Saltar al contenido principal
Código PRODCOM-EIP 2016
Código Descripción
0710100001 Minerals de ferro i els concentrats, excepte les pirites de ferro torrades
0729110000 Minerals de coure i els concentrats
0729120009 Minerals de níquel i els concentrats
0729130008 Minerals d'alumini i els concentrats
0729140007 Minerals de metalls preciosos i els concentrats
0729150006 Minerals de plom, zinc, estany i els concentrats
0729190002 Altres minerals metàl·lics no fèrrics i els concentrats
0811113306 Marbre i travertins, en brut o desbastats, de forma irregular
0811113607 Marbre i travertins, simplement trossejats en plaques o blocs, rectangulars o quadrats
0811115003 Alabastre i altres pedres calcàries de talla o per a la construcció, d'una densitat >= a 2,5
0811123305 Granit i roques similars, en brut o desbastats, de forma irregular
0811123606 Granit i roques similars, simplement trossejat en plaques o blocs, rectangulars o quadrats
0811125002 Gres
0811129004 Pòrfir, basalt, quarsites i altres pedres de talla o per a la construcció, en brut, desbastades o simplement tallades, excepte les pedres calcàries de talla o per a la construcció de densitat >= a 2,5, el granit i el gres
0811203004 Guix natural i anhidrita
0811205009 Castines, pedra calcària i altres pedres calcàries destinades a la fabricació de calç o ciment, excepte el conglomerat de castines triturades i la pedra calcària desbastada
0811301004 Creta
0811303000 Dolomita sense calcinar, desbastada o simplement tallada en plaques o blocs rectangulars o quadrats, excepte dolomita calcinada o sinteritzada, conglomerat de dolomita triturada per fabricar formigó, ferms de carreteres, vies fèrries o altres balastos
0811400001 Pissarra en brut, desbastada o simplement trossejada en plaques o blocs rectangulars o quadrats
0812115001 Sorres silícies i sorres de quars
0812119003 Sorres per a la construcció, com les argiloses, caolíniques i feldspàtiques, excepte les silícies i les metal·líferes
0812121009 Palets, grava i pedres utilitzats per fabricar formigó, ferms de carreteres, vies fèrries o altres balastos, còdols i pedrenyal
0812123005 Pedres triturades o matxucades, utilitzades per fabricar formigó, ferms de carreteres, vies fèrries o altres balastos, excepte palets, grava, còdols i pedrenyal
0812125000 Grànuls, esquerdills i pols de marbre
0812129002 Grànuls, esquerdills i pols de travertí, pedra blava, granit, pòrfir, basalt, gres i altres pedres de talla, excepte el marbre
0812130000 Macadam d'escòries o rebutjos industrials similars, amb palets o sense, grava i pedrenyal, destinats a la construcció
0812214009 Caolí
0812216004 Altres argiles de caolí (argiles plàstiques)
0812221004 Bentonita
0812223000 Argiles refractàries
0812225005 Argiles i esquistos argilosos comuns per a la construcció (excepte bentonita, argiles refractàries, argiles expandides, caolí, argiles de caolí); andalusita, cianita, sil·limanita, mul·lita i terres de xamota o de dinas
0891110006 Fosfats de calci naturals, fosfats aluminocàlcics naturals i cretes fosfatades
0891120005 Pirites de ferro sense torrar, sofre en brut i sofre sense refinar (inclòs el sofre recuperat)
0891190008 Altres minerals per a productes químics i fertilitzants ncaa
0893100003 Sal (inclosa la desnaturalitzada, però exclosa la de taula) i clorur de sodi pur, fins i tot en dissolució aquosa o amb additius antiaglomerants o fluïdificants
0899100000 Betum i asfalt; asfaltites naturals i roques asfàltiques
0899210004 Pedres precioses (excepte els diamants industrials) o semiprecioses, sense treballar
0899220003 Diamants industrials, en brut o simplement serrats, exfoliats o desbastats; pedra tosca i altres abrasius naturals
0899290006 Altres minerals no metàl·lics ni energètics ncaa
1011114003 Carn de boví fresca o refrigerada, en canals i mitges canals
1011119002 Altra carn de boví fresca o refrigerada, especejada
1011123004 Carn de porcí fresca o refrigerada, en canals i mitges canals
1011125009 Carn de porcí fresca o refrigerada, pernils sencers (sense desossar), espatlles i trossos d'aquestes peces
1011129001 Carn de porcí fresca o refrigerada ncaa
1011130009 Carn d'oví fresca o refrigerada
1011140008 Carn de cabrum fresca o refrigerada
1011150007 Carn d'equí fresca o refrigerada
1011200007 Despulles comestibles de boví, porcí, oví, cabrum i equí, fresques o refrigerades
1011310002 Carn de boví congelada, en canals, mitges canals i quarts
1011323005 Carn de porcí congelada, en canals i mitges canals
1011325000 Carn de porcí congelada, pernils sencers (sense desossar), espatlles i trossos d'aquestes peces
1011329002 Carn de porcí congelada ncaa
1011330000 Carn d'oví congelada
1011340009 Carn de cabrum congelada
1011350008 Carn d'equí congelada
1011391002 Despulles comestibles de bestiar boví, porcí, oví, cabrum i equí, congelades
1011393008 Altres tipus de carn i despulles comestibles, de conill, caça i altres animals, fresques i congelades
1011410007 Llana bruta (no procedent d'esquilar), sense cardar ni pentinar, inclosa la rentada en viu
1011420006 Cuirs i pells de boví o equí en brut, sencers (sense adobar, inclosos depilats)
1011430005 Altres cuirs i pells de boví o equí en brut (sense adobar, inclosos depilats)
1011440004 Pells d'oví (sense adobar, inclosos depilats)
1011450003 Cuirs i pells de cabrum, frescs o assecats, sense tenyir (sense adobar, inclosos depilats)
1011504003 Cansalada de porc sense parts magres, fresca, refrigerada, congelada, salada, en salmorra o fumada, excepte fosa
1011506008 Llard i altres greixos de porc fosos
1011507006 Greixos i sèus de boví, oví o cabrum, ni preparats ni elaborats
1011603008 Budells, bufetes i estómacs d'animals, sencers o en trossos, excepte de peix
1011609005 Altres despulles (cerres, tendons, nervis i altres per a usos opoteràpics, vori, banyes, osteïna, ossos) no aptes per a l'alimentació humana
1012101008 Pollastres sencers, frescos o refrigerats
1012102006 Galls dindis sencers, frescos o refrigerats
1012103004 Ànecs, oques i pintades sencers, frescos o refrigerats
1012104002 Fetges hipertrofiats d'oques o d'ànecs, frescos o refrigerats
1012105009 Peces de pollastre, fresques o refrigerades
1012106007 Peces de gall dindi, fresques o refrigerades
1012107005 Peces d'ànec, oca i pintada, fresques o refrigerades
1012201301 Pollastres sencers, congelats
1012201509 Galls dindis sencers, congelats
1012201708 Ànecs, oques i pintades sencers, congelats
1012205302 Peces de pollastre, congelades
1012205500 Peces de gall dindi congelades
1012205709 Peces d'oca, ànec i pintada, congelades
1012208008 Fetges d'au congelats
1012300001 Greixos d'aviram
1012402002 Despulles i fetges d'aviram, frescos o refrigerats, excepte fetges hipertrofiats d'oca o ànec
1012405005 Despulles d'aviram congelats, excepte fetges
1012500009 Pells preparades d'aviram amb plomes o plomissol; plomes
1013112003 Pernils sencers (amb os), espatlles i trossos d'aquestes peces, de porcí, curats, en salaó, en salmorra, assecats o fumats
1013115006 Cansalada viada sencera o en peces, de porcí, curades, en salaó o fumades
1013118000 Altres productes carnis de porcí, curats, en salaó, en salmorra, assecats o fumats, ncaa
1013120006 Carn de boví curada, en salaó o fumada
1013130005 Altres carns curades, en salaó o fumades, farina i sèmola comestibles de carn o de despulles, excepte de porcí i boví
1013143008 Embotits de fetge i productes similars i preparats basats en aquests, excepte en plats preparats
1013146001 Embotits i productes similars de carn, despulles o sang (excepte embotits de fetge), crus, cuits, fumats, en tripes o enllaunat, excepte en plats preparats
1013150509 Preparats de fetge d'oca o ànec elaborats o en conserva, excepte curats en salaó o fumats i en plats preparats
1013151507 Preparats de fetge d'animals o aviram (excepte d'oca o ànec), elaborats o en conserva, excepte curats en salaó o fumats i en plats preparats
1013152505 Carn o despulles de gall dindi elaborades o en conserva, excepte curades en salaó o fumades, embotit i en plats preparats
1013153503 Carn o despulles d'aviram (excepte de gall dindi), elaborades o en conserva, excepte curades, en salaó o fumades, embotit, preparats de fetge i en plats preparats
1013154501 Carn de porcí elaborada o en conserva: pernils i peces de pernil (cuit, curat, sense os), excepte en plats preparats
1013155508 Carn de porcí elaborada o en conserva: espatlles i peces d'espatlla (cuita, curada, sense os), excepte en plats preparats
1013156506 Derivats de carn de porcí amb < al 40% de carn o despulles inclosos porc i greixos, excepte curats en salmorra o fumats, pernil i paleta cuits, embotit i productes similars, preparats homogeneïtzats, preparats de fetge i en plats preparats
1013157504 Derivats de carn de porcí amb >= al 40% de carn o despulles inclosos cansalada i greixos, excepte curats en salmorra o fumats, pernil i paleta cuits, embotit i productes similars, preparats homogeneïtzats, preparats de fetge i en plats preparats
1013158502 Derivats de carn i despulles de boví elaborats o en conserva, excepte curats en salmorra o fumats, embotit i productes similars, preparats homogeneïtzats, preparats de fetge i en plats preparats
1013159500 Productes carnis derivats, de caça, conill, oví, etc., inclosa la sang de qualsevol animal (excepte botifarró), excepte curats en salmorra o fumats, embotit i productes similars, preparats homogeneïtzats, preparats de fetge i en plats preparats
1013160002 Farines, pólvores i pilots de carn no aptes per a l'alimentació humana
1013910004 Cocció i altres serveis de preparació per a la producció d'articles carnis
1020000991 Cocció i altres serveis per a la producció de productes de peix
1020110002 Filets i resta de preparacions de peix (fins i tot picat, etc.), frescos o refrigerats
1020120001 Fetges i freses de peix, frescos o refrigerats
1020133013 Peix d'aigua salada, congelat: lluç i llucet, excepte filets i altres preparats
1020133022 Peix d'aigua salada, congelat: sardina, excepte filets i altres preparats
1020133031 Peix d'aigua salada, congelat: bonítol i bacora, excepte filets i altres preparats
1020133040 Peix d'aigua salada, congelat: tonyina, excepte filets i altres preparats
1020133059 Peix d'aigua salada, congelat: altres, excepte filets i altres preparats
1020136007 Peix d'aigua dolça, congelat, excepte filets i altres preparats
1020140009 Filets de peix, congelats
1020150008 Preparacions de peix congelades (fins i tot picat, etc.), excepte en filets
1020160007 Fetges i freses de peix, congelats
1020210007 Filets de peix dessecats, en salaó o salmorra, excepte els filets fumats
1020225005 Fetges, freses, llets, aletes, caps, cues, bufetes natatòries i altres rebutjos comestibles de peix (secs, fumats, en salaó o en salmorra), farines, pols i pilots aptes per al consum humà
1020235013 Peix dessecat o en salaó sense fumar: bacallà, excepte en filets i caps, cues i bufetes natatòries
1020235022 Peix dessecat o en salaó sense fumar: sardina, excepte en filets i caps, cues i bufetes natatòries
1020235031 Peix dessecat o en salaó sense fumar: anxova, excepte en filets i caps, cues i bufetes natatòries
1020235040 Peix dessecat o en salaó sense fumar: tonyina i bonítol, excepte en filets i caps, cues i bufetes natatòries
1020235059 Peix dessecat o en salaó sense fumar: altres, excepte en filets i caps, cues i bufetes natatòries
1020242506 Salmó fumat (inclosos el filets), excepte caps, cues i bufetes natatòries
1020245509 Arengades fumades (inclosos els filets), excepte caps, cues i bufetes natatòries
1020248503 Peix fumat (inclosos els filets), excepte el salmó i les arengades, els caps, cues i bufetes natatòries
1020251001 Salmó preparat o en conserva, excepte picat i en plats preparats
1020252009 Arengades preparades o en conserva, excepte picada i en plats preparats
1020253016 Sardina, sardina jove i similars, preparades o en conserva, en vinagre o en escabetx, excepte picada i en plats preparats
1020253025 Sardina, sardina jove i similars, preparades o en conserva, altres, excepte picada i en plats preparats
1020254014 Tonyina, bonítol i similars, preparats o en conserva, en vinagre o en escabetx, excepte picat i en plats preparats
1020254023 Tonyina, bonítol i similars, preparats o en conserva, excepte picat, en plats preparats i en vinagre o en escabetx
1020255011 Verat preparat o en conserva, en vinagre o en escabetx, excepte picat i en plats preparats
1020255020 Verat preparat o en conserva, altres, excepte picat i en plats preparats
1020256019 Anxova o seitó preparats o en conserva, en vinagre, excepte picada i en plats preparats
1020256028 Anxova o seitó preparats o en conserva, altres, excepte picada i en plats preparats
1020257008 Altres productes a base de peix, sencer o a trossos: filets arrebossats inclosos els precuinats, congelats, excepte en plats preparats
1020258006 Altres productes a base de peix, preparats o en conserva, sencers o a trossos, excepte en plats preparats
1020259004 Altres productes a base de peix, excepte sencers o a trossos: croquetes, patés, etc., excepte en plats preparats
1020263006 Caviar
1020266009 Succedanis del caviar
1020310012 Crustacis congelats, secs, salats o en salmorra (fins i tot cuits, però sense pelar) i farina, pols i pilots de crustacis, aptes per a l'alimentació humana: llagosta i llagostí
1020310021 Crustacis congelats, secs, salats o en salmorra (fins i tot cuits, però sense pelar) i farina, pols i pilots de crustacis, aptes per a l'alimentació humana: gamba
1020310030 Crustacis congelats, secs, salats o en salmorra (fins i tot cuits, però sense pelar) i farina, pols i pilots de crustacis, aptes per a l'alimentació humana: llamàntols, crancs, escamarlans, etc., excepte llagosta, llagostí i gamba
1020325010 Petxina de pelegrí i musclo congelats, secs, salats o en salmorra
1020325029 Canana, pota i sípia congelades, seques, salades o en salmorra
1020325038 Calamar congelat, sec, salat o en salmorra
1020325047 Pop congelat, sec, salat o en salmorra
1020335000 Altres mol·luscs i resta d'invertebrats aquàtics congelats, secs, salats o en salmorra: cloïsses, meduses, etc; farina, pols i pilots d'invertebrats aquàtics, excepte de crustacis, aptes per al consum humà, congelats, secs, salats o en salmorra
1020340019 Crustacis, mol·luscs i altres invertebrats aquàtics i algues, preparats o en conserva: crustacis, excepte refrigerats, congelats, secs, salats o en salmorra, crustacis amb closca cuits amb aigua o vapor i plats preparats
1020340028 Crustacis, mol·luscs i altres invertebrats aquàtics i algues, preparats o en conserva: musclo, excepte refrigerats, congelats, secs, salats o en salmorra i plats preparats
1020340037 Crustacis, mol·luscs i altres invertebrats aquàtics i algues, preparats o en conserva: escopinya, excepte refrigerats, congelats, secs, salats o en salmorra i plats preparats
1020340046 Crustacis, mol·luscs i altres invertebrats aquàtics i algues, preparats o en conserva: cloïssa, excepte refrigerats, congelats, secs, salats o en salmorra i plats preparats
1020340055 Crustacis, mol·luscs i altres invertebrats aquàtics i algues, preparats o en conserva: sípia, excepte refrigerats, congelats, secs, salats o en salmorra i plats preparats
1020340064 Crustacis, mol·luscs i altres invertebrats aquàtics i algues, preparats o en conserva: calamar (inclou arrebossats i congelats), excepte refrigerats, congelats, secs, salats o en salmorra i plats preparats
1020340073 Crustacis, mol·luscs i altres invertebrats aquàtics i algues, preparats o en conserva: pop, excepte refrigerats, congelats, secs, salats o en salmorra i plats preparats
1020340082 Crustacis, mol·luscs i altres invertebrats aquàtics i algues, preparats o en conserva (tret de musclo, escopinya, cloïssa, sípia, calamar i pop), excepte refrigerats, congelats, secs, salats o en salmorra i plats preparats
1020410008 Farines, sèmoles i pilots de peix, crustacis, mol·luscs o altres invertebrats aquàtics, no aptes per al consum humà
1020420007 Productes de peix no comestibles, crustacis, mol·luscs o resta d'invertebrats aquàtics i algues, inclosos els residus, excepte balenes de mamífers marins i les seves barbes, corals i similars, petxines i conquilles, esponges naturals, sense elaborar o simplement preparats
1031111007 Patates congelades (fins i tot cuites amb aigua o vapor)
1031113003 Patates congelades, elaborades o conservades, incloses les prèviament cuinades o precuinades en oli, excepte amb vinagre o àcid acètic
1031120008 Patates dessecades (fins i tot a trossos, rodanxes, triturades o polvoritzades)
1031130007 Farina, sèmola, pasta i flocs de patata (sense preparar)
1031143000 Patates preparades o en conserva, sense congelar (patates fregides a l'anglesa, xips, etc.), excepte en vinagre o àcid acètic i en forma de farina, sèmola o flocs
1031146003 Altres patates preparades o en conserva, sense congelar (patates fregides a l'anglesa, xips, etc.), excepte en vinagre o àcid acètic i en forma de farina, sèmola o flocs
1032110007 Suc de tomàquet sense fermentar ni afegir-hi alcohol (contingut extret en sec < al 7% en pes)
1032121004 Suc de taronja congelat, sense fermentar ni afegir-hi alcohol
1032122002 Suc de taronja no congelat, sense fermentar ni afegir-hi alcohol
1032123000 Suc de taronja concentrat
1032130005 Suc d'aranja sense fermentar ni afegir-hi alcohol, fins i tot concentrat
1032140004 Suc de pinya sense fermentar ni afegir-hi alcohol, fins i tot concentrat
1032150003 Suc de raïm (inclòs el most), (de grau alcohòlic <= al 0,5 volum), sense fermentar ni afegir-hi alcohol, fins i tot concentrat
1032160002 Suc de poma, sense fermentar ni afegir-hi alcohol, fins i tot concentrat
1032170001 Sucs mixtos, sense fermentar ni afegir-hi alcohol, fins i tot concentrat
1032191007 Sucs d'un sol cítric (excepte de taronja i d'aranja), sense concentrar, fermentar, ni afegir-hi alcohol
1032192005 Suc d'algun altre fruit sol sense concentrar, fermentar ni afegir-hi alcohol
1032193003 Sucs d'altres fruites i hortalisses, sense fermentar ni afegir-hi alcohol, fins i tot concentrat, ncaa
1039110002 Llegums i hortalisses congelats, fins i tot les seves mescles, sense cuinar o cuits a l'aigua o al vapor, excepte les patates
1039120001 Llegums i hortalisses conservats provisionalment en diòxid de sofre, salmorra, aigua sulfurosa o altres conservants, per a consum no immediat
1039133004 Cebes dessecades, senceres, tallades, en làmines, a trossos o en pols, sense altra elaboració
1039135009 Bolets, xampinyons i tòfones, dessecats, sencers, tallats, en làmines, a trossos o en pols, sense altra elaboració
1039139001 Llegums dessecats i les mescles, sencers, tallats, en làmines, a trossos o en pols, sense altra elaboració: blat de moro dolç, tomàquets, pastanagues, etc., excepte patates, cebes, bolets, xampinyons i tòfones
1039150008 Mongetes, conservades sense utilitzar vinagre ni àcid acètic, excepte en plats preparats
1039160007 Pèsols conservats sense utilitzar vinagre ni àcid acètic, excepte en plats preparats
1039171004 Preparats i conservats de tomàquet (excepte en vinagre, àcid acètic o en plats preparats): sencers o a trossos
1039172109 Preparats i conservats de tomàquet (excepte en vinagre, àcid acètic o en plats preparats): pasta de tomàquet
1039172508 Preparats i conservats de tomàquet (excepte en vinagre, àcid acètic o en plats preparats): tomàquets concentrats
1039173000 Bolets i tòfones, preparats o conservats, excepte en plats preparats, dessecades, congelades o conservades en vinagre o àcid acètic
1039174008 Llegums i hortalisses congelats i les mescles, conservats sense utilitzar vinagre ni àcid acètic: blat de moro dolç, pèsols, cebes simplement cuites, etc., excepte en plats preparats i congelats crus o cuits a l'aigua o al vapor
1039175005 Col fermentada ("sauerkraut" o xucrut), sense congelar, excepte en plats preparats, dessecada, congelada o conservada en vinagre o àcid acètic
1039176003 Espàrrecs, en conserva, excepte en plats preparats, dessecats, congelats o conservats en vinagre o àcid acètic
1039177001 Olives preparades o en conserva, excepte en plats preparats, dessecades, congelades o conservades en vinagre o àcid acètic
1039178009 Blat de moro dolç preparat o en conserva, excepte en plats preparats, dessecat, congelat o conservat en vinagre o àcid acètic
1039179007 Llegums i hortalisses i les seves mescles: brots de bambú, tàperes, carxofes, etc., excepte en plats preparats o congelats
1039180005 Llegums i hortalisses (excepte patates), fruites, fruits de closca i altres parts comestibles de les plantes, preparats o conservats en vinagre o àcid acètic
1039210007 Fruites i fruita seca, congelades, sense cuinar o cuites a l'aigua o al vapor
1039223000 Confitures, melmelades, gelees, puré i pasta de cítrics, obtinguts per cocció, excepte en preparats homogeneïtzats
1039229007 Confitures, melmelades, gelees, puré i pasta de fruites i fruita seca, obtinguts per cocció, excepte de cítrics o en preparats homogeneïtzats (inclou carn de codony, de poma, etc.)
1039233009 Cacauets preparats (torrats, salats, etc.) o conservats, fins i tot mantega de cacauet, excepte en vinagre o àcid acètic, congelats o mòlts
1039239006 Altres tipus de fruita seca amb clofolla, incloses les mescles
1039241002 Escorces de cítrics, melons o síndries, fresques, congelades, dessecades o conservades provisionalment en salmorra, aigua sulfurosa o altres conservants
1039243008 Altres fruites i fruita seca conservades provisionalment en diòxid de sofre, salmorra, aigua sulfurosa o altres conservants per a consum no immediat
1039250003 Cacauets i fruita seca sense clofolla
1039291007 Panses (raïm)
1039292005 Fruita seca: prunes, préssecs, plàtans, figues etc. (excepte dàtils, ananàs, alvocats, guaiabes, mangos, mangostans, cítrics i panses); mescles de fruita seca i/o fruits de clofolla
1039295008 Fruites, preparades o conservades: al natural, amb xarop, en alcohol, amb conservants químics, cuites, cremogenades, etc. (excepte el musli): pinyes, cítrics, peres, albercocs, etc.; inclou pinyols d'albercoc, pruna, etc., per al consum humà
1039300004 Subproductes vegetals, fins i tot en pilots del tipus utilitzat per a l'alimentació animal (brisa de raïm, d'altres fruites, etc.)
1039910009 Cocció i altres serveis de preparació (concentració, etc.) per a la conservació de fruites i verdures
1041110008 Estearina de llard, oli de llard, oleoestearina, oleomargarina i oli de sèu, sense emulsionar, mesclar ni preparar d'una altra manera
1041120007 Olis i greixos (i les fraccions) de peix o mamífers marins, fins i tot refinats, sense modificacions químiques
1041190000 Olis i greixos (i les fraccions) d'animals, excepte de peix i mamífers marins, porc, aus, boví i cabrum, fins i tot refinats, sense modificacions químiques
1041211001 Oli sense refinar de cacauet i les fraccions, sense modificacions químiques
1041221019 Oli d'oliva verge sense refinar i les fraccions, sense modificacions químiques: extra
1041221028 Oli d'oliva verge sense refinar i les fraccions, sense modificacions químiques: fi
1041221037 Oli d'oliva verge sense refinar i les fraccions, sense modificacions químiques: corrent
1041221046 Oli d'oliva verge sense refinar i les fraccions, sense modificacions químiques: de cremar
1041222017 Oli d'oliva verge i les fraccions, sense modificacions químiques: de pinyolada d'oliva
1041222026 Oli i les fraccions, sense refinar, únicament d'oliva, incloses les mescles amb oli d'oliva verge refinat, excepte oli d'oliva verge i de pinyolada d'oliva o amb modificacions químiques
1041230001 Oli sense refinar de llavor de gira-sol i safranó i les fraccions, sense modificacions químiques
1041241008 Oli sense refinar de nap rodó, colza o mostassa i les fraccions, sense modificacions químiques
1041251007 Oli sense refinar de palma i les fraccions, sense modificacions químiques
1041291003 Olis sense refinar vegetals i les fraccions, sense modificacions químiques: de soia, cotó, coco (copra), llavor de palmera o palmist, llinosa, etc., excepte de cacauet, oliva, gira-sol, nap rodó, colza, mostassa i palma
1041300000 Línters de cotó
1041413008 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció de l'oli de soia, fins i tot mòlts o en grànuls
1041415003 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció d'olis o greixos de gira-sol, fins i tot mòlts o en grànuls
1041417009 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció d'olis o greixos de nap o de colza, fins i tot mòlts o en grànuls
1041419005 Tortós i altres residus sòlids de l'extracció d'olis o greixos d'altres vegetals, fins i tot mòlts o en grànuls, ncaa
1041420003 Farina i pasta de llavors o fruits oleaginosos, excepte farina de mostassa
1041510007 Oli refinat de soia i les fraccions, sense modificacions químiques
1041520006 Oli refinat de fruita seca mòlta i les fraccions, sense modificacions químiques: cacauet, etc., excepte de blat
1041531003 Oli d'oliva refinat i mescles amb oli verge i les fraccions, sense modificacions químiques
1041533009 Altres olis i les fraccions, refinats, únicament d'oliva, incloses les mescles amb oli d'oliva verge refinat, excepte olis sense refinar, oli d'oliva verge o sense modificacions químiques
1041540004 Oli refinat de llavors de gira-sol i de safranó i les fraccions, sense modificacions químiques
1041550003 Oli refinat de llavors de cotó i les fraccions, sense modificacions químiques
1041560002 Oli refinat de nap rodó, colza o mostassa i les fraccions, sense modificacions químiques
1041570001 Oli refinat de palma i les fraccions, sense modificacions químiques
1041580000 Oli refinat de coco (copra) i les fraccions, sense modificacions químiques
1041590009 Olis refinats i les fraccions, sense modificacions químiques, i d'altres olis: sèsam, palmist, ricí, etc. excepte de blat de moro (inclou sense refinar)
1041603005 Greixos i olis animals i les fraccions, parcialment o totalment hidrogenats, interesterificats, reesterificats o elaïditzats, fins i tot refinats, però sense preparar d'una altra manera
1041605000 Greixos i olis vegetals i les fraccions, parcialment o totalment hidrogenats, interesterificats, reesterificats o elaïditzats, fins i tot refinats, però sense preparar d'una altra manera
1041710006 Ceres vegetals, fins i tot refinades, excepte els triglicèrids
1041720005 Greix de pells; residus de substàncies greixoses o de ceres animals o vegetals
1042103001 Margarina, excepte la líquida, i matèria grassa alleugerida per untar
1042105006 Preparats comestibles de greixos i olis (margarina líquida, etc.)
1051113309 Llet i nata sense concentrar, ensucrar ni edulcorar: <= a l'1% de matèria grassa, en envàs <= a 2 litres
1051113706 Llet i nata sense concentrar, ensucrar ni edulcorar: <= a l'1% de matèria grassa, en envàs > a 2 litres
1051114201 Llet i nata sense concentrar, ensucrar ni edulcorar: > a l'1%, però <= al 6% de matèria grassa, en envàs <= a 2 litres
1051114800 Llet i nata sense concentrar, ensucrar ni edulcorar: > a l'1%, però <= al 6% de matèria grassa, en envàs > a 2 litres
1051121004 Llet i nata sense concentrar, ensucrar ni edulcorar: > al 6%, però <= al 21% de matèria grassa, en envàs <= a 2 litres
1051122002 Llet i nata sense concentrar, ensucrar ni edulcorar: > al 6%, però <= al 21% de matèria grassa, en envàs > a 2 litres
1051123000 Llet i nata sense concentrar, ensucrar ni edulcorar: > al 21% de matèria grassa, en envàs <= a 2 litres
1051124008 Llet i nata sense concentrar, ensucrar ni edulcorar: > al 21% de matèria grassa, en envàs > a 2 litres
1051213006 Llet i nata en pols, grànuls i altres formes en estat sòlid, amb addicció de sucre o edulcorant o sense, <= a l'1,5% de matèria grassa, en envàs <= a 2,5 quilograms
1051216009 Llet i nata en pols, grànuls i altres formes en estat sòlid, amb addicció de sucre o edulcorant o sense, <= a l'1,5% de matèria grassa, en envàs > a 2,5 quilograms
1051223005 Llet i nata en pols, grànuls i altres formes en estat sòlid, amb addicció de sucre o edulcorant o sense, > a l'1,5% de matèria grassa, en envàs <= a 2,5 quilograms
1051226008 Llet i nata en pols, grànuls i altres formes en estat sòlid, amb addicció de sucre o edulcorant o sense, > a l'1,5% de matèria grassa, en envàs > a 2,5 quilograms
1051303003 Mantega amb un contingut de matèria grassa >= al 80%, però <= al 85%
1051305008 Mantega amb un contingut de matèria grassa > al 85% en pes i altres matèries grasses de la llet, excepte amb un contingut de greix <= al 85% en pes
1051307004 Pastes làcties per untar, amb un contingut de matèria grassa >= al 39%, però < al 80%
1051403008 Formatge i mató frescos sense fermentar i recuit
1051405003 Formatge de qualsevol tipus, excepte fresc o fos (de pasta blava, sec, tendre, ratllat o en pols, etc.)
1051407009 Formatge fos, excepte ratllat o en pols
1051510409 Llet i nata concentrades (en estat diferent del sòlid), no edulcorades
1051510807 Llet i nata concentrades (en estat diferent del sòlid) edulcorades
1051524104 Iogurt i altres tipus de llet o crema fermentades o acidificades (fins i tot en pols o grànuls), sense aromatitzar, sense fruites, fruita seca o cacau
1051524503 Iogurt i altres tipus de llet o crema fermentades o acidificades (fins i tot en pols o grànuls), aromatitzades, amb fruites, fruita seca o cacau
1051526300 Sèrum de mantega en pols
1051526508 Sèrum de mantega, excepte en pols
1051530004 Caseïna
1051540003 Lactosa i xarop de lactosa
1051553006 Sèrum de llet (lactosèrum) en pols, grànuls o altres formes en estat sòlid, fins i tot modificat, sense concentrar o amb edulcorants
1051556009 Sèrum de llet (lactosèrum), excepte en pols, grànuls o altres formes en estat sòlid, fins i tot modificat, sense concentrar o amb edulcorants
1051560001 Productes formats per components naturals de la llet ncaa
1052100006 Gelats i altres productes comestibles similars, inclosos els sorbets i els polos, amb cacau o sense, amb llet o sense
1061110006 Arròs esquellat (arròs bru)
1061123009 Arròs semiblanquejat o blanquejat, fins i tot polit o setinat
1061125004 Arròs partit
1061210001 Farina de blat o farina mesclada
1061220000 Farina de cereals, excepte la farina de blat
1061230009 Farines i sèmoles de llegums dessecats (pèsols, mongetes, llenties), arrels i tubercles (sagú, mandioca, "arrowroot" salep, nyàmera, moniato i similars), fruits comestibles i fruits de closca
1061240008 Mescles i pastes per a l'elaboració de pa, pastissos, crocant, "knäckebrot", pa de pessic, neules, pa d'àngel, galetes, pa torrat, productes torrats similars i altres productes de fleca
1061313309 Farinetes i sèmola de blat dur
1061313507 Farinetes i sèmola de blat tou
1061323000 Farinetes i sèmola de civada, blat de moro, arròs, sègol, ordi i d'altres cereals, excepte de blat
1061324008 Pilots de blat
1061325005 Pilots de civada, blat de moro, arròs, sègol, ordi i d'altres cereals, excepte de blat
1061333307 Grans de cereals (excepte d'arròs partit) treballats: aixafats, en flocs, esclofollats, perlats, trossejats
1061333505 Gèrmens de cereals (sencers, aixafats, en flocs o triturats), excepte d'arròs
1061335101 Preparats a base de flocs de cereals sense torrar, del tipus musli
1061335302 Productes a base de cereals obtinguts per insuflat o torrefacció
1061335500 Cereals diferents del blat de moro, en forma de gra, precuits o elaborats d'altres maneres
1061401001 Segó, tercera i altres productes residuals del blat de moro produïts en el garbellament, la mòlta o un altre procés
1061403007 Segó, tercera i altres productes residuals de l'arròs produïts en el garbellament, la mòlta o un altre procés
1061405002 Segó, tercera i altres productes residuals del blat produïts en el garbellament, la mòlta o un altre procés
1061409004 Segó, segonet i altres productes residuals del garbellament, de la mòlta o d'altres tractaments dels cereals (blat de moro, arròs, blat) o de lleguminoses
1062111109 Midons i fècules sense modificar de blat
1062111300 Midons i fècules sense modificar de blat de moro
1062111508 Midons i fècules sense modificar de patata
1062111906 Midons i fècules sense modificar de mandioca, arròs, "arrowroot" o sagú, etc., excepte de blat, blat de moro o patata
1062113008 Inulina
1062115003 Gluten de blat, excepte el preparat per utilitzar com a cola, setinar o aprestar
1062117009 Dextrines i altres midons modificats, fins i tot esterificats, eterificats, solubles, pregelatinitzats, expandits, en forma de dialdehid o tractats amb formaldehid o epiclorhidrina
1062120003 Tapioca i succedanis elaborats amb fècules, en flocs, grans, perles, etc.
1062131000 Glucosa i xarop de glucosa, excepte amb aromatitzants o colorants
1062132008 Fructosa químicament pura en estat sòlid, fructosa i xarop de fructosa amb un contingut en fructosa superior al 50% calculat sobre matèria seca, isoglucosa sense aromatitzants ni colorants
1062133006 Maltodextrina i xarop de maltodextrina, excepte amb aromatitzants o colorants
1062139003 Sucres (maltosa, succedanis de la mel, inclosos els mesclats amb mel natural, xarop d'inulina, sucre invertit, etc.), excepte, glucosa, fructosa i maltodextrina
1062143005 Oli sense refinar de blat de moro i les fraccions, sense modificacions químiques
1062146008 Oli de blat de moro (excepte sense refinar) i les fraccions, sense modificacions químiques
1062200000 Residus de la fabricació de productes amilacis i residus similars (inclòs gluten de blat de moro)
1071110014 Pa fresc, amb un contingut en pes de sucres o greix no superior al 5% calculat sobre matèria seca, sense afegir-hi mel, ous, formatge ni fruites: ordinari
1071110023 Pa fresc, amb un contingut en pes de sucres o greix no superior al 5% calculat sobre matèria seca, sense afegir-hi mel, ous, formatge ni fruites: de motlle
1071120004 Brioixeria i productes de pastisseria frescos (pastissos, merengues, magdalenes, pans de pessic frescos, etc.), tant congelats com a punt per prendre
1072113007 Crocants i torrats: pa cruixent tipus knäckebrot
1072115011 Crocants i torrats: pans de pessics, pa torrat, pa a la brasa i productes similars
1072115020 Crocants i torrats: bastons
1072115039 Crocants i torrats: farina de galeta (pa ratllat)
1072123006 Pa d'espècies: gingebre i similars
1072125309 Galetes i pastes dolces; neules, pa d'àngel i gofres, fins i tot farcits; recoberts amb cacau
1072125507 Galetes i pastes dolces; fins i tot farcides; sense recobrir de cacau
1072125706 Neules, pa d'àngel i gofres amb un contingut d'aigua > al 10% en pes del producte acabat, excepte cucurutxos de gelats, pa d'àngel doble farcit i productes similars
1072125905 Neules, pa d'àngel i gofres, fins i tot salats, amb un contingut d'aigua <= al 10% en pes del producte acabat, sense recobrir de cacau
1072191003 Pa àzim
1072192001 Hòsties de comunió, segells buits utilitzats en farmàcia, pa d'àngel per segellar, paper d'arròs i productes similars
1072194007 Galetes, excepte les totalment o parcialment cobertes de xocolata o altres preparats que continguin cacau, les galetes dolces, les neules i el pa d'àngel
1072195004 Productes extrudits o expandits, salats o aromatitzats
1072199006 Altres productes de fleca i pastisseria de llarga durada sense edulcorants afegits (pizza, creps, empanades, xurros, masses de pasta fullada, pastes brises per folrar motlles culinaris, etc.), tant congelats com a punt per prendre, excepte galetes i galetes dobles, pa cruixent, neules, pa d'àngel i productes torrats, aromatitzats, salats, extrudits o expandits
1073113005 Pastes alimentàries sense coure ni farcir, que continguin ou
1073115000 Altres pastes alimentàries sense coure ni farcir, excepte amb ou
1073120000 Cuscús
1081110004 Sucre de canya o bleda-rave sense refinar i sacarosa químicament pura en estat sòlid, sense aromatitzar o acolorir
1081123007 Sucre de canya o bleda-rave refinat sense aromatitzar o acolorir: sucre blanc
1081129004 Sucre de canya o bleda-rave en estat sòlid refinat sense aromatitzar o acolorir, excepte sucre blanc
1081130002 Sucre refinat de canya o bleda-rave amb aromatitzants o colorants; sucre o xarop d'erable de sucre
1081143005 Melasses de canya obtingudes amb l'extracció o refinament del sucre
1081145000 Melasses obtingudes amb l'extracció o refinament del sucre, excepte de canya
1081200000 Polpa de bleda-rave, bagàs i altres productes residuals de la indústria sucrera
1082110002 Pasta de cacau, excepte amb sucre o un altre edulcorant
1082120001 Mantega, greix i oli de cacau
1082130000 Cacau en pols, sense sucre ni altres edulcorants
1082140009 Cacau en pols, amb sucre i altres edulcorants
1082213001 Xocolata i productes similars a base de cacau (barres, pastilles, forma líquida, pols i grànuls), en envasos > a 2 quilograms, amb un contingut de mantega de cacau >= al 18%
1082215006 Preparacions anomenades "xocolata milk crumb" en envasos > a 2 quilograms, amb un contingut de mantega de cacau >= al 18%
1082217002 Bany de cacau en envasos > a 2 quilograms, amb un contingut de mantega de cacau >= al 18%
1082219008 Preparats alimentaris amb un contingut de mantega de cacau >= al 18% en envasos > a 2 quilograms, excepte el bany de cacau i la xocolata milk crumb
1082223308 Xocolata i productes similars en barres o pastilles farcides en envasos <= a 2 quilograms, excepte en galetes de xocolata
1082223506 Xocolata i productes similars en barres, amb cereals, fruites o fruita seca, excepte les de xocolata farcida i les galetes de xocolata
1082223904 Productes de xocolata en barres o pastilles, excepte els farcits, els que tenen cereals, fruites o fruita seca i les galetes de xocolata
1082224306 Bombons amb licor
1082224504 Bombons, excepte amb licor
1082225303 Productes de xocolata farcits, excepte en blocs, pastilles o barres, galetes de xocolata i bombons
1082225501 Productes de xocolata, excepte farcits, en blocs, pastilles o barres, galetes de xocolata i bombons
1082226003 Dolços de confiteria i productes similars a base de cacau
1082227001 Pastes per untar que continguin cacau
1082228009 Productes a base de cacau per fer begudes
1082229007 Productes alimentaris amb cacau en envasos <= a 2 quilograms, excepte pasta de cacau, mantega de cacau, cacau en pols, blocs, pastilles, barres o grànuls, en forma líquida o a granel, destinats a fer begudes o pasta de xocolata per untar
1082231003 Xiclet
1082232001 Regalèssia en pastissos, blocs, barres o pastilles, amb un contingut de sacarosa superior al 10% en pes, que no contingui altres substàncies
1082233009 Productes de confiteria preparats amb sucre, xocolata blanca
1082235302 Productes de confiteria sense cacau en envasos immediats de contingut net superior a 1 quilogram , inclòs massapà, sucre tou, torró i pasta d'ametlla
1082235500 Caramels per a la gola i contra la tos fets a base de sucres i aromatitzants, excepte pastilles amb aromatitzants que tinguin propietats medicinals (sense cacau)
1082236300 Dragees, confits i dolços amb recobriment (sense cacau)
1082236508 Productes de confiteria en forma de gomes, gelees de fruites i pasta de fruites, excepte el xiclet
1082237308 Caramels de sucre cuits, farcits o sense farcir (sense cacau)
1082237506 Toffees, caramels, excepte de sucre cuit, i llaminadures similars (sense cacau)
1082238306 Altres productes de confiteria sense cacau: obtinguts per compressió
1082239006 Altres productes de confiteria sense cacau, excepte obtinguts per compressió
1082240004 Fruites, escorces de fruites, fruita de clofolla i altres parts de plantes confitades amb sucre (en almívar, setinades, gebrades)
1082300095 Subproductes del cacau (clofolla, pellofa, germen de cacau, tortós residuals i similars)
1083113004 Cafè sense torrar descafeïnat
1083115009 Cafè torrat sense descafeïnar
1083117005 Cafè torrat descafeïnat
1083121007 Succedanis del cafè que continguin cafè
1083124001 Extrets, essències, concentrats de cafè i els preparats
1083127004 Xicoira torrada i altres succedanis del cafè torrat, inclosos els extrets i essències
1083130008 Te en envasos < a 3 quilograms de pes
1083140007 Extrets, essències, concentrats i preparats de te o herba mate
1083150006 Infusions d'herbes (camamilla, til·la i similars)
1084113002 Vinagre de vi
1084119009 Altres vinagres (de cervesa, sidra, cereals, dilució d'àcid acètic i similars) i succedanis comestibles
1084121005 Salsa de soia
1084123001 Salsa quetxup i altres salses de tomàquet
1084125304 Farina i pasta de mostassa
1084125502 Mostassa preparada
1084127011 Maionesa i altres salses emulsionades
1084127020 Salses, condiments i adobaments compostos, excepte salsa de soia, salsa quetxup i altres salses de tomàquet, farina i pasta de mostassa, mostassa preparada i maionesa i altres salses emulsionades
1084300000 Sal de cuina
1085110005 Plats preparats a base de carn, despulles o sang
1085120004 Plats preparats a base de peix, crustacis i mol·luscs
1085130003 Plats preparats a base de llegums i hortalisses
1085141000 Plats preparats a base de pasta: pasta farcida, cuita o preparada d'una altra manera (inclou crestes)
1085143006 Plats preparats a base de pasta: altres tipus de pasta (seques, humides o congelades) (inclou oblies per a crestes)
1085191005 Plats preparats (fins i tot pizzes congelades), excepte plats preparats a base de carn, despulles o sang, de peix, crustacis i mol·luscs, de llegums i hortalisses i de pasta (exclosa la pizza fresca)
1086101002 Preparats alimentaris homogeneïtzats de carn, vísceres comestibles o sang per a alimentació infantil i usos dietètics
1086103008 Llegums i hortalisses homogeneïtzats, conservats sense congelar, excepte en vinagre o similars, per a alimentació infantil i usos dietètics
1086105003 Confitures, gelatines de fruita, melmelades, etc., homogeneïtzades per a alimentació infantil i usos dietètics
1086106001 Preparats homogeneïtzats i dietètics, cvd, per a alimentació infantil o en envasos <= de 250 grams per a ús dietètic: preparacions compostes
1086107009 Productes elaborats per a alimentació infantil cvd, a base de farina, fècula, productes lactis, etc.
1089110007 Sopes, brous i productes per elaborar-los (en pols, líquids, pastilles, daus)
1089123000 Ous i productes a base d'ou, frescos, excepte amb clofolla i albúmina d'ou
1089125005 Albúmina d'ou
1089133402 Llevats actius per a panificació
1089133903 Altres llevats actius, excepte per a panificació
1089135004 Llevats inactius; altres microorganismes unicel·lulars morts
1089137000 Llevats artificials (en pols per enfornar)
1089140004 Extrets i sucs de carn, de peix i d'invertebrats aquàtics
1089160002 Aliments peribles (inclosos pizza fresca i entrepans)
1089170001 Suplements alimentaris (productes per al consum humà destinats a proporcionar nutrients)
1089191007 Sucre i melassa caramel·litzats
1089192501 Extret de malt
1089193003 Preparats de farina (gofio, farina làctia, etc.) de sèmola, de midó, de fècula, d'extracte de malt i preparats a base de llet i derivats (flams, cremes, natilles, etc.)
1089193509 Concentrats de proteïnes i substàncies proteiques texturades, xarops de sucre aromatitzats o amb colorants afegits
1089195008 Productes alimentaris: preparats per a postres, begudes, caramels per a diabètics, preparacions edulcorants amb sacarina o aromatitzants (en comprimits, etc.), gelatines, mel enriquida amb gelea, etc., excepte infusions d'herbes, aliments peribles (inclosos pizza fresca i entrepans i suplements alimentaris)
1091101002 Premescles del tipus de les utilitzades per a l'alimentació d'animals de granja
1091103306 Productes elaborats utilitzats per a l'alimentació del bestiar porcí, excepte premescles
1091103504 Productes elaborats utilitzats per a l'alimentació del bestiar boví, oví, cabrum, etc., excepte premescles
1091103703 Productes elaborats utilitzats per a l'alimentació d'aviram, excepte premescles
1091103902 Productes elaborats utilitzats per a l'alimentació de peixos i altres animals marins, excepte premescles
1091200009 Farina i aglomerats d'alfals en forma de pilots
1092103006 Menjar per a gossos i gats, preparat per a la venda al detall
1092106009 Aliments preparats per a animals de companyia per a la venda al detall, excepte aliments preparats per a gossos i gats i premescles
1101102006 Begudes alcohòliques obtingudes per destil·lació de brisa o vi de raïm: Brandi i similars (exclòs l'impost de l'alcohol)
1101103004 Whisky (exclòs l'impost de l'alcohol)
1101104002 Rom i altres aiguardents procedents de la destil·lació, prèvia fermentació, de productes de la canya de sucre (exclòs l'impost de l'alcohol)
1101105009 Ginebra i similars (exclòs l'impost de l'alcohol)
1101106305 Vodka (exclòs l'impost de l'alcohol)
1101106503 Begudes alcohòliques obtingudes per destil·lació de fruites (aiguardents de fruites), excepte licors, ginebra o destil·lats del raïm o de la brisa (exclòs impost de l'alcohol)
1101107005 Alcohols purs (etílic sense desnaturalitzar de grau alcohòlic < al 80% volum) (exclòs l'impost de l'alcohol)
1101108003 Licors, aiguardents i altres begudes alcohòliques: aniset, curaçao, cremes, etc., excepte destil·lats de raïm, brisa o fruites, whisky, rom, tafia, ginebra, aiguardent de ginebra i vodka, de grau alcohòlic <= a 45,4% (exclòs l'impost de l'alcohol)
1102113001 Xampany (exclòs l'impost de l'alcohol)
1102119017 Vins escumosos de grau alcohòlic adquirit >= al 8,5% volum, excepte xampany (exclòs l'impost de l'alcohol) (cava, etc.)
