Skip to main content

Aquesta divisió comprèn:

  • La fabricació de pasta de paper, paper i productes de paper transformat.

La fabricació dels productes de paper inclou una sèrie de processos connectats de forma vertical, duent-se a terme, bàsicament, tres activitats. La fabricació de la pasta paperera consisteix en separar les fibres de cel·lulosa d'altres materials de fusta, o bé en dissoldre i destenyir el paper usat i afegir a la barreja petites quantitats de reactius amb la finalitat de reforçar l'aglutinació de les fibres. La fabricació de paper comprèn l'abocament de la pasta en un garbell amb la finalitat de formar una fulla contínua. Els productes de paper transformat es fabriquen amb paper o bé amb altres materials mitjançant diverses tècniques.

Els articles de paper poden considerar impresos (papers pintats, embalatges per a regals i altres) sempre que la finalitat principal no sigui la impressió de la informació.

La fabricació de la pasta paperera, paper i cartó a granel s'inclou en el grup 171, mentre que la resta de classes inclou la producció de paper i productes de paper sotmesos a transformacions posteriors.

Short tag proposal

Indústries paper

Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
Code Description Partitions
21 Indústries del paper 2
Correspondence with CNAE-2009 (es)
Code Description
17 Industria del papel
Correspondence with NACE-REV.2 (en)
Code Description
17 Manufacture of paper and paper products

Heading of aggregated item Nivells tecnològics Eurostat to which it belongs

15 Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper