[5-etil-2-metil-2-òxid-1,3,2-dioxafosfinat-5-il)metil]; 2,4,6-triòxid de 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinana; propilfosfonat de dimetil; etilfosfonat de dietil; metilfosfonat de sodi 3-(trihidroxisilil)propil; mescles formades per àcid metilfosfonic i (aminoiminometil)urea (en una proporció de 50:50)
29319090 Altres compostos orgànics i inorgànics, excepte tetrametilplom i tertraetilplom, compostos de tributilestany, metilfosfonat de dimetil, difluorur de metilfosfonoïl (difluorur metilfosfònic), diclorur de metilfosfonoïl (diclorur metilfosfònic) i metilfosfonat de (5-etil-2-metil-2-òxid-1,3,2-dioxafosfinat-5-il)metil metil; metilfosfonat de bis[5-etil-2-metil-2-òxid-1,3,2-dioxafosfinat-5-il)metil]; 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinana; propilfosfonat de dimetil; etilfosfonat de dietil; metilfosfonat de sodi 3-(trihidroxisilil)propil; mescles formades per àcid metilfosfonic i (aminoiminometil)urea (en una proporció de 50:50)
29321100 Tetrahidrofuran
29321200 2-Furanaldehid (furfural)
29321300 Alcohol furfurílic i alcohol tetrahidrofurfurílic
29321900 Compostos amb un cicle furan -fins i tot hidrogenat- sense condensar, excepte tetrahidrofuran, 2-furanaldehid (furfural), alcohol furfurílic i alcohol tetrahidrofurfurílic
29322010 Fenolftaleïna; àcid 1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metoxicarbonil-1-naftil)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isocromen-1-il]-6-octadeciloxi-2-naftoic; 3'-Cloro-6'-ciclohexilaminoespiro[isobenzofuran-1(3H)9-xanteno]-3-ona; 6'-(N-Etil-p-toluidino)-2 metilespirol[isobenzofuran-1(3H),9-xantenol]-3-ona; 6-Docosiloxi-1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metil-1-fenantril)-3-oxo-1H, 3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]naftalent-2-carboxilat de metil
29322020 Gamma-Butirolactona
29322090 Altres lactones, excepte fenolftaleïna, àcid 1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metoxicarbonil-1-naftil)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isocromen-1-il]-6-octadeciloxi-2-naftoic, 3'-Cloro-6'-ciclohexilaminoespiro[isobenzofuran-1(3H)9-xanteno]-3-ona, 6'-(N-Etil-p-toluidino)-2 metilespirol[isobenzofuran-1(3H),9-xantenol]-3-ona, 6-Docosiloxi-1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metil-1-fenantril)-3-oxo-1H, 3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]naftalent-2-carboxilat de metil i gamma-butirolactona
29329100 Isosafrole
29329200 (1',3'-benxodioxole-5'-il)propan-2-ona
29329300 Piperonal
29329400 safrole
29329500 Tetrahidrocannabinols (tots els isòmers)
29329900 Compostos heterocíclics amb heteroàtom(s) d'oxigen exclusivament, excepte els compostos amb un cicle furan -fins i tot hidrogenat- sense condensar, lactones, isosafrole, 1-(1,3-benxodioxole-5-il) propan-2-ona, piperonal i safrole
29331110 Propifenazona (DCI)
29331190 Fenazona (antipirina) amb els derivats, excepte propifenazona (DCI)
29331910 Fenilbutazona (DCI)
29331990 Compostos amb un cicle pirazole -fins i tot hidrogenats- sense condensar, excepte fenazona (antipirina) amb els derivats i fenilbutazona (DCI)
29332100 Hidantoïna amb els derivats
29332910 Clorhidrat de nafazolina (DCIM) i nitrat de nafazolina (DCIM), fentolamina (DCI), clorhidrat de tolazolina (DCIM)
29332990 Compostos amb un cicle imidazol -fins i tot hidrogenats- sense condensar, excepte hidantoïna amb els derivats, clorhidrat de nafazolina (DCIM) i nitrat de nafazolina (DCIM), fentolamina (DCI) i clorhidrat de tolazolina (DCIM)
29333100 Piridina amb les sals
29333200 Piperidina amb les sals
29333300 Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramida (DCI), bromazepam (DCI), ketobemidona (DCI), difenoxilat (DCI), difenoxina (DCI), dipipanona (DCI), fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), fentanil (DCI), metilfenidat (DCI), pentazocina (DCI), meperidina (petidina) (DCI), intermedi A de la petidina (DCI), pipradol (DCI), piritramida (DCI), propiram (DCI) i trimeperidina (DCI), amb les sals
29333910 Iproniazida (DCI), clorhidrat de ketobemidona (DCIM) i bromur de piridostigmina (DCI)
29333920 2,3,5,6-Tetraclorpiridina
29333925 Àcid 3,6-diclorpiridina-2-carboxílic
29333935