1102119026 Vins escumosos de grau alcohòlic adquirit < al 8,5% volum, excepte xampany (exclòs l'impost de l'alcohol)
1102121101 Vi blanc de grau alcohòlic adquirit <= al 15% volum, amb denominació d'origen (vqprd)
1102121500 Vi de grau alcohòlic adquirit <= al 15% volum, amb sobrepressió CO2 >= a 1 bar, però < a 3 bar a 20 graus centígrads
1102121718 Vi negre de grau alcohòlic adquirit <= al 15% volum, amb denominació d'origen (vqprd)
1102121727 Vins rosat i claret amb denominació d'origen (vqprd)
1102122011 Vi blanc de grau alcohòlic adquirit <= al 15% volum, excepte amb denominació d'origen
1102122020 Vi negre de grau alcohòlic adquirit <= al 15% volum, excepte amb denominació d'origen
1102122039 Altres vins rosats i clarets
1102123107 Xerès, Porto, Madeira i altres de grau alcohòlic > al 15% volum (exclòs l'impost de l'alcohol)
1102125005 Most de raïm parcialment fermentat, inclòs l'apagat, sense utilització d'alcohol i la resta, excepte el suc de raïm sense fermentar
1102200094 Pòsits de vi, tartrà brut
1103100006 Sidra, sidra de pera, aiguamel i altres begudes fermentades amb grau alcohòlic > al 0,5% volum
1104100004 Vermut i altres vins de raïm fresc amb aromatitzants (exclòs l'impost de l'alcohol)
1105100001 Cervesa de malt, excepte amb grau alcohòlic <= al 0,5% volum (exclòs l'impost de l'alcohol)
1105101009 Cervesa de malt amb grau alcohòlic <= al 0,5% volum
1105200006 Pòsits i deixalles de cerveseria o destil·leria (exclòs l'impost de l'alcohol)
1106103003 Malt sense torrar (exclòs l'impost de l'alcohol)
1106105008 Malt torrat (exclòs l'impost de l'alcohol)
1107113000 Aigües minerals i gasificades, sense edulcorar
1107115005 Aigües sense edulcorar (aigua natural, etc.), excepte minerals i gasoses
1107193002 Aigües edulcorades i aromatitzades (inclou aigua mineral i aigua gasada), de grau alcohòlic <= al 0,5% volum
1107195016 Altres begudes analcohòliques, de grau alcohòlic <= al 0,5% volum, sense greixos lactis, orxata
1107195025 Altres begudes analcohòliques, de grau alcohòlic <= al 0,5% volum, sense greixos lactis, nèctars
1107195034 Altres begudes analcohòliques, de grau alcohòlic <= al 0,5% volum, sense greixos lactis (llimonada, cola, etc.)
1107197003 Altres begudes analcohòliques, de grau alcohòlic <= al 0,5% volum, amb greixos lactis (batuts amb xocolata, vainilla, maduixa, etc.)
1200113000 Cigars, cigars havans i cigars petits (elaborats amb tabac) (exclòs l'impost del tabac)
1200115005 Cigarrets (elaborats amb tabac) (exclòs l'impost del tabac)
1200117001 Cigars, cigars petits i cigarrets, etc., sense tabac (exclòs l'impost del tabac)
1200120005 Fulles de tabac curat, totalment o parcialment sense nervis (exclòs l'impost del tabac)
1200193002 Picadura de tabac i tabac per a pipa (fins i tot amb succedanis de tabac) (exclòs l'impost del tabac)
1200199009 Altres tipus de tabac homogeneïtzats o reconstituïts i productes similars: de mastegar, rapè, etc.
1310100002 Suarda, greix de llana i derivats, inclosa la lanolina
1310210006 Seda natural crua sense tòrcer
1310220005 Llana rentada sense cardar i llana carbonitzada, sense cardar ni pentinar
1310230004 Punxes o borres de llana o de pèl fi
1310240003 Llana o pèl cardat o pentinat
1310250002 Cotó cardat o pentinat
1310260001 Jute i altres fibres tèxtils del líber (excepte lli, cànem, rami, sisal, etc.) treballades, però sense filar; estopes i rebutjos
1310290008 Fibres vegetals treballades, però sense filar, lli, cànem, rami, sisal, etc. (excepte jute i altres fibres tèxtils del líber), inclòs el rebuig de filats
1310310002 Fibres sintètiques discontínues, cardades, pentinades o transformades d'una altra manera, per a la filatura
1310320001 Fibres artificials discontínues, cardades, pentinades o transformades, per a la filatura
1310401006 Filats de seda natural, excepte els filats de rebutjos de seda, ncvd
1310403002 Filats de rebutjos de seda natural ncvd
1310405007 Filats de seda natural o rebutjos de seda natural cvd; pèl de Messina (crin de Florència)
1310501009 Filats de llana o de pèl fi cardats ncvd
1310503005 Filats de llana o de pèl fi pentinats ncvd
1310505000 Filats de llana o de pèl fi cvd
1310613209 Filats de cotó de fibres sense pentinar, ncvd, per a teixits de calada, excepte punt i per a catifes
1310613305 Filats de cotó de fibres sense pentinar, ncvd, per a teixits de punt i calceteria
1310613503 Filats de cotó de fibres sense pentinar, ncvd, per a altres usos (inclòs per a catifes)
1310615204 Filats de cotó de fibres pentinades, ncvd, per a teixits de calada, excepte punt i per a catifes
1310615300 Filats de cotó de fibres pentinades, ncvd, per a teixits de punt i calceteria
1310615508 Filats de cotó de fibres pentinades, ncvd, per a altres usos (inclòs per a catifes)
1310616000 Filats de cotó cvd, excepte els fils de cosir
1310620002 Fils de cosir de cotó
1310711007 Filats de lli ncvd
1310712005 Filats de lli cvd
1310720008 Filats d'altres fibres vegetals (jute, cànem, coco, etc.); filats de paper
1310811003 Filats retorts o cablejats de filaments sintètics continus ncvd
1310813009 Filats retorts o cablejats de filaments artificials continus ncvd, excepte els fils de cosir
1310815004 Filats de filaments sintètics o artificials continus cvd, excepte els fils de cosir
1310821002 Filats amb un contingut >= al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues ncvd, excepte els fils de cosir
1310825003 Filats amb un contingut >= al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues cvd, excepte els fils de cosir
1310832009 Filats amb un contingut < al 85% en pes de fibres de polièster discontínues, mesclades amb fibres artificials, ncvd, excepte els fils de cosir
1310833305 Filats amb un contingut < al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues, mesclades amb llana o pèl fi cardat, ncvd, excepte els fils de cosir
1310833606 Filats amb un contingut < al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues, mesclades amb llana o pèl fi pentinat, ncvd
1310834005 Filats amb un contingut < al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues, mesclades amb cotó, ncvd, excepte els fils de cosir
1310838006 Filats amb un contingut < al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues, excepte barrejats amb fibres artificials, llana o pèl fi cardat, llana o pèl fi pentinat, o amb cotó, ncvd, excepte els fils de cosir
1310839004 Filats amb un contingut < al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues cvd, excepte els fils de cosir
1310841000 Filats de fibres artificials discontínues ncvd, excepte els fils de cosir
1310843006 Filats de fibres artificials discontínues cvd, excepte els fils de cosir
1310851009 Fils de cosir de filaments sintètics o artificials continus ncvd i cvd
1310855000 Fils de cosir de fibres sintètiques o artificials discontínues ncvd i cvd
1320110000 Teixits de seda natural o de rebutjos de seda
1320123003 Teixits de llana cardada o de pèl fi cardat
1320126006 Teixits de llana pentinada o de pèl fi pentinat
1320133002 Teixits de lli amb un contingut >= al 85% de pes en lli
1320136005 Teixits de lli amb un contingut < al 85% de pes en lli
1320140007 Teixits de jute i altres fibres tèxtils del líber, excepte de lli, cànem o ràfia i rami
1320190002 Teixits de cànem, rami o altres fibres vegetals, excepte lli, jute i altres fibres del líber; teixits de filats de paper
1320201407 Teixits de cotó sense fils acolorits de pes <= a 200 g/m², per a peces de vestir, excepte gasa de volta
1320201709 Teixits de cotó sense fils acolorits de pes <= a 200 g/m², per a roba de la llar o tèxtils domèstics, excepte gasa de volta
1320201908 Teixits de cotó sense fils acolorits de pes <= a 200 g/m², per a usos tècnics o industrials (excepte gasa de volta i apòsits de pes <= a 100g/m²)
1320202002 Teixits de cotó de pes <= a 100 g/m², per a gases, compreses, benes i apòsits
1320203107 Teixits de cotó amb fils acolorits, de pes <= a 200 g/m², per a camises i bruses
1320204200 Teixits de cotó sense fils acolorits de pes > a 200 g/m², per a peces de vestir
1320204401 Teixits de cotó sense fils acolorits de pes > a 200 g/m², per a roba de la llar o tèxtils domèstics
1320204902 Teixits de cotó sense fils acolorits de pes > a 200 g/m², per a usos tècnics o industrials
1320206003 Teixits de cotó de mescla denim, de pes > a 200 g/m²
1320207203 Teixits de cotó amb fils acolorits, per a altres peces de vestir
1320207404 Teixits de cotó amb fils acolorits, per a roba de la llar o altres tèxtils domèstics
1320207905 Teixits de cotó amb fils acolorits, per a usos tècnics o industrials
1320313005 Teixits de filaments sintètics i artificials continus fabricats amb filats d'alta tenacitat o amb tires o formes similars (inclòs niló, altres poliamides, polièster i viscosa)
1320315000 Teixits de fibres sintètiques contínues, excepte fabricats amb filats d'alta tenacitat o amb tires o formes similars
1320317006 Teixits de fibres artificials contínues, excepte fabricats amb filats d'alta tenacitat o amb tires o formes similars
1320321008 Teixits de fibres sintètiques discontínues, amb un contingut >= al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues
1320322006 Teixits de fibres sintètiques discontínues, amb un contingut < al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues, mesclades amb cotó sense fils acolorits
1320323004 Teixits de fibres sintètiques discontínues, amb un contingut < al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues, mesclades amb cotó i amb fils acolorits
1320324002 Teixits de fibres sintètiques discontínues, amb un contingut < al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues, mesclades amb llana cardada
1320325009 Teixits de fibres sintètiques discontínues, amb un contingut < al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues, mesclades amb llana pentinada
1320329001 Teixits de fibres sintètiques discontínues, amb un contingut < al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues, mesclades amb altres fibres, excepte amb llana, pèl animal fi o cotó
1320333003 Teixits de fibres artificials discontínues, sense fils acolorits
1320335008 Teixits de fibres artificials discontínues, amb fils acolorits
1320410006 Vellut i pelfa per trama i ordit, teixits de xenilla (excepte de ris per a tovallola i de pèl inserit)
1320420005 Teixits amb rissos per a tovalloles, de cotó
1320430004 Teixits amb rissos per a tovalloles, excepte de cotó
1320440003 Teixits de gasa de volta, excepte apòsits i cintes
1320450002 Superfícies tèxtils amb pèl inserit, excepte catifes i altres revestiments tèxtils per a terres
1320460001 Teixits de fibra de vidre, incloses les cintes
1330111007 Blanqueig, tenyida i altres acabaments de fibres
1330112102 Blanqueig, tenyida i altres acabaments de filatures de seda
1330112207 Blanqueig, tenyida i altres acabaments de filatures de llana, pèl o crin
1330112303 Blanqueig, tenyida i altres acabaments de filatures de cotó
1330112408 Blanqueig, tenyida i altres acabaments de filatures de lli, jute, altres fibres del líber, fibres vegetals i filats de paper
1330112501 Blanqueig, tenyida i altres acabaments de filatures de fibres sintètiques contínues
1330112604 Blanqueig, tenyida i altres acabaments de filatures de fibres artificials contínues
1330112700 Blanqueig, tenyida i altres acabaments de filatures de fibres sintètiques discontínues
1330112806 Blanqueig, tenyida i altres acabaments de filatures de fibres artificials discontínues
1330121006 Blanqueig de teixits de seda
1330122004 Blanqueig de teixits de llana, pèl o crin
1330123002 Blanqueig de teixits de cotó
1330124000 Blanqueig de teixits de lli, jute, altres fibres del líber i fibres vegetals i filats de paper
1330125007 Blanqueig de teixits de filats de filaments i fibres sintètiques
1330126005 Blanqueig de teixits de filats de filaments i fibres artificials
1330127003 Blanqueig de teixits de velluts, de pelfa i de xenilla
1330128001 Blanqueig de teixits de ris per a tovalloles
1330129009 Blanqueig de teixits de punt
1330131005 Tenyida de peces de teixits de seda i borra de seda
1330132003 Tenyida de peces de teixits de llana, pèl o crin
1330133001 Tenyida de peces de teixits de cotó
1330134009 Tenyida de peces de teixits de lli, altres fibres del líber i fibres vegetals i filats de paper
1330135006 Tenyida de peces de teixits de filats de filaments i fibres sintètiques
1330136004 Tenyida de peces de teixits de filats de filaments i fibres artificials
1330137002 Tenyida de peces de velluts, de pelfa i de xenilla
1330138000 Tenyida de peces de teixits de ris per a tovalloles
1330139008 Tenyida de peces de teixits de punt o de teles sense teixir
1330191009 Acabaments de teixits de seda, excepte blanqueig, tenyida o estampació
1330192007 Acabaments de teixits de llana, pèl o crin, excepte blanqueig, tenyida o estampació
1330193005 Acabaments de teixits de cotó, excepte blanqueig, tenyida o estampació
1330194003 Acabaments de teixits de lli, jute, altres fibres del líber i fibres vegetals (excepte cotó) i filats de paper, excepte blanqueig, tenyida o estampació
1330195000 Acabaments de teixits de filats de filaments i fibres sintètiques, excepte blanqueig, tenyida o estampació
1330196008 Acabaments de teixits de filats de filaments i fibres artificials, excepte blanqueig, tenyida o estampació
1330197006 Acabaments de teixits de velluts, de pelfa i de xenilla, excepte blanqueig, tenyida o estampació
1330198004 Acabaments de teixits de ris, tipus tovallola, excepte blanqueig, tenyida o estampació
1330199002 Acabaments de teixits de punt o de teles sense teixir, excepte blanqueig, tenyida o estampació
1330199508 Servei d'acabament de peces de vestir (rentatge de texans, serigrafiat de peces de vestir, etc.)
1391110001 Teixits de punt amb pèl (de vellut, pelfa, ris etc.), excepte de pelleteria artificial o factícia
1391191001 Teixits de punt ncaa, excepte teixits de pelleteria artificial o factícia
1391192009 Teixits de punt de pelleteria artificial o factícia i articles de pelleteria artificial o factícia
1392113003 Mantes de llana, excepte les mantes elèctriques
1392115008 Mantes de fibres sintètiques, excepte les mantes elèctriques
1392119000 Mantes d'altres matèries tèxtils, excepte les mantes elèctriques
1392123002 Roba de llit de punt, excepte la que porta farciment i cobrellits exteriors de tapisseria
1392125305 Roba de llit de cotó, excepte de punt, la que porta farciment i cobrellits exteriors de tapisseria
1392125503 Roba de llit de lli o rami, excepte de punt, la que porta farciment i cobrellits exteriors de tapisseria
1392125901 Roba de llit teixida, excepte de punt, cotó, lli i rami, la que porta farciment i cobrellits exteriors de tapisseria
1392127003 Roba de llit de tela sense teixir excepte de punt, la que porta farciment i cobrellits exteriors de tapisseria
1392133001 Roba de taula de punt
1392135304 Roba de taula de cotó, excepte de punt
1392135502 Roba de taula de lli, excepte de punt
1392135900 Roba de taula d'altres matèries teixides, excepte de punt, de fibres sintètiques i artificials i de cotó i lli
1392137002 Roba de taula de fibres sintètiques i artificials sense teixir, excepte de punt
1392143000 Roba de tocador o de cuina, de teixits (inclòs el de punt) de ris, tipus tovallola, de cotó
1392145005 Roba de tocador o de cuina, de teixits (inclòs de punt), excepte de teixits de ris, tipus tovallola, de cotó
1392147001 Roba de tocador o de cuina, de fibres sintètiques i artificials sense teixir
1392153009 Transparents i cortines; volants i dossers, de punt
1392155004 Transparents i cortines; volants i dossers, de teixits, excepte de punt
1392157000 Transparents i cortines; volants i dossers, de tela sense teixir
1392162000 Tapisseria teixida a mà (gobelins, Flandes, etc.) i tapisseria d'agulla (punt petit, punt de creu, etc.)
1392164006 Cobrellits exteriors, de tapisseria, etc., excepte la que porta farciment
1392166001 Articles de tapisseria i fundes protectores: de mobles, de coixins, per a seients d'automòbils, domassos d'actes públics, etc., excepte mantes, roba de llit, de taula, roba de tocador i de cuina; cortines, transparents i volants; cobrellits
1392168007 Assortiments amb peces de teixit i filats per confeccionar catifes, tovalles, etc. cvd
1392213008 Sacs i taleques per envasar, de cotó
1392215003 Sacs i taleques per envasar, de tires de polietilè o polipropilè, de punt
1392217009 Altres sacs i taleques per envasar, de tires de polietilè o polipropilè
1392219005 Sacs i taleques per envasar, de tires de polietilè o polipropilè i de punt
1392221001 Tendals de finestres, botigues, camions, cobremercaderies, etc., excepte paraigües i para-sols
1392223007 Tendes de campanya, circs, militars; tendals de caravanes, excepte paraigües i para-sols
1392225002 Veles nàutiques
1392227008 Matalassos pneumàtics de matèries tèxtils i altres articles d'acampada
1392230002 Paracaigudes, dirigibles, giratoris, parapents; components i accessoris
1392243005 Sacs de dormir
1392249300 Articles de llit farcits de plomes o plomissol (inclosos edredons, coixins, pufs, etc.), excepte matalassos i sacs de dormir
1392249906 Articles de llit farcits de cautxú, plàstic cel·lular, etc (excepte farcits de plomes o plomissol) (inclosos edredons, coixins, pufs, etc.), excepte matalassos i sacs de dormir
1392295303 Baietes, franel·les i articles similars per a la neteja, de teles sense teixir, excepte les impregnades
1392295700 Baietes, franel·les i articles similars per a la neteja, excepte les de punt i de teles sense teixir
1392299305 Compreses, tampons i articles similars amb matèries tèxtils, excepte de buata
1392299702 Bolquers i articles higiènics similars per a bebès de matèries tèxtils, excepte de buata
1392299901 Baietes, franel·les i articles similars per a la neteja, de punt; cinturons de seguretat i jaquetes salvavides, i altres articles confeccionats, excepte compreses, bolquers i articles similars
1393110007 Catifes de nus, a mà o en teler mecànic
1393120006 Catifes teixides, excepte de pèl inserit
1393130005 Catifes amb pèl inserit (estufat)
1393193003 Catifes de feltre
1393199000 Altres catifes (sense teixir, flocadures, de punt, etc.)
1394113009 Cordes, cordills i cordams de fibres dures, excepte per a lligadores o agarbadores i de lli, cànem, rami
1394115302 Cordes, cordills i cordams de fibres dures, per a lligadores o agarbadores de sisal i altres de l'atzavara, excepte de lli, cànem, rami
1394115500 Cordes, cordills i cordams de fibres sintètiques per a lligadores o agarbadores de polietilè o polipropilè
1394116002 Cordes, cordills i cordams de fibres sintètiques, de més de 5 g/m de polietilè o polipropilè, niló o altres poliamides i polièsters, altres fibres sintètiques
1394117000 Cordes, cordills i cordams de fibres sintètiques, de 5 g/m o menys de polietilè o polipropilè, niló o altres poliamides i polièsters
1394119006 Cordes, cordills i cordams d'altres (lli, cànem, rami)
1394123306 Xarxes confeccionades per a la pesca de fibres químiques, de cordills, cordes o cordams
1394123504 Altres xarxes de pesca de fibres químiques, de filats
1394125301 Xarxes de niló o d'altres poliamides, de cordills, cordes i cordams, excepte de pesca i preparades per a l'esport
1394125509 Xarxes de niló o d'altres poliamides de filats, excepte de pesca i preparades per a l'esport
1394125907 Altres xarxes (confeccionades o no, de fibres químiques o d'altres matèries: hamaques de cotó fetes a mà, etc.)
1394128007 Articles de cordills, cordes, cordams i de filatures (fregalls, filagarses per a mecànics, escales, coixinets de descàrrega, eslingues de càrrega, etc.), ncaa
1395101001 Altres teles sense teixir de pes <= a 25 g/m²
1395102009 Altres teles sense teixir de pes > a 25 g/m², però <= a 70 g/m², excepte recobertes o revestides i roba de confecció
1395103007 Altres teles sense teixir de pes > a 70 g/m², però <= a 150 g/m², excepte recobertes o revestides i roba de confecció
1395105002 Altres teles sense teixir de pes > a 150 g/m², excepte recobertes o revestides i roba de confecció
1395107008 Teles sense teixir, recobertes o revestides de plàstic o altres matèries (fins i tot cintes adhesives), excepte roba de confecció
1396110000 Filatures metàl·liques (fins i tot entorxades) i metal·litzades
1396120009 Teixits de fils de metall i de filats metal·litzats o de filats tèxtils metal·litzats, ncaa
1396130008 Fils i cordes de cautxú revestits de tèxtils; filats tèxtils impregnats o recoberts de cautxú o plàstic (imitació catgut, etc.)
1396140007 Teixits recoberts de cola, matèries amilàcies, amb plàstic, pintats (per a decoració de teatre, etc.)
1396150006 Napes tramades per a pneumàtics de filats d'alta tenacitat de niló o altres poliamides, de polièster o de raió viscosa
1396162001 Mànegues per a bombes i tubs similars, de matèries tèxtils, fins i tot amb armadura o accessoris d'altres matèries
1396165004 Blens, corretges transportadores, teixits revestits per a guarniments de cardes, bosses filtrants de tèxtils, etc.
1396168008 Teixits i feltres sense fi per a màquines de fabricar paper o similars
1396173008 Cintes tèxtils d'amplada <= a 30 cm (inclou cintes sense trama i les elàstiques), excepte etiquetes
1396175003 Etiquetes, escuts i articles similars de matèries tèxtils (fins i tot de punt), excepte brodats
1396177009 Trenes en peces, articles de passamaneria i ornamentals, excepte de punt
1399000993 Serveis de la filatura i el tissatge (ordidors, nuats, enconatges, etc.)
1399113008 Tul, tul-bobinot i teixits de malles nuades
1399115003 Puntes en peces, tires o motius, fabricats a màquina
1399117009 Puntes en peces, tires o motius, fets a mà
1399123007 Brodats en peces, tires o motius químics o aeris i amb fons retallats
1399125002 Brodats en peces, tires o motius, de cotó
1399127008 Brodats en peces, tires o motius, excepte de cotó
1399130002 Feltre, fins i tot impregnat, recobert, revestit o estratificat
1399140001 Tonedís (fibres tèxtils amb longitud <= a 5 mm), nusos i motes de matèria tèxtil
1399150000 Filatures, tires i formes (amb amplada <= a 5 mm) entorxades (excepte amb fils metàl·lics); filatures de xenilla i de cadeneta
1399160009 Embuatats en peça
1399190006 Bronges i similars per aplicar pólvores, cosmètics o productes de tocador
1411100005 Peces de vestir de cuir, ant i napa, excepte en doble faç i accessoris de vestir, barreteria i calçat
1412112008 Conjunts de cotó o fibres químiques, de treball, per a homes
1412113006 Jaquetes de cotó o fibres químiques, de treball, per a homes
1412124003 Pantalons de cotó o fibres químiques, de treball, per a homes
1412125000 Pantalons amb pitet de cotó o fibres químiques, de treball, per a homes
1412212003 Conjunts de cotó o fibres químiques, de treball, per a dones
1412213001 Jaquetes de cotó o fibres químiques, de treball, per a dones
1412224008 Pantalons de cotó o fibres químiques, de treball, per a dones
1412225005 Pantalons amb pitet de cotó o fibres químiques, de treball, per a dones
1412301300 Altres tipus de roba de treball de cotó o fibres químiques, per a homes o nens (bates, granotes, guardapols, etc.)
1412302308 Altres tipus de roba de treball de cotó o fibres químiques, per a dones o nenes (davantals, bates, guardapols, etc.)
1413111008 Abrics, gecs, capes i articles similars per a homes o nens de gènere de punt
1413112006 Anoracs, caçadores i armilles per a homes o nens de gènere de punt
1413123003 Jaquetes (tipus americana) per a homes o nens de gènere de punt
1413126006 Vestits i conjunts per a homes o nens de gènere de punt
1413127004 Pantalons, calçons, pantalons curts i pantalons amb pitet i tirants per a homes o nens de gènere de punt
1413131006 Abrics, gecs, capes i articles similars per a dones o nenes de gènere de punt
1413132004 Anoracs, caçadores i armilles per a dones o nenes de gènere de punt
1413143001 Jaquetes (tipus americana) per a dones o nenes de gènere de punt
1413146004 Vestits sastre i conjunts per a dones o nenes de gènere de punt
1413147002 Vestits per a dones o nenes de gènere de punt
1413148000 Faldilles i faldilles pantaló per a dones o nenes de gènere de punt
1413149008 Pantalons, calçons, pantalons curts i pantalons amb pitet i tirants per a dones o nenes de gènere de punt
1413211509 Impermeables, gavardines, abrics, capes, gecs i articles similars per a homes o nens, excepte de gènere de punt i de cuir natural, artificial o regenerat
1413213009 Anoracs, caçadores, armilles i articles similars (excepte els impregnats, recoberts o cautxutats) per a homes o nens, excepte de gènere de punt
1413220004 Vestits o terns (fins i tot d'etiqueta: esmòquing, frac, jaqué) i conjunts, per a homes o nens, excepte de gènere de punt i de cuir natural, artificial o regenerat
1413230003 Jaquetes per a homes o nens, excepte de gènere de punt
1413244206 Pantalons i bermudes de "denim" per a homes o nens, excepte de gènere de punt
1413244407 Pantalons, bermudes i calça curta de llana, per a homes o nens, excepte de gènere de punt
1413244500 Pantalons i bermudes de fibres químiques per a homes o nens, excepte de gènere de punt
1413244805 Pantalons i bermudes de cotó (excepte "denim") per a homes o nens, excepte de gènere de punt
1413244908 Pantalons, calçons, pantalons curts i pantalons amb pitet i tirants, per a homes o nens, excepte de llana, cotó, fibres químiques i de punt
1413245507 Pantalons amb pitet de cotó, llana o fibres químiques per a homes o nens, excepte de gènere de punt
1413246009 Pantalons curts de cotó o fibres químiques per a homes o nens, excepte de gènere de punt
1413311505 Impermeables, gavardines, abrics, capes, gecs i articles similars per a dones o nenes, excepte de gènere de punt i de cuir natural, artificial o regenerat
1413313005 Anoracs, caçadores, armilles i articles similars (excepte els impregnats, recoberts o cautxutats) per a dones o nenes, excepte de gènere de punt i de cuir natural, artificial o regenerat
1413320000 Vestits sastre i conjunts per a dones o nenes, excepte de gènere de punt i de cuir natural, artificial o regenerat
1413333003 Jaquetes per a dones o nenes, excepte de gènere de punt
1413347003 Vestits i vestits-pantaló per a dones o nenes, excepte de gènere de punt
1413348001 Faldilles i faldilles pantaló per dones o nenes, excepte de gènere de punt
1413354201 Pantalons i bermudes de "denim" per a dones o nenes, excepte de gènere de punt
1413354800 Pantalons i bermudes de cotó (excepte "denim") per a dones o nenes, excepte de gènere de punt
1413354903 Pantalons i bermudes de llana o fibres químiques per a dones o nenes, excepte de gènere de punt
1413355103 Pantalons amb pitet de cotó per a dones o nenes, excepte de gènere de punt
1413356101 Pantalons curts de cotó per a dones o nenes, excepte de gènere de punt
1413356302 Pantalons amb pitet de llana, pèl fi o fibres químiques (excepte de treball) i pantalons curts de llana o pèl fi, per a dones i nenes, excepte de gènere de punt
1413356500 Pantalons curts de fibres químiques per a dones o nenes, excepte de gènere de punt
1413356908 Pantalons, calçons i pantalons amb pitet i tirants, per a dones i nenes, de matèries tèxtils, excepte de cotó, llana o pèl fi, fibres químiques i de gènere de punt
1414110008 Camises i polos per a homes o nens de gènere de punt
1414122003 Calçotets per a homes o nens de gènere de punt
1414123001 Camises de dormir i pijames per a homes o nens de gènere de punt
1414124009 Bates i barnussos per a homes o nens de gènere de punt
1414131004 Camises, bruses i polos per a dones o nenes de gènere de punt
1414142001 Calces per a dones o nenes de gènere de punt
1414143009 Camises de dormir i pijames per a dones o nenes de gènere de punt
1414144007 Barnussos, bates de llenceria, bates, etc., per a dones o nenes, de gènere de punt
1414145004 Enagos i combinacions
1414210003 Camises per a homes o nens, excepte de gènere de punt
1414222008 Calçotets per a homes o nens, excepte de gènere de punt
1414223006 Camises de dormir i pijames per a homes o nens, excepte de gènere de punt
1414224004 Samarretes, barnussos, bates i articles similars per a homes o nens, excepte de gènere de punt
1414230001 Camises i bruses per a dones o nenes, excepte de gènere de punt
1414243004 Camises de dormir i pijames per a dones o nenes, excepte de gènere de punt
1414245009 Enagos i combinacions per a dones o nenes, excepte de gènere de punt
1414246007 Bates, barnussos, bates de llenceria, calces i samarretes interiors, de cotó, per a dones o nenes, excepte de gènere de punt
1414248003 Bates, barnussos, bates de llenceria, calces, samarretes i altres articles similars de fibres químiques, per a dones o nenes, excepte de gènere de punt
1414248907 Bates, barnussos, bates de llenceria, calces, samarretes i similars d'altres matèries tèxtils (excepte de cotó i fibres químiques), per a dones o nenes, excepte de gènere de punt
1414253003 Sostenidors
1414255008 Faixes, faixes calça i faixes sostenidor
1414257004 Tirants, lligacames i articles similars, amb els components (incloses les de sostenidors i faixes)
1414300000 Samarretes de punt, d'ús masculí i femení
1419000996 Serveis de confecció (brodats, tallada, planxada i similars)
1419110007 Peces i complements de vestir per a bebès amb una estatura <= als 86 cm, de gènere de punt, excepte gorretes
1419121004 Roba d'esport (d'entrenament) de gènere de punt, inclou xandalls
1419123000 Granotes i conjunts d'esquí de gènere de punt
1419124008 Vestits i pantalons de bany per a homes o nens de gènere de punt
1419125005 Vestits i pantalons de bany per a dones o nenes de gènere de punt
1419129007 Altres peces de vestir (de treball, professionals, de dansa, teatre, etc.) de gènere de punt
1419130005 Guants, mitenes i manyoples de gènere de punt (inclou impregnats, recoberts o revestits de cautxú o plàstic)
1419193003 Xals, mocadors per al coll, passamuntanyes, mantellines, bufandes i vels, de gènere de punt
1419196006 Altres complements de vestir (fins i tot corbates) i components de peces i complements de vestir, de gènere de punt, excepte guants, manyoples, xals, fulards, bufandes, mantellines i vels
1419215001 Peces i complements de vestir per a bebès amb una estatura <= als 86 cm (excepte les gorretes, bolquers i articles similars), excepte de gènere de punt
1419221009 Xandalls, conjunts de fúting i altres peces de vestir tèxtils (armilles, togues, regionals, teatre, etc.) per a homes o nens, ncaa, excepte de gènere de punt
1419222007 Xandalls, conjunts de fúting i altres peces de vestir tèxtils (armilles, togues, regionals, teatre, etc.) per a dones o nenes, ncaa, excepte de gènere de punt
1419223005 Granotes i conjunts d'esquí, excepte de gènere de punt
1419224003 Vestits i pantalons de bany per a homes o nens, excepte de gènere de punt
1419225000 Vestits de bany per a dones o nenes, excepte de gènere de punt
1419231008 Mocadors de butxaca, excepte de gènere de punt
1419233302 Xals, mocadors per al coll, passamuntanyes, mantellines, bufandes i vels, excepte de seda natural o de rebuigs de seda i de gènere de punt
1419233805 Xals, mocadors per al coll, passamuntanyes, mantellines, bufandes i vels de seda natural o de rebuigs de seda, excepte de gènere de punt
1419235307 Corbates i llaços similars, excepte de seda natural o de rebuigs de seda i de gènere de punt
1419235800 Corbates i llaços similars de seda natural o de rebuigs de seda, excepte de gènere de punt
1419237005 Guants i similars, excepte de gènere de punt
1419239600 Complements de vestir de matèries tèxtils ncaa, excepte de xals, mocadors de coll i bufandes, corbates i llaços, guants i similars, sostenidors, faixes i cotilles, tirants i lligacames, de punt
1419317509 Guants, manyoples i mitenes de cuir natural, artificial o regenerat, excepte de protecció per a oficis i esport
1419318001 Cinyells, cinturons i bandoleres de cuir natural, artificial o regenerat
1419319009 Complements de vestir de cuir natural, artificial o regenerat (davantals, maneguets, etc.), fins i tot els de protecció, excepte guants, manyoples, mitenes, cinturons i bandoleres
1419320007 Peces de vestir de teixits especials (impregnats, de feltre o amb tela sense teixir)
1419413007 Cascs, plats (discs) i bandes (cilindres) de feltre
1419415002 Cascs trenats o fabricats per unió de bandes de qualsevol material
1419423006 Barrets i altres lligadures de feltre, fabricats amb cascs o plats
1419425001 Barrets i altres lligadures, trenats o fabricats per unió de bandes de qualsevol material
1419427007 Barrets i altres lligadures d'altres matèries tèxtils per peces (de punt, de feltre, de punta, boines, gorres, xarxes per als cabells, militars, etc.)
1419430001 Altres barrets i lligadures, de pelleteria natural, de plomes, flors i cuirs (excepte de cautxú o plàstic i cascos de seguretat); dessuadores, folres, fundes, armadures, viseres i barballeres per a barreteria
1420103000 Peces i complements de vestir de pelleteria, excepte barrets
1420109007 Articles de pelleteria (catifes, manegots per a rodets de pintar, etc.) ncaa
1431103305 Pantis de fibres sintètiques, de menys de 67 decitex, de punt
1431103503 Pantis de fibres sintètiques, de 67 decitex o més, de punt
1431103702 Pantis de matèries tèxtils de punt (excepte de fibres sintètiques), excepte mitges de compressió gradual i per a bebès
1431105002 Mitges i mitges curtes, de menys de 67 decitex per fil senzill
1431109004 Altres, incloses les mitges de 67 decitex o més, mitges per a varices, mitjons, peücs sense sola (excepte els de bebè), protectors del peu, etc.
1439103107 Suèters, jerseis, jaquetes, armilles i similars de punt amb un contingut de llana >= al 50%, i un pes < a 600 g/unitat, per a homes o nens
1439103202 Suèters, jerseis, jaquetes, armilles i similars de punt amb un contingut de llana >= al 50% i un pes < a 600 g/unitat per a dones o nenes
1439103308 Suèters, jerseis i similars de punt amb un contingut de llana >= al 50%, i amb un pes >= a 600 g/unitat
1439105303 Suèters, jerseis i similars de punt amb coll alt amb un contingut en cotó >= al 50%
1439105501 Suèters, jerseis i similars de punt amb coll alt amb un contingut de fibres sintètiques o artificials >= al 50%
1439106100 Suèters, jerseis, jaquetes, armilles i similars de punt sense coll alt amb un contingut en cotó >= al 50% per a homes o nens
1439106205 Suèters, jerseis, jaquetes, armilles i similars de punt sense coll alt amb un contingut en cotó >= al 50% per a dones o nenes
1439107108 Suèters, jerseis, jaquetes, armilles i similars de punt sense coll alt amb un contingut de fibres sintètiques o artificials >= al 50% per a homes o nens
1439107203 Suèters, jerseis, jaquetes, armilles i similars de punt sense coll alt amb un contingut de fibres sintètiques o artificials >= al 50% per a dones o nenes
1439109007 Suèters, jerseis, jaquetes, armilles i similars de punt de matèries tèxtils, excepte de llana, pèl fi, cotó o fibres químiques
1511103011 Pells amb pèl, adobades, senceres, de xai sense unir: doble faç
1511103020 Pells amb pèl, adobades, senceres, de xai sense unir: altres, excepte de doble faç
1511103039 Pells amb pèl, adobades, senceres, de conill o llebre sense unir
1511105007 Altres pells amb pèl, adobades, excepte de xai, conill o llebre
1511210002 Cuirs i pells acamussats (fins i tot l'acamussat combinat a l'oli)
1511220001 Cuirs i pells envernissats, revestits, metal·litzats
1511310008 Cuirs i pells depilats de boví, sencers
1511320007 Cuirs i pells depilats de boví, dividits
1511330006 Cuirs i pells depilats d'equí
1511413007 Cuirs i pells depilats d'oví, simplement adobats, excepte el cuir acamussat
1511415002 Cuirs i pells depilats d'oví, adobats amb una altra preparació, excepte el cuir envernissat, revestit o metal·litzat
1511423006 Cuirs i pells depilats de cabrum, simplement adobats, excepte el cuir acamussat
1511425001 Cuirs i pells depilats de cabrum, adobats amb una altra preparació, excepte el cuir envernissat, revestit o metal·litzat
1511433005 Cuirs i pells depilats de porcí, simplement adobats
1511435000 Cuirs i pells depilats de porcí, adobats amb una altra preparació, excepte el cuir envernissat, revestit o metal·litzat
1511510006 Cuirs i pells depilats d'altres animals
1511520005 Cuir artificial o regenerat a base de cuir, fibres de cuir, en planxes, etc.
1512111003 Articles de talabarderia i guarnicioneria de qualsevol material per a animals (fuets i xurriaques i les parts, selles, arreus, tirants, canilles, genolleres, morrions, abrics per a gossos i similars)
1512121002 Baguls, maletes, maletins, portadocuments, cartutxeres, beines de ganivets de caça o acampada i similars, de qualsevol material, excepte de cistelleria
1512122000 Bosses de mà, excepte de cistelleria
1512123008 Articles de butxaca o de bossa de mà (moneders, portacigarrets, fundes d'ulleres, etc.)
1512125003 Sacs de viatge, bosses (de neteja, d'esport, de compra) motxilles, fundes per a instruments de música, estoigs i continents, etc.
1512127009 Assortiments de viatge per a la neteja personal, la costura, la neteja del calçat, etc., excepte per a la manicura
1512130003 Corretges per a rellotges i els components, excepte les metàl·liques
1512193001 Articles per a usos tècnics de cuir natural, artificial o regenerat
1512196004 Articles de cuir natural, artificial o regenerat (bótes de vi i bots, pufs sense farcir, carpetes de taula, etc.), ncaa
1520110008 Calçat impermeable amb soles i la part superior de cautxú o de plàstic
1520121005 Sandàlies amb soles i la part superior de cautxú o de plàstic
1520123108 Calçat de ciutat amb soles i la part superior de cautxú o de plàstic
1520123706 Plantofes i altres tipus de calçat d'estar per casa amb soles i la part superior de cautxú o de plàstic
1520133000 Calçat amb plataforma de fusta, sense plantilla ni puntera de metall i amb la part superior de cuir natural
1520135102 Calçat de ciutat amb la part superior de cuir natural i amb la sola de cuir, cautxú o plàstic, per a homes
1520135207 Calçat de ciutat amb la part superior de cuir natural i amb la sola de cuir, cautxú o plàstic, per a dones
1520135303 Calçat de ciutat amb la part superior de cuir natural i amb la sola de cuir, cautxú o plàstic, per a nens
1520136100 Sandàlies amb la part superior de cuir natural i amb la sola de cuir, cautxú o plàstic, per a homes
1520136205 Sandàlies amb la part superior de cuir natural i amb la sola de cuir, cautxú o plàstic, per a dones
1520136301 Sandàlies amb la part superior de cuir natural i amb la sola de cuir, cautxú o plàstic, per a nens
1520137001 Plantofes i altres tipus de calçat d'estar per casa amb la part superior de cuir natural i amb la sola de cuir, cautxú o plàstic
1520138009 Calçat amb la part superior de cuir i amb altres soles (fusta, suro, jute, cànem, etc.)
1520144400 Plantofes i altres tipus de calçat d'estar per casa amb la part superior tèxtil
1520144503 Calçat amb la part superior tèxtil i amb sola de cautxú, plàstic o cuir natural, excepte les plantofes i altres tipus de calçat d'estar per casa
1520144606 Calçat amb la part superior tèxtil i amb sola de fusta, suro i altres (jute, cànem, etc.), excepte les plantofes i altres tipus de calçat d'estar per casa
1520210003 Calçat esportiu amb sola de cautxú o plàstic i amb la part superior tèxtil
1520290005 Calçat esportiu amb sola de cautxú o plàstic i amb la part superior de cautxú, de plàstic o de cuir natural, excepte botes d'esquí o surf de neu
1520312005 Calçat de protecció amb puntera de metall (fins i tot impermeable) i amb la part superior i la sola de cautxú o plàstic
1520315008 Calçat de protecció amb puntera de metall i amb la part superior de cuir natural i amb la sola de cuir, cautxú o plàstic
1520320008 Sandàlies amb sola i tires (per l'empenya i el dit gros) de cuir natural i altres tipus de calçat ncaa (esclops, de dansa, etc.)
1520402001 Talls enfranquits de cuir natural i els components, excepte els contraforts i les punteres dures
1520405004 Talls enfranquits d'altres matèries i els components, excepte els contraforts i les punteres dures
1520408008 Soles, tacons i tapes de fusta, suro, cuir natural, artificial o regenerat i altres components de calçat ncaa (polaines, botines, plantilles, punteres, contraforts, etc.)
1610113304 Fusta serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, de gruix > a 6 mm, de coníferes, polida, unida per entallaments múltiples o ribotada
1610113502 Fusta serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, de gruix > a 6 mm, de pícea de l'espècie "Picea abies Karst" o d'avet de l'espècie "Abies alba mill
1610113701 Fusta serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, de gruix > a 6 mm, de pi de l'espècie "Pinus silvestris L
1610113900 Fusta serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, de gruix > a 6 mm, de coníferes, excepte unida per entallaments múltiples, polida o ribotada i de pícea de l'espècie "Picea abies Karst", avet de l'espècie "Abies alba mill" o pi de l'espècie "Pinus silvestris L
1610125000 Fusta serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, de gruix > a 6 mm, excepte de coníferes i fusta tropical i taules i frisos per a parquets de fusta de roure, alzina, alzina surera i altres glaners
1610127103 Fusta tropical serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, unida per entallaments múltiples, ribotada o polida, de gruix > a 6 mm
1610127701 Llistons i frisos de fusta serrada per a parquet, de gruix > a 6 mm, polits però sense engalzar, de fusta de roure, alzina, alzina surera i altres glaners, excepte perfilats longitudinalment
1610130000 Travesses de fusta sense impregnar per a vies fèrries o similars
1610211005 Fusta de coníferes perfilada longitudinalment en una o diverses cares, cantells o costats, acanalada, emmotllurada, arrodonida, amb llengüetes, ranures, rebaixos, bisellatges, juntes en V o similars (inclosos els llistons i frisos per a parquets sense engalzar), fins i tot ribotada, polida o unida pels extrems
1610221004 Fusta de bambú perfilada longitudinalment en una o diverses cares, cantells o costats, acanalada, emmotllurada, arrodonida, amb llengüetes, ranures, rebaixos, bisellatges, juntes en V o similars (inclosos els llistons i frisos per a parquets sense engalzar), fins i tot ribotada, polida o unida pels extrems
1610230005 Fusta perfilada longitudinalment en una o diverses cares, cantells o costats, acanalada, emmotllurada, arrodonida, amb llengüetes, ranures, rebaixos, bisellatges, juntes en V o similars (inclosos els llistons i frisos per a parquets sense engalzar), fins i tot ribotada, polida o unida pels extrems, excepte de coníferes i bambú
1610240004 Llana de fusta i farina de fusta
1610250301 Fusta en plaques o en partícules de coníferes
1610250509 Fusta en plaques o en partícules, excepte de coníferes
1610311600 Pals de fusta en brut (fins i tot decoratives o escairats) tractats amb pintura, creosota i altres agents conservants
1610320002 Travesses de fusta impregnades per a vies fèrries o similars
1610390005 Altres tipus de fusta en brut, inclosos els perxells i les estaques
1610800098 Serradures, incloses les aglomerades en briquetes
1610910009 Servei de tractament, impregnació i preservació de la fusta (inclou la curació i l'assecatge)
1621110009 Fusta contraplacada formada exclusivament per fulles de fusta, de bambú
1621120008 Taulers de partícules de fusta
1621131604 Taulers de fusta anomenats "oriented strand board" (OBS)
1621141908 Taulers de fusta anomenats "waferboard" i taulers similars, excepte els taulers de partícules i els anomenats "oriented strand board" (OSB)
1621145005 Taulers de partícules i taulers similars de matèries llenyoses, excepte de fusta
1621152309 Taulers de densitat mitjana (DM) de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, fins i tot aglomerades amb resines o altres aglutinants orgànics, amb un gruix <= a 5 mm
1621152600 Taulers de densitat mitjana (DM) de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, fins i tot aglomerades amb resines o altres aglutinants orgànics, amb un gruix > a 5 mm, però <= a 9 mm
1621152905 Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, fins i tot aglomerades amb resines o altres aglutinants orgànics, amb un gruix > a 9 mm
1621154305 Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, fins i tot aglomerades amb resines o altres aglutinants orgànics, amb una densitat > a 0,8 g/cm³
1621154606 Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, fins i tot aglomerades amb resines o altres aglutinants orgànics, amb una densitat > a 0,5 g/cm³, però <= a 0,8 g/cm³
1621154901 Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, fins i tot aglomerades amb resines o altres aglutinants orgànics, amb una densitat <= a 0,5 g/cm³
1621161002 Fusta contraplacada, aplacada i estratificada similar de coníferes, excepte la formada exclusivament per fulles de fusta d'espessor unitària <= a 6 mm
1621161707 Fusta contraplacada formada exclusivament per fulles de fusta, amb almenys una fulla exterior de fusta de coníferes d'espessor unitària <= a 6 mm, excepte de bambú
1621171108 Fusta contraplacada formada exclusivament per fulles de fusta, amb almenys una fulla exterior de fusta tropical d'espessor unitària <= a 6 mm, excepte de bambú
1621181000 Fusta contraplacada, aplacada i estratificada (tret de coníferes i bambú), excepte la formada exclusivament per fulles de fusta d'espessor unitària <= a 6 mm
1621181403 Fusta contraplacada formada exclusivament per fulles de fusta, amb almenys una fulla exterior de fusta diferent de la de coníferes i tropical d'espessor unitària <= a 6 mm, excepte de bambú
1621210004 Fusta densificada en blocs, planxes, taulers o perfils
1621221001 Fulloles per a aplacatge i contraplacatge i altres fustes de coníferes serrades longitudinalment, tallades o desenrotllades, de gruix <= a 6 mm, unides per entallaments múltiples, ribotades, polides (inclosos els llistons per fabricar llapis)
1621230002 Fulloles per a aplacatge i contraplacatge i altres fustes serrades longitudinalment de fusta tropical, tallades o desenrotllades, de gruix <= a 6 mm, unides per entallaments múltiples, ribotades, polides (inclosos els llistons per fabricar llapis)
1621240001 Fulloles per a aplacatge i contraplacatge i altres fustes serrades longitudinalment, tallades o desenrotllades, de gruix <= a 6 mm, unides per entallaments múltiples, ribotades, polides (inclosos els llistons per fabricar llapis), excepte de coníferes i de fusta tropical
1622103002 Taulers acoblats per a parquet de fusta, per a parquet de mosaic
1622106005 Taulers acoblats per a parquet de fusta, excepte per a parquet de mosaic
1623111003 Finestres, balcons i els bastiments i finestrons, de fusta
1623115004 Portes i els bastiments, bastigis i llindars de fusta, inclou mobles encastats
1623120004 Encofrats per a obres de construcció de formigó, llistons, llates i teules, de fusta
1623190007 Peces de fusteria per a edificis i construcció (excepte finestres, balcons i portes, i els bastiments i llindars, taulers per a parquet, encofrats per a formigó, llistons i llates); taulers cel·lulars, bigues, puntals, escales (excepte de mà), cabirons, bastides, etc.
