Skip to main content

3320 — Instal·lació de maquinària i equips industrials

  Aquesta classe comprèn:

  • La instal·lació de maquinària industrial en plantes industrials.
  • El muntatge d'equips de control de processos industrials.
  • La instal·lació d'altres equips industrials, com ara equips de comunicacions, equips de radiació i electromèdics i similars.
  • El desmuntatge de maquinària i equips de gran escala.
  • Les activitats de personal especialitzat en reparacions.
  • El muntatge de maquinària.
  • La instal·lació d'equips per a bitlleres automàtiques.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La instal·lació d'equips que constitueixen una part integral dels edificis o estructures similars, com ara la instal·lació d'escales mecàniques, cablejat elèctric, sistemes d'alarma antirobatori o sistemes d'aire condicionat es classifica com a construcció (vegeu 43):
   • La instal·lació d'ascensors i escales mecàniques, portes automàtiques i giratòries, sistemes de neteja per aspiració i similars (vegeu 4329).
   • La instal·lació de portes, escales, mobiliari comercial i similars (vegeu 4332)
  • La instal·lació (muntatge) d'ordinadors personals (vegeu 6209).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Instal·lació maquinària i equips industrials

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description Partitions
  2821 Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall 3
  2830 Fabricació de generadors de vapor 3
  2911 Fabricació de motors i turbines, excepte els destinats a aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors 3
  2912 Fabricació de bombes, compressors i sistemes hidràulics 4
  2913 Fabricació de vàlvules i aixetes 4
  2914 Fabricació de coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió 3
  2921 Fabricació de forns i cremadors 3
  2922 Fabricació de maquinària d'elevació i manipulació 4
  2923 Fabricació de maquinària de ventilació i refrigeració no domèstica 3
  2924 Fabricació d'altres tipus de maquinària d'ús general 4
  2932 Fabricació d'altres tipus de maquinària agrària 3
  2942 Fabricació de màquines eina per treballar els metalls, excepte elèctriques portàtils 3
  2943 Fabricació d'altres tipus de màquines eina 5
  2951 Fabricació de maquinària per a les indústries metal·lúrgiques 3
  2952 Fabricació de maquinària per a les indústries extractives i de la construcció 3
  2953 Fabricació de maquinària per a les indústries de l'alimentació, begudes i tabac 3
  2954 Fabricació de maquinària per a les indústries tèxtils, de la confecció i del cuir 3
  2955 Fabricació de maquinària per a les indústries del paper i del cartó 3
  2956 Fabricació d'altres tipus de maquinària per a usos específics 6
  3002 Fabricació d'ordinadors i altres equips informàtics 2
  3110 Fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors 6
  3120 Fabricació d'aparells de distribució i control elèctrics 5
  3220 Fabricació de transmissors de radiodifusió i televisió, i d'aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils 3
  3230 Fabricació d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge 6
  3310 Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics 6
  3330 Fabricació d'equips de control per a processos industrials