1623200001 Construccions prefabricades de fusta
1624113305 Palets i els convertidors de fusta
1624113503 Palets caixa i altres plataformes per a càrrega de fusta, excepte palets
1624120002 Barrils, bótes, tines i els components, de fusta
1624132007 Caixes, caixetes, gàbies, tambors i envasos similars de fusta, excepte tambors per a cables
1624135000 Tambors (rodets) per a cables, de fusta
1629000991 Serveis a la fusta (reparació de paletes, barrils; planejament de taulers i similars)
1629113006 Eines, raspalls i escombres, les muntures i mànecs i formes i eixampladors per a botes i sabates de fusta
1629118005 Escalaborns de fusta o arrels per fabricar pipes de fumar
1629120001 Articles de taula i cuina de fusta
1629130000 Objectes de marqueteria i incrustació: cofres, estoigs; mobiliari per penjar que no tingui la consideració de mobles (penjadors, porta-raspalls, etc.)
1629142005 Marcs de fusta per a quadres, fotografies, miralls o objectes similars
1629149107 Altres articles de fusta, excepte taüts
1629150008 Pèl·lets i briquetes de fusta premsada o aglomerada i de deixalles o residus vegetals
1629213001 Rebutjos de suro i suro triturat, granulat o polvoritzat, excepte suro natural en brut o simplement preparat
1629215006 Suro natural, decorticat o simplement escairat, en blocs rectangulars o quadrats, planxes, làmines o tires
1629225005 Taps de suro natural
1629229007 Altres manufactures de suro natural (discos, anells, etc.)
1629232001 Taps de suro aglomerat per a vins escumosos
1629235004 Taps de suro aglomerat, excepte per a vins escumosos
1629238008 Manufactures de suro aglomerat: blocs, planxes, làmines i tires; rajoles de qualsevol forma; cilindres massissos i discos (inclòs el suro aglomerat expandit), excepte taps
1629240004 Altres articles de suro aglomerat ncaa (juntes, aïllaments, productes de decoració, etc.)
1629250003 Articles de palla, espart o altres matèries trenables; articles de cistelleria i vímet
1711110006 Pasta química de fusta per dissoldre
1711120005 Pasta química de fusta a la sosa o al sulfat
1711130004 Pasta química de fusta al sulfit
1711140003 Altres pastes mecàniques i semiquímiques de fusta; de matèries cel·lulòsiques diferents de la fusta (de línters, de papers vells, de draps, palla, espart, etc.)
1712110004 Paper premsa en bobines o en fulls
1712120003 Paper i cartó fets a mà (full per full)
1712130002 Paper i cartó suport per a paper i cartó fotosensible, termosensible o electrosensible, paper suport per a paper carbó i paper suport per a paper pintat
1712141009 Altres papers i cartons per a escriptura, impressió i cintes perforades, amb un contingut <= al 10% en pes constituït per fibres obtingudes per procediment mecànic i d'un pes < a 40 g/m²
1712143501 Altres papers i cartons per a escriptura, impressió i cintes perforades, amb un contingut <= al 10% en pes de fibres procediment mecànic, pes >= a 40 g/m², però <= a 150 g/m², en bobines
1712143909 Altres papers i cartons per a escriptura, impressió i cintes perforades, amb un contingut <= al 10% en pes de fibres procediment mecànic i pes >= a 40 g/m², però <= a 150 g/m², en fulls
1712145000 Altres papers i cartons per a escriptura, impressió i cintes perforades, amb un contingut <= al 10% en pes constituït per fibres obtingudes per procediment mecànic i pes > a 150 g/m²
1712147006 Altres papers i cartons per a escriptura, impressió i cintes perforades, amb un contingut > al 10% en pes constituït per fibres obtingudes per procediment mecànic
1712203004 Buata de cel·lulosa d'ús domèstic o sanitari, en rotlles de més de 36 cm d'ample o en fulls quadrats o rectangulars sense plegar amb almenys un costat de més de 36 cm
1712205505 Paper arrissat tipus tissú i napa de fibres de cel·lulosa d'ús domèstic o sanitari, en rotlles de més de 36 cm d'ample o en fulls rectangulars sense plegar amb almenys un costat de més de 36 cm i un pes no superior a 25 g/m² per capa
1712205704 Paper arrissat tipus tissú i napa de fibres de cel·lulosa d'ús domèstic o sanitari, en rotlles de més de 36 cm d'ample o en fulls rectangulars sense plegar amb almenys un costat de més de 36 cm i un pes superior a 25 g/m² per capa
1712209001 Paper d'ús domèstic, excepte buata de cel·lulosa i paper arrissat tipus tissú i napa de fibres de cel·lulosa
1712310005 Paper i cartó kraftliner per a cares (cobertes), cru
1712320004 Paper i cartó kraft per a cobertes (paper kraft de cobertura), excepte el cru
1712330003 Paper semiquímic per acanalar
1712340002 Paper per ondular (inclòs el reciclat), excepte el paper semiquímic per acanalar
1712352007 Paper i cartó testliner, de pes <= a 150 g/m², en bobines o fulls
1712354003 Paper i cartó testliner, de pes > a 150 g/m², en bobines o fulls
1712412006 Paper kraft per a sacs cru
1712414002 Altres papers kraft per a sacs, excepte el cru
1712416007 Altres papers kraft de pes <= a 150 g/m²
1712418003 Paper kraft arrissat, prisat, gofrat, estampat o perforat per a sacs, en rotlles o fulls
1712422005 Paper sulfit per a embalatge
1712424001 Altres tipus de paper i cartó sense estucar ni recobrir, de pes <= a 150 g/m²
1712426006 Papers i cartons sense estucar ni recobrir de pes > a 150 g/m², però < a 225 g/m², excepte els utilitzats per escriure, imprimir o altres fins gràfics, i paper i cartó per a targetes o cintes per perforar (sense perforar), paper per acanalar, paper testliner, paper sulfit per a embalatge, paper i cartó de filtre o feltre
1712428002 Papers i cartons sense estucar ni recobrir de pes >= a 225 g/m², excepte els utilitzats per escriure, imprimir o altres fins gràfics, i paper i cartó per a targetes o cintes per perforar (sense perforar), paper per acanalar, paper testliner, paper sulfit per a embalatge, paper i cartó de filtre o feltre
1712433002 Paper i cartó de filtre
1712436005 Paper i cartó de feltre i paper i cartó llana
1712440007 Paper de fumar no retallat
1712511001 Cartó gris sense revestir
1712591003 Altres tipus de cartó sense revestir
1712600007 Pergamí vegetal, paper impermeable al greix, paper de calc, paper vegetal i altres papers transparents o translúcids
1712710002 Paper i cartó obtingut per enganxada de fulls sense estucar ni recobrir
1712720001 Paper i cartó arrissat, plegat, gofrat o perforat
1712733603 Paper i cartó estucat, per escriure, <= al 10% en pes de fibres mecàniques
1712736007 Paper cuixé o estucat lleuger (LWC) per escriure, amb > del 10% en pes constituït per fibres obtingudes per procediment mecànic
1712737501 Paper i cartó per escriure, amb > del 10% en pes constituït per fibres obtingudes per procediment mecànic, en bobines, excepte el paper cuixé o estucat lleuger (LWC)
1712737909 Paper i cartó per escriure, amb > del 10% en pes constituït per fibres obtingudes per procediment mecànic, en fulls, excepte el paper cuixé o estucat lleuger (LWC)
1712740009 Paper kraft estucat, excepte l'utilitzat per escriure, imprimir i altres fins gràfics, revestit amb caolí i altres substàncies impregnades
1712750008 Cartó kraft estucat, excepte l'utilitzat per escriure, imprimir i altres fins gràfics, revestit amb caolí i altres substàncies impregnades
1712760007 Paper carbó, paper d'autocòpia i altres papers per copiar o transferir en rotlles o fulls
1712771004 Papers i cartons enquitranats, embetumats o asfaltats
1712773308 Papers i cartons autoadhesius
1712773506 Papers i cartons engomats, excepte els autoadhesius
1712775501 Papers i cartons recoberts, de plàstic, blanquejats, de pes > a 150 g/m²
1712775909 Altres tipus de papers i cartons recoberts, de plàstic
1712777001 Papers i cartons recoberts, de cera, parafina, estearina, oli o glicerina
1712778009 Altres tipus de papers i cartons, buates i napes de cel·lulosa, estucats, recoberts, impregnats o revestits en la superfície o impresos (ratllats, etc.)
1712782001 Paper i cartó Kraft revestit en una o més cares de caolí o altres substàncies inorgàniques, en rotlles o en fulls quadrats o rectangulars, de qualsevol mida, ncaa
1712785004 Altres papers i cartons multicapes estucats
1712795301 Papers i cartons multicapes estucats, amb totes les capes blanquejades
1712795509 Papers i cartons multicapes estucats, amb només una capa exterior blanquejada
1712797009 Paper i cartó recobert, en una o en ambdues cares, de caolí o una altra substància inorgànica en rotlles o fulls, excepte per escriure, imprimir o altres fins gràfics i el multicapes
1721110005 Paper i cartó ondulat inclòs el perforat
1721123008 Sacs i bosses de paper i cartó, amb una amplària a la base >= a 40 cm
1721125003 Sacs i bosses (inclosos els cucurutxos) de paper o cartó, excepte amb una amplària a la base >= a 40 cm
1721130003 Caixes de paper o cartó ondulat
1721140002 Caixes i cartonatges plegables de paper o cartó sense ondular
1721153005 Altres envasos de paper i cartó (fundes de discs, tubs per a plànols, envasos de gelats, etc.)
1721155000 Cartonatges d'oficina, botiga i similars, ncaa
1722112009 Paper higiènic
1722114005 Mocadors i tovalloletes facials de paper o buata de cel·lulosa
1722116000 Eixugamans de paper o buata de cel·lulosa
1722118006 Estovalles i tovallons de paper o buata de cel·lulosa
1722121000 Compreses i tampons higiènics, bolquers i articles higiènics similars, de buata tèxtil
1722122008 Compreses i tampons higiènics i articles similars de pasta de paper, paper, buata de cel·lulosa o napa de fibres de cel·lulosa
1722123006 Bolquers i articles higiènics similars, per a bebès i adults, de pasta de paper, paper, buata de cel·lulosa o napa de fibres de cel·lulosa, excepte paper higiènic, compreses, tampons i articles similars
1722124004 Buata i altres articles de buata tèxtil (bastonets amb extrems de buata, etc.)
1722125001 Peces i complements de vestir de paper o buata de cel·lulosa
1722129003 Articles d'ús domèstic, higiènic o mèdic, ncaa, de paper o buata de cel·lulosa
1722130001 Safates, fonts, plats, tasses, etc. de paper i cartó
1723110001 Paper carbó, paper d'autocòpia i altres papers per copiar o transferir, clixés per a copiadores i planxes òfset; paper engomat o adhesiu
1723123004 Sobres de paper i cartó (impresos o no)
1723125009 Sobrecartes, targetes postals sense il·lustrar i targetes per a correspondència amb treballs indicatius per al seu ús, de paper i cartó
1723127005 Caixes amb un assortiment de correspondència, de paper i cartó
1723131305 Llibres de registre, comptabilitat, comandes o rebuts, de paper i cartó
1723131503 Talonaris de notes, comandes o rebuts, blocs de paper de cartes i memoràndums, de paper i cartó
1723131702 Agendes de paper o cartó
1723131901 Articles d'oficina o papereria (dietaris, llibres d'adreces, guies de telèfon i quadernets, de paper o cartó), excepte agendes
1723133003 Quaderns de paper o cartó
1723135008 Classificadors (excepte de les capses de fitxers i similars), enquadernació de fulls mòbils, carpetes i cobertes per a documents, de paper o cartó
1723137004 Formularis en paquets o plegats, de paper o cartó, fins i tot amb paper carbó
1723138002 Àlbums per a segells o col·leccions, de paper i cartó
1723139000 Carpetes de taula, cobertes per a llibres i altres articles d'escriptori, de paper i cartó
1723140008 Altres papers i cartons, dels tipus utilitzats per a escriure o imprimir o altres fins gràfics, impresos, estampats o perforats
1724110009 Paper per a decoració i revestiments similars per a parets; paper transparent per a vidrieres
1724120008 Revestiments de matèries tèxtils per a parets
1729112004 Etiquetes impreses de paper o cartó autoadhesives
1729114000 Etiquetes impreses de paper o cartó, excepte les autoadhesives
1729116005 Etiquetes no impreses de paper o cartó autoadhesives
1729118001 Etiquetes no impreses de paper o cartó, excepte les autoadhesives
1729120007 Blocs i plaques filtrants de pasta de paper
1729191008 Paper de fumar en rotlles d'una amplada no superior als 5 cm o en llibrets o tubs
1729192006 Tambors, bobines i suports similars de paper o cartó, per al bobinatge de fils tèxtils
1729193004 Tambors, bobines i suports similars de paper o cartó, ncaa
1729195106 Paper i cartó filtre tallats a mida
1729195505 Paper de diagrama per a aparells registradors, en bobines, fulls o discos
1729195704 Articles emmotllats o premsats de pasta de paper
1729198509 Altres articles de paper i cartó (per a agricultura, rodals, ventalls, juntes, etc.), excepte els impregnats amb reactius de diagnòstic o laboratori
1811100003 Diaris i publicacions periòdiques que es publiquin 4 cops per setmana com a mínim, impresos
1812110000 Segells de correspondència sense obliterar, paper timbrat, xecs, bitllets de banc, etc., impresos
1812123003 Catàlegs comercials, impresos
1812125008 Impresos publicitaris, cartells, programes d'espectacles, propaganda turística, cartes circulars, avisos, etc.
1812130008 Diaris i publicacions periòdiques que es publiquin menys de 4 cops per setmana, impresos
1812140702 Llibres, fullets, prospectes i impresos similars, impresos, en fulls separats
1812141408 Llibres, fullets, prospectes i impresos similars, impresos, excepte en fulls separats
1812142100 Àlbums o llibres d'estampes per a nens i quaderns infantils per dibuixar o acolorir, impresos
1812142804 Diccionaris i enciclopèdies (fins i tot en fascicles), impresos
1812143507 Mapes, cartes hidrogràfiques i similars, en forma de llibre, impresos
1812144201 Mapes, cartes hidrogràfiques i similars, impresos, excepte en forma de llibre
1812144903 Targetes postals impreses, fins i tot les il·lustrades (turístiques, de Nadal, etc.)
1812145605 Targetes postals impreses amb felicitacions o comunicacions personals, fins i tot il·lustracions, adorns o aplicacions, o amb sobres
1812146302 Làmines, gravats i fotografies, impresos
1812161003 Impressió en matèries tèxtils
1812162001 Impressió en materials diferents del paper i del tèxtil (plàstic, vidre, metall, fusta o ceràmica)
1812191000 Calendaris de qualsevol classe, inclosos els calendaris de bloc, impresos
1812192008 Música impresa (inclosa la notació musical en caràcters braille)
1812193006 Calcomanies impreses
1812199003 Altres impresos: entrades d'espectacles, bitllets de transports; impressió de sobres, cartes, etc.
1813100009 Serveis de composició, estereotípia, fotocomposició i fotogravat
1813200004 Elements d'impressió
1813300000 Altres serveis gràfics: serigrafia, litografia, planografia, etc.
1814101005 Serveis d'enquadernació i acabament de llibres i articles similars
1814103001 Enquadernació i acabament de fullets, revistes, catàlegs, impresos publicitaris, prospectes, etc.: plegat, alçat, cosit, encolat, tall i preparació de cobertes
1814105006 Altres serveis d'acabaments de paper i cartó imprès (plegat, gravat en relleu, etc.)
1820101002 Reproducció de discos de so
1820103008 Reproducció de cintes magnètiques de so, d'amplada <= a 4 mm
1820105003 Reproducció de cintes magnètiques de so, d'amplada > a 4 mm, però <= a 6,5 mm
1820107009 Reproducció de discos compactes de so
1820205008 Reproducció de cintes magnètiques de vídeo, d'amplada > a 6,5 mm
1820207004 Reproducció de discos de vídeo i altres suports de vídeo, excepte cintes magnètiques
1820303009 Reproducció de cintes magnètiques amb informació per processar dades, d'amplada <= a 4 mm
1820305004 Reproducció de cintes magnètiques amb informació per processar dades, d'amplada > a 4 mm
1820307000 Reproducció de suports informàtics amb informació per processar dades, excepte de cintes magnètiques i d'àudio o vídeo
1910103093 Coc dels forns de coc (carbonització del carbó de coc a elevada temperatura); coc de gas (subproducte de les centrals de gas)
1910105098 Semicoc de lignit (destil·lació del lignit a baixa temperatura)
1910107094 Coc d'ús no energètic (carbó de retorta i coc per a elèctrodes)
1910200094 Quitrans (mescla de constituents aromàtics i alifàtics, procedents normalment de la destil·lació d'hulla, lignit o turba)
1910300009 Brea i coc de brea de quitrà d'hulla i altres quitrans minerals
1920214094 Benzina per a motors d'aviació
1920215091 Benzina per a motors (excepte d'aviació), sense plom
1920217097 Benzina per a motors (excepte d'aviació), amb plom
1920220091 Carburreactors tipus benzina
1920233094 Primeres matèries per a refineries (oli lleuger, destil·lat semitractat que s'utilitza com a matèria primera de refineries)
1920235099 Nafta lleugera (oli lleuger destil·lat que s'utilitza com a matèria primera en la indústria petroquímica)
1920237095 Aiguarràs, benzina industrial i white spirit (benzines especials)
1920240099 Querosè
1920250098 Altres combustibles tipus querosè (petroli de cremar)
1920263091 Gasoil, primeres matèries per a refineries (oli pesant, destil·lat, semitractat que s'utilitza com a primera matèria per a refineries)
1920265096 Gasoil combustible dièsel per a vehicles de motor
1920267092 Gasoil de calefacció (petroli destil·lat que s'utilitza per a calefacció i producció de vapor)
1920269098 Gasoil no energètic (destil·lat pesant que s'utilitza com a matèria primera en la indústria petroquímica)
1920273090 Primeres matèries per a refineries (oli mitjà, destil·lat semitractat que s'utilitza com a matèria primera de refineries)
1920275095 Nafta semifluida (oli mitjà, destil·lat semifluid que s'utilitza com a matèria primera en la indústria petroquímica)
1920283099 Fuel primeres matèries per a refineries (gasoil utilitzat com a matèria primera de refineries)
1920285094 Fuel, amb un contingut de sofre <= a l'1%
1920287090 Fuel, amb un contingut de sofre > a l'1%
1920289096 Fuel no energètic (gasoil que s'utilitza com a matèria primera en la indústria petroquímica)
1920293098 Olis lubrificants utilitzats com a primera matèria per a refineries
1920295093 Altres olis i lubrificants amb un contingut >= al 70% en pes d'olis de petroli o minerals bituminosos, excepte olis lubricants usats com a matèria primera de refineries
1920312094 Gasos de petroli liquats (GLP), mescla d'hidrocarburs lleugers líquids (propà, butà) per a la producció d'energia o calor
1920313092 Gasos de petroli liquats (GLP), propà i butà utilitzat com a primera matèria per a refineries
1920317093 Gasos de petroli liquats (GLP), d'ús no energètic (propà, butà) utilitzat com a primera matèria per a la indústria petroquímica
1920320097 Altres gasos de refineries (età i etilè, amb una puresa < al 95%; propilè, butilè i butandiè, amb una puresa < al 90%, i similars)
1920410093 Vaselina, parafina, ozocerita, altres ceres (de lignit, de torba i altres minerals) i productes similars
1920424094 Coc de petroli
1920425091 Betum de petroli
1920427097 Productes i residus d'olis de petroli o de minerals bituminosos (excepte coc i betum de petroli): goma de petroli, residus àcids i similars
2011112005 Argó
2011113003 Gasos nobles, excepte l'argó
2011115008 Hidrogen
2011116006 Nitrogen
2011117004 Oxigen
2011123002 Diòxid de carboni
2011125007 Triòxid de sofre (anhídrid sulfúric); triòxid de diarsènic
2011127003 Òxids de nitrogen
2011129009 Compostos oxigenats inorgànics dels elements no metàl·lics, excepte òxids de nitrogen, diòxids de carboni, silici i sofre i triòxids de sofre i de diarsènic
2011130007 Aire líquid; aire comprimit
2012113001 Òxid de zinc; peròxid de zinc
2012115006 Òxid de titani
2012120006 Òxids i hidròxids de crom, manganès, plom i coure
2012191007 Òxids i hidròxids de ferro; terres colorants amb un contingut de Fe2O3 >= al 70% en pes
2012193003 Òxids i hidròxids de cobalt; òxids de cobalt comercials
2012195008 Òxids i hidròxids de liti; de vanadi; de níquel; de germani i diòxid de zirconi
2012197302 Òxids i hidròxids de molibdè
2012197500 Òxids d'antimoni
2012199000 Altres bases inorgàniques, òxids, hidròxids i peròxids de metalls, ncaa
2012211000 Colorants dispersos i preparats a base d'aquests colorants
2012212008 Colorants àcids i preparats; colorants mordents i preparats a base d'aquests colorants
2012213006 Colorants bàsics i preparats a base d'aquests colorants
2012214004 Colorants directes i preparats a base d'aquests colorants
2012215001 Matèries colorants orgàniques sintètiques, excepte colorants dispersos, àcids, mordents, bàsics, directes i per a l'avivat fluorescent
2012216009 Productes orgànics sintètics utilitzats per a l'avivat fluorescent
2012217007 Laques colorants i els preparats
2012225000 Extrets adobadors d'origen vegetal, tanins i les sals, èters, esters i altres derivats
2012227006 Matèries colorants d'origen vegetal o animal (inclosos els extrets tintoris) i preparats, excepte negre animal
2012233004 Productes adobadors orgànics sintètics
2012235009 Productes adobadors inorgànics; preparats adobadors; preparats enzimàtics per al preadobament
2012241503 Pigments i preparats a base de diòxid de titani, amb un contingut de diòxid de titani >= al 80% en pes
2012241901 Altres pigments i preparats a base de diòxid de titani
2012245008 Altres matèries colorants; pigments i preparats a base de matèries colorants inorgàniques o minerals; productes inorgànics dels utilitzats com a luminòfors
2013211105 Clor
2013211607 Iode, fluor i brom
2013212006 Sofre sublimat o precipitat; sofre col·loïdal
2013213004 Carboni (negres de fum i altres formes de carboni ncaa)
2013214002 Bor; tel·luri
2013215009 Silici
2013218003 Fòsfor, arsènic i seleni
2013223509 Clorurs i oxiclorurs de fòsfor
2013223708 Halurs i oxihalurs d'elements no metàl·lics, excepte el fòsfor
2013226006 Sulfurs d'elements no metàl·lics; trisulfur de fòsfor comercial
2013230008 Metalls alcalins o metalls alcalinoterris, metalls de les terres rares, escandi, itri; mercuri
2013241303 Clorur d'hidrogen (àcid clorhídric)
2013241501 Àcid clorosulfúric
2013243404 Àcid sulfúric; òleum
2013245304 Pentaòxid de difòsfor
2013245502 Àcid fosfòric i àcid polifosfòric
2013246004 Òxids de bor, àcids bòrics i altres àcids inorgànics, excepte florur d'hidrogen
2013247300 Fluorur d'hidrogen (àcid fluorhídric)
2013247508 Diòxid de silici (sílice)
2013247707 Diòxid de sofre
2013252508 Hidròxid de sodi sòlid (sosa càustica)
2013252707 Hidròxid de sodi en dissolució aquosa (lleixiu de sosa càustica)
2013253000 Hidròxid de potassi (potassa càustica)
2013255005 Peròxids de sodi o de potassi
2013256003 Hidròxid i peròxid de magnesi; òxid, hidròxid, peròxid d'estronci i bari
2013257001 Hidròxid d'alumini
2013258009 Hidrazina i hidroxilamina i les sals inorgàniques
2013311004 Fluorurs, fluorosilicats, fluoroaluminats i altres sals complexes de fluor
2013313000 Clorurs, excepte d'amoni, de sodi i de potassi
2013315005 Oxiclorurs i hidroxiclorurs de coure i altres metalls
2013317001 Bromurs i oxibromurs, iodurs i oxiiodurs
2013323009 Hipoclorits; hipoclorit de calci comercial; clorits; hipobromits
2013325004 Clorats i perclorats, (per) bromats i (per) iodats
2013411009 Sulfurs; polisulfurs, encara que no tinguin combustió química definida; ditionits i sulfoxiliats
2013413303 Sulfits
2013413501 Tiosulfats
2013415107 Sulfats d'alumini i de bari
2013415705 Sulfats, excepte tiosulfats, sulfats d'alumini, de bari, d'amoni i de potassi
2013417304 Alums
2013417502 Peroxosulfats (persulfats)
2013421008 Nitrats, excepte el de potassi, amoni i sodi
2013422006 Fosfinats (hipofosfits) i fosfonats (fosfits)
2013423004 Fosfats de monosodi o de disodi
2013424002 Hidrogenoortofosfat de calci (fosfat dicàlcic)
2013427005 Trifosfat de sodi (tripolifosfat de sodi)
2013428003 Fosfats i polifosfats, excepte l'hidrogenoortofosfat de calci, els fosfats de sodi, disodi i amoni i el trifosfat de sodi
2013431007 Carbonat de disodi (sosa comercial)
2013432005 Hidrogenocarbonat (bicarbonat) de sodi
2013434001 Carbonat de calci
2013439000 Altres carbonats ncaa (de potassi, bari, etc. i d'amoni comercial i altres d'amoni, percarbonats, etc.)
2013511002 Manganits, manganats, permanganats, molibdats i wolframats (tungstats)
2013512506 Cromats (de zinc, plom, etc.) i dicromats (de sodi, potassi, etc.); peroxocromats (groc ultramar, etc.)
2013517505 Aluminats (blau cobalt, etc.). Les altres sals dels àcids oxometàl·lics i peroxometàl·lics ncaa
2013518305 Nitrat d'argent
2013518503 Metalls preciosos en estat col·loïdal amb les amalgames, excepte el nitrat d'argent
2013525002 Aigua destil·lada, de conductibilitat o del mateix grau de puresa
2013527008 Compostos inorgànics o orgànics de mercuri, de constitució química definida, excepte amalgames
2013527504 Compostos inorgànics o orgànics de mercuri, de constitució química no definida, excepte amalgames
2013529004 Altres compostos inorgànics (inclou mescles de gasos per a envasar el buit, esterilització d'hospitals, etc.)
2013610007 Aigua pesant; isòtops (excepte els radioactius) i els compostos
2013622002 Cianurs, oxicianurs i cianurs complexos
2013623000 Borats i peroxoborats (perborats)
2013624008 Silicats i silicats comercials de metalls alcalins
2013627001 Silicats dobles o complexos
2013628009 Altres sals d'àcids inorgànics (fulminats, cianats, tiocianats, etc.), excepte les azides i els silicats dobles o complexos
2013630005 Peròxid d'hidrogen (aigua oxigenada)
2013645003 Carburs, encara que no siguin de constitució química definida
2013648007 Hidrurs, nitrurs, azidurs (azides) siliciürs i borurs, encara que no siguin de constitució química definida; fosfurs, excepte els ferrofòsfors
2013650003 Compostos dels metalls de les terres rares, d'escandi i itri i de les mescles d'aquests metalls
2013660002 Altres sofres, excepte sublimat, precipitat i col·loïdal
2013670001 Pirites de ferro torrades (cendres de pirites)
2013680000 Pedres sintètiques o reconstituïdes, precioses o semiprecioses, en brut o simplement serrades o desbastades, sense llavorar (quars piezoelèctric)
2014112009 Hidrocarburs acíclics saturats (età, butà, pentà i altres), amb una puresa >= al 95% en pes
2014113007 Etilè, amb una puresa >= al 95 % en pes
2014114005 Propè (propilè), amb una puresa >= al 90 % en pes
2014115002 Butè (butilè) i els isòmers, amb una puresa >= al 90% en pes
2014116000 Butà-1, 3-diè, isoprè, amb una puresa >= al 90% en pes
2014119004 Hidrocarburs acíclics no saturats (acetilè, propadiè, etc.), amb una puresa >= al 90% en pes, excepte etilè, propè, butè i els isòmers, butà-1, 3-diè i isoprè
2014121308 Ciclohexà
2014121506 Altres hidrocarburs ciclànics, ciclènics i cicloterpènics, excepte el ciclohexà
2014122306 Benzè, amb una puresa >= al 95% en pes
2014122504 Toluè, amb una puresa >= al 95% en pes
2014124302 O-xilè, amb una puresa >= al 95% en pes
2014124500 P-xilè, amb una puresa >= al 95% en pes
2014124709 M-xilè i mescles d'isòmers del xilè, amb una puresa >= al 95 % en pes
2014125001 Estirè
2014126009 Etilbenzè
2014127007 Cumè
2014129003 Naftalè (amb un punt de cristal·lització >= a 79,4 ºC) i antracè (amb una puresa >= al 90% en pes; bifenil, terpenils i altres hidrocarburs cíclics)
2014131307 Clorometà (clorur de metil) i cloroetà (clorur d'etil)
2014131505 Diclorometà (clorur de metilè)
2014132305 Cloroform (triclorometà)
2014132503 Tetraclorur de carboni
2014135308 1.2-dicloroetà (diclorur d'etilè)
2014135705 Derivats clorats saturats dels hidrocarburs acíclics ncaa
2014137103 Clorur de vinil (cloroetilè)
2014137409 Tricloroetilè i tetracloroetilè (percloroetilè)
2014137900 Derivats clorats no saturats dels hidrocarburs acíclics, excepte clorur de vinil, tricloroetilè i tetracloroetilè
2014145009 Derivats solament sulfonats d'hidrocarburs, amb les sals i èsters etílics
2014147005 Derivats solament nitrats o nitrosats dels hidrocarburs
2014149001 Derivats sulfonats, nitrats o nitrosats dels hidrocarburs (fins i tot halogenats), excepte els solament sulfonats, nitrats o nitrosats
2014191003 Derivats fluorats, bromats i iodats, dels hidrocarburs acíclics
2014193009 Derivats halogenats dels hidrocarburs acíclics, amb >= de 2 halògens diferents (agents frigorígens)
2014195004 Derivats halogenats dels hidrocarburs ciclànics, ciclènics o cicloterpènics ncaa
2014197000 Derivats halogenats dels hidrocarburs aromàtics, clorobenzè, hexaclorobenzè, etc.
2014210008 Alcohols grassos industrials: làuric, cetílic, esteàric, oleic, etc. (amb una puresa < al 90% en estat sec)
2014221005 Metanol (alcohol metílic)
2014222003 Propà-1-ol (alcohol propílic) i propà-2-ol (alcohol isopropílic)
2014223001 Butà-1-ol (alcohol n-butílic)
2014224009 Altres butanols, excepte butà-1-ol (alcohol n-butílic)
2014226302 Octanol (alcohol octílic) amb els isòmers
2014226500 Alcohol làuric, alcohol cetílic, alcohol esteàric i altres monoalcohols saturats, amb una puresa >= al 90% en estat sec, excepte metílic, propílic, isopropílic, n-butílic, altres butanols i octílic
2014227002 Alcohols terpènics acíclics, al·lílics i altres monoalcohols no saturats
2014231004 Etilenglicol (etanodiol)
2014232002 Propilenglicol (propà-1,2-diol)
2014233308 D-glucitol (sorbitol)
2014233705 Diols i polialcohols, excepte etilenglicol, propilenglicol, D-glucitol i tetrametilenglicol amb un contingut de carboni d'origen biològic del 100% en massa
2014233801 Butà-1,4-diol o tetrametilenglicol (1,4-butandiol) amb un contingut de carboni d'origen biològic del 100% en massa
2014235005 Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats d'alcohols acíclics
2014236003 Glicerina fins i tot sintètica, amb una puresa >= al 95%, excepte en brut
2014237309 Alcohols ciclànics, ciclènics o cicloterpènics i els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats (mentol, borneol, terpinol, ciclohexanol, esterol, etc.)
2014237507 Alcohols aromàtics i els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats (benzílic, fenetílic, cinàmic, trifenilmetanol, etc.)
2014241003 Monofenols (fenol, cresol, etc.) amb les sals
2014243307 4,4'-isopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropà) amb les sals
2014243903 Altres polifenols i fenols-alcohols amb les sals, excepte 4,4 '-isopropilidendifenol
2014245004 Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats dels fenols o fenols alcohol
2014312000 Àcid esteàric industrial (estearina)
2014313008 Àcid oleic industrial (oleïna), amb una puresa < al 85% en pes de producte sec
2014315003 Àcids grassos industrials de talloil
2014319501 Altres àcids grassos monocarboxílics industrials destil·lats, amb una puresa < al 90% en pes de producte sec, excepte àcids esteàric, oleic i de talloil destil·lats
2014319700 Altres àcids grassos monocarboxílics industrials, amb una puresa < al 90% en pes de producte sec, excepte àcids esteàric, oleic, grassos industrials de talloil i grassos monocarboxílics industrials destil·lats
2014321507 Acetat d'etil
2014321905 Altres èsters de l'àcid acètic (acetat de vinil i altres acetats, excepte el d'etil)
2014322009 Àcid mono-, di- o tri-cloroacètic, propiònic, butíric i valeriànic, amb les sals i els èsters
2014323503 Àcids palmític i esteàric, amb les sals i els èsters
2014325002 Àcid fòrmic, amb les sals i els èsters
2014327105 Àcid acètic
2014327703 Anhídric acètic
2014327809 Sals de l'àcid acètic
2014328006 Àcid làuric, cloroformiats i altres àcids monocarboxílics acíclics saturats, amb les sals i els èsters
2014331000 Àcid acrílic amb les sals, altres acíclics; ciclànics, ciclènics i cicloterpènics
2014332008 Èsters de l'àcid acrílic
2014333006 Àcid metacrílic amb les sals
2014334004 Èsters de l'àcid metacrílic
2014335001 Àcids oleic, linoleic o linolènic, amb les sals i els èsters, amb una puresa >= al 85% en estat sec
2014336307 Àcid benzoic, amb les sals i els èsters
2014336505 Peròxid de benzoïl i clorur de benzoïl
2014336704 Àcid fenilacètic, amb les sals i els èsters
2014337007 Altres àcids monocarboxílics aromàtics, amb els anhídrids, halurs, peròxids, peroxiàcids i els derivats, excepte àcid benzoic, peròxid i clorur de benzoïl i àcid fenilacètic, amb les sals i els èsters
2014338102 Àcid oxàlic, azelaic, maleic i altres; àcids policarboxílics ciclànics, ciclènics o cicloterpènics amb les sals, excepte àcid butandioic (àcid succínic) amb un contingut de carboni d'origen biològic del 100% en massa
2014338207 Àcid età-1, 2-dicarboxílic o àcid butandioic (àcid succínic) amb un contingut de carboni d'origen biològic del 100% en massa
2014338501 Àcid adípic, amb les sals i els èsters
2014338700 Anhídric maleic
2014341009 Ortoftalats de dibutil i dioctil
2014342007 Altres èsters de l'àcid ortoftàlic ncaa (de dinonil, etc.)
2014343005 Anhídric ftàlic i àcid tereftàlic amb les sals
2014344003 Àcids policarboxílics aromàtics, amb els anhídrids, halurs, peròxids, peroxiàcids i derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte els èsters de l'àcid ortoftàlic, l'anhídrid ftàlic i l'àcid tereftàlic amb les sals
2014347304 Àcid cítric, amb les sals i els èsters
2014347502 Àcids carboxílics amb funcions alcohol, fenol, aldehid o cetona i els derivats, excepte àcid cítric, salicílic i amb les sals
2014411305 Mono-, di- o trimetilamina amb les sals
2014411901 Dietilamina i les sals, altres monoamines acícliques, amb els derivats i les sals
2014412303 Etilendiamina i hexametilendiamina amb les sals
2014412909 Poliamides acícliques ncaa, amb els derivats i les sals
2014413003 Mono i poliamines, ciclàniques, ciclèniques i cicloterpèniques, amb els derivats i les sals
2014415105 Anilina amb les sals, excepte els derivats
2014415306 Derivats de l'anilina amb les sals
2014415902 Toluïdines i altres monoamines aromàtiques, amb els derivats i les sals
2014417004 Poliamines aromàtiques, amb els derivats i les sals
2014423300 Monoetanolamina amb les sals
2014423508 Dietanolamina amb les sals
2014423707 Trietanolamina amb les sals
2014423906 Altres aminoalcohols, amb els seus èters i èsters sense altres funcions oxigenades amb les sals, excepte monoetanolamina, dietanolamina i trietanolamina amb les sals
2014429009 Altres compostos aminats de funció oxigenada, excepte els aminoalcohols, lisina i àcid glutàmic, amb les sals i els èsters, ncaa
2014431005 Ureïnes, amb els derivats i les sals
2014432003 Sacarina amb les sals
2014433001 Imides, amb els derivats i les sals, excepte la sacarina
2014434009 Imines, amb els derivats i les sals
2014435006 Acrilonitril
2014436004 1-cianoguanidina (diciandiamida)
2014437002 Compostos amb funció nitril, excepte acrilonitril i 1-cianoguanidina
2014442002 Compostos diazoics, azoics o azoxi
2014443000 Derivats orgànics de la hidrazina o la hidroxilamina
2014445005 Isocianats
2014449007 Compostos amb altres funcions nitrogenades ncaa
2014513304 Tiocarbamats i ditiocarbamats, mono-, di- o tetrasulfurs de tiourama; metionina
2014513900 Altres tiocompostos orgànics (ditiocarbonat, etc.)
2014515108 Altres compostos orgànics i inorgànics, excepte tiocompostos orgànics
2014521505 Compostos heterocíclics, amb heteroàtoms d'oxigen exclusivament: tetrahidrofuran, 2-furanaldehid (furfural), alcohols furfurílic i tetrahidrofurfurílic i piperonal
2014522503 Altres compostos heterocíclics, amb heteroàtoms d'oxigen exclusivament, excepte les lactones
2014523005 Compostos heterocíclics, amb heteroàtoms de nitrogen exclusivament, amb un cicle imidazol sense condensar ncaa, excepte hidantoina
2014526008 Melamina
2014528004 Compostos heterocíclics, amb un cicle de piridina, d'(iso) quinoleïna, lactams i altres, excepte amb cicle pirazole, pirimidina, triazina i melamina
2014529002 Àcids nucleics i compostos heterocíclics: tiazol, benzotiazol i altres cicles, excepte amb cicle fenotiazina
2014535009 Èsters fosfòrics amb les sals (inclosos els lactofosfats); els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
2014538003 Èsters dels àcids inorgànics dels no metalls, excepte els èsters d'halurs d'hidrogen amb les sals; els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats: èsters tiofosfòrics (fosforotioats), amb les sals i els derivats, etc.
2014611100 Metanal (formaldehid)
2014611301 Etanal (acetaldehid)
2014611509 Butanal (butiraldehid, isòmer normal)
2014611907 Aldehids acíclics sense altres funcions oxigenades, excepte metanal, etanal i butanal
2014612001 Aldehids cíclics sense altres funcions oxigenades
2014613505 Aldehids-alcohols i altres aldehids-èters, aldehids-fenols i aldehids amb altres funcions oxigenades
2014615004 Polímers cíclics dels aldehids
2014616002 Paraformaldehid
2014617000 Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats dels compostos amb funció aldehid (fins i tot amb altres funcions oxigenades) dels polímers cíclics dels aldehids o del paraformaldehid
2014621109 Acetona
2014621300 Butanona (metiletilcetona)
2014621508 4-metilpentan-2-ona (metilisobutilcetona)
2014621906 Cetones acícliques sense altres funcions oxigenades, excepte acetona, butanona i metilisobutilcetona
2014623105 Càmfora, cetones aromàtiques sense altres formes oxigenades; cetones-alcohols, cetones-aldehids, cetones-fenols i altres funcions oxigenades
2014623306 Ciclohexanona i metilciclohexanones
2014623504 Ionones i metilionones
2014623902 Cetones ciclàniques, ciclèniques o cicloterpèniques sense altres funcions oxigenades, excepte càmfora, ciclohexanona i metilciclohexanones, ionones i metilionones
2014626001 Quinones
2014627009 Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats de cetones i quinones
2014631001 Èter dietílic (òxid de dietil) i altres èters acíclics i els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
2014632307 Èters ciclànics, ciclènics, cicloterpènics i els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
2014632505 Èters aromàtics i els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
2014633305 2,2'-oxidietanol (dietilenglicol)
2014633901 Èters alcohols i els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte 2,2'-oxidietanol (dietilenglicol)
2014635002 Èters-fenols, èters-alcohols-fenols i els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
2014636000 Peròxids d'alcohols, èters, cetones i els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
2014637306 Oxirà (òxid d'etilè)
2014637504 Metiloxirà (òxid de propilè)
2014637902 Epòxids, epoxialcohols, epoxifenols i epoxièters, amb tres àtoms en el cicle i els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte oxirà i metiloxirà (òxid de propilè)
2014638006 Acetals i semiacetals i els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
2014643006 Altres compostos orgànics ncaa
2014645001 Quall i els concentrats
2014647007 Altres enzims i preparats enzimàtics ncaa
2014712007 Matèries minerals naturals activades i negre animal, excepte carbó activat
2014713005 Talloil, inclòs el refinat
2014714003 Essències de trementina, de bàlsam, de fusta de pi, al sulfat, oli de pi i altres
2014715000 Colofònia i àcids resínics amb els derivats, d'essència i oli de colofònia; gomes foses
2014717006 Quitrans de fusta; creosota de fusta, metilè (nafta de fusta), pega vegetal, de cervesa i similars
2014720000 Carbó vegetal inclòs l'aglomerat i el de peles o pinyols de fruites
2014732005 Benzol, toluol i xilol (amb una puresa < al 95%)
2014734001 Naftalè i mescles d'hidrocarburs aromàtics, excepte benzol, toluol i xilol
2014736006 Fenols
2014739000 Olis de creosota i altres olis i productes oliosos
2014740008 Alcohol etílic sense desnaturalitzar de grau alcohòlic >= al 80% volum (destil·lat i rectificat) (exclòs l'impost de l'alcohol)
2014750007 Alcohol etílic o altres alcohols desnaturalitzats, de qualsevol graduació (producció agrícola i sintètica)
2015105000 Àcid nítric; àcids sulfonítrics
2015107502 Amoníac anhidre
2015107701 Amoníac en dissolució aquosa (hidròxid d'amoni)
2015203000 Clorur d'amoni
2015208009 Nitrits
2015313005 Urea amb un contingut de nitrogen > al 45% en pes del producte anhidre sec (envasos > a 10 kg pes brut)
2015318004 Urea amb un contingut de nitrogen <= al 45% en pes del producte anhidre sec (envasos > a 10 kg pes brut)
2015320000 Sulfat d'amoni (envasos > a 10 kg pes brut)
2015330009 Nitrat d'amoni (envasos > a 10 kg pes brut)
2015340008 Sals dobles i mescles de nitrat de calci i nitrat d'amoni (envasos > a 10 kg pes brut)
2015353001 Mescles de nitrat d'amoni amb carbonat de calci o amb altres matèries inorgàniques sense poder fertilitzant, amb un contingut de nitrogen <= al 28% en pes (envasos > a 10 kg pes brut)
2015358000 Mescles de nitrat d'amoni amb carbonat de calci o amb altres matèries inorgàniques sense poder fertilitzant, amb un contingut de nitrogen > al 28% en pes (envasos > a 10 kg pes brut)
2015360006 Mescles d'urea amb nitrat d'amoni en dissolució aquosa o amoniacal (envasos > a 10 kg pes brut)
2015393007 Sals dobles i mescles de sulfat d'amoni i nitrat d'amoni (envasos > a 10 kg pes brut)
2015399004 Adobs nitrogenats, minerals o químics (cianamida càlcica, etc.) (envasos > a 10 kg pes brut), excepte urea, sulfat d'amoni, nitrat d'amoni i sals dobles i mescles d'aquests, entre ells o amb altres matèries inorgàniques
2015410006 Superfosfats (fins i tot d'ossos) (envasos > a 10 kg pes brut), excepte els potàssics
2015490008 Adobs fosfatats, minerals o químics (fins i tot escòries de desfosforació) (envasos > a 10 kg pes brut), excepte superfosfats
2015510009 Clorur de potassi (envasos > a 10 kg pes brut)
2015520008 Sulfat de potassi (envasos > a 10 kg pes brut)
2015590001 Adobs potàssics, minerals o químics (envasos > a 10 kg pes brut), excepte clorur i sulfat de potassi
2015600003 Nitrat sòdic (envasos > a 10 kg pes brut)
2015710008 Adobs amb nitrogen, fòsfor i potassi (envasos > a 10 kg pes brut)
2015720007 Hidrogenoortofosfat de diamoni (fosfat diamònic) (envasos > a 10 kg pes brut)
2015730006 Dihidrogenoortofosfat d'amoni (fosfat monoamònic) fins i tot mesclat amb el fosfat diamònic (envasos > a 10 kg pes brut)
2015740005 Adobs que continguin nitrats i fosfats i la resta de fertilitzants amb nitrogen i fòsfor, ncaa (envasos > a 10 kg pes brut)
2015750004 Superfosfatats potàssics i la resta de fertilitzants que continguin fòsfor i potassi (envasos > a 10 kg pes brut)
2015760003 Nitrats de potassi
2015793004 Adobs en una composició qualsevol (envasos <= a 10 kg pes brut)
2015798003 Altres adobs i mescles ncaa (envasos > a 10 kg pes brut)
2015800005 Adobs d'origen animal o vegetal (envasos > a 10 kg pes brut), excepte d'ossos
2016103509 Polietilè lineal de densitat < a 0,94, en formes primàries
2016103907 Polietilè de densitat < a 0,94, en formes primàries, excepte el lineal
2016105008 Polietilè de densitat >= a 0,94, en formes primàries
2016107004 Copolímers d'etilè i acetat de vinil, en formes primàries
2016109000 Polímers d'etilè, en formes primàries, excepte polietilè i copolímers d'etilè i acetat de vinil
2016203504 Poliestirè expansible, en formes primàries
2016203902 Poliestirè (excepte l'expansible), en formes primàries
2016205003 Copolímers d'estirè-acrilonitril (SAN), en formes primàries
2016207009 Copolímers d'acrilonitril-butadiè-estirè (ABS), en formes primàries
2016209005 Altres polímers d'estirè en formes primàries, excepte poliestirè, copolímers d'estirè-acrilonitril i copolímers d'acrilonitril-butadiè-estirè
2016301008 Policlorur de vinil sense mesclar amb altres substàncies, en formes primàries
2016302304 Policlorur de vinil mesclat sense plastificar, en formes primàries
2016302502 Policlorur de vinil mesclat plastificat, en formes primàries
2016304002 Copolímers de clorur de vinil i acetat de vinil
2016306007 Polímers fluorats, en formes primàries
2016309001 Polímers d'olefines halogenades, en formes primàries, excepte policlorur de vinil, copolímers de clorur de vinil i acetat de vinil i polímers fluorats
2016401301 Poliacetals, en formes primàries
2016401509 Polietilenglicols i altres polièter-alcohols, en formes primàries
2016402001 Polièters, en formes primàries, excepte poliacetals i polièter-alcohols
2016403009 Resines epòxid, en formes primàries
2016404007 Policarbonats, en formes primàries
2016405004 Resines alcídiques, en formes primàries
2016406204 Politereftalat d'etilè (PET), en formes primàries, amb un índex de viscositat >= a 78 ml/g
2016406405 Politereftalats d'etilè (PET), en formes primàries, excepte amb un índex de viscositat >= a 78 ml/g
2016407000 Polièsters no saturats líquids, en formes primàries, excepte poliacetals, els altres polièters, resines epoxídiques, policarbonats, resines alcídiques i politereftalat d'etilè
2016408008 Polièsters no saturats, en formes primàries, excepte polièsters líquids, poliacetals, els altres polièters, resines epoxídiques, policarbonats, resines alcídiques i politereftalat d'etilè
2016409006 Polièsters, en formes primàries, excepte poliacetals, els altres polièters, resines epoxídiques, policarbonats, resines alcídiques, politereftalat d'etilè i altres polièsters no saturats
2016513001 Polipropilè, en formes primàries
2016515006 Polímers de propilè o d'altres olefines, en formes primàries (poliisobutilè, copolímers de ptopilè, etc.), excepte polipropilè
2016523000 Polímers d'acetat de vinil en dispersió aquosa, en formes primàries
2016525005 Polímers d'acetat de vinil, en formes primàries, excepte els que estiguin en dispersió aquosa
2016527001 Polímers d'èsters vinílics o altres polímers de vinil, en formes primàries, excepte els d'acetat de vinil
2016535004 Polimetacrilat de metil, en formes primàries
2016539006 Polímers acrílics, en formes primàries, excepte polimetacrilat de metil
2016545003 Poliamides -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10, o -6,12, en formes primàries
2016549005 Poliamides, en formes primàries, excepte poliamides -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12
2016555002 Resines ureiques i resines de tiourea, en formes primàries
2016557008 Resines melamíniques, en formes primàries
2016563006 Resines amíniques, en formes primàries, excepte resines ureiques, de tiourea i melamíniques
2016565001 Resines fenòliques, en formes primàries
2016567007 Poliuretans, en formes primàries
2016570001 Silicones, en formes primàries
2016592005 Resines de petroli, resines de cumarona-indè, politerpens, polisulfurs, polisulfones i altres resines, en formes primàries
2016594001 Cel·lulosa i els derivats químics, en formes primàries
2016596006 Polímers naturals i modificats, ncaa, en formes primàries
2016597004 Intercanviadors de ions a base de polímers, en formes primàries
2017105006 Làtex sintètic
2017109008 Cautxús sintètics, excepte el làtex
2020113004 Insecticides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base d'hidrocarburs clorats (BHC, DDT, D-D, aldrin, etc.), excepte els pesticides perillosos
2020114002 Insecticides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base de carbamats (aldicarb, carbofuran, metomil, etc.), excepte els pesticides perillosos
2020115009 Insecticides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base d'organofosfats, excepte els pesticides perillosos
2020116007 Insecticides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base de piretroides, excepte els pesticides perillosos
2020119001 Insecticides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, excepte insecticides a base d'hidrocarburs clorats, carbamats, organofosfats i piretroides (tret dels pesticides perillosos)
2020122005 Herbicides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base de productes hormonals del grup fenoxi, excepte els pesticides perillosos
2020123003 Herbicides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base de triazines (atrazina, simazina, etc.), excepte els pesticides perillosos
2020124001 Herbicides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base d'acetamides (alaclor, butaclor, etc.), excepte els pesticides perillosos
2020125008 Herbicides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base de carbamats (barban, profam, etc.), excepte els pesticides perillosos
2020126006 Herbicides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base de dinitroanilines (trifluralina, etc.), excepte els pesticides perillosos
2020127004 Herbicides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base d'urees, uracils i sulfonilurees, excepte els pesticides perillosos
2020129000 Herbicides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació (dalapon, dicamba, etc.), excepte aquells a base de fenoxifitohormones, triazines, acetamides, carbamats, derivats de dinitroanilines, urea, uracil i sulfonilurea (tret dels pesticides perillosos)
2020135007 Inhibidors cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, de germinació
2020137003 Reguladors cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, del creixement de les plantes
2020143001 Desinfectants cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base de sals d'amoni quaternari, excepte els pesticides perillosos
2020145006 Desinfectants cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base de compostos halogenats, excepte els pesticides perillosos
2020149008 Desinfectants cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, excepte a base de sals d'amoni quaternari i compostos halogenats (tret dels pesticides perillosos)
2020151500 Fungicides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, inorgànics (sofre, etc.), excepte els pesticides perillosos
2020153000 Fungicides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base de ditiocarbamats (ziram, etc.), excepte els pesticides perillosos
2020154504 Fungicides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base de benzimidazols (benomil, etc.), excepte els pesticides perillosos
2020156003 Fungicides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base de tria i diazols (triadimefon, etc.), excepte els pesticides perillosos
2020157507 Fungicides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, a base de diazines i morfolines (triforina, etc.), excepte els pesticides perillosos
2020159007 Fungicides cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació (captan, etc.), excepte els inorgànics i els fungicides a base de ditiocarbamats, bencimidazols, tria i diazols i de diazines i morfolines (tret dels pesticides perillosos)
2020160005 Pesticides i productes agroquímics condicionats per a la venda al detall, els preparats, amb les sals i èsters, en qualsevol presentació que contingui una o més de les substàncies següents: aldrina (ISO); binapacril (ISO); camfeclor (ISO) (toxafè); captafol (ISO); clordà (ISO); clordimeform (ISO); clorobenzilat (ISO), compostos de mercuri; compostos de tributilestany; DDT (ISO) (clofenotà [DCI]), 1,1,1-triclor-2,2''-bis[p-clorofenil]età); dibromur d'etilè (ISO) (1,2-dibromoetà); diclorur d'etilè (ISO) (1,2-dicloroetà); dieldrina (ISO, DCI); 4,6-dinitro-o-cresol [DNOC (ISO)], o les sals; dinoseb (ISO), amb les sals o èsters, fluoroacetamida (ISO); fosfamidó (ISO); heptaclor (ISO); hexaclorobenzè (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexà (HCH [ISO]), inclòs el lindà (ISO, DCI); metamidofòs (ISO); monocrotofòs (ISO); oxirà (òxid d'etilè); paration (ISO); paration metil (ISO) (metil paration); pentaclorofenol (ISO), amb les sals o èsters; 2,4,5-T (ISO) (àcid 2,4,5-triclorofenoxiacètic), amb les sals o èsters; preparacions en pols que continguin una mescla de benomil (ISO), carbofurà (ISO) i thiran (ISO)
2020198005 Raticides i altres productes fitosanitaris cvd, els preparats i articles en qualsevol presentació, excepte insecticides, fungicides, herbicides i desinfectants (tret dels pesticides perillosos)
2030115008 Pintures i vernissos a base de polímers acrílics o vinílics, en un medi aquós
2030117004 Altres pintures i vernissos, dispersos o dissolts en un medi aquós, excepte a base de polímers acrílics o vinílics
2030122500 Pintures i vernissos a base de polièsters amb una proporció de dissolvent > al 50% del pes de la dissolució, en un medi no aquós
2030122908 Altres pintures i vernissos a base de polièsters, en un medi no aquós
2030123002 Pintures i vernissos a base de polímers acrílics o vinílics amb una proporció de dissolvent > al 50% del pes de la dissolució, en un medi no aquós
2030125007 Altres pintures i vernissos a base de polímers acrílics o vinílics, en un medi no aquós
2030127003 Altres pintures i vernissos amb una proporció de dissolvent > al 50 % del pes de la dissolució en un medi no aquós, excepte a base de polièsters i polímers acrílics o vinílics
2030129009 Altres pintures i vernissos a base de polímers sintètics en un medi no aquós, excepte amb una proporció de dissolvent > al 50 % del pes de la dissolució en un medi no aquós i a base de polièsters i polímers acrílics o vinílics
2030213008 Pigments, opacificants i colors preparats, utilitzats en ceràmica, indústria del vidre, etc.
2030215003 Composicions vitrificables, terra galba i preparats similars
2030217009 Llustres líquids i preparats similars, sinterització de vidre i altres vidres en pólvores, grànuls, flocs o escates
2030221309 Altres pintures i vernissos a l'oli; pigments a l'aigua preparats per a l'acabament de cuirs
2030221507 Altres pintures i vernissos (excepte a l'oli); pigments a l'aigua preparats per a l'acabament de cuirs
2030222009 Assecants preparats
2030223007 Fulles per al marcatge al foc
2030224005 Altres pigments dispersos en medis no aquosos, líquids o en pasta, per a la fabricació de pintures o tints
2030225300 Màstics de vidrier, ciments de resines, compostos per calafatar i altres màstics
2030225508 Pastes de farciment utilitzades en pintura
2030226000 Pastes no refractàries per a façanes, envans, terres, sostres o similars
2030227306 Dissolvents o diluents orgànics compostos utilitzats en combinació amb revestiments i tintes, a base d'acetat de butil
2030227902 Dissolvents o diluents orgànics compostos utilitzats en combinació amb revestiments i tintes, excepte els dissolvents a base d'acetat de butil
2030235001 Colors per a la pintura artística, l'ensenyament i la pintura de rètols, colors per a l'escampament i per modificar els matisos, en jocs de pastilles, tubs, pots, flascons o plats
2030237007 Colors per a la pintura artística, l'ensenyament i la pintura de rètols, colors per a l'escampament i per modificar els matisos, en pastilles, tubs, pots, flascons o plats, excepte en jocs
2030245000 Tintes d'impressió negres
2030247006 Altres tintes d'impressió, excepte les negres
2041100007 Glicerina en brut (amb una puresa < al 95%); aigües i lleixius glicerinosos
2041202008 Agents de superfície orgànics aniònics, excepte el sabó
2041203006 Agents de superfície orgànics catiònics, excepte el sabó
2041205001 Agents de superfície orgànics no iònics, excepte el sabó
2041209003 Agents de superfície orgànics, excepte el sabó i els aniònics, catiònics i no iònics
2041312003 Sabó, productes i preparats orgànics tensioactius, en barres, excepte detergents
2041315006 Sabó, productes i preparats orgànics tensioactius, en flocs, grànuls o pólvores, excepte detergents
2041318000 Sabó en altres formes, excepte barres, pastilles o formes modelades, paper, buata, feltre i tela sense teixir, impregnats o recoberts de sabó o detergent, flocs, grànuls o pólvores
2041324008 Preparats tensioactius, amb o sense sabó, cvd (inclou detergents i similars), excepte els utilitzats com a sabó
2041325005 Preparats per rentar i netejar cvd (inclou detergents i similars), excepte l'amoníac en dissolució aquosa >= al 20% NH3
2041326003 Preparats tensioactius per rentar i netejar ncvd (inclou detergents i similars), excepte els utilitzats com a sabó
2041327001 Preparats per rentar i netejar ncvd (inclou detergents i similars), excepte l'amoníac en dissolució aquosa >= al 20% NH3
2041410002 Preparats per perfumar o desodoritzar locals
2041427006 Ceres artificials i ceres preparades de polietilenglicol
2041428004 Ceres artificials i ceres preparades, incloses ceres per lacrar, excepte de polietilenglicol
2041433004 Betums, cremes i preparats similars per al calçat o per al cuir, excepte ceres artificials i ceres preparades
2041435009 Encàustics i preparats similars per a conservació de manufactures de fusta
2041437005 Abrillantadors i preparats similars per a carrosseries, excepte ceres artificials i ceres preparades i preparats per enllustrar metalls
2041438301 Abrillantadors per a metalls
2041438907 Altres betums, cremes i preparats similars, ncaa
2041440009 Pastes, pólvores i altres preparats per fregar
2042115003 Perfums
2042117009 Aigües de tocador i colònies
2042125002 Preparats per al maquillatge dels llavis
2042127008 Preparats per al maquillatge dels ulls
2042130002 Preparats per a manicures o pedicures
2042140001 Pólvores, ja siguin compactades o no, per a ús cosmètic o de tocador
2042150000 Altres preparats de bellesa, maquillatge i per a la cura de la pell
2042163003 Xampús
2042165008 Preparats per a l'ondulació o desarrissada de permanents
2042167004 Laques per al cabell
2042170008 Preparats capil·lars, excepte els xampús, laques i preparats per a permanents
2042185006 Dentifricis
2042189008 Altres preparats per a la higiene bucal o dental, inclosos el fil dental, les pólvores i les cremes per a l'adherència dental
2042191500 Sabó, productes i preparats orgànics tensioactius, de tocador (inclou els medicinals i gels de bany)
2042193000 Productes i preparats tensioactius orgànics per a la neteja de la pell, amb o sense sabó, cvd
2042194504 Locions, cremes i altres preparats per a l'afaitada o per abans o després de l'afaitada, excepte el sabó d'afaitar en blocs
2042196003 Desodorants corporals i antitranspirants
2042197507 Sals perfumades i altres preparats per al bany
2042199007 Altres preparats de perfumeria, cosmètica o tocador ncaa
2051113009 Pólvores
2051115004 Explosius preparats, excepte pólvores
2051125003 Metxes de seguretat; metxes detonants
2051127009 Encebs i càpsules fulminants; inflamadors i detonadors elèctrics
2051130003 Articles per a focs artificials
2051140002 Coets de senyals i altres articles de pirotècnia, excepte articles per a focs artificials
2051200001 Fòsfors, excepte articles de pirotècnia
2052102000 Coles de caseïna
2052104006 Cola d'ossos i altres coles d'origen animal, excepte coles de caseïna
2052106001 Coles a base de midó, fècules o dextrina
2052108007 Altres coles i adhesius ncaa
2053102008 Olis essencials, excepte sintètics
2053103006 Resinoides, excepte sintètics
2053105001 Dissolucions concentrades d'olis essencials en greixos, aigües destil·lades, etc., excepte sintètics
2053107503 Mescles de substàncies odoríferes, utilitzades en la indústria alimentària o de begudes, excepte sintètics
2053107901 Mescles de substàncies odoríferes, excepte olis sintètics i mescles de substàncies odoríferes utilitzades en la indústria alimentària o de begudes
2059113002 Plaques i pel·lícules planes, fotogràfiques, sensibilitzades i sense impressionar
2059115007 Pel·lícules fotogràfiques en rotlles, sensibilitzades i sense impressionar
2059117003 Paper, cartó i tèxtils, fotogràfics, sensibilitzats i sense impressionar
2059120007 Emulsions sensibles per a usos fotogràfics (fins i tot tòner per a impressores), excepte vernissos, coles i adhesius
2059200004 Greixos i olis animals o vegetals modificats químicament, ncaa
2059300000 Tinta, excepte les d'impremta
2059415509 Preparats lubrificants per a matèries tèxtils, cuirs, pelleteria i altres, amb < del 70% en pes d'oli de petroli o minerals bituminosos
2059415804 Preparacions lubricants, amb < del 70% en pes d'olis de petroli o de minerals bituminosos com a component bàsic, amb olis de petroli o de minerals bituminosos, excepte per a matèries tèxtils, cuirs, pelleteria i altres i lubricants amb un contingut de carboni d'origen biològic d'almenys el 25% en massa i que siguin biodegradables a un nivell d'almenys el 60%
2059415907 Preparacions lubricants, amb < del 70% en pes d'olis de petroli o de minerals bituminosos com a component bàsic, amb olis de petroli o de minerals bituminosos, amb un contingut de carboni d'origen biològic d'almenys el 25% en massa i que siguin biodegradables a un nivell d'almenys el 60%, excepte per a matèries tèxtils, cuirs, pelleteria i altres
2059417505 Preparats lubrificants per a matèries tèxtils, cuirs, pelleteria i altres sense oli de petroli o minerals bituminosos
2059417903 Altres preparats lubrificants, ncaa, sense oli de petroli o minerals bituminosos
2059425002 Preparats antidetonants
2059427008 Additius per a olis lubrificants
2059429004 Altres additius, excepte additius per a olis lubrificants, ncaa
2059433006 Líquids per a frens hidràulics i altres transmissions hidràuliques sense olis de petroli ni minerals bituminosos o amb < del 70% en pes d'aquests olis
2059435001 Preparats anticongelants i líquids preparats per descongelar
2059510007 Peptones i els derivats, altres matèries proteiques i els derivats, ncaa, pólvores de pells
2059521004 Reactius compostos de diagnosi o laboratori ncaa, inclòs el paper impregnat o cobert amb reactius, excepte els reactius farmacèutics
2059523000 Pastes per modelar, ceres dentals i compostos d'impressió dental, altres preparats per a ús odontològic a base de guix (fins i tot les pastes per modelar d'ús lúdic infantil)
2059525005 Preparats i càrregues per a aparells extintors, granades i bombes extintores
2059527001 Medis de cultiu preparats per al desenvolupament de microorganismes
2059530005 Elements i compostos químics impurificats per utilitzar en electrònica, en discos, plaques o formes similars
2059540004 Carbó activat
2059555002 Aprestos i productes d'acabament, i productes similars a base de matèries amilàcies, utilitzats en la indústria tèxtil, paper, cuir i similars
2059557008 Productes d'acabament per a la indústria tèxtil, excepte a base de matèries amilàcies (inclou suavitzants domèstics)
2059558006 Aprestos i productes d'acabament, etc., utilitzats en la indústria del paper, excepte a base de matèries amilàcies
2059559004 Aprestos i productes d'acabament, acceleradors de tintura i altres productes i preparats, ncaa
2059562008 Preparat per al decapatge dels metalls, soldar, recobrir o omplir elèctrodes
2059563006 Acceleradors de vulcanització preparats
2059564004 Plastificants compostos per a cautxú o per a matèries plàstiques ncaa
2059565001 Preparats antioxidants i altres estabilitzants per a cautxú o per a matèries plàstiques
2059566009 Iniciadors i acceleradors de reacció i preparats catalitzadors, ncaa
2059567007 Mescles d'alquilbenzens i mescles d'alquilnaftalens, excepte els de destil·lació de quitrà d'hulla i els d'hidrocarburs cíclics
2059572007 Preparats aglutinants per a motlles o per a nuclis de fosa
2059573005 Àcids naftènics amb les sals insolubles en aigua i els èsters
2059574003 Carburs metàl·lics sense aglomerar mesclats entre ells o amb aglutinacions metàl·liques
2059575000 Additius preparats per a ciment, morters o formigons
2059577006 Sorbitol, excepte el D-glucitol
2059580000 Biofuel (biocombustibles substitutius del dièsel) i les mescles, sense olis de petroli o de minerals bituminosos o amb un contingut inferior al 70% en pes
2059591007 Intercanviadors de ions; compostos absorbents per al buit en les vàlvules o tubs elèctrics; sulfonats de petroli; àcids sulfònics tiogenats
2059594001 Preparats desincrustants i similars
2059595306 Preparats per a galvanoplàstia
2059595703 Mescla de mono-, di- i triestearats d'àcids grassos de glicerina
2059596304 Productes i preparats per a usos farmacèutics i quirúrgics
2059596502 Productes auxiliars dels utilitzats en fosa, excepte preparacions aglutinants per a motlles o nuclis de fosa
2059596701 Preparats ignífugs, hidròfugs i altres, utilitzats per a la protecció en la construcció
2059597101 Mescles que continguin derivats halogenats del metà, età o propà
2059597500 Mescles i preparats que continguin oxirà (òxid d'etilè), bifenils polibromats o policlorats, terfenils policlorats o fosfat de tris (2,3-dibromopropil)
2059599403 Altres preparats químics ncaa
2059602007 Caseïnats i altres derivats de la caseïna, excepte coles de caseïna
2059605000 Albúmines, albuminats i altres derivats de les albúmines, excepte l'ovoalbúmina
2059608004 Gelatines i els derivats, excepte les coles de caseïna i d'ossos
2060111004 Fibres sintètiques discontínues d'aramides, sense cardar, pentinar ni transformar per a la filatura
2060112002 Cables i fibres sintètiques discontínues de niló o d'altres poliamides (excepte fibres d'aramides), sense cardar, pentinar ni transformar per a la filatura
2060113000 Cables i fibres sintètiques discontínues de polièster, sense cardar, pentinar ni transformar per a la filatura
2060114008 Cables i fibres sintètiques discontínues d'acríliques i modacríliques, sense cardar, pentinar ni transformar per a la filatura
2060115005 Cables i fibres sintètiques discontínues de polipropilè, sense cardar, pentinar ni transformar per a la filatura
2060119007 Altres cables i fibres sintètiques discontínues sense cardar, pentinar ni transformar per a la filatura
2060122001 Filats d'alta tenacitat sintètics continus d'aramides (inclou monofilaments de <67 decitex), ncvd, sense preparar per a filatura, excepte el fil de cosir
2060124007 Filats d'alta tenacitat sintètics continus de niló o d'altres poliamides (inclou monofilaments de <67 decitex) ncvd, sense preparar per a filatura, excepte el fil de cosir i els filats d'alta tenacitat d'aramides
2060126002 Filats d'alta tenacitat sintètics continus de polièster (inclou monofilaments de <67 decitex) ncvd, sense preparar per a filatura, excepte el fil de cosir
2060131002 Filats sintètics continus texturats de títol <= a 50 tex per fil senzill i altres filatures senzilles de fibres sintètiques contínues de niló o altres poliamides, ncvd, sense preparar per a filatura, excepte el fil de cosir
2060132000 Filats sintètics continus texturats de niló o altres poliamides (inclou monofilaments de < 67 decitex) de títol > 50 tex per fil senzill, ncvd, sense preparar per a filatura, excepte el fil de cosir
2060133008 Filats texturats i altres filats senzills de fibres sintètiques contínues de polièster (inclou monofilaments de <67 decitex), ncvd, sense preparar per a filatura, excepte el fil de cosir
2060134006 Filats texturats i altres filats senzills de fibres sintètiques contínues de polipropilè (inclou monofilaments de <67 decitex), ncvd, sense preparar per a filatura, excepte el fil de cosir
2060135003 Altres filats senzills de fibres sintètiques contínues de elastòmers ncvd, sense preparar per a filatura
2060139005 Filats texturats i altres filats senzills de fibres sintètiques contínues ncaa (inclou monofilaments de <67 decitex), ncvd, sense preparar per a filatura, excepte el fil de cosir
2060142009 Monofilaments sintètics continus de >= a 67 decitex, tires i similars, polipropilè (excepte elastòmers), amplària <= a 5 mm, secció <= a 1 mm, ncvd, sense preparar per a filatura
2060144005 Monofilaments sintètics continus de >= a 6,7 decitex amb una secció <= 1 mm (excepte monofilaments de polipropilè); tires i formes similars (per exemple, palla artificial) de matèria tèxtil sintètica, d'amplada <= a 5 mm, ncvd
2060212007 Cables i fibres artificials discontínues de raió viscosa, sense cardar, pentinar ni transformar per a filatura
2060214003 Cables i fibres artificials discontínues d'acetat, sense cardar, pentinar ni transformar per a filatura
2060219002 Cables i fibres artificials discontínues d'altres fibres ncaa, sense cardar, pentinar ni transformar per a filatura
2060220000 Filats de fibres artificials contínues d'alta tenacitat de raió viscosa (inclou monofilaments de <67 decitex), ncvd, sense preparar per a filatura, excepte el fil de cosir
2060232005 Filats senzills de filaments artificials continus de raió viscosa (inclou monofilaments de <67 decitex), ncvd, sense preparar per a filatura, excepte el fil de cosir
2060234001 Filats senzills de filaments artificials continus d'acetat de cel·lulosa (inclou monofilaments de <67 decitex), ncvd, sense preparar per a filatura, excepte el fil de cosir
2060239000 Filats senzills de filaments artificials continus (inclou monofilaments de <67 decitex), ncvd, sense preparar per a filatura, excepte de raió viscosa i acetat i el fil de cosir
2060240008 Monofilaments artificials continus de >= a 67 decitex i secció <= a 1 mm; tires i similars de matèries tèxtils artificials d'amplada <= a 5 mm
2110103003 Àcids salicílics amb les sals
2110105008 Àcids o-acetilsalicílics, amb les sals i els èsters
2110107004 Altres èsters dels àcids salicílics amb les sals
2110201002 Lisina, amb els èsters i les sals
2110202000 Àcid glutàmic amb les sals
2110204006 Sals i hidròxids d'amoni quaternari, lecitines i altres fosfoaminolípids encara que no siguin de constitució química definida (colina, les sals i similars)
2110206001 Amides acícliques (inclosos els carbamats acíclics) amb els derivats i les sals
2110207009 Amides cícliques (inclosos els carbamats) amb els derivats i les sals, ncaa, excepte les ureïnes
2110311702 Lactones: fenolftaleïna, àcid 1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metoxicarbonil-1-naftil)-3-oxo-1H,3H- benzo[de]isocromen-1-il]-6-octadeciloxi-2-naftoic, 3'-Clor-6'-ciclohexilaminoespiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanteno]-3-ona, 6'-(N-Etil-p-toluidino)-2'-metilespirol[isobenzofuran-1(3H),9'-xantenol]-3-ona, 6-Docosiloxi-1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metil-1-fenantril)-3- oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]naftalen-2-carboxilat de metil i gamma-butirolactona
2110311901 Lactones (excepte fenolftaleïna, àcid 1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metoxicarbonil-1-naftil)-3-oxo-1H,3H- benzo[de]isocromen-1-il]-6-octadeciloxi-2-naftoic, 3'-Clor-6'-ciclohexilaminoespiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanteno]-3-ona, 6'-(N-Etil-p-toluidino)-2'-metilespirol[isobenzofuran-1(3H),9'-xantenol]-3-ona, 6-Docosiloxi-1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metil-1-fenantril)-3- oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]naftalen-2-carboxilat de metil i gamma-butirolactona i compostos inorgànics o orgànics de mercuri
2110313003 Compostos heterocíclics amb un cicle pirazole (fins i tot hidrogenats sense condensar) ncaa
2110314001 Hidantoïna i els derivats
2110315504 Malonilurea (àcid barbitúric), amb els derivats i les sals
2110315902 Compostos heterocíclics amb un cicle pirimidina o piperazina; àcids nucleics amb les sals, ncaa
2110317004 Compostos heterocíclics amb un cicle triazina sense condensar, excepte la melamina
2110318002 Compostos heterocíclics amb estructura amb cicles fenotiazina, sense altres condensacions
2110320008 Sulfonamides
2110400005 Sucres purs (excepte la glucosa i altres); èters i èsters de sucres amb les sals, excepte hormones, heteròsids i alcaloides
2110510007 Provitamines i vitamines naturals o reproduïdes per síntesi (inclou els concentrats naturals), amb els derivats i les mescles
2110520006 Hormones, prostaglandines, tromboxans i leucotriens, naturals o reproduïts per síntesi, amb els derivats i similars estructurals
2110530005 Heteròsids i alcaloides vegetals, naturals o reproduïts per síntesi, amb les sals, èters, èsters i altres derivats
2110540004 Antibiòtics
2110602007 Extrets de glàndules i d'altres òrgans o de les secrecions
2110604003 Glàndules i altres òrgans dessecats: heparina i altres substàncies humanes o animals per a usos profilàctics, ncaa
2110605506 Sang humana i sang animal preparada par a usos terapèutic, profilàctic o diagnòstic, cultius de microorganismes, toxines i productes similars ncaa, excepte llevats
2120113001 Medicaments que contenen penicil·lines, estreptomicines o els derivats, ncvd
2120115006 Medicaments que contenen altres antibiòtics, ncvd
2120116004 Medicaments que contenen penicil·lines, estreptomicines o els derivats, dosificats, cvd
2120118000 Medicaments que contenen altres antibiòtics, cvd
2120123000 Medicaments que contenen insulina, sense antibiòtics, per a usos terapèutics o profilàctics, ncvd
2120125005 Medicaments que contenen altres hormones, sense antibiòtics ni insulina, per a usos terapèutics o profilàctics, ncvd
2120126003 Medicaments que contenen insulina, sense antibiòtics, per a usos terapèutics o profilàctics, cvd
2120127001 Medicaments que contenen altres hormones, sense antibiòtics ni insulina, cvd
2120131003 Medicaments que contenen alcaloides o els derivats, sense hormones ni antibiòtics, ncvd
2120132001 Medicaments que contenen altres productes, sense hormones ni antibiòtics, per a usos terapèutics o profilàctics, ncvd i ncaa
2120134007 Medicaments que contenen alcaloides o els derivats, sense hormones ni antibiòtics, cvd
2120136002 Medicaments que contenen vitamines, provitamines, derivats o mescles d'aquests productes, sense antibiòtics ni hormones, per a usos terapèutics o profilàctics, dosificats, cvd
2120138008 Medicaments constituïts per productes mesclats o sense mesclar, sense hormones ni antibiòtics, cvd i ncaa
2120212504 Antisèrums (sèrums amb anticossos), altres productes immunològics per a la regulació de processos immunològics i altres components de la sang
2120214500 Vacunes per a la medicina humana
2120216009 Vacunes per a la medicina veterinària
2120220001 Preparacions químiques anticonceptives a base d'hormones o d'espermicides
2120232006 Reactius per a la determinació dels grups o dels factors sanguinis
2120234002 Preparats opacificants per a exàmens radiològics i reactius de diagnosi concebuts per usar en els pacients
2120242005 Apòsits i articles similars amb una capa adhesiva, impregnats o recoberts de substàncies farmacèutiques o simplement cvd
2120243003 Catguts estèrils
2120244001 Buates, gases, benes i articles similars impregnades o recobertes de substàncies farmacèutiques o simplement cvd
2120246006 Estoigs i caixes de farmàcia equipats per a cures d'urgència
2211110001 Pneumàtics nous de cautxú per a automòbils de turisme
2211120000 Pneumàtics nous de cautxú per a motocicletes o bicicletes
2211135504 Pneumàtics nous de cautxú per a vehicles industrials (autobusos, camions) amb un índex de càrrega <= a 121
2211135703 Pneumàtics nous de cautxú per a vehicles industrials (autobusos, camions) amb un índex de càrrega > a 121
2211137004 Pneumàtics nous de cautxú per a avions
2211140017 Pneumàtics nous de cautxú per a vehicles agrícoles i forestals (amb alts relleus o sense)
2211140026 Pneumàtics nous de cautxú per a vehicles i màquines de construcció o manipulació industrial (amb alts relleus o sense)
2211140035 Altres pneumàtics nous de cautxú amb alts relleus o sense
2211153001 Bandes massisses o buides i bandes de rodament intercanviables per a pneumàtics
2211155006 Protectors flaps
2211157002 Cambres de cautxú per a pneumàtics (llandes pneumàtiques)
2211160006 Perfils per recautxutar de cautxú sense vulcanitzar
2211203001 Pneumàtics recautxutats de cautxú destinats a automòbils de turisme
2211205006 Pneumàtics recautxutats de cautxú destinats a vehicles industrials (autobusos i camions)
2211209008 Pneumàtics recautxutats de cautxú destinats a aeronaus civils o a altres usos, excepte per a automòbils, autobusos i camions
2219100005 Cautxú regenerat en formes primàries o en plaques, fulls o bandes
2219201306 Cautxú amb negre de fum o sílice, sense vulcanitzar
2219201902 Mescles de cautxú sense vulcanitzar en formes primàries, o en plaques, fulls o tires, excepte el cautxú amb negre de fum amb sílice
2219203004 Formes i articles de cautxú sense vulcanitzar (varetes, tubs, perfils, discos, volanderes, etc.), excepte tires de cautxú per recautxutar
2219205009 Fils i cordes de cautxú vulcanitzat
2219207005 Plaques, fulls i bandes de cautxú vulcanitzat sense endurir, excepte el revestiment de terres i catifes
2219208301 Varetes i perfils de cautxú cel·lular vulcanitzat sense endurir
2219208509 Revestiment de terres i catifes de cautxú no cel·lular vulcanitzat sense endurir, excepte els treballats o amb tall diferent del rectangular
2219208708 Varetes i perfils de cautxú no cel·lular vulcanitzat sense endurir
2219303000 Tubs de cautxú vulcanitzat sense endurir, sense reforçar o combinar amb altres matèries i sense accessoris
2219305501 Tubs de cautxú vulcanitzat sense endurir, reforçats o combinats amb metall i sense accessoris
2219305700 Tubs de cautxú vulcanitzat sense endurir, reforçats o combinats amb matèries tèxtils i sense accessoris
2219305909 Tubs de cautxú vulcanitzat sense endurir, reforçats o combinats amb altres matèries i sense accessoris, excepte reforçats amb metall o amb matèries tèxtils
2219307001 Tubs de cautxú vulcanitzat sense endurir amb accessoris
2219403005 Cintes de transmissió sense fi, de circumferència > a 60 cm i <= a 240 cm, de secció trapezoïdal, fins i tot estriades, de cautxú vulcanitzat
2219405000 Cintes transportadores de cautxú vulcanitzat
2219407006 Cintes de transmissió sense fi, de circumferència > a 60 cm i <= a 198 cm, amb entalladures (sincròniques), de cautxú vulcanitzat
2219409002 Corretges de transmissió de cautxú vulcanitzat, excepte corretges i corretjam de perfil en V, de secció trapezoïdal o estriada, corretges transportadores i corretges sincròniques
2219505003 Cintes adhesives de teixits cautxutats d'amplada <= a 20 cm
2219507009 Teixits cautxutats i altres suports, excepte per a pneumàtics i de les cintes adhesives de teixits cautxutats, d'amplada <= a 20 cm
2219600007 Peces de vestir, mitenes, manyoples i altres complements (accessoris) de vestir, per a qualsevol ús, de cautxú vulcanitzat sense endurir
2219712008 Preservatius
2219713006 Altres articles higiènics o farmacèutics (tetines, xumets i articles similars per a bebès, coixinets pneumàtics, cànules, bosses de gel o aigua calenta, didals, etc.)
2219720001 Revestiments per a terres i catifes de cautxú no cel·lular vulcanitzat sense endurir (treballats amb formes determinades, estampats o altres treballs més avançats)
2219731008 Articles de cautxú vulcanitzat sense endurir, cel·lular, per a usos tècnics
2219732103 Gomes d'esborrar de cautxú no cel·lular vulcanitzat sense endurir
2219732304 Juntes de cautxú no cel·lular vulcanitzat sense endurir
2219733004 Defenses, fins i tot inflables, per a l'atracada de vaixells i altres articles inflables (matalassos, coixins, etc.), excepte barques i flotadors i articles higiènics o farmacèutics
2219734508 Peces de cautxú-metall vulcanitzat sense endurir, per a tractors i automòbils
2219734707 Altres peces de cautxú emmotllades per tractors i automòbils
2219734906 Peces de cautxú-metall vulcanitzat sense endurir, excepte per a tractors i automòbils
2219735009 Components del calçat de cautxú (soles, tacons i tapes)
2219736503 Altres manufactures de cautxú flexible, excepte per a tractors i automòbils
2219737909 Cautxú endurit en qualsevol forma (ebonita i similars); manufactures, tubs, pólvores, residus, rebutjos, etc.
2221105000 Monofilaments de secció > a 1 mm, barres, varetes i perfils, de polímers d'etilè
2221107006 Monofilaments de secció > a 1 mm, barres, varetes i perfils, de polímers de clorur de vinil
2221109002 Monofilaments de secció > a 1 mm, barres, varetes i perfils d'altres matèries plàstiques, ncaa
2221213009 Tripes artificials de proteïnes endurides o de plàstics cel·lulòsics
2221215302 Tubs, conductes i mànegues rígids de polímers d'etilè
2221215500 Tubs, conductes i mànegues rígids de polímers de propilè
2221215709 Tubs, conductes i mànegues rígids de polímers de clorur de vinil
2221217000 Tubs, conductes i mànegues rígids de plàstic, excepte de polímers d'etilè, de polímers de propilè i de polímers de clorur de vinil
2221292003 Altres tubs, conductes i mànegues flexibles de plàstic per a una pressió >= a 27,6 MPa
2221293507 Tubs, conductes i mànegues de plàstic sense reforçar ni combinar amb altres matèries; sense accessoris, excepte tripes artificials de proteïnes endurides o de plàstics cel·lulòsics, tubs rígids i flexibles per a una pressió >= a 27,6 Mpa
2221293706 Tubs, conductes i mànegues flexibles de plàstic sense reforçar ni combinar amb altres matèries; amb accessoris, juntes o connectors, excepte tripes artificials de proteïnes endurides o de plàstics cel·lulòsics, tubs rígids i flexibles per a una pressió >= a 27,6 MPa
2221295006 Altres tubs, conductes i mànegues de plàstic, excepte tripes artificials i tubs i canelles rígids i flexibles per a una pressió >= a 27,6 MPa
2221297002 Accessoris per a tubs, conductes i mànegues de plàstic: empalmaments, tubs colzats, brides i similars
2221301000 Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, de polímers d'etilè, gruix <= a 0,125 mm
2221301705 Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, de polímers d'etilè, gruix > a 0,125 mm
2221302105 Planxes, plaques, fulls, pel·lícules i similars, de polímers de propilè d'orientació biaxial, gruix <= a 0,10 mm
2221302306 Planxes, plaques, fulls, pel·lícules i similars, de polímers de propilè, gruix <= a 0,10 mm, altres
2221302607 Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires sense reforçar ni combinar amb altres materials, de polímers de propilè, de gruix > a 0,10 mm
2221303006 Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires sense reforçar ni combinar amb altres materials, de polímers d'estirè
2221303502 Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, polímers clorur de vinil, contingut >= al 6% de plastificants, gruix <= a 1 mm
2221303605 Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, de polímers de clorur de vinil, contingut >= al 6% de plastificants, gruix > a 1 mm
2221303701 Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, de polímers de clorur de vinil, contingut < al 6% de plastificants, gruix <= a 1 mm
2221303807 Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, de polímers de clorur de vinil, contingut < al 6% de plastificants, gruix > a 1 mm
2221305309 Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires sense reforçar ni combinar amb altres materials, de polimetacrilat de metil
2221305905 Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, sense reforçar, d'altres polímers acrílics, ncaa
2221306106 Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, sense reforçar, de policarbonats
2221306307 Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, sense reforçar, de polièsters no saturats
2221306505 Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, sense reforçar, gruix <= a 0,35 mm, de politereftalat d'etilè (PET)
2221306704 Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, sense reforçar, gruix > a 0,35 mm, de politereftalat d'etilè (PET)
2221306903 Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, sense reforçar, d'altres polièsters
2221307007 Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, de cel·lulosa o dels derivats químics
2221308207 Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, sense reforçar, de poliamides
2221308604 Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, sense reforçar, de polivinilbutiral, resines amíniques, resines fenòliques o polimerització
2221309003 Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, sense reforçar, ncaa
2221412002 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de polímers cel·lulars d'estirè
2221413000 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de polímers cel·lulars de clorur de vinil
2221415005 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de poliuretans cel·lulars
2221417001 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de cel·lulosa cel·lular regenerada
2221418009 Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de plàstics cel·lulars, excepte de polímers d'estirè, de polímers de clorur de vinil, de poliuretans i de cel·lulosa regenerada
2221423009 Altres planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, no cel·lulars de polièsters
2221425004 Altres planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, no cel·lulars de resines fenòliques
2221427506 Altres planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, no cel·lulars de resines amíniques estratificades a alta pressió, amb capa decorativa
2221427904 Altres planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, no cel·lulars de productes de polimerització, ncaa
2221428008 Altres planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, no cel·lulars, excepte les obtingudes per polímers
2222110008 Sacs, bosses i cucurutxos de matèries plàstiques, de polímers d'etilè
2222120007 Sacs, bosses i cucurutxos d'altres matèries plàstiques, excepte dels d'etilè
2222130006 Caixes, gàbies i articles similars de matèries plàstiques (safates, etc.)
2222145004 Bombones, ampolles, pots i articles similars de matèries plàstiques, amb capacitat <= a 2 litres
2222147000 Bombones, ampolles, pots i articles similars de matèries plàstiques, amb capacitat > a 2 litres
2222191008 Bobines, rodets i suports similars per enrotllar pel·lícules de foto, cinema, so i per a cintes magnètiques i altres similars de matèries plàstiques
2222192502 Taps, tapes, càpsules i altres dispositius de tancament, de matèries plàstiques
2222195009 Altres articles per al transport o envasament, de matèries plàstiques (xarxes extrudides de forma tubular; barrils > a 5 litres; per al transport d'escombraries, de matèries perilloses, etc.)
2223115501 Revestiments de matèries plàstiques per a terres, parets o sostres, inclosos els autoadhesius en rotlles o llosetes, de polímers de clorur de vinil, en suport impregnat
2223115909 Altres revestiments de matèries plàstiques per a terres, parets o sostres, inclosos els autoadhesius en rotlles o llosetes, de polímers de clorur de vinil
2223119007 Revestiments de matèries plàstiques per a terres, parets o sostres, en rotlles o llosetes, excepte polímers de clorur de vinil
2223125004 Banyeres, dutxes, safarejos i lavabos, de matèries plàstiques
2223127000 Seients i tapes de vàters de matèries plàstiques
2223129006 Bidets, vàters, cisternes i articles sanitaris similars de matèries plàstiques, excepte banyeres, dutxes, safarejos, lavabos, seients i tapes de vàter
2223130004 Dipòsits, cisternes, cubetes i recipients similars, amb una capacitat > a 300 litres, de matèries plàstiques
2223145002 Portes, finestres amb els marcs, bastidors i llindars, de matèries plàstiques
2223147008 Contrafinestres, persianes i articles similars, i els components, de matèries plàstiques
2223150002 Linòleum, revestiments de terres formats per aplicacions en suports tèxtils, inclosos els tallats
2223195007 Accessoris i guarnicions per fixar permanentment en portes, finestres i parets, de matèries plàstiques
2223199009 Elements per a la construcció de terres, parets, envans, sostres, teulades i similars, canalons i els accessoris, baranes, tanques i similars, prestatgeries grans per muntar en botigues, fàbriques, dipòsits, magatzems i similars, motius arquitectònics com estries, voltes i frisos, de matèries plàstiques
2223200002 Construccions prefabricades de matèries plàstiques
2229100004 Peces i complements de vestir, de matèries plàstiques (inclosos els guants, impermeables, davantals, cinturons i pitets), excepte articles per al cap
2229213002 Cintes, fulls, bandes i pel·lícules i altres formes planes autoadhesives, amb un bany de cautxú natural o sintètic sense vulcanitzar, en rotlles d'una amplada <= a 20 cm
2229214000 Altres cintes i formes planes en rotlles, d'una amplada <= a 20 cm, excepte amb bany de cautxú natural o sintètic sense vulcanitzar
2229224009 Altres cintes, fulls, bandes, pel·lícules i altres formes planes autoadhesives, de matèries plàstiques, fins i tot en rotlles d'una amplada > a 20 cm, excepte els revestiments per a parets, terres i sostres en rotlles i llosetes
2229232002 Vaixella i altres articles per al servei de la taula o cuina, de matèries plàstiques
2229234008 Articles d'ús domèstic i articles d'higiene o tocador, de matèries plàstiques
2229240005 Components de plàstic d'aparells d'enllumenat, anuncis lluminosos i similars, de matèries plàstiques
2229250004 Articles escolars o d'oficina de matèries plàstiques
2229261001 Guarnicions per a mobles, carrosseries o similars, de matèries plàstiques
2229262009 Estatuetes i altres objectes de guarniment de matèries plàstiques
2229263007 Reixetes i articles similars per filtrar aigua a l'entrada de les clavegueres, de matèries plàstiques
2229291008 Pintes i articles similars, de cautxú endurit o plàstic, excepte aparells de perruqueria electrotèrmics
2229291504 Agulles de ganxo, rulós, arrissadors, bigudins i articles de perruqueria similars, i els components, de plàstic, excepte aparells de perruqueria electrotèrmics
2229292006 Components del calçat de plàstic (soles, tacons i tapes)
2229295009 Altres manufactures fabricades amb fulls matèries plàstiques (cintes transportadores, matalassos pneumàtics, flotadors, tendals, fundes protectores, folres llibres, etc.)
2229299507 Manufactures de matèries plàstiques i altres materials: matalassos d'aigua, imitació de perles, vidres de rellotges, tancaments de bosses, mànecs, formes de calçat, xifres, lletres, muntures per a raspalls i pals de fregar i similars, excepte les fabricades amb fulls de plàstic (tret dels dispositius identificables per a l'ús en estomes)
2229911008 Peces de matèries plàstiques per a calderes, maquinària d'ús industrial, d'ús domèstic, agrícola i altres usos, excepte motors d'èmbol de combustió interna i turbines de gas
2229912502 Peces de matèries plàstiques per a aparells electromecànics amb motor elèctric incorporat i aparells electrotèrmics, d'ús domèstic (escalfadors elèctrics i altres)
2229912701 Peces de matèries plàstiques per a aparells reproductors de so o d'imatge i so, excepte per a micròfons, auriculars, amplificadors, altaveus i càpsules fonocaptores
2229913004 Peces de matèries plàstiques per a aparells de ràdio o telefonia, radiotelegrafia, televisió, vídeo, projectors i similars
2229914002 Productes i peces de matèries plàstiques per a interruptors, commutadors, parallamps, quadres distribució i circuits integrats (tall, derivació, empalmament o connexió)
2229915009 Peces de matèries plàstiques per a locomotores i material rodant, material fix de vies fèrries, inclòs el tramvia, i equips mecànics de senyalització, seguretat o control de trànsit
2229916007 Peces i accessoris de matèries plàstiques per a vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres, excepte locomotores i material rodant
2229918003 Peces de matèries plàstiques per als vehicles de la navegació aèria o espacial
2229919309 Peces de matèries plàstiques per a altres aparells de gravació o reproducció de so i imatge ncaa (inclou per a micròfons, auriculars, amplificadors, altaveus)
2229919706 Peces de matèries plàstiques per als instruments i aparells d'òptica, fotografia i cine; de mesura, de control o precisió i medicoquirúrgics
2311111005 Plaques i fulls sense armar de vidre colat o laminat, fins i tot amb una capa absorbent, reflectora o antireflectora, però sense treballar d'una altra manera
2311113001 Fulls i perfils armats de vidre colat o laminat, fins i tot amb una capa absorbent, reflectora o antireflectora, però sense treballar d'una altra manera
2311115006 Vidre estirat o bufat en fulls, fins i tot amb una capa absorbent, reflectora o antireflectora, però sense treballar d'una altra manera
2311121206 Planxes sense armar de vidre flotat, escalabornat o polit, amb capa antireflectora
2311121407 Planxes sense armar de vidre flotat, escalabornat o polit, amb capa absorbent o reflectora, de gruix <= a 3,5 mm
2311121709 Planxes sense armar de vidre flotat, escalabornat o polit, amb capa absorbent o reflectora, de gruix > a 3,5 mm
2311123000 Planxes sense armar de vidre flotat, escalabornat o polit, acolorides en massa, opacificades, xapades o simplement desbastades o en plaqué
2311129007 Llunes de vidre flotat, escalabornat o polit sense armar i les armades, excepte les llunes amb capa antireflectora, amb capa absorbent o reflectora i les acolorides en massa, opacificades o simplement les desbastades
2312115004 Vidre òptic corbat, bisellat, gravat, trepat, esmaltat o treballat d'altres maneres, però sense emmarcar o combinar amb altres matèries
2312119006 Vidre corbat, bisellat, gravat, trepat, esmaltat o treballat d'altres maneres, però sense emmarcar o combinar amb altres matèries, excepte el vidre òptic
2312121002 Vidre de seguretat trempat per a vehicles automòbils, aeronaus, vaixells i altres vehicles
2312123008 Vidre de seguretat trempat, excepte per a automòbils, aeronaus, vaixells i altres vehicles
2312125003 Vidre de seguretat format per fulls encolats per a vehicles automòbils, aeronaus, vaixells i altres vehicles
2312127009 Vidre de seguretat format per fulls encolats, excepte per a automòbils, aeronaus, vaixells i altres vehicles
2312133007 Vidrieres aïllants de parets múltiples
2312135002 Miralls de vidre, retrovisors per a vehicles
2312139004 Miralls de vidre, amb marc o sense, excepte retrovisors per a vehicles
2313111001 Pots per esterilitzar i taps de vidre
2313112009 Recipients obtinguts a partir d'un tub de vidre, excepte els pots per esterilitzar
2313113007 Recipients de vidre de capacitat >= a 2,5 litres, excepte els pots per esterilitzar
2313114005 Ampolles de vidre sense acolorir, de capacitat < a 2,5 litres per a productes alimentaris i begudes, excepte ampolles folrades de cuir natural o artificial i els biberons
2313115002 Ampolles de vidre acolorit, de capacitat < a 2,5 litres per a productes alimentaris i begudes, excepte ampolles folrades de cuir natural o artificial i els biberons
2313116000 Recipients de vidre per a productes alimentaris i begudes, de capacitat < a 2,5 litres, excepte ampolles, flascons, cristalleria domèstica, termos i recipients aïllats al buit
2313117008 Recipients de vidre per a productes farmacèutics, de capacitat < a 2,5 litres
2313118006 Altres recipients de vidre de capacitat < a 2,5 litres per al transport o envasament, excepte productes alimentaris i begudes, productes farmacèutics i obtinguts d'un tub de vidre
2313122008 Articles de vidre buit per beure, de cristall al plom fets a mà, excepte vitroceràmica
2313124004 Articles de vidre buit per beure, de cristall al plom de fabricació mecànica, excepte vitroceràmica
2313126009 Articles de vidre buit per beure, de vidre trempat, excepte de vitroceràmica o de cristall al plom i gots amb peu
2313129003 Articles de vidre buit per beure, excepte de vitroceràmica, de cristall al plom, de vidre trempat i gots amb peu
2313131009 Objectes per al servei de taula o cuina, de cristall al plom fets a mà, excepte de vitroceràmica, de vidre trempat i articles per beure
2313133005 Objectes per al servei de taula o cuina, de cristall al plom de fabricació mecànica, excepte de vitroceràmica, de vidre trempat i articles per beure
2313135000 Objectes per al servei de taula o cuina, amb un coeficient de dilatació lineal <= a 5 × 10 elevat a -6 per Kelvin i un interval tèrmic de 0ºC a 300ºC, excepte de vitroceràmica, de cristall al plom o de vidre trempat i articles per beure
2313136008 Objectes de vitroceràmica per al servei de taula, cuina, guarniments i altres usos
2313139002 Objectes per al servei de taula, cuina, guarniments i altres usos, excepte articles per beure
2313140000 Ampolles de vidre per a termos i per a altres recipients isotèrmics aïllats al buit
2313900996 Serveis al vidre (metal·litzat d'ampolles per a begudes i similars)
2314111009 Filats de fibra de vidre tallats d'una longitud >= a 3 mm i <= a 50 mm
2314113005 Blens de filaments continus de fibra de vidre, ròvings
2314115000 Blens de filaments continus de fibra de vidre, excepte els ròvings
2314117006 Blens i filats de fibra de vidre discontínues
2314122006 Estores del tipus mat de fibra de vidre laminades irregularment (fins i tot la llana de vidre)
2314124002 Vels de fibra de vidre laminades irregularment (fins i tot la llana de vidre)
2314125009 Napes, matalassos i plafons de fibra de vidre, sense teixir
2314129706 Altres manufactures de fibra de vidre, de fibres no tèxtils a l'engròs, en flocs i aïllants per a aïllament de canonades i similars
2319111008 Vidre en massa, excepte en pols, grànuls o escates
2319113004 Vidre en boles o barretes sense treballar, excepte bales de vidre, boles de vidre esmerilades després de donar-los forma i utilitzades com a taps d'ampolles i microesferes de vidre de diàmetre <= a 1 mm
2319115009 Tubs de vidre sense treballar (inclosos aquells a la massa dels quals s'ha afegit material fluorescent), excepte aquells amb revestiment interior de material fluorescent
2319120009 Lloses, maons, llosetes, teules i altres articles de vidre premsat o modelat; vidrieres artístiques i similars; vidre multicel·lular o vidre escuma, en rajoles, plaques o formes similars
2319210005 Ampolles i embolcalls tubulars, obertes i els components, de vidre, per a làmpades elèctriques, tubs de rajos catòdics i articles similars
2319220004 Vidres per a rellotges i similars, vidres per a ulleres sense treballar òpticament
2319233007 Articles de vidre per a laboratori, higiene i farmàcia, fins i tot els vidres graduats
2319235002 Ampolles de vidre per a transport i envasament
2319240002 Components de vidre per a làmpades i aparells elèctrics d'enllumenat
2319250001 Aïllants elèctrics de vidre, excepte peces aïllants (diferents dels aïllants) per a màquines, aparells o equips elèctrics
2319264002 Cubs, daus i articles similars de vidre per a decoració, vidre per a senyalització i elements d'òptica de vidre sense treballar òpticament
2319267005 Articles de gra de vidre (incloses granadures, perles i pedres d'imitació); ulls de vidre (excepte pròtesis); estatuetes d'ornament; microesferes de vidre de diàmetre <= a 1 mm
2319269001 Altres articles de vidre ncaa
2320110008 Maons, lloses, rajoles i altres productes ceràmics de farines o terres fòssils silícies, excepte plaques filtrants que continguin diatomita o quars
2320121005 Maons, lloses, rajoles i altres productes ceràmics refractaris amb un pes > al 50% de MgO, CaO o Cr2O3, excepte articles de sorres o terres fòssils silícies i canonades
2320123309 Maons, blocs, rajoles i peces de construcció similars, refractaris amb un pes >= al 93% de sílice (SiO2), excepte els de farines silícies fòssils o de terres silícies anàlogues
2320123507 Maons, blocs, rajoles i altres productes ceràmics similars de construcció, refractaris, amb un contingut d'alúmina > al 7%, però < al 45% en pes, i amb un contingut de combinació amb sílice > al 50% en pes
2320123706 Altres maons, blocs i similars, refractaris, amb un pes > al 50% Al2O3 o SiO2, excepte amb un pes >= al 93% pes en sílice o amb un contingut d'alúmina > al 7%, però < al 45% en pes
2320129008 Altres maons, lloses, rajoles i altres productes ceràmics refractaris ncaa
2320130006 Ciments, morters, formigons i preparats refractaris similars, ncaa, excepte pastes carbonades
2320141003 Manufactures que continguin magnesita, dolomita o cromita
2320143009 Articles ceràmics refractaris ncaa, amb un contingut de grafit o altres formes de carboni o les mescles > al 25%
2320145500 Articles ceràmics refractaris ncaa, amb un contingut d'alúmina o mescla d'alúmina i sílice > al 50%; i un pes d'alúmina < al 45%
2320145908 Articles ceràmics refractaris ncaa, amb un contingut d'alúmina o mescla d'alúmina i sílice > al 50%; i un pes d'alúmina >= al 45%
2320149006 Articles ceràmics refractaris ncaa
2331000994 Serveis: decoració de rajoles de València, etc.
2331101004 Peces per a paviments i revestiments que es puguin inscriure en un quadrat < a 7 cm de costat, sense envernissar ni esmaltar
2331102002 Peces per a paviments i revestiments que es puguin inscriure en un quadrat < a 7 cm de costat, envernissades i esmaltades
2331105005 Peces per a paviments i revestiments que no es puguin inscriure en un quadrat < a 7 cm de costat, sense envernissar ni esmaltar
2331107108 Peces per a paviments i revestiments que no es puguin inscriure en un quadrat < a 7 cm de costat, envernissades i esmaltades, rajoles dobles (extrudides)
2331107309 Peces per a paviments i revestiments que no es puguin inscriure en un quadrat < a 7 cm de costat, envernissades i esmaltades, gres de superfície >= a 90 cm²
2331107507 Peces per a paviments i revestiments que no es puguin inscriure en un quadrat < a 7 cm de costat, envernissades i esmaltades, pisa (blanca i vermella) superfície >= a 90 cm²
2331107905 Peces per a paviments i revestiments que no es puguin inscriure en un quadrat < a 7 cm de costat, envernissades i esmaltades, d'altres materials ceràmics ncaa
2332111001 Maons de construcció de terra cuita no refractaris, excepte sorres o terres fòssils silícies
2332113007 Revoltons, cobertor de bigues i articles similars de terra cuita no refractaris, excepte sorres o terres fòssils silícies
2332125001 Teules de ceràmica de terra cuita no refractàries
2332127007 Elements de xemeneies, conductes de fum i altres productes ceràmics per a la construcció ncaa
2332130001 Tubs, canalons i accessoris de canonada de ceràmica
2341113008 Articles per al servei de taula o cuina, de porcellana, excepte aparells electrotèrmics i molins de cafè o espècies amb peces de treball metàl·liques
2341115003 Articles d'ús domèstic i d'higiene o tocador ncaa, de porcellana
2341121001 Vaixelles i altres articles d'ús domèstic i d'higiene o tocador, de fang ordinari
2341123007 Vaixelles i altres articles d'ús domèstic i d'higiene o tocador, de gres
2341125002 Aigüeres, banyeres, lavabos, bidets, vàters, cisternes i altres aparells fixos de materials ceràmics, excepte de porcellana
2341129004 Vaixelles i altres articles d'ús domèstic i d'higiene o tocador, d'altres materials ceràmics
2341133006 Estatuetes i altres objectes de guarniment, de porcellana
2341135001 Estatuetes i altres objectes de guarniment, de materials ceràmics, excepte de porcellana
2342103007 Aigüeres, banyeres, lavabos, bidets, vàters, cisternes i altres aparells fixos de materials ceràmics, de porcellana
2342105002 Aigüeres, banyeres, lavabos, bidets, vàters, cisternes i altres aparells fixos similars ncaa
2343103005 Aïlladors elèctrics ceràmics, excepte peces aïllants
2343105000 Peces aïllants de material ceràmic per a màquines o instal·lacions elèctriques
2344110008 Articles ceràmics per a usos químics o altres usos tècnics, de porcellana
2344121005 Articles ceràmics per a usos químics o altres usos tècnics, excepte de porcellana
2344123001 Imants permanents i articles destinats a ser imantats permanentment d'altres materials, excepte de metall
2349110007 Abeuradors, piques de ceràmica, càntirs i recipients ceràmics per a usos rurals i articles per al transport o envasament de mercaderies
2349123000 Altres articles ceràmics de porcellana
2349125005 Altres articles ceràmics, excepte de porcellana
2351110003 Ciments venuts sense polvoritzar (clínquer)
2351119095 Ciments reutilitzats o consumits de producció pròpia
2351121019 Ciment pòrtland, blanc o acolorit artificialment
2351121028 Ciment pòrtland, excepte blanc o acolorit artificialment
2351129003 Ciments hidràulics, aluminosos i d'escòries, excepte clínquer i ciment pòrtland
2352103304 Calç viva
2352103502 Calç apagada
2352105001 Calç hidràulica
2352200007 Guixos calcinats
2352303007 Dolomita calcinada o sinteritzada, bruta, toscament desbastada o simplement tallada en blocs o lloses de forma rectangular o quadrada
2352305002 Aglomerat de dolomita, fins i tot dolomita enquitranada
2361113006 Blocs i maons per a la construcció de ciment, formigó o pedra artificial
2361115001 Rajoles i articles similars, de ciment, formigó o pedra artificial, excepte blocs i maons per construcció
2361120001 Elements prefabricats per a la construcció o enginyeria, de ciment, formigó o pedra artificial
2361200008 Construccions prefabricades de formigó
2362105000 Taulers, plaques, plafons, lloses i articles similars de guix o compostos a base de guix, amb cares o reforçats exclusivament amb paper o cartó, excepte articles aglomerats amb guix, amb guarniments
2362109002 Taulers, plaques, plafons, llosetes i articles similars de guix o compostos a base de guix, sense cares ni reforçats de paper o cartó, excepte articles aglomerats amb guix, amb guarniments
2363100009 Formigó disposat per a emmotllament o colada (amassat amb aigua)
2364100007 Formigons en sec i morters, excepte els refractaris
2365110003 Plafons, planxes, rajoles i similars de fibra vegetal, rebuigs de fusta aglomerats amb ciment, guix o altres aglutinants minerals
2365122008 Manufactures d'asbestociment, fibrociment de cel·lulosa o similars que continguin amiant
2365124004 Manufactures d'asbestociment, fibrociment de cel·lulosa o similars que no continguin amiant: plaques, plafons i rajoles
2365127007 Articles de fibrociment de cel·lulosa i similars, que no continguin amiant (inclosos tubs, fundes i accessoris de canonada), excepte plaques, plafons, rajoles, llosetes i articles similars
2369110005 Altres manufactures de guix o compostos basats en guix, excepte taulers, plaques, plafons, llosetes i articles similars, sense guarniments
2369193001 Tubs de ciment, formigó o pedra artificial
2369198000 Manufactures de ciment, formigó o pedra artificial amb finalitats diferents de la construcció (fins i tot gerros, testos, ornaments arquitectònics o de jardí, estàtues i articles ornamentals), excepte tubs
2370110003 Pedra de talla o de construcció treballada i les manufactures, de marbre, travertí i alabastre, excepte rajoles, cubs i articles similars, la màxima superfície dels quals entra en un quadrat de costat < a 7 cm, llambordes, vorades i llosetes per a pavimentació
2370121000 Llambordes, vorades i lloses per a pavimentació, de pedra natural, excepte la pissarra
2370123006 Rajoles, cubs i articles similars de pedra natural, de forma rectangular (fins i tot quadrada) o no, la màxima superfície dels quals entra en un quadrat de costat < a 7 cm; grànuls, graveta i pols de pedra natural acolorits artificialment per a mosaics
2370126009 Granit tallat, serrat, superfície llisa o treballat d'una altra manera
2370127007 Pedra de talla o de construcció treballada i les manufactures, excepte granit o pissarra, rajoles, cubs i articles similars, la superfície màxima dels quals entra en un quadrat de costat < a 7 cm
2370128005 Pissarra natural treballada i manufactures de pissarra natural o aglomerada
2391111007 Moles i pedres d'esmolar, sense armadura, per moldre, triturar o desfibrar
2391112005 Moles, pedres d'esmolar, rodes d'esmolar i articles similars, sense armadura, de diamant natural o sintètic aglomerat, excepte moles i pedres d'esmolar per moldre, triturar o desfibrar
2391113003 Moles, pedres d'esmolar, rodes d'esmolar i articles similars, sense armadura, d'abrasius artificials amb aglomerant de resina sintètica o artificial reforçada, excepte moles i pedres d'esmolar per moldre, triturar o desfibrar
2391114001 Moles, pedres d'esmolar, rodes d'esmolar i articles similars, sense armadura, d'abrasius artificials amb aglomerant de resina sintètica o artificial sense reforçar, excepte moles i pedres d'esmolar per moldre, triturar o desfibrar
2391115008 Moles, pedres d'esmolar, rodes d'esmolar i articles similars, sense armadura, d'abrasius artificials amb aglomerant de ceràmica o de silicats, excepte moles i pedres d'esmolar per moldre, triturar o desfibrar
2391119000 Altres moles, pedres d'esmolar, rodes d'esmolar i articles similars, sense armadura, de pedres naturals i pedres d'esmolar o polir a mà, excepte moles i pedres d'esmolar per moldre, triturar o desfibrar, de diamant natural o sintètic aglomerat, de resina sintètica o artificial i de ceràmica o de silicats
2391123002 Abrasius naturals o artificials, en pols o en grànuls, amb suport de teixits de matèria tèxtil
2391125007 Abrasius naturals o artificials, en pols o en grànuls, amb suport de paper o cartó
2391129009 Abrasius naturals o artificials, en pols o en grànuls, amb suport d'altres matèries, excepte amb suport únicament de teixits de calada o únicament de paper o cartó
2399110002 Amiant i les mescles treballat en fibra, articles d'aquestes mescles; guarniments de fricció sense muntar per a frens, embragatges i similars
2399125506 Productes bituminosos o similars, en rotlles
2399129002 Altres productes bituminosos o similars, excepte en rotlles
2399131008 Mescles bituminoses a base d'asfalt natural, betum natural, betum petroli, quitrà mineral o brea quitrà mineral (massilles bituminoses, emulsions asfàltiques i cut-backs)
2399132006 Àrids preembolicats (macadam enquitranat)
2399140009 Grafit artificial, col·loïdal o semicol·loïdal i les preparacions
2399150008 Corindó artificial, excepte mescles mecàniques
2399191002 Llana d'escòria, de roca i llanes minerals similars, fins i tot mesclades entre sí, en masses, fulls o rotlles
2399192000 Vermiculita dilatada, argila dilatada, escuma d'escòria i productes similars, fins i tot mesclades entre sí
2399193008 Mescles i manufactures de matèries minerals per a aïllament tèrmic o acústic
2399195003 Mica treballada i les manufactures
2399197009 Manufactures de grafit o altres carbons per a usos diferents dels elèctrics
2399198007 Manufactures de torba (incloses fulles, embolcalls cilíndrics i testos), excepte articles tèxtils de fibra de torba
2399199005 Manufactures de pedra o altres substàncies minerals ncaa
2410110004 Ferro colat i fosa especular en lingots, blocs o altres formes primàries
2410121507 Ferromanganès
2410123007 Ferrosilici
2410124501 Ferrosilicomanganès
2410126000 Ferrocrom
2410127504 Ferromolibdè
2410129004 Ferroaliatges, excepte ferromanganès, ferrosilici, ferrosilicomanganès, ferrocrom i ferromolibdè
2410130002 Productes fèrrics obtinguts per reducció directa de minerals de ferro i altres productes ferris esponjosos, en trossos, grànuls o formes similars
2410141009 Granalla i pols de ferro colat, de fosa especular, de ferro o acer
2410142007 Lingots de ferralla de ferro o acer, excepte els productes la composició química dels quals respongui a la definició de ferro colat, fosa especular o ferroaliatges
2410211016 Lingots i formes primàries: productes plans intermedis d'acer no aliat fabricats en forns elèctrics
2410211025 Lingots i formes primàries: productes plans intermedis d'acer no aliat fabricats per procediments diferents dels forns elèctrics
2410212111 Lingots, altres formes primàries i productes llargs intermedis per a tubs sense soldadura, d'acer no aliat, fabricats en forns elèctrics
2410212120 Lingots, altres formes primàries i productes llargs intermedis per a tubs sense soldadura, d'acer no aliat, fabricats per procediments diferents dels forns elèctrics
2410212216 Lingots, altres formes primàries i productes llargs intermedis, fins i tot peces en brut, d'acer no aliat, fabricats en forns elèctrics, excepte per a tubs sense soldadura
2410212225 Lingots, altres formes primàries i productes llargs intermedis, fins i tot peces en brut, d'acer no aliat, fabricats per procediments diferents dels forns elèctrics, excepte per a tubs sense soldadura
2410221015 Productes plans intermedis (desbastats plans) d'acer inoxidable, fabricats en forns elèctrics
2410221024 Productes plans intermedis (desbastats plans) d'acer inoxidable, fabricats per procediments diferents dels forns elèctrics
2410222110 Lingots, altres formes primàries i productes llargs intermedis per a tubs sense soldadura, d'acer inoxidable, fabricats en forns elèctrics
2410222129 Lingots, altres formes primàries i productes llargs intermedis per a tubs sense soldadura, d'acer inoxidable, fabricats per procediments diferents dels forns elèctrics
2410222215 Lingots, altres formes primàries i productes llargs intermedis, d'acer inoxidable, fabricats en forns elèctrics, excepte per a tubs sense soldadura
2410222224 Lingots, altres formes primàries i productes llargs intermedis, d'acer inoxidable, fabricats per procediments diferents dels forns elèctrics, excepte per a tubs sense soldadura
2410231014 Productes plans intermedis d'altres acers aliats, fabricats en forns elèctrics, excepte d'acer inoxidable
2410231023 Productes plans intermedis d'altres acers aliats, fabricats per procediments diferents dels forns elèctrics, excepte d'acer inoxidable
2410232119 Lingots, altres formes primàries i productes llargs intermedis per a tubs sense soldadura, d'altres acers aliats, fabricats en forns elèctrics, excepte d'acer inoxidable
2410232128 Lingots, altres formes primàries i productes llargs intermedis per a tubs sense soldadura, d'altres acers aliats, fabricats per procediments diferents dels forns elèctrics, excepte d'acer inoxidable
2410232214 Lingots, altres formes primàries i productes llargs intermedis, d'altres acers aliats, fabricats en forns elèctrics, excepte d'acer inoxidable i per a tubs sense soldadura
2410232223 Lingots, altres formes primàries i productes llargs intermedis, d'altres acers aliats, fabricats per procediments diferents dels forns elèctrics, excepte d'acer inoxidable i per a tubs sense soldadura
2410311003 Productes plans laminats en calent, d'acer no aliat, d'amplada >= a 600 mm, sense cap altra preparació, en bobines
2410313009 Productes plans laminats en calent, d'acer no aliat, d'amplada >= a 600 mm, sense enrotllar, sense cap altra preparació, amb motius en relleu
2410315004 Productes plans laminats en calent, d'acer no aliat, d'amplada >= a 600 mm, sense enrotllar, sense cap altra preparació, sense motius en relleu
2410321002 Productes plans laminats en calent, d'acer no aliat, d'amplada < a 600 mm, sense cap altra preparació, plans amples ("plans universals")
2410323008 Productes plans laminats en calent, d'acer no aliat, d'amplada < a 600 mm, sense cap altra preparació, excepte els plans amples
2410331001 Productes plans laminats en calent, enrotllats, d'acer inoxidable, destinats al relaminat, d'amplada >= a 600 mm
2410332009 Productes plans laminats en calent, enrotllats, d'acer inoxidable, d'amplada >= a 600 mm, ncaa, excepte dels destinats al relaminat
2410333007 Xapes produïdes pel tall de la banda ampla laminada en calent, d'amplada >= a 600 mm, d'acer inoxidable
2410334005 Xapes quart i plans amples, d'amplada >= a 600 mm, d'acer inoxidable
2410341000 Productes plans, d'acer inoxidable, laminats en calent, enrotllats, d'amplada < a 600 mm, destinats al relaminat
2410342008 Productes plans, d'acer inoxidable, laminats en calent, enrotllats, d'amplada < a 600 mm, ncaa, excepte els destinats al relaminat
2410351009 Productes plans laminats en calent, d'acer aliat, sense cap altra preparació, d'amplada >= a 600 mm, per a eines, en bobines, excepte d'acer inoxidable o d'acer ràpid
2410352007 Productes plans laminats en calent, d'acer ràpid, d'amplada >= a 600 mm, en bobines
2410353005 Productes plans sense enrotllar, laminats en calent, d'acer aliat, sense cap altra preparació, d'amplada >= a 600 mm, per a eines
2410354003 Productes plans laminats en calent, d'acer aliat, sense cap altra preparació, d'amplada >= a 600 mm, sense enrotllar, d'espessor < a 4,75 mm
2410355000 Productes plans laminats en calent, d'acer aliat, treballats, d'amplada >= a 600 mm, excepte d'acer inoxidable, d'acer magnètic al silici i zincats
2410360000 Productes laminats en calent, d'altres acers aliats, sense cap altra preparació, d'amplada < a 600 mm, excepte d'acer inoxidable i d'acer magnètic al silici
2410411008 Xapes, bandes i fleixos, laminats en fred, sense revestir, d'amplada >= a 600 mm, d'acer no aliat, excepte d'acer inoxidable
2410413004 Xapes i bandes magnètiques sense recuita final, d'amplada >= a 600 mm, d'acer no aliat, excepte d'acer inoxidable
2410415009 Xapes i fleixos magnètics de gra no orientat, d'amplada >= a 600 mm, d'acer no aliat, excepte d'acer inoxidable
2410420009 Xapes i bandes amples, laminades en fred, d'amplada >= a 600 mm, d'acer inoxidable
2410430008 Xapes i bandes amples, laminades en fred, d'amplada >= a 600 mm, d'acer aliat, excepte d'acer inoxidable
2410511001 Llauna i altres xapes i bandes estanyades (inclòs l'acer cromat electrolíticament) d'acer no aliat, d'amplada >= a 600 mm
2410512009 Xapes i bandes zincades electrolíticament d'acer no aliat, d'amplada >= a 600 mm, excepte d'acer inoxidable i d'acer ràpid
2410513007 Xapes i bandes recoberts de metall per immersió en calent, d'amplada >= a 600 mm, d'acer no aliat, excepte d'acer inoxidable i d'acer ràpid
2410514005 Xapes revestides de matèria orgànica (pintades, envernissades i plastificades), d'amplada >= a 600 mm, d'acer no aliat, excepte d'acer inoxidable i d'acer ràpid
2410515002 Altres xapes i bandes revestides d'acer no aliat, d'amplada >= a 600 mm, excepte de metall i de matèria orgànica
2410521000 Xapes i bandes zincades electrolíticament, laminades en calent o en fred, d'acer aliat, d'amplada >= a 600 mm, excepte els d'acer inoxidable i d'acer magnètic al silici
2410523006 Xapes i bandes d'acer aliat, d'amplada >= a 600 mm, excepte els zincats electrolíticament, els d'acer inoxidable i els d'acer magnètic al silici
2410531009 Xapes i bandes magnètiques de gra orientat, d'acer magnètic al silici, d'amplada >= a 600 mm
2410533005 Xapes i bandes d'acer magnètic al silici, d'amplada >= a 600 mm, excepte de gra orientat
2410541008 Bandes tallades de gra orientat, d'acer magnètic al silici, d'una amplada < a 600 mm
2410543004 Altres bandes tallades de gra no orientat, d'acer magnètic al silici, d'amplada < a 600 mm
2410550009 Xapes i bandes revestides d'acer ràpid, d'amplada < a 600 mm
2410611004 Fil laminat d'acer no aliat, amb nervadures o altres deformacions produïdes en el laminat
2410612002 Fil laminat d'acer no aliat de fàcil mecanització
2410613000 Fil laminat d'acer no aliat, del tipus utilitzat per a armadures de formigó amb nervadures perfilades en fred
2410614008 Fil laminat d'acer no aliat, del tipus utilitzat per al reforç de pneumàtics
2410619007 Fil laminat d'acer no aliat, excepte amb nervadures, de fàcil mecanització, del tipus utilitzat per a armadures de formigó i del tipus utilitzat com a reforç de pneumàtics
2410621003 Rodones per a formigó, laminades en calent, d'acer no aliat, excepte d'acer inoxidable i d'acer ràpid
2410623009 Barres laminades en calent d'acer no aliat i de fàcil mecanització, excepte d'acer inoxidable i d'acer ràpid
2410625004 Barres forjades i altres barres laminades en calent d'acer no aliat, excepte les barres buides per a perforació i les de fàcil mecanització
2410630004 Fil laminat en calent, enrotllat, d'acer inoxidable
2410641001 Barres rodones laminades en calent, d'acer inoxidable
2410643007 Barres d'acer inoxidable, laminades o estirades en calent o extrudides, sense altra preparació, excepte les de secció circular
2410645002 Barres forjades d'acer inoxidable
2410647008 Barres d'acer inoxidable, obtingudes o acabades en fred i treballades o obtingudes en calent i treballades, ncaa, excepte les forjades
2410651000 Fil laminat en calent d'acer aliat ràpid, excepte d'acer inoxidable
2410653006 Fil d'acer aliat al silicomanganès, excepte d'acer inoxidable
2410655001 Fil laminat en calent per a rodament d'acer aliat, excepte d'acer inoxidable i d'acer ràpid
2410657007 Fil laminat en calent d'acer aliat, excepte d'acer inoxidable, d'acer ràpid i per a rodaments, ncaa
2410661009 Barres laminades en calent d'acer aliat ràpid, excepte d'acer inoxidable
2410662007 Barres laminades en calent d'acer aliat al silicomanganès, excepte d'acer inoxidable
2410663005 Barres laminades en calent d'acer aliat per a rodaments, excepte d'acer inoxidable i acer ràpid
2410664003 Barres laminades en calent d'acer aliat per a eines, excepte d'acer inoxidable i acer ràpid
2410665000 Barres laminades en calent d'acer aliat, excepte d'acer inoxidable, d'acer ràpid, d'acer al silicomanganès, per a eines, per a rodaments i buides per a perforació
2410666008 Barres i platines, acabades en fred, d'acer aliat, xapades, recobertes o treballades, excepte d'acer inoxidable
2410670000 Barres buides d'acer per a perforació
2410711000 Perfils laminats en calent d'acer no aliat, en U d'altura >= a 80 mm
2410712008 Perfils laminats en calent d'acer no aliat, en I d'altura >= a 80 mm
2410713006 Perfils laminats en calent d'acer no aliat, en H d'altura >= a 80 mm
2410714004 Altres perfils laminats, perfilats o extrudits en calent d'acer no aliat, excepte els perfils en U, en I o en H d'altura >= a 80 mm
2410720001 Perfils i barres laminats en calent d'acer inoxidable
2410730000 Perfils i barres laminats en calent d'acer aliat, excepte d'acer inoxidable
2410741007 Palplanxes d'acer
2410742005 Perfils d'acer obtinguts en fred per soldadura
2410750008 Elements d'acer per a vies fèrries
2420111001 Tubs d'acer inoxidable, sense soldadura, utilitzats en oleoductes i gasoductes
2420115002 Tubs d'acer, sense soldadura, utilitzats en oleoductes i gasoductes, excepte d'acer inoxidable
2420121000 Tubs d'entubament ("casing"), de producció ("tubing") i de perforació per a l'extracció de petroli i gas, d'acer inoxidable, sense soldadura
2420125001 Tubs d'entubament ("casing"), de producció ("tubing") i de perforació per a l'extracció de petroli i gas, d'acer, sense soldadura, excepte d'acer inoxidable
2420131009 Altres tubs d'acer inoxidable de secció circular, sense soldadura, excepte els utilitzats en oleoductes i gasoductes i els d'entubament, de producció i de perforació per a l'extracció de petroli i gas
2420133005 Tubs d'acer de secció circular, sense soldadura, de precisió, trefilats o laminats en fred, excepte els d'acer inoxidable
2420135000 Tubs d'acer de secció circular, sense soldadura, perfilats o laminats en fred, excepte dels d'acer inoxidable i dels de precisió
2420137006 Altres tubs d'acer de secció circular, sense soldadura, acabats en calent, excepte els d'acer inoxidable
2420140000 Tubs d'acer de secció no circular i perfils buits, sense soldadura
2420211006 Tubs d'acer soldats longitudinalment de secció circular i diàmetre exterior > a 406,4 mm, utilitzats en oleoductes i gasoductes
2420215007 Tubs d'acer soldats de secció circular i diàmetre exterior > a 406,4 mm, excepte els soldats longitudinalment utilitzats en oleoductes i gasoductes
2420220007 Tubs d'acer soldats de secció circular i diàmetre exterior > a 406,4 mm, d'entubament ("casing") o de producció ("tubing") utilitzats per a l'extracció de petroli o gas
2420230006 Tubs d'acer soldats de secció circular i diàmetre exterior > a 406,4 mm, excepte els utilitzats en oleoductes i per a l'extracció de petroli o gas
2420240005 Tubs d'acer de diàmetre exterior > a 406,4 mm, reblats o tancats de forma similar, excepte els utilitzats en oleoductes o gasoductes i els d'entubament per a l'extracció de petroli o gas i dels soldats
2420311002 Tubs d'acer inoxidable soldats longitudinalment o helicoïdalment de diàmetre <= a 406,4 mm, utilitzats en oleoductes o gasoductes
2420315003 Tubs d'acer soldats longitudinalment o helicoïdalment de diàmetre <= a 406,4 mm, utilitzats en oleoductes o gasoductes, excepte d'acer inoxidable
2420321001 Tubs d'acer inoxidable soldats, d'entubament ("casing") o de producció ("tubing") utilitzats per a l'extracció de petroli o gas, de diàmetre <= a 406,4 mm
2420325002 Tubs d'acer soldats, d'entubament ("casing") o de producció ("tubing") utilitzats per a l'extracció de petroli o gas de diàmetre <= a 406,4 mm, excepte d'acer inoxidable
2420331000 Altres tubs d'acer inoxidable soldats de diàmetre <= a 406,4 mm, de secció circular, excepte per a oleoductes, gasoductes i per a l'extracció de petroli o gas
2420334004 Altres tubs de precisió d'acer soldats de diàmetre <= a 406,4 mm, de secció circular, excepte els d'acer inoxidable
2420337007 Altres tubs d'acer obtinguts i soldats en calent o en fred de diàmetre <= a 406,4 mm, de secció circular, excepte els d'acer inoxidable
2420341009 Tubs d'acer inoxidable soldats, obtinguts en calent o en fred, de secció no circular
2420343005 Tubs d'acer soldats, obtinguts en calent o en fred, de secció quadrada o rectangular, de gruix <= a 2 mm, excepte d'acer inoxidable
2420345000 Tubs d'acer soldats, obtinguts en calent o en fred, de secció quadrada o rectangular, de gruix > a 2 mm, excepte d'acer inoxidable
2420347006 Tubs d'acer soldats, obtinguts en calent o en fred, excepte de secció circular, quadrada o rectangular i dels d'acer inoxidable
2420350000 Tubs d'acer de diàmetre <= a 406,4 mm, de secció circular i amb vores aproximades, reblades o tancades de forma similar
2420401008 Brides d'acer no emmotllat per a tubs
2420403004 Colzes, corbes, acoblaments, maneguets i altres accessoris, d'acer no emmotllat per a tubs roscats
2420405009 Colzes, corbes, acoblaments, maneguets i altres accessoris, d'acer no emmotllat per a tubs soldats
2420407303 Colzes i corbes, d'acer no emmotllat, per a soldadura a topar
2420407501 Altres accessoris, d'acer no emmotllat, per a soldadura a topar
2431101009 Barres i plaques d'acer no aliat de fàcil mecanització obtingudes en fred
2431102007 Barres d'acer no aliat obtingudes en fred, amb un contingut de carboni < al 0,25% en pes, secció quadrada
2431103005 Plaques d'acer no aliat obtingudes en fred, amb un contingut de carboni < al 0,25% en pes, secció rectangular
2431104003 Barres i plaques d'acer no aliat obtingudes en fred, xapades, recobertes o treballades
2431105000 Barres de ferro o acer no aliats, simplement obtingudes o acabades en fred (per exemple, per estirat en fred), amb un contingut de carboni >= a 0,25% en pes, excepte les barres d'acer de fàcil mecanització
2431106008 Perfils d'acer no aliat obtinguts en fred, excepte les xapes perfilades
2431201004 Barres i plaques obtingudes en fred d'acer ràpid i al silicomanganès
2431202002 Barres, amb un contingut de carboni del 0,9% al 1,15%, de crom del 0,5% al 2% i, eventualment, de molibdè <= al 0,5%, simplement obtingudes o acabades en fred (per exemple, per estirat en fred ), excepte els productes semielaborats o laminats plans i el fil de màquina
2431203000 Barres i plaques obtingudes en fred d'altres acers aliats, per a eines
2431204008 Barres d'acer aliat, simplement obtingudes o acabades en fred (per exemple, per estirat en fred), excepte d'acer inoxidable, d'acer ràpid, d'acer al silicomanganès, d'acer aliat per a rodaments i d'acer per a eines
2431205005 Perfils d'acer aliat obtinguts en fred, excepte d'acer inoxidable
2431300002 Barres, platines i perfils obtinguts en fred d'acer inoxidable
2432101104 Fleixos d'acer no aliat obtinguts en fred sense revestir, amb un contingut de carboni < al 0,25% en pes, d'amplada < a 600 mm
2432101209 Fleixos d'acer no aliat obtinguts en fred sense revestir, amb un contingut de carboni >= al 0,25% i < al 0,6% en pes, d'amplada < a 600 mm
2432101400 Fleixos d'acer no aliat obtinguts en fred sense revestir, amb un contingut de carboni >= al 0,6% en pes, d'amplada < a 600 mm
2432101606 Fleixos d'acer aliat obtinguts en fred sense revestir, d'amplada < a 600 mm, excepte d'acer inoxidable i del magnètic
2432101808 Fleixos d'acer inoxidable obtinguts en fred sense revestir, d'amplada < a 600 mm, fleixos corrugats amb una vora dentada o bisellada, excepte fleixos magnètics
2432102207 Bandes tallades d'acer obtingudes en fred sense revestir, d'amplada < a 600 mm, excepte d'acer inoxidable i magnètic
2432102501 Productes plans de ferro o acer no aliat, d'amplada < a 600 mm, obtinguts en fred, sense xapar ni revestir, amb un contingut de carboni < al 0,25 % en pes
2432102806 Banda tallada d'acer inoxidable obtinguda en fred sense revestir, d'amplada < a 600 mm
2432103003 Productes plans d'acer aliat obtinguts en fred, d'amplada < a 600 mm, zincats electrolíticament, excepte d'acer ràpid o d'acer magnètic al silici
2432104001 Productes plans d'acer aliat obtinguts en fred, d'amplada < a 600 mm, zincats, excepte electrolíticament, d'acer ràpid o d'acer magnètic al silici
2432105008 Productes plans d'acer aliat obtinguts en fred, d'amplada < a 600 mm, treballats, excepte zincats, d'acer ràpid o d'acer magnètic al silici
2432201002 Fleixos aplacats d'acer no aliat obtinguts en fred, d'amplada < a 600 mm, excepte les bandes magnètiques
2432202000 Xapes i fleixos d'acer obtinguts en fred, d'amplada < a 600 mm, revestits per immersió en calent o electròlisi
2432203008 Xapes i bandes laminades en fred, revestides de matèria orgànica, d'amplada < a 600 mm, excepte les tallades
2432204006 Bandes tallades d'acer no aliat obtingudes en fred, d'amplada < a 600 mm, revestides per immersió en calent
2432205003 Bandes tallades d'acer no aliat obtingudes en fred, d'amplada < a 600 mm, revestides de metall electrolíticament
2432206001 Bandes tallades d'acer no aliat obtingudes en fred, d'amplada < a 600 mm, revestides de matèria orgànica
2433111004 Perfils en fred d'acer no aliat per conformació amb plegat, a partir de productes plans no recoberts
2433113000 Perfils en fred d'acer no aliat per conformació amb plegat, a partir de productes plans zincats (galvanitzats)
2433115005 Perfils de ferro o acer no aliat, obtinguts o acabats en fred i treballats, o forjats o obtinguts en calent per altres mitjans i treballats, excepte els no recoberts, zincats i els productes laminats plans
2433120005 Perfils en fred d'acer inoxidable per conformació amb plegat, a partir de productes plans
2433200002 Xapes perfilades en fred d'acer no aliat
2433300008 Panells múltiples constituïts per 2 paràmetres de xapa amb nervadures i una ànima aïllant, excepte construccions prefabricades
2434113008 Filferro d'acer no aliats, amb un contingut de carboni < al 0,25% en pes, inclòs el filferro doblegat, excepte el filferro trenat, el filferro de pua per a tanques, el filferro doble, el filferro de dent de serra i el filferro elèctric aïllat
2434115003 Filferro d'acer no aliats, amb un contingut de carboni >= al 0,25% i < al 0,6% en pes, inclòs el filferro doblegat, excepte el filferro trenat, el filferro de pua per a tanques, el filferro doble, el filferro de dent de serra i el filferro elèctric aïllat
2434117009 Filferro de ferro o acer no aliat, amb un contingut de carboni >= a 0,6% en pes, inclòs el filferro doblegat, excepte el filferro trenat, el filferro de pua per a tanques, el filferro doble, el filferro de dent de serra i el filferro elèctric aïllat
2434120003 Filferro d'acer inoxidable, excepte el filferro inoxidable estèril extrafí per sutures quirúrgiques
2434130002 Filferro d'acer aliat, excepte el filferro trenat, el filferro de pua per tanques, el filferro doble, el filferro de dent de serra, el filferro elèctric aïllat i el d'acer inoxidable
2441103004 Argent (inclòs el daurat i platinat), en brut o en pols
2441105009 Argent (inclòs el daurat i platinat), semillavorat
2441203009 Or (inclòs or platinat) en brut o en pols per a ús no monetari
2441205004 Or (inclòs el platinat) semillavorat per a ús no monetari
2441207000 Or per a ús monetari
2441303005 Platí, pal·ladi, rodi, iridi, osmi i ruteni, en brut o en pols
2441305000 Platí, pal·ladi, rodi, iridi, osmi i ruteni, en formes semillavorades, excepte en brut o en pols
2441307006 Catalitzadors de platí en forma de teules o enreixats
2441400006 Aplacats d'or sobre metalls comuns o sobre argent, en brut o semillavorats
2441503003 Aplacats d'argent sobre metalls comuns, en brut o semillavorats
2441505008 Metalls comuns, argent o or revestits de platí, en brut o semillavorats
2442113001 Alumini en brut sense aliar, excepte en pols o partícules
2442115409 Alumini en brut aliat, excepte en pols o partícules
2442120006 Òxid d'alumini, excepte el corindó artificial
2442210002 Pólvores i partícules d'alumini, excepte pólvores o partícules preparades per a ús com a colorants, pintures i similars
2442223005 Barres i perfils d'alumini sense aliar, excepte els preparats per a ús en estructures
2442225000 Barres, perfils i perfils buits d'alumini aliat, excepte els preparats per a ús en estructures
2442233004 Filferro d'alumini sense aliar, excepte filferros i cables elèctrics aïllats, cordills i cordams reforçats amb filferro d'alumini, filferro trenat i cables
2442235009 Filferro d'alumini aliat, excepte filferros i cables elèctrics aïllats, cordills i cordams reforçats amb filferro d'alumini, filferro trenat i cables
2442243003 Xapes i bandes d'alumini d'un gruix > a 0,2 mm, sense aliar
2442245008 Xapes i bandes d'alumini d'un gruix > a 0,2 mm, aliat
2442250008 Fulls i tires primes d'alumini (fins i tot impreses o amb suport de paper, cartó, plàstic o similars) d'un gruix <= a 0,2 mm, excepte els suports
2442263001 Tubs d'alumini sense aliar, excepte perfils buits, accessoris de tubs, tubs flexibles, tubs preparats per a ús en estructures, peces de maquinària o de vehicles o similars
2442265006 Tubs d'alumini aliats, excepte perfils buits, accessoris de tubs, tubs flexibles, tubs preparats per a ús en estructures, peces de maquinària o de vehicles o similars
2442267002 Accessoris de canonada d'alumini (ràcords, colzes o maneguets), excepte accessoris amb tapes, taps i vàlvules, suports de tubs, perns, femelles i abraçadores
2443113009 Plom en brut refinat, excepte en pólvores o escates
2443115004 Plom en brut amb antimoni, excepte en pólvores o escates
2443119006 Plom en brut, excepte en pólvores, escates, amb antimoni o el refinat
2443123008 Zinc en brut sense aliar, excepte en pólvores o escates
2443125003 Zinc en brut aliat, excepte en pólvores o escates
2443133007 Estany en brut sense aliar, excepte en pólvores o escates
2443135002 Estany en brut aliat, excepte en pólvores o escates
2443210000 Planxes, fulls i bandes de plom; pólvores i partícules de plom, excepte pólvores o partícules preparades per a ús com a colorants, pintures i similars i tires elèctriques aïllades
2443220009 Pólvores i partícules de zinc, excepte pólvores i partícules preparades per a ús com a colorants, pintures i similars i pilots
2443230008 Barres, perfils, filferros, xapes, fulls i bandes de zinc
2443240007 Barres, perfils i filferros d'estany
2444110003 Mates de coure i coure de cementació (coure precipitat), excepte coure en pólvores
2444120002 Coure sense refinar i ànodes de coure per al refinament electrolític (inclòs el coure blister), excepte ànodes de coure electrolític i galvanoplàstia
2444133005 Coure refinat en brut sense aliar, excepte productes sinteritzats laminats, extrudits o forjats
2444137006 Aliatges de coure en brut (excepte productes sinteritzats laminats, extrudits o forjats); cuproaliatges normalitzats (fins i tot les que no es prestin a la deformació), excepte el fosfur de coure (cuprofòsfor) amb contingut > al 15% en pes de fòsfor
2444210008 Pólvores i partícules de coure, excepte coure de cementació, pólvores i partícules utilitzades en la preparació de pintures, per exemple de color bronzejat o daurat (compostos químics), i granalla de coure refinat
2444220007 Barres, varetes, perfils i perfils buits de coure i aliatge de coure, excepte barres i varetes obtingudes per fosa o sinterització i filferro de coure enrotllat
2444233000 Filferro de coure refinat, de secció transversal > a 6 mm i d'aliatges de coure
2444235005 Filferro de coure refinat, de secció transversal <= a 6 mm, però > a 0,5 mm, excepte cordills o cordes amb reforç de filferro, filferro trenat i cables
2444237001 Filferro de coure refinat, de secció transversal <= a 0,5 mm, excepte cordills o cordes amb reforç de filferro, filferro trenat i cables
2444240005 Xapes, bandes i fulls de coure, d'un gruix > a 0,15 mm, excepte coure desplegat i tires elèctriques aïllades
2444250004 Fulls i tires primes de coure d'un gruix <= a 0,15 mm, excepte els suports
2444263007 Tubs i canonades de coure
2444265002 Accessoris de canonada de coure i aliatge de coure, inclosos ràcords, colzes o maneguets, peces en T i juntes, excepte perns i femelles per acoblar o fixar tubs i accessoris amb tapes, taps o vàlvules
2445110000 Níquel en brut
2445120009 Mates de níquel, productes sinteritzats d'òxids de níquel i altres productes intermedis de la metal·lúrgia del níquel (inclosos òxids de níquel impur, speiss de níquel i ferroníquel impur)
2445210005 Pólvores i partícules de níquel, excepte sinteritzats d'òxid de níquel
2445220004 Barres, perfils i filferros de níquel i aliatge de níquel, excepte barres o perfils preparats per a ús en estructures, barres i filferros elèctrics aïllats i filferros esmaltats
2445230003 Xapes, bandes i fulls de níquel, excepte metall desplegat
2445240002 Tubs i canonades de níquel i els accessoris (ràcords, colzes o maneguets)
2445301308 Wolframi (tungstè) i les manufactures, excepte rebutjos i residus
2445301705 Molibdè i les manufactures, excepte rebutjos i residus
2445302306 Tàntal i les manufactures, excepte rebutjos i residus
2445302504 Magnesi i les manufactures, excepte rebutjos i residus
2445302703 Mates, productes intermedis i manufactures, de cobalt, excepte rebutjos i residus
2445303006 Bismut i les manufactures (fins i tot rebutjos i residus); cadmi i les manufactures, excepte rebutjos i residus
2445304302 Titani i les manufactures, excepte rebutjos i residus
2445304709 Zirconi, antimoni i les manufactures, excepte rebutjos i residus
2445305507 Beril·li, crom, germani, vanadi, gal·li, hafni (celti), indi, niobi, reni i tal·li, i manufactures (fins i tot els rebutjos i residus, excepte de beril·li, de crom i de tal·li)
2445305706 Manganès, cermets i les manufactures, fins i tot rebutjos i residus
2451111006 Fosa de ferro mal·leable per a components de vehicles, tractors, bicicletes i altres vehicles terrestres, motors d'èmbol i altres màquines i aparells mecànics
2451119009 Fosa de ferro mal·leable per a components per a altres usos
2451121005 Fosa de ferro amb grafit esferoïdal per a components de vehicles automòbils, tractors, bicicletes i altres vehicles terrestres
2451122003 Fosa de ferro amb grafit esferoïdal per a arbres de transmissió, cigonyals, arbres de lleves, bieles, caixes de coixinets sense rodaments i coixinets, excepte per a caixes de coixinets amb rodaments de boles o rodets
2451124009 Fosa de ferro amb grafit esferoïdal per a altres components per a motors d'èmbol i òrgans mecànics
2451125006 Fosa de ferro amb grafit esferoïdal per a components per a màquines i aparells mecànics, excepte motors d'èmbol
2451129008 Fosa de ferro amb grafit esferoïdal per a components per a peces de locomotores o material rodant i per a usos diferents de vehicles terrestres, caixes de coixinets, coixinets, motors d'èmbol, transmissions, politges, embragatges i maquinària
2451131004 Fosa de ferro no dúctil per a components de vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres, excepte locomotores o material rodant i vehicles de la indústria de construcció
2451132002 Fosa de ferro no dúctil per a arbres de transmissió, cigonyals, arbres de lleves, bieles, caixes de coixinets sense rodaments i coixinets, excepte per a caixes de coixinets amb rodaments de boles o rodets
2451134008 Fosa de ferro no dúctil per a components per a motors d'èmbol i òrgans mecànics
2451135005 Fosa de ferro no dúctil per a components per a màquines i aparells mecànics, excepte motors d'èmbol
2451139007 Fosa de ferro no dúctil per a components per a peces de locomotores o material rodant i per a usos diferents de vehicles terrestres, caixes de coixinets, coixinets, motors d'èmbol, transmissions, politges, embragatges i maquinària
2451200004 Tubs i perfils buits de ferro de fosa, excepte els conformats com a peces identificables d'articles, per exemple elements de radiadors de calefacció central i peces de maquinària
2451303004 Accessoris de canonades de ferro de fosa no mal·leable
2451305009 Accessoris de canonades de ferro de fosa mal·leable
2452101005 Fosa d'acer per a components de vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres, excepte locomotores o material rodant i vehicles de la indústria de construcció
2452103001 Fosa d'acer per a caixes de coixinets sense rodaments de boles i rodets i de coixinets
2452104009 Fosa d'acer per a altres components per a motors d'èmbol i òrgans mecànics
2452105006 Fosa d'acer per a components per a màquines i aparells mecànics, excepte motors d'èmbol, turboreactors, turbopropulsors o altres turbines de gas, equips d'elevació o manipulació i màquines o vehicles de la indústria de la construcció
2452109008 Fosa d'acer per a peces de locomotores o material rodant i per a usos diferents de vehicles terrestres, caixes de coixinets, coixinets, motors d'èmbol, transmissions, politges, embragatges i maquinària
2452300008 Accessoris de canonades d'acer colat
2453101003 Fosa de metalls lleugers (d'alumini, magnesi i els aliatges) per a components de vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres, excepte locomotores o material rodant i vehicles de la indústria de construcció
2453102001 Fosa de metalls lleugers (d'alumini, magnesi i els aliatges) per a arbres de transmissió, arbres de lleves, bieles, caixes de coixinets i coixinets, excepte per a caixes de coixinets amb rodaments de boles o rodets
2453104007 Fosa de metalls lleugers (d'alumini, magnesi i els aliatges) per a altres components per a motors d'èmbol i òrgans mecànics
2453105004 Fosa de metalls lleugers (d'alumini, magnesi i els aliatges) per a components per a màquines i aparells mecànics, excepte motors d'èmbol, turboreactors, turbines de gas, equips d'elevació o manipulació i màquines o vehicles de la indústria de la construcció
2453109006 Fosa de metalls lleugers (d'alumini, magnesi i els aliatges) per a components per a altres usos
2454101001 Fosa d'altres metalls no fèrrics (coure, plom, zinc, estany i altres i els aliatges) per a components de vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres, excepte locomotores o material rodant, carretons pòrtic, carretons amb equip d'elevació o manipulació, piconadores, fins i tot agrícoles, buldòzers i similars
2454102009 Fosa d'altres metalls no fèrrics (coure, plom, zinc, estany i altres i els aliatges) per a arbres de transmissió, cigonyals, arbres de lleves, bieles, caixes de coixinets i coixinets, excepte per a caixes de coixinets amb rodaments de boles o rodets
2454104005 Fosa d'altres metalls no fèrrics (coure, plom, zinc, estany, altres i els aliatges) per a altres components per a motors d'èmbol i òrgans mecànics
2454105002 Fosa d'altres metalls no fèrrics (coure, plom, zinc, estany i altres i els aliatges) per a components d'altres màquines i aparells mecànics, excepte motors d'èmbol
2454109004 Fosa d'altres metalls no fèrrics (coure, plom, zinc, estany, altres i els aliatges) per a components per a altres usos
2511000994 Instal·lació in situ d'estructures de metall de producció pròpia
2511103000 Construccions prefabricades de ferro i acer
2511105005 Construccions prefabricades d'alumini
2511210000 Ponts i components de ponts de fosa de ferro i acer
2511220009 Torres i castellets de fosa de ferro i acer
2511231006 Material de bastimentada, encofrat o apuntalament, de fosa de ferro o acer, fins i tot castellets de pou de mina i superestructures, bigues d'encofrat extensibles, bastides tubulars i equips similars
2511235007 Altres construccions, únicament o principalment de xapa
2511235503 Preses, comportes, tancaments de rescloses, desembarcadors, molls fixos i altres construccions marítimes i fluvials, de ferro o acer, construccions i components de construccions de ferro o acer, excepte ponts i els components, torres i castellets, portes, finestres i els marcs i llindars, material de bastimentada, encofrat o apuntalament, i construccions i els components, no fabricats única o principalment de xapa
2511237003 Altres construccions i components de construccions, d'alumini
2512103008 Portes, finestres i els marcs, bastiments i llindars, de fosa de ferro i acer
2512105003 Portes, finestres i els marcs, bastiments i llindars, d'alumini
2521110004 Radiadors per a calefacció central, no elèctrics i els components, de fosa de ferro o d'acer
2521120003 Calderes per a calefacció central per a produir aigua calenta i vapor a baixa pressió, sigui quina sigui la font d'alimentació (inclou elèctriques)
2521130002 Components de calderes per a calefacció central
2529111005 Dipòsits, cisternes, tancs i recipients similars de ferro o acer, per a gasos, de capacitat > a 300 litres, excepte per a gasos comprimits o liquats i amb dispositius mecànics o tèrmics
2529112003 Dipòsits, cisternes, tancs i recipients similars de ferro o acer, per a líquids amb revestiment interior o calorífug, de capacitat > a 300 litres, excepte amb dispositius mecànics o tèrmics
2529113001 Dipòsits, cisternes, tancs i recipients similars de ferro o acer, per a líquids, de capacitat > a 300 litres, excepte amb dispositius mecànics o tèrmics o amb revestiment interior o calorífug
2529115006 Dipòsits, cisternes, tancs i recipients similars de ferro o acer, per a sòlids, de capacitat > a 300 litres, excepte amb dispositius mecànics o tèrmics
2529117002 Dipòsits, cisternes, tancs i recipients similars d'alumini per a qualsevol matèria (excepte gasos comprimits o liquats), de capacitat > a 300 litres, excepte amb dispositius mecànics o tèrmics
2529120006 Recipients de metall per a gasos comprimits o liquats
2530111003 Calderes aquotubulars, excepte les de calefacció central d'aigua calenta capaces de produir vapor a baixa pressió
2530115004 Calderes de vapor (fins i tot les calderes mixtes), excepte les de calefacció central d'aigua calenta capaces de produir vapor a baixa pressió i les aquotubulars
2530117000 Calderes d'aigua sobreescalfada, excepte les de calefacció central d'aigua calenta capaces de produir vapor a baixa pressió
2530123008 Aparells auxiliars per a calderes de vapor i per a calefacció central (economitzadors, reescalfadors, escombres per a xemeneies, etc.)
2530125003 Condensadors per a màquines de vapor
2530133007 Components de calderes generadores de vapor d'aigua i de calderes d'aigua sobreescalfada
2530135002 Components d'aparells auxiliars per a calderes i condensadors
2530210000 Reactors nuclears
2530220009 Components de reactors nuclears
2540110192 Tancs i automòbils blindats de combat fins i tot armats, amb els components
2540110297 Armes de guerra, excepte els revòlvers, pistoles i armes blanques
2540123007 Revòlvers i pistoles, d'ús civil, excepte pistoles automàtiques, armes de foc per llançar coets de senyals, armes de fogueig, pistoles d'escorxador, armes d'avantcàrrega, armes de molla, d'aire comprimit o gas, armes d'imitació
2540123195 Revòlvers i pistoles amb projectil per deflagració d'una càrrega explosiva d'ús militar, excepte les d'avantcàrrega, detonadors, de molla, d'aire comprimit o de gas
2540125002 Escopetes, rifles, carrabines i armes d'avantcàrrega (incloses escopetes de batea de gran calibre, combinacions d'escopeta i rifle i armes esportives en forma de bastó), excepte armes de foc militars
2540127008 Altres armes de foc que utilitzin la deflagració de la pólvora, d'ús civil
2540127196 Altres armes de foc que utilitzin la deflagració de la pólvora, d'ús militar
2540129004 Altres armes d'ús civil: fusells, rifles i pistoles, de molla, d'aire comprimit o de gas, porres, tubs gasos lacrimògens, fusells de pesca submarina, etc., excepte armes blanques, revòlvers, pistoles, armes d'avantcàrrega, de caça i tir esportiu
2540129192 Altres armes d'ús militar, excepte armes blanques (fusells, rifles i pistoles, molla, aire comprimit o gas, porres, tubs gasos lacrimògens, fusells pesca submarina, etc.)
2540130002 Cartutxos, municions, projectils amb els components, d'ús civil (inclosos els perdigons i tacs per a cartutxos)
2540130190 Cartutxos, municions, projectils amb els components, d'ús militar (inclosos els perdigons i tacs per a cartutxos)
2540140001 Components i accessoris d'armes de foc, excepte d'armes de guerra
2540140199 Components i accessoris per a armes de guerra
2540810099 Reparació i manteniment d'armes i sistemes d'armes
2540820098 Instal·lació d'armes i sistemes d'armes
2550000992 Serveis de talla de metalls (planxes, fleixos, perfils, barres, etc.)
2550113419 Forja lliure de ferro i d'acer: per a peces fèrries forjades amb estampa oberta per a arbres de transmissió, arbres de lleves, cigonyals i bieles
2550113428 Forja lliure de ferro i d'acer: per a manufactures i components de màquines, aparells, instruments i vehicles
2550113702 Forja lliure de metalls no ferrosos: per a peces metàl·liques per a màquines i aparells, excepte motors d'èmbol, turboreactors, turbopropulsors, turbines de gas, equips d'elevació o manipulació i màquines o vehicles de la indústria de la construcció
2550115109 Components de vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres (extrusió d'acer en fred)
2550115204 Arbres de transmissió, arbres de lleves, cigonyals i bieles (extrusió d'acer en fred)
2550115300 Altres components per a motors d'èmbol i òrgans mecànics (extrusió d'acer en fred)
2550115405 Components d'altres màquines i aparells mecànics, excepte motors d'èmbol (extrusió d'acer en fred)
2550115601 Altres components i accessoris de màquines i aparells elèctrics, aparells d'enregistrament i reproducció de so i aparells d'enregistrament i reproducció d'imatge i so en televisió (extrusió d'acer en fred)
2550115707 Manufactures de ferro i acer i components de vehicles per a vies fèrries o per a la navegació aèria i d'instruments de precisió (extrusió d'acer en fred)
2550115803 Components de les màquines, aparells, instruments i vehicles (extrusió de metalls no fèrrics en fred)
2550121000 Components d'acer estampat (i forjat amb precisió) per a vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres, excepte locomotores i material rodant (embotició d'acer)
2550122008 Components d'acer estampat (i forjat amb precisió) per a arbres de transmissió, arbres de lleves, cigonyals, bieles, caixes de coixinets i coixinets, excepte per a caixes de coixinets sense rodaments de boles o rodets (embotició d'acer)
2550123006 Altres components per a motors d'èmbol i òrgans mecànics (embotició d'acer)
2550124004 Components de màquines i aparells per a l'agricultura, la indústria forestal o l'horticultura (embotició d'acer)
2550125001 Components de màquines i aparells d'elevació (embotició d'acer)
2550126009 Components de màquines i aparells d'explanació, anivellació, compactació i similars (embotició d'acer)
2550127007 Components per a les altres màquines i aparells mecànics (embotició d'acer), excepte motors d'èmbol, turboreactors, turbines de gas, equips d'elevació o manipulació i màquines de la indústria de la construcció
2550128005 Manufactures ferro o acer i components per a locomotores o material rodant, aeronaus, vehicles espacials, màquines i equips elèctrics i aparells d'òptica, fotografia o cinematografia, de mesura, control o precisió (embotició acer)
2550129003 Components de les màquines, aparells, instruments i vehicles (embotició de metalls no fèrrics)
2550131009 Components de vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres (conformació de xapes d'acer)
2550132007 Altres components per a motors d'èmbol i òrgans mecànics (conformació de xapes d'acer)
2550133005 Components d'altres màquines i aparells mecànics (conformació de xapes d'acer)
2550134003 Components d'altres màquines i aparells elèctrics, aparells d'enregistrament i reproducció de so i aparells d'enregistrament i reproducció d'imatge i so en televisió (conformació de xapes d'acer)
2550135000 Articles d'ús domèstic, components de mobles i components de vehicles i aparells per a vies fèrries (conformació de xapes de metalls no fèrrics)
2550137006 Articles d'ús domèstic, components de màquines, aparells, mobles i vehicles, ncaa (conformació de xapes de metalls no fèrrics)
2550202005 Productes de la metal·lúrgia de pols d'acer
2550208002 Components de manufactures metal·lúrgiques de pols de metalls no fèrrics
2561113004 Serveis de revestiment metàl·lic de metalls per immersió en metalls fosos (galvanitzat o estanyat)
2561115009 Serveis de revestiment metàl·lic de metalls per projecció tèrmica
2561117005 Serveis de revestiment metàl·lic de zinc per galvanitzat electrolític i procediments químics
2561119001 Serveis de revestiments metàl·lics de metalls (níquel, coure, crom, metalls preciosos, etc.) (excepte de zinc) per electròlisi i procediments químics
2561123003 Plastificació de metalls
2561125008 Altres serveis de revestiment (fosfatació, etc.)
2561210005 Serveis de tractament tèrmics, excepte de revestiment metàl·lic i de la plastificació
2561223008 Pintura i envernissament de metalls
2561225003 Anodització de metalls
2561227009 Recobriment al buit (CVD/PVD) de metalls
2561229005 Altres serveis de tractaments de superfícies de metalls ncaa
2562100106 Serveis de tornejament de peces metàl·liques per a aixetes, vàlvules i òrgans similars
2562100307 Serveis de tornejament de peces metàl·liques per a maquinària i aparells mecànics
2562100505 Serveis de tornejament de vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres, excepte per a vies fèrries
2562100704 Serveis de tornejament de peces metàl·liques per a aeronaus, naus espacials i satèl·lits
2562100903 Serveis de tornejament de peces metàl·liques per a maquinària i equips elèctrics i electrònics, gravadores i reproductors de so o imatge i so televisat
2562101104 Serveis de tornejament de peces metàl·liques per a instruments i aparells de precisió, comprovació, de mesura, òptics, fotogràfics i cinematogràfics
2562101305 Serveis de tornejament de peces metàl·liques per a articles de metall, per a vehicles i aparells per a vies fèrries
2562200004 Serveis d'altres peces metàl·liques, excepte tornejades
2571112005 Ganivets de taula de fulla fixa de metalls comuns, fins i tot els mànecs, excepte ganivets per a mantega i ganivets per a peix
2571114507 Ganivets de fulla fixa de metalls comuns, fins i tot les navalles de podar, excepte els ganivets de taula i els ganivets per a peix i mantega de fulla fixa, i les fulles i fulles tallants per a màquines o aparells mecànics
2571116006 Altres ganivets i navalles (excepte de fulla fixa) fins i tot les de podar (navalles plegables)
2571117500 Mànecs i fulles de metalls comuns per ganivets de taula, ganivets de butxaca, fins i tot les navalles de podar, excepte les pales de peix i de mantega i fulles i fulles tallants per a màquines i aparells mecànics
2571119000 Tisores i les fulles
2571123002 Navalles i màquines d'afaitar amb els components, excepte fulles d'afaitar
2571128001 Fulles d'afaitar (inclosos els esbossos en fleix)
2571133001 Tallapapers, obrecartes, raspadors, maquinetes de fer punta i les fulles (fins i tot les maquinetes compactes), excepte màquines afilallapis
2571135006 Eines i assortiments d'eines de manicura i de pedicura (incloses les llimes per a ungles)
2571137002 Fulles tallants per trinxar la carn, tallants de carnisseria o de cuina, màquines de tallar el cabell o d'esquilar i articles similars de ganiveteria
2571143000 Coberts i articles similars per a la taula o cuina d'acer inoxidable o d'altres metalls, excepte argentats, daurats o platinats
2571148009 Coberts i articles similars per a la taula o cuina en metall de base, argentats, daurats i platinats
2571150005 Espases, sabres, baionetes, llances i armes blanques similars, els components i fundes
2572113001 Cadenats de metalls comuns
2572115006 Panys de metalls comuns per a vehicles automòbils
2572117002 Panys de metalls comuns per a mobles
2572123000 Panys de cilindre de metalls comuns per a portes d'edificis
2572125005 Altres panys de metalls comuns per a portes d'edificis, excepte de cilindre
2572127001 Panys de metalls comuns per a armaris blindats, forrellats i similars, excepte cadenats, panys per a vehicles automòbils, panys per a mobles i panys per a portes d'edificis
2572133009 Tanques i muntures tanca, amb panys, de metalls comuns, excepte tancaments per bosses, carteres i maletins
2572135004 Claus presentades aïlladament, de metalls comuns (incloses peces en brut foses, forjades o estampades i claus mestres)
2572137000 Components de cadenats, panys, tanques i muntures amb pany de metalls comuns
2572141002 Frontisses de qualsevol tipus (inclosos els perns i golfos), de metalls comuns
2572142000 Rodes amb muntura de metalls comuns
2572143008 Altres guarnicions, ferramentes i articles similars, per a vehicles automòbils, de metalls comuns, excepte frontisses, rodes, panys i claus
2572144006 Altres guarnicions, ferramentes i articles similars, per a edificis, de metalls comuns, excepte frontisses, rodes, panys, claus, espiells amb elements òptics i panys accionats amb clau
2572145003 Altres guarnicions, ferramentes i articles similars, per a mobles, de metalls comuns, excepte frontisses, rodes, panys i claus
2572146001 Altres guarnicions, ferramentes i articles similars, de metalls comuns, excepte per a vehicles automòbils, edificis o mobles
2572147009 Tancaportes automàtics de metalls comuns
2572148007 Penjadors per a barrets, alçacortines, penjadors per a roba, penjadors per a tovalloles o draps i penjadors per a raspalls i claus, de metalls comuns, excepte penjadors amb naturalesa de mobles
2573101004 Fangues i pales
2573103000 Aixades, pics, forques, rascles i rasores
2573104008 Destrals, falçs i eines similars amb tall, excepte piolets
2573105005 Tisores (incloses les d'ocell) per utilitzar amb una sola mà
2573105501 Forques i altres eines manuals agrícoles, hortícoles o forestals, excepte les navalles plegables
2573106003 Cisalles per a tanques, tisores de podar i eines similars per utilitzar amb les dues mans
2573201009 Serres de mà, excepte les de motor incorporat
2573202007 Fulles de serra de cinta
2573203005 Fulles de serra circulars amb la part operant d'acer
2573205000 Altres fulles de serra circulars (inclosos els components)
2573209300 Fulles de serra rectes per al treball dels metalls
2573209707 Altres fulles de serra amb la part operant de metall comú, excepte fulles de serra de cinta, circulars, rectes i les serres musicals
2573301303 Llimes, raspes i eines similars, excepte punxons i llimes per a màquines eina
2573301604 Alicates (fins i tot tallants), tenalles, pinces per a ús no mèdic (fins i tot les de depilar) i eines de mà similars, de metalls comuns
2573302301 Cisalles per a metalls i eines de mà similars
2573302509 Tallatubs, tallaperns, traucadors i eines similars, excepte punxons i llimes per a màquines eina, cisalles per a metalls de tipus màquina, perforadores d'escriptori i picadores de bitllets
2573303309 Claus d'ajustament manuals de boca fixa (fins i tot dinamomètriques), excepte portamascles
2573303507 Claus d'ajustament manuals de boca ajustable (fins i tot dinamomètriques), excepte portamascles
2573303706 Cubs intercanviables (fins i tot amb mànec)
2573305304 Eines manuals de trepar, roscar o filetejar, excepte eines manuals intercanviables, màquines eina o eines manuals accionades mecànicament, eines pneumàtiques o eines manuals amb motor incorporat
2573305502 Martells i maces amb cap de metall
2573305701 Ribots, enformadors, gúbies i eines tallants similars per al treball de la fusta
2573306302 Tornavisos
2573306500 Altres eines de mà d'ús domèstic
2573307300 Eines per a paletes, emmotlladors, cimenters, guixaires i pintors
2573307707 Altres eines de mà (inclosos els diamants de vidrier, les pistoles per reblar, fixar tacs, clavilles i similars) que funcionin mitjançant un cartutx detonant
2573308308 Llums de soldar i similars, excepte màquines i aparells per soldar de gas, elèctrics, de làser i similars
2573308506 Cargols de banc, premses de fuster i similars
2573308705 Encluses, fargues portàtils, moles de mà o de pedal, amb bastidor, excepte les moles i similars que es presentin per separat
2573401403 Estris per fer plantilles per treballar metalls
2573401609 Estris de filetejar per treballar metalls
2573401904 Altres estris per fer plantilles o de filetejar, excepte portapeces i portaeines destinats a màquines o eines manuals per treballar el metall
2573402306 Estris de trepar amb la part operant de diamant o d'aglomerats de diamant, excepte portapeces i portaeines destinats a màquines o eines manuals per perforar la roca
2573402504 Broques per a paletes amb la part operant de materials diferents del diamant o aglomerats de diamant, excepte portapeces i portaeines destinats a màquines o eines manuals per perforar la roca
2573402703 Estris de trepar per a la mecanització dels metalls amb la part operant de carburs metàl·lics sinteritzats, excepte plaques, varetes, puntes i similars, sense muntar, de carburs metàl·lics sinteritzats
2573403103 Estris de trepar per a la mecanització dels metalls amb la part operant d'acer ràpid, excepte portapeces i portaeines destinats a màquines o eines manuals per perforar la roca
2573403304 Estris intercanviables de trepar per a la mecanització dels metalls amb la part operant de matèries diferents del diamant, aglomerats de diamant o carburs metàl·lics sinteritzats, cermet i acer ràpid, excepte les broques per a paleta
2573403502 Altres estris de trepar
2573403701 Estris de mandrinar o de brotxar amb la part operant de diamant o d'aglomerat de diamant, excepte portapeces i portaeines destinats a màquines o eines manuals de sondeig
2573404407 Estris de mandrinar per a la mecanització dels metalls amb la part operant de matèries diferents del diamant o d'aglomerat de diamant
2573404500 Altres estris de mandrinar o brotxar, excepte portapeces i portaeines destinats a màquines o eines manuals, amb la part operant de diamant o d'aglomerat de diamant, per a la mecanització dels metalls i per sondeig
2573404805 Estris de brotxar per a la mecanització dels metalls amb la part operant de matèries diferents del diamant o d'aglomerat de diamant
2573405001 Estris de fresar per treballar els metalls amb la part operant de carburs metàl·lics sinteritzats
2573406106 Freses amb mànec per treballar els metalls amb la part operant d'altres matèries
2573406608 Altres estris de fresar, freses mare, intercanviables, per treballar els metalls amb part operant de matèries diferents dels carburs metàl·lics sinteritzats o cermets, excepte les freses amb mànec
2573406903 Altres estris de fresar, excepte per treballar el metall
2573407104 Estris de tornejar per a la mecanització dels metalls amb la part operant de carburs metàl·lics sinteritzats o cermets, excepte plaques, varetes, puntes i similars, sense muntar, de carburs metàl·lics sinteritzats
2573407400 Estris de tornejar per a la mecanització dels metalls amb la part operant de matèries diferents de carburs metàl·lics sinteritzats o cermets
2573407901 Altres estris de tornejar, excepte portapeces i portaeines destinats a màquines o eines manuals per treballar el metall
2573408102 Altres estris intercanviables amb la part operant de diamant o d'aglomerats de diamant
2573408303 Puntes de tornavís amb la part operant de matèries diferents del diamant o d'aglomerats de diamant, excepte portapeces i portaeines destinats a màquines o eines manuals
2573408501 Estris per tallar engranatges amb la part operant de matèries diferents del diamant o d'aglomerats de diamant, excepte portapeces i portaeines destinats a màquines o eines manuals
2573408700 Estris manuals intercanviables amb la part operant de carburs metàl·lics sinteritzats, excepte plaques, varetes, puntes i similars, sense muntar, de carburs metàl·lics sinteritzats
2573408909 Altres estris intercanviables amb la part operant d'altres matèries
2573501301 Caixes de fosa, plaques de fons per a motlles i models per a motlles, excepte models per a motllos de fusta
2573501509 Models per a motllos de fusta
2573502001 Motllos per a metalls o carburs metàl·lics, per a emmotllament per injecció o per compressió, excepte lingoteres
2573503009 Motllos per a metalls o carburs metàl·lics ncaa, excepte per a emmotllament per injecció o per compressió
2573505004 Motllos per a vidre
2573506002 Motllos per a matèries minerals
2573507000 Motlles per a cautxú o plàstic, per a emmotllament per injecció o per compressió
2573508008 Motlles per a cautxú o plàstic, excepte per a emmotllament per injecció o per compressió
2573601304 Estris de perforació o de sondatge amb la part operant de carburs metàl·lics sinteritzats o de cermets, excepte els components
2573601807 Estris de perforació o de sondatge amb la part operant d'altres matèries (inclosos els components), excepte de carburs metàl·lics sinteritzats o de cermets
2573602302 Fileres d'estiratge o d'extrusió de metalls amb la part operant de diamant o d'aglomerats de diamant, excepte portapeces i portaeines destinats a màquines o eines manuals
2573602407 Fileres d'estiratge o d'extrusió de metalls amb la part operant d'altres matèries, excepte plaques, varetes, puntes, barres, pelles, cèrcols i similars, sense muntar, i de carburs metàl·lics sinteritzats o cermets
2573603300 Estris d'embotir, d'estampar o de punxonar per treballar metalls, excepte portapeces i portaeines destinats a màquines o eines manuals
2573603906 Altres estris d'embotir, d'estampar o de punxonar, excepte portapeces i portaeines destinats a màquines o eines manuals, i per treballar el metall
2573604308 Fulles i fulles tallants, per a màquines o per a aparells mecànics, per treballar metalls, excepte fulles de serra
2573604506 Fulles i fulles tallants, per a màquines o per a aparells mecànics, per treballar la fusta, excepte fulles de serra
2573605007 Fulles i fulles tallants, per a aparells de cuina o per a màquines de la indústria alimentària, excepte fulles de serra
2573606303 Fulles i fulles tallants, per a màquines agrícoles, hortícoles i forestals, excepte fulles per a arades i discos per grades i fulles de serra
2573606501 Fulles i fulles tallants, per a màquines o per a aparells mecànics ncaa, excepte fulles de serra
2573606700 Plaques de fixació mecànica per a eines, sense muntar, de carburs metàl·lics sinteritzats o de cermets
2573609009 Altres plaques, varetes, puntes i objectes similars, sense muntar, de carburs metàl·lics sinteritzats o de cermets, per a eines, excepte plaques de fixació mecànica
2591110007 Dipòsits, barrils i recipients similars per a qualsevol matèria (excepte per a gasos comprimits o liquats), de fosa de ferro o acer, amb una capacitat >= a 50 litres i <= a 300 litres, sense dispositius mecànics ni tèrmics
2591120006 Dipòsits, barrils i recipients similars per a qualsevol matèria (excepte per a gasos comprimits o liquats), de fosa de ferro o acer, amb una capacitat < a 50 litres, sense dispositius mecànics ni tèrmics
2592113307 Llaunes de conserves de fosa, ferro o acer, per tancar per soldadura o vorell, de capacitat < a 50 litres, per a aliments
2592113505 Llaunes de conserves de fosa, ferro o acer, per tancar per soldadura o vorell, de capacitat < a 50 litres, per a begudes
2592115004 Altres llaunes de conserves de fosa, ferro o acer, per tancar per soldadura o vorell, de capacitat < a 50 litres
2592121002 Envasos tubulars flexibles d'alumini per a qualsevol contingut de capacitat <= a 300 litres, excepte per a gasos comprimits o liquats
2592124006 Altres envasos d'alumini per a qualsevol contingut de capacitat <= a 300 litres, excepte flexibles, per a aerosols i per a gasos comprimits o liquats
2592126001 Envasos tubulars rígids d'alumini utilitzats per a aerosols de capacitat <= a 300 litres
2592133007 Taps corona de metalls comuns
2592135002 Càpsules per tapar o per sobretapar de plom; càpsules d'alumini amb un diàmetre > a 21 mm, excepte els taps de corona
2592137008 Altres taps, càpsules i accessoris de metalls comuns
2593113007 Cables, cordes i cordams de ferro o acer, sense aïllament per a usos elèctrics, excepte el filferro torçat per a tanques i el filferro espinós
2593115002 Trenes, eslingues i articles similars, de ferro o acer, sense aïllament per a usos elèctrics
2593123006 Filferro espinós de ferro o acer; filferro o fleix, de ferro o acer, retorts, utilitzats per a tanques sense aïllament per a usos elèctrics
2593125001 Filferro trenat, cables, trenes i similars de coure, sense aïllament per a usos elèctrics
2593127007 Filferro trenat, cables, trenes i similars d'alumini, sense aïllament per a usos elèctrics
2593131307 Teles metàl·liques, contínues o sense fi, d'acer inoxidable, per a màquines
2593131505 Teles metàl·liques teixides, fins i tot contínues o sense fi, de filferro de ferro o acer, excepte teles metàl·liques, contínues o sense fi d'acer inoxidable, per a màquines
2593132007 Enreixats, xarxes i tanques soldats, amb filferro de gruix >= a 3 mm i malles >= a 100 cm², fins i tot amb suport de paper del tipus utilitzat en cimentació i enguixat
2593133005 Enreixats soldats en els punts d'encreuament (excepte enreixats, xarxes i tanques soldats) amb filferro de gruix >= a 3 mm i malles >= a 100 cm², fins i tot amb suport de paper del tipus utilitzat en cimentació i enguixat
2593134301 Malles, enreixats, xarxes i tanques teixits, no soldats, de filferro, excepte recoberts de plàstic
2593134509 Malles, enreixats, xarxes i tanques teixits, no soldats, de filferro, recoberts de plàstic
2593135000 Xapes i bandes esteses (desplegades) de ferro o acer
2593136008 Teles, enreixats i xarxes de filferro de coure i productes de coure desplegats (inclosos d'aliatges de coure i bandes contínues o sense fi de filferro de coure)
2593140000 Puntes, claus, xinxetes, grapes i articles similars, de ferro, acer, coure i alumini, excepte del material d'oficina, enquadernació, grapes en tires i similars
2593151007 Elèctrodes recoberts per a soldadura d'arc de metalls comuns
2593153003 Filferro ple per a soldadura d'arc de metalls comuns, excepte filferro i varetes de soldadura de nucli, estant aquesta composta d'un aliatge amb un 2% o més en pes de qualsevol metall preciós
2593155008 Varetes recobertes i filferro farcit per soldar al bufador de metalls comuns, excepte els que contenen >= al 2% de metalls preciosos a la part fundent
2593157004 Altres filferros i varetes de pols aglomerat de metalls comuns, utilitzats per polvorització de metall (fins i tot els components)
2593161304 Ballestes parabòliques i les fulles, emmotllades en calent, de ferro o acer
2593161502 Ballestes i les fulles, emmotllades en calent, de ferro o acer, excepte parabòliques
2593161701 Altres ballestes i les fulles, de ferro o acer, emmotllades en fred
2593163109 Molles helicoïdals, emmotllades en calent, de ferro o acer
2593163300 Molles helicoïdals de compressió, emmotllades en fred, de ferro o acer
2593163508 Molles helicoïdals de tracció, emmotllades en fred, de ferro o acer
2593163707 Molles helicoïdals emmotllades en fred, de ferro o acer, ncaa
2593165305 Molles d'espiral pla de ferro o acer
2593165503 Molles de disc, de ferro o acer
2593166005 Altres molles de ferro o acer
2593168001 Molles de coure (fins i tot d'aliatges de coure), excepte molles de rellotge
2593171005 Cadenes de baules amb puntals, de ferro o acer, excepte les proveïdes d'elements tallants o un altre tipus d'articles en els quals les cadenes exerceixen una funció secundària, proteccions de portes acabades amb cadenes, cadenes d'agrimensor i bijuteria
2593172406 Altres cadenes de baules soldades, de ferro o acer, excepte de les cadenes de baules articulades, cadenes antilliscants i cadenes de baules amb puntals
2593173001 Cadenes antilliscants de fosa de ferro o acer
2593175006 Cadenes, de fosa, de ferro o acer, ncaa
2593177002 Cadenes i els components, de coure
2593178000 Components de cadenes de fosa, de ferro o acer
2593180006 Agulles de cosir, de teixir, de fer ganxet, passacintes, punxons per brodar i articles similars, d'ús manual, de ferro o acer; agulles de cap i imperdibles de ferro o acer
2594111307 Cargols tornejats a la barra, de tija amb diàmetre <= a 6 mm
2594111505 Cargols i perns per a la fixació de vies fèrries i per a material de construcció de bugies, de fosa, de ferro o acer
2594111704 Cargols i perns sense cap d'acer
2594112305 Cargols i perns amb cap, de ranura i de creu, d'acer inoxidable
2594112503 Cargols i perns amb cap, de ranura i de creu, excepte d'acer inoxidable
2594112702 Cargols de buit de sis cares d'acer inoxidable
2594112901 Cargols de buit de sis cares, excepte d'acer inoxidable
2594113102 Cargols amb cap hexagonal d'acer inoxidable
2594113303 Cargols amb cap hexagonal, d'acer amb una resistència a la tracció < a 800 Mpa, excepte d'acer inoxidable
2594113501 Cargols amb cap hexagonal, d'acer amb una resistència a la tracció >= a 800 Mpa, excepte d'acer inoxidable
2594113909 Cargols i perns amb cap, de fosa, de ferro o acer, excepte hexagonals
2594115308 Cargols per a fusta, de ferro o acer
2594115705 Escàrpies i armelles roscades, de ferro o acer
2594117304 Cargols trepadors d'acer inoxidable, excepte els mecanismes roscats utilitzats per transmetre moviment o com a peces actives de maquinària
2594117502 Altres cargols trepadors, de fosa, de ferro o acer
2594118302 Femelles fabricades per tornejat a la barra, de secció sòlida, d'un diàmetre de forat <= a 6 mm
2594118500 Femelles d'acer inoxidable, excepte les fabricades per tornejat a la barra, de secció sòlida, d'un diàmetre de forat <= a 6 mm
2594118709 Femelles de ferro o acer (incloses les autoblocants), excepte les d'acer inoxidable i les fabricades per tornejat a la barra, de secció sòlida, d'un diàmetre de forat <= a 6 mm
2594119002 Articles roscats, de fosa, de ferro o acer, ncaa
2594121008 Volanderes sense roscar, de molla i les altres de seguretat, de fosa, de ferro o acer
2594123004 Altres volanderes de ferro o acer, excepte les de molla i les altres de seguretat
2594125009 Reblons de ferro o acer (fins i tot els parcialment buits), excepte els tubulars o d'espiga fesa polivalents
2594127005 Passadors, clavilles i xavetes i articles similars, sense roscar, de ferro o acer, excepte volanderes i reblons
2594131007 Volanderes, reblons, xavetes, xinxetes i similars, sense rosca, de coure
2594134001 Cargols, perns i femelles, de coure
2594137004 Articles roscats de coure ncaa
2599111008 Aigüeres i lavabos, d'acer inoxidable
2599112701 Banyeres de ferro o acer (esmaltades i sense esmaltar)
2599113101 Altres articles d'higiene o tocador i els components, de fosa, de ferro o acer
2599113500 Articles d'higiene o tocador i els components, de coure
2599113709 Articles d'higiene o tocador i els components, d'alumini
2599121702 Articles de taula, cuina o d'ús domèstic i els components, de fosa, de ferro o acer, esmaltats o sense esmaltar
2599122501 Articles de taula, cuina o d'ús domèstic i els components d'acer inoxidable, excepte coberts
2599123708 Articles de taula, cuina o d'ús domèstic i els components, de ferro o acer, esmaltats, excepte de ferro fos
2599124507 Articles de taula, cuina o d'ús domèstic i els components, de ferro no fos o d'acer inoxidable (pintats, envernissats, etc.), excepte esmaltats
2599125306 Articles de taula, cuina o d'ús domèstic i els components i fregalls, guants i articles similars per fregar o enllustrar, de coure
2599125504 Articles de taula, cuina o d'ús domèstic i els components, d'alumini, colats o emmotllats
2599125703 Articles de taula, cuina o d'ús domèstic i els components i fregalls, guants i articles similars per fregar o enllustrar, d'alumini no fos
2599127004 Aparells mecànics accionats a mà, de 10 kg de pes màxim, utilitzats per preparar, condicionar o servir aliments o begudes
2599128002 Altres articles de taula, cuina o d'ús domèstic i els components i fregalls, guants i articles similars per fregar o enllustrar, de llana, de ferro o acer
2599212001 Caixes de cabals blindades o reforçades, caixes fortes, portes i calaixos de seguretat per a cambres cuirassades, de metalls comuns
2599217000 Arquetes, caixes de seguretat i articles similars, de metalls comuns
2599220004 Classificadors, fitxers, caixes de classificació, safates de correspondència, plomers (gots o capses per a plomes d'escriure), porta-segells i material similar d'oficina, de metall comú, excepte mobles d'oficina i papereres
2599233007 Mecanismes per a l'enquadernació de fulls intercanviables o per a classificadors, de metalls comuns
2599235002 Grapes en bandes o tires de metalls comuns, per a oficina, tapisseria i embalatge
2599237008 Material d'oficina (inclosos els clips, índexs de senyals i objectes similars) de metalls comuns, ncaa
2599240002 Estatuetes i altres objectes de decoració, marcs per a fotografies, gravats o similars i miralls, de metalls comuns
2599253005 Ganxos, ullets, anells per a ullets i similars, de metalls comuns, utilitzats en peces de vestir, calçat, tendals, marroquineria, articles de viatge o altres articles confeccionats, excepte mosquetons, reblons, botons de pressió i polsadors
2599255000 Reblons tubulars o amb espiga fesa, de metalls comuns
2599257006 Articles com ara tanques, muntures amb tanques, sivelles, granadures i lluentons (inclosos els components), de metalls comuns
2599260000 Hèlices per a vaixells amb les paletes
2599291005 Material fix per a vies fèrries, inclòs el tramvia, i els components
2599291102 Àncores, ruixons i els components, de fosa, ferro o acer, excepte ancoratges d'obra
2599291303 Altres manufactures emmotllades, de fosa no mal·leable, de ferro o acer
2599291909 Altres manufactures emmotllades, de fosa, de ferro o acer
2599292205 Altres manufactures forjades o estampades, però sense treballar d'una altra manera, de ferro o acer
2599292509 Manufactures acabades de filferro de ferro o acer, llaços, trampes, etc., lligams per a farratge, anells nasals, ganxos per matalassos, ganxos de carnisser, penjadors per rajoles i papereres, excepte bastidors per a pantalles
2599292804 Agulles de ganxo, rulós, arrissadors, bigudins i articles de perruqueria similars, i els components, de metall, excepte aparells de perruqueria electrotèrmics
2599292907 Pintes, passadors i articles similars, excepte els de cautxú endurit o de plàstic i els aparells de perruqueria electrotèrmics
2599293108 Escales i escambells de mà i amovibles (d'aeroports, etc.), de ferro o acer, excepte forjats o estampats
2599293309 Paletes i plataformes similars per a la manipulació de mercaderies, de ferro o acer
2599293507 Bobines per a cables, tubs i articles similars, de ferro o acer
2599293706 Ventiladors no mecànics, canalons, ganxos i articles similars de ferro o acer utilitzats en la indústria de la construcció, excepte forjats o estampats
2599294505 Tabaqueres, portacigarrets, polvoreres, estotjos per a cosmètics i objectes similars de butxaca, reixes de xapa i articles similars per filtrar l'aigua a l'entrada de les clavegueres i altres manufactures, de ferro o acer, excepte de fosa
2599295502 Altres manufactures d'alumini ncaa
2599295807 Altres manufactures de coure ncaa
2599296004 Altres manufactures d'estany ncaa
2599297204 Altres manufactures de zinc ncaa
2599297405 Altres manufactures de plom ncaa
2599297906 Altres manufactures de níquel ncaa
2599298202 Campanes, campanetes, gongs i articles similars, que no siguin elèctrics, de metalls comuns
2599298308 Tubs flexibles de ferro o acer, excepte els tubs de cautxú que incorporen o tenen instal·lats reforços metàl·lics externs i tubs flexibles en forma de peces de maquinària o automòbils
2599298506 Tubs flexibles de metalls comuns, excepte els tubs de cautxú que incorporen o tenen instal·lats reforços metàl·lics externs i tubs flexibles en forma de peces de maquinària o automòbils i els de ferro o acer
2599298705 Plaques indicadores, plaques rètol, plaques d'adreces, xifres, lletres i signes diversos, de metalls comuns, excepte lluminosos
2599299504 Imants permanents i articles destinats a ser imantats permanentment, de metall
2611110008 Tubs catòdics per a receptors i càmeres de televisió i altres tipus de tubs catòdics
2611120007 Tubs per a hiperfreqüències (magnetrons, clistrons, carcinotrons) i altres llums, vàlvules i tubs
2611212009 Díodes semiconductors, excepte els fotodíodes i els díodes emissors de llum
2611215002 Transistors, excepte els fototransistors
2611218006 Tiristors, diacs i triacs semiconductors, excepte els dispositius fotosensibles
2611222008 Díodes semiconductors emissors de llum (LED); dispositius fotosensibles semiconductors, fins i tot acoblats en mòduls o panells: díodes emissors de llum (fins i tot els díodes làser)
2611224004 Dispositius semiconductors fotosensibles; cèl·lules fotoconductores o fotovoltaiques (solars, fotodíodes, fototransistors, fototiristors, parells fotoelèctrics i fotorelés)
2611226009 Altres dispositius semiconductors
2611228005 Cristalls piezoelèctrics muntats (fins i tot oscil·ladors i ressonadors de quars)
2611300308 Processadors i controladors fins i tot combinats amb memòries, convertidors, circuits lògics, amplificadors, rellotges o altres circuits, circuits integrats multixip
2611300609 Altres processadors i controladors fins i tot combinats amb memòries, convertidors, circuits lògics, amplificadors, rellotges o altres circuits
2611302304 Circuits electrònics integrats, memòries, circuits multixip
2611302701 Circuits electrònics integrats, memòries, (excepte circuits multixip): memòria dinàmica de lectura-escriptura d'accés aleatori (D-RAMs)
2611303407 Circuits electrònics integrats, memòries, (excepte circuits multixip): memòria estàtica de lectura-escriptura d'accés aleatori (S-RAMs), fins i tot la memòria cache de lectura-escriptura d'accés aleatori (cache-RAMs)
2611305402 Circuits electrònics integrats, memòries, (excepte circuits multixip): memòria exclusivament de lectura, programable, que es pugi esborrar mitjançant raigs ultraviolats (EPROMs)
2611306503 Circuits electrònics integrats, memòries, (excepte circuits multixip): memòria exclusivament de lectura, programable, que es pugi esborrar elèctricament (E2PROMs), incloses les flaix E2PROMs
2611306702 Circuits electrònics integrats, memòries, (excepte circuits multixip): altres memòries, excepte D-RAMs, S-RAMs, cache-RAM, EPROMs, E2PROMs i flaix E2PROMs
2611308003 Circuits electrònics integrats, amplificadors
2611309108 Altres circuits electrònics integrats, circuits multixip
2611309404 Altres circuits electrònics integrats, excepte circuits multixip
2611401003 Càpsules fonocaptores
2611404007 Components de tubs catòdics, components de vàlvules i tubs de càtode calent, càtode fred i fotocàtode
2611407000 Components de díodes, transistors i dispositius semiconductors similars, de dispositius semiconductors fotosensibles i cèl·lules fotovoltaiques, de díodes emissors de llum i de cristalls piezoelèctrics muntats
2611409006 Components dels circuits integrats i microprocessadors electrònics, excepte els que només consten d'elements passius
2611502004 Circuits impresos múltiples que només portin elements conductors i contactes
2611505007 Circuits impresos que només portin elements conductors i contactes, excepte els múltiples
2612108000 Xarxes passives, incloses les de resistències o condensadors, excepte les de xips de resistències o condensadors, les que continguin elements actius i les híbrides
2612200002 Equips de comunicacions de xarxa (concentradors, encaminadors i passarel·les) LAN i WAN i targetes de so, vídeo, xarxa i similars per a màquines de tractament automàtic de dades
2612300008 Targetes intel·ligents
2620110009 Ordinadors personals portàtils i agendes electròniques
2620120008 Terminals de punt de venda, caixers automàtics i similars que puguin connectar-se a ordinadors o a xarxes
2620130007 Ordinadors personals, excepte els portàtils
2620140006 Ordinadors presentats en forma de sistemes
2620150005 Ordinadors (excepte els portàtils, els de taula i els presentats en forma de sistema), fins i tot amb 1 o 2 tipus d'unitats: unitat de memòria, unitat d'entrada o de sortida
2620164006 Impressores, copiadores i fax, aptes per ser connectats a un ordinador o una xarxa, excepte màquines que imprimeixin mitjançant planxes, cilindres i altres elements, i màquines que efectuen dos o més de les següents funcions: impressió, còpia o fax
2620165003 Teclats, encara que incloguin unitats de memòria en el mateix embolcall
2620166001 Altres unitats d'entrada i/o sortida (aparells digitals d'autoservei, ratolins i similars) encara que incloguin unitats de memòria en el mateix embolcall
2620170003 Pantalles i projectors utilitzats en informàtica
2620180002 Màquines que efectuen dos o més funcions: impressió, còpia o fax, aptes per ser connectades a una màquina automàtica per al tractament o processament de dades o a xarxa
2620210004 Unitats de memòria
2620220003 Dispositius sòlids i permanents verges per emmagatzemar dades a partir d'una font exterior (targetes de memòria)
2620300001 Altres ordinadors i equips informàtics
2620400006 Components i accessoris d'ordinadors i equips informàtics (excepte ratolins i lectors de disc dur), components i accessoris que puguin utilitzar indistintament amb màquines d'escriure, calculadores, registradores i similars, ordinadors i màquines i aparells d'oficina
2630110008 Emissors per a radiodifusió i televisió amb aparell receptor
2630120007 Emissors per a radiodifusió i televisió sense aparell receptor
2630130006 Càmeres de televisió, incloses les de circuit tancat, excepte les de vídeo
2630210003 Telèfons d'abonat d'auricular sense fils combinat amb micròfon
2630220002 Telèfons mòbils (cel·lulars) i els d'altres xarxes sense fils
2630231009 Estacions base
2630232007 Aparells per a la recepció, conversió, transmissió o regeneració de veu, imatge o altres dades, inclosos els de commutació i encaminament ("switching and routing apparatus")
2630233005 Altres telèfons (inclou videòfons)
2630234003 Receptors portàtils per a trucada i cerca de persones
2630237006 Altres aparells de transmissió o recepció de veu, imatge o altres dades, inclosos els de comunicació en xarxa
2630300000 Components i peces soltes d'aparells elèctrics de telefonia o telegrafia, excepte antenes
2630401003 Antenes telescòpiques i antenes de banyes per a aparells portàtils en vehicles automòbils
2630403505 Antenes d'exterior per a recepció per satèl·lit (radiodifusió i televisió), fins i tot els sistemes rotors, excepte amplificadors d'antena i oscil·ladors de radiofreqüència
2630403903 Antenes d'exterior per a ràdio i televisió, fins i tot els sistemes rotors, excepte per a recepció per satèl·lit, amplificadors d'antena i oscil·ladors de radiofreqüència
2630404007 Antenes i reflectors d'antenes d'aparells elèctrics de telefonia o telegrafia i els components
2630405004 Antenes d'interior per a ràdio i televisió, fins i tot les que s'encasten, excepte amplificadors d'antena i oscil·ladors de radiofreqüència
2630406002 Altres antenes, filtres i separadors d'antenes i els components
2630407000 Mobles i embolcalls d'emissores i receptors de ràdio i televisió, càmeres de televisió, etc.; components destinats a càmeres televisió i receptors ràdio o televisió ncaa
2630502004 Avisadors elèctrics de protecció contra robatoris, incendis o similars, excepte per a vehicles automòbils i per a edificis
2630508001 Avisadors elèctrics de protecció contra robatoris, incendis o similars per a edificis
2640110007 Aparells receptors de radiodifusió que funcionin sense una font d'energia exterior, excepte per a vehicles
2640125005 Aparells receptors de radiodifusió que només funcionin amb una font d'energia exterior, excepte per a vehicles
2640127001 Aparells receptors de radiodifusió que només funcionin amb una font d'energia exterior per a vehicles, amb enregistradors o reproductors de so
2640129007 Aparells receptors de radiodifusió que només funcionin amb una font d'energia exterior per a vehicles, excepte amb enregistradors o reproductors de so
2640202009 Receptors (sintonitzadors) per a televisors en color, magnetoscopis i unitats de recepció per cable, excepte els que aïllen els senyals televisius d'alta freqüència
2640204005 Teleprojectors en color
2640209004 Altres receptors de televisió fins i tot combinats amb receptors de radiodifusió o aparells d'enregistrament o reproducció de so i imatge
2640310008 Giradiscos, tocadiscos, reproductors de cassets i altres aparells de reproducció de so
2640320007 Magnetòfons i altres aparells d'enregistrament de so
2640330006 Càmeres de vídeo
2640342001 Canons de projecció
2640344007 Pantalles en color amb tubs catòdics
2640346002 Pantalles en color planes, d'LCD o plasma, sense sintonitzador, excepte amb tubs catòdics
2640348008 Pantalles en blanc i negre o monocroms
2640410003 Micròfons i els suports, excepte micròfons sense fil amb transmissor
2640423502 Caixes acústiques muntades amb un sol altaveu, fins i tot els marcs o armaris projectats especialment per contenir altaveus
2640423701 Caixes acústiques muntades amb diversos altaveus, fins i tot els marcs o armaris projectats especialment per contenir altaveus
2640423900 Caixes acústiques, fins i tot els marcs o armaris projectats especialment per contenir altaveus, excepte muntades
2640427007 Auriculars (fins i tot combinats amb un micròfon) i micròfons combinats amb un o diversos altaveus, excepte cascos de pilot amb auriculars, telèfons, micròfons sense fil amb transmissor i audiòfons
2640435506 Amplificadors elèctrics d'audiofreqüència per a telefonia o mesurament, excepte els amplificadors d'alta freqüència o freqüència intermèdia
2640435904 Amplificadors elèctrics d'audiofreqüència, fins i tot els d'alta fidelitat, excepte els amplificadors d'alta freqüència o freqüència intermèdia i els destinats a telefonia o mesurament
2640437006 Aparells elèctrics d'amplificació del so, fins i tot els sistemes de megafonia amb micròfon i altaveu
2640440000 Receptors de radiotelefonia o radiotelegrafia, excepte els portàtils de trucada o cerca de persones i els combinats amb receptors de ràdio
2640515005 Pedres precioses, semiprecioses i sintètiques dels aparells d'enregistrament i reproducció de so
2640517001 Altres components i accessoris d'aparells d'enregistrament i reproducció d'imatge i so: mobles, lectors, bobinadors, braços, platines, cassets de neteja, etc.
2640518009 Components de micròfons, altaveus, auriculars i amplificadors (caixes o xassissos per a altaveus)
2640520005 Components d'emissors o receptors de ràdio
2640605009 Videoconsoles, excepte les operades amb mitjans de pagament
2651112000 Brúixoles, incloses les magnètiques o giroscòpiques, els compassos de ruta i les agulles de marcar
2651115003 Instruments i aparells per a la navegació aèria o espacial, excepte les brúixoles
2651118007 Instruments i aparells de navegació, fins i tot per a la navegació marítima i fluvial, excepte per a la navegació aèria o espacial i les brúixoles
2651123503 Instruments i aparells de meteorologia, hidrologia i geofísica, electrònics, excepte les brúixoles
2651125002 Teodolits i taquímetres, instruments i aparells de fotogrametria, aparells d'hidrografia i oceanografia, electrònics, excepte els telèmetres, les brúixoles, els nivells i els compassos
2651128006 Instruments i aparells no electrònics de fotogrametria, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia o geofísica, teodolits i taquímetres no electrònics, excepte els telèmetres, els nivells i els compassos
2651202006 Aparells de radiodetecció i radiosondatge (radar)
2651205009 Aparells de radiogoniometria, inclosos radiofars, radiobalises, receptors i radiocompassos equipats amb múltiples antenes o amb una antena de quadre direccional
2651208003 Aparells de radiotelecomandament, fins i tot per vaixells, aeronaus sense pilot, coets, míssils, joguines, models i maquetes, maquinària i explosió de mines
2651310005 Balances sensibles a un pes <= a 5 cg, fins i tot amb pesos, els components i accessoris
2651320004 Taules i màquines per dibuixar i altres instruments de dibuix, traçat o càlcul matemàtic
2651330003 Micròmetres i calibradors, excepte els calibres sense òrgans regulables per a magnituds geomètriques
2651410000 Instruments i aparells per a la mesura o detecció de radiacions ionitzants
2651420009 Oscil·loscopis i oscil·lògrafs catòdics
2651431006 Instruments per a la mesura de magnituds elèctriques sense dispositiu de registre: multímetres
2651433002 Instruments i aparells electrònics per a la mesura o control de la tensió, intensitat, resistència o potència elèctrica, sense dispositiu registrador, excepte multímetres, oscil·loscopis i oscil·lògrafs
2651435503 Instruments i aparells per a la mesura de magnituds elèctriques sense dispositiu registrador: voltímetres
2651435901 Instruments i aparells no electrònics per a la mesura o control de la tensió, intensitat, resistència o potència elèctrica, sense dispositiu registrador, excepte multímetres i voltímetres
2651440007 Instruments i aparells per a la mesura o control de magnituds elèctriques i de radiacions destinats a la telecomunicació
2651452002 Instruments i aparells per a la mesura o control de magnituds elèctriques de discos oblia o dispositius semiconductors
2651453000 Instruments i aparells per a la mesura o control de la potència elèctrica, amb dispositiu registrador, excepte comptadors de gas, líquid o electricitat
2651455501 Instruments i aparells electrònics per a la mesura o control de la potència elèctrica, sense dispositiu registrador, excepte comptadors de gas, líquid o electricitat
2651455909 Instruments i aparells no electrònics per a la mesura o control de la potència elèctrica, sense dispositiu registrador, excepte multímetres i voltímetres
2651511001 Termòmetres i piròmetres de líquid amb lectura directa, sense combinar amb instruments de fora d'aquest grup, excepte els clínics o veterinaris
2651513503 Altres termòmetres i piròmetres, sense combinar amb instruments de fora d'aquest grup, electrònics
2651513901 Altres termòmetres i piròmetres, sense combinar amb instruments de fora d'aquest grup, ncaa, no electrònics
2651515002 Baròmetres sense combinar amb altres instruments, inclosos altímetres i piezòmetres
2651517504 Densímetres, higròmetres, areòmetres, psicròmetres, pesalíquids, etc., sense combinar amb instruments de fora d'aquest grup, electrònics
2651517902 Densímetres, higròmetres, areòmetres, psicròmetres, pesalíquids, etc., sense combinar amb instruments de fora d'aquest grup, no electrònics
2651523502 Instruments i aparells electrònics per a la mesura o control del cabal o del nivell de líquids, cabalímetres
2651523900 Instruments i aparells electrònics per a la mesura o control del cabal o del nivell de líquids, excepte cabalímetres
2651525507 Instruments i aparells no electrònics per a la mesura o control del cabal o del nivell de líquids, cabalímetres
2651525905 Instruments i aparells no electrònics per a la mesura o control del cabal o del nivell de líquids, excepte cabalímetres
2651527104 Instruments i aparells per a la mesura o control de la pressió de líquids o gasos, electrònics
2651527400 Manòmetres d'espira o membrana manomètrica metàl·lica
2651527901 Altres instruments i aparells per a la mesura o control de la pressió de líquids o gasos
2651528303 Altres instruments i aparells per a la mesura o control de característiques de líquids o gasos, electrònics
2651528909 Altres instruments i aparells per a la mesura o control de característiques de líquids o gasos, no electrònics
2651531307 Analitzadors de gasos o de fums, electrònics
2651531903 Analitzadors de gasos o de fums, no electrònics
2651532007 Cromatògrafs i aparells d'electroforesi
2651533005 Espectròmetres, espectrofotòmetres i espectrògrafs que utilitzen radiacions òptiques (ultraviolades, visibles, infraroigs)
2651538101 Ph-metres, mesuradors redox i altres aparells electrònics per mesurar la conductivitat i magnituds electroquímiques, fins i tot els de laboratori i els utilitzats en el control de processos
2651538302 Altres instruments i aparells electrònics per a anàlisis físiques o químiques
2651539508 Instruments i aparells no electrònics per a anàlisis físiques o químiques (inclou viscosímetres, porosímetres i dilatòmetres)
2651610006 Microscopis electrònics (excepte els òptics) i difractògrafs electrònics
2651621003 Màquines i aparells electrònics per a assaigs de les propietats mecàniques dels metalls, excepte metal·logràfics o destinats a detectar defectes
2651623009 Màquines i aparells no electrònics per a assaigs de les propietats mecàniques dels metalls
2651625500 Màquines i aparells electrònics per a assaigs de les propietats mecàniques de materials (tèxtils, paper, cartó, plàstic, fusta, formigó, cautxú, cuir o linòleum), excepte de metalls
2651625908 Màquines i aparells no electrònics per a assaigs de les propietats mecàniques de materials (tèxtils, paper, cartó, plàstic, fusta, formigó, cautxú, cuir o linòleum), excepte de metalls
2651633008 Comptadors de gasos (fins i tot els de calibratge)
2651635003 Comptadors de líquids (fins i tot els de calibratge), excepte bombes
2651637009 Comptadors d'electricitat (fins i tot els de calibratge), excepte voltímetres, amperímetres, wattímetres i similars
2651643007 Compta-revolucions, comptadors de producció, d'entrades i de billar, taxímetres, comptaquilòmetres, podòmetres, comptadors portàtils i d'impulsos i cronòmetres
2651645300 Velocímetres per a vehicles terrestres
2651645508 Velocímetres i tacòmetres, excepte per a vehicles automòbils
2651650002 Altres instruments i aparells per a la regulació i control automàtics, hidràulics o pneumàtics
2651662007 Bancs de proves
2651665000 Instruments i aparells electrònics de mesura o control de magnituds geomètriques, inclosos comparadors i màquines de mesura de coordenades
2651667006 Altres instruments i aparells de mesura o control, electrònics
2651668302 Altres instruments i aparells de mesura o control de magnituds geomètriques (inclou calibres sense òrgans regulables), no electrònics
2651668908 Altres instruments i aparells de mesura o control, no electrònics, ncaa
2651701507 Instruments i aparells per a la regulació i control automàtics, termòstats electrònics
2651701905 Instruments i aparells per a la regulació i control automàtics, termòstats no electrònics
2651703007 Instruments i aparells per a la regulació i control automàtics, manòstats (pressòstats)
2651709004 Altres instruments i aparells per a la regulació i control automàtics, excepte hidràulics o pneumàtics
2651810008 Components i accessoris d'aparells de radar i de radionavegació
2651820007 Components i accessoris d'instruments i aparells de meteorologia, geofísica i similars; d'instruments de dibuix, càlcul, mesures de longitud i similars; d'instruments i aparells de mesura i control; micròtoms i els components
2651830006 Components i accessoris de microscopis i difractògrafs electrònics, excepte els òptics
2651843307 Components i accessoris de comptadors d'electricitat
2651843505 Components i accessoris de comptadors de gasos i de líquids, excepte bombes de líquids
2651845004 Components i accessoris d'altres comptadors, velocímetres, tacòmetres, compta-revolucions, comptadors de producció, taxímetres i estroboscopis
2651853008 Components i accessoris d'instruments de regulació i control automàtics, mesura i control, excepte d'instruments i aparells per a control de discos oblies (“wafers”) o dispositius, semiconductors, o per a control de màscares o retícules utilitzades en la fabricació de dispositius semiconductors i d'aparells òptics per al mesurament de les impureses de material particulat a la superfície dels discos oblies (“wafers”) de material semiconductor
2651855003 Components i accessoris de termòstats, manòstats i altres aparells de regulació i control
2651860003 Components i accessoris d'instruments i aparells de navegació i d'instruments i aparells per a assaigs
2652110002 Rellotges de polsera i butxaca amb caixa de metalls preciosos o aplacats
2652120001 Rellotges de polsera, de butxaca i rellotges similars fins i tot els cronòmetres, excepte amb caixa de metalls preciosos o aplacats
2652130000 Rellotges de tauler d'instruments i rellotges similars per a automòbils, avions, naus espacials o vaixells, fins i tot els cronògrafs per a vehicles
2652140009 Despertadors, rellotges de paret i altres rellotges
2652211005 Mecanismes de rellotgeria
2652221004 Caixes de rellotgeria i els components
2652231003 Components de rellotges: molles (ressorts), incloses les espirals; esferes o quadrants; platines i ponts i similars, excepte les polseres
2652241002 Registradors d'assistència, datadors i comptadors
2652244006 Parquímetres i aparells de control de temps i aparells per mesurar, registrar o indicar d'una altra manera els intervals de temps, amb mecanisme de rellotgeria o amb motor sincrònic, excepte els rellotges, els registradors d'assistència i els indicadors de data
2652247009 Interruptors horaris amb mecanisme de rellotgeria o amb motor sincrònic, inclosos els que obren i tanquen circuits d'alimentació d'aparells elèctrics
2660111509 Aparells de raigs X per a ús mèdic, quirúrgic, odontològic o veterinari, inclosos els de radiografia i radioteràpia
2660111907 Altres aparells de raigs X de radiografia o radioteràpia
2660113009 Aparells que utilitzen radiacions alfa, beta o gamma, fins i tot per a ús mèdic, quirúrgic, odontològic o veterinari, inclosos els aparells per a radiografia i radioteràpia
2660115004 Tubs de raigs X, excepte els embolcalls de vidre
2660117000 Generadors de raigs X i d'alta tensió, inclosos els components
2660123008 Electrocardiògrafs
2660128007 Altres aparells d'electrodiagnòstic, excepte els electrocardiògrafs
2660130003 Aparells de raigs ultraviolats o infrarojos per a ús mèdic, quirúrgic, odontològic o veterinari
2660143304 Audiòfons, excepte els components i accessoris
2660143900 Components i accessoris d'audiòfons
2660145001 Estimuladors cardíacs, excepte els components i accessoris
2670110004 Objectius muntats per a càmeres, projectors, ampliadores o reductores, de qualsevol material
2670125002 Càmeres per a la preparació de clixés o cilindres d'impremta; càmeres especials per a fotografia submarina o aèria i per a l'examen mèdic o quirúrgic d'òrgans interns, aparells per a laboratoris de medicina legal o identificació judicial
2670130002 Càmeres digitals
2670140001 Aparells fotogràfics amb autorevelatge i aparells fotogràfics ncaa
2670150000 Càmeres cinematogràfiques
2670165008 Projectors cinematogràfics
2670191004 Dispositius per produir flaixos (incloses les làmpades fotogràfiques de cub i de llampada i similars), ampliadores fotogràfiques, aparells per a laboratoris fotogràfics, negatoscopis, pantalles de projecció, projectors de diapositives i d'altres imatges, excepte els projectors cinematogràfics
2670199007 Components i accessoris d'equips fotogràfics
2670215306 Lents, prismes, miralls i altres elements d'òptica, de qualsevol matèria, sense muntar
2670215504 Altres lents, prismes, miralls i elements d'òptica, de qualsevol matèria, muntats
2670217004 Altres objectius muntats, excepte per a càmeres, projectors, ampliadores o reductores fotogràfiques o cinematogràfiques
2670218002 Matèries polaritzants en fulls o plaques sense muntar; filtres d'òptica muntats de qualsevol material
2670223002 Binocles i prismàtics, fins i tot per a visió nocturna
2670225007 Altres instruments i telescopis òptics, excepte els binocles i els prismàtics
2670227003 Microscopis òptics fins i tot per a fotomicrografia, cinefotomicrografia o microprojecció, excepte els electrònics
2670231005 Mires telescòpiques per a armes, periscopis, visors per a màquines, per a aparells d'òptica, de precisió i d'enregistrament i reproducció de so i imatge
2670233001 Làsers, excepte els díodes làser i màquines i aparells que incorporin làsers
2670239008 Altres dispositius, aparells i instruments d'òptica ncaa
2670242002 Telèmetres
2670245005 Instruments i aparells que utilitzin radiacions òptiques (ultraviolades, visibles, infraroigs), excepte els espectròmetres, els espectrofotòmetres i els espectrògrafs
2670249007 Exposímetres, estroboscopis, instruments, aplicacions i màquines òptiques per mesurar o comprovar (projectors de perfils, instruments i aparells per a control de discos oblies (“wafers”) o dispositius, semiconductors, o per a control de màscares o retícules utilitzades en la fabricació de dispositius semiconductors, etc.)
2670251003 Components i accessoris de binocles, prismàtics, telescopis, ulleres de llarga vista, ulleres astronòmiques, telescopis òptics i la resta d'instruments d'astronomia (incloses les armadures), excepte els aparells de radioastronomia
2670253009 Components i accessoris dels microscopis òptics
2670261002 Components i accessoris de mires telescòpiques, làsers, dispositius de cristall líquid i la resta de dispositius òptics
2670263008 Components i accessoris d'instruments i aparells per a control de discos (“wafers”) o dispositius, semiconductors, o per a control de màscares o retícules utilitzades en la fabricació de dispositius semiconductors i d'aparells òptics per al mesurament de les impureses de material particulat a la superfície dels discos oblies (“wafers”) de material semiconductor, excepte els projectors de perfils
2680110003 Cintes i discos magnètics verges per enregistrar sons o enregistraments similars
2680120002 Mitjans òptics verges per enregistrar so o enregistraments similars, excepte els de pel·lícules cinematogràfiques
2680130001 Altres suports, fins i tot matrius i màsters per produir discos
2680140000 Targetes amb una tira magnètica incorporada
2711101003 Motors amb una de potència <= a 37,5 W, inclosos motors sincronitzats amb una potència <= a 18 W, motors universals, motors de corrent altern i motors de corrent continu
2711103009 Motors i generadors de corrent continu, amb una potència > a 37,5 W i <= a 750 W, excepte els d'arrencada per a motors d'explosió
2711105004 Motors i generadors de corrent continu, amb una potència > a 750 W i <= a 75 kW
2711107000 Motors i generadors de corrent continu, amb una potència > a 75 kW i <= a 375 kW, excepte els d'arrencada per a motors d'explosió
2711109006 Motors de corrent altern polifàsics amb una potència > a 750 kW, excepte els de tracció
2711210009 Motors elèctrics universals amb una potència > a 37,5 W
2711223002 Motors de corrent altern monofàsics amb una potència > a 37,5 W i <= a 750 W
2711225007 Motors de corrent altern monofàsics amb una potència > a 750 W
2711230007 Motors de corrent altern polifàsics amb una potència <= a 750 W
2711240304 Motors de corrent altern polifàsics amb una potència > a 750 W i <= a 7,5 kW
2711240502 Motors de corrent altern polifàsics amb una potència > a 7,5 kW i <= a 37 kW
2711240701 Motors de corrent altern polifàsics amb una potència > a 37 kW i <= a 75 kW
2711253009 Motors de tracció de corrent altern polifàsics amb una potència > a 75 kW
2711254007 Motors de corrent altern polifàsics amb una potència > a 75 kW i <= a 375 kW
2711256002 Motors de corrent altern polifàsics amb una potència > a 375 kW i <= a 750 kW
2711259006 Altres motors de corrent altern polifàsics amb una potència > a 750 kW
2711261002 Generadors de corrent altern (alternadors) amb una potència <= a 75 kVA
2711263008 Generadors de corrent altern (alternadors) amb una potència > a 75 kVA i <= a 375 kVA
2711265003 Generadors de corrent altern (alternadors) amb una potència > a 375 kVA i <= a 750 kVA
2711267009 Generadors de corrent altern (alternadors) amb una potència > a 750 kVA
2711311003 Grups electrògens amb motor d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel i semidièsel) amb una potència <= a 7,5 kVA
2711313009 Grups electrògens amb motor d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel i semidièsel) amb una potència > a 75 kVA i <= a 375 kVA
2711315004 Grups electrògens amb motor d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel i semidièsel) amb una potència > a 375 kVA i <= a 750 kVA
2711317000 Grups electrògens amb motor d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel i semidièsel) amb una potència > a 750 kVA
2711323306 Grups electrògens amb motor d'èmbol d'encesa per guspira (motor d'explosió) amb una potència <= a 7,5 kVA
2711323504 Grups electrògens amb motor d'èmbol d'encesa per guspira (motor d'explosió) amb una potència > a 7,5 kVA
2711325003 Altres grups electrògens ncaa, excepte els eòlic i els de motor d'èmbol d'encesa per guspira, motor d'explosió
2711327009 Convertidors rotatius elèctrics
2711412006 Transformadors de dielèctric líquid amb una potència <= a 650 kVA
2711415009 Transformadors de dielèctric líquid amb una potència > a 650 kVA i <= a 10.000 kVA
2711418003 Transformadors de dielèctric líquid amb una potència > a 10.000 kVA
2711422005 Transformadors de mesura amb una potència <= a 1 kVA, inclosos els mesuradors de voltatge, excepte els de dielèctric líquid
2711424001 Transformadors amb una potència <= a 1 kVA, excepte de mesura i els de dielèctric líquid
2711426006 Altres transformadors amb una potència > a 1 kVA i <= a 16 kVA
2711433002 Altres transformadors amb una potència > a 16 kVA i <= a 500 kVA
2711438001 Altres transformadors amb una potència > a 500 kVA
2711501300 Bobines de reactància, fins i tot amb condensador acoblat
2711501508 Balastos o reactàncies per a làmpades o tubs de descàrrega, excepte inductors
2711508007 Inductors, excepte bobines d'inducció o de desviació per tubs catòdics o llums o tubs de descàrrega
2711611004 Components identificables com a destinats exclusivament o principalment a motors elèctrics, generadors, grups electrògens i convertidors rotatius elèctrics (inclou components de generadors eòlics), excepte les piles de combustible
2711620303 Components de transformadors, de bobines de reactància i d'autoinducció, nuclis de ferrita
2711620501 Altres components de transformadors, de bobines de reactància i d'autoinducció
2711620806 Components de convertidors estàtics del tipus utilitzats en els aparells de telecomunicacions, en les màquines automàtiques per al tractament de la informació o el processament de dades i les unitats
2712101001 Fusibles d'una tensió > a 1.000 V
2712102009 Disjuntors d'una tensió > a 1.000 V
2712103007 Seccionadors i interruptors d'una tensió > a 1.000 V
2712104102 Parallamps i limitadors de tensió, d'una tensió > a 1.000 V
2712109004 Altres aparells de tall i protecció de circuits elèctrics d'una tensió > a 1.000 V
2712213001 Fusibles d'una tensió <= a 1.000 V i d'una intensitat <= a 10 A
2712215006 Fusibles d'una tensió <= a 1.000 V i d'una intensitat > a 10 A i <= a 63 A
2712217002 Fusibles d'una tensió <= a 1.000 V i d'una intensitat > a 63 A
2712223000 Disjuntors automàtics d'una tensió <= a 1.000 V i d'una intensitat <= a 63 A
2712225005 Disjuntors automàtics d'una tensió <= a 1.000 V i d'una intensitat > a 63 A
2712233009 Aparells per a la protecció de circuits elèctrics ncaa d'una tensió <= a 1.000 V i d'una intensitat <= a 16 A
2712235004 Aparells per a la protecció de circuits elèctrics ncaa d'una tensió <= a 1.000 V i d'una intensitat > a 16 A i <= a 125 A
2712237000 Aparells per a la protecció de circuits elèctrics ncaa d'una tensió <= a 1.000 V i d'una intensitat > a 125 A
2712243306 Relés (inclosos els electrònics) d'una tensió <= a 60 V i d'una intensitat <= a 2 A
2712243504 Relés (inclosos els electrònics) d'una tensió <= a 60 V i d'una intensitat > a 2 A
2712245003 Relés (inclosos els electrònics) d'una tensió > a 60 V i <= a 1.000 V
2712313007 Armaris de control numèric amb màquina d'elaboració de dades d'una tensió <= a 1.000 V
2712315002 Comandaments programables industrials d'una tensió <= a 1.000 V
2712317008 Altres suports de control i distribució d'electricitat d'una tensió <= a 1.000 V
2712320300 Armaris de control numèric d'una tensió > a 1.000 V i <= a 72,5 kV
2712320508 Armaris de control numèric d'una tensió > a 72,5 kV
2712403003 Quadres, armaris, consoles, taulers, pupitres i altres suports d'aparells de control i distribució elèctrics, excepte els equipats amb aquests aparells
2712409000 Components identificables dels aparells de distribució i control elèctrics ncaa
2720110005 Piles i bateries de piles elèctriques
2720120004 Components de piles i bateries de piles elèctriques, excepte carbons per bateries recarregables
2720210000 Acumuladors elèctrics de plom per a l'arrencada de motors d'èmbol
2720220009 Acumuladors elèctrics de plom, excepte per a l'arrencada de motors d'èmbol
2720230008 Acumuladors elèctrics de níquel-cadmi, de níquel-metalhidrur, d'ions de liti, de polímer de liti, de níquel-ferro i altres elèctrics ncaa
2720240007 Components d'acumuladors elèctrics, inclosos els separadors
2731110002 Cables de fibra òptica, constituïts per fibres enfundades individualment, per a transmissió d'informació, fins i tot units a conductors elèctrics o amb peces de connexió
2731120001 Fibres òptiques i feixos de fibres òptiques; cables de fibra òptica, excepte els constituïts per fibres enfundades individualment
2732110000 Filferros aïllats per bobinar
2732120009 Cables coaxials per a control i transmissió de dades amb o sense peces de connexió
2732138001 Altres conductors elèctrics sense peces de connexió per a una tensió <= a 1.000 V
2732140007 Conductors elèctrics aïllats, per a una tensió > a 1.000 V, excepte filferros per bobinar, cables coaxials i altres conductors elèctrics coaxials, jocs de cables per a bugies d'encesa i altres jocs de cables dels utilitzats en vehicles automòbils, avions o vaixells
2733110008 Aparells elèctrics per desconnectar circuits, inclosos els interruptors de botó o rotatius, excepte relés, per a una tensió <= a 1.000 V
2733120007 Portalàmpades d'una tensió <= a 1.000 V
2733131004 Connectors coaxials d'una tensió <= a 1.000 V
2733133000 Connectors per a circuits impresos d'una tensió <= a 1.000 V
2733135005 Clavilles i preses de corrent que no siguin per a cables coaxials i circuits impresos, d'una tensió <= a 1000 V
2733136003 Elements prefabricats per a canalitzacions elèctriques, d'una tensió <= a 1.000 V
2733137001 Altres connexions i elements de contacte, per a fils i cables, d'una tensió <= a 1000 V
2733138009 Altres aparells per a connexions de circuits elèctrics, d'una tensió <= a 1.000 V
2733141003 Perfils i conductes de cables per a canalitzacions elèctriques de plàstic
2733143009 Peces de plàstic per a l'aïllament de màquines, aparells o instal·lacions, excepte per a l'aïllament elèctric
2740110003 Fars i projectors segellats
2740125001 Làmpades halògenes de wolfram, per a motocicletes i altres vehicles automòbils, excepte ultraviolades i infraroges
2740129301 Làmpades d'incandescència halògenes de wolframi, voltatge > a 100 V, excepte de raigs ultraviolats o infrarojos, o per a motocicletes i vehicles de motor
2740129509 Làmpades d'incandescència halògenes de wolframi, voltatge <= a 100 V, excepte de raigs ultraviolats o infrarojos, o per a motocicletes i vehicles de motor
2740130001 Làmpades d'incandescència, de potència <= a 200 W i voltatge > a 100 V, fins i tot reflectores, excepte de raigs ultraviolats o infrarojos, d'incandescència halògenes de wolframi i fars o unitats segellats
2740146007 Làmpades d'incandescència del tipus utilitzat per a motocicletes i vehicles de motor, excepte fars o unitats segellats, i làmpades halògenes de wolframi
2740149001 Altres làmpades i tubs elèctrics d'incandescència ncaa
2740151007 Làmpades i tubs de descàrrega fluorescents de càtode calent, de dos casquets, excepte ultraviolades i infraroges
2740153003 Làmpades i tubs de descàrrega fluorescents de càtode calent, excepte de raigs ultraviolats i les de dos casquets
2740155008 Làmpades i tubs de descàrrega ncaa, excepte ultraviolades i infraroges
2740157004 Làmpades i tubs de rajos ultraviolats i infrarojos i làmpades d'arc
2740210008 Làmpades elèctriques portàtils que funcionin amb la seva pròpia font d'energia (piles, acumuladors o electromagnètiques), excepte les utilitzades en cicles o automòbils
2740220007 Làmpades elèctriques de capçalera, de taula, d'oficina o de peu
2740230006 Làmpades no elèctriques i aparells d'il·luminació no elèctrics
2740240005 Anuncis, rètols, plaques indicadores, lluminosos i articles similars
2740250004 Làmpades i projectors elèctrics, per penjar o fixar al sostre o paret, excepte els utilitzats per il·luminar espais públics
2740301003 Projectors, fins i tot per a escenaris i estudis fotogràfics o cinematogràfics
2740303009 Equips d'enllumenat elèctric de senyalització visual per a vehicles de motor, excepte làmpades elèctriques d'incandescència o de descàrrega, fars o unitats segellats, làmpades i tubs de raigs ultraviolats i infrarojos i llums d'arc
2740309006 Aparells elèctrics d'enllumenat (excepte projectors), de plàstic o un altre material, dels tipus utilitzats per a làmpades i tubs d'incandescència i per a tubs fluorescents (escenaris, jardins, túnels, senyalització marítima, aèria, etc.), inclou conjunts d'il·luminació per a arbres de Nadal
2740410009 Components de làmpades elèctriques d'incandescència o de descàrrega, inclosos els fars i unitats segellats, les làmpades i tubs de raigs ultraviolats i infrarojos i les làmpades d'arc
2740423002 Components de làmpades elèctriques portàtils que funcionen amb piles, acumuladors o magnetos, excepte per a bicicletes o vehicles de motor
2740425007 Components d'aparells d'enllumenat, rètols lluminosos i rètols similars, etc. (excepte de vidre i plàstic): guies, pantalles (fins i tot les armadures), globus, tulipes, etc.
2751111008 Combinacions de refrigerador i congelador conservador, amb portes exteriors separades
2751113302 Refrigeradors domèstics, inclosos els de compressió i els elèctrics d'absorció, excepte encastats
2751113500 Refrigeradors domèstics de compressió d'encastar
2751115009 Congeladors conservadors horitzontals del tipus arca, de capacitat <= a 800 litres
2751117005 Congeladors conservadors verticals del tipus armari, de capacitat <= a 900 litres
2751120009 Rentavaixelles de tipus domèstic
2751130008 Rentadores i assecadores de roba, de tipus domèstic
2751140007 Mantes elèctriques
2751153000 Ventiladors de taula, peu, paret, finestra, sostre o teulada, amb motor elèctric incorporat de potència <= a 125 W
2751158009 Campanes aspirants per a extracció i reciclatge en què el cantó horitzontal més gran sigui <= a 120 cm
2751212309 Aspiradors amb motor elèctric incorporat de potència <= a 1.500W i de capacitat del dipòsit o bossa per a la pols <= a 20 litres
2751212507 Altres aspiradores amb motor elèctric incorporat
2751217000 Trituradores i mescladores d'aliments; espremedores de fruites i llegums amb motor elèctric incorporat
2751219006 Altres aparells electromecànics d'ús domèstic
2751220004 Màquines d'afaitar i aparells de depilar i tallar el cabell amb motor elèctric incorporat
2751231001 Assecadors per al cabell elèctrics
2751233007 Aparells elèctrics per a la cura del cabell, inclosos els onduladors i arrissadors, excepte assecadors, fins i tot de casc
2751235002 Aparells electrotèrmics d'eixugar les mans
2751237008 Planxes elèctriques
2751241000 Aspiradores de matèries seques o líquides, excepte amb motor elèctric incorporat
2751243006 Aparells per a la preparació de cafè o de te
2751245001 Torradores domèstiques, elèctriques, inclosos els forns per torrar pa, patates o altres articles petits
2751249003 Altres aparells electrotèrmics d'ús domèstic (inclou fregidores)
2751253005 Escalfadors elèctrics d'aigua instantanis
2751256008 Altres escalfadors elèctrics d'aigua (inclosos els d'immersió)
2751263004 Radiadors d'acumulació
2751265009 Radiadors elèctrics de circulació de líquids, per convecció i escalfadors o estufes amb ventilador elèctric incorporat
2751269001 Altres radiadors elèctrics
2751270009 Forns de microones
2751281006 Cuines elèctriques amb almenys un forn i una placa (fins i tot la combinació de gas i electricitat)
2751283002 Plaques de cuina elèctriques, fogonets i plaques de cuina d'ús domèstic (fins i tot les taules de cocció)
2751285007 Graelles i rostidors domèstics elèctrics
2751287003 Forns domèstics elèctrics per encastar
2751289009 Forns elèctrics domèstics, excepte per encastar o de microones
2751290007 Resistències elèctriques escalfadores, excepte de carboni
2751301000 Components d'aspiradores
2751303006 Components d'enceradores, trituradores i altres d'electromecàniques d'ús domèstic, excepte aspiradors
2751305001 Components de màquines d'afaitar, tallar el cabell i depilar
2751307007 Components d'aparells electrodomèstics, excepte frigorífics, rentavaixelles, rentadores, ventiladors i campanes aspirants
2752111304 Cuines i aparells de cocció i escalfaplats, de ferro o acer, amb forn, que funcionin amb gas, fins i tot si poden utilitzar accessòriament per a calefacció central, amb forns separats de gas o altres combustibles
2752111502 Aparells de cocció i escalfaplats, de ferro o acer, que funcionin amb gas, fins i tot si poden utilitzar accessòriament per a calefacció central de gas o altres combustibles, excepte amb forns
2752119009 Aparells no elèctrics de cocció i escalfaplats, de combustibles líquids o sòlids, de fosa, de ferro, o d'acer o coure, de qualsevol combustible
2752123404 Electrodomèstics que funcionin amb gas, de ferro o d'acer, inclosos escalfadors, graelles, fogons i brasers de gas i altres combustibles, radiadors, excepte cuines i escalfaplats
2752125006 Electrodomèstics que funcionin amb combustible líquid, de ferro o acer, inclosos escalfadors, graelles, fogons i brasers, excepte cuines i escalfaplats
2752127002 Electrodomèstics que funcionin amb combustible sòlid, de ferro o acer, inclosos escalfadors, graelles, fogons i brasers, excepte cuines i escalfaplats
2752130006 Generadors o distribuïdors no elèctrics d'aire calent ncaa, de ferro o d'acer
2752140005 Escalfadors no elèctrics d'aigua, instantanis o d'acumulació
2752200004 Components de ferro o acer d'estufes, fogons, graelles, cuines, barbacoes, brasers, cremadors, escalfaplats i aparells domèstics no elèctrics similars
2790115007 Màquines amb funció de traducció o diccionari, amplificadors d'antena i altres màquines i aparells elèctrics amb funció pròpia, excepte carregadors d'acumuladors, bancs i sostres solars i aparells similars per al bronzejat
2790123001 Aïlladors elèctrics per fixar, suportar o guiar els conductors elèctrics o aïllar els uns dels altres i de terra, excepte de vidre i de ceràmica
2790128000 Altres peces aïllants per a màquines, aparells o instal·lacions; tubs aïlladors i els accessoris, de metall aïllat interiorment, ncaa, excepte de ceràmica i de plàstic
2790133000 Elèctrodes de carbó per a forns
2790135005 Elèctrodes de carbó, excepte per a forns
2790137001 Escombretes de carbó
2790139007 Articles de grafit o d'altres carbonis fins i tot amb metall, per a usos elèctrics, excepte elèctrodes i escombretes de carbó
2790202000 Taulers indicadors amb dispositius de cristalls líquids (LCD)
2790205003 Taulers indicadors amb dispositius de díodes emissors de llum (LED)
2790208007 Altres aparells elèctrics de senyalització acústica o visual (timbres elèctrics, indicadors d'ascensors i similars)
2790310903 Soldadors i pistoles per a soldadura
2790311808 Màquines i aparells per a soldadura forta o per a soldadura tova, excepte soldadors i pistoles per soldar
2790314507 Màquines i aparells per soldar metalls per resistència
2790315401 Màquines i aparells d'arc o de raig de plasma per soldar metalls, totalment o parcialment, automàtics
2790316304 Altres màquines i aparells per soldar metalls i manuals amb elèctrodes recoberts
2790317206 Altres màquines i aparells per soldar metalls, per arc en atmosfera protectora
2790318109 Màquines i aparells elèctrics per al tractament de metalls, excepte de soldadura
2790319107 Altres màquines i aparells per soldar materials termoplàstics i altres materials ncaa
2790320008 Components i accessoris per a màquines i aparells per soldar, elèctrics
2790333001 Components d'aparells de senyalització elèctrica, equips de seguretat o control del trànsit per via fèrria, carretera o vies navegables interiors, àrees d'estacionament i instal·lacions portuàries i aeroportuàries
2790335006 Components d'avisadors elèctrics de protecció i senyalització acústica o visual
2790337002 Components de màquines i aparells elèctrics amb funció pròpia ncaa
2790339008 Components elèctrics de màquines o d'aparells, ncaa
2790413008 Convertidors estàtics, rectificadors, excepte dels utilitzats en els aparells de telecomunicacions, en les màquines automàtiques de tractament de dades i les unitats
2790413306 Convertidors estàtics, carregadors d'acumuladors
2790414006 Unitats d'alimentació elèctrica del tipus utilitzades en els aparells de telecomunicacions, en les màquines automàtiques per al tractament de la informació o el processament de dades i les unitats
2790415301 Inversors de potència (onduladors), amb una potència <= a 7,5 kVA
2790415509 Inversors de potència (onduladors), amb una potència > a 7,5 kVA
2790417009 Convertidors estàtics, excepte els de material semiconductor policristal·lí, els projectats especialment per soldar però sense equipament de soldadura, carregadors d'acumuladors, rectificadors i onduladors
2790419005 Components de convertidors estàtics, excepte els del tipus utilitzats en els aparells de telecomunicacions, en les màquines automàtiques per al tractament de la informació o el processament de dades i les unitats
2790420003 Piles de combustible
2790430002 Supressors de sobretensió transitòria, d'una tensió > a 1.000 V
2790440001 Conductors elèctrics amb peces de connexió, per a una tensió <= a 1.000 V, excepte coaxials
2790451008 Acceleradors de partícules
2790453004 Generadors de senyals
2790455009 Acoblaments, embragatges, variadors de velocitat i frens electromagnètics, excepte frens mecànics, hidràulics o pneumàtics controlats per dispositius electromagnètics
2790456007 Electroimants i caps elevadors electromagnètics (excepte d'ús mèdic) i els components, plats, mandrins i dispositius similars electromagnètics o magnètics de subjecció i els components
2790457005 Bancs i sostres solars, i aparells similars per al bronzejat
2790510007 Condensadors elèctrics fixos, per a xarxes elèctriques de 50/60 Hz capaços d'absorbir una potència reactiva >= a 0,5 kvar
2790522002 Condensadors fixos de tàntal i electrolítics d'alumini, excepte condensadors de potència
2790524008 Altres condensadors elèctrics fixos ncaa
2790530005 Condensadors elèctrics variables o ajustables
2790603501 Resistències elèctriques fixes ncaa, de potència <= a 20 W, excepte d'escalfament, de carboni, aglomerades o de capa
2790603700 Resistències elèctriques fixes ncaa, de potència > a 20 W, excepte d'escalfament, de carboni, aglomerades o de capa
2790605506 Resistències elèctriques variables bobinades (inclosos els reòstats i potenciòmetres) de potència <= a 20 W
2790605705 Resistències elèctriques variables bobinades (inclosos els reòstats i potenciòmetres) de potència > a 20 W
2790608004 Resistències fixes de carboni, aglomerades o de capa; resistències elèctriques variables no bobinades, inclosos els reòstats i potenciòmetres
2790701005 Aparells elèctrics de senyalització, de seguretat, de control per a vies fèrries, excepte d'electromecànics
2790703001 Altres aparells elèctrics de senyalització i seguretat per a carreteres, vies navegables interiors, àrees d'estacionament i instal·lacions portuàries i aeroportuàries, excepte electromecànics
2790810002 Components de condensadors elèctrics fixos, variables o ajustables
2790820001 Components de resistències elèctriques, reòstats i potenciòmetres, excepte d'escalfament
2811110000 Motors d'explosió d'encesa per guspira per a la propulsió de vaixells, del tipus forabord
2811120009 Altres motors per a la propulsió de vaixells (excepte forabord); motors alternatius d'encesa per guspira o d'èmbol rotatius d'explosió, excepte d'aviació i d'èmbol alternatiu
2811131103 Motors d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) per a la propulsió de vaixells de potència <= a 200 kW
2811131502 Motors d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) per a la propulsió de vaixells de potència > a 200 kW, però <= a 1.000 kW
2811131900 Motors d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) per a la propulsió de vaixells de potència > a 1.000 kW
2811132004 Motors d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) per a la propulsió de vehicles ferroviaris
2811133109 Motors d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) per a ús industrial de potència <= a 15 kW
2811133300 Motors d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) per a ús industrial de potència > a 15 kW, però <= a 30 kW
2811133508 Motors d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) per a ús industrial de potència > a 30 kW, però <= a 50 kW
2811133707 Motors d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) per a ús industrial de potència > a 50 kW, però <= a 100 kW
2811135305 Motors d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) per a ús industrial de potència > a 100 kW, però <= a 200 kW
2811135503 Motors d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) per a ús industrial de potència > a 200 kW, però <= a 300 kW
2811135702 Motors d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) per a ús industrial de potència > a 300 kW, però <= a 500 kW
2811137301 Motors d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) per a ús industrial de potència > a 500 kW, però <= a 1.000 kW
2811137509 Motors d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel) per a ús industrial de potència > a 1.000 kW
2811216002 Turbines de vapor
2811220004 Turbines i rodes hidràuliques
2811230003 Turbines de gas, excepte de turboreactors i turbohèlices
2811240002 Grups electrògens d'energia eòlica
2811310001 Components de turbines de vapor d'aigua i altres turbines de vapor
2811320000 Components de turbines i rodes hidràuliques, inclosos els reguladors
2811330009 Components de turbines de gas, excepte els turboreactors o turbopropulsors
2811410006 Components de motors d'explosió i encesa per guspira, excepte de motors d'aviació
2811420005 Components de motors d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel o semidièsel), excepte de motors d'aviació
2812113002 Motors hidràulics amb moviment rectilini (èmbol): cilindres hidràulics
2812118001 Motors pneumàtics amb moviment rectilini, fins i tot els cilindres
2812120007 Motors rotatius hidràulics i pneumàtics
2812132002 Bombes hidràuliques d'èmbol (bombes oleohidràuliques)
2812135005 Bombes hidràuliques d'engranatges (bombes oleohidràuliques)
2812138009 Bombes hidràuliques de paletes conduïdes (bombes oleohidràuliques)
2812142001 Vàlvules reductores de pressió combinades amb filtres o untadors
2812145004 Vàlvules per controlar transmissions oleohidràuliques
2812148008 Vàlvules per controlar transmissions pneumàtiques
2812153008 Bombes volumètriques alternatives (conjunts hidràulics)
2812158007 Bombes volumètriques rotatives (conjunts hidràulics)
2812163007 Sistemes hidràulics accionats amb cilindres
2812168006 Sistemes hidràulics, excepte els accionats amb cilindres
2812200013 Accessoris, components i peces d'equips de transmissió d'energia mitjançant fluids
2812200022 Accessoris, components i peces de motors hidràulics
2812200031 Components de propulsors a reacció, d'ús civil, excepte turboreactors i turbopropulsors
2812200192 Components de propulsors a reacció, d'ús militar, excepte turboreactors i turbopropulsors
2813110502 Bombes amb dispositiu mesurador o projectades per portar-lo, per a distribució de carburants o lubrificants, de les que s'utilitzen a les gasolineres, estacions de servei o garatges
2813112508 Bombes per a distribució de líquids amb dispositiu mesurador o projectades per portar-lo, excepte per a carburants o lubrificants, de les que s'utilitzen a les gasolineres, estacions de servei o garatges
2813114504 Bombes manuals per a líquids, excepte les bombes amb dispositiu mesurador incorporat o concebudes per portar-lo
2813116509 Bombes per a carburants, lubrificants o líquid refrigerant per a motors d'explosió
2813118505 Bombes per a formigó
2813122001 Bombes volumètriques alternatives per a líquids (bombes dosificadores)
2813125004 Bombes volumètriques alternatives per a líquids, d'èmbol (bombes en línia o d'èmbol bus)
2813128008 Bombes volumètriques alternatives per a líquids, de membrana
2813132000 Bombes volumètriques rotatives d'engranatges
2813134006 Bombes volumètriques rotatives de paletes conduïdes
2813136001 Bombes volumètriques rotatives de cargol helicoïdal
2813138007 Bombes volumètriques rotatives, incloses les peristàltiques, lobulars i de cargol excèntric, excepte les hidràuliques, d'engranatges, de paletes conduïdes i de cargol helicoïdal
2813141309 Bombes de drenatge i d'aigües residuals, amb motor submergible, monocel·lulars i centrífugues
2813141507 Bombes centrífugues amb motor submergible, multicel·lulars
2813141706 Bombes centrífugues per a líquids per a calefacció central i aigua calenta
2813142009 Bombes centrífugues per a líquids amb canonada d'impulsió, de diàmetre <= a 15 mm
2813143007 Bombes centrífugues amb canonades d'impulsió de diàmetre > a 15 mm, impulsores de rodets acanalats i bombes de canal lateral
2813145109 Bombes centrífugues amb canonades d'impulsió de diàmetre > a 15 mm, monoblocs monocel·lulars de flux senzill, d'acoblament directe
2813145300 Bombes centrífugues amb canonades d'impulsió de diàmetre > a 15 mm, monocel·lulars de flux senzill, de roda radial
2813145508 Bombes centrífugues amb canonades d'impulsió de diàmetre > a 15 mm, monocel·lulars de flux múltiple
2813146000 Bombes centrífugues amb canonades d'impulsió de diàmetre > a 15 mm, multicel·lulars, fins i tot autoalimentades
2813147105 Bombes centrífugues, monocel·lulars, helicocentrífugues (semiaxial) o d'hèlix (axial)
2813147504 Bombes centrífugues, multicel·lulars, helicocentrífugues (semiaxial) o d'hèlix (axial)
2813148006 Altres bombes per a líquids i elevadors de líquids
2813217006 Bombes de buit de pistó rotatiu, de paletes, moleculars i bombes Roots, de difusió, criostàtiques i d'absorció
2813219002 Altres bombes de buit
2813220000 Bombes d'aire, de mà o de pedal
2813230009 Compressors per a equips frigorífics
2813240008 Compressors d'aire muntats en xassís remolcable amb rodes
2813253001 Turbocompressors monocel·lulars
2813255006 Turbocompressors multicel·lulars
2813263000 Compressors volumètrics alternatius per a una sobrepressió <= a 15 bar, amb un cabal per hora <= a 60 m³
2813265005 Compressors volumètrics alternatius per a una sobrepressió <= a 15 bar, amb un cabal per hora > a 60 m³
2813267001 Altres compressors volumètrics alternatius per a una sobrepressió > a 15 bar, amb un cabal per hora <= a 120 m³
2813269007 Altres compressors volumètrics alternatius per a una sobrepressió > a 15 bar, amb un cabal per hora > a 120 m³
2813273009 Compressors volumètrics rotatius d'un sol eix
2813275302 Compressors volumètrics rotatius de més d'un eix, de cargol
2813275500 Compressors volumètrics rotatius de més d'un eix, excepte de cargol
2813280004 Bombes d'aire i campanes de ventilació o reciclatge amb ventilador incorporat, fins i tot amb filtre, el costat horitzontal més gran de les quals és superior a 120 cm, excepte bombes de buit, compressors i bombes d'aire accionades a mà o a pedal
2813310007 Components de bombes i d'elevadors per a líquids
2813320006 Components de bombes d'aire i altres gasos, ventiladors, campanes extractores i de ventiladors domèstics i similars
2814112000 Vàlvules reductores de pressió, de fosa o acer, excepte les combinades amb filtres o untadors
2814114006 Vàlvules reductores de pressió, excepte les de fosa de ferro o acer i les combinades amb filtres o untadors
2814116001 Vàlvules de retenció per a canonades, calderes, cisternes, cubetes i similars
2814117009 Vàlvules per a pneumàtics i cambres d'aire
2814118007 Vàlvules d'alleugeriment o de seguretat per a canonades, calderes, dipòsits, cubetes i recipients similars
2814123305 Mescladors i reguladors d'aigua calenta, d'aixetes per a sanitaris
2814123503 Altres articles per a aixetes de sanitaris
2814125300 Aixetes per a radiadors de calefacció central, claus termostàtiques
2814125508 Aixetes per a radiadors de calefacció central, excepte claus termostàtiques
2814131308 Vàlvules de regulació de temperatura, excepte claus termostàtiques per a radiadors de calefacció central
2814131506 Altres vàlvules de regulació
2814133304 Altres claus, aixetes i vàlvules de pas directe, de fosa
2814133502 Altres claus, aixetes i vàlvules de pas directe, d'acer
2814133701 Altres claus, aixetes i vàlvules de pas directe, excepte de fosa o d'acer
2814135309 Vàlvules d'assentament de fosa
2814135507 Vàlvules d'assentament d'acer
2814135706 Vàlvules d'assentament, excepte de fosa o d'acer
2814137305 Vàlvules amb obturador esfèric, cònic o cilíndric
2814137503 Vàlvules de papallona
2814137702 Vàlvules de membrana
2814138005 Altres vàlvules
2814200000 Components d'aixetes i vàlvules, i articles similars
2815103006 Rodaments de boles
2815105309 Rodaments de rodets cònics, fins i tot els acoblats de cons i rodets cònics
2815105507 Rodaments de rodets en forma de bóta
2815105706 Rodaments de rodets cilíndrics, excepte d'agulles
2815107007 Rodaments d'agulles
2815109003 Rodaments de rodets, fins i tot els combinats, excepte els cònics, en forma de bóta o d'agulles
2815213000 Cadenes de rodets de fosa, ferro o acer, per a bicicletes i motocicletes
2815215005 Cadenes de rodets de fosa, ferro o acer, excepte per a bicicletes i motocicletes
2815217001 Cadenes de baules articulades, de fosa, ferro o acer, excepte de rodets
2815223009 Arbres de transmissió, manetes i cigonyals
2815225004 Arbres de transmissió articulats
2815227000 Arbres de transmissió, excepte manetes i cigonyals i de transmissió articulats
2815233008 Caixes de coixinets amb els rodaments de boles o rodets
2815235003 Caixes de coixinets sense els rodaments de boles o rodets, coixinets
2815243209 Engranatges per a equip fix i cilíndrics
2815243305 Engranatges cònics i cilindrocònics
2815243400 Engranatges de cargols sense fi
2815244005 Engranatges, excepte para equip fix i cilíndrics, cònics i cilindrocònics i de cargols sense fi
2815245002 Reductors, multiplicadors i variadors de velocitat, excepte els engranatges i les rodes de fricció
2815247306 Eixos filetejats de boles o de rodet
2815247504 Òrgans de transmissió, excepte els engranatges i les rodes de fricció, les clavegueres filetejades de boles o de rodets, caixes del canvi i altres variadors de velocitat
2815250002 Volants i politges, inclosos els bossells
2815260001 Embragatges i òrgans d'acoblament (incloses les juntes d'articulació)
2815313006 Boles, rodets i agulles per a rodaments de boles o de rodets
2815315001 Components de rodaments de boles o de rodet, excepte boles, rodets i agulles
2815320001 Components de cadenes de baules articulades, de fosa, ferro o acer
2815393008 Components de caixes de coixinets per a rodaments de qualsevol classe
2815395003 Altres components de rodaments i d'elements de transmissió ncaa, colades o emmotllades, de fosa o no
2821113003 Cremadors de combustibles líquids
2821115008 Cremadors de combustibles sòlids o de gas, inclosos els mixtos
2821117004 Llars automàtiques, incloses avantllars, graelles mecàniques, dispositius mecànics per a l'evacuació de cendres i dispositius similars
2821123002 Forns per a torrefacció, fusió o altres tractaments tèrmics dels minerals o dels metalls, no elèctrics
2821127003 Altres forns no elèctrics industrials o de laboratori, inclosos els incineradors
2821133001 Forns de pa, de pastisseria o de galeteria, elèctrics
2821135103 Forns industrials o de laboratori d'escalfament per resistència, excepte de pa, de pastisseria o de galeteria
2821135304 Forns que treballen per inducció, elèctrics
2821135409 Forns elèctrics industrials o de laboratori (per al tractament tèrmic de matèries per inducció o per pèrdues dielèctriques i de raigs infrarojos), excepte d'escalfament per inducció i resistència
2821143000 Components de cremadors i fogars automàtics
2821145005 Components de forns industrials o de laboratori, inclosos els incineradors, excepte els forns elèctrics
2821147001 Components de forns elèctrics industrials o de laboratori, per inducció o dielèctrics, o d'equips d'escalfament
2822113001 Polispastos amb motor elèctric, excepte els destinats a aixecar vehicles
2822117002 Polispastos sense motor elèctric, excepte els destinats a aixecar vehicles
2822120006 Torns i cabrestants, excepte els destinats a aixecar vehicles
2822133009 Gats elevadors fixos per a vehicles utilitzats en els garatges
2822135004 Gats elevadors hidràulics per a vehicles, excepte els utilitzats en els garatges
2822137000 Gats elevadors per a vehicles, excepte fixos, hidràulics o dels utilitzats en els garatges
2822142000 Ponts rodants amb suport fix
2822143306 Pòrtics mòbils sobre pneumàtics i carretons pont
2822143504 Altres ponts rodants, grues de pòrtic i carretons pont
2822144006 Grues de torre, pòrtics d'elevació i grues de pedestal
2822145003 Màquines i aparells elevadors, autopropulsats projectats per muntar-los sobre rails en obres, pedreres i llocs similars
2822146001 Altres màquines i aparells, de descàrrega o manipulació, projectats per muntar-los en un vehicle de carretera
2822147009 Altres màquines i aparells, de descàrrega o manipulació ncaa, per a grues, excepte grues flotants de ferrocarril i camions grua
2822151309 Carretons apiladors i altres tipus de carretons de manipulació amb un dispositiu d'elevació incorporat, autopropulsats amb motor elèctric, que elevin a una altura >= a 1 m
2822151507 Carretons apiladors i altres tipus de carretons de manipulació amb un dispositiu d'elevació incorporat, autopropulsats amb motor elèctric, que elevin a una altura < a 1 m
2822153007 Carretons apiladors i altres tipus de carretons de manipulació amb un dispositiu d'elevació incorporat, autopropulsats sense motor elèctric
2822155002 Carretons apiladors i altres tipus de carretons de manipulació amb un dispositiu d'elevació incorporat, excepte els autopropulsats
2822157008 Carretons autopropulsats sense dispositiu d'elevació dels utilitzats en fàbriques, magatzems, ports o aeroports per al transport de mercaderies a curta distància
2822163006 Ascensors i muntacàrregues, elèctrics
2822165001 Ascensors i muntacàrregues, excepte els elèctrics
2822167007 Escales mecàniques i passadissos mòbils
2822174003 Aparells elevadors o transportadors pneumàtics
2822175000 Aparells elevadors o transportadors, d'acció contínua, per a mercaderies, de cullera
2822177006 Aparells elevadors o transportadors, d'acció contínua, per a mercaderies, de banda o corretja
2822179300 Transportadors de rodets per a mercaderies o materials, excepte els elevadors o transportadors pneumàtics, els destinats a ús subterrani, els de cullera i els de banda o corretja
2822179508 Altres aparells elevadors o transportadors, d'acció contínua, per a mercaderies
2822182006 Telefèrics (inclosos els telecadires i els teleesquís); mecanismes de tracció per a funiculars
2822184002 Altres carregadors (vagonetes, empenyedors de vagonetes, basculadors o voltejadors de vagonetes i similars)
2822185009 Carregadors especialment dissenyats per a explotacions agrícoles
2822193003 Components de maquinària d'elevació i manipulació, excepte d'ascensors, muntacàrregues o escales mecàniques
2822195008 Components d'ascensors, muntacàrregues o escales mecàniques
2822197004 Components de carretons automòbils, sense dispositiu d'elevació
2822200003 Catúfols, culleres, culleres bivalves, pales i grapes o pinces
2823100006 Màquines d'escriure i màquines per a tractament o processament de textos, calculadores electròniques i màquines de butxaca enregistradores, reproductores i visualitzadores de dades amb funcions de càlcul; màquines de comptabilitat, de franquejar, d'expedir bitllets i màquines similars amb dispositiu de càlcul incorporat, caixes enregistradores
2823211008 Màquines d'oficina (inclou impressores, copiadores i de fax que realitzin la funció de còpia mitjançant l'escaneig de l'original, fotocopiadores òptiques o per contacte i termocopiadores, impressores òfset d'oficina amb alimentació de paper en fulls de format <= a 22 x 36 cm, copiadores hectogràfiques, mimeògrafs, distribuïdors automàtics de bitllets de banc, màquines de classificar, comptar o encartutxar monedes, maquinetes de fer punta, perforadores, grapadores, etc. i altres màquines d'oficina, inclosos dictàfons que només funcionin amb una font d'energia exterior)
2823221007 Components i accessoris de màquines i equips d'oficina (màquines d'escriure, calculadores, fotocopiadores i impressores, etc.), excepte òfset
2824111309 Trepants que funcionin sense font d'energia externa, d'ús manual
2824111507 Trepants electropneumàtics d'ús manual
2824111706 Altres trepants d'ús manual, excepte els que funcionin sense font d'energia externa i els electropneumàtics
2824112009 Altres eines electromecàniques d'ús manual que funcionin sense font d'energia exterior (amb bateria), excepte trepants i serres
2824112307 Serres electromecàniques de cadena: trossejadores
2824112505 Serres electromecàniques circulars
2824112704 Serres electromecàniques, com ara, serres de vaivé, excepte serres de trepar i circulars
2824115002 Esmoladores angulars i raspalls amb motor elèctric incorporat i d'ús manual, que funcionin connectats a la xarxa
2824118006 Cisalles per tallar bardisses, cisalles per tallar gespa i desherbadores, amb motor elèctric incorporat, d'ús manual
2824118502 Altres eines electromecàniques d'ús manual que funcionin amb font d'energia exterior
2824124004 Eines pneumàtiques rotatives d'ús manual (fins i tot de percussió)
2824126009 Serres o serres de trepar de cadena, amb motor incorporat no elèctric, pneumàtiques o hidràuliques
2824128005 Altres màquines eina pneumàtiques, hidràuliques o amb motor incorporat no elèctric, d'ús manual, excepte serres de cadena
2824210008 Components i accessoris de serres elèctriques portàtils i altres components de màquines eina portàtils amb motor (elèctric o no), excepte les eines pneumàtiques
2824225006 Components i accessoris per a màquines eina pneumàtiques
2825113004 Intercanviadors de calor
2825115009 Aparells i dispositius per a liqüefacció d'aire o altres gasos
2825122005 Condicionadors d'aire per encastar o per a finestres, formant un únic cos o del tipus de sistema d'elements separats ("split-system")
2825124001 Condicionadors d'aire dels utilitzats en vehicles automòbils per als ocupants
2825125008 Condicionadors d'aire amb equip de refrigeració, excepte els utilitzats en vehicles de motor i els que formen un sol cos o amb elements separats ("split-system")
2825127004 Condicionadors d'aire sense equip de refrigeració, unitats centrals de condicionament d'aire, unitats i terminals VAV i ventiloconvectors
2825133300 Mobles vitrina i mobles mostrador frigorífic per a productes congelats
2825133508 Altres mobles vitrina i mobles mostrador frigorífic, excepte per a productes congelats
2825136005 Altres mobles frigorífics, excepte domèstics
2825138001 Bombes de calor, excepte màquines i aparells de condicionament d'aire
2825139009 Altres materials, màquines i aparells per a la producció de fred
2825141005 Aparells per filtrar o depurar l'aire, excepte filtres d'absorció per a motors d'explosió
2825143001 Maquinària i aparells per filtrar o purificar gasos diferents de l'aire, excepte els que utilitzen un procés catalític i els separadors d'isòtops (fins i tot cabines de protecció per a pintar)
2825144009 Aparells per filtrar o purificar gasos diferents de l'aire per procediment catalític, excepte filtres d'absorció per a motors d'explosió (fins i tot les cabines de protecció per a pintar)
2825203000 Ventiladors axials amb motor elèctric incorporat de potència <= a 125 W, excepte de taula, peu, finestra, sostre o teulada
2825205005 Ventiladors centrífugs amb motor elèctric incorporat de potència <= a 125 W, excepte de taula, peu, finestra, sostre o teulada
2825207001 Ventiladors, excepte de taula, peu, finestra, sostre o teulada, amb motor elèctric incorporat de potència <= a 125 W, axials i centrífugs
2825301000 Components de condicionadors d'aire, fins i tot els condensadors, dispositius d'absorció, evaporadors i generadors
2825303006 Mobles projectats per incorporar maquinària de refrigeració o congelació, fins i tot els evaporadors i les unitats completes de refrigeració (industrials i domèstics)
2825305001 Evaporadors i condensadors d'equips de refrigeració o congelació, excepte els aparells d'ús domèstic
2825307007 Components de mobles frigorífics, de bombes de calor i de maquinària de refrigeració per a ús domèstic, excepte els mobles destinats a incorporar-los un equip de producció de fred
2825308005 Components d'aparells, encara que s'escalfin elèctricament, per al tractament de matèries mitjançant operacions que impliquin un canvi de temperatura
2829110002 Generadors de gas pobre (gas d'aire) o de gas d'aigua; generadors d'acetilè, i gasos similars; aparells de destil·lació o de rectificació
2829123005 Aparells per filtrar o depurar l'aigua
2829125000 Aparells per filtrar o depurar altres begudes, excepte l'aigua
2829127006 Aparells per separar sòlids i líquids o per depurar líquids diferents de les begudes, excepte centrifugadores, assecadores centrífugues i filtres d'oli o de gasolina per a motors d'explosió
2829133004 Aparells per filtrar oli i gasolina per a motors d'explosió
2829135009 Filtres d'entrada d'aire per a motors d'explosió
2829212003 Màquines i aparells per netejar o assecar ampolles i altres recipients
2829215006 Màquines i aparells per omplir, tancar, capsular o etiquetar ampolles, caixes, sacs i altres recipients; màquines i aparells per gasificar begudes
2829218000 Màquines i aparells per empaquetar o envasar mercaderies ncaa, excepte per omplir, tancar, capsular o etiquetar ampolles, caixes, sacs i altres recipients
2829221004 Extintors, inclosos els carregats
2829222002 Pistoles aerogràfiques i aparells similars
2829223000 Màquines o aparells de raig de vapor o de sorra i aparells de raig similars, excepte extintors, aerògrafs i similars
2829224008 Aparells mecànics per projectar, dispersar o polvoritzar ncaa (trens de rentat de cotxes i similars), excepte d'ús agrícola
2829230005 Juntes metal·loplàstiques, juntes mecàniques d'estanquitat i assortiment de juntes de diferent composició
2829313007 Bàscules de pesada contínua sobre transportadors
2829318006 Bàscules de pesada constant i bàscules i balances ensacadores o dosificadores
2829320002 Balances domèstiques per a persones, inclosos els pesabebès, excepte amb precisió de pes < a 5 cg
2829391003 Seleccionadores ponderals automàtiques i controladores ponderals, amb capacitat <= als 5.000 kg
2829393009 Altres aparells i instruments per pesar de qualsevol capacitat, fins i tot > als 5.000 kg, excepte amb precisió de pes < a 5 cg
2829395004 Balances de botiga no automàtiques, amb capacitat <= a 30 kg
2829396002 Nivells
2829397506 Metros, cintes de mesurar i regles dividits
2829397904 Instruments manuals de dibuix, càlcul, longitud i similars, excepte taules i màquines de dibuixar, fins i tot automàtiques, traçadors, instruments de traçat o càlcul, micròmetres, peus de rei, calibradors i galgues i metres i regles dividits
2829410008 Centrifugadores, excepte les desnatadores, assecadores de roba i centrifugadores de laboratori
2829420007 Calandres i altres màquines laminadores, excepte per a metall o vidre
2829433000 Màquines automàtiques per a la venda de productes, amb equip d'escalfament o refrigeració incorporats
2829435005 Altres màquines automàtiques per a la venda de productes, incloses les màquines per canviar moneda, excepte amb equip d'escalfament o refrigeració
2829500002 Rentavaixelles industrials
2829603009 Aparells i dispositius de refredament mitjançant el retorn d'aigua, en els quals l'intercanvi tèrmic no es faci a través d'una paret
2829605004 Aparells i dispositius per a metal·lització al buit
2829609006 Altres aparells i dispositius per a tractament de matèries mitjançant operacions que impliquin un canvi de temperatura
2829702007 Bufadors manuals per a soldadura forta o tova, excepte elèctrics, de làser o altres feixos de llum, fotons o electrons, d'ultrasons, d'impulsos magnètics o de raig de plasma
2829709002 Maquinària i aparells per a soldadura forta o tova o tremp superficial, excepte bufadors manuals i màquines i aparells elèctrics
2829810006 Components de generadors de gas pobre (gas d'aire) o de gas d'aigua; components de generadors d'acetilè i gasos similars
2829822001 Components de centrifugadores i assecadores centrífugues
2829825004 Components d'aparells per filtrar o depurar líquids o gasos, excepte de centrifugadores i d'assecadores centrífugues
2829831300 Cilindres per a calandres i laminadores, excepte per a metall o vidre
2829831508 Altres components de calandres i laminadores ncaa, excepte cilindres i per a metall o vidre
2829832000 Peses per a tota classe de balances, components d'aparells o instruments de pesar, excepte per balances d'una precisió <= a 5 cg
2829834006 Components d'extintors, pistoles aerogràfiques i altres aparells per polvoritzar, projectar o dispersar
2829835003 Components de màquines per a la venda de productes, incloses les màquines per canviar monedes
2829840003 Components i peces soltes de màquines i equips no elèctrics, ncaa
2829851000 Components de rentavaixelles, industrials i domèstics
2829852008 Components de màquines per empaquetar o embalar
2829860001 Components de maquinària i aparells no elèctrics per a soldadura blana, forta o autògena i màquines i aparells per trempar superfícies i projecció en calent
2830100001 Motocultors
2830210005 Tractors de rodes agrícoles i forestals de potència <= a 37 kW, excepte carretons tractor i tractors de carretera
2830220004 Tractors de rodes agrícoles i forestals, de potència > a 37 kW, però <= a 59 kW, excepte motocultors, carretons tractor i tractors de carretera
2830233007 Tractors de rodes agrícoles i forestals, de potència > a 59 kW, però <= a 75 kW, excepte motocultors, carretons tractor i tractors de carretera
2830235002 Tractors de rodes agrícoles i forestals, de potència > a 75 kW, però <= a 90 kW, excepte motocultors, carretons tractor i tractors de carretera
2830237008 Tractors de rodes agrícoles i forestals de potència > a 90 kW, excepte motocultors, carretons tractor i tractors de carretera
2830239004 Altres tractors de rodes agrícoles i forestals ncaa, excepte motocultors, carretons tractor i tractors de carretera
2830314003 Arades
2830321008 Escarificadores i conreadores
2830322006 Rascles de discos
2830323004 Rascles de pues, excepte de discos
2830325009 Motobinadores
2830327005 Altres rascles, escarificadores i conreadores
2830333301 Sembradores de precisió amb comandament central
2830333509 Sembradores, excepte de precisió amb comandament central
2830335008 Plantadores i trasplantadores
2830343002 Distribuïdores d'adobs minerals o químics
2830345007 Altres distribuïdores d'adobs
2830390003 Altra maquinària agrícola i forestal, per a la preparació o el treball del sòl o per al conreu; rodets per a gespa o terrenys d'esport
2830401005 Talladores de gespa amb motor elèctric
2830403001 Talladores de gespa amb motor no elèctric amb dispositiu de tall horitzontal
2830405006 Talladores de gespa amb motor no elèctric amb dispositiu de tall vertical o amb barra de tall
2830407002 Maquinària agrària i forestal: tallagespes sense motor per a parcs, camps de golf o terrenys d'esport
2830513003 Motodalladores i dalladores no dissenyades per ser arrossegades o muntades en un tractor
2830515008 Altres dalladores dissenyades per ser arrossegades o muntades en un tractor
2830517004 Altres dalladores sense motor, no dissenyades per ser arrossegades o muntades en un tractor
2830520008 Fenificadores
2830534009 Premses per a palla i farratge, incloses les premses recollidores
2830542002 Recol·lectores de patates
2830545005 Escoronadores i màquines per a la recol·lecció de bleda-rave
2830548009 Altres màquines per a la recol·lecció d'arrels o tubercles
2830591505 Recol·lectores trilladores
2830593005 Màquines i aparells per trillar ncaa, excepte recol·lectores trilladores
2830594509 Recol·lectores picadores no autopropulsades per a tractor
2830596008 Recol·lectores picadores autopropulsades
2830597006 Recol·lectores de blat, arrencadores, veremadores, desfulladores, arrencadores-desfulladores de panotxes, desgranadores i altres màquines recol·lectores
2830601001 Aparells de reg per a l'agricultura o l'horticultura
2830603007 Aparells portàtils, amb motor o sense, per projectar, dispersar o polvoritzar matèries líquides o en pols, per a l'agricultura o l'horticultura, excepte aparells de reg
2830605002 Polvoritzadors i empolvoradors dissenyats perquè els porti o arrossegui un tractor
2830609004 Altres aparells mecànics per projectar, dispersar o polvoritzar matèries líquides o en pols, per a l'agricultura o l'horticultura
2830704001 Remolcs i semiremolcs, autocarregadors o autodescarregadors, per a usos agrícoles
2830810004 Màquines per rentar, seleccionar o classificar ous, fruita i altres productes agrícoles
2830820003 Munyidores
2830830002 Màquines i aparells per a preparar aliments o pinsos per a animals
2830840001 Incubadores i criadores
2830850000 Màquines i aparells per a l'avicultura ncaa, excepte incubadores i criadores
2830863003 Màquines i aparells per a la recol·lecció de fusta
2830866006 Altres màquines i aparells per a l'agricultura, silvicultura, horticultura, avicultura o apicultura (inclou tisores tonedores i abeuradors automàtics)
2830910007 Components per a màquines i aparells per recol·lectar, trillar, talladores de gespa, dalles, classificadores d'ous i fruites i similars
2830920006 Components per a màquines de preparació del sòl o el conreu
2830933009 Components de màquines i aparells per a l'avicultura, incubadores i criadores
2830938008 Components de màquines i aparells agrícoles i forestals ncaa
2830940004 Components per a munyidores i màquines i aparells per a la indústria làctia
2841111005 Màquines eina per treballar qualsevol material per arrencada del mateix mitjançant làser o altres feixos de llum o fotons
2841113001 Màquines eina per treballar qualsevol material per arrencada del mateix mitjançant ultrasons, excepte per fabricar dispositius semiconductors o circuits integrats
2841115006 Màquines eina per treballar qualsevol material per arrencada del mateix mitjançant electroerosió
2841116004 Màquines per tallar per raig d'aigua
2841117002 Màquines eina per treballar qualsevol material per arrencada del mateix mitjançant processos electroquímics, feixos d'electrons o ions, o raig de plasma
2841118000 Màquines eina per treballar qualsevol material per arrencada del mateix, mitjançant ultrasons, per fabricar dispositius semiconductors o circuits integrats
2841122002 Centres de mecanitzat horitzontals per treballar metalls
2841124008 Centres de mecanitzat per treballar el metall, verticals, fins i tot combinats horitzontals i verticals
2841125005 Màquines de llocs fixos per treballar metalls
2841127001 Màquines de llocs múltiples per treballar metalls
2841212306 Torns per arrencada de metall, horitzontals, de control digital i centres rotatius
2841212703 Torns per arrencada de metall, horitzontals, de control digital, automàtics, excepte centres rotatius
2841212902 Torns per arrencada de metall, horitzontals, de control digital, excepte centres rotatius i torns automàtics
2841214004 Torns per arrencada de metall, horitzontals, sense control digital
2841216009 Torns i centres rotatius que operin per arrencada de metall, excepte els torns horitzontals
2841221704 Fresadores de consola per metalls, de control digital, excepte escariadoras
2841222305 Fresadores per a eines de metall, de control digital, excepte escariadoras o de consola
2841222503 Fresadores per a metalls, de control digital, fins i tot fresadores i planejadores, excepte escariadoras, de consola o per a eines
2841223303 Unitats o capçals autònoms per trepar, mandrinar, fresar o roscar metalls, mitjançant arrencada de matèria
2841224003 Perforadores i escariadoras per a metalls, de control digital, excepte trepants
2841226008 Perforadores i escariadoras per a metalls, sense control digital, excepte trepants
2841227006 Fresadores per a metalls, sense control digital, excepte escariadoras
2841228004 Màquines de roscar metalls (filetejar, etc.), excepte trepants
2841230506 Rectificadores de superfícies planes en les quals la posició de la peça en un dels eixos pugui reglar-se amb una precisió >= a 0,01 mm, de control digital
2841231504 Rectificadores de superfícies cilíndriques en les quals la posició de la peça en un dels eixos pugui reglar-se amb una precisió >= a 0,01 mm, de control digital
2841232502 Altres rectificadores en les quals la posició de la peça en un dels eixos pugui reglar-se amb una precisió superior a 0,01, de control digital
2841233500 Rectificadores de superfícies planes de metall, sense control digital, en les quals la posició de la peça en un dels eixos pugui reglar-se amb una precisió >= a 0,01 mm
2841234508 Rectificadores de superfícies cilíndriques en les quals la posició de la peça en un dels eixos pugui reglar-se amb una precisió >= a 0,01 mm, excepte de control digital
2841235505 Rectificadores per a metall sense control digital en les quals la posició de la peça en un dels eixos pugui reglar-se amb una precisió >= a 0,01 mm, excepte per a superfícies planes o cilíndriques
2841236503 Esmoladores d'eines o fulles de metall, de control digital
2841237501 Altres esmoladores d'eines o fulles de metall, sense control digital
2841238509 Brunyidores o rodadores per a metall
2841239507 Altres màquines de desbarbar, esmolar, rectificar, rodar, polir o fer altres operacions d'acabat, per a metalls, excepte per a l'acabat d'engranatges
2841241007 Brotxadores per treballar metalls, carburs metàl·lics sinteritzats o cermets
2841243003 Màquines de polir o acabar engranatges per treballar metalls, carburs metàl·lics sinteritzats o cermets, excepte màquines de planejar, llimar, mortasar o brotxar
2841247004 Serres o trossejadores per treballar metalls, carburs metàl·lics sinteritzats o cermets
2841249107 Màquines eina per treballar metalls, carburs metàl·lics sinteritzats o cermets (planejadores, etc.), excepte màquines de llimar, mortasar, brotxar, tallar o acabar engranatges i de serrar o trossejar
2841312004 Màquines d'enrotllar, corbar, plegar, redreçar o aplanar productes plans de metall, de control digital, incloses les premses
2841314000 Altres màquines d'enrotllar, corbar, plegar, redreçar o aplanar metalls, de control digital, fins i tot les premses, excepte per a productes plans
2841316005 Màquines d'enrotllar, corbar, plegar, redreçar o aplanar productes plans de metall, sense control digital, fins i tot les premses
2841318001 Altres màquines d'enrotllar, corbar, plegar, redreçar o aplanar metalls, sense control digital, fins i tot les premses, excepte per a productes plans
2841324009 Màquines per punxonar o entallar el metall, de control digital, fins i tot les premses i les màquines combinades de cisallar i punxar
2841326101 Màquines per cisallar el metall, sense control digital (incloses les premses), excepte les combinades de cisallar i punxar i les utilitzades per cisallar productes plans
2841328000 Altres màquines per punxonar o entallar el metall, sense control digital, fins i tot les premses i les màquines combinades de cisallar i punxar
2841331004 Màquines eina per forjar o estampar i martells per treballar el metall, de control digital, fins i tot les premses
2841332002 Altres màquines eina per forjar o estampar i martells per treballar el metall, sense control digital, fins i tot les premses
2841335005 Premses hidràuliques per treballar el metall
2841336003 Premses no hidràuliques per treballar el metall
2841341003 Bancs d'estirar barres, tubs, perfils, filferros i similars, carburs metàl·lics sinteritzats o cermets sense arrencada de matèria
2841343009 Laminadores de rosques per treballar el metall, carburs metàl·lics sinteritzats o cermets, sense arrencada de matèria
2841345004 Altres màquines per treballar filferros sense arrencada de matèria, excepte bancs d'estirar i laminadores de rosques
2841347107 Màquines per reduir i torns de repulsar, per treballar el metall, màquines de fabricar tubs flexibles amb fleixos en espiral, màquines que conformen el metall per impulsos electromagnètics i altres màquines eina per treballar els metalls que no treballin per arrencada de metall, excepte les rebladores
2841403008 Components i accessoris de màquines eina per tallar el metall, excepte portaeines i capçals de roscar d'obertura automàtica, portapeces, capçals divisors i altres dispositius auxiliars de màquines eina
2841405003 Components i accessoris de màquines eina per conformar el metall, excepte portaeines i capçals de roscar d'obertura automàtica, portapeces, capçals divisors i altres dispositius auxiliars de màquines eina
2841407009 Components i accessoris per a màquines eina que treballin per ultrasons
2849113004 Màquines de serrar per treballar la pedra, la ceràmica, el formigó, el fibrociment i altres materials minerals similars, o per treballar el vidre en fred
2849115009 Màquines d'esmolar o polir per treballar la pedra, la ceràmica, el formigó, el fibrociment i altres materials minerals similars, o per treballar el vidre en fred
2849117005 Altres màquines per treballar la pedra, la ceràmica, el formigó, el fibrociment i altres materials minerals similars, o per treballar el vidre en fred, excepte de serrar, d'esmolar o polir
2849121007 Màquines que fan diferents operacions de mecanització sense canviar d'estri amb col·locació manual entre cada operació, per treballar la fusta, el suro, l'os, el cautxú endurit, el plàstic o matèries dures similars
2849122005 Màquines que fan diferents operacions de mecanització sense canviar d'estri sense col·locació manual entre cada operació, per treballar la fusta, el suro, l'os, el cautxú endurit, el plàstic o matèries dures similars
2849123301 Serres de cinta per treballar la fusta, el suro, l'os, el cautxú endurit, el plàstic o matèries dures similars
2849123509 Serres circulars per treballar la fusta, el suro, l'os, el cautxú endurit, el plàstic o matèries dures similars
2849123708 Màquines de serrar la fusta, el suro, l'os, el cautxú endurit, el plàstic o matèries dures similars, excepte les serres de cinta i circulars
2849125008 Planejadores, màquines per fresar o motllurar la fusta, el suro, l'os, el cautxú endurit, el plàstic o matèries dures similars
2849126304 Màquines per esmolar, escatar o polir la fusta, el suro, l'os, el cautxú endurit, el plàstic o matèries dures similars
2849126502 Màquines per corbar o acoblar la fusta, el suro, l'os, el cautxú endurit, el plàstic o matèries dures similars
2849126701 Màquines per trepar o mortasar la fusta, el suro, l'os, el cautxú endurit, el plàstic o matèries dures similars
2849127500 Màquines per fendre, trossejar o desenrotllar la fusta, el suro, l'os, el cautxú endurit, el plàstic o matèries dures similars
2849127908 Altres màquines eina per treballar la fusta, el suro, l'os, el cautxú endurit, el plàstic o matèries dures similars, ncaa
2849128300 Màquines i aparells de galvanotècnia, electròlisi o electroforesi
2849128707 Premses per fabricar panells d'aglomerat o de fibra de fusta o altra matèria llenyosa; màquines per treballar la fusta o el suro, amb una funció pròpia
2849131006 Trepants per a metalls, de control digital, excepte unitats i capçals autònoms
2849132004 Trepants per a metalls, sense control digital, excepte unitats i capçals autònoms i màquines accionades manualment
2849133002 Màquines eina per treballar metalls, carburs metàl·lics sinteritzats o cermets de llimar o mortasar
2849134000 Màquines (incloses les premses) per cisallar el metall, de control digital, excepte les combinades de cisallar i punxar
2849135007 Màquines (incloses les premses) per cisallar productes plans metàl·lics, sense control digital, excepte les combinades de cisallar i punxar
2849136005 Rebladores
2849211003 Mandrins, pinces i maneguets per a màquines eina i eines manuals
2849213009 Portaeines per a torns, excepte mandrins, pinces i maneguets
2849214007 Portaeines, capçals de roscar d'obertura automàtica i portapeces del tipus utilitzat exclusiva o principalment per fabricar blocs o discos semiconductors, dispositius semiconductors, circuits integrats o pantalles planes
2849215004 Altres portaeines ncaa
2849217000 Capçals de roscar d'obertura automàtica per a màquines eina
2849223008 Subjeccions per a aplicacions específiques i conjunts de components estàndards, per a màquines eina i eines manuals
2849225003 Portapeces per torns, excepte subjeccions per a aplicacions específiques i conjunts de components estàndards
2849227009 Altres portapeces ncaa
2849235002 Capçals divisors i altres dispositius especials per a màquines eina
2849243006 Components i accessoris de màquines per treballar la pedra, la ceràmica, el formigó, l'amiantociment i altres materials minerals similars o per treballar el vidre en fred
2849245001 Components i accessoris de màquines per treballar la fusta, el suro, l'os, el cautxú endurit, el plàstic o matèries dures similars
2891113006 Convertidors, culleres de colada, lingoteres i màquines de colar (emmotllar) per a metal·lúrgia, acereries o foneries
2891115309 Laminadores per a tubs de metall, trens de laminació en calent i combinats per laminar en calent i en fred
2891115706 Laminadores per a metalls, per laminar en fred
2891123005 Components de convertidors, culleres de colada, lingoteres i màquines de colar (emmotllar) per a metal·lúrgia, acereries o foneries
2891125000 Cilindres de laminadores per a metalls
2891127006 Altres components de laminadores per a metalls, excepte els cilindres
2892110000 Aparells elevadors o transportadors per a treballs subterranis a l'interior de les mines
2892123301 Talladores de carbó o roca i màquines per fer túnels o galeries, autopropulsades
2892123509 Talladores de carbó o roca i màquines per fer túnels o galeries, excepte les autopropulsades
2892125306 Altres màquines de sondatge o de perforació, autopropulsades
2892125504 Altres màquines de sondatge o de perforació, excepte les autopropulsades, fins i tot les plataformes fixes utilitzades per a l'extracció de petroli o gas natural
2892213009 Topadores (incloses les angulars) autopropulsades, d'eruga
2892215004 Topadores (incloses les angulars) autopropulsades, excepte les d'eruga
2892221002 Anivelladores i tragelles autopropulsades
2892231001 Compactadores i piconadores (aplanadores) autopropulsades
2892243006 Carregadores autopropulsades dissenyades especialment per a l'interior de les mines o altres treballs subterranis
2892245001 Carregadores i pales carregadores de càrrega frontal autopropulsades, excepte les dissenyades especialment per a l'interior de les mines o altres treballs subterranis
2892250001 Pales mecàniques, excavadores, carregadores i pales carregadores autopropulsades, la superestructura de les quals pugui girar 360º, excepte carregadores i pales carregadores de càrrega frontal
2892263004 Pales mecàniques, excavadores, carregadores i pales carregadores autopropulsades, excepte carregadores i pales carregadores de càrrega frontal i pales mecàniques, excavadores, carregadores i pales carregadores, la superestructura de les quals pugui girar 360º
2892265009 Màquines i aparells autopropulsats per explanar, anivellar, tragellar, excavar, compactar, piconar (aplanar), extreure o perforar terra o minerals, excepte martinets i màquines per arrencar puntals, estaques o similars, llevaneus, talladores i arrencadores, de carbó o roques, màquines per fer túnels o galeries i màquines per sondeig o perforació
2892270009 Pales de topadores frontals (buldòzer) i de topadores angulars (pala empenyedora de biaix )
2892281006 Bolquets automotors projectats per utilitzar-los fora de la xarxa de carreteres (dúmpers)
2892301000 Martinets i màquines per arrencar puntals
2892303006 Pales i turbofresadores llevaneus
2892305001 Màquines i aparells per piconar o compactar, sense propulsió
2892307007 Escarificadores i altres màquines i aparells, sense propulsió
2892309003 Màquines i aparells amb funció pròpia, per a obres públiques, construcció i treballs similars
2892403001 Màquines i aparells per classificar, garbellar, separar, rentar, trencar, triturar, moldre, mesclar o malaxar terra, pedra o altres materials sòlids, excepte formigoneres i mescladores de mineral i asfalt
2892405006 Formigoneres i aparells per barrejar ciment
2892407002 Màquines per mesclar matèries minerals amb asfalt
2892500000 Tractors d'eruga
2892613006 Components de màquines i aparells de sondatge o perforació
2892615001 Components d'equips de moviment de terres, grues (fins i tot les de pal per a vaixells), bastidors elevadors mòbils, excepte catúfols, pales, tenalles, mordasses i paletes (tot tipus d'equip de construcció) per a màquines de sondatge o de perforació
2892620001 Components de màquines i aparells per classificar, moldre, mesclar i per a tractaments